CÍMKE: 'sztárok'

Döntsd el te, kik lépjenek fel a fesztiválok nagyszínpadjain

Döntsd el te, kik lépjenek fel a fesztiválok nagyszínpadjain

A ra­jon­gók is sza­vaz­hat­nak ked­ven­cünkre.

A ra­jon­gók is sza­vaz­hat­nak ked­ven­cünkre.

Kihozták a sodrából Zidane-t, megfagyott körülötte a levegő

Kihozták a sodrából Zidane-t, megfagyott körülötte a levegő

A Real Mad­rid edző­jét megint Cris­ti­ano Ro­nal­dó­ról kér­dez­ték, ez nem tet­szett neki.

A Real Mad­rid edző­jét megint Cris­ti­ano Ro­nal­dó­ról kér­dez­ték, ez nem tet­szett neki.

Zidane nem fogta vissza magát, üzent a Real Madrid sztárjainak

Zidane nem fogta vissza magát, üzent a Real sztárjainak

A fran­cia edző tisz­tázta, nem akar min­den­ki­nek meg­fe­lelni.

A fran­cia edző tisz­tázta, nem akar min­den­ki­nek meg­fe­lelni. Azt is el­is­merte, hogy ne­he­zen tudja mo­ti­válni a já­té­ko­sait.

Őrület, mit villantanak a sztárok a Fashion Weeken, elképesztő

Őrület, mit villantanak a sztárok a Fashion Weeken, elképesztő

Újra be­iga­zo­ló­dott a régi igaz­ság: az ördög a rész­le­tek­ben rej­lik. Tud­ják ezt a di­vat­ese­ményre kí­ván­csi hí­res­sé­gek is!

Forma-1-ben utazik a magyar mentalista

Forma-1-ben utazik a magyar mentalista

Bah­re­in­ben, Ba­ku­ban, Hoc­ken­heim­ben, Sil­vers­tone-ban, Mon­zá­ban és Abu Dha­bi­ban is ott lesz a bo­x­ut­cá­nál Danny Blue, mi­u­tán a szá­guldó cir­kusz le­szer­ződ­tette a ma­gyar men­ta­lis­tát.

Hoc­ken­heim­ben, Sil­vers­tone-ban és Mon­zá­ban is ott lesz a bo­x­ut­cá­nál Danny Blue, mi­u­tán a szá­guldó cir­kusz le­szer­ződ­tette a ma­gyar men­ta­lis­tát.

Oscar-gála előkészületek, érdekességek

Oscar-gála előkészületek: kiterítették a vörös szőnyeget!

Ki­de­rül­nek a rész­le­tek!

Több tu­cat­nyi té­vé­stáb és szá­mos fotós je­len­lé­té­ben ki­te­rí­tet­ték a Hol­ly­wood Bo­ule­vard-on az Oscar-gála vörös sző­nye­gét.

Összefogtak a sztárok: Álarcosbálon gyűjtenek a leukémiás kisfiúnak

Összefogtak a sztárok: Álarcosbálon gyűjtenek a leukémiás kisfiúnak

Vie­to­risz Áron két hó­nap­pal ez­előtt tudta meg, hogy sú­lyos be­teg­ség­ben szen­ved.

Bébibumm a sztárvilágban, sorra születnek a magyar kisbabák

Bébibumm a sztárvilágban, sorra születnek a magyar kisbabák

Szá­mos hazai hí­res­ség je­len­tette be, hogy 2019-ben bővül a csa­lád­juk!

Még csak most kez­dő­dött el az év, máris szá­mos hazai hí­res­ség je­len­tette be, hogy 2019-ben bővül a csa­lád­juk! S mi­köz­ben a ba­ba­vá­rás­ról me­sél­tek, ki­de­rült, hogy sem­mi­ben nem kü­lön­böz­nek a civil szü­lők­től: ha­son­lóak az örö­meik és az ag­go­dal­maik..

Nagy bajban vannak a sztárok, így verik át az Instagramon követőiket

Nagy bajban vannak a sztárok, így verik át az Instagramon követőiket

Gyak­ran ára­doz­nak egy-egy ter­mék­ről, de va­la­mit nem mon­da­nak el...

