CÍMKE: 'szomszédok'

Nagyon szomorú: élő adásban fakadt sírva Marsi Anikó

Nagyon szomorú: élő adásban fakadt sírva Marsi Anikó

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tő­jét is ta­ní­totta a Szom­szé­dok atyja, Hor­váth Ádám.

Így kísérik utolsó útjára Horváth Ádámot, a Szomszédok atyját

Így kísérik utolsó útjára Horváth Ádámot, a Szomszédok atyját

Csű­rös Ka­rola né­hány perc­cel fél ki­lenc után ér­ke­zett meg a te­me­tőbe.

Csű­rös Ka­rola né­hány perc­cel fél ki­lenc után ér­ke­zett meg a te­me­tőbe.

Friss hír: Ekkor temetik a legendás magyar rendezőt

Friss hír: Ekkor temetik a legendás magyar rendezőt

Két hete hunyt el a Szom­szé­dok te­le­re­gény meg­ál­mo­dója és ren­de­zője Hor­váth Ádám.

Két hete hunyt el a Szom­szé­dok te­le­re­gény meg­ál­mo­dója és ren­de­zője Hor­váth Ádám. A csa­lád el­árulta, mikor ve­het­nek tőle végső bú­csút tisz­te­lői.

Kitálaltak a Szomszédok színészei, ezt gondolják a sorozat jogdíjairól

Kitálaltak a Szomszédok színészei, ezt gondolják a sorozat jogdíjairól

Fon­tos­nak és ered­mé­nyes­nek tart­ják az EJI te­vé­keny­sé­gét.

Fon­tos­nak és ered­mé­nyes­nek tart­ják az EJI te­vé­keny­sé­gét.

Botrány a társasházban!

Botrány a társasházban! Kisajátította egy lakó a közös udvart

Forr­nak az in­du­la­tok egy budai tár­sas­ház­ban.

Forr­nak az in­du­la­tok egy budai tár­sas­ház­ban, ahol az egyik la­kó­társ úgy gon­dolta: ami közös, az az övé.

Sokkoló hírt közölt a magyar rendező, nagyon aggódnak a színészek

Sokkoló hírt közölt a magyar rendező, nagyon aggódnak a színészek

A nem­so­kára 89 éves ren­dező az utóbbi idő­ben több­ször be­te­ges­ke­dett, most pedig a kór­házba is be­ke­rült.

Tönkretette szomszédjai életét, ezt a két számot hallgatta folyamatosan

Tönkretette szomszédjai életét, ezt a két számot hallgatta folyamatosan

Di­rekt zak­latta a mel­lette élő csa­lá­dot, sok­szor éjjel is ijeszt­gette őket.

Di­rekt zak­latta a mel­lette élő csa­lá­dot, sok­szor éjjel is ijeszt­gette a gye­re­ke­ket a falon ke­resz­tül, mi­u­tán egy­szer rá­szól­tak, hogy han­gos.

Nagy a baj, szennyezett a víz a Szomszédokból ismert iskolában

Nagy a baj, szennyezett a víz a Szomszédokból ismert iskolában

A gye­re­kek csak pa­lac­ko­zott vizet ihat­nak.

A gye­re­kek csak pa­lac­ko­zott vizet ihat­nak, mert a csap­víz­ről ki­de­rült, hogy ólom­mal szennye­zett.

Friss fotó: elképesztő formában van Kulka János!

Friss fotó: elképesztő formában van Kulka János!

Em­lé­ket ál­lí­tot­tak a Szom­szé­dok­nak.

Az Or­szá­gos Men­tő­szol­gá­lat táb­la­ava­tás­sal állít em­lé­ket a Szom­szé­dok­nak, ami­ért 12 éven ke­resz­tül öreg­bí­tette a men­tők jó hír­ne­vét.

