CÍMKE: 'szolnok'

Így néz ki az az autó, amit a tetejéig ellepett a villámárvíz

Így néz ki az az autó, amit a tetejéig ellepett a villámárvíz

Hasz­nál­ha­tat­lanná vált Ko­vács Anita au­tója, amely be­ra­gadt a szol­noki alul­já­róba.

Hihetetlen, ilyenné vált Magyarország

Hihetetlen, ilyenné vált Magyarország

Fel­hő­sza­ka­dás után vil­lá­már­víz ön­tötte el Szol­no­kot.

Fel­hő­sza­ka­dás után vil­lá­már­víz ön­tötte el Szol­no­kot, Szen­test, Fo­nyó­dot, Bé­la­te­le­pet, Nagy­vis­nyót.

Döbbenetes képek: mutatjuk milyen most az elöntött szolnoki aluljáró

Döbbenetes képek: mutatjuk milyen most az elöntött szolnoki aluljáró

El­ké­pesz­tően néz ki az alul­járó, ame­lyet szer­dán tel­je­sen el­ön­tött a víz.

El­ké­pesztő lát­ványt nyújt az az alul­járó, ame­lyet szer­dán tel­je­sen el­ön­tött a víz.

Hónapokig bujkált a javítóból szökött fiú, nem akárhogy csaptak le rá

Hónapokig bujkált a javítóból szökött fiú, nem akárhogy csaptak le rá

Ke­re­ken három hó­na­pig si­ke­rült buj­kál­nia egy 17 éves fi­a­tal­nak.

Ke­re­ken három hó­na­pig si­ke­rült buj­kál­nia egy 17 éves fi­a­tal­nak a rend­őr­ség elől egé­szen eddig.

Orbán Viktor fogta magát és színpadra lépett a Szigligeti Színházban

Orbán Viktor fogta magát és színpadra lépett a Szigligeti Színházban

Akadt já­ró­kelő aki meg­va­karta a fejét és meg­dör­zsölte a sze­mét. Orbán gya­lo­go­san ér­ke­zett Szol­no­kon a Szig­li­geti Szín­ház­hoz. Test­ő­rök­nek, dísz­kí­sé­ret­nek nem volt se híre, se hamva.

Fertőzésveszély Szolnokon? Kegyetlen állapotokra derült fény

Fertőzésveszély Szolnokon? Kegyetlen állapotokra derült fény

Az orr­fa­csaró bűz­ből és a lát­vány­ból is ele­gük van a la­kók­nak.

Az orr­fa­csaró bűz­ből és a lát­vány­ból is ele­gük van a la­kók­nak.

Újabb borzalmas részletek derültek ki a szolnoki mentős tragédiáról

Újabb borzalmas részletek derültek ki a szolnoki mentős tragédiáról

A mentő pi­ló­ta­fül­kéje szinte kon­zerv­do­boz­ként gyű­rő­dött össze az üt­kö­zés ere­jé­től.

A gyerekekre rárobbant a szolnoki busz szélvédője

A gyerekekre rárobbant a szolnoki busz szélvédője, megszólalt az édesanya

Bor­zasztó tra­gé­dia tör­tént.

Bor­zasztó tra­gé­dia tör­tént Szol­no­kon, a Deb­re­ceni út és az Ár­nyas utca ke­resz­te­ző­dé­sé­ben.

Szörnyű gyanú, így került doppingszer a magyar kajakosok táborába?

Szörnyű gyanú, így került doppingszer a magyar kajakosok táborába?

Vissza­tér az el­til­tott klasszis, aki to­vábbra is bűn­ügyet szi­ma­tol.

Vissza­tér a két évre el­til­tott klasszis, aki to­vábbra is bűn­ügyet szi­ma­tol az el­me­sze­lése mö­gött. Kü­lön­le­ges óv­in­téz­ke­dé­se­ket tesz.

Búcsúüzenetet hagyott a szolnoki férfi, így találtak rá a rendőrök

Búcsúüzenetet hagyott a szolnoki férfi, így találtak rá a rendőrök

Az egyik ba­rátja kért se­gít­sé­get a rend­őr­ség­től.

Az egyik ba­rátja kért se­gít­sé­get a rend­őr­ség­től. Az utolsó pil­la­nat­ban értek a hely­színre.

Fura dolgot állít egy nő az eltűnt szolnoki fiúval kapcsolatban

Fura dolgot állít egy nő az eltűnt szolnoki fiúval kapcsolatban

Ha­zud­nak a ba­rá­tok?

Arra cé­loz­ga­tott egy nő, hogy ha­zud­nak a fiú ba­rá­tai, akik utol­jára lát­ták. Egye­lőre nem tudni, mi tör­tént a szol­noki fi­ú­val, aki­nek a holt­tes­tét ma a Ti­szá­ban ta­lál­ták meg.

