CÍMKE: 'sztárok'

Hatalmas bejelentések, idén ezekre a sztáresküvőkre készülhetsz

Hatalmas bejelentések, idén ezekre a sztáresküvőkre készülhetsz

Néz­zük, Gi­anni és Deb­rec­zeni Zita es­kü­vője után mely hí­res­sé­gek kel­nek egybe még idén!

Ők a Majális örök sztárjai! - videó

Ők a Majális örök sztárjai! - videó

Ha hét­főn látod őket, szelfizz velük egyet.

Ha hét­főn látod őket, szelfizz velük egyet. Bár az omi­nó­zus in­terjú óta mintha sző­rén-szá­lán el­tűn­tek volna.

Palvin Barbi, vagy Sarka Kata? Esetleg Zimány? Szavazz!

Palvin Barbi, vagy Sarka Kata? Esetleg Zimány? Szavazz!

Az or­szág tesztje foly­ta­tó­dik!

Az or­szág tesztje foly­ta­tó­dik! Most ki­de­rül, ki az a ma­gyar sztár, aki­ért a férfiak több­sége fel­ál­dozná ön­ma­gát. A kér­dés egyet­len éj­sza­kára vo­nat­ko­zik.

Hackertámadás a magyar sztárok privát fiókjai ellen!

Hackertámadás a magyar sztárok privát fiókjai ellen!

Sarka Kata az első ál­do­zat. Most egy fit­nesz­vi­lág­baj­nok és egy szép­ség­ki­rálynő is cél­ponttá vált.

Sarka Kata az első ál­do­zat. Most egy fit­nesz­vi­lág­baj­nok és egy szép­ség­ki­rálynő is cél­ponttá vált.

Nem hiszed el, milyen allergiáktól szenvednek a hazai sztárok

Nem hiszed el, milyen allergiáktól szenvednek a hazai sztárok

Becs­lé­sek sze­rint 400 mil­lió ember al­ler­giás ma a vi­lá­gon és ez a szám ro­ha­mo­san nö­vek­szik.

Magyar sztárok döntötték el, melyik norvég énekes megy az Eurovízióra!

Magyar sztárok döntötték el, melyik norvég énekes megy az Eurovízióra!

Mol­nár Fe­renc Ca­ra­mel és A Dal ta­va­lyi győz­tese, Fred­die is Os­lóba uta­zott a meg­mé­ret­te­tésre.

Szavazz, melyik magyar sztárral bújnál ágyba?

Szavazz, melyik magyar sztárral bújnál ágyba?

Egy mat­ra­co­kat gyártó cég adott meg­bí­zást egy ügy­nök­ség­nek, hogy de­rít­sék ki, kik azok a sztá­rok, akik­kel szí­ve­sen ágyba búj­ná­nak az em­be­rek.

Egy mat­ra­co­kat gyártó cég adott meg­bí­zást egy ügy­nök­ség­nek, hogy de­rít­sék ki, kik azok a sztá­rok, akik­kel szí­ve­sen ágyba búj­ná­nak az em­be­rek.

Magyar sztáresküvő a Maldív-szigeteken!

Magyar sztáresküvő a Maldív-szigeteken!

Hi­he­tet­len és fel­fog­ha­tat­lan! Lá­nyok tíz­ez­rei kap­nak most a szí­vük­höz: be­kö­tik a jó­képű ma­gyar sztár fejét! Az éne­kes vá­rat­lan be­je­len­tést tett a kö­zös­ségi ol­da­lán: meg­nő­sül!

Hi­he­tet­len és fel­fog­ha­tat­lan! Lá­nyok tíz­ez­rei kap­nak most a szí­vük­höz: be­kö­tik a jó­képű ma­gyar sztár fejét! Az éne­kes vá­rat­lan be­je­len­tést tett a kö­zös­ségi ol­da­lán: meg­nő­sül!

Hopp! Újabb sztárokat igazolt a TV2!

Hopp! Újabb sztárokat igazolt a TV2!

Több műsor is át­ala­kul! Volt RTL-sztár, csi­nos höl­gyek is ér­kez­nek.

Nem akár­mi­lyen vál­to­zá­sok­nak le­szünk majd a szem­ta­núi né­hány héten belül - ami a TV2 mű­so­rait és mű­sor­ve­ze­tőit il­leti. Volt RTL-es is ér­ke­zik.

HELLO! Ennyi gyönyörű nőt egy helyen még sosem láttál!

HELLO! Ennyi gyönyörű nőt egy helyen még sosem láttál!

Csak kap­kod­tuk a fe­jün­ket, vagyis a ka­me­rán­kat szom­bat este a HELLO! ma­ga­zin exk­lu­zív pa­ri­ján.

Egy kis nosztalgia: 2016-ban ezektől a fenekektől őrültek meg a pasik

Egy kis nosztalgia: 2016-ban ezektől a fenekektől őrültek meg a pasik

Tö­ké­le­tes női ido­mok­ból 2016-ban sem volt hiány.

Tö­ké­le­tes női ido­mok­ból 2016-ban sem volt hiány. A férfiak leg­na­gyobb örö­mére, a sztá­rok sem ta­kar­gat­ták a kerek pop­si­kat!

Sztárok hada lép fel Fásy Ádám szépségversenyén

Sztárok hada lép fel Fásy Ádám szépségversenyén

Ismét ha­tal­mas mű­sort ígér.

