CÍMKE: 'szomorúság'

Hajdú Péter családi drámája: az utolsó esélye is elszállt

Hajdú Péter családi drámája: az utolsó esélye is elszállt

A mű­sor­ve­zető tíz éve nem tudta ren­dezni a kap­cso­la­tát az édes­ap­já­val, és úgy tűnik, ez már nem kö­vet­kez­het be.

A mű­sor­ve­zető tíz éve nem tudta ren­dezni a kap­cso­la­tát az édes­ap­já­val, és úgy tűnik, ez már nem kö­vet­kez­het be.

Rubint Réka vallomása: Az elmúlt hónapokban én tartottam életben aput

Rubint Réka vallomása: Az elmúlt hónapokban én tartottam életben aput

Ren­ge­te­get sír a gyász miatt.

A fit­nesz­edző pén­tekre vir­ra­dóra ve­szí­tette el imá­dott szü­lő­jét.

Fájdalmas vallomás, nem keresi az unokája Pásztor Erzsit!

Fájdalmas vallomás, nem keresi az unokája Pásztor Erzsit!

A Kos­suth-díjas szí­nésznő a lá­nyá­val és a le­ány­uno­ká­já­val is na­gyon jóban van, ám a húsz­éves Aron­nal meg­lepő módon nincs sem­mi­lyen kap­cso­lata.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő a lá­nyá­val és a le­ány­uno­ká­já­val is na­gyon jóban van, ám a húsz­éves Aron­nal meg­lepő módon nincs sem­mi­lyen kap­cso­lata.

Fájdalmas vallomás, ilyen élete van valójában Fresh Andinak!

Fájdalmas vallomás, ilyen élete van valójában Fresh Andinak!

Éve­ken ke­resz­tül a saját vá­lasz­tása alap­ján volt szingli, jó ideje azon­ban már kép­te­len férfit ta­lálni maga mellé.

Megrázó hír jött: gyászol Heidi Klum

Megrázó hír jött: gyászol Heidi Klum

A négy­gyer­me­kes sztár­anyuka a szo­morú hírt az Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­totta meg kö­ve­tő­i­vel. Meg­ható fény­kép­pel bú­csú­zik vég­leg kis­ked­ven­cé­től.

A négy­gyer­me­kes sztár­anyuka a szo­morú hírt az Ins­tag­ram-ol­da­lán osz­totta meg kö­ve­tő­i­vel. Meg­ható fény­kép­pel bú­csú­zik vég­leg kis­ked­ven­cé­től.

Ezért szomorú élete nagy napja előtt Liptai Claudia

Ezért szomorú élete nagy napja előtt Liptai Claudia

Csak ő hi­ány­zik majd...

A mű­sor­ve­zető élete egyik leg­szebb nap­jára ké­szül, de a bol­dog pil­la­na­to­kat mégis be­ár­nyé­kolja egy szo­morú gon­do­lat.

Tragédia: pár órája még bulizott, most gyászol Dér Heni!

Tragédia: pár órája még bulizott, most gyászol a magyar énekesnő!

Ins­tag­ra­mon je­len­tette be a hírt.

A hí­res­ség az Ins­tag­ram-ol­da­lán je­len­tette be a szo­morú hírt, pedig né­hány órá­val ko­ráb­ban még kon­cer­te­zett a csa­pa­tá­val.

Megrendítő, családtagját gyászolja Kiszel Tünde!

Megrendítő, családtagját gyászolja Kiszel Tünde!

A nap­tár­díva szo­morú napra éb­redt, sze­re­tett hoz­zá­tar­to­zó­ját bú­csúz­tatta el örökre. A te­me­tés miatt vi­dékre uta­zott.

A nap­tár­díva szo­morú napra éb­redt, sze­re­tett hoz­zá­tar­to­zó­ját bú­csúz­tatta el örökre. A te­me­tés miatt vi­dékre uta­zott, hogy mél­tó­kép­pen el­kö­szön­hes­sen a ro­kon­tól.

Vigasztalhatatlan Pumped Gabó, minden reménye odalett!

Vigasztalhatatlan Pumped Gabó, minden reménye odalett!

A Nagy Duett idei éva­dá­nak első ki­esői csa­ló­dot­tan tá­voz­tak a TV2 mű­so­rá­ból, még foly­tat­ták volna a já­té­kot.

A Nagy Duett idei éva­dá­nak első ki­esői csa­ló­dot­tan tá­voz­tak a TV2 mű­so­rá­ból, még foly­tat­ták volna a já­té­kot.

