Hölgyeim, miatta lesz érdemes körbenézni a pirosnál

Hölgyeim, miatta lesz érdemes körbenézni a pirosnál

A fi­a­tal szív­tipró si­ke­re­sen vette a KRESZ-vizs­gát, így ha­ma­ro­san ta­nu­ló­ve­zető lesz.

FRISS HÍREK

Váratlan vallomás: Exe barátjával jár Nagy Adri

Váratlan vallomás: Exe barátjával jár Nagy Adri

Bár új kap­cso­la­tá­ról még óva­to­san fo­gal­maz, is­me­rő­sei sze­rint csak úgy ra­gyog a bol­dog­ság­tól.

A TV2 sztár­jára fél év szing­li­ség után ta­lált rá a sze­re­lem. Bár új kap­cso­la­tá­ról még óva­to­san fo­gal­maz, is­me­rő­sei sze­rint csak úgy ra­gyog a bol­dog­ság­tól.

Vásáry André meghódította Ázsiát

Vásáry André meghódította Ázsiát

Az egye­dül­álló hangú férfi szop­rán éne­kes a ma­gyar kul­túra nap­ján, Sang­haj­ban adott egy­órás kon­cer­tet. Az eddig Kí­ná­ban is­me­ret­len Vá­sáry André kon­cert­jére min­den jegy el­kelt.

Az egye­dül­álló hangú férfi szop­rán éne­kes a ma­gyar kul­túra nap­ján, Sang­haj­ban adott egy­órás kon­cer­tet. Az eddig Kí­ná­ban is­me­ret­len Vá­sáry André kon­cert­jére min­den jegy el­kelt.

Durva baleset: Csúnyán összetörte magát Kocsis Tibor

Durva baleset: Csúnyán összetörte magát Kocsis Tibor

A zse­ni­á­lis hangú éne­kes épp síelt, ami­kor meg­tör­tént a baj. Csoda, hogy ennyi­vel meg­úszta!

A zse­ni­á­lis hangú éne­kes épp síelt, ami­kor meg­tör­tént a baj. Csoda, hogy ennyi­vel meg­úszta!

Keményen beszóltak a szexi Csobot Adélnak

Keményen beszóltak a szexi Csobot Adélnak

Tár­sai nem tud­tak szó nél­kül el­menni meg­je­le­nése mel­lett.

Tár­sai nem tud­tak szó nél­kül el­menni meg­je­le­nése mel­lett a Sz­tár­ban sztár meg egy kicsi mű­so­rá­ban.

Nagy Adri mindenhol kicsapja a biztosítékot...

Nagy Adri mindenhol kicsapja a biztosítékot

Pár hó­napja fur­csa je­len­sé­ge­ket ta­pasz­tal a Jóban Rossz­ban csi­nos szí­nész­nője. Is­me­rő­se­i­től kért se­gít­sé­get!

Pár hó­napja fur­csa je­len­sé­ge­ket ta­pasz­tal a Jóban Rossz­ban csi­nos szí­nész­nője. Is­me­rő­se­i­től kért se­gít­sé­get!

Nagy dobásra készül Veréb Tamás!

Nagy dobásra készül Veréb Tamás!

Bol­dog, ami­ért már nem csak szín­házi mun­káit is­meri a nagy­kö­zön­ség.

Az éne­kes bol­dog, ami­ért már nem csak szín­házi mun­káit is­meri a nagy­kö­zön­ség.

Hihetetlen, mennyire hasonlít édesapjára Kis Grófo!

Hihetetlen, mennyire hasonlít édesapjára Kis Grófo!

Len­cse­végre kap­tuk őket!

A bu­li­bá­rót és édes­ap­ját a Sz­tár­ban sztár va­sár­nap esti adása alatt kap­tuk len­cse­végre!

Fájdalmas produkció: Ezért fél a színpadon Bari Lacika!

Fájdalmas produkció: Ezért fél a színpadon Bari Lacika!

Szandi tartja a lel­ket a te­het­sé­ges kisfi­ú­ban, aki nehéz pil­la­na­to­kat él át a szín­pa­don.

Szandi tartja a lel­ket a te­het­sé­ges kisfi­ú­ban, aki nehéz pil­la­na­to­kat él át a szín­pa­don.

Kulisszák mögött ordítottak a magyar sztárfeleségek!

Kulisszák mögött ordítottak a magyar sztárfeleségek!

Hi­he­tet­len, mi tör­tént a va­sár­nap esti Sz­tár­ban sztár dön­tője alatt a szín­fa­lak mö­gött!