El­lep­ték a kö­zös­ségi ol­dalt azok a posz­tok, me­lye­ken a ce­le­bek egy-egy ter­mék­ről ára­doz­nak.

Elképesztő fotók: ennyit változtak a sztárok tíz év alatt!

Elképesztő fotók: ennyit változtak a sztárok tíz év alatt!

Ér­de­kes ki­hí­vás ter­jed az in­ter­ne­ten.

Ér­de­kes új ki­hí­vás ter­jed az in­ter­ne­ten, ami­nek lé­nyege, hogy az em­be­rek meg­mu­tas­sák a nyil­vá­nos­ság­nak egy tíz évvel ez­előtti fo­tó­ju­kat.

Döbbenetes: így néznek ki a szupersztárok smink nélkül!

Döbbenetes: így néznek ki a szupersztárok smink nélkül!

Nem is hin­néd, mek­kora a kü­lönb­ség a vörös sző­nyeg­hez ké­pest...

Nem is hin­néd, mek­kora a kü­lönb­ség a vörös sző­nyeg és a hét­köz­na­pok kö­zött.

Szerelem a levegőben: 2018 a sztáresküvők éve volt

Szerelem a levegőben: 2018 a sztáresküvők éve volt

2018-ban szá­mos hí­res­sé­günk kö­tötte össze az éle­tét a sze­rel­mé­vel, bízva abban, hogy es­kü­jük a sírig tart majd.

2018-ban szá­mos hí­res­sé­günk kö­tötte össze az éle­tét a sze­rel­mé­vel, bízva abban, hogy es­kü­jük a sírig tart majd. A Ri­post cso­korba szedte azo­kat az es­kü­vő­ket, ame­lyek­ről a leg­töb­bet cik­ke­zett a sajtó.

Újra megszerették a nők a régi pulóverfazont

Újra megszerették a nők a régi pulóverfazont

Bár­mi­vel fel­ve­he­ted és kü­lön­böző stí­lus­ban vi­sel­he­ted. Kapd fel ezt a régi fa­zont és hó­díts!

Bár­mi­vel fel­ve­he­ted és kü­lön­böző stí­lus­ban vi­sel­he­ted. Kapd fel ezt a régi fa­zont és hó­díts!

Elájultunk Liptai Claudia legfrissebb fotójától

Elájultunk Liptai Claudia legfrissebb fotójától

Tün­déri csa­ládi képet posz­tolt.

Tün­déri csa­ládi képet posz­tolt a mű­sor­ve­zető. Za­bál­ni­való a kisfia, Marci.

Nem hiszed el, milyen listára került fel a magyar sztárszínész

Nem hiszed el, milyen listára került fel a magyar sztárszínész

Ezt Kembe Sorel sem hitte.

Ezt Kembe Sorel sem hitte volna, mégis meg­tör­tént. Azért ez nem semmi.

Ezt teszik, ha romantikára vágynak a sztárok

Ezt teszik, ha romantikára vágynak a sztárok

Egy szürke őszi napon.

Egy szürke őszi napon nincs jobb egy kis mo­zi­zás­nál. Ha­zánk hí­res­sé­gei közül is a ro­man­ti­kus fil­me­zés mel­lett dön­töt­tek.

Már nem titkolják többé betegségeiket a magyar sztárok

Már nem titkolják többé betegségeiket a magyar sztárok

A be­teg­ség őket sem ke­rüli el.

Bár a sztá­rok élete lát­szatra csupa fény és csil­lo­gás, a be­teg­ség azon­ban őket sem ke­rüli el. Össze­ál­lí­tá­sunk­ban azo­kat a hí­res­sé­ge­ket gyűj­töt­tük össze, akik, szem­be­nézve a nyil­vá­nos­ság­gal, fel­vál­lal­ták sú­lyos prob­lé­má­ju­kat.

Megdöbbentő: így néznek ki a világsztárok smink nélkül

Megdöbbentő: így néznek ki a világsztárok smink nélkül

Igen, ők is csak em­be­rek. És van kö­zü­lük, akit talán fel sem is­mer­nél .

Igen, ők is csak em­be­rek. És van kö­zü­lük, akit talán fel sem is­mer­nél fes­ték nél­kül.

