CÍMKE: 'szlovákia'

Ebből baj lehet, rengeteg magyar utazik Szlovákiába

Ebből baj lehet, rengeteg magyar utazik Szlovákiába

Napra pon­to­san egy hónap múlva Nagy­szom­ba­ton játsszák a Sz­lo­vá­kia-Ma­gyar­or­szág meccset.

Bajba került Szlovákiában a magyar válogatott focista

Bajba került Szlovákiában a magyar válogatott focista

Ki­verte a biz­to­sí­té­kot Kal­már meg­gon­do­lat­lan nyi­lat­ko­zata. Sze­rinte a bíró nem té­ve­dett, hanem...

Egy panelháznál teperte le áldozatát az erőszakoló, durva, ami ezután történt

Egy panelháznál teperte le áldozatát az erőszakoló, durva, ami ezután történt

A tet­tes kö­zölte a nővel, hogyha se­gít­sé­get pró­bál hívni, meg­öli.

A szlo­vák tet­tes kö­zölte a nővel, hogyha se­gít­sé­get pró­bál hívni, meg­öli.

Botrányos kikötés, figyelmeztették a szlovákok a magyar szurkolókat

Botrányos kikötés, figyelmeztették a szlovákok a magyar szurkolókat

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott már­cius 21-én Sz­lo­vá­ki­á­ban lép fel.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott már­cius 21-én Sz­lo­vá­ki­á­ban lép fel Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőn.

A mentőben hunyt el a kisbaba, borzalmas dolgot művelt a részeg rokon

A mentőben hunyt el a kisbaba, borzalmas dolgot művelt a részeg rokon

Egy 18 éves fi­a­tal ita­tott a ba­bá­val al­ko­holt, aki más­nap rosszul lett és a kór­házba ve­zető úton el­hunyt.

Felfoghatatlan, rengeteg alkohol volt a holtan talált baba testében

Felfoghatatlan, rengeteg alkohol volt a holtan talált baba testében

Az üggyel kap­cso­lat­ban őri­zetbe vet­tek egy férfit.

Az üggyel kap­cso­lat­ban őri­zetbe vet­tek egy férfit, aki nem a gyer­mek édes­apja.

Vége a diszkriminációnak

Vége a diszkriminációnak, magyar nyelvű állomástáblák Szlovákiában

Már a ki­sebb vas­úti meg­ál­lókba is ki­ke­rül­het­nek a ma­gyar nyelvű táb­lák.

Már a ki­sebb vas­úti meg­ál­lókba is ki­ke­rül­het­nek a ma­gyar nyelvű hely­ség­név­táb­lák.

Pofátlanság, ennyiért kínálnak jegyet a szlovák-magyar meccsre

Pofátlanság, ennyiért kínálnak jegyet a szlovák-magyar meccsre

Máris üzér­ked­nek a Sz­lo­vá­kia-Ma­gyar­or­szág meccs be­lé­pő­i­vel.

Máris üzér­ked­nek a Sz­lo­vá­kia-Ma­gyar­or­szág lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőre szóló be­lé­pő­vel.

Sokkoló videó szivárgott ki a balesetről, elaludt a sofőr a volánnál

Sokkoló videó szivárgott ki a balesetről, elaludt a sofőr a volánnál

Hét mé­te­res ma­gas­ságba per­dült fel az au­tója, mi­u­tán a férfi el­bó­bis­kolt és rá­haj­tott egy rám­pára.

Rettenetes dolog történt a nővel, aki csak sétálni indult este

Rettenetes dolog történt a nővel, aki csak sétálni indult este

A 35 éves nő alsó- és felső vég­tag­jai, a ge­rince és a me­den­ce­csontja is meg­sé­rült.

Rendkívüli állapot a havazás miatt: magyar turisták is a hegyen vannak

Rendkívüli állapot a havazás miatt: magyar turisták is a hegyen vannak

A Tát­rá­ban sok he­lyen már fél méter hó esett.

A Tát­rá­ban sok he­lyen már fél méter hó esett, de a kö­vet­kező na­pok­ban nem lehet eny­hü­lésre szá­mí­tani.

Folyóba sodródott egy autó, az úton küzdöttek az egyik utas életéért Rimaszombatban

Folyóba sodródott egy autó, az úton küzdöttek az egyik utas életéért Rimaszombatban

Öt utas ült a ko­csi­ban.

Egye­lőre nem tudni, hogy mitől sod­ró­dott a szlo­vá­kiai fo­lyóba az autó, amely­ben öt utas ült a bal­eset ide­jén.