Hi­he­tet­len, mi tör­tént a va­sár­nap esti Sz­tár­ban sztár dön­tője alatt a szín­fa­lak mö­gött!

Tragikus: Agysérülése óta más emberré vált a TV2 sztárjának édesanyja!

Agysérülése óta más emberré vált a TV2 sztárjának édesanyja!

Be­vér­zett az agya, me­mó­ria­za­va­rok­kal küzd, és a be­széd­del is ko­moly gond­jai van­nak. Egye­lőre nem tudni, va­laha fel­épül-e tel­je­sen!

Ijesztő: Csontsoványra fogyott Balázs Fecó!

Ijesztő: Csontsoványra fogyott Balázs Fecó!

Ko­moly be­teg­ség­ben szen­ved, je­len­tő­sen le­fo­gyott.

A le­gen­dás éne­kes egy percre sem áll le a mun­ká­val, pedig ko­moly be­teg­ség­ben szen­ved, je­len­tő­sen le­fo­gyott.

Ezt tette Veréb Tamás párkapcsolatával a rengeteg munka!

Ezt tette Veréb Tamás párkapcsolatával a rengeteg munka!

A ki­vé­te­les hangú szí­nész meg­ál­lás nél­kül dol­go­zik! El­me­sélte, a Sz­tár­ban sztár alatt mennyi ideje ju­tott sze­rel­mére!

A ki­vé­te­les hangú szí­nész meg­ál­lás nél­kül dol­go­zik! El­me­sélte, a Sz­tár­ban sztár alatt mennyi ideje ju­tott sze­rel­mére!

Hatalmas meglepetés: megvan a Sztárban sztár győztese!

Hatalmas meglepetés: megvan a Sztárban sztár győztese!

A he­te­ken át tartó ver­seny során ma végre ki­de­rült, ki­csoda az át­vál­to­zás nagy­mes­tere!

A he­te­ken át tartó ver­seny során ma végre ki­de­rült, ki­csoda az át­vál­to­zás nagy­mes­tere!

Brutális hátdekoltázzsal jelent meg a stúdióban Vajna Timi!

Brutális hátdekoltázzsal jelent meg a stúdióban Vajna Timi!

Az üz­let­asszony a Sz­tár­ban sztár dön­tő­jére lá­to­ga­tott el szexi öl­tö­zék­ben.

Az üz­let­asszony a Sz­tár­ban sztár dön­tő­jére lá­to­ga­tott el szexi öl­tö­zék­ben.

Hoppá, durván bemutatott a stábtagoknak Bereczki Zoltán!

Hoppá, durván bemutatott a stábtagoknak Bereczki Zoltán!

A szín­fa­lak mö­gött ide­ge­sí­tet­ték fel a zsű­ri­ta­got, aki nem­zet­közi kéz­moz­du­lat­tal fe­jezte ki nem­tet­szé­sét!

Koponyatörése után először látható Kefir édesanyja!

Koponyatörése után először látható TV2 sztárjának édesanyja!

Az asszony nincs jó ál­la­pot­ban.

Az éne­kes anyu­kája két hó­nap­pal ez­előtt ti­zenöt mé­ter­nyit esett egy lép­cső­ről.

Összeomlott az orvosi diagnózis hallatán Nagy Adri

Összeomlott az orvosi diagnózis hallatán Nagy Adri

Három év után törte meg a csen­det.

A Sz­tár­ban sztár dön­tőse csak egy meg­fá­zás miatt ke­reste fel há­zi­or­vo­sát, majd ki­de­rült, sok­kal na­gyobb a baj.

Árulkodó fotó: Egyre jobban gömbölyödik Nótár Mary pocakja

Árulkodó fotó: Egyre jobban gömbölyödik Nótár Mary pocakja

Le­nyű­gözte a Sz­tár­ban sztár né­zőit.

Az anyai örö­mök elé néző éne­kesnő egy test­hez si­muló ru­há­ban lé­pett szín­padra a Sz­tár­ban sztár dön­tő­jé­nek első kö­ré­ben!

Belestünk: Nézd meg Kocsis Tibor rendkívüli átalakulását!

Belestünk: Nézd meg Kocsis Tibor rendkívüli átalakulását!

A Sz­tár­ban sztár leg­utóbbi adá­sá­ban Bajor Imrét idézte meg az arany­torkú éne­kes.

A Sz­tár­ban sztár leg­utóbbi adá­sá­ban Bajor Imrét idézte meg az arany­torkú éne­kes.

Muri Enikő úgy érzi, fentről segítettek neki

Muri Enikő úgy érzi, fentről segítettek neki

Az éne­kes­nő­nek föl­dön­túli él­mény­ben volt része.

