CÍMKE: 'szoknya'

Őrület, mit találtak ki a tervezők, rafinált lesz tavasszal a szoknya

Őrület, mit találtak ki a tervezők, rafinált lesz tavasszal a szoknya

Hó­bor­tos­nak mond­ható, mégis szexi fa­zonú szok­nyá­kat vi­sel­nek majd ta­vas­szal a höl­gyek.

Hosszú combok villanása: Tarol a legizgalmasabb téli szoknyadivat

Hosszú combok villanása: Tarol a legizgalmasabb téli szoknyadivat

Fe­dezd fel a leg­újabb szok­nya­di­va­tot, le­gyél na­gyon szexi a hi­de­gebb hó­na­pok­ban is.

Királykék bugyogó: Meghan Markle villantásától sokan szívükhöz kaptak

Királykék bugyogó: Meghan Markle villantásától szívükhöz kaptak a maorik

Ilyen bu­gyi­mu­to­gató öl­tö­zé­ket még senki nem en­ge­dett meg ma­gá­nak a brit ki­rá­lyi ház­ban!

Így viseld télen az úttörőszoknyát

Így viseld télen az úttörőszoknyát

Nem kell attól tar­ta­nod, hogy ez a szok­nya nem neked való. Ismét di­vatba jött a ra­kott szok­nya, mely egy na­gyon já­té­kos fazon. Vá­laszt­hatsz hosszab­bat, rö­vi­deb­bet is be­lőle, mind­egyik­ben na­gyon csi­nos le­szel.

Nem kell attól tar­ta­nod, hogy ez a szok­nya nem neked való. Ismét di­vatba jött a ra­kott szok­nya, mely egy na­gyon já­té­kos fazon. Vá­laszt­hatsz hosszab­bat, rö­vi­deb­bet is be­lőle, mind­egyik­ben na­gyon csi­nos le­szel. Laza stí­lust ad, ké­nyel­mes, tuti jó vá­lasz­tás még a téli hi­de­gek­ben is.Kapj fel hozzá egy csiz­mát! Mu­tat­juk az iz­gal­mas, vidám szu­per szet­te­ket.

Őrület, idén ősszel így villantják meg a combjukat a nők

Őrület, idén ősszel így villantják meg a combjukat a nők

A hű­vö­sebb idő­ben ki ne hagyd ezt a pá­rat­lan fa­zonú szok­nyát! Lepd meg a férfi­a­kat!

A hű­vö­sebb idő­ben ki ne hagyd ezt a pá­rat­lan fa­zonú szok­nyát! Lepd meg a férfi­a­kat!

Visszatért a 70-es évek nagy szoknyadivatja

Visszatért a 70-es évek nagy szoknyadivatja

Me­lyik kis­lány ne sze­retné a pör­gős szok­nyát? Most vissza­tért ez a fazon a divat vi­lá­gába. Ké­nyel­mes, csi­nos és bárki fel­ve­heti. Él­vezd az őszt, pö­rögj te is, ahogy régen tet­ted!

Me­lyik kis­lány ne sze­retné a pör­gős szok­nyát? Most vissza­tért ez a fazon a divat vi­lá­gába. Ké­nyel­mes, csi­nos és bárki fel­ve­heti.

Szuperszexi leszel ebben a szoknyában ősszel: ez az idei sláger

Szuperszexi leszel ebben a szoknyában ősszel: ez az idei sláger

Na­gyon nőies, na­gyon dögös.

Na­gyon nőies, na­gyon csi­nos, és min­den­ki­nek jól áll. A ce­ru­za­szok­nya ta­rolni fog a sze­zon­ban.

Szemérmesen szexi az új nyári viselet, megőrülnek tőle a pasik

Szemérmesen szexi az új nyári viselet, megőrülnek tőle a pasik

Hi­he­tet­le­nül rafi­nált nyári ruhát ké­szí­tet­tek idén a di­vat­ter­ve­zők. Ez aztán min­den­ki­nek jól áll, és min­den nőt el­bű­vö­lővé tesz.