Szomorú születésnap, nagy a baj a Vígszínház színésznőjével

Szomorú születésnap, nagy a baj a Vígszínház színésznőjével

A le­gen­dás mű­vésznő ma töl­tötte be a 72. élet­évét. Még­sem lehet bol­dog...

Sztárok gyászolják a leukémiában elhunyt fiatal magyar focistát

Sztárok gyászolják a leukémiában elhunyt fiatal magyar focistát

Ha­lála min­den­kit le­súj­tott.

Lázár Bence tra­gi­kus ha­lála min­den­kit le­súj­tott, szá­mos sztár kép­te­le­nek fel­dol­gozni a vesz­te­sé­get. Így írnak a lab­da­rú­gó­ról a kö­zös­ségi ol­da­la­i­kon...

Valami történhetett, szomorú üzenetet hagyott Kulcsár Edina!

Valami történhetett, szomorú üzenetet hagyott Kulcsár Edina!

A csi­nos kis­mama bá­na­tos posz­tot tett ki az Ins­tag­ram ol­da­lára, a ra­jon­gók nem értik, mi lehet a gond.

A csi­nos kis­mama bá­na­tos posz­tot tett ki az Ins­tag­ram ol­da­lára, a ra­jon­gók nem értik, mi lehet a gond.

Nehéz pillanatokat élt át a színpadon Fésűs Nelly gyönyörű tinilánya

Nehéz pillanatokat élt át a színpadon Fésűs Nelly gyönyörű tinilánya

A gyö­nyörű szí­nésznő eddig min­dig a hely­szí­nen szur­kolt Csen­gé­nek.

A gyö­nyörű szí­nésznő eddig min­dig a hely­szí­nen szur­kolt Csen­gé­nek. De most szín­házi el­fog­lalt­sága miatt le kel­lett mon­da­nia erről Fésűs Nelly­nek, ami miatt na­gyob­bik lánya ki­csit el­szo­mo­ro­dott.

Ezért sírt titokban, a népszerű magyar színésznő

Ezért sírt titokban, a népszerű magyar színésznő

Fésűs Nelly nem ta­gadja, zo­ko­gott ami­kor elő­ször hagyta ki­seb­bik gyer­me­két az óvo­dá­ban.

Fésűs Nelly nem ta­gadja, zo­ko­gott ami­kor elő­ször hagyta ki­seb­bik gyer­me­két az óvo­dá­ban. Nem gon­dolta, hogy neki fog job­ban fájni a le­vá­lás.

Stohl András nem titkolja, új szerelem van az életében

Stohl András nem titkolja, új szerelem van az életében

A sztár na­gyon izgul új fel­adata miatt.

Na­gyon sokat gon­dol­ko­zott a nép­szerű szí­nész, hogy el­vál­lalja-e a Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­zé­sét. Saját be­val­lása sze­rint er­köl­csi kér­dé­sek­kel ví­vó­dott.

Vége a szerelemnek: szakított a párjával Xantus Barbara!

Vége a szerelemnek: szakított a párjával Xantus Barbara!

Két év után ért véget a kap­cso­lata.

A vesz­te­sé­get egy szín­da­rab se­gít­sé­gé­vel dol­gozta fel, két év után fu­tott zá­tonyra a kap­cso­lata.

Szerelem nélkül fogja tölteni az ünnepeket Sarka Kata?

Szerelem nélkül fogja tölteni az ünnepeket Sarka Kata?

A két­gyer­me­kes üz­let­asszony kü­lö­nös je­len­tés­sel bíró be­jegy­zést tett közzé a Fa­ce­boo­kon.

Kasza Tibi kiakadt: élő adásban alázta meg kollégája

Kasza Tibi kiakadt: élő adásban alázta meg kollégája

Na­gyon el­szo­mo­ro­dott ha­zánk egyik leg­szó­ra­koz­ta­tóbb show­manje, akibe csú­nyán be­le­áll­tak.

Keserves sorokkal vallott nagy szívfájdalmáról Kulcsár Edina

Keserves sorokkal vallott nagy szívfájdalmáról Kulcsár Edina

Az mű­sor­ve­zető élete lát­szó­lag tö­ké­le­tes, de be­val­lotta, neki is van­nak el­ke­se­re­dett pil­la­na­tai.

Feldühítették a várandós Péter Szabó Szilviát!

Feldühítették a várandós Péter Szabó Szilviát!

Az éne­kes­nőt na­gyon meg­vi­sel­ték az el­múlt napok ese­mé­nyei.