Becsöngettek, így készülnek a sulira a magyar sztárok és gyermekeik!

Becsöngettek, így készülnek a sulira a magyar sztárok és gyermekeik!

Az is­ko­la­kez­dés nem­csak a gyer­me­kek, de szü­leik szá­mára is iz­gal­mas idő­szak.

Nem Curtis az egyetlen: Ők is függőséggel küzdöttek

Nem Curtis az egyetlen: Ők is függőséggel küzdöttek

Be­lépni könnyű...

Be­lépni könnyű a füg­gő­sé­gek bi­ro­dal­mába, de a ki­utat csak ke­ve­sen ta­lál­ják meg. Van aki­nek si­ke­rült, van aki be­le­halt...

Kezdődik a Sziget Fesztivál, őrületesen jó előadók lépnek fel idén!

Kezdődik a Sziget Fesztivál, őrületesen jó előadók lépnek fel idén!

Az idei fesz­ti­válra ismét igazi szu­per­sztá­rok ér­kez­nek.

Az idei fesz­ti­válra ismét igazi szu­per­sztá­rok ér­kez­nek.

Őrült rajongók zaklatják a sztárokat!

Őrült rajongók zaklatják a sztárokat!

Ma­nap­ság saj­nos nem ritka, hogy egy za­vart el­méjű ember rög­esz­mé­jévé válik egy köz­is­mert hí­res­ség. Össze­ál­lí­tá­sunk­ban a kö­zel­múlt­beli ese­mé­nye­ket mu­tat­juk be.

Ma­nap­ság saj­nos nem ritka, hogy egy za­vart el­méjű ember rög­esz­mé­jévé válik egy köz­is­mert hí­res­ség.

Sokkoló fotók a valóságról: a sztárok sem tökéletesek ám a bikiniben

Sokkoló fotók a valóságról: a sztárok sem tökéletesek ám a bikiniben

Azt hit­ted, min­den vi­lág­sztár irigy­lésre mél­tóan néz ki a stran­don? Meg fogsz le­pődni, mi is a va­ló­ság.

Íme, a lista: ezek a sztárok az új magyar valóságshow szereplői!

Íme, a lista: ezek a sztárok az új magyar valóságshow szereplői!

A hí­res­sé­gek au­gusz­tus­ban ke­rül­nek a kép­er­nyőre, on­nan­tól kezdve egy egész or­szág te­kint­het bele a min­den­nap­ja­ikba.

Bármire képesek: Reklámokban hódítanak a magyar sztárok

Bármire képesek: Reklámokban hódítanak a magyar sztárok

Van az a pénz, ami­ért az em­ber­nek "kor­pá­so­dik a haja".

Van az a pénz, ami­ért az em­ber­nek "kor­pá­so­dik a haja" - ez a le­gen­dás mon­dás Pro­kopp Dóra mű­sor­ve­ze­tő­től szár­ma­zik.

Sokkoló: így néznek ki a sztárok smink nélkül! Bizarr látvány

Sokkoló: így néznek ki a sztárok smink nélkül! Bizarr látvány

A sztá­rok is em­be­rek. És hogy mennyire, azt mind­járt látni is fogod...

A sztá­rok is em­be­rek. És hogy mennyire, azt mind­járt látni is fogod...

Eszméletlen, mit művelnek fürdőkádjukban a szexi hírességek

Eszméletlen, mit művelnek fürdőkádjukban a szexi hírességek

Ennyire intim kö­zel­ség­ben rit­kán mu­tat­koz­nak a hí­res­sé­gek. A mez­te­len­ség adott, vér­for­ra­lóan pi­káns fel­vé­te­le­ket mu­ta­tunk!

Meglepő valóság: így néznek ki a sztárok smink nélkül...

Meglepő valóság: így néznek ki a sztárok smink nélkül...

Ők is em­be­rek. Nem, tö­ké­le­te­sek!

Ők is em­be­rek. Nem, nem tö­ké­le­te­sek! Meg is mu­tat­juk, mi­lyen az arcuk a hét­köz­na­po­kon. Akkor, ami­kor éppen nin­cse­nek reflek­tor­fény­ben.