Újra tombol a 70-es évek nagy divatja, ezt hordja ősszel minden nő

Újra tombol a 70-es évek nagy divatja, ezt hordja ősszel minden nő

A leg­ide­á­li­sabb vá­lasz­tás a hűvös őszi na­pokra.

Ele­gáns, szexi, és ezer arca van. Gyö­nyö­rűen ki­emeli a női dom­bo­ru­la­to­kat, nem vé­let­len, hogy újra di­vatba jött. Rá­adá­sul a leg­ide­á­li­sabb vá­lasz­tás a hűvös őszi na­pokra. Mu­tat­juk, ho­gyan vi­seld, és min­den­kit az uj­jaid köré csa­varsz!

Újra hódit a retro szoknya, szexi lesz benne minden nő

Újra hódit a retro szoknya, szexi lesz benne minden nő

A 80-as évek ked­ven­cei ismét hó­dí­ta­nak. Nincs is nő­i­e­sebb és ké­nyel­me­sebb egy csip­kés-fod­ros retro szok­nyá­nál.

A 80-as évek ked­ven­cei ismét hó­dí­ta­nak. Nincs is nő­i­e­sebb és ké­nyel­me­sebb egy csip­kés-fod­ros retro szok­nyá­nál. Már Ma­donna is ezt hordta annak ide­jén, és iga­zá­ból azóta sem ment ki a di­vat­ból.

Ha ezt a szoknyát meglátod, csak ilyet akarsz hordani nyáron

Ha ezt a szoknyát meglátod, csak ilyet akarsz hordani nyáron

Szu­per­szexi és fan­tasz­ti­ku­san ké­nyel­mes vi­se­let az idei szok­nya­di­vat. Kom­bi­náld ked­venc fel­sőd­del.

Szu­per­szexi és fan­tasz­ti­ku­san ké­nyel­mes vi­se­let az idei szok­nya­di­vat. Kom­bi­náld ked­venc fel­sőd­del.

Kurta szoknyája hozta kínos helyzetbe a csinos nőt, de nem a hossz volt a baj

Kurta szoknyája hozta kínos helyzetbe a csinos nőt, de nem a hossz volt a baj

Di­vat­ta­ná­csot kért kö­ve­tő­i­től Ins­tag­ram-ol­da­lán...

Di­vat­ta­ná­csot kért kö­ve­tő­i­től Ins­tag­ram-ol­da­lán, de azok egy picit ki­akad­tak a szok­nyá­ján. Nem is a hossz miatt, pedig igen rövid volt a ru­ha­da­rab. Va­lami egé­szen más dolog verte ki a biz­to­sí­té­kot...

Befotózott a néző a sztárénekesnő szoknyája alá, ezt látta

Befotózott a néző a sztárénekesnő szoknyája alá, ezt látta

Az aljas ra­jongó a Twit­terre is fel­töl­tötte a képet.

Óri­ási bot­rány lett a kép­ből, főleg azért, mert az aljas ra­jongó a Twit­terre is fel­töl­tötte!

Így viseld a miniszoknyát, és minden férfit megbabonázol

Így viseld a miniszoknyát, és minden férfit megbabonázol

Va­rá­zsold elő nőies és dögös ol­da­lad!

Ez a szu­per­szexi vi­se­let sok­kal több le­he­tő­sé­get rejt ma­gá­ban, mint hin­néd. Va­rá­zsold elő nőies és dögös ol­da­lad!

Szuperszexi minikben hódíthatsz meg mindenkit idén tavasszal!

Szuperszexi minikben hódíthatsz meg mindenkit idén tavasszal!

Na­gyon dögös össze­ál­lí­tá­sok­ban le­hetsz bom­bázó. Egész biz­tos, hogy imádni fogod ezt a di­va­tot.

