CÍMKE: 'szoknya'

Újra hódit a retro szoknya, szexi lesz benne minden nő

Újra hódit a retro szoknya

A 80-as évek ked­ven­cei ismét hó­dí­ta­nak. Nincs is nő­i­e­sebb és ké­nyel­me­sebb egy csip­kés-fod­ros retro szok­nyá­nál.

FRISS HÍREK

Ha ezt a szoknyát meglátod, csak ilyet akarsz hordani nyáron

Ha ezt a szoknyát meglátod, csak ilyet akarsz hordani nyáron

Szu­per­szexi és fan­tasz­ti­ku­san ké­nyel­mes vi­se­let az idei szok­nya­di­vat. Kom­bi­náld ked­venc fel­sőd­del.

Szu­per­szexi és fan­tasz­ti­ku­san ké­nyel­mes vi­se­let az idei szok­nya­di­vat. Kom­bi­náld ked­venc fel­sőd­del.

Így viseld a miniszoknyát, és minden férfit megbabonázol

Így viseld a miniszoknyát, és minden férfit megbabonázol

Ez a szu­per­szexi vi­se­let sok­kal több le­he­tő­sé­get rejt ma­gá­ban, mint hin­néd. Va­rá­zsold elő nőies és dögös ol­da­lad!

Ez a szu­per­szexi vi­se­let sok­kal több le­he­tő­sé­get rejt ma­gá­ban, mint hin­néd. Va­rá­zsold elő nőies és dögös ol­da­lad!

Befotózott a néző a sztárénekesnő szoknyája alá, ezt látta

Befotózott a néző a sztárénekesnő szoknyája alá, ezt látta

Óri­ási bot­rány lett a kép­ből, főleg azért, mert az aljas ra­jongó a Twit­terre is fel­töl­tötte!

Visszaköszön a múlt, ez a bohókás szoknya lesz megint a divat

Visszaköszön a múlt, ez a bohókás szoknya lesz megint a divat

Nem csak a szűk a menő idén, újra pö­rög­nek a szok­nyák! Sok­szor nagy ked­venc volt már a tör­té­ne­lem során.

Nem csak a szűk a menő idén, újra pö­rög­nek a szok­nyák! Sok­szor volt már nagy ked­venc.

Visszatér a 20-as évek nagy divatja! Így lehetsz elegáns benne

Visszatér a 20-as évek nagy divatja! Így lehetsz elegáns benne

Íme, az idei év trendje.

Nőies ele­gan­ci­á­val tér vissza a ru­hákra, szok­nyákra a rojt! A ta­vasz és nyár ked­vence lehet, ro­man­ti­kus esték szexi, lenge vi­se­lete. Íme, az idei év trendje.

Szuperdögös nő lehetsz ebben a szoknyában, ez a fazon mindent visz

Szuperdögös nő lehetsz ebben a szoknyában, ez a fazon mindent visz

Ha­ma­ro­san le­ve­he­ted a téli hol­mit, be­le­búj­hatsz a ked­venc egye­nes sza­bású szok­nyádba. Itt az idei ta­vasz őr­jítő fa­zonja!

Szuperszexi minikben hódíthatsz meg mindenkit idén tavasszal!

Szuperszexi minikben hódíthatsz meg mindenkit idén tavasszal!

Na­gyon dögös össze­ál­lí­tá­sok­ban le­hetsz bom­bázó. Imádni fogod.

Na­gyon dögös össze­ál­lí­tá­sok­ban le­hetsz bom­bázó az idén. Imádni fogod ezt a di­va­tot, amellyel a meg­úju­lás év­sza­ká­ban ta­rol­hatsz. Mu­tat­juk a kö­ve­tendő pél­dá­kat, s meg­lá­tod, a te­rem­tés ko­ro­nái odáig lesz­nek majd érted!

Lótuszvirágszoknya lesz az új őrület

Lótuszvirágszoknya lesz az új őrület

Az idei szok­nya­di­va­tot az ele­gan­cia, a vi­dám­ság és az ero­tika jel­lemzi. Ha fel­ve­szed ezt a csá­bos ru­ha­da­ra­bot, még a han­gu­la­tod is meg­vál­to­zik. Íme az új őrü­let!