Rejtély, miért tűnt el a gimnazista fiú, megszólalt, aki utoljára látta

Rejtély, miért tűnt el a gimnazista fiú, megszólalt, aki utoljára látta

Egész Szol­nok össze­fo­gott, hogy a rej­té­lyes kö­rül­mé­nyek kö­zött el­tűnt gim­na­zista fiút, Já­romi Ben­cét meg­ta­lál­ják.

Már szombaton bajnok lehet a Fradi

Már szombaton bajnok lehet a Fradi

A zöld-fe­hé­rek 18 év után ün­ne­pel­het­nek baj­noki címet. A Csá­szár-Kom­jádi Sport­uszo­dá­ban ren­de­zett mér­kő­zésre az összes jegy el­kelt.

A zöld-fe­hé­rek 18 év után ün­ne­pel­het­nek baj­noki címet. A Csá­szár-Kom­jádi Sport­uszo­dá­ban ren­de­zett mér­kő­zésre az összes jegy el­kelt.

Karácsony előtt tűnt el ez a magyar tini, az életéért aggódnak

Karácsony előtt tűnt el ez a magyar tini, az életéért aggódnak

A 17 éves fi­a­tal­nak egy buli után ve­szett nyoma. Ba­rá­tai sze­rint na­gyon fel­dúlt lel­ki­ál­la­pot­ban volt, ami­kor utol­jára lát­ták.

A 17 éves fi­a­tal­nak egy buli után ve­szett nyoma. Ba­rá­tai sze­rint na­gyon fel­dúlt lel­ki­ál­la­pot­ban volt, ami­kor utol­jára lát­ták.

Kiderült, kik haltak meg a szombati, Szolnoknál történt balesetben

Kiderült, kik haltak meg a szombati, Szolnoknál történt balesetben

Három ember vesz­tette éle­tét a ha­lál­úton.

Három ember vesz­tette éle­tét a ha­lál­úton.

Botrány a tárgyaláson, kórházba kellett vinni egy szolnoki fiatalt

Botrány a tárgyaláson, kórházba kellett vinni egy szolnoki fiatalt

A bíró fél­be­sza­kí­totta a tár­gya­lást.

A bíró fél­be­sza­kí­totta a tár­gya­lást, mi­u­tán a vád­lottra az egyik tanú rá­tá­madt.

Tragikus baleset Szolnoknál: ketten meghaltak

Tragikus baleset Szolnoknál: ketten meghaltak

Fron­tá­li­san üt­kö­zött két autó.

Fron­tá­li­san üt­kö­zött két autó a 4-es főúton.

Váratlan fordulat, máris távozott az
NB I-es csapat edzője

Váratlan fordulat, máris távozott az NB I-es csapat edzője

Más­fél hónap után tá­vo­zott.

Más­fél hónap után tá­vo­zott a ve­ze­tő­edző. Meccset sem ját­szott az irá­nyí­tása alatt a ma­gyar baj­nok­ság leg­utóbbi 5. he­lye­zettje.

Brutális támadás érte a magyar foci nagy reménységét

Brutális támadás érte a magyar foci nagy reménységét

Mentő vitte kór­házba a te­het­sé­get.

Mentő vitte kór­házba a te­het­sé­get. Csak a fel­csú­tiak til­ta­ko­zása miatt gon­dolta meg magát a já­ték­ve­zető, végül ezért vil­lant a piros lap?

Így ünnepelte a BL-győzelmet világbajnok kapusunk

Így ünnepelte a BL-győzelmet világbajnok kapusunk

13 év után nyert újra Baj­no­kok Li­gá­ját ma­gyar csa­pat. A Szol­nok klasszisa na­gyon örült a si­ker­nek.

13 év után nyert újra Baj­no­kok Li­gá­ját ma­gyar csa­pat. A Szol­nok klasszisa na­gyon örült a si­ker­nek.

Hosszú Katinka sem tudta volna szebben megnyitni az arénát

Hosszú Katinka sem tudta volna szebben megnyitni az arénát

Eu­rópa csú­csára ért a Szol­nok férfi ví­zi­lab­da­csa­pata. A Tisza-parti gárda a Dub­rov­nik el­leni fi­ná­lé­ban meg­nyerte a Baj­no­kok Li­gá­ját.

Tiszakécske térségében végez útfelújítást a Soltút

Tiszakécske térségében végez útfelújítást a Soltút

A Kis­kun­fél­egy­há­zát Szol­nok­kal össze­kötő közút bur­ko­la­tát két sza­ka­szon is meg­erő­sí­tik.

Jön a karácsony: ilyen faállítást még nem láttál!

Jön a karácsony: ilyen faállítást még nem láttál!