Na­gyon dögös össze­ál­lí­tá­sok­ban le­hetsz bom­bázó az idén. Imádni fogod ezt a di­va­tot, amellyel a meg­úju­lás év­sza­ká­ban ta­rol­hatsz. Mu­tat­juk a kö­ve­tendő pél­dá­kat, azt, hogy mit mivel ér­de­mes kom­bi­nálni, mi­lyen anya­gok és fa­zo­nok a menők, s meg­lá­tod, a te­rem­tés ko­ro­nái odáig lesz­nek majd érted!

Visszaköszön a múlt, ez a bohókás szoknya lesz megint a divat

Visszaköszön a múlt, ez a bohókás szoknya lesz megint a divat

Nem csak a szűk a menő idén.

Nem csak a szűk a menő idén, újra pö­rög­nek a szok­nyák! Sok­szor nagy ked­venc volt már ez a ruha a tör­té­ne­lem során. Min­dig képes meg­újulni.

Lótuszvirágszoknya lesz az új őrület

Lótuszvirágszoknya lesz az új őrület

Az idei szok­nya­di­va­tot az ele­gan­cia, a vi­dám­ság és az ero­tika jel­lemzi.

Az idei szok­nya­di­va­tot az ele­gan­cia, a vi­dám­ság és az ero­tika jel­lemzi. Ha fel­ve­szed ezt a csá­bos ru­ha­da­ra­bot, még a han­gu­la­tod is meg­vál­to­zik. Íme az új őrü­let!

Visszatér a 20-as évek nagy divatja! Így lehetsz elegáns benne

Visszatér a 20-as évek nagy divatja! Így lehetsz elegáns benne

Nőies ele­gan­ci­á­val tér vissza a ru­hákra, szok­nyákra a rojt! Ro­man­ti­kus esték szexi, lenge vi­se­lete.

Nőies ele­gan­ci­á­val tér vissza a ru­hákra, szok­nyákra a rojt! Ro­man­ti­kus esték szexi, lenge vi­se­lete.

Szuperdögös nő lehetsz ebben a szoknyában, ez a fazon mindent visz

Szuperdögös nő lehetsz ebben a szoknyában, ez a fazon mindent visz

Ha­ma­ro­san le­ve­he­ted a téli hol­mit, be­le­búj­hatsz a ked­venc egye­nes sza­bású szok­nyádba.

Ha­ma­ro­san le­ve­he­ted a téli hol­mit, be­le­búj­hatsz a ked­venc egye­nes sza­bású szok­nyádba. Itt az idei ta­vasz va­dí­tóan őr­jítő fa­zonja, ha ezt vi­se­led, egy te­kin­tet sem kerül el! Na­gyon ké­nyel­mes, és csi­nos vi­se­let, ki ne hagyd a ru­ha­tá­rad­ból! Ér­de­mes leg­alább egyet be­sze­rez­ned ebből a fa­zon­ból.

A fiúk is hordhatnak szoknyát

A fiúk is hordhatnak szoknyát

A transz­nemű gye­re­kek sza­bad­sá­gát és bé­ké­jét akarja biz­to­sí­tani az az új sza­bály­cso­mag, amely alap­ján a fiúk már tü­tü­ben és ti­a­rá­ban is jár­hat­nak is­ko­lába.

A transz­nemű gye­re­kek sza­bad­sá­gát és bé­ké­jét akarja biz­to­sí­tani az az új sza­bály­cso­mag, amely alap­ján a fiúk már tü­tü­ben és ti­a­rá­ban is jár­hat­nak is­ko­lába.

Kínosan sokat mutatott: felfújta a szél Ördög Nóra szoknyáját

Kínosan sokat mutatott: felfújta a szél Ördög Nóra szoknyáját

A csi­nos mű­sor­ve­zető ke­mény har­cot ví­vott a szél­lel. Si­ker­te­le­nül...

Minden látszott: A színpadon libbent fel Zséda miniszoknyája

Minden látszott: A színpadon libbent fel Zséda miniszoknyája

Ér­de­mes meg­néz­ned a pil­la­na­tot!