Sokkolóan néznek ki a szupersztárok smink nélkül - ezt látnod kell!

Sokkolóan néznek ki a szupersztárok smink nélkül - ezt látnod kell!

Egé­szen meg­döb­bentő fo­tó­kat mu­ta­tunk most neked.

Egé­szen meg­döb­bentő fo­tó­kat mu­ta­tunk most neked.

A magyar sztárok rendszeresen fürdenek együtt a gyerekeikkel!

A magyar sztárok rendszeresen fürdenek együtt a gyerekeikkel!

A szülő-gyer­mek közös für­dés min­dig kel­le­met­len kér­dés­kör­nek szá­mí­tott.

A szülő-gyer­mek közös für­dés min­dig kel­le­met­len kér­dés­kör­nek szá­mí­tott, s ma sincs ez más­képp. Ro­hanó vi­lá­gunk hiába gon­dol­ko­dik egyre nyi­tot­tab­ban, a csa­ládi mez­te­len­ke­dést mégis sokan ta­bu­ként ke­ze­lik.

Elképesztő, miket mondtak a magyar sztárok Shane Tusupról!

Elképesztő, miket mondtak a magyar sztárok Shane Tusupról!

A há­zas­pár vál­sá­gá­ról min­den­ki­nek van vé­le­mé­nye.

A há­zas­pár vál­sá­gá­ról min­den­ki­nek van vé­le­mé­nye.

Valami nagyon nem stimmel az új fiúcsapattal!

Valami nagyon nem stimmel az új fiúcsapattal!

Épp csak egy kis bibi van a srá­cok­kal!

A kom­mu­nista or­szág­ban kü­lö­nös módon ők a leg­ked­vel­tebb könnyű­ze­nei elő­adók. Épp csak egy kis bibi van a srá­cok­kal!

Ne szégyelld a tükörképed: így néznek ki a sztárok smink nélkül...!

Ne szégyelld a tükörképed: így néznek ki a dögös sztárok smink nélkül...!

A ki­futó, a cím­la­pok és a vörös sző­nyeg vi­lá­gá­ban min­den gyö­nyörű. De ne ag­gódj, senki sem tö­ké­le­tes!

Ezért a videóért őrüknek meg most a netezők

Ezért a videóért őrüknek meg most a netezők

Egy lé­gi­tár­sa­ság ké­szí­tette.

Egy lé­gi­tár­sa­ság ké­szí­tette el a ne­te­zők új ked­ven­cét, egy vic­ces vi­deót, amely­ben új kön­tösbe öl­töz­tet­ték a biz­ton­sági tá­jé­koz­ta­tást.

Gyászolnak a sztárok: mindenkit lesújtott a Playboy atyjának halálhíre

Gyászolnak a sztárok: mindenkit lesújtott a Playboy atyjának halálhíre

A Play­boy ma­ga­zin ala­pí­tója 91 éve­sen hunyt el szer­dán.

A Play­boy ma­ga­zin ala­pí­tója 91 éve­sen hunyt el szer­dán.

Gyászol a sztárvilág: nem tudtak elbúcsúzni az új divatpápától

Gyászol a sztárvilág: nem tudtak elbúcsúzni az új divatpápától

A di­vat­guru ren­ge­teg hí­res­ség­gel ápolt jó kap­cso­la­tot, még nagy­sza­bású bú­csú­bu­lit is szer­ve­zett.

Így vitték randizni szerelmüket a magyar sztárok!

Így vitték randizni szerelmüket a magyar sztárok!

Imád­ják ké­nyez­tetni a pár­ju­kat.

A ma­gyar sztá­rok is imád­ják ké­nyez­tetni a pár­ju­kat, ehhez pedig jó al­ka­lom egy remek este a mo­zi­ban.

Így néznek ki a sztárok a magyar gyerekek szerint

Így néznek ki a sztárok a magyar gyerekek szerint

Mi­csoda al­ko­tá­sok...

Olyan ki­váló al­ko­tá­sok ér­kez­tek a Ri­post gye­rek­napi rajz­ver­se­nyébe, ame­lyek mel­lett ha­zánk hí­res­sé­gei sem tud­tak szó nél­kül el­menni.