Az éne­kes­nő­nek föl­dön­túli él­mény­ben volt része a Sz­tár­ban sztár szín­pa­dán.

Nótár Mary őszintén vallott az őt körülvevő botrányokról!

Nótár Mary őszintén vallott az őt körülvevő botrányokról!

Fe­szültté tet­ték a hí­resz­te­lé­sek.

A vá­ran­dós éne­kes­nőt fe­szültté tet­ték az el­múlt idők hí­resz­te­lé­sei.

Újabb férfigyőzelemért drukkolnak a Sztárban sztár nézői

Újabb férfigyőzelemért drukkolnak a Sztárban sztár nézői

Meg­lepő lenne, ha idén si­ke­rülne meg­törni a szo­kást, mi­sze­rint min­den évben férfi nyeri a mű­sort.

Meg­lepő lenne, ha idén si­ke­rülne meg­törni a szo­kást, mi­sze­rint min­den évben férfi nyeri a mű­sort.

Kiteregette a szennyest: édesapja megharagudott Nagy Adrira!

Kiteregette a szennyest: édesapja megharagudott Nagy Adrira!

A szí­nésznő évek­kel ez­előtt tá­lalt ki a ma­gán­éle­té­ről.

A szí­nésznő évek­kel ez­előtt a Me­gasztár­ban tűnt fel, ekkor tá­lalt ki a ma­gán­éle­té­ről.

Lebukott: Titokzatos lányt simogatott a színfalak mögött Veréb Tamás!

Lebukott: Titokzatos lányt simogatott a színfalak mögött Veréb Tamás!

A Sz­tár­ban sztár szü­ne­té­ben meg­hitt pil­la­nat­nak vol­tunk szem­ta­núi! Ki lehet ez a ti­tok­za­tos hölgy?

Mi lesz? Képtelen felépülni a betegségből Polyák Lilla!

Mi lesz? Képtelen felépülni a betegségből Polyák Lilla!

Ag­gasztó a hely­zet! Több mint egy hete szen­ved a sú­lyos fer­tő­zés miatt a csi­nos szí­nésznő.

Kitálalt Polyák Lilla: Ezért nem állhat színpadra!

Kitálalt Polyák Lilla: Ezért nem állhat színpadra!

A gyö­nyörű szí­nésznő el­árulta a Ri­post­nak: idén nem lép majd A Dal szín­pa­dára! Hogy miért, arról rész­le­te­sen be­szá­molt!

A gyö­nyörű szí­nésznő el­árulta a Ri­post­nak: idén nem lép majd A Dal szín­pa­dára! Hogy miért, arról rész­le­te­sen be­szá­molt!

Ő nem lehet ott a Sztárban sztár következő adásában

Ő nem lehet ott a Sztárban sztár következő adásában

Egy ki­váló éne­kes bú­csú­zott el ma este, a kö­vet­kező hét­vé­gén pedig már jön a dupla döntő...

Egy ki­váló éne­kes bú­csú­zott el ma este, a kö­vet­kező hét­vé­gén pedig már jön a dupla döntő... Kö­ze­leg a nagy show be­fe­je­zése!

Megható üzenetet küldött Majka élő adásban Claudiának és a babának

Megható üzenetet küldött Majka élő adásban Claudiának és a babának

Meg­kez­dő­dött a Sz­tár­ban sztár újabb adása, és nem is akár­hogy... Lip­tai Cla­u­dia a szü­lés után ért­hető módon nincs ott.

Sosem találod ki, mivel doppingolja édesanyja Muri Enikőt!

Sosem találod ki, mivel doppingolja édesanyja Muri Enikőt!

Az éne­kes­nő­nek ren­ge­teg erőt adnak szü­lei. Raj­tuk is múlik, hogy Enikő min­dig a ma­xi­mu­mot tudja nyúj­tani a szín­pa­don!

Atyaég, ezt hogy képzelte Tilla? Így néz ki élő adásban...

Atyaég, ezt hogy képzelte Tilla? Így néz ki élő adásban...

Ez bi­zony már több, mint egy­szerű di­vat­baki! Ezt job­ban is meg­gon­dol­hatta volna!

Ez bi­zony már több, mint egy­szerű di­vat­baki! Ezt job­ban is meg­gon­dol­hatta volna! De sze­ren­csére a hu­mora és a jó szíve a régi, ő is üzent a mű­sor­ban Lip­tai Cla­u­di­á­nak és a ba­bá­já­nak.

Bereczki Zoltán őszintén: Tartozom a lányomnak egy vallomással!