Meglepő titkok derültek ki a Szomszédok népszerű színésznőjéről

Meglepő titkok derültek ki a Szomszédok népszerű színésznőjéről

A so­ro­zat Lenke né­ni­jét min­denki sze­rette, ám azt ke­ve­sen tud­ják róla, hogy mi­lyen ke­mé­nyen dol­go­zott.

Drámai jelenet Szombathelyen: fúrószárat döfött szomszédja nyakába

Drámai jelenet Szombathelyen: fúrószárat döfött szomszédja nyakába

A két férfi va­sár­nap ve­szett össze, a vita pedig tett­le­ges­sé­gig fa­jult.

A két férfi va­sár­nap ve­szett össze, a vita pedig tett­le­ges­sé­gig fa­jult.

Szomszédait terrorizálja egy szír migráns

Szomszédait terrorizálja egy szír migráns

A 25 éves szír be­ván­dorló egy né­met­or­szági me­ne­kült­szál­lón él, amit már két­szer is meg­pró­bált fel­gyúj­tani.

A 25 éves szír be­ván­dorló egy né­met­or­szági me­ne­kült­szál­lón él, amit már két­szer is meg­pró­bált fel­gyúj­tani. A ha­tó­sá­gok­nak so­kad­jára gyű­lik meg a baja vele, de egy­előre te­he­tet­le­nek.

Vallott a Szomszédok sztárja, ezt kérik tőle legtöbbször a rajongók

Vallott a Szomszédok sztárja, ezt kérik tőle legtöbbször a rajongók

Pász­tor Er­zsit Janka néni sze­re­pé­ben is­merte meg az or­szág. A so­ro­zat ma is nép­szerű, így őt sem fe­lej­tet­ték el.

Pász­tor Er­zsit Janka néni sze­re­pé­ben is­merte meg az or­szág.

Sokkot kaptak a káptalanfai gyilkos szomszédai: ezt mondták a férfiról

Sokkot kaptak a káptalanfai gyilkos szomszédai: ezt mondták a férfiról

Az 56 éves férfi Bécs­ben élt 22 éves sze­rel­mé­vel, aki­nek a csa­lád­já­ban az­után kez­dett el lö­völ­dözni, hogy a nő ha­za­köl­tö­zött.

Bármelyik percben megszülethet a Szomszédok sztárjának unokája

Bármelyik percben megszülethet a Szomszédok sztárjának unokája

A nép­szerű szí­nésznő szám sze­rint a he­te­dik uno­ká­ját várja, mi­u­tán már van neki három vér sze­rinti és három fo­ga­dott lur­kója.

Ez bátor: Simán ellopták Nemcsák Károly arcát

Ez bátor: Simán ellopták Nemcsák Károly arcát

Az ötlet nem volt rossz...

Az ötlet nem volt rossz és a meg­va­ló­sí­tás is jól si­ke­rült. Csak éppen a szí­nész­nek és a jog­tu­laj­do­no­sok­nak nem szolt senki a biz­nisz­ről.

Felrobbant a net, Nemcsák Károly kiborult az új Szomszédok-videón

Felrobbant a net, Nemcsák Károly kiborult az új Szomszédok-videón

A so­ro­zat egy­kori Vá­gási Fe­rije egy­ál­ta­lán nincs el­ra­gad­tatva attól a fel­vé­tel­től, ami napok óta ter­jed az in­ter­ne­ten.

Ez hihetetlen, nem is gondolnád, hány éves lett ma Kulka János

Ez hihetetlen, nem is gondolnád, hány éves lett ma Kulka János

A Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas ma­gyar szín­mű­vész no­vem­ber 11-én ün­nepli szü­le­tés­nap­ját.

A Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas ma­gyar szín­mű­vész no­vem­ber 11-én ün­nepli szü­le­tés­nap­ját.

Ezért kellett meghalnia lakástűzben a budapesti férfinak

Ezért kellett meghalnia lakástűzben a budapesti férfinak

Tűz ütött ki egy bel­vá­rosi ház­ban teg­nap haj­nal­ban, egy férfi meg­halt, a fe­le­sége pedig kór­házba ke­rült.

