CÍMKE: 'szoknya'

Így viseld a miniszoknyát, és minden férfit megbabonázol

Így viseld a miniszoknyát, és minden férfit megbabonázol

Ez a szu­per­szexi vi­se­let sok­kal több le­he­tő­sé­get rejt ma­gá­ban, mint hin­néd. Va­rá­zsold elő nőies és dögös ol­da­lad!

FRISS HÍREK

Visszatér a 20-as évek nagy divatja! Így lehetsz elegáns benne

Visszatér a 20-as évek nagy divatja! Így lehetsz elegáns benne

Íme, az idei év trendje.

Nőies ele­gan­ci­á­val tér vissza a ru­hákra, szok­nyákra a rojt! A ta­vasz és nyár ked­vence lehet, ro­man­ti­kus esték szexi, lenge vi­se­lete. Íme, az idei év trendje.

Szuperszexi minikben hódíthatsz meg mindenkit idén tavasszal!

Szuperszexi minikben hódíthatsz meg mindenkit idén tavasszal!

Na­gyon dögös össze­ál­lí­tá­sok­ban le­hetsz bom­bázó. Egész biz­tos, hogy imádni fogod ezt a di­va­tot.

Na­gyon dögös össze­ál­lí­tá­sok­ban le­hetsz bom­bázó az idén. Imádni fogod ezt a di­va­tot, amellyel a meg­úju­lás év­sza­ká­ban ta­rol­hatsz. Mu­tat­juk a kö­ve­tendő pél­dá­kat, azt, hogy mit mivel ér­de­mes kom­bi­nálni, mi­lyen anya­gok és fa­zo­nok a menők, s meg­lá­tod, a te­rem­tés ko­ro­nái odáig lesz­nek majd érted!

2018 szoknyadivatját már most imádjuk: Ez a fazon minden nőnek jól áll

2018 szoknyadivatját már most imádjuk: Ez a fazon minden nőnek jól áll

Már most ki­szi­vár­gott, mi­lyen szok­nyá­ért fog­nak meg­őrülni a nők a jövő évben. Ez a fazon ké­nyel­mes és lé­gies.

Változás az iskolákban: a fiúk is hordhatnak szoknyát

Változás az iskolákban: a fiúk is hordhatnak szoknyát

A transz­nemű gye­re­kek sza­bad­sá­gát akarja biz­to­sí­tani az az új sza­bály­cso­mag, amely alap­ján a fiúk már tü­tü­ben és ti­a­rá­ban is jár­hat­nak is­ko­lába.

A transz­nemű gye­re­kek sza­bad­sá­gát és bé­ké­jét akarja biz­to­sí­tani az az új sza­bály­cso­mag, amely alap­ján a fiúk már tü­tü­ben és ti­a­rá­ban is jár­hat­nak is­ko­lába.

Kínosan sokat mutatott: felfújta a szél Ördög Nóra szoknyáját

Kínosan sokat mutatott: felfújta a szél Ördög Nóra szoknyáját

A csi­nos mű­sor­ve­zető ke­mény har­cot ví­vott a szél­lel. Si­ker­te­le­nül...

A csi­nos mű­sor­ve­zető ke­mény har­cot ví­vott a szél­lel. Si­ker­te­le­nül...

Szeretnél farmerben dolgozni menni? Így lehetsz ebben a ruhában is csinos

Szeretnél farmerben dolgozni menni? Így lehetsz ebben a ruhában is csinos

Ha far­mer­ről van szó, ne csak a nad­rágra gon­dolj! Kö­vesd a sza­bá­lyo­kat, de vi­gyél ere­de­ti­sé­get mun­ka­he­lyi öl­töz­kö­dé­sedbe is.

Egyszerűen zseniális ez a divattrükk: minden nőnek szexi rövidnadrág!

Egyszerűen zseniális ez a divattrükk: minden nőnek szexi rövidnadrág!

Szu­per­szexi ki­egé­szí­tőt ka­pott az apró rö­vid­nad­rág, így lett al­kalmi vi­se­let. Rá­adá­sul ez az össze­ál­lí­tás ké­nyel­mes is!

Minden látszott: A színpadon libbent fel Zséda miniszoknyája

Minden látszott: A színpadon libbent fel Zséda miniszoknyája

A dögös éne­kesnő vil­lan­tása min­den­nel felér, ér­de­mes meg­néz­ned az el­ka­pott pil­la­na­tot!

