CÍMKE: 'sztárok'

Sztárparádé a szigeten, legendák a vébén

Sztárparádé a szigeten, legendák a vébén

A le­lá­tón is a sztá­rok vi­szik a prí­met.

Nem csak a víz­ben, a le­lá­tón is a sztá­rok vi­szik a prí­met a vi­lág­baj­nok­ság ví­zi­lab­da­meccsein.

Így vitték randizni szerelmüket a magyar sztárok!

Így vitték randizni szerelmüket a magyar sztárok!

A ma­gyar sztá­rok is imád­ják ké­nyez­tetni a pár­ju­kat, ehhez pedig jó al­ka­lom egy remek este a mo­zi­ban.

A ma­gyar sztá­rok is imád­ják ké­nyez­tetni a pár­ju­kat, ehhez pedig jó al­ka­lom egy remek este a mo­zi­ban.

Így néznek ki a sztárok a magyar gyerekek szerint

Így néznek ki a sztárok a magyar gyerekek szerint

Menő művek ér­kez­tek a Ri­post gye­rek­napi rajz­ver­se­nyébe. Hí­res­sé­ge­ink sem tud­tak szó nél­kül el­menni mel­let­tük.

Menő művek ér­kez­tek a Ri­post gye­rek­napi rajz­ver­se­nyébe. Hí­res­sé­ge­ink sem tud­tak szó nél­kül el­menni mel­let­tük.

Nagy bejelentések, idén ezekre a sztáresküvőkre készülhetsz

Hatalmas bejelentések, idén ezekre a sztáresküvőkre készülhetsz

Néz­zük, Gi­anni és Deb­rec­zeni Zita es­kü­vője után mely hí­res­sé­gek kel­nek egybe még idén!

Ők a Majális örök sztárjai! - videó

Ők a Majális örök sztárjai! - videó

tt van Május 1-e! Ének­szó... és mém kö­szöntse! Bi­zony, kö­rül­be­lül egy év­ti­zed­del ez­előtt két szim­pa­ti­kus fő­vá­rosi fi­a­tal­em­ber rob­bant be a köz­tu­dat­ban egy egy­per­ces in­ter­jú­val.

tt van Május 1-e! Ének­szó... és mém kö­szöntse! Bi­zony, kö­rül­be­lül egy év­ti­zed­del ez­előtt két szim­pa­ti­kus fő­vá­rosi fi­a­tal­em­ber rob­bant be a köz­tu­dat­ban egy egy­per­ces in­ter­jú­val.

Nem hiszed el, milyen allergiáktól szenvednek a hazai sztárok

Nem hiszed el, milyen allergiáktól szenvednek a hazai sztárok

Becs­lé­sek sze­rint 400 mil­lió ember al­ler­giás ma a vi­lá­gon és ez a szám ro­ha­mo­san nö­vek­szik.

Magyar sztárok döntötték el, melyik norvég énekes megy az Eurovízióra!

Magyar sztárok döntötték el, melyik norvég énekes megy az Eurovízióra!

Mol­nár Fe­renc Ca­ra­mel és A Dal ta­va­lyi győz­tese, Fred­die is Os­lóba uta­zott a meg­mé­ret­te­tésre.

Hackertámadás a magyar sztárok privát fiókjai ellen!

Hackertámadás a magyar sztárok privát fiókjai ellen!

Sarka Kata az első ál­do­zat, róla né­hány hete de­rült ki, el­lop­ták a tit­kait. Most szép­ség­ki­rálynő, fit­nesz­vi­lág­baj­nok is cél­ponttá vált.

Sarka Kata az első ál­do­zat, róla né­hány hete de­rült ki, el­lop­ták a tit­kait. Most szép­ség­ki­rálynő, fit­nesz­vi­lág­baj­nok is cél­ponttá vált.

Palvin Barbi, vagy Sarka Kata? Esetleg Zimány? Szavazz!

Palvin Barbi, vagy Sarka Kata? Esetleg Zimány? Szavazz!

Az or­szág tesztje foly­ta­tó­dik! Most ki­de­rül, ki az a ma­gyar sztár, aki­ért a férfiak több­sége fel­ál­dozná ön­ma­gát.

Az or­szág tesztje foly­ta­tó­dik! Most ki­de­rül, ki az a ma­gyar sztár, aki­ért a férfiak több­sége fel­ál­dozná ön­ma­gát.

Magyar sztáresküvő a Maldív-szigeteken!

Magyar sztáresküvő a Maldív-szigeteken!