Sosem hallott titkokat mondott el magáról a Szomszédok egykori sztárja

Sosem hallott titkokat mondott el magáról a Szomszédok egykori sztárja

A szí­nésznő őszin­tén val­lott kisfi­á­ról és csa­lád­já­ról, il­letve arról, hogy mire ta­ní­totta meg őt az anya­ság.

Nem várt tovább: Hatalmas bejelentést tett a Szomszédok sztárja

Nem várt tovább: Hatalmas bejelentést tett a Szomszédok sztárja

A te­le­re­gény ra­jon­gói most örül­het­nek!

A te­le­re­gény ra­jon­gói most örül­het­nek!

Nagy összeg ütheti a sztrók után lábadozó Kulka János markát

Nagy összeg ütheti a sztrók után lábadozó Kulka János markát

Kulka János sztrókja miatt több mint két éve nem tu­dott vissza­térni a szín­padra.

Kulka János sztrókja miatt több mint két éve nem tu­dott vissza­térni a szín­padra.

Zámbó Jimmy miatt riasztották a mentőket a lakók!

Zámbó Jimmy miatt riasztották a mentőket a lakók!

Csú­nya bal­eset tör­tént.

A néhai éne­kes köz­vetve meg­men­tette egy idős asszony éle­tét, aki­vel csú­nya bal­eset tör­tént.

Szomorú nap a mai a Szomszédok rajongóinak életében

Szomorú nap a mai a Szomszédok rajongóinak életében

De­cem­ber 30-a szo­morú nap...

A le­gen­dás te­le­re­gény­nek össze­sen 331 része volt, ami annyira si­ke­res lett, hogy több­ször kezd­ték el újra ve­tí­teni. De­cem­ber 30-a szo­morú nap...

Szülői kudarcáról vallott a legendás magyar színésznő

Szülői kudarcáról vallott a legendás magyar színésznő

A Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas szí­nésznő csak nem­ré­gi­ben ren­dezte za­va­ros vi­szo­nyát lá­nyá­val.

A Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas szí­nésznő csak nem­ré­gi­ben ren­dezte za­va­ros vi­szo­nyát lá­nyá­val.

Lánya nélkül kénytelen ünnepelni a Szomszédok sztárja

Lánya nélkül kénytelen ünnepelni a Szomszédok sztárja

Meg­ható vi­de­ó­ban me­sélt a Kos­suth-díjas Pász­tor Erzsi arról, miért nem tölt­heti a csa­lád­já­val a ka­rá­csonyt.

Meg­ható vi­de­ó­ban me­sélt Pász­tor Erzsi arról, miért nem tölt­heti a csa­lád­já­val a ka­rá­csonyt.

Kiborultak a szomszédok Alekosz vad bulijaitól!

Kiborultak a szomszédok Alekosz vad bulijaitól!

Dor­bé­zo­lás­tól han­gos az érdi utca.

Haj­na­lig tartó bu­lik­tól, vad dor­bé­zo­lás­tól han­gos az érdi utca, mely­ben Nagy Ale­kosz él, és ahol a hét­vé­gén egy lövés is el­dör­dült.

Kitálaltak a szomszédok Alekosz lövöldözéséről!

Kitálaltak a szomszédok Alekosz lövöldözéséről!

Meg­ijesz­tette a szom­széd­jait?

A hét­vé­gén ké­szült fel­vé­te­len a ba­rát­nője be­le­lőtt az éj­sza­kába, ezzel meg­ijesztve a szom­széd­jait.

Íme a nagy Szomszédok-kvíz: te kitalálod, melyik idézet melyik szereplőé?

Íme a nagy Szomszédok-kvíz: te kitalálod, melyik idézet melyik szereplőé?

Jól is­me­red a Mágen­heim csa­lá­dot? És mi a hely­zet Taki bá­csi­ék­kal? Most ki­de­rül, mennyire vagy ott­hon a Szom­szé­dok­ban!