Va­sár­nap kez­dő­dik az ad­venti idő­szak, így las­san az össze te­le­pü­lés fel­ál­lítja saját ka­rá­csony­fá­ját.

Va­sár­nap kez­dő­dik az ad­venti idő­szak, így las­san az össze te­le­pü­lés fel­ál­lítja saját ka­rá­csony­fá­ját.

Gázzal akarta megvalósítani szörnyű tervét a szolnoki nő

Gázzal akarta megvalósítani szörnyű tervét a szolnoki nő

Úgy akart ön­gyil­kos lenni, hogy fér­jét és kisfiát is meg­gyil­kolja. Egy­szer már ölt em­bert, most el­ítél­ték.

Úgy akart ön­gyil­kos lenni, hogy fér­jét és kisfiát is meg­gyil­kolja. Egy­szer már ölt em­bert, most el­ítélte a bí­ró­ság.

Ezrek keresik a nyomtalanul eltűnt gyönyörű magyar tinilányt!

Ezrek keresik a nyomtalanul eltűnt gyönyörű magyar tinilányt!

A 16 éves fi­a­tal szep­tem­ber 18-án szö­kött meg a szol­noki Gyer­mek­vé­delmi Köz­pont­ból.

Elkóborolt lovak grasszálnak a szolnoki lakótelepen!

Elkóborolt lovak grasszálnak a szolnoki lakótelepen!

Ettől meg­őrül­nek a lakók...

A je­le­net me­sébe il­lően bű­bá­jos, ám az ott lakók még­sem bol­do­gok tőle.... Az ön­kor­mány­zat sze­rint nincs nagy baj, a lovak nem tá­mad­nak...

Dráma: Nyoma veszett egy tündéri,
13 éves magyar kislánynak

Dráma: Nyoma veszett egy tündéri, 13 éves magyar kislánynak

Nagy erők­kel ke­resi a rend­őr­ség, már az éj­sza­kát sem töl­tötte ott­hon.

Nagy erők­kel ke­resi a rend­őr­ség Ale­xand­rát, aki már az éj­sza­kát sem töl­tötte ott­hon. Kö­rö­zik Szol­no­kon a kis­lányt!

Az éj leple alatt tűnt el otthonról a fiatal szolnoki lány

Az éj leple alatt tűnt el otthonról a fiatal szolnoki lány

Csü­tör­tök éj­szaka még ott­hon volt.

Csü­tör­tök éj­szaka még ott­hon volt a 22 éves Kál­lai Krisz­tina, de egy­szer csak nyoma ve­szett. Azóta nem ta­lálja csa­ládja, a rend­őr­ség is nagy erők­kel ke­resi!

Tűzbe borultak a szolnoki Tisza-hidak

Tűzbe borultak a szolnoki Tisza-hidak - Videó

Hi­he­tet­len lát­ványt nyúj­tott va­sár­nap éjjel a szol­noki híd.

Hi­he­tet­len lát­ványt nyúj­tott va­sár­nap éjjel két szol­noki híd. Helyi fi­a­ta­lok szer­vez­ték az ese­ményt, mellyel a város nagy si­ke­rére em­lé­kez­tek.

Filmbe illő trükkel lopták meg ezt a szolnoki fiút!

Filmbe illő trükkel lopták meg a szolnoki fiút!

Három fi­a­tal lo­pott meg egy ti­zen­évest egy el­ha­gya­tott ut­cá­ban. Kü­lön­le­ges mód­szert eszel­tek ki a fosz­to­ga­tásra...

Három fi­a­tal lo­pott meg egy ti­zen­évest: míg ket­ten se­gít­sé­get kér­tek tőle, a har­ma­dik tár­suk bi­cik­li­vel su­hant el mel­lette és ki­lopta a ka­bát­já­ból a te­le­font. A trük­kös tol­va­jokra most tár­gya­lás vár.

Itt a hatodik! Hamarosan újabb stadiont adnak át

Itt a hatodik! Hamarosan újabb stadiont adnak át

Deb­re­cen, Fe­renc­vá­ros, Fel­csút, Gyir­mót és Me­ző­kö­vesd után Szol­nok is új sta­di­on­nal gaz­da­go­dik.

Deb­re­cen, Fe­renc­vá­ros, Fel­csút, Gyir­mót és Me­ző­kö­vesd után Szol­nok is új sta­di­on­nal gaz­da­go­dik. Áp­ri­lis 9-én Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök és Csá­nyi Sán­dor, az MLSZ el­nö­ké­nek je­len­lé­té­ben adják át az új­jáépí­tett szol­noki Ti­sza­li­geti Sta­di­ont.