Bereczki Zoltán őszintén: Tartozom a lányomnak egy vallomással!

A szí­nész nem be­szélt pri­vát szfé­rá­já­ról, de most meg­törte a csen­det.

A szí­nész egy ideje nem be­szélt pri­vát szfé­rá­já­ról, de most meg­törte a csen­det. Vall apa­ság­ról, hi­bák­ról, té­ve­dé­sek­ről és fé­lel­mek­ről...

A kulisszák mögött fotózták le Muri Enikőt!

A kulisszák mögött fotózták le Muri Enikőt!

A szexi éne­kesnő el­ké­pesztő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül a TV2 szín­fa­lai mö­gött! Mu­tat­juk!

A szexi éne­kesnő el­ké­pesztő vál­to­zá­son ment ke­resz­tül a TV2 szín­fa­lai mö­gött! Mu­tat­juk!

Csak az adrenalin tartotta lábon a TV2 sztárját

Csak az adrenalin tartotta lábon a TV2 sztárját

Most is nehéz hét vár rá.

Po­lyák Lilla lát­ha­tóan és hall­ha­tóan rossz ál­la­pot­ban állt szín­padra va­sár­nap este a Sz­tár­ban sztár­ban. Most is nehéz hét vár rá.

Így látja Veréb Tamás produkcióját Psota Irén jóbarátja!

Így látja Veréb Tamás produkcióját Psota Irén jóbarátja!

Feb­ru­ár­ban hunyt el...

Feb­ru­ár­ban hunyt el a le­gen­dás mű­vésznő, akit a Sz­tár­ban sztár szín­pa­dán idé­zett meg Veréb Tamás, va­sár­nap este!

Muri Enikő úgy érezte, egy világsztárral énekel

Muri Enikő úgy érezte, egy világsztárral énekel

Éppen ez a Sz­tár­ban sztár lé­nyege.

... és éppen ez a Sz­tár­ban sztár lé­nyege, amit olyan jól si­ke­rült meg­fog­nia az Ope­rett ifjú ti­tán­já­nak va­sár­nap este, hogy attól part­ner­nője is el­ér­zé­ke­nyült.

Friss: Váratlan fordulat a Sztárban sztár szabályzatában

Friss: Váratlan fordulat a Sztárban sztár szabályzatában

El­ké­pesztő újí­tás­sal ruk­kol elő a TV2!

El­ké­pesztő újí­tás­sal ruk­kol elő a Sz­tár­ban sztár va­sár­nap esti, élő adása! Erre biz­to­san nem szá­mí­tot­tál!

Karambolozott Bereczki Zoltán, összetört az autója

Karambolozott Bereczki Zoltán, összetört az autója

A Sz­tár­ban sztár zsű­ri­tagja cse­re­au­tó­val kény­te­len köz­le­kedni.

A Sz­tár­ban sztár zsű­ri­tagja cse­re­au­tó­val kény­te­len köz­le­kedni.

Hoppá: Színpadon csókolózott a magyar énekes!

Hoppá: Színpadon csókolózott a magyar énekes!

A Sz­tár­ban sztár ver­seny­zője intim je­le­netbe ke­ve­re­dett a szín­pa­don! Vajon nyel­ves volt?

Elképesztő dolgot csinált Majka és Bereczki a kulisszák mögött!

Elképesztő dolgot csinált Majka és Bereczki a kulisszák mögött!

Ér­de­kes je­le­net­nek le­he­tett szem­ta­núja, aki el­lá­to­ga­tott a Sz­tár­ban sztár stú­di­ó­jába! A két zsű­ri­tag mit csi­nál­hat a képen?

Hoppá: Tilla újra megnősült!

Hoppá: Tilla újra megnősült!

Meg­lepő do­logra vál­lal­ko­zott a TV2 nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője! Vajon miért várt vele eddig és miért nem be­szélt erről sen­ki­nek?

Meg­lepő do­logra vál­lal­ko­zott a TV2 nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője! Vajon miért várt vele eddig és miért nem be­szélt erről sen­ki­nek?

Elképesztő átváltozások: less be a Sztárban sztár kulisszái mögé!

Elképesztő átváltozások: less be a Sztárban sztár kulisszái mögé!

Kü­lön­le­ges test­fes­té­sek és meg­hök­kentő át­vál­to­zá­sok.

Kü­lön­le­ges test­fes­té­sek és meg­hök­kentő át­vál­to­zá­sok jel­lem­zik a TV2 szu­per­pro­duk­ci­ó­ját. Ga­lé­ria!

