CÍMKE: 'szlovákia'

Rejtélyes ügy: már csak a holttestét találták meg a körözött férfinak

Rejtélyes ügy: már csak a holttestét találták meg a körözött férfinak

A férfi holt­teste mel­lett egy pisz­toly is he­vert, az ügy­ben em­ber­ölés miatt in­dult el­já­rás.

Közeleg az év magyar-meccse, ekkor vehetsz jegyet a csatára

Közeleg az év magyar-meccse, ekkor vehetsz jegyet a csatára

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szep­tem­ber­ben Sz­lo­vá­kia ellen foly­tatja az Eb-se­lej­te­ző­ket.

Szúró fájdalmat érzett a nagymegyeri férfi: döbbenet, mi derült ki

Szúró fájdalmat érzett a nagymegyeri férfi: döbbenet, mi derült ki

Éppen egy csa­ládi ház előtt nyírta a füvet, ami­kor a há­tá­ban meg­érezte a fáj­dal­mat. Kór­házba ke­rült.

Éppen egy csa­ládi ház előtt nyírta a füvet, ami­kor a há­tá­ban meg­érezte.

A rendőrség is elhűlt, elképesztő, mi került elő a szövetkezet udvaráról

A rendőrség is elhűlt, elképesztő, mi került elő a szövetkezet udvaráról

A ha­tó­sá­gok fi­gyel­mez­tet­ték az em­be­re­ket!

A ha­tó­sá­gok fi­gyel­mez­tet­ték az em­be­re­ket!

Helikoptert vet be a rendőrség: lövések dördültek, elmenekült a támadó

Helikoptert vet be a rendőrség: lövések dördültek, elmenekült a támadó

A férfi a volt ba­rát­nő­jé­nél kez­dett lö­völ­dözni pén­te­ken, a kom­man­dó­sok he­li­kop­ter­rel ku­tat­ták át a kör­nyé­ket.

Emberölés miatt nyomoznak: halott férfi volt az eszkárosi kanálisban

Emberölés miatt nyomoznak: halott férfi volt az eszkárosi kanálisban

Elő­ször ki­zár­ták az ide­gen­ke­zű­ség le­he­tő­sé­gét.

Elő­ször ki­zár­ták az ide­gen­ke­zű­ség le­he­tő­sé­gét.

Nem hittek a szemüknek a kőművesek, ezt találták a kéménybe falazva

Nem hittek a szemüknek a kőművesek, ezt találták a kéménybe falazva

A II. vi­lág­há­ború alatt rejt­het­ték el.

Egy szlo­vá­kiai épü­let fel­újí­tá­sa­kor ke­rült elő va­lami, amit még a má­so­dik vi­lág­há­ború alatt rejt­het­tek el.

Borzalom Szencnél: halott babát találtak a vállalati mosdóban

Borzalom Szencnél: halott babát találtak a vállalati mosdóban

A babát meg­szülő nőt kór­házba vit­ték, az eset pedig egy­előre na­gyon rej­té­lyes.

A babát meg­szülő nőt kór­házba vit­ték, az eset pedig egy­előre na­gyon rej­té­lyes.

Rejtélyes körülmények: ilyen motorbalesetet még a rendőrök sem láttak

Rejtélyes körülmények: ilyen motorbalesetet még a rendőrök sem láttak

A bal­eset Sz­lo­vá­ki­á­ban tör­tént, egy sú­lyo­san sé­rült férfit kel­lett el­lát­nia a men­tők­nek.

Nagyot hibázott a 15 éves fiú, nem tudták megmenteni az életét

Nagyot hibázott a 15 éves fiú, nem tudták megmenteni az életét

Ba­rá­tai is pró­bál­tak se­gí­teni rajta.

Ba­rá­tai is pró­bál­tak se­gí­teni rajta, de hiába. Az óvat­lan­ság­nak ha­lá­los kö­vet­kez­mé­nyei let­tek.

Ijesztő látvány: tornádót fotóztak Nagymihályiban, hatalmas a kár

Ijesztő látvány: tornádót fotóztak Nagymihályiban, hatalmas a kár

A vihar egy vál­la­lat épü­le­té­nek da­rab­jait szórta szét.