A dögös éne­kesnő vil­lan­tása min­den­nel felér, ér­de­mes meg­néz­ned az el­ka­pott pil­la­na­tot!

Ez a rejtélyes szoknya lett megint a divat! Rafináltan hordják a nők

Ez a rejtélyes szoknya lett megint a divat! Rafináltan hordják a nők

Idén is nagy slá­ger a lap­szok­nya, ami­től sok nő fél, hogy nem neki való.

Idén is nagy slá­ger a lap­szok­nya, ami­től na­gyon sok nő fél, hogy nem neki ta­lál­ták ki. Pedig csak arra kell oda­fi­gyel­ned, mi­lyen ala­kod van, és asze­rint vá­lasz­ta­nod hoz­zád illőt. Mu­tat­juk a trük­köt!

Szoknyás férfiak vezetik a helyi járatokat

Szoknyás férfiak vezetik a helyi járatokat

Fur­csa busz­so­fő­rök tűn­tek fel a vo­lá­nok mö­gött: a ká­ni­kula miatt szok­nyá­ban szál­lít­ják a vá­ros­ban az uta­so­kat.

Fur­csa busz­so­fő­rök tűn­tek fel a vo­lá­nok mö­gött: a ká­ni­kula miatt szok­nyá­ban szál­lít­ják a vá­ros­ban az uta­so­kat, ezzel is ki­fe­jezve nem­tet­szé­sü­ket.

Elképesztő újításon ment át a miniszoknya, meg fogsz döbbenni

Elképesztő újításon ment át a miniszoknya, meg fogsz döbbenni

Elképesztő újításon ment át a miniszoknya, meg fogsz döbbenni

Az ötlet egy­szerű, mégis esz­mé­let­len sze­xivé va­rá­zsolja a mi­ni­szok­nyát. Jöj­je­nek a hun­cut roj­tok, ettől meg­va­dul­nak a férfiak!

Az ötlet egy­szerű, mégis esz­mé­let­len sze­xivé va­rá­zsolja a mi­ni­szok­nyát. Jöj­je­nek a hun­cut roj­tok, ettől meg­va­dul­nak a férfiak!

A minitől a maxiig! Így lesz idén igazán elegáns a nő

A minitől a maxiig! Így lesz idén igazán elegáns a nő

Le­gyünk be­vál­la­ló­sak!

Nem könnyű az ala­kunk­hoz illő, tö­ké­le­tes szok­nyát és ruhát vá­lasz­tani. 2017 nya­rán ren­ge­teg stí­lus közül vá­lo­gat­ha­tunk.

Ez az új szoknyadivat letaszítja a farmert a trónról, imádják a nők

Ez az új szoknyadivat letaszítja a farmert a trónról, imádják a nők

Elég volt a hi­deg­ből, a nad­rág­ból?

Elég volt a hi­deg­ből, a nad­rág­ból? Alig várod már, hogy szok­nyá­ban jár­hass? Ezt a szok­nyát imádni fogod.

Ilyen dögös még soha nem volt a farmerszoknya!

Ilyen dögös még soha nem volt a farmerszoknya!

Az utóbbi pár évben a far­mer­szok­nya nem iga­zán volt trendi, in­kább a ciki ka­te­gó­ri­ába tar­to­zott.

Az utóbbi pár évben a far­mer­szok­nya nem iga­zán volt trendi, in­kább a ciki ka­te­gó­ri­ába tar­to­zott.

2017-ben így lesz igazán szexi a szoknya

2017-ben így lesz igazán szexi a szoknya

Kevés nő­i­e­sebb ru­ha­da­rab lé­te­zik a szok­nyá­nál. Bár idén to­vábbra is hó­dí­tani fog­nak a föl­dig érő ma­xi­szok­nyák, újra elő­térbe ke­rül­nek a rövid, vagy tér­dig érő da­ra­bok is.

Kevés nő­i­e­sebb ru­ha­da­rab lé­te­zik a szok­nyá­nál. Bár idén to­vábbra is hó­dí­tani fog­nak a föl­dig érő ma­xi­szok­nyák, újra elő­térbe ke­rül­nek a rövid, vagy tér­dig érő da­ra­bok is, amik ke­cse­sen ki­hang­sú­lyoz­zák a lá­ba­kat, és leg­fő­kép­pen a kar­csú de­re­kat.

