CÍMKE: 'szomorúság'
FRISS HÍREK

Fájdalmas vallomás, nem keresi az unokája Pásztor Erzsit!

Fájdalmas vallomás, nem keresi az unokája Pásztor Erzsit!

A Kos­suth-díjas szí­nésznő a lá­nyá­val és a le­ány­uno­ká­já­val is na­gyon jóban van, ám a húsz­éves Aron­nal meg­lepő módon nincs sem­mi­lyen kap­cso­lata.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő a lá­nyá­val és a le­ány­uno­ká­já­val is na­gyon jóban van, ám a húsz­éves Aron­nal meg­lepő módon nincs sem­mi­lyen kap­cso­lata.

Fájdalmas vallomás, ilyen élete van valójában Fresh Andinak!

Fájdalmas vallomás, ilyen élete van valójában Fresh Andinak!

Az éne­kesnő éve­ken ke­resz­tül a saját vá­lasz­tása alap­ján volt szingli.

Az éne­kesnő éve­ken ke­resz­tül a saját vá­lasz­tása alap­ján volt szingli.

Megrázó hír jött: gyászol Heidi Klum

Megrázó hír jött: gyászol Heidi Klum

A négy­gyer­me­kes sztár­anyuka a szo­morú hírt az Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­totta meg kö­ve­tő­i­vel. Meg­ható fény­kép­pel bú­csú­zik vég­leg kis­ked­ven­cé­től.

A négy­gyer­me­kes sztár­anyuka a szo­morú hírt az Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­totta meg kö­ve­tő­i­vel. Meg­ható fény­kép­pel bú­csú­zik vég­leg kis­ked­ven­cé­től.

Megrendítő, családtagját gyászolja Kiszel Tünde!

Megrendítő, családtagját gyászolja Kiszel Tünde!

A nap­tár­díva szo­morú napra éb­redt.

A nap­tár­díva szo­morú napra éb­redt, sze­re­tett hoz­zá­tar­to­zó­ját bú­csúz­tatta el örökre. A te­me­tés miatt vi­dékre uta­zott.

Ezért szomorú élete nagy napja előtt Liptai Claudia

Ezért szomorú élete nagy napja előtt Liptai Claudia

A mű­sor­ve­zető élete egyik leg­szebb nap­jára ké­szül, de a bol­dog pil­la­na­to­kat mégis be­ár­nyé­kolja egy­va­lami.

A mű­sor­ve­zető élete egyik leg­szebb nap­jára ké­szül, de a bol­dog pil­la­na­to­kat mégis be­ár­nyé­kolja egy szo­morú gon­do­lat.

Vigasztalhatatlan Pumped Gabó, minden reménye odalett!

Vigasztalhatatlan Pumped Gabó, minden reménye odalett!

Még foly­tat­ták volna a já­té­kot.

A Nagy Duett idei éva­dá­nak első ki­esői csa­ló­dot­tan tá­voz­tak a TV2 mű­so­rá­ból, még foly­tat­ták volna a já­té­kot.

Valami történhetett, szomorú üzenetet hagyott Kulcsár Edina!

Valami történhetett, szomorú üzenetet hagyott Kulcsár Edina!

Bá­na­tos posz­tot tett ki.

A csi­nos kis­mama bá­na­tos posz­tot tett ki az Ins­tag­ram ol­da­lára, a ra­jon­gók nem értik, mi lehet a gond.

Tragédia: pár órája még bulizott, most gyászol a magyar énekesnő!

Tragédia: pár órája még bulizott, most gyászol a magyar énekesnő!

A hí­res­ség az Ins­tag­ram-ol­da­lán je­len­tette be a szo­morú hírt.

A hí­res­ség az Ins­tag­ram-ol­da­lán je­len­tette be a szo­morú hírt, pedig né­hány órá­val ko­ráb­ban még kon­cer­te­zett a csa­pa­tá­val.

Szomorú születésnap, nagy a baj a Vígszínház színésznőjével

Szomorú születésnap, nagy a baj a Vígszínház színésznőjével

A le­gen­dás mű­vésznő ma töl­tötte be a 72. élet­évét. Még­sem lehet fel­hőt­le­nül bol­dog...