A dögös éne­kesnő vil­lan­tása min­den­nel felér, ér­de­mes meg­néz­ned az el­ka­pott pil­la­na­tot!

Ennél dögösebb szoknyáról nem is álmodhatsz! Így hódíthatsz meg minden férfit!

Ennél dögösebb szoknyáról nem is álmodhatsz! Így hódíthatsz meg minden férfit!

Ez az idei sze­zon slá­gere.

Ez az idei sze­zon slá­gere. És hogy miért imád­ják a férfiak? Máris meg­mu­tat­juk.

Szeretnél farmerben dolgozni menni? Így lehetsz ebben a ruhában is csinos

Szeretnél farmerben dolgozni menni? Így lehetsz ebben a ruhában is csinos

Kö­vesd a sza­bá­lyo­kat, de vi­gyél ere­de­ti­sé­get mun­ka­he­lyi öl­töz­kö­dé­sedbe is.

Kö­vesd a sza­bá­lyo­kat, de vi­gyél ere­de­ti­sé­get mun­ka­he­lyi öl­töz­kö­dé­sedbe is.

Ez a rejtélyes szoknya lett megint a divat! Rafináltan hordják a nők

Ez a rejtélyes szoknya lett megint a divat! Rafináltan hordják a nők

Idén is nagy slá­ger a lap­szok­nya, ami­től na­gyon sok nő fél, hogy nem neki ta­lál­ták ki. Pedig csak oda kell fi­gyel­ned a vá­lasz­tás­nál!

Szoknyás férfiak vezetik a helyi járatokat

Szoknyás férfiak vezetik a helyi járatokat

Fur­csa busz­so­fő­rök tűn­tek fel.

Fur­csa busz­so­fő­rök tűn­tek fel a vo­lá­nok mö­gött: a ká­ni­kula miatt szok­nyá­ban szál­lít­ják a vá­ros­ban az uta­so­kat, ezzel is ki­fe­jezve nem­tet­szé­sü­ket.

Egyszerűen zseniális ez a divattrükk: minden nőnek szexi rövidnadrág!

Egyszerűen zseniális ez a divattrükk: minden nőnek szexi rövidnadrág!

Szu­per­szexi ki­egé­szí­tőt ka­pott az apró rö­vid­nad­rág, így lett al­kalmi vi­se­let.

Szu­per­szexi ki­egé­szí­tőt ka­pott az apró rö­vid­nad­rág, így lett al­kalmi vi­se­let. Rá­adá­sul ez az össze­ál­lí­tás úgy ele­gáns, hogy köz­ben vég­te­le­nül ké­nyel­mes is. Ebben a sze­re­lés­ben nincs kor­ha­tár!

Elképesztő újításon ment át a miniszoknya, meg fogsz döbbenni

Elképesztő újításon ment át a miniszoknya, meg fogsz döbbenni

Elképesztő újításon ment át a miniszoknya, meg fogsz döbbenni

Az ötlet egy­szerű, mégis esz­mé­let­len sze­xivé va­rá­zsolja a mi­ni­szok­nyát.

Az ötlet egy­szerű, mégis esz­mé­let­len sze­xivé va­rá­zsolja a mi­ni­szok­nyát. Jöj­je­nek a hun­cut roj­tok, ettől meg­va­dul­nak a férfiak!

A minitől a maxiig! Így lesz idén igazán elegáns a nő

A minitől a maxiig! Így lesz idén igazán elegáns a nő

Nem könnyű az ala­kunk­hoz illő, tö­ké­le­tes szok­nyát és ruhát vá­lasz­tani.

Nem könnyű az ala­kunk­hoz illő, tö­ké­le­tes szok­nyát és ruhát vá­lasz­tani. 2017 nya­rán ren­ge­teg stí­lus közül vá­lo­gat­ha­tunk.

Ilyen dögös még soha nem volt a farmerszoknya!

Ilyen dögös még soha nem volt a farmerszoknya!