Több száz mécses égett a tragikusan elhunyt Brigittáért

Több száz mécses égett a tragikusan elhunyt Brigittáért

Már­cius 14-én rend­őrök ko­pog­tat­tak Rá­kó­czi­új­falu egyik há­zá­nak aj­ta­ján, rossz hírt hoz­tak.

Már­cius 14-én rend­őrök ko­pog­tat­tak Rá­kó­czi­új­falu egyik há­zá­nak aj­ta­ján, rossz hírt hoz­tak.

Képtelen volt feldolgozni fia halálát a februárban eltűnt anya

Képtelen volt feldolgozni fia halálát a februárban eltűnt anya

Ag­gódva ke­resi csa­ládja a közel egy hó­napja el­tűnt Tatár Ni­ko­let­tát. A 36 éves nőt utol­jára Szol­no­kon lát­ták.

Férfiakkal ismerkedett eltűnése előtt a szolnoki tinilány

Férfiakkal ismerkedett eltűnése előtt a szolnoki tinilány

Két­ség­be­eset­ten ke­resi csa­ládja a 16 éves Bu­jáki Ani­kót. A fi­a­tal lány feb­ruár 24-én reg­gel in­dult el ott­hon­ról, azóta nem lát­ták.

Lopják a könyveket Szolnokon! A helyiek szerint azzal fűtenek!

Lopják a könyveket Szolnokon! A helyiek szerint azzal fűtenek!

El­tűnt a sza­bad­pol­cos könyv­tár...

Szol­no­kon so­ka­dik al­ka­lom­mal is el­tűnt a sza­bad­pol­cos könyv­tár tel­jes könyv­ál­lo­má­nya, ezért egy időre be­szün­tet­ték a pol­cok fel­töl­té­sét.

Tetovált lányt keres az ország

Tetovált lányt keres az ország

A szol­noki Czim­rák Tímea négy napja tűnt el.

A szol­noki Czim­rák Tímea négy napja tűnt el. A 16 éves lány a szü­lei ki­fe­je­zett til­tása el­le­nére hagyta el ott­ho­nát, és azóta nem tért haza.

Közös sírba temették a szolnoki féltestvéreket

Közös sírba temették a szolnoki féltestvéreket

A nyil­vá­nos­ság és a sajtó tel­jes ki­zá­rá­sá­val he­lyez­ték végső nyu­ga­lomra a de­cem­ber végén el­hunyt lá­nyo­kat. A csa­lád még min­dig nem tudja, miért kel­lett meg­hal­niuk.

A nyil­vá­nos­ság és a sajtó tel­jes ki­zá­rá­sá­val he­lyez­ték végső nyu­ga­lomra a de­cem­ber végén el­hunyt lá­nyo­kat.

Tisztul a kép: Nem öngyilkosok lettek a szolnoki lányok!

Tisztul a kép: Nem öngyilkosok lettek a szolnoki lányok!

Egy is­me­rő­sük azt mondja, 20 ezer fo­rin­tért kel­lett meg­hal­niuk a lá­nyok­nak, akik vé­let­le­nül szennye­zett ká­bí­tó­szert vá­sá­rol­hat­tak...

Szerelmi bánat, depresszió: ezért haltak meg a szolnoki öngyilkos lányok

Szerelmi bánat, depresszió: ezért haltak meg a szolnoki öngyilkos lányok

Ro­xána és Hen­ri­etta még ka­rá­csony előtt dön­töt­ték el, hogy kö­zö­sen vet­nek véget éle­tük­nek.

Kuncsaftokat fosztottak ki a prostik, a TEK fogta el futtatókat

Kuncsaftokat fosztottak ki a prostik, a TEK fogta el futtatókat

A banda fe­nye­gette és meg is verte azo­kat, akik meg­ren­del­ték a lá­nyo­kat.

A jász­sági banda fe­nye­gette és meg is verte azo­kat, akik meg­ren­del­ték a lá­nyok szol­gál­ta­tá­sait.

Eltűnt egy egész ékszerészet, nyoma sincs

Eltűnt egy egész ékszerészet, nyoma sincs

Nem értik a kár­val­lot­tak, ho­gyan tűn­he­tett el egy egész ék­szer­üz­let. A be­adott ér­té­ke­ik­nek nyoma ve­szett.

Caramel szerint van rasszizmus

Caramel szerint van rasszizmus

Szü­lő­vá­ro­sá­ban be­szélt a ci­gány­ság hely­ze­té­ről.

Ca­ra­mel nem­rég szü­lő­vá­ro­sá­ban be­szélt a ci­gány­ság hely­ze­té­ről és meg­él­he­tési esé­lye­i­ről. TV2 sztárja arra hívta fel a fi­gyel­met, hogy ha­zánk­ban ko­mo­lyan kell fog­lal­kozni a rassziz­mus kér­dé­sé­vel.