A karácsonyi fények miatt robbant ki a szomszédháború

A karácsonyi fények miatt robbant ki a szomszédháború

Ugyan a ka­rá­csony a sze­re­tet ün­nepe, egy con­nec­ti­cuti kis­vá­ros szá­mára hor­ro­risz­ti­kus idő­szak kez­dő­dik ilyen­kor min­den évben.

Ugyan a ka­rá­csony a sze­re­tet ün­nepe, egy con­nec­ti­cuti kis­vá­ros szá­mára hor­ro­risz­ti­kus idő­szak kez­dő­dik ilyen­kor min­den évben, és csak an­gyali tü­rel­mük­nek kö­szön­hető, hogy nem ful­ladt még vérbe a de­cem­ber.

Friss hírek a Szomszédok Etusáról: három baleset is érte

Friss hírek Csűrös Karola állapotáról, három baleset is érte

Élete talán leg­ne­he­zebb idő­sza­kán van túl Csű­rös Ka­rola. Mégis az a leg­na­gyobb vágya, hogy vissza­tér­jen.

Élete leg­ne­he­zebb idő­sza­kán van túl a Szom­szé­dok Etusa. Mégis az a vágya, hogy vissza­tér­jen.

Megható fotó a múltból a Szomszédok szereplőjéről és Hegyi Barbaráról!

Megható fotó a múltból a Szomszédok szereplőjéről és Hegyi Barbaráról!

A két mű­vész az egyik piz­zé­ria falán hagyta ott kéz­le­nyo­ma­tát és alá­írá­sát az utó­kor­nak.

Elképesztő fotó került elő a Szomszédok ikonikus szereplőiről!

Elképesztő fotó került elő a Szomszédok ikonikus szereplőiről!

A leg­nép­sze­rűbb ma­gyar so­ro­zat volt.

A koz­me­ti­ká­ban dol­gozó Juli és az új­gaz­dag Kla­rissza je­le­ne­tei örökre be­le­ég­tek a nézők em­lé­ke­ze­tébe.

Rejtélyes halál miatt gyászolnak ma a Szomszédok sztárjai

Rejtélyes halál miatt gyászolnak ma a Szomszédok sztárjai

Au­gusz­tus 12-e egy szo­morú nap.

Au­gusz­tus 12-e im­má­ron négy éve szo­morú nap a te­le­re­gény sze­rep­lői szá­mára. Ért­he­tet­len halál miatt gyá­szol­nak.

Szomszédok retro: így nézett ki a sorozat idején Csűrös Karola!

Szomszédok retro: így nézett ki a sorozat idején Csűrös Karola!

Egy or­szág sze­rette meg őt.

A szí­nésznő több mint ti­zen­két éven át ját­szotta Szik­szay Etus sze­re­pét, ami­ért egy or­szág sze­rette meg őt.

Ma 11 éve hunyt el a Szomszédok legendás színésze

Ma 11 éve hunyt el a Szomszédok legendás színésze

Ma is be­töl­tet­le­nül tá­tong az az űr, amit a 86 éves ko­rá­ban el­hunyt szí­nészó­rás ha­gyott maga után.

Ma is be­töl­tet­le­nül tá­tong az az űr, amit a 86 éves ko­rá­ban el­hunyt szí­nészó­rás ha­gyott maga után.

Sosem látott fotó: így tornázott Ábel Anita a Szomszédok idején!

Sosem látott fotó: így tornázott Ábel Anita a Szomszédok idején!

Egy csa­pásra az or­szág ked­vence lett.

A szí­nésznő egy csa­pásra az or­szág ked­vence lett, ami­kor kis­ka­masz­ként fel­tűnt az iko­ni­kus so­ro­zat­ban.

Sosem látott fénykép: így pihent Szomszédok szünetében Frajt Edit!