Itt a nyár: bikinire vetkőztek a magyar sztárok!

Itt a nyár: bikinire vetkőztek a magyar sztárok!

Be­kö­szön­tött a nyár, és mi­u­tán a vi­ha­ros napok el­múl­tak, a hő­mérő hi­gany­szála egyre fel­jebb kú­szik.

Be­kö­szön­tött a nyár, és mi­u­tán a vi­ha­ros napok el­múl­tak, a hő­mérő hi­gany­szála egyre fel­jebb kú­szik.

Hackertámadás a magyar sztárok privát fiókjai ellen!

Hackertámadás a magyar sztárok privát fiókjai ellen!

Sarka Kata az első ál­do­zat.

Sarka Kata az első ál­do­zat, róla né­hány hete de­rült ki, el­lop­ták a tit­kait. Most szép­ség­ki­rálynő, fit­nesz­vi­lág­baj­nok is cél­ponttá vált. Tá­mad­nak a ha­cke­rek!

Nem hiszed el, milyen allergiáktól szenvednek a hazai sztárok

Nem hiszed el, milyen allergiáktól szenvednek a hazai sztárok

Becs­lé­sek sze­rint 400 mil­lió ember al­ler­giás ma a vi­lá­gon és ez a szám ro­ha­mo­san nö­vek­szik.

Ők a Majális örök sztárjai! - videó

Ők a Majális örök sztárjai! - videó

tt van Május 1-e! Ének­szó... és mém kö­szöntse! Bi­zony, kö­rül­be­lül egy év­ti­zed­del ez­előtt két szim­pa­ti­kus fő­vá­rosi fi­a­tal­em­ber rob­bant be a köz­tu­dat­ban egy egy­per­ces in­ter­jú­val.

tt van Május 1-e! Ének­szó... és mém kö­szöntse! Bi­zony, kö­rül­be­lül egy év­ti­zed­del ez­előtt két szim­pa­ti­kus fő­vá­rosi fi­a­tal­em­ber rob­bant be a köz­tu­dat­ban egy alig több mint egy­per­ces in­ter­jú­val. Gino és ba­rátja a Ma­já­lis­ról nyi­lat­ko­zott egy té­vé­stáb­nak, a gon­do­la­ta­ik­ból össze­álló mon­dat­fü­zé­rek pedig ha­tal­mas rob­ba­nást okoz­tak a vi­lág­há­lón.

Magyar sztárok döntötték el, melyik norvég énekes megy az Eurovízióra!

Magyar sztárok döntötték el, melyik norvég énekes megy az Eurovízióra!

Mol­nár Fe­renc Ca­ra­mel és A Dal ta­va­lyi győz­tese, Fred­die is Os­lóba uta­zott.

Mol­nár Fe­renc Ca­ra­mel és A Dal ta­va­lyi győz­tese, Fred­die is Os­lóba uta­zott a meg­mé­ret­te­tésre.

Palvin Barbi, vagy Sarka Kata? Esetleg Zimány? Szavazz!

Palvin Barbi, vagy Sarka Kata? Esetleg Zimány? Szavazz!

Az or­szág tesztje foly­ta­tó­dik! Most ki­de­rül, ki az a ma­gyar sztár, aki­ért a férfiak több­sége fel­ál­dozná ön­ma­gát.

Az or­szág tesztje foly­ta­tó­dik! Most ki­de­rül, ki az a ma­gyar sztár, aki­ért a férfiak több­sége fel­ál­dozná ön­ma­gát.

Szavazz, melyik magyar sztárral bújnál ágyba?

Szavazz, melyik magyar sztárral bújnál ágyba?

Az or­szág tesztje!

Egy mat­ra­co­kat gyártó cég adott meg­bí­zást egy ügy­nök­ség­nek, hogy de­rít­sék ki, kik azok a sztá­rok, akik­kel szí­ve­sen ágyba búj­ná­nak az em­be­rek. Itt a ma­gyar...

Magyar sztáresküvő a Maldív-szigeteken!

Magyar sztáresküvő a Maldív-szigeteken!

Óri­ási meg­le­pe­tést okoz­tak. Vá­rat­lan be­je­len­tés­sel lep­ték meg a vi­lá­got.