Az idei szok­nya­di­va­tot az ele­gan­cia, a vi­dám­ság és az ero­tika jel­lemzi. Ha fel­ve­szed ezt a csá­bító ru­ha­da­ra­bot, még a han­gu­la­tod is meg­vál­to­zik. A ta­vaszra még várni kell, de mi­előbb sze­rezd be. Ez a fazon ki­hang­sú­lyozza a for­má­dat, légy benne na­gyon szexi, ne fogd magad vissza.Íme az új őrü­let! Ez lesz az idei év nagy do­bása, nem ma­rad­hatsz ki be­lőle!

Változás az iskolákban: a fiúk is hordhatnak szoknyát

Változás az iskolákban: a fiúk is hordhatnak szoknyát

A transz­nemű gye­re­kek sza­bad­sá­gát akarja biz­to­sí­tani az az új sza­bály­cso­mag, amely alap­ján a fiúk már tü­tü­ben és ti­a­rá­ban is jár­hat­nak is­ko­lába.

A transz­nemű gye­re­kek sza­bad­sá­gát és bé­ké­jét akarja biz­to­sí­tani az az új sza­bály­cso­mag, amely alap­ján a fiúk már tü­tü­ben és ti­a­rá­ban is jár­hat­nak is­ko­lába.

Ennél dögösebb szoknyáról nem is álmodhatsz! Így hódíthatsz meg minden férfit!

Ennél dögösebb szoknyáról nem is álmodhatsz! Így hódíthatsz meg minden férfit!

Ez az idei sze­zon slá­gere.

Ez az idei sze­zon slá­gere. És hogy miért imád­ják a férfiak? Máris meg­mu­tat­juk.

Kínosan sokat mutatott: felfújta a szél Ördög Nóra szoknyáját

Kínosan sokat mutatott: felfújta a szél Ördög Nóra szoknyáját

A csi­nos mű­sor­ve­zető ke­mény har­cot ví­vott a szél­lel. Si­ker­te­le­nül...

A csi­nos mű­sor­ve­zető ke­mény har­cot ví­vott a szél­lel. Si­ker­te­le­nül...

Minden látszott: A színpadon libbent fel Zséda miniszoknyája

Minden látszott: A színpadon libbent fel Zséda miniszoknyája

Ér­de­mes meg­néz­ned a pil­la­na­tot!

A dögös éne­kesnő vil­lan­tása min­den­nel felér, ér­de­mes meg­néz­ned az el­ka­pott pil­la­na­tot!

Szeretnél farmerben dolgozni menni? Így lehetsz ebben a ruhában is csinos

Szeretnél farmerben dolgozni menni? Így lehetsz ebben a ruhában is csinos

Ha far­mer­ről van szó, ne csak a nad­rágra gon­dolj! Kö­vesd a sza­bá­lyo­kat, de vi­gyél ere­de­ti­sé­get mun­ka­he­lyi öl­töz­kö­dé­sedbe is.

Egyszerűen zseniális ez a divattrükk: minden nőnek szexi rövidnadrág!

Egyszerűen zseniális ez a divattrükk: minden nőnek szexi rövidnadrág!

Szu­per­szexi ki­egé­szí­tőt ka­pott az apró rö­vid­nad­rág, így lett al­kalmi vi­se­let. Rá­adá­sul ez az össze­ál­lí­tás ké­nyel­mes is!

Szoknyás férfiak vezetik a helyi járatokat

Szoknyás férfiak vezetik a helyi járatokat

Fur­csa busz­so­fő­rök tűn­tek fel.

Fur­csa busz­so­fő­rök tűn­tek fel a vo­lá­nok mö­gött: a ká­ni­kula miatt szok­nyá­ban szál­lít­ják a vá­ros­ban az uta­so­kat, ezzel is ki­fe­jezve nem­tet­szé­sü­ket.

Ez a rejtélyes szoknya lett megint a divat! Rafináltan hordják a nők

Ez a rejtélyes szoknya lett megint a divat! Rafináltan hordják a nők

Idén is nagy slá­ger a lap­szok­nya, ami­től sok nő fél, hogy nem neki való.

Idén is slá­ger a lap­szok­nya, ami­től sok nő fél, hogy nem neki való. Pedig csak pár do­logra kell fi­gyelni.