Sosem látott fénykép: így pihent Szomszédok szünetében Frajt Edit!

Egy or­szág zárta őt a szí­vébe.

A szí­nésznő több mint egy év­ti­ze­den ke­resz­tül volt az iko­ni­kus so­ro­zat fő­sze­rep­lője, egy or­szág zárta őt a szí­vébe.

Érdekes fotó került elő Kulka Jánosról!

Érdekes fotó került elő Kulka Jánosról!

A szín­mű­vész 2001-ben ál­lami ki­tün­te­tést ka­pott, azóta pedig ren­ge­teg film­ben és szín­da­rab­ban káp­ráz­tatta el a kö­zön­sé­get.

A szín­mű­vész 2001-ben ál­lami ki­tün­te­tést ka­pott, azóta pedig ren­ge­teg film­ben és szín­da­rab­ban káp­ráz­tatta el a kö­zön­sé­get.

Egy hétig élt a hullával a miskolci férfi

Egy hétig élt a hullával a miskolci férfi

A szom­szé­dok már nem tud­tak meg­lenni abban a mis­kolci pa­nel­ház­ban, ahol egy férfi egy héten át egy hul­lá­val élt együtt.

A szom­szé­dok már nem tud­tak meg­lenni abban a mis­kolci pa­nel­ház­ban, ahol egy férfi egy héten át egy hul­lá­val élt együtt.

Rózsái miatt kerülhet börtönbe a 72 éves Sárika

Rózsái miatt kerülhet börtönbe a 72 éves Sárika

Össze­vesz­tek a közös kert vi­rá­gain...

Két szom­széd­asszony úgy össze­ve­szett a közös kert ró­zsáin, hogy egyi­kük most vád­lott a bí­ró­sá­gon. A tör­té­net na­gyon ab­szurd.

Először szólalt meg válásáról a Szomszédok sztárja

Először szólalt meg válásáról a Szomszédok sztárja

Nem­csák Ká­roly meg­törte a csen­det.

Nem­csák Ká­roly soha nem be­szélt ma­gán­éle­té­ről. Ehhez akkor is tar­totta magát, ami­kor ki­pat­tant, hogy meg­rom­lott a há­zas­sága.

Retro fotó: így nézett ki Ábel Anita, miután véget ért a Szomszédok!

Retro fotó: így nézett ki Ábel Anita, miután véget ért a Szomszédok!

A szí­nésznő-mű­sor­ve­zető ha­tal­mas vál­to­zá­son esett át az el­múlt évek­ben.

A szí­nésznő-mű­sor­ve­zető ha­tal­mas vál­to­zá­son esett át az el­múlt évek­ben.

Gyász: Karácsonykor vesztette el édesapját a szomszédok sztárja

Gyász: Karácsonykor vesztette el édesapját a szomszédok sztárja

Ivan­csics Ilo­nát vá­rat­la­nul érte 93 éves édes­apja el­vesz­tése. A férfi még meg­ün­ne­pelte csa­lád­já­val a szent­es­tét...

Ivan­csics Ilo­nát vá­rat­la­nul érte 93 éves édes­apja el­vesz­tése.

Botrány a bíróságon: Nemcsák Károly durván sértegette az újságírókat

Botrány a bíróságon: Nemcsák Károly durván sértegette az újságírókat

El­ma­radt Haj­dúék vá­ló­pere, he­lyet­tük Nem­csák Ká­roly oko­zott bot­rányt a bu­da­örsi bí­ró­sá­gon

Együtt kerek a világ - ezt vallja Ivancsics Ilona színművész

Együtt kerek a világ - ezt vallja Ivancsics Ilona színművész

Rá­szo­ruló csa­lá­dok­kal és a Szom­szé­dok című té­vé­so­ro­zat mű­vé­sze­i­vel is együtt ka­rá­cso­nyo­zik Ivan­csics Ilona

Rá­szo­ruló csa­lá­dok­kal és a Szom­szé­dok című té­vé­so­ro­zat mű­vé­sze­i­vel is együtt ka­rá­cso­nyo­zik Ivan­csics Ilona

Atyaég: Mi történt a 80 éves Pásztor Erzsi arcával?