Családi dráma! Nagy csapás árnyékolta be Radics Gigi fellépését!

Családi dráma! Nagy csapás árnyékolta be Radics Gigi fellépését!

Nehéz volt a szíve.

Az éne­kesnő fel­ké­szü­lé­sét saj­ná­la­tos ese­mény tette még ne­he­zebbé, erről ki­esése után őszin­tén me­sélt a Ri­post­nak.

Hoppá: friss szerelem a Sztárban sztár színfalai mögött - árulkodó fotók!

Hoppá: friss szerelem a Sztárban sztár színfalai mögött - árulkodó fotók!

A fi­a­ta­lok rég­óta is­me­rik egy­mást, ám ko­ráb­ban nem volt jel­lemző rájuk, hogy kézen fogva ácso­rog­ja­nak...

Komoly kihívás előtt áll a Liptai Claudiát váltó Ábel Anita

Komoly kihívás
előtt áll
a Liptai Claudiát
váltó Ábel Anita

A nép­szerű szí­nésznő el­árulta, mi­lyen érzés kol­lé­ga­nője he­lyére ülnie, aki egy­ben jó ba­rát­nője is.

A nép­szerű szí­nésznő el­árulta, mi­lyen érzés kol­lé­ga­nője he­lyére ülnie, aki egy­ben na­gyon jó ba­rát­nője is.

Itt a vég! Megtörten búcsúzott a Sztárban sztár énekese

Itt a vég! Megtörten búcsúzott a Sztárban sztár énekese

Bár min­dent meg­tett, hogy le­nyű­gözze a zsű­rit és a né­ző­ket, végül mégis bú­csúz­nia kel­lett a mű­sor­tól...

Bár min­dent meg­tett, hogy le­nyű­gözze a zsű­rit és a né­ző­ket, végül mégis bú­csúz­nia kel­lett a mű­sor­tól...

Videóüzenetben búcsúzott el Claudia

Videóüzenetben búcsúzott el Claudia

Min­den­órás ál­la­po­tos­ként nem vál­lalta to­vább a Sz­tár­ban sztárt.

Min­den­órás ál­la­po­tos­ként nem vál­lalta to­vább a Sz­tár­ban sztár zsű­ri­zé­sét, má­so­dik gyer­meke szü­le­té­sére kon­cent­rál.

Ezért nincs magánélete a TV2 sztárjának

Ezért nincs magánélete a TV2 sztárjának

A jó pap hol­tig tanul...

A jó pap hol­tig tanul. Így gon­dolja ezt az el­ké­pesztő hangú éne­kes is, aki úgy érzi, el­jött az ideje, hogy be­fe­jezze fél­be­ha­gyott ta­nul­má­nyait...

Hajós nem bocsát meg Friderikusznak!

Hajós nem bocsát meg Friderikusznak!

Fri­de­ri­kusz egy in­ter­jú­ban szólt be Ha­jós­nak, aki előbb a Fa­ce­boo­kon, majd a Sz­tár­ban sztár stú­di­ó­já­ból üzent a ve­te­rán té­vés­nek.

Fri­de­ri­kusz egy in­ter­jú­ban szólt be Ha­jós­nak, aki előbb a Fa­ce­boo­kon, majd a Sz­tár­ban sztár stú­di­ó­já­ból üzent a ve­te­rán té­vés­nek. Úgy tűnik, a ki­tört ci­ca­harc­nak tá­vol­ról sincs vége és a bé­kü­lés is messze van...

Vége: Liptai Claudia eltűnik a képernyőről

Vége: Liptai Claudia eltűnik a képernyőről

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja sze­rint vé­sze­sen kö­ze­leg a búcsú ideje. Már nem dol­go­zik so­káig, mivel nem so­kára meg­szüli má­so­dik gyer­me­két.

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja sze­rint vé­sze­sen kö­ze­leg a búcsú ideje. Már nem dol­go­zik so­káig, mivel nem so­kára meg­szüli má­so­dik gyer­me­két.

Meglepő bejelentés a Sztárban sztárral kapcsolatban!

Meglepő bejelentés a Sztárban sztárral kapcsolatban!

A TV2 iz­gal­mas hí­re­ket je­len­tett be a Fa­ce­boo­kon per­cek­kel ez­előtt! Ezt neked is tud­nod kell!

A TV2 iz­gal­mas hí­re­ket je­len­tett be a Fa­ce­boo­kon per­cek­kel ez­előtt! Ezt neked is tud­nod kell!

Kiderült: Majka édesanyja újra a rettegett kórral küzd

Kiderült: Majka édesanyja újra súlyos beteg! Így viseli...