Elképesztő újításon ment át a miniszoknya, meg fogsz döbbenni

Elképesztő újításon ment át a miniszoknya, meg fogsz döbbenni

Elképesztő újításon ment át a miniszoknya, meg fogsz döbbenni

Az ötlet egy­szerű, mégis esz­mé­let­len sze­xivé va­rá­zsolja a mi­ni­szok­nyát. Jöj­je­nek a hun­cut roj­tok, ettől meg­va­dul­nak a férfiak!

Az ötlet egy­szerű, mégis esz­mé­let­len sze­xivé va­rá­zsolja a mi­ni­szok­nyát. Jöj­je­nek a hun­cut roj­tok, ettől meg­va­dul­nak a férfiak!

A minitől a maxiig! Így lesz idén igazán elegáns a nő

A minitől a maxiig! Így lesz idén igazán elegáns a nő

Nem könnyű az ala­kunk­hoz illő, tö­ké­le­tes szok­nyát és ruhát vá­lasz­tani.

Nem könnyű az ala­kunk­hoz illő, tö­ké­le­tes szok­nyát és ruhát vá­lasz­tani. 2017 nya­rán ren­ge­teg stí­lus közül vá­lo­gat­ha­tunk.

Ilyen dögös még soha nem volt a farmerszoknya!

Ilyen dögös még soha nem volt a farmerszoknya!

Az utóbbi pár évben a far­mer­szok­nya nem iga­zán volt trendi, in­kább a ciki ka­te­gó­ri­ába tar­to­zott.

Az utóbbi pár évben a far­mer­szok­nya nem iga­zán volt trendi, in­kább a ciki ka­te­gó­ri­ába tar­to­zott.

Ez az új szoknyadivat letaszítja a farmert a trónról, imádják a nők

Ez az új szoknyadivat letaszítja a farmert a trónról, imádják a nők

Elég volt a hi­deg­ből, a nad­rág­ból?

Elég volt a hi­deg­ből, a nad­rág­ból? Alig várod már, hogy szok­nyá­ban jár­hass? Ezt a szok­nyát imádni fogod.

Bombasztikus ötlet, amitől elképesztően szexi lesz a női szoknya

Bombasztikus ötlet, amitől elképesztően szexi lesz a női szoknya

Sej­tel­mes és csá­bító, ha iga­zán szexi és dögös sze­ret­nél lenni, akkor így vi­seld!

2017-ben így lesz igazán szexi a szoknya

2017-ben így lesz igazán szexi a szoknya

Bár idén to­vábbra is hó­dí­tani fog­nak a föl­dig érő ma­xi­szok­nyák, újra elő­térbe ke­rül­nek a rövid, vagy tér­dig érő da­ra­bok is, amik ke­cse­sen ki­hang­sú­lyoz­zák a lá­ba­kat.

Kevés nő­i­e­sebb ru­ha­da­rab lé­te­zik a szok­nyá­nál. Bár idén to­vábbra is hó­dí­tani fog­nak a föl­dig érő ma­xi­szok­nyák, újra elő­térbe ke­rül­nek a rövid, vagy tér­dig érő da­ra­bok is, amik ke­cse­sen ki­hang­sú­lyoz­zák a lá­ba­kat, és leg­fő­kép­pen a kar­csú de­re­kat.

Álomszép és szuperdögös a tavasz legmenőbb szoknyája

Álomszép és szuperdögös a tavasz legmenőbb szoknyája

Egy­sze­rűen káp­rá­za­tos lesz a szet­ted, ha ezt a szok­nyát vá­lasz­tod hozzá. Gyö­nyörű, fi­a­ta­los és kü­lön­le­ges! Mu­tat­juk, ho­gyan vi­seld.

Egy­sze­rűen káp­rá­za­tos lesz a szet­ted, ha ezt a szok­nyát vá­lasz­tod hozzá. Gyö­nyörű, fi­a­ta­los és kü­lön­le­ges! Mu­tat­juk, ho­gyan vi­seld.

A transzneműek miatt betiltja a szoknyákat a hadsereg

A transzneműek miatt betiltja a szoknyákat a hadsereg

A brit lé­gi­erő kü­lö­nös módon sze­retne nyitni a transz­ne­műek felé - ennek azon­ban nem min­denki örül.

A lé­gi­erő kü­lö­nös módon sze­retne nyitni a transz­ne­műek felé - ennek azon­ban nem min­denki örül.

Szexin villannak a női lábak tavasszal! Minden férfi megőrül majd!