A vihar egy vál­la­lat épü­le­té­nek da­rab­jait szórta szét, de senki sem sé­rült meg.

Mentőhelikoptert riasztottak, durva baleset ért egy mérnököt

Mentőhelikoptert riasztottak, durva baleset ért egy mérnököt

A sé­rül­tet kór­házba vit­ték, a hírek sze­rint nincs élet­ve­szély­ben.

A sé­rül­tet kór­házba vit­ték, a hírek sze­rint nincs élet­ve­szély­ben. A bal­eset kö­rül­mé­nyeit vizs­gál­ják.

Gombászni indult, de szívéhez kapott: ezt találta helyette az erdőben

Gombászni indult, de szívéhez kapott: ezt találta helyette az erdőben

A szlo­vá­kiai nő azon­nal szólt a rend­őrök­nek.

A szlo­vá­kiai nő azon­nal szólt a rend­őrök­nek, ami­kor tö­röl­kö­zőbe csa­varva ta­lált egy gya­nús dol­got.

Botrány a zsolnai kórházban: sérültje is van a férfi őrjöngésének

Botrány a zsolnai kórházban: sérültje is van a férfi őrjöngésének

Az egész­ség­ügyi in­téz­ménybe a rend­őrö­ket is ki kel­lett hívni, mert az ag­resszív ember nem akart le­állni.

Kivonult a rendőrség Szlovákiában, élettelen test sodródott a vízen

Kivonult a rendőrség Szlovákiában, élettelen test sodródott a vízen

A tűz­ol­tók húz­ták ki a partra a holt­tes­tet, amely ki­lo­mé­te­re­ken ke­resz­tül sod­ród­ha­tott a Ga­ram­ban.

Szörnyű, mit tettek a magyarok Szlovákiában

Szörnyű, mit tettek a magyarok Szlovákiában

Je­len­tős kárt okoz­tak.

A Sz­lo­vá­kia-Ma­gyar­or­szág Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőn né­há­nyan je­len­tős kárt okoz­tak szur­ko­ló­tár­sa­ik­nak és a hazai lab­da­rú­gás­nak.

Horror Zsolnán, hidegvérrel gyilkoltak meg egy tinit a lakótelepen

Horror Zsolnán, hidegvérrel gyilkoltak meg egy tinit a lakótelepen

Az ál­do­za­ton kívül egy 16 éves lány is meg­sé­rült, vele sú­lyos ál­la­pot­ban ro­han­tak kór­házba.

Tragédia Zsolnánál: a partról nézte, ahogy elsodorja barátját az ár

Tragédia Zsolnánál: a partról nézte, ahogy elsodorja barátját az ár

Két férfi in­dult csó­na­kázni Sz­lo­vá­ki­á­ban va­sár­nap.

Két férfi in­dult csó­na­kázni Sz­lo­vá­ki­á­ban va­sár­nap.

Dráma a lakótelepen, szabadon mászkál a 39 éves Adriana gyilkosa

Dráma a lakótelepen, szabadon mászkál a 39 éves Adriana gyilkosa

Más­fél hó­napja nem akad­tak a tet­tes nyo­mára, pedig az ál­do­zat édes­anyja gya­nak­szik va­la­kire.

Nagy erőkkel keresi a rendőrség, elraboltak egy két és féléves fiút

Nagy erőkkel keresi a rendőrség, elraboltak egy két és féléves fiút

A gye­re­ket az apja ál­lat­kertbe vitte.

A gye­re­ket az apja ál­lat­kertbe vitte, de nem tér­tek haza. Sőt, a férfi meg­üzente az anyá­nak, hogy kül­földre men­nek.

Drámai fordulat az eltűnt magyar férfi ügyében, sírva vallott egy rokon

Drámai fordulat az eltűnt magyar férfi ügyében, sírva vallott egy rokon

A férfit to­vábbra sem ta­lál­ják, de Sz­lo­vá­ki­á­ban elő­ke­rült a ku­tyája.

A férfit nem ta­lál­ják, de Sz­lo­vá­ki­á­ban elő­ke­rült a ku­tyája. Gyula sze­ret­tei sem értik, mi tör­tén­he­tett.