Atyaég: Mi történt a 80 éves Pásztor Erzsi arcával?

A Szom­szé­dok egy­kori sztárja hi­he­tet­le­nül meg­vál­to­zott. Vajon mi tör­tén­he­tett vele?

A Szom­szé­dok egy­kori sztárja hi­he­tet­le­nül meg­vál­to­zott. Vajon mi tör­tén­he­tett vele?

Hihetetlen de igaz! Visszatér a Szomszédok

Hihetetlen de igaz! Visszatér a Szomszédok

Ugye neked is hi­ány­zott már a gaz­dag­réti Bat­man, és a bort ivó, de vizet pré­di­káló Janka néni?

Ugye neked is hi­ány­zott már a gaz­dag­réti Bat­man, és a bort ivó, de vizet pré­di­káló Janka néni? Ha a vá­lasz igen, akkor most bonts pezs­gőt!

Szédületesen megfiatalodott a 80 éves Pásztor Erzsi!

Szédületesen megfiatalodott a 80 éves Pásztor Erzsi!

Hi­­he­­tet­­le­­nül néz ki!

A le­gen­dás ma­gyar szí­nésznő ked­ves kol­lé­gá­já­val szelfi­zett. Hi­­he­­tet­­le­­nül néz ki!

Tragédiák sorozata sújtja a Szomszédok Etusát!

Tragédiák sorozata sújtja a Szomszédok Etusát!

Idén nem ő volt For­tuna ke­gyeltje.

Csű­rös Ka­rola biz­to­san várja már az év végét, hi­szen idén ja­nu­ár­tól nem ő volt For­tuna ke­gyeltje.

Megdöbbentő vallomás: pokollá vált a magyar színésznő élete

Megdöbbentő vallomás: pokollá vált a magyar színésznő élete

A Szom­szé­dok so­ro­zat sztárja, Pász­tor Erzsi meg­lepő őszin­te­ség­gel val­lott ma­gán­éle­té­ről.

Aggasztó tünetek! Nem térhet vissza a színpadra Csűrös Karola!

Aggasztó tünetek! Nem térhet vissza a színpadra Csűrös Karola!

Ja­nu­ár­ban érte a bal­eset, azóta is alig tud járni. Sőt, újabb fáj­dal­mas tünet kí­nozza.

Nagy a titkolózás! Ezért hallgat mindenki Csűrös Karola állapotáról!

Nagy a titkolózás! Ezért hallgat mindenki Csűrös Karola állapotáról!

Ja­nu­ár­ban szen­ve­dett sú­lyos bo­ka­sza­lag sza­ka­dást a 79 éves szí­nésznő.

Ja­nu­ár­ban szen­ve­dett sú­lyos bo­ka­sza­lag sza­ka­dást a 79 éves szí­nésznő.

Így tér vissza a színpadra fájdalmai közepette Csűrös Karola!

Így tér vissza a színpadra fájdalmai közepette Csűrös Karola!

A 79 éves szí­nésznő még ja­nu­ár­ban szen­ve­dett bo­ka­sza­lag-sza­ka­dást, azóta kép­te­len fel­épülni.

Megrázó vallomást tett Ivancsics Ilona

Megrázó vallomást tett Ivancsics Ilona

Őszin­tén me­sélt élete leg­ne­he­zebb idő­sza­ká­ról.

Egy or­szág is­merte és sze­rette a Szom­szé­dok­ban fel­tűnt Ivan­csics Ilo­nát. Ami­kor azon­ban véget ért a le­gen­dás so­ro­zat, tel­je­sen a pad­lóra ke­rült.