A nép­szerű üz­let­em­ber tíz év után tér vissza a szép­ség­iparba. Ismét ha­tal­mas mű­sort ígér.

Így búcsúztak Bud Spencertől a magyar sztárok!

Így búcsúztak Bud Spencertől a magyar sztárok!

A hazai ce­le­bek a kö­zös­ségi ol­da­la­i­kon si­rat­ják min­denki gyer­mek­kori hősét,.

80/20: minden korábbinál hatékonyabb az új diéta

80/20: minden korábbinál hatékonyabb az új diéta

Sze­ret­nél egy olyan di­é­tát, ame­lyik ha­té­kony, de nem tilt sem­mit?

Sze­ret­nél egy olyan di­é­tát kö­vetni, ame­lyik egész­sé­ges, fo­gyaszt, és még­sem tar­tal­maz til­tott éte­le­ket? Itt a 80/20-as diéta, amely­ben néha akár még csal­hatsz is, még­sem borul a fo­gyá­sod egyik pil­la­nat­ról a má­sikra.

Íme 5 szemrevaló sztárcici!

Íme 5 szemrevaló sztárcici!

Ter­mé­sze­tes, szil­ikon, kicsi vagy éppen nagy? Hogy a fel­so­ra­koz­ta­tott hí­res­sé­gek közül, ki, mi­lyen ka­te­gó­ri­ába so­rol­ható, azt min­denki döntse el maga.

Ter­mé­sze­tes, szil­ikon, kicsi vagy éppen nagy? Hogy a fel­so­ra­koz­ta­tott hí­res­sé­gek közül, ki, mi­lyen ka­te­gó­ri­ába so­rol­ható, azt min­denki döntse el maga.

Sztárok, akik a pornóiparban kezdték

Sztárok, akik a pornóiparban kezdték

Ez az 5 hol­ly­woodi sztár fel­nőttfil­mek­ben ala­pozta meg a si­ke­rét.

Ez az 5 hol­ly­woodi sztár fel­nőttfil­mek­ben ala­pozta meg a si­ke­rét. Meg fogsz döb­benni, kik­ről van szó!

Tovább gyűrűzik a Bochkor-botrány: innen már nincs visszaút!

Tovább gyűrűzik a Bochkor-botrány: innen már nincs visszaút!

Mol­nár Anikó, Soma Ma­ma­gésa és Kö­kény Atilla mondta el vé­le­mé­nyét, és csep­pet sem rej­tik véka alá fel­há­bo­ro­dá­su­kat.

10 sztár, aki pontosan úgy néz ki, mint egy cuki állat

10 sztár, aki pontosan úgy néz ki, mint egy cuki állat

Elég egy te­kin­tet, vagy egy pici szőr­pa­macs, hogy fel­fe­dez­zük a ha­son­ló­sá­got a ké­pe­ken.

Sztárok voltak itthon, civilek lettek külföldön

Sztárok voltak itthon, civilek lettek külföldön

Gom­bos Edina is kül­földre köl­tö­zik.

Nem Gom­bos Edina az egyet­len a ce­le­bek kö­zött, aki kül­föl­dön pró­bált sze­ren­csét. Marsi Anikó és Palik László is csak lá­to­ga­tóba jár Ma­gyar­or­szágra.

Sztárfotók a fa mellől, C. Ronaldo az ágyban ünnepelt

Sztárfotók a fa mellől, C. Ronaldo az ágyban ünnepelt

Ho­gyan ka­rá­cso­nyoz­nak a leg­na­gyobb fut­ball­sztá­rok? A kö­zös­ségi ol­da­lak révén mi is be­kuk­kant­ha­tunk hoz­zá­juk.

Ho­gyan ka­rá­cso­nyoz­nak a leg­na­gyobb fut­ball­sztá­rok? A kö­zös­ségi ol­da­lak révén mi is be­kuk­kant­ha­tunk hoz­zá­juk.

Öt világklasszis operaénekes is Mága Zoltán sztárvendége lesz

Öt világklasszis operaénekes is Mága Zoltán sztárvendége lesz

A he­ge­dű­mű­vész VIII. Bu­da­pesti Újévi Kon­cert­jén sztár­ven­dé­gek sora lép fel, szí­ne­sítve az amúgy is fer­ge­te­ges elő­adást

Ilyen az ideális test a nők és a férfiak szerint

Ilyen az ideális test a nők és a férfiak szerint

Ki­ta­lál­nád, mi­lyen lett a két álom­test?

Egy fel­mé­rés során 500 férfit és 500 nőt kér­tek meg, hogy rak­ják össze az ide­á­lis férfi és női tes­tet híres em­be­rek test­ré­sze­i­ből. Az ered­mény meg­lepő.

Futótűzként terjed a papa-pocak. A kockahas nem menő!

Futótűzként terjed a papa-pocak

Ki­csit la­zíts! Nem ér­de­mes foly­ton gyö­tör­nöd magad az edző­te­rem­ben! Az idei sze­zonba még az úszó­gumi is be­le­fér!

Ki­csit la­zíts! Nem ér­de­mes foly­ton gyö­tör­nöd magad az edző­te­rem­ben! Az idei sze­zonba még az úszó­gumi is be­le­fér!

Sztárok meztelenkedtek a múzeumban

Sztárok meztelenkedtek a múzeumban

Hová tűnt a bugyi és a mell­tartó a New York-i di­vat­gá­lá­ról?

Hová tűnt a bugyi és a mell­tartó a New York-i di­vat­gá­lá­ról?