Hi­he­tet­len és fel­fog­ha­tat­lan! Lá­nyok tíz­ez­rei kap­nak most a szí­vük­höz: be­kö­tik a jó­képű ma­gyar sztár fejét! Az éne­kes vá­rat­lan be­je­len­tést tett a kö­zös­ségi ol­da­lán: hol­nap a Maldív-szi­ge­te­ken oltár elé ve­zeti ked­ve­sét!

Egy kis nosztalgia: 2016-ban ezektől a fenekektől őrültek meg a pasik

Egy kis nosztalgia: 2016-ban ezektől a fenekektől őrültek meg a pasik

Tö­ké­le­tes női ido­mok­ból 2016-ban sem volt hiány. A férfiak leg­na­gyobb örö­mére!

80/20: minden korábbinál hatékonyabb az új diéta

80/20: minden korábbinál hatékonyabb az új diéta

Sze­ret­nél egy olyan di­é­tát kö­vetni, ame­lyik egész­sé­ges, fo­gyaszt, és még­sem tar­tal­maz til­tott éte­le­ket?

Hopp! Újabb sztárokat igazolt a TV2!

Hopp! Újabb sztárokat igazolt a TV2!

Nem akár­mi­lyen vál­to­zá­sok­nak le­szünk majd a szem­ta­núi né­hány héten belül - ami a TV2 mű­so­rait és mű­sor­ve­ze­tőit il­leti. Volt RTL-es és csi­nos höl­gyek is ér­kez­nek.

Nem akár­mi­lyen vál­to­zá­sok­nak le­szünk majd a szem­ta­núi né­hány héten belül - ami a TV2 mű­so­rait és mű­sor­ve­ze­tőit il­leti.

HELLO! Ennyi gyönyörű nőt egy helyen még sosem láttál!

HELLO! Ennyi gyönyörű nőt egy helyen még sosem láttál!

Csak kap­kod­tuk a fe­jün­ket, vagyis a ka­me­rán­kat szom­bat este a HELLO! ma­ga­zin exk­lu­zív pa­ri­ján.

Így készültek az iskolakezdésre a honi sztárok és gyermekeik

Így készültek az iskolakezdésre a honi sztárok és gyermekeik

Újra be­csön­get­tek az is­ko­lá­sok­nak.

A ma­gyar sztár­vi­lág­ban is be­csön­get­tek csü­tör­tö­kön a gye­re­kek­nek.

Sztárok hada lép fel Fásy Ádám szépségversenyén

Sztárok hada lép fel Fásy Ádám szépségversenyén

A nép­szerű üz­let­em­ber tíz év után tér vissza a szép­ség­iparba. Ismét ha­tal­mas mű­sort ígér.

A nép­szerű üz­let­em­ber tíz év után tér vissza a szép­ség­iparba. Ismét ha­tal­mas mű­sort ígér.

Így búcsúztak Bud Spencertől a magyar sztárok!

Így búcsúztak Bud Spencertől a magyar sztárok!

A hazai ce­le­bek a kö­zös­ségi ol­da­la­i­kon si­rat­ják min­denki gyer­mek­kori hősét, Bud Spen­cert.

A hazai ce­le­bek a kö­zös­ségi ol­da­la­i­kon si­rat­ják min­denki gyer­mek­kori hősét, Bud Spen­cert.

A Riposton köszöntik édesanyjukat a magyar sztárok

A Riposton köszöntik édesanyjukat a magyar sztárok

Ér­zel­mes kép­so­rok kö­vet­kez­nek!

Május első va­sár­nap­ján min­den az édes­anyák­ról szól. Ki­rály Vik­tor, Scho­bert Norbi és Ganxsta Zolee ná­lunk is kö­szön­tik anyu­ká­ju­kat.

Sztárok, akik a pornóiparban kezdték

Sztárok, akik a pornóiparban kezdték

Ez az 5 hol­ly­woodi sztár fel­nőttfil­mek­ben ala­pozta meg a si­ke­rét.

Ez az 5 hol­ly­woodi sztár fel­nőttfil­mek­ben ala­pozta meg a si­ke­rét. Meg fogsz döb­benni, kik­ről van szó!

