CÍMKE: 'szmog'

Változás jöhet dízelfronton Budapesten

Változás jöhet dízelfronton

Fel­me­rült a szmog­ren­de­let mó­do­sí­tása.

Fel­me­rült a szmog­ren­de­let mó­do­sí­tása, ha el­fo­gad­ják a ja­vas­la­tot, akkor szi­go­rúbb sza­bá­lyo­zás­sal kell szem­be­néz­niük az érin­tett au­tó­sok­nak.

Ezeken a helyeken egészségtelen a levegő, ha itt élsz, ne menj utcára

Ezeken a helyeken egészségtelen a levegő, ha itt élsz, ne menj utcára

Rom­lott a le­vegő mi­nő­sége a magas szál­ló­por-kon­cent­rá­ció miatt.

Több he­lyen is rom­lott a le­vegő mi­nő­sége a magas szál­ló­por-kon­cent­rá­ció miatt.

Ezeknek a városoknak a levegőminősége káros az egészségre

Ezeknek a városoknak a levegőminősége káros az egészségre

A leg­fris­sebb mé­rési ada­tok alap­ján Bu­da­pest és több vi­déki város le­ve­gő­mi­nő­sé­gé­vel prob­léma van.

A leg­fris­sebb mé­rési ada­tok alap­ján Bu­da­pest és több vi­déki város le­ve­gő­mi­nő­sé­gé­vel prob­léma van.

Nyíregyházán már életbe lépett a szmogriadó

Nyíregyházán már életbe lépett a szmogriadó

A szálló por lég­köri kon­cent­rá­ci­ó­já­nak 24 órás át­lag­ér­téke az el­múlt két nap­ban meg­ha­ladta a ha­tár­ér­té­ket.

A szálló por lég­köri kon­cent­rá­ci­ó­já­nak 24 órás át­lag­ér­téke az el­múlt két nap­ban meg­ha­ladta a ha­tár­ér­té­ket.

Húsbavágó változás jöhet a közlekedésben, ez nem fog tetszeni

Húsbavágó változás jöhet a közlekedésben, ez nem fog tetszeni

Ke­ve­sebb ko­csi­val in­dul­ha­tunk útnak, ha jön a szmog. Ma dönt az ügy­ben a Fő­vá­rosi Köz­gyű­lés.

Szmogriadó: ezek a növények az életedet is megmenthetik a panelban!

Szmogriadó: ezek a növények az életedet is megmenthetik a panelban!

A szmog­ri­a­dó­nak fele sem tréfa. El­mond­juk, mit te­hetsz el­lene.

A szmog­ri­a­dó­nak fele sem tréfa. El­mond­juk, mit te­hetsz el­lene.

Szmogriadó! Elő a ködlámpával!

Szmogriadó! Ködlámpa kell Hamiltonéknak?

Régi is­me­rős fo­gadta a Forma-1-es pi­ló­tá­kat Sang­haj­ban. Még­sem örül­nek.

Régi is­me­rős fo­gadta a Forma-1-es pi­ló­tá­kat Sang­haj­ban. Még­sem örül­nek. A Kínai Nagy­dí­jon néha az or­ru­kig sem lát­nak a so­fő­rök.

Vigyázz, megfulladsz! Szmogriadót rendeltek el!

Vigyázz, megfulladsz! Szmogriadót rendeltek el!

Szál­ló­por magas kon­cent­rá­ci­ója miatt piros jel­zés van ér­vény­ben több te­le­pü­lé­sen.

Szál­ló­por magas kon­cent­rá­ci­ója miatt piros jel­zés van ér­vény­ben több te­le­pü­lé­sen.Bu­da­pest, Esz­ter­gom, Eger, Deb­re­cen, Mis­kolc és Osz­lár le­ve­gő­jét egész­ség­te­len­nek mi­nő­sí­tet­ték. Emel­lett to­vábbi nyolc te­le­pü­lést a ki­fo­gá­solt le­ve­gő­mi­nő­sé­get jelző zöld szín­nel je­löl­ték.

Törölték az úszódöntőket, Hosszú Katinkáért aggódnak a rajongói!

Törölték az úszódöntőket, Hosszú Katinkáért aggódnak a rajongói!

To­vábbra is na­gyon durva a hely­zet Szin­ga­púr­ban. Klasszi­sunk maszk­ban ment ki a sza­badba.

Szmog teheti tönkre Hosszú Katinka versenyét

Szmog teheti tönkre Hosszú Katinka versenyét

A Forma-1-es pi­ló­ták sor­sára jut­hat a ma­gyar úszónő. Szin­ga­púr­ban kel­lene ver­se­nyez­nie.

Egyre több a beteg baba! A szmog károsítja a magzatokat!

Egyre több a beteg baba! A szmog károsítja a magzatokat!

Egy új ku­ta­tás sze­rint a lég­szennye­zés a mag­za­tokra és a két év alatti kis­ba­bá­kat még annál is job­ban meg­be­te­gíti, mint eddig hit­ték.

A lég­szennye­zés a mag­za­to­kat és a két év alatti kis­ba­bá­kat még job­ban meg­be­te­gíti.

Szabad szmogban futni?

Szabad szmogban futni?

Spor­tolni vagy nem spor­tolni? Nagy kér­dés a vá­ros­ban!

Spor­tolni vagy nem spor­tolni, nagy kér­dés a be­ton­dzsun­gel kö­ze­pén. A moz­gás jót tesz, a szennye­zett le­vegő vi­szont ár­tal­mas. Akkor most mi le­gyen?