Majka áll mel­lette a baj­ban.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője mos­ta­ná­ban gyak­ran volt le­tört. Nem is csoda, hi­szen az anyu­kája újra a ret­te­gett kór­ral küzd!

Megviselte a kiesés Kozma Orsit

Megviselte a kiesés Kozma Orsit

Kozma Orsi el­sírta magát, ami­kor el kel­lett hagy­nia a TV2 stú­di­ó­ját.

Kozma Orsi el­sírta magát, ami­kor el kel­lett hagy­nia a TV2 stú­di­ó­ját.

Amit a nézők nem láthattak: Liptai Claudia rosszul lett élő adásban!

Amit a nézők nem láthattak: Liptai Claudia rosszul lett élő adásban!

A mű­sor­ve­ze­tőn lát­szott, nincs jól, ennek el­le­nére mégis profi­ként vi­sel­ke­dett.

Atyaég: Mi történt Tilla arcával?

Atyaég: Mi történt Tilla arcával?

Rá sem lehet is­merni a Sz­tár­ban sztár mű­sor­ve­ze­tő­jére!

A Sz­tár­ban sztár nép­szerű mű­sor­ve­ze­tő­jét nem a pro­duk­ció maszk­mes­tere ala­kí­totta át! Va­lami egé­szen más áll­hat a hát­tér­ben...

Élő adásban emlékezett elhunyt édesanyjára Liptai Claudia!

Élő adásban emlékezett elhunyt édesanyjára Liptai Claudia!

A min­den­órás mű­sor­ve­zető a ka­me­rák előtt ér­zé­ke­nyült el.

A min­den­órás mű­sor­ve­zető a ka­me­rák előtt ér­zé­ke­nyült el. Alig bírta vissza­tar­tani könnyeit!

Micsoda fordulat: Ő a Sztárban sztár új kiesője!

Micsoda fordulat: Ő a Sztárban sztár új kiesője!

Bú­csúz­nia kel­lett a pro­duk­ci­ó­tól...

Bár min­dent meg­tett, hogy le­nyű­gözze a zsű­rit és a né­ző­ket, bú­csúz­nia kel­lett a pro­duk­ci­ó­tól...

Ilyen villantás még nem volt a Sztárban sztár történetében!

Ilyen villantás még nem volt a Sztárban sztár történetében!

Tes­té­vel hó­dí­tott Po­lyák Lilla.

A TV2 szu­per­pro­duk­ci­ó­já­nak dögös ver­seny­zője nem bízta a vé­let­lenre va­sár­napi sze­rep­lé­sét! Hangja mel­lett tes­té­vel is le­nyű­gözte a zsű­rit.

Majka alaposan kikészült a Sztárban sztár előtt!

Majka alaposan kikészült a Sztárban sztár előtt!

A szó­ki­mondó mű­sor­ve­zető egy percre sem tud las­sí­tani. Szív­mű­tétje el­le­nére sem pihen, sőt!

A szó­ki­mondó mű­sor­ve­zető egy percre sem tud las­sí­tani. Szív­mű­tétje el­le­nére sem pihen, sőt! Em­bert pró­báló do­logba vá­gott bele...

Újabb nagy dobásra készül a Sztárban sztár tánctanára!

Újabb nagy dobásra készül a Sztárban sztár tánctanára!

Túri Lajos, alias Lali a műsor pró­bá­i­val egy idő­ben kez­dett bele va­lami iga­zán nagy vo­lu­menű do­logba.

Túri Lajos, alias Lali a műsor pró­bá­i­val egy idő­ben kez­dett bele va­lami iga­zán nagy vo­lu­menű do­logba.

Muri Enikő elárulta Hajós András legnagyobb félelmét!

Muri Enikő elárulta Hajós András legnagyobb félelmét!

Min­dent meg­tett a siker ér­de­ké­ben.

Az éne­kesnő min­dent meg­tett a siker ér­de­ké­ben, a ju­talma pedig nem ma­radt el.

Megtörte a csendet Kovács Kati! Ettől fiatalodott meg...

Megtörte a csendet Kovács Kati! Ettől fiatalodott meg...

Meg­kér­dez­tük, mi a titka!

A Sz­tár­ban sztár va­sár­nap esti adása óta meg­kez­dőd­tek a ta­lál­ga­tá­sok, mi tör­tén­he­tett a Kos­suth-díjas éne­kes­nő­vel, aki el­ké­pesz­tően meg­fi­a­ta­lo­dott!