Kétségbeesett Kulka János állapotától a Szomszédok rendezője

Kétségbeesett Kulka János állapotától a Szomszédok rendezője

Hor­váth Ádám, a le­gen­dás so­ro­zat meg­al­ko­tója meg­tör­ten nyi­lat­ko­zott a TV2 hír­adó­já­nak.

Hor­váth Ádám, a le­gen­dás so­ro­zat meg­al­ko­tója meg­tör­ten nyi­lat­ko­zott a TV2 hír­adó­já­nak.

Ezt üzente fogadott lánya az intenzíven fekvő Kulka Jánosnak

Ezt üzente fogadott lánya az intenzíven fekvő Kulka Jánosnak

Ábel Anita meg­ható be­jegy­zés­ben kül­dött erőt a ked­den kór­házba ke­rült szí­nész­nek.

Ábel Anita meg­ható be­jegy­zés­ben kül­dött erőt a ked­den kór­házba ke­rült szí­nész­nek.

Újabb aggasztó hírek Csűrös Karola állapotáról!

Újabb aggasztó hírek Csűrös Karola állapotáról!

Még min­dig nagy fáj­dal­mai van­nak...

Még min­dig nagy fáj­dal­mai van­nak a szí­nész­nő­nek, aki ja­nu­ár­ban szen­ve­dett bo­ka­sza­lag-sza­ka­dást, és rend­kí­vül las­san gyó­gyul.

Ő lehet Nemcsák Károly új szerelme

Ő lehet Nemcsák Károly új szerelme

Ki­de­rült, hogy ki csa­var­hatta el az 58 éves Nem­csák fejét.

A Szom­szé­dok­kal be­fu­tott szí­nész nem sokig tét­len­ke­dett az­után, hogy zá­tonyra fu­tott há­zas­sága Dar­vasi Ilo­ná­val. Most ki­de­rült, hogy ki csa­var­hatta el az 58 éves Nem­csák fejét.

Aggasztó hír: Nem túl biztató Csűrös Karola állapota!

Aggasztó hír: Nem túl biztató Csűrös Karola állapota!

Úgy volt, hogy a Szom­szé­dok sztárja áp­ri­lis­ban végre vissza­tér­het a szín­padra sú­lyos bo­ka­sza­lag-sza­ka­dása után.

Úgy volt, hogy a Szom­szé­dok sztárja áp­ri­lis­ban végre vissza­tér­het a szín­padra sú­lyos bo­ka­sza­lag-sza­ka­dása után. A Ri­post meg­tudta: még min­dig ne­he­zére esik a moz­gás.

Kolléganője miatt ment tönkre Nemcsák Károly házassága?

Kolléganője miatt ment tönkre Nemcsák Károly házassága?

Bár a szí­nész és Dar­vasi Ilona még el sem vált, a Szom­szé­dok egy­kori sze­rep­lő­jé­nek máris el­csa­var­ták a fejét.

Bár a szí­nész és Dar­vasi Ilona még el sem vált, a Szom­szé­dok egy­kori sze­rep­lője máris sze­rel­mes.

Ezért mehetett tönkre Nemcsák Károly házassága!

Ezért mehetett tönkre Nemcsák Károly házassága!

A hírek sze­rint fe­le­sége válni ké­szül...

A Jó­zsef At­tila Szín­ház­ban már min­denki nyílt ti­tok­ként ke­zeli, hogy Nem­csák Ká­roly fe­le­sége 21 év után be­adta a vá­ló­ke­re­se­tet.

Kulka Jánost felszabadította mássága vállalása

Kulka Jánost felszabadította mássága vállalása

Ko­moly gon­do­la­to­kat osz­tott meg.

A le­gen­dás szí­nész D. Tóth Kriszta autós in­ter­jú­já­ban be­szélt arról, hogy mi­ként látja saját magát a tár­sa­da­lom­ban.