Bombasztikus ötlet, amitől elképesztően szexi lesz a női szoknya

Bombasztikus ötlet, amitől elképesztően szexi lesz a női szoknya

A bo­hó­kás tüll­szok­nya di­vatja min­den mást lemos idén nyá­ron a pa­let­tá­ról.

A bo­hó­kás tüll­szok­nya di­vatja min­den mást lemos idén nyá­ron a pa­let­tá­ról.

A transzneműek miatt betiltja a szoknyákat a hadsereg

A transzneműek miatt betiltja a szoknyákat a hadsereg

Ennek nem min­denki örül.

A brit lé­gi­erő kü­lö­nös módon sze­retne nyitni a transz­ne­műek felé - ennek azon­ban nem min­denki örül.

Így lesz őrülten szexi tavasszal a szoknya

Így lesz őrülten szexi tavasszal a szoknya

Min­denki meg­őrül majd érte. Ezt ga­ran­tál­juk!

Ta­vas­szal végre le­dob­hat­juk a vas­tag ruhát és pu­ló­vert és lenge szok­nyába búj­ha­tunk. Idén olyan szexi lesz szok­nyat­rend, hogy min­denki meg­őrül majd érte. Ezt ga­ran­tál­juk!

Szexin villannak a női lábak tavasszal! Minden férfi megőrül majd!

Szexin villannak a női lábak tavasszal! Minden férfi megőrül majd!

Sze­ren­csére a ne­on­szí­nek idén már egy­ál­ta­lán nem hó­dí­ta­nak.

Sze­ren­csére a ne­on­szí­nek idén már egy­ál­ta­lán nem hó­dí­ta­nak. Cse­rébe meg­je­len­nek a lágy, ter­mé­sze­tes pasz­tell­szí­nek, és a har­mo­ni­kus, élet­igenlő ár­nya­la­tok jön­nek di­vatba. Jö­het­nek a szexi szok­nyák!

Szexi és kényelmes! Ez a cipő minden nő szívét elrabolta

Szexi és kényelmes! Ez a cipő minden nő szívét elrabolta

Egész nap ro­han­gál­hatsz benne, ké­nyel­mes, mégis nőies és dögös. A leg­jobb benne, hogy szok­nyá­hoz is fel­ve­he­ted bár­mi­kor.

Egész nap ro­han­gál­hatsz benne, ké­nyel­mes, mégis nőies és dögös. A leg­jobb benne, hogy szok­nyá­hoz is fel­ve­he­ted bár­mi­kor.

Így mutasd a bugyidat, ettől őrülnek meg most a férfiak!

Így mutasd a bugyidat, ettől őrülnek meg most a férfiak!

Ennél sokat sej­te­tőbb még sosem volt a divat! Tel­je­sen át­lát­szó szok­nyá­ban lib­ben­nek a nők!

Ennél sokat sej­te­tőbb még sosem volt a divat! Tel­je­sen át­lát­szó szok­nyá­ban lib­ben­nek a nők!

Elképesztően szexi az idei szoknyadivat! Igazi bombázó leszel!

Elképesztően szexi az idei szoknyadivat! Igazi bombázó leszel!

Ele­gáns, szexi és sej­tel­mes - ez az idei ősz és tél mot­tója, ha a szok­nyá­ról van szó.

Ele­gáns, szexi és sej­tel­mes - ez az idei ősz és tél mot­tója, ha a szok­nyá­ról van szó.

Visszatér az úttörőszoknya!

Visszatér az úttörőszoknya! A legnagyobb sztárok is ezt hordják

Ős­szel újra hódit a leg­ele­gán­sabb szok­nya, ami­ben min­denki szexi is­ten­nő­nek érez­heti magát. Kö­vesd a sztá­rok stí­lus­ta­ná­csait és így vi­seld idén!

Ős­szel újra hódit a leg­ele­gán­sabb szok­nya, ami­ben min­denki szexi is­ten­nő­nek érez­heti magát. Kö­vesd a sztá­rok stí­lus­ta­ná­csait és így vi­seld idén!

Újra hódít a pörgős miniszoknya

Újra hódít a pörgős miniszoknya

Ős­szel sem kell el­ta­kar­nod ke­cses lá­ba­i­dat, sőt! A divat le­he­tővé teszi, hogy job­ban hang­sú­lyozd őket, mint nyá­ron. Ebben a szok­nyá­ban igazi díva le­hetsz!