Kulisszatitkokat árult el a Sztárban sztár stábtagja

Kulisszatitkokat árult el a Sztárban sztár stábtagja

Túri Lajos Péter fe­le­lős azért, hogy fer­ge­te­ges lát­vány­ele­mek­kel káp­ráz­tas­sák el a né­ző­ket a Sz­tár­ban sztár éne­ke­sei.

Túri Lajos Péter fe­le­lős azért, hogy fer­ge­te­ges lát­vány­ele­mek­kel káp­ráz­tas­sák el a né­ző­ket a Sz­tár­ban sztár éne­ke­sei.

Kulisszatitkok: így készülnek a Sztárban sztár maszkjai!

Kulisszatitkok: így készülnek a Sztárban sztár maszkjai!

A szu­per­pro­duk­ci­ó­ban profi maszk­mes­te­rek dol­goz­nak azon, hogy hét­ről-hétre el­káp­ráz­tas­sák a né­ző­ket.

A szu­per­pro­duk­ci­ó­ban profi maszk­mes­te­rek dol­goz­nak azon, hogy hét­ről-hétre el­káp­ráz­tas­sák a né­ző­ket.

Nem titok többé: Ő veheti át a mindenórás Liptai Claudia helyét!

Nem titok többé: Ő veheti át a mindenórás Liptai Claudia helyét!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető no­vem­berre várja má­so­dik gyer­me­két, így lehet, előbb szül, mint ahogy véget ér a Sz­tár­ban sztár.

Meghökkentő hasonlóság: Kisfiában született újjá Majka!

Meghökkentő hasonlóság: Kisfiában született újjá Majka!

El­ké­pesztő fotók...

El­ké­pesztő fotó ju­tott el szer­kesz­tő­sé­günkbe! Len­cse­végre kap­ták a mű­sor­ve­zető ked­ve­sét és na­gyob­bik gyer­me­két!

Túladagolja a pirulákat Polyák Lilla exférje!

Túladagolja a pirulákat Polyák Lilla exférje!

Kö­ze­leg az influ­en­za­sze­zon, tá­mad­nak a ví­ru­sok! Ho­mon­nay Zsolt el­árulta a Ri­post­nak, hogy küzd a be­teg­sé­gek ellen!

Kö­ze­leg az influ­en­za­sze­zon, tá­mad­nak a ví­ru­sok! Ho­mon­nay Zsolt el­árulta a Ri­post­nak, hogy küzd a be­teg­sé­gek ellen!

Különös fotó: Mi történt a 71 éves Kovács Katival?

Különös fotó: Mi történt a 71 éves Kovács Katival?

Hi­he­tet­le­nül jó for­má­ban van a Kos­suth-díjas éne­kesnő, aki­ről iz­gal­mas fo­tó­kat ké­szí­tet­tünk a stú­di­ó­ban a va­sár­nap esti Sz­tár­ban sztár alatt.

Hi­he­tet­le­nül jó for­má­ban van a Kos­suth-díjas éne­kesnő, aki­ről iz­gal­mas fo­tó­kat ké­szí­tet­tünk a stú­di­ó­ban a va­sár­nap esti Sz­tár­ban sztár alatt.

Lebukott: Titokzatos férfival kapták lencsevégre Radics Gigit!

Lebukott: Titokzatos férfival kapták lencsevégre Radics Gigit!

Úgy tudni, a gyö­nyörű éne­kesnő egy ideje pár­kap­cso­lat­ban él, ám sze­rel­mét egy­előre még nem mu­tatta meg a kö­zön­ség­nek.

Kínos csend a stúdióban: Majka kikotyogta Ördög Nóra fizetését!

Kínos csend a stúdióban: Majka kikotyogta Ördög Nóra fizetését!

Meg­fa­gyott a le­vegő a Sz­tár­ban sztár stú­di­ó­já­ban, ami­kor a szó­ki­mondó rap­per bi­zal­mas tit­kot fe­cse­gett ki...

Liptai megrémült Kocsis Tibor férfiasságától!

Liptai megrémült Kocsis Tibor férfiasságától!

Ko­csis Tibi na­gyot tán­colt. Túl na­gyot!

Ko­csis Tibi na­gyot tán­colt va­sár­nap este a Sz­tár­ban Sztár szín­pa­dán. Annyira ropta, hogy egy óvat­lan pil­la­nat­ban va­lóra vál­totta Cla­u­dia gyer­mek­kori fé­lel­mét...

Gázsit követel a TV2-től Demjén Ferenc!

Gázsit követel a TV2-től Demjén Ferenc!

Maj­ká­val és Ha­jós­sal bal­hé­zott össze.