Rettenetes tragédiáról jött hír, egy kisfiú az áldozat

Rettenetes tragédiáról jött hír, egy kisfiú az áldozat

Játék köz­ben tör­tént a sze­ren­csét­len­ség. A men­tő­ket is ri­asz­tot­ták, de már nem tud­tak se­gí­teni a gye­re­ken.

Játék köz­ben tör­tént a sze­ren­csét­len­ség. A men­tő­ket is ri­asz­tot­ták, de már nem tud­tak se­gí­teni a 15 éves gye­re­ken.

Váratlan fordulat, új hírt kaptak a magyar focidrukkerek

Váratlan fordulat, új hírt kaptak a magyar focidrukkerek

Új hely­szín­nel ba­rát­koz­hat meg a ma­gyar vá­lo­ga­tott, vajon sze­ren­csét hoz majd?

Álomsorsolás, ellepik Szlovákiát a magyarok

Álomsorsolás, ellepik Szlovákiát a magyarok

A szur­ko­lók meg­kap­ták, amit akar­tak: el­len­fél­nek így még so­ha­sem örül­tek.

A szur­ko­lók meg­kap­ták, amit akar­tak: el­len­fél­nek így még talán so­ha­sem örül­tek. Mi lesz ebből a fel­fo­ko­zott vá­ra­ko­zás­ból, fo­ci­ün­nep vagy balhé?

Durva videó: véresre verte egymást két mezőlaborci diák a kiránduláson

Durva videó: véresre verte egymást két mezőlaborci diák a kiránduláson

A di­á­kok ve­re­ke­dé­sé­ből rend­őr­ségi ügy lett, az is­ko­la­igaz­gató pedig meg­várja a nyo­mo­zás végét.

Sokkot kapott a tini, lefogták és ketten megerőszakolták

Sokkot kapott a tini, lefogták és ketten megerőszakolták

Az ál­do­zat pszi­chi­át­ri­ára ke­rült.

Az ál­do­zat nem merte el­mon­dani, hogy mi tör­tént vele, de az or­vosi vizs­gá­la­ton már nem tu­dott to­vább tit­ko­lózni. Pszi­chi­át­ri­ára ke­rült.

Borzalom Rózsahegyen: arccal lefelé lebegő holttest úszott a folyón

Borzalom Rózsahegyen: arccal lefelé lebegő holttest úszott a folyón

A 85 éves asszony a kö­zeli idő­sek ott­ho­ná­ból tűnt el, ami­kor rá­ta­lál­tak már órák óta ha­lott volt.

Balesetet szenvedett Dávid, tragikusan fiatalon hunyt el a sportoló

Balesetet szenvedett Dávid, tragikusan fiatalon hunyt el a sportoló

A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott a 25 éves te­het­ség ha­lá­lá­nak ügyé­ben.

A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott a mind­össze 25 éves te­het­ség ha­lá­lá­nak ügyé­ben.

Diáklányokkal szexelt a pszichológus, durva, ami ezután történt

Diáklányokkal szexelt a pszichológus, durva, ami ezután történt

A lá­nyok még fo­ga­dást is kö­töt­tek.

A fi­a­tal lá­nyok ál­lí­tó­lag még fo­ga­dást is kö­töt­tek, hogy ki fek­szik le ha­ma­rabb a pszi­cho­ló­gus­sal. A szeb­bik nem kép­vi­se­lői mind­annyian 17 éve­sek.

A sok vérre figyelt fel a taxis, életét vesztette az utasa

A sok vérre figyelt fel a taxis, életét vesztette az utasa

A sofőr azon­nal a kór­ház­hoz haj­tott.

A sofőr azon­nal a kór­ház­hoz haj­tott a sé­rült­tel, de a férfi nem sok­kal ké­sőbb el­hunyt. Mell­ka­son szúr­ták a ko­csi­ban.

Iszonyat, együtt állt a száguldó vonat elé két nő

Iszonyat, együtt állt a száguldó vonat elé két nő

A két nő olyan sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy még a hely­szí­nen el­hunyt.

A két nő olyan sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy még a hely­szí­nen el­hunyt.

Paranormális jelenség: Elképesztő, mi jelent meg egy szlovák ház falán

Paranormális jelenség: Elképesztő, mi jelent meg egy szlovák ház falán

Ál­lí­tó­lag nem ez az első meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan eset, ami a csa­lád­dal tör­tént.

Ál­lí­tó­lag nem ez az első meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan eset, ami a csa­lád­dal tör­tént.