Meghátráltak a szlovákok, módosult a "himnusztörvény"

Meghátráltak a szlovákok, módosult a "himnusztörvény"

A szlo­vák par­la­ment el­fo­gadta a Most-Híd szlo­vák-ma­gyar ve­gyes­párt mó­do­sító ja­vas­la­tát.

A szlo­vák par­la­ment el­fo­gadta a Most-Híd mó­do­sító ja­vas­la­tát, ezzel a jog­sza­bály­ból ki­ke­rült a kül­földi ál­la­mok him­nu­szát ének­lő­ket meg­bír­sá­goló rész.

Eszméletlen fiatalokat mentettek a tűzoltók a lángoló padlásról

Eszméletlen fiatalokat mentettek a tűzoltók a lángoló padlásról

Tú­lél­ték a tör­tén­te­let.

Egy 14 és egy 16 éves fiú egy ga­rázs pad­lá­sán ját­szott, ami­kor tűz ke­let­ke­zett oda­fent.

Döbbenetes adat: 66 éve nem hullott ennyi hó május közepén

Döbbenetes adat: 66 éve nem hullott ennyi hó május közepén

Kedd reg­gelre hó­ta­karó lepte be Észak-Sz­lo­vá­kia több te­le­pü­lé­sét, Er­dőtka köz­ség­ben 8 centi hó esett.

Kedd reg­gelre hó­ta­karó lepte be Észak-Sz­lo­vá­kia több te­le­pü­lé­sét, Er­dőtka köz­ség­ben nyolc cen­ti­mé­ter hó esett - tette közzé a Sz­lo­vák Hid­ro­me­te­o­ro­ló­giai In­té­zet.

Májusfa okozott tragédiát, nem tudták megmenteni a 17 éves fiút

Májusfa okozott tragédiát, nem tudták megmenteni a 17 éves fiút

A sze­ren­csét­len­ség a fa fel­ál­lí­tá­sa­kor tör­tént.

A sze­ren­csét­len­ség a fa fel­ál­lí­tá­sa­kor tör­tént. A rend­őr­ség vizs­gá­la­tot in­dí­tott az ügy­ben.

Borzalmas tragédia: összeesett és meghalt egy 14 éves focista

Borzalmas tragédia: összeesett és meghalt egy 14 éves focista

Denis Ur­bá­nek a kór­ház­ban hunyt el.

Denis Ur­bá­nek éle­tét a gyors or­vosi be­avat­ko­zás sem tudta meg­men­teni. A fi­a­tal fiú ha­lála a sza­kol­ca­i­a­kat is mé­lyen meg­ren­dí­tette.

Szijjártó: Akkor is lesz gáz, ha nem jön gáz

Szijjártó: Akkor is lesz gáz, ha nem jön gáz

Ma­gyar­or­szág és Sz­lo­vá­kia kö­zö­sen ké­szül fel arra a hely­zetre, ha orosz-ukrán gáz­szál­lí­tási szer­ző­dés hi­á­nyá­ban nem ér­kezne gáz Uk­rajna felől.

Ma­gyar­or­szág és Sz­lo­vá­kia kö­zö­sen ké­szül fel arra a hely­zetre, ha orosz-ukrán gáz­szál­lí­tási szer­ző­dés hi­á­nyá­ban nem ér­kezne gáz Uk­rajna felől. Szij­jártó Péter kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter a 2020. ja­nuár 1. utáni gáz­el­lá­tási hely­zet­ről tár­gyalt Pe­king­ben Peter Ziga szlo­vák gaz­da­sági mi­nisz­ter­rel.

Kiakadtak a szülők, ennek nem szabadott volna megtörténnie a játszótéren

Kiakadtak a szülők, ennek nem szabadott volna megtörténnie a játszótéren

Arra gya­nak­sza­nak, hogy a tet­test za­var­ják a han­gos­kodó gye­re­kek.

Arra gya­nak­sza­nak, hogy a tet­test za­var­ják a han­gos­kodó gye­re­kek, és így pró­bálja el­ül­dözni őket.

Magyar focisiker külföldön, ünnepelhet a két válogatott játékos

Magyar focisiker külföldön, ünnepelhet a két válogatott játékos

Hol­man Dávid és Guz­mics Ri­