Az éne­kes össze­tű­zésbe ke­ve­re­dett Hajós And­rás­sal és Maj­ká­val, akik bo­csá­na­tot kér­tek tőle.

Hova tűntek a Sztárban Sztár énekesének hatalmas mellei?

Hova tűntek a Sztárban Sztár énekesének hatalmas mellei?

Nagy Adri ezen a héten is ala­po­san át­vál­to­zott a szín­pa­don. Jól le­szo­rí­tot­ták.

Nagy Adri ezen a héten is ala­po­san át­vál­to­zott a szín­pa­don. Jól le­szo­rí­tot­ták...

Párja vigyázza Liptai Claudia minden lépését

Egy percre nem hagyja magára párja Liptai Claudiát!

Ádám a stú­di­óba is el­kí­séri.

Bár Lip­tai Cla­u­dia és ked­vese, Ádám még ráér­nek a ba­ba­vá­rás­sal, a mes­ter­cuk­rász már egyet­len pil­la­natra sem ve­szíti szem elől a mű­sor­ve­ze­tőt.

Megható: Segített egy nőnek a szülésben Vásáry André!

Megható: Segített egy nőnek a szülésben Vásáry André!

Az éne­kest ma­gá­val vitte a szü­lő­szo­bára az egyik leg­na­gyobb ra­jon­gója, hogy meg­könnyítse vi­lágra hozni kis­ba­bá­ját!

Hajós András is megszólalt a Demjén-botrány ügyében!

Hajós András is megszólalt a Demjén-botrány ügyében!

A Sz­tár­ban sztár zsű­ri­tagja nyílt le­vél­ben re­a­gált az el­múlt adás bal­hé­jára.

A Sz­tár­ban sztár zsű­ri­tagja nyílt le­vél­ben re­a­gált az el­múlt adás bal­hé­jára.

Titkos randevúkra jár Király Linda

Titkos randevúkra jár Király Linda

Min­den héten van egy nap, ami­kor semmi sem szá­mít...

A me­ga­hangú éne­kesnő most rá­pi­hen a Sz­tár­ban Sz­tárra, hi­szen három héten át hang­szál­gyul­la­dás­sal kül­dötte végig a fel­ké­szü­lést és az élő­show-kat. Ha­ma­ro­san pedig ked­ve­sé­vel Ame­ri­kába utaz­nak.

Belehízott fájdalmas műtétjébe Polyák Lilla!

Belehízott fájdalmas műtétjébe Polyák Lilla!

Nagy fáj­dal­mak­kal küzd...

A szí­nésznő még min­dig nagy fáj­dal­mak­kal küzd he­tek­kel ez­előtti térd­mű­tétje óta. Mi lesz így vele?

Muri Enikő elárulta, miért nem beszél Hajós Andrással!

Muri Enikő elárulta, miért nem beszél Hajós Andrással!

Az éne­kesnő ha­tal­mas ki­hí­vás előtt áll, de min­dent meg­tesz a siker ér­de­ké­ben.

Az éne­kesnő ha­tal­mas ki­hí­vás előtt áll, de min­dent meg­tesz a siker ér­de­ké­ben.

Amit még nem láttál: így alakulnak világsztárokká a Sztárban Sztár énekesei!

Amit még nem láttál: így alakulnak világsztárokká a Sztárban Sztár énekesei!

Órá­kig masz­kí­roz­zák őket a profik.

A fel­lé­pő­ket a ku­lisszák mö­gött órá­kig masz­kí­roz­zák a profik.

Megtörte a csendet Polyák Lilla: így jönnek ki exférjével válásuk óta!

Megtörte a csendet Polyák Lilla: így jönnek ki exférjével válásuk óta!

Arról val­lott a Ri­post­nak, hogy si­ke­rült ren­dez­niük a kap­cso­la­tu­kat ex­fér­jé­vel.

Családi dráma: megtörte a csendet Muri Enikő édesanyja!

Családi dráma: megtörte a csendet Muri Enikő édesanyja!

Ha­tal­mas ve­sze­ke­dé­sek rom­bol­ták a Sz­tár­ban sztár éne­kes­nő­jé­nek és édes­any­já­nak kap­cso­la­tát.

Itt a bizonyíték: testőrként védi Claudiát a párja!

Itt a bizonyíték: testőrként védi Claudiát a párja!

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető min­den lép­tét sze­relme, Pa­taki Ádám vi­gyázza! Egyet­len percre sem hagyja ma­gára!

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető min­den lép­tét sze­relme, Pa­taki Ádám vi­gyázza! Egyet­len percre sem hagyja ma­gára!