Fordulat az újságíró-gyilkosság ügyében, a gyanúsított magyar férfi panaszt tesz

Fordulat az újságíró-gyilkosság ügyében, a gyanúsított magyar férfi panaszt tesz

Mind­há­rom gya­nú­sí­tott ta­gadja, hogy köze lenne a szlo­vák új­ság­író és meny­asszo­nya meg­gyil­ko­lá­sá­hoz.

Rejtélyes zaj miatt aggódnak a rózsahegyiek, csak éjjel jelentkezik

Rejtélyes zaj miatt aggódnak a rózsahegyiek, csak éjjel jelentkezik

A zaj for­rá­sát gyor­san meg­ta­lál­ták, he­li­kop­te­rek cir­kál­nak éjjel az égen. Azt azon­ban nem tud­ták, hogy miért.

Durva videó: Tornádó pusztított a szomszédban

Durva videó: Tornádó pusztított a szomszédban

A két fel­vé­te­len jól lát­szik, ahogy a tor­nádó le­csap. A me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint erre azért kevés volt az esély.

A két fel­vé­te­len jól lát­szik, ahogy a tor­nádó le­csap. A me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint erre azért kevés volt az esély.

Hihetetlen mi történt Nagyszombatnál a síneken fekvő nővel

Hihetetlen mi történt Nagyszombatnál a síneken fekvő nővel

Az asszony­ról nem tudni, hogy ön­gyil­kos akart-e lenni vagy ré­szeg volt, de kór­házba vit­ték.

Az asszony­ról nem tudni, hogy ön­gyil­kos akart-e lenni vagy ré­szeg volt, de kór­házba vit­ték.

Sikoltások hallatszottak éjjel: leszakadt az erkély a bulizók alatt Vágújhelyen

Sikoltások hallatszottak éjjel: leszakadt az erkély a bulizók alatt Vágújhelyen

Azon­nal men­tőt ri­asz­tot­tak.

A fi­a­ta­lok­hoz azon­nal men­tőt ri­asz­tot­tak, töb­ben is meg­sé­rül­tek a zu­ha­nás­tól.

Nagy erőkkel vonultak ki a mentőcsapatok, eltűntet keresnek a tóban

Nagy erőkkel vonultak ki a mentőcsapatok, eltűntet keresnek a tóban

Egy szlo­vá­kiai víz­tá­ro­zó­ban ve­szett nyoma a férfi­nak szom­bat este, azóta nincs róla in­for­má­ció.

Brutális vonatbaleset történt: a síneken ülő férfinak levágta a lábait a szerelvény

Brutális vonatbaleset történt: a síneken ülő férfinak levágta a lábait a szerelvény

A 42 éves férfit je­len­leg is mélyal­ta­tás­ban tart­ják, de ki­de­rült, hogy szán­dé­ko­san ült a vonat elé.

Óriási tömeg ünnepelte a magyarokat Szlovákiában

Óriási tömeg ünnepelte a magyarokat Szlovákiában

Ha­tal­mas tömeg rész­vé­tele mel­lett óri­ási si­kert ara­tott az Ist­ván, a ki­rály rock­opera.

Eldurvult a veszekedés: Kidobta a nőt a másodikról az óvárosban

Eldurvult a veszekedés: Kidobta a nőt a másodikról az óvárosban

Ve­sze­ke­dés előzte meg a tra­gi­kus ki­me­ne­telű ve­sze­ke­dést a pén­tek­ről szom­batra vir­radó éj­szaka Sz­lo­vá­ki­á­ban, Kas­sán.

Iszonyú, holtan találták a kis Karolinát, szörnyű nyomok voltak testén

Iszonyú, holtan találták a kis Karolinát, szörnyű nyomok voltak testén

A lány­hoz men­tő­he­li­kop­tert ri­asz­tot­tak, de nem le­he­tett se­gí­teni rajta.

A lány­hoz men­tő­he­li­kop­tert ri­asz­tot­tak, de nem le­he­tett se­gí­teni rajta.

Botrányba került a 28 éves rendőr: durva, mit találtak Gábornál

Botrányba került a 28 éves rendőr: durva, mit találtak Gábornál

A férfit azóta el­bo­csá­tot­ták.

A férfit azóta el­bo­csá­tot­ták a vá­rosi rend­őr­ség­től, sőt bör­tön­bün­te­tésre is szá­mít­hat.