Íme 5 szemrevaló sztárcici!

Íme 5 szemrevaló sztárcici!

Ter­mé­sze­tes, szil­ikon, kicsi vagy éppen nagy? Hogy a fel­so­ra­koz­ta­tott hí­res­sé­gek közül, ki, mi­lyen ka­te­gó­ri­ába so­rol­ható, azt min­denki döntse el maga.

Ter­mé­sze­tes, szil­ikon, kicsi vagy éppen nagy? Hogy a fel­so­ra­koz­ta­tott hí­res­sé­gek közül, ki, mi­lyen ka­te­gó­ri­ába so­rol­ható, azt min­denki döntse el maga.

Tovább gyűrűzik a Bochkor-botrány: innen már nincs visszaút!

Tovább gyűrűzik a Bochkor-botrány: innen már nincs visszaút!

Mol­nár Anikó, Soma Ma­ma­gésa és Kö­kény Atilla mondta el vé­le­mé­nyét.

Mol­nár Anikó, Soma Ma­ma­gésa és Kö­kény Atilla mondta el vé­le­mé­nyét.

Öt világklasszis operaénekes is Mága Zoltán sztárvendége lesz

Öt világklasszis operaénekes is Mága Zoltán sztárvendége lesz

A he­ge­dű­mű­vész VIII. Bu­da­pesti Újévi Kon­cert­jén sztár­ven­dé­gek sora lép fel, szí­ne­sítve az amúgy is fer­ge­te­ges elő­adást

Ilyen az ideális test a nők és a férfiak szerint

Ilyen az ideális test a nők és a férfiak szerint

Ki­ta­lál­nád, mi­lyen lett a két álom­test?

Egy fel­mé­rés során 500 férfit és 500 nőt kér­tek meg, hogy rak­ják össze az ide­á­lis férfi és női tes­tet híres em­be­rek test­ré­sze­i­ből. Az ered­mény meg­lepő.

Sztárfotók a fa mellől, C. Ronaldo az ágyban ünnepelt

Sztárfotók a fa mellől, C. Ronaldo az ágyban ünnepelt

Ho­gyan ka­rá­cso­nyoz­nak a leg­na­gyobb fut­ball­sztá­rok? A kö­zös­ségi ol­da­lak­nak kö­szön­he­tően immár mi is be­kuk­kant­ha­tunk hoz­zá­juk.

Ho­gyan ka­rá­cso­nyoz­nak a leg­na­gyobb fut­ball­sztá­rok? A kö­zös­ségi ol­da­lak­nak kö­szön­he­tően immár mi is be­kuk­kant­ha­tunk hoz­zá­juk. Cris­ti­ano Ro­naldo pél­dául nem mu­tatta meg a ka­rá­csony­fá­ját, az ágy­ból üzent a ra­jon­gó­i­nak.

Sztárok voltak itthon, civilek lettek külföldön

Sztárok voltak itthon, civilek lettek külföldön

Nem Gom­bos Edina az egyet­len a ce­le­bek kö­zött, aki kül­föl­dön pró­bált sze­ren­csét.

Majka tudja, mi hiányzik a magyar focistákból

Majka tudja, mi hiányzik a magyar focistákból

A rap­per nem vi­seli jól ked­venc csa­pata po­csék ered­mé­nyeit.

Futótűzként terjed a papa-pocak. A kockahas nem menő!

Futótűzként terjed a papa-pocak

Ki­csit la­zíts! Nem ér­de­mes foly­ton gyö­tör­nöd magad az edző­te­rem­ben! Az idei sze­zonba még az úszó­gumi is be­le­fér!

Ki­csit la­zíts! Nem ér­de­mes foly­ton gyö­tör­nöd magad az edző­te­rem­ben! Az idei sze­zonba még az úszó­gumi is be­le­fér!

Sztárok meztelenkedtek a múzeumban

Sztárok meztelenkedtek a múzeumban

Hová tűnt a bugyi és a mell­tartó a New York-i di­vat­gá­lá­ról?

Hová tűnt a bugyi és a mell­tartó a New York-i di­vat­gá­lá­ról?