A le­gen­dás mű­vésznő ma töl­tötte be a 72. élet­évét. Még­sem lehet fel­hőt­le­nül bol­dog...

Ezért sírt titokban, a népszerű magyar színésznő

Ezért sírt titokban, a népszerű magyar színésznő

Fésűs Nelly kis­lá­nya óvo­dás lett.

Fésűs Nelly nem ta­gadja, zo­ko­gott ami­kor elő­ször hagyta ki­seb­bik gyer­me­két az óvo­dá­ban. Nem gon­dolta volna, hogy őt vi­seli meg job­ban a le­vá­lás.

Sztárok gyászolják a leukémiában elhunyt fiatal magyar focistát

Sztárok gyászolják a leukémiában elhunyt fiatal magyar focistát

Lázár Bence tra­gi­kus ha­lála min­den­kit le­tag­ló­zott, szá­mos sztár kép­te­len fel­dol­gozni a vesz­te­sé­get.

Lázár Bence tra­gi­kus ha­lála min­den­kit le­tag­ló­zott, szá­mos sztár kép­te­le­nek fel­dol­gozni a vesz­te­sé­get. Kö­zös­ségi ol­da­lán em­lé­ke­zett meg a fo­cis­tá­ról töb­bek közt Dzs­u­dzsák Ba­lázs, Fresh Andi és Cur­tis is. S hogy me­lyi­kük mit írt a lab­da­rúgó ha­lála kap­csán? Máris mu­tat­juk!

Stohl András nem titkolja, új szerelem van az életében

Stohl András nem titkolja, új szerelem van az életében

Na­gyon sokat gon­dol­ko­zott a nép­szerű szí­nész, hogy el­vál­lalja-e a Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­zé­sét.

Na­gyon sokat gon­dol­ko­zott a nép­szerű szí­nész, hogy el­vál­lalja-e a Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­zé­sét. Stohl And­rás saját be­val­lása sze­rint az er­köl­csi, mű­vé­szi, anyagi dol­gok miatt dön­tött ne­he­zen. De végül, mivel az ő fel­adata a szó­ra­koz­ta­tás, szí­ve­sen iga­zol át.

Kasza Tibi kiakadt: élő adásban alázta meg kollégája

Kasza Tibi kiakadt: élő adásban alázta meg kollégája

Csú­nyán be­le­állt egyik pá­lya­társa.

Na­gyon el­szo­mo­ro­dott ha­zánk egyik leg­szó­ra­koz­ta­tóbb show­manje, akibe csú­nyán be­le­állt egyik pá­lya­társa.

Vége a szerelemnek: szakított a párjával Xantus Barbara!

Vége a szerelemnek: szakított a párjával Xantus Barbara!

A vesz­te­sé­get egy szín­da­rab se­gít­sé­gé­vel dol­gozta fel, két év után fu­tott zá­tonyra a kap­cso­lata.

A vesz­te­sé­get egy szín­da­rab se­gít­sé­gé­vel dol­gozta fel, két év után fu­tott zá­tonyra a kap­cso­lata.

Keserves sorokkal vallott nagy szívfájdalmáról Kulcsár Edina

Keserves sorokkal vallott nagy szívfájdalmáról Kulcsár Edina

Az Aktív mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek élete lát­szó­lag tö­ké­le­tes, de be­val­lotta, neki is van­nak el­ke­se­re­dett pil­la­na­tai.

Szerelem nélkül fogja tölteni az ünnepeket Sarka Kata?

Szerelem nélkül fogja tölteni az ünnepeket Sarka Kata?

A két­gyer­me­kes üz­let­asszony kü­lö­nös je­len­tés­sel bíró be­jegy­zést tett közzé a Fa­ce­boo­kon.

A két­gyer­me­kes üz­let­asszony kü­lö­nös je­len­tés­sel bíró be­jegy­zést tett közzé a Fa­ce­boo­kon.

Feldühítették a várandós Péter Szabó Szilviát!

Feldühítették a várandós Péter Szabó Szilviát!

Nem így akart be­je­len­tést tenni.

Az éne­kes­nőt na­gyon meg­vi­sel­ték az el­múlt napok ese­mé­nyei, hi­szen nem így sze­rette volna be­je­len­teni vá­ran­dós­sá­gát.