Ős­szel sem kell el­ta­kar­nod ke­cses lá­ba­i­dat, sőt! A divat le­he­tővé teszi, hogy job­ban hang­sú­lyozd őket, mint nyá­ron. Ebben a szok­nyá­ban igazi díva le­hetsz!

Ez a szoknya illik a legjobban az alakodhoz! Így válassz!

Ez a szoknya illik a legjobban az alakodhoz! Így válassz!

Min­den női test más, így a ruhák sem áll­nak ugyan­úgy min­den­kin. Ez nem je­lenti azt, hogy egye­sek nem hord­hat­nak szok­nyát vagy akár far­mer­nad­rá­got.

Min­den női test más, így a ruhák sem áll­nak ugyan­úgy min­den­kin. Ez nem je­lenti azt, hogy egye­sek nem hord­hat­nak szok­nyát vagy akár far­mer­nad­rá­got, csak tudni kell, hogy pon­to­san me­lyik fazon illik az ala­kod­hoz.

Popsit villanthat a fiatal énekesnő A Nagy Duett színpadán

Popsit villanthat a fiatal énekesnő A Nagy Duett színpadán

Túl sokat mu­tat­hat a ruha.

A fi­a­tal éne­kes­nő­nek olyan szok­nyát kell majd vi­sel­nie a ve­tél­kedő kö­vet­kező adá­sá­ban, ami sok­kal töb­bet mu­tat­hat hátsó fe­lé­ből, mint sze­retné.

Visszatér Marilyn Monroe kedvenc darabja! Megújult villantós szoknya!

Visszatér Marilyn Monroe kedvenc darabja! Megújult villantós szoknya!

A nyár leg­di­va­to­sabb da­rabja a pli­szí­ro­zott szok­nya lesz, ami nem hi­á­nyoz­hat a te szek­ré­nyed­ből sem. Ké­nyel­mes és őrül­ten nőies.

A nyár leg­di­va­to­sabb da­rabja a pli­szí­ro­zott szok­nya lesz, ami nem hi­á­nyoz­hat a te szek­ré­nyed­ből sem. Ké­nyel­mes és őrül­ten nőies, amit hord­hatsz spor­to­san és ele­gán­san is. Nézd csak!

Szexi kisszoknyából villantak ki Vajna Tímea formás combjai!

Szexi kisszoknyából villantak ki Vajna Tímea formás combjai!

A si­ke­res üz­let­asszony­nak bi­zony nincs mit ta­kar­gat­nia, ezt pedig a fo­tó­sok is hamar ész­re­vet­ték.

A si­ke­res üz­let­asszony­nak bi­zony nincs mit ta­kar­gat­nia, ezt pedig a fo­tó­sok is hamar ész­re­vet­ték.

Változik a szoknya hossza! 2016-ban ezzel a fazonnal hódíthatsz

Változik a szoknya hossza! 2016-ban ezzel a fazonnal hódíthatsz

Ke­cses, ki­vil­lanó tér­dek­kel hó­dít­hatsz!

Ta­vas­szal újra a nőies, ele­gáns és finom da­ra­bok ke­rül­nek elő­térbe a di­vat­ban. Ke­cses, ki­vil­lanó tér­dek­kel hó­dít­hatsz!

Minden férfi álma teljesül, ez lesz a téli szoknyadivat!

Minden férfi álma teljesül, ez lesz a téli szoknyadivat!

Ma­nap­ság a nők előny­ben ré­sze­sí­tik a nad­rá­got. Pedig nincs sze­xibb és nő­i­e­sebb a szok­nyá­nál.

Világító vaginára buknak a férfiak

Világító vaginára buknak a férfiak

Sze­ret­nél iga­zán fel­tűnő lenni? Öl­tözz fény­árba ott!

Sze­ret­nél iga­zán fel­tűnő és trendi lenni? Öl­töz­tesd fény­árba leg­in­ti­mebb ré­sze­det! Így biz­tos nem le­szel ész­re­vét­len, más­részt el­ké­pesztő lesz a hatás!

Felejtsd el a szoknya-sportcipő kombót!

Felejtsd el a szoknya-sportcipő kombót!

Ma­rad­hat­nak a szek­rény­ben, csak ne egy­szerre vi­seld őket!

Ma­rad­hat­nak a szek­rény­ben, csak ne egy­szerre vi­seld őket!