Az utóbbi pár évben a far­mer­szok­nya nem iga­zán volt trendi, in­kább a ciki ka­te­gó­ri­ába tar­to­zott, így sok nő úgy gon­dolta, hogy va­ló­já­ban kis­lá­nyos vi­se­let.

Az utóbbi pár évben a far­mer­szok­nya nem iga­zán volt trendi, in­kább a ciki ka­te­gó­ri­ába tar­to­zott, így sok nő úgy gon­dolta, hogy va­ló­já­ban kis­lá­nyos vi­se­let. Most vi­szont újra fény­ko­rát éli!

2017-ben így lesz igazán szexi a szoknya

2017-ben így lesz igazán szexi a szoknya

Kevés nő­i­e­sebb ru­ha­da­rab lé­te­zik a szok­nyá­nál.

Bár idén to­vábbra is hó­dí­tani fog­nak a föl­dig érő ma­xi­szok­nyák, újra elő­térbe ke­rül­nek a rövid da­ra­bok is, amik a ki­hang­sú­lyoz­zák a lá­ba­kat.

Álomszép és szuperdögös a tavasz legmenőbb szoknyája

Álomszép és szuperdögös a tavasz legmenőbb szoknyája

Gyö­nyörű, fi­a­ta­los és kü­lön­le­ges!

Egy­sze­rűen káp­rá­za­tos lesz a szet­ted, ha ezt a szok­nyát vá­lasz­tod hozzá. Gyö­nyörű, fi­a­ta­los és kü­lön­le­ges! Mu­tat­juk, ho­gyan vi­seld.

Bombasztikus ötlet, amitől elképesztően szexi lesz a női szoknya

Bombasztikus ötlet, amitől elképesztően szexi lesz a női szoknya

A bo­hó­kás tüll­szok­nya di­vatja min­den mást lemos idén nyá­ron a pa­let­tá­ról. Sej­tel­mes és csá­bító, ha iga­zán szexi és dögös sze­ret­nél lenni, akkor így vi­seld!

A bo­hó­kás tüll­szok­nya di­vatja min­den mást lemos idén nyá­ron a pa­let­tá­ról. Sej­tel­mes és csá­bító, ha iga­zán szexi és dögös sze­ret­nél lenni, akkor így vi­seld!

Szexin villannak a női lábak tavasszal! Minden férfi megőrül majd!

Szexin villannak a női lábak tavasszal! Minden férfi megőrül majd!

Sze­ren­csére a ne­on­szí­nek idén már egy­ál­ta­lán nem hó­dí­ta­nak.

Sze­ren­csére a ne­on­szí­nek idén már egy­ál­ta­lán nem hó­dí­ta­nak.

A transzneműek miatt betiltja a szoknyákat a hadsereg

A transzneműek miatt betiltja a szoknyákat a hadsereg

A brit lé­gi­erő kü­lö­nös módon sze­retne nyitni a transz­ne­műek felé - ennek azon­ban nem min­denki örül.

A lé­gi­erő kü­lö­nös módon sze­retne nyitni a transz­ne­műek felé - ennek azon­ban nem min­denki örül.

Szexi és kényelmes! Ez a cipő minden nő szívét elrabolta

Szexi és kényelmes! Ez a cipő minden nő szívét elrabolta

Szok­nyá­hoz is fel­ve­he­ted bár­mi­kor.

Egész nap ro­han­gál­hatsz benne, ké­nyel­mes, mégis nőies és dögös. A leg­jobb benne, hogy szok­nyá­hoz is fel­ve­he­ted bár­mi­kor.

Elképesztően szexi az idei szoknyadivat! Igazi bombázó leszel!

Elképesztően szexi az idei szoknyadivat! Igazi bombázó leszel!

Ele­gáns, szexi és sej­tel­mes.

Ele­gáns, szexi és sej­tel­mes - ez az idei ősz és tél mot­tója, ha a szok­nyá­ról van szó.