Szexin villannak a női lábak tavasszal! Minden férfi megőrül majd!

Sze­ren­csére a ne­on­szí­nek idén már egy­ál­ta­lán nem hó­dí­ta­nak.

Sze­ren­csére a ne­on­szí­nek idén már egy­ál­ta­lán nem hó­dí­ta­nak. Cse­rébe meg­je­len­nek a lágy, ter­mé­sze­tes pasz­tell­szí­nek, és a har­mo­ni­kus, élet­igenlő ár­nya­la­tok jön­nek di­vatba. Jö­het­nek a szexi szok­nyák!

Így lesz őrülten szexi tavasszal a szoknya

Így lesz átlátszó és őrülten szexi tavasszal a szoknya

Ta­vas­szal végre le­dob­hat­juk a vas­tag ruhát és pu­ló­vert és lenge szok­nyába búj­ha­tunk. Idén olyan szexi lesz szok­nyat­rend, hogy min­denki meg­őrül majd érte. Ezt ga­ran­tál­juk!

Ta­vas­szal végre le­dob­hat­juk a vas­tag ruhát és pu­ló­vert és lenge szok­nyába búj­ha­tunk. Idén olyan szexi lesz szok­nyat­rend, hogy min­denki meg­őrül majd érte. Ezt ga­ran­tál­juk!

Így mutasd a bugyidat, ettől őrülnek meg most a férfiak!

Így mutasd a bugyidat, ettől őrülnek meg most a férfiak!

Ennél sokat sej­te­tőbb még sosem volt a divat! Tel­je­sen át­lát­szó szok­nyá­ban lib­ben­nek a nők!

Ennél sokat sej­te­tőbb még sosem volt a divat! Tel­je­sen át­lát­szó szok­nyá­ban lib­ben­nek a nők! Tisz­tán ki­ve­hető min­den, ami a fá­tyol­könnyű tex­til alatt lapul: hosszú com­bok, csip­kés combfi­xek, no és a leg­fon­to­sabb sze­replő. a női bugyi!

Elképesztően szexi az idei szoknyadivat! Igazi bombázó leszel!

Elképesztően szexi az idei szoknyadivat! Igazi bombázó leszel!

Ele­gáns, szexi és sej­tel­mes.

Ele­gáns, szexi és sej­tel­mes - ez az idei ősz és tél mot­tója, ha a szok­nyá­ról van szó.

Visszatér az úttörőszoknya! A legnagyobb sztárok is ezt hordják

Visszatér az úttörőszoknya! A legnagyobb sztárok is ezt hordják

Ős­szel újra hódit a leg­ele­gán­sabb szok­nya, ami­ben min­denki szexi is­ten­nő­nek érez­heti magát. Kö­vesd a sztá­rok stí­lus­ta­ná­csait és így vi­seld idén!

Ős­szel újra hódit a leg­ele­gán­sabb szok­nya, ami­ben min­denki szexi is­ten­nő­nek érez­heti magát. Kö­vesd a sztá­rok stí­lus­ta­ná­csait és így vi­seld idén!

Ez a szoknya illik a legjobban az alakodhoz! Így válassz!

Ez a szoknya illik a legjobban az alakodhoz! Így válassz!

Min­den női test más, így a ruhák sem áll­nak ugyan­úgy min­den­kin. Ez nem je­lenti azt, hogy egye­sek nem hord­hat­nak szok­nyát vagy akár far­mer­nad­rá­got.

Min­den női test más, így a ruhák sem áll­nak ugyan­úgy min­den­kin. Ez nem je­lenti azt, hogy egye­sek nem hord­hat­nak szok­nyát vagy akár far­mer­nad­rá­got, csak tudni kell, hogy pon­to­san me­lyik fazon illik az ala­kod­hoz.

Popsit villanthat a fiatal énekesnő A Nagy Duett színpadán

Popsit villanthat a fiatal énekesnő A Nagy Duett színpadán

Túl sokat mu­tat­hat a ruha.

A fi­a­tal éne­kes­nő­nek olyan szok­nyát kell majd vi­sel­nie a ve­tél­kedő kö­vet­kező adá­sá­ban, ami sok­kal töb­bet mu­tat­hat hátsó fe­lé­ből, mint sze­retné.

Szexi kisszoknyából villantak ki Vajna Tímea formás combjai!