Óri­ási meg­le­pe­tést okoz­tak. Vá­rat­lan be­je­len­tés­sel lep­ték meg a vi­lá­got.

Hi­he­tet­len és fel­fog­ha­tat­lan! Lá­nyok tíz­ez­rei kap­nak most a szí­vük­höz: be­kö­tik a jó­képű ma­gyar sztár fejét! Az éne­kes vá­rat­lan be­je­len­tést tett a kö­zös­ségi ol­da­lán: hol­nap a Maldív-szi­ge­te­ken oltár elé ve­zeti ked­ve­sét!

Egy kis nosztalgia: 2016-ban ezektől a fenekektől őrültek meg a pasik

Egy kis nosztalgia: 2016-ban ezektől a fenekektől őrültek meg a pasik

Tö­ké­le­tes női ido­mok­ból 2016-ban sem volt hiány. A férfiak leg­na­gyobb örö­mére!

Szavazz, melyik magyar sztárral bújnál ágyba?

Szavazz, melyik magyar sztárral bújnál ágyba?

Egy mat­ra­co­kat gyártó cég adott meg­bí­zást egy ügy­nök­ség­nek, hogy de­rít­sék ki, kik azok a sztá­rok, akik­kel szí­ve­sen ágyba búj­ná­nak az em­be­rek.

Az or­szág tesztje! Egy mat­ra­co­kat gyártó cég adott meg­bí­zást egy ügy­nök­ség­nek, hogy de­rít­sék ki, kik azok a sztá­rok, akik­kel szí­ve­sen ágyba búj­ná­nak az em­be­rek. A lista el­ké­szült, tíz-tíz nő és férfi büsz­kén fe­szít rajta. Nos, íme a ma­gyar sza­va­zás, hogy meg­tud­juk, kiért dög­le­nek a nők.

Hopp! Újabb sztárokat igazolt a TV2!

Hopp! Újabb sztárokat igazolt a TV2!

Nem akár­mi­lyen vál­to­zá­sok­nak le­szünk majd a szem­ta­núi né­hány héten belül - ami a TV2 mű­so­rait és mű­sor­ve­ze­tőit il­leti. Volt RTL-es, csi­nos höl­gyek is ér­kez­nek.

Több műsor is át­ala­kul!

HELLO! Ennyi gyönyörű nőt egy helyen még sosem láttál!

HELLO! Ennyi gyönyörű nőt egy helyen még sosem láttál!

Csak kap­kod­tuk a fe­jün­ket, vagyis a ka­me­rán­kat szom­bat este a HELLO! ma­ga­zin exk­lu­zív pa­ri­ján.

Csak kap­kod­tuk a fe­jün­ket, vagyis a ka­me­rán­kat szom­bat este a HELLO! ma­ga­zin exk­lu­zív pa­ri­ján.

80/20: minden korábbinál hatékonyabb az új diéta

80/20: minden korábbinál hatékonyabb az új diéta

Sze­ret­nél egy olyan di­é­tát kö­vetni, ame­lyik egész­sé­ges, fo­gyaszt, és még­sem tar­tal­maz til­tott éte­le­ket? Itt a 80/20-as diéta!

Sze­ret­nél egy olyan di­é­tát kö­vetni, ame­lyik egész­sé­ges, fo­gyaszt, és még­sem tar­tal­maz til­tott éte­le­ket? Itt a 80/20-as diéta, amely­ben néha akár még csal­hatsz is, még­sem borul a fo­gyá­sod egyik pil­la­nat­ról a má­sikra.

Így készültek az iskolakezdésre a honi sztárok és gyermekeik

Így készültek az iskolakezdésre a honi sztárok és gyermekeik

Újra be­csön­get­tek az is­ko­lá­sok­nak.

A ma­gyar sztár­vi­lág­ban is be­csön­get­tek csü­tör­tö­kön a gye­re­kek­nek.

A Riposton köszöntik édesanyjukat a magyar sztárok

A Riposton köszöntik édesanyjukat a magyar sztárok

Ér­zel­mes kép­so­rok kö­vet­kez­nek!

Május első va­sár­nap­ján min­den az édes­anyák­ról szól. Ki­rály Vik­tor, Scho­bert Norbi és Ganxsta Zolee ná­lunk is kö­szön­tik anyu­ká­ju­kat.

Sztárok hada lép fel Fásy Ádám szépségversenyén

Sztárok hada lép fel Fásy Ádám szépségversenyén

A nép­szerű üz­let­em­ber tíz év után tér vissza a szép­ség­iparba. Ismét ha­tal­mas mű­sort ígér.