Így lesz őrülten szexi tavasszal a szoknya

Így lesz átlátszó és őrülten szexi tavasszal a szoknya

Ta­vas­szal végre le­dob­hat­juk a vas­tag ruhát és pu­ló­vert és lenge szok­nyába búj­ha­tunk. Idén olyan szexi lesz szok­nyat­rend, hogy min­denki meg­őrül majd érte. Ezt ga­ran­tál­juk!

Ta­vas­szal végre le­dob­hat­juk a vas­tag ruhát és pu­ló­vert és lenge szok­nyába búj­ha­tunk. Idén olyan szexi lesz szok­nyat­rend, hogy min­denki meg­őrül majd érte. Ezt ga­ran­tál­juk!

Így mutasd a bugyidat, ettől őrülnek meg most a férfiak!

Így mutasd a bugyidat, ettől őrülnek meg most a férfiak!

Ennél sokat sej­te­tőbb még sosem volt a divat! Tel­je­sen át­lát­szó szok­nyá­ban lib­ben­nek a nők!

Ennél sokat sej­te­tőbb még sosem volt a divat! Tel­je­sen át­lát­szó szok­nyá­ban lib­ben­nek a nők! Tisz­tán ki­ve­hető min­den, ami a fá­tyol­könnyű tex­til alatt lapul: hosszú com­bok, csip­kés combfi­xek, no és a leg­fon­to­sabb sze­replő. a női bugyi!

Újra hódít a pörgős miniszoknya

Újra hódít a pörgős miniszoknya

Ős­szel sem kell el­ta­kar­nod ke­cses lá­ba­i­dat, sőt! A divat le­he­tővé teszi, hogy job­ban hang­sú­lyozd őket, mint nyá­ron. Ebben a szok­nyá­ban igazi díva le­hetsz!

Ős­szel sem kell el­ta­kar­nod ke­cses lá­ba­i­dat, sőt! A divat le­he­tővé teszi, hogy job­ban hang­sú­lyozd őket, mint nyá­ron. Ebben a szok­nyá­ban igazi díva le­hetsz!

Visszatér az úttörőszoknya!

Visszatér az úttörőszoknya! A legnagyobb sztárok is ezt hordják

Ős­szel újra hódit a leg­ele­gán­sabb szok­nya, ami­ben min­denki szexi is­ten­nő­nek érez­heti magát. Kö­vesd a sztá­rok stí­lus­ta­ná­csait és így vi­seld idén!

Ős­szel újra hódit a leg­ele­gán­sabb szok­nya, ami­ben min­denki szexi is­ten­nő­nek érez­heti magát. Kö­vesd a sztá­rok stí­lus­ta­ná­csait és így vi­seld idén!

Ez a szoknya illik a legjobban az alakodhoz! Így válassz!

Ez a szoknya illik a legjobban az alakodhoz! Így válassz!

Min­den női test más, így a ruhák sem áll­nak ugyan­úgy min­den­kin.

Min­den női test más, így a ruhák sem áll­nak ugyan­úgy min­den­kin. Ez nem je­lenti azt, hogy egye­sek nem hord­hat­nak szok­nyát vagy akár far­mer­nad­rá­got, csak tudni kell, hogy pon­to­san me­lyik fazon illik az ala­kod­hoz.

Popsit villanthat a fiatal énekesnő A Nagy Duett színpadán

Popsit villanthat a fiatal énekesnő A Nagy Duett színpadán

Lo­lá­nak olyan szok­nyát kell majd vi­sel­nie, ami sok­kal töb­bet mu­tat­hat hátsó fe­lé­ből, mint sze­retné.

Lo­lá­nak olyan szok­nyát kell majd vi­sel­nie, ami sok­kal töb­bet mu­tat­hat hátsó fe­lé­ből, mint sze­retné.

Visszatér Marilyn Monroe kedvenc darabja! Megújult villantós szoknya!

Visszatér Marilyn Monroe kedvenc darabja! Megújult villantós szoknya!

A nyár leg­di­va­to­sabb da­rabja a pli­szí­ro­zott szok­nya lesz, ami nem hi­á­nyoz­hat a te szek­ré­nyed­ből sem. Ké­nyel­mes és őrül­ten nőies.