Lassan javul Csűrös Karola állapota

Lassan javul Csűrös Karola állapota

A te­vé­keny szí­nésznő ja­nuár végén szen­ve­dett bo­ka­sza­lag-sza­ka­dást, azóta ott­hon lá­ba­do­zik. El­mon­dása sze­rint na­gyon ne­he­zen vi­seli a ren­ge­teg fek­vést.

A Szom­szé­dok sztárja ja­nuár végén szen­ve­dett bo­ka­sza­lag-sza­ka­dást, a te­vé­keny szí­nésznő ott­hon lá­ba­do­zik. El­mon­dása sze­rint na­gyon ne­he­zen vi­seli a ren­ge­teg fek­vést, alig várja, hogy újra mo­zog­has­son.

Óriási fájdalmai vannak, járni sem tud Csűrös Karola

Óriási fájdalmai vannak, járni sem tud Csűrös Karola

A Szom­szé­dok egy­kori Etusa bo­ka­sza­lag-sza­ka­dást szen­ve­dett, így he­te­kig ott­hon kell fe­küd­nie, el­ké­pesztő fáj­dal­mak kö­ze­pette.

A Szom­szé­dok egy­kori Etusa bo­ka­sza­lag-sza­ka­dást szen­ve­dett, így he­te­kig ott­hon kell fe­küd­nie, el­ké­pesztő fáj­dal­mak kö­ze­pette.

Komoly balesetet szenvedett Csűrös Karola

Komoly balesetet szenvedett Csűrös Karola

Egye­lőre nem tudni, hogy pon­to­san mi tör­tént, de az biz­tos, hogy bo­ka­sza­lag-sza­ka­dást szen­ve­dett.

Egye­lőre nem tudni, hogy pon­to­san mi tör­tént, de az biz­tos, hogy bo­ka­sza­lag-sza­ka­dást szen­ve­dett.

Ezek a tárgyak lehetnének a Bajor Imre múzeumban

Ezek a tárgyak lehetnének a Bajor Imre múzeumban

Így nézne ki az élete ki­ál­lí­tása.

A szí­nész egy­kori ott­ho­nát mú­ze­um­nak ren­dez­nék be ra­jon­gói, mi pedig össze­szed­tük, mi­lyen tár­gyak sze­re­pel­né­nek a róla szóló ki­ál­lí­tá­son.

Haragszanak a szomszédok Lajcsira

Haragszanak a szomszédok Lajcsira

Sosem volt jó a vi­szo­nya a mu­la­tós ze­nész­nek a kör­nyék­be­li­ek­kel.

A saj­tó­nak nyi­lat­kozó kör­nyék­be­liek azt ál­lít­ják: sosem volt jó a vi­szo­nyuk a mu­la­tós ze­nés­szel, és ami­óta elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban van, még ke­vésbé ked­ve­lik.

Dallas vagy Szomszédok? Versenyben kamaszkorunk két fontos sorozata

Dallas vagy Szomszédok? Versenyben kamaszkorunk két fontos sorozata

Azt hi­szed, a Szom­szé­dok nem volt méltó el­len­fele a te­xasi lu­xus­farm­nak? Na­gyon té­vedsz!

Ábel Anita bánja, hogy Magyarországon maradt

Ábel Anita bánja, hogy Magyarországon maradt

A Szom­szé­dok című so­ro­zat után adott volt min­den ahhoz, hogy Ame­ri­kába köl­töz­zön a szí­nésznő.

Semmit nem öregedett a Szomszédok születésnapos sztárja

Semmit nem öregedett a Szomszédok születésnapos sztárja

Ivan­csics Ilo­nát az egész or­szág a 90-es évek te­le­re­gé­nyé­nek Jut­ká­ja­ként is­meri, ma 55 éves.

Meghalt a Szomszédok Dénes bácsija

Meghalt a Szomszédok Dénes bácsija

Kun Vil­mos a Ka­tona Jó­zsef szín­ház egyik ala­pí­tója volt.

Kun Vil­mos a Ka­tona Jó­zsef szn­ház egyik ala­pí­tója volt.