Gyászhír érkezett: darázscsípésbe halt bele egy férfi, nem tudták megmenteni

Gyászhír érkezett: darázscsípésbe halt bele egy férfi, nem tudták megmenteni

Men­tőt ri­asz­tot­tak a hely­színre, de ad­digra már késő volt. Nem ez volt az első tra­gi­kus eset a na­pok­ban...

Dráma az alagútban, sokkot kaptak a magyar turistabusz utasai

Dráma az alagútban, sokkot kaptak a magyar turistabusz utasai

A buszt a több ki­lo­mé­ter hosszú alagút kö­ze­pén egy­szer csak füst ön­tötte el.

A buszt a több ki­lo­mé­ter hosszú alagút kö­ze­pén egy­szer csak füst ön­tötte el és sem­mit sem le­he­tett látni.

Rettenetes tragédia ért egy kislányt, anyja végignézte haláltusáját

Rettenetes tragédia ért egy kislányt, anyja végignézte haláltusáját

Egyet­len pil­la­nat alatt meg­tör­tént a baj, a rend­őr­ség nyo­moz. A ki­csit új­ra­élesz­tet­ték, de nem sok­kal ké­sőbb el­hunyt.

A 13 éves lányával motorozott a lipótvári férfi, szörnyű, ami történt

A 13 éves lányával motorozott a lipótvári férfi, szörnyű, ami történt

A rend­őr­ség vizs­gá­ló­dik a tra­gi­kus ki­me­ne­telű ügy­ben, fel kell tárni a ször­nyű bal­eset rész­le­teit.

Családi tragédia, a 11 éves Viktort már nem tudták újraéleszteni

Családi tragédia, a 11 éves Viktort már nem tudták újraéleszteni

Az édes­apja oda­adta neki a quad kul­csait, ez­után tör­tént a ször­nyű tra­gé­dia. A férfi pedig tel­je­sen össze­om­lott.

Az édes­apja oda­adta neki a quad kul­csait, ez­után tör­tént a ször­nyű tra­gé­dia. A férfi pedig tel­je­sen össze­om­lott.

Teljes sokk szomszédainknál, iszonyat, mi úszott a folyóban - videó

Teljes sokk szomszédainknál, iszonyat, mi úszott a folyóban - videó

Még a rend­őr­ség az ki­vo­nult az azo­no­sí­tat­lan vad­ál­lat miatt.

Még a rend­őr­ség az ki­vo­nult az azo­no­sí­tat­lan vad­ál­lat miatt. Te mit gon­dolsz?

Veszélyes kozmetikumokra figyelmeztetnek

Veszélyes kozmetikumokra figyelmeztetnek, durva reakciót válthatnak ki

Al­ler­giás ro­ha­mot okoz­hat­nak.

Olyan anya­gok van­nak a ter­mé­kek­ben, ame­lyek al­ler­giás ro­ha­mot okoz­hat­nak.

Sikoltozásra ébredtek: elképesztő, hol támadta meg a medve a horgászt

Sikoltozásra ébredtek: elképesztő, hol támadta meg a medve a horgászt

A férfit el­kapta az anya­medve, ami­kor vé­let­le­nül ke­resz­tezte az állat és bo­csai útját. Mű­té­tek sora vár rá.

Mentőhelikoptert riasztottak: rettenetes dolog történt egy családdal

Mentőhelikoptert riasztottak: rettenetes dolog történt egy családdal

Egy kis­lány kó­má­ban fek­szik a tör­tén­tek után.

Egy kis­lány kó­má­ban fek­szik a tör­tén­tek után. Ve­szé­lyes já­té­kot ját­szott test­vé­ré­vel.

Az összes mentőt riasztották, mégsem lehetett megmenteni a férfit

Az összes mentőt riasztották, mégsem lehetett megmenteni a férfit

A 26 éves férfi Sz­lo­vá­ki­á­ban zu­hant bele egy bá­nya­tóba, egy órán át ke­res­ték a víz­ben.

Borzalom a kórháznál, forró kocsiban halt meg a szlovák kisgyerek

Borzalom a kórháznál, forró kocsiban halt meg a szlovák kisgyerek

A nő már hiába ro­hant a men­tők­höz a gye­rek élet­te­len tes­té­vel. El­já­rás in­dult el­lene.

Letaglózta a hír az oszályt: az érettségi ünneplésekor hunyt el a fiú

Letaglózta a hír az oszályt: az érettségi ünneplésekor hunyt el a fiú

A fiú a ba­rá­ta­i­val a si­ke­res vizs­gát ün­ne­pelte, ami­kor tra­gé­dia tör­tént.