A nyár leg­di­va­to­sabb da­rabja a pli­szí­ro­zott szok­nya lesz, ami nem hi­á­nyoz­hat a te szek­ré­nyed­ből sem. Ké­nyel­mes és őrül­ten nőies, amit hord­hatsz spor­to­san és ele­gán­san is. Nézd csak!

Kiakasztotta a netet ez a szoknya! Te mit látsz a képen?

Kiakasztotta a netet ez a szoknya! Te mit látsz a képen?

Gyor­san hí­ressé vált ez az új szok­nya. De nem biz­tos, hogy jó ér­te­lem­ben...

Pofátlan operatőr kukkantott be Sarapova szoknyája alá

Pofátlan operatőr kukkantott be Sarapova szoknyája alá

Sze­gény te­ni­sze­ző­nőt is za­varba hozta a szem­te­len tévés ak­ci­ója. Pedig a bugyi szín­ben illik a sze­re­lé­sé­hez.

Szexi kisszoknyából villantak ki Vajna Tímea formás combjai!

Szexi kisszoknyából villantak ki Vajna Tímea formás combjai!

A si­ke­res üz­let­asszony­nak bi­zony nincs mit ta­kar­gat­nia, ezt pedig a fo­tó­sok is hamar ész­re­vet­ték.

A si­ke­res üz­let­asszony­nak bi­zony nincs mit ta­kar­gat­nia, ezt pedig a fo­tó­sok is hamar ész­re­vet­ték.

Itt a tavasz, legyél dögös miniben!

Itt a tavasz, legyél dögös miniben!

Végre itt a jó idő, elő­ve­he­ted az apró szok­nyá­kat és a ta­va­szias blú­zo­kat.

Végre itt a jó idő, elő­ve­he­ted az apró szok­nyá­kat és a ta­va­szias blú­zo­kat. A mini idén sem megy ki a di­vat­ból, így bát­ran hó­dít­hatsz a com­bod­dal. Nézd meg a leg­újabb tren­det most!

Változik a szoknya hossza! 2016-ban ezzel a fazonnal hódíthatsz

Változik a szoknya hossza! 2016-ban ezzel a fazonnal hódíthatsz

Ke­cses, ki­vil­lanó tér­dek­kel hó­dít­hatsz!

Ta­vas­szal újra a nőies, ele­gáns és finom da­ra­bok ke­rül­nek elő­térbe a di­vat­ban. Ke­cses, ki­vil­lanó tér­dek­kel hó­dít­hatsz!

Minden férfi álma teljesül, ez lesz a téli szoknyadivat!

Minden férfi álma teljesül, ez lesz a téli szoknyadivat!

Íme, az ősz leg­va­dí­tóbb da­rab­jai.

Ma­nap­ság a nők előny­ben ré­sze­sí­tik a nad­rá­got. Pedig nincs sze­xibb és nő­i­e­sebb a szok­nyá­nál. Íme, az ősz leg­va­dí­tóbb da­rab­jai.

Világító vaginára buknak a férfiak

Világító vaginára buknak a férfiak

Sze­ret­nél iga­zán fel­tűnő és trendi lenni? Öl­tözz fény­árba ott!

Sze­ret­nél iga­zán fel­tűnő és trendi lenni? Öl­töz­tesd fény­árba leg­in­ti­mebb ré­sze­det! Több elő­nye is van e bátor tett­nek: egy­részt nem le­szel ész­re­vét­len, más­részt el­ké­pesztő lesz a hatás!

Ezt a divatbakit ne kövesd el ma!

Ezt a divatbakit ne kövesd el ma!

Ké­nyel­mes és min­denki hordja. De ne egy­szerre vedd fel őket!

Ké­nyel­mes és min­denki hordja. Nincs baj sem a sport­ci­pő­vel, sem a szok­nyá­val. Mind­kettő le­gyen a szek­ré­nyed­ben, csak ne egy­szerre vedd ki őket!