Szexi kisszoknyából villantak ki Vajna Tímea formás combjai!

A si­ke­res üz­let­asszony­nak bi­zony nincs mit ta­kar­gat­nia, ezt pedig a fo­tó­sok is hamar ész­re­vet­ték.

Itt a tavasz, legyél dögös miniben!

Itt a tavasz, legyél dögös miniben!

Végre itt a jó idő, elő­ve­he­ted az apró szok­nyá­kat és a ta­va­szias blú­zo­kat.

Végre itt a jó idő, elő­ve­he­ted az apró szok­nyá­kat és a ta­va­szias blú­zo­kat. A mini idén sem megy ki a di­vat­ból, így bát­ran hó­dít­hatsz a com­bod­dal. Nézd meg a leg­újabb tren­det most!

Kiakasztotta a netet ez a szoknya! Te mit látsz a képen?

Kiakasztotta a netet ez a szoknya! Te mit látsz a képen?

Gyor­san hí­ressé vált ez az új szok­nya. De nem biz­tos, hogy jó ér­te­lem­ben...

Gyor­san hí­ressé vált ez az új szok­nya. De nem biz­tos, hogy jó ér­te­lem­ben...

Változik a szoknya hossza! 2016-ban ezzel a fazonnal hódíthatsz

Változik a szoknya hossza! 2016-ban ezzel a fazonnal hódíthatsz

Ta­vas­szal újra a nőies, ele­gáns és finom da­ra­bok ke­rül­nek elő­térbe a di­vat­ban.

Ta­vas­szal újra a nőies, ele­gáns és finom da­ra­bok ke­rül­nek elő­térbe a di­vat­ban. Ke­cses, ki­vil­lanó tér­dek­kel hó­dít­hatsz, mert az új, szexi szok­nya, pont annyit enged lát­tatni, amennyi szük­sé­ges.

Minden férfi álma teljesül, ez lesz a téli szoknyadivat!

Minden férfi álma teljesül, ez lesz a téli szoknyadivat!

Íme, az ősz leg­va­dí­tóbb da­rab­jai.

Ma­nap­ság a nők előny­ben ré­sze­sí­tik a nad­rá­got. Pedig nincs sze­xibb és nő­i­e­sebb a szok­nyá­nál. Íme, az ősz leg­va­dí­tóbb da­rab­jai.

Pofátlan operatőr kukkantott be Sarapova szoknyája alá

Pofátlan operatőr kukkantott be Sarapova szoknyája alá

Sze­gény te­ni­sze­ző­nőt is za­varba hozta a szem­te­len tévés ak­ci­ója.

Sze­gény te­ni­sze­ző­nőt is za­varba hozta a szem­te­len tévés ak­ci­ója. Pedig kár volt ag­gód­nia, a bugyi szín­ben illik a sze­re­lé­sé­hez. Ettől még lát­ha­tóan rosszul érin­tette a dolog.

Világító vaginára buknak a férfiak

Világító vaginára buknak a férfiak

Sze­ret­nél iga­zán fel­tűnő és trendi lenni? Öl­tözz fény­árba ott!

Sze­ret­nél iga­zán fel­tűnő és trendi lenni? Öl­töz­tesd fény­árba leg­in­ti­mebb ré­sze­det! Több elő­nye is van e bátor tett­nek: egy­részt nem le­szel ész­re­vét­len, más­részt el­ké­pesztő lesz a hatás!

Mindenki megfordul utánad, ha ilyen ruhát húzol fel!

Mindenki megfordul utánad, ha ilyen ruhát húzol fel!

Most meg­mu­tat­juk, me­lyik ru­ha­da­rab­bal le­hetsz a hi­deg­ben is iga­zán nőies.

Sze­ret­nél télen is va­dí­tóan szexi és ele­gáns lenni? Most meg­mu­tat­juk, me­lyik ru­ha­da­rab­bal le­hetsz a hi­deg­ben is iga­zán nőies.

Ezt a divatbakit ne kövesd el ma!

Ezt a divatbakit ne kövesd el ma!

Ké­nyel­mes és min­denki hordja. De ne egy­szerre vedd fel őket!

Ké­nyel­mes és min­denki hordja. Nincs baj sem a sport­ci­pő­vel, sem a szok­nyá­val. Mind­kettő le­gyen a szek­ré­nyed­ben, csak ne egy­szerre vedd ki őket!