A nép­szerű üz­let­em­ber tíz év után tér vissza a szép­ség­iparba. Ismét ha­tal­mas mű­sort ígér.

Így búcsúztak Bud Spencertől a magyar sztárok!

Így búcsúztak Bud Spencertől a magyar sztárok!

A hazai ce­le­bek a kö­zös­ségi ol­da­la­i­kon si­rat­ják min­denki gyer­mek­kori hősét,.

Íme 5 szemrevaló sztárcici!

Íme 5 szemrevaló sztárcici!

Ter­mé­sze­tes, szil­ikon, kicsi vagy nagy? Lás­suk azo­kat pom­pás keb­le­ket.

Ter­mé­sze­tes, szil­ikon, kicsi vagy nagy? Lás­suk azo­kat pom­pás keb­le­ket.

Sztárok, akik a pornóiparban kezdték

Sztárok, akik a pornóiparban kezdték

Ez az 5 hol­ly­woodi sztár fel­nőttfil­mek­ben ala­pozta meg a si­ke­rét. Il­lú­zió­rom­boló? Lehet... Meg fogsz döb­benni, kik­ről van szó!

Ez az 5 hol­ly­woodi sztár fel­nőttfil­mek­ben ala­pozta meg a si­ke­rét. Meg fogsz döb­benni, kik­ről van szó!

Tovább gyűrűzik a Bochkor-botrány: innen már nincs visszaút!

Tovább gyűrűzik a Bochkor-botrány: innen már nincs visszaút!

Mol­nár Anikó, Soma Ma­ma­gésa és Kö­kény Atilla mondta el vé­le­mé­nyét.

Mol­nár Anikó, Soma Ma­ma­gésa és Kö­kény Atilla mondta el vé­le­mé­nyét.

Sztárfotók a fa mellől, C. Ronaldo az ágyban ünnepelt

Sztárfotók a fa mellől, C. Ronaldo az ágyban ünnepelt

Így ka­rá­cso­nyoz­nak a sztá­rok.

Ho­gyan ka­rá­cso­nyoz­nak a leg­na­gyobb fut­ball­sztá­rok? A kö­zös­ségi ol­da­lak­nak kö­szön­he­tően immár mi is be­kuk­kant­ha­tunk hoz­zá­juk.

Öt világklasszis operaénekes is Mága Zoltán sztárvendége lesz

Öt világklasszis operaénekes is Mága Zoltán sztárvendége lesz

A he­ge­dű­mű­vész VIII. Bu­da­pesti Újévi Kon­cert­jén sztár­ven­dé­gek sora lép fel, szí­ne­sítve az amúgy is fer­ge­te­ges elő­adást

10 sztár, aki pontosan úgy néz ki, mint egy cuki állat

10 sztár, aki pontosan úgy néz ki, mint egy cuki állat

Elég egy te­kin­tet, vagy egy pici szőr­pa­macs, hogy fel­fe­dez­zük a ha­son­ló­sá­got a ké­pe­ken.

Elég egy te­kin­tet, vagy egy pici szőr­pa­macs, hogy fel­fe­dez­zük a ha­son­ló­sá­got a ké­pe­ken.

Sztárok voltak itthon, civilek lettek külföldön

Sztárok voltak itthon, civilek lettek külföldön

Nem Gom­bos Edina az egyet­len a ce­le­bek kö­zött, aki kül­föl­dön pró­bált sze­ren­csét.

Majka tudja, mi hiányzik a magyar focistákból

Majka tudja, mi hiányzik a magyar focistákból

A rap­per nem vi­seli jól ked­venc csa­pata po­csék ered­mé­nyeit.

Futótűzként terjed a papa-pocak. A kockahas nem menő!

Futótűzként terjed a papa-pocak

Ki­csit la­zíts! Nem ér­de­mes foly­ton gyö­tör­nöd magad az edző­te­rem­ben! Az idei sze­zonba még az úszó­gumi is be­le­fér!

Ki­csit la­zíts! Nem ér­de­mes foly­ton gyö­tör­nöd magad az edző­te­rem­ben! Az idei sze­zonba még az úszó­gumi is be­le­fér!

Sztárok meztelenkedtek a múzeumban

Sztárok meztelenkedtek a múzeumban

Hová tűnt a bugyi és a mell­tartó a New York-i di­vat­gá­lá­ról?

Hová tűnt a bugyi és a mell­tartó a New York-i di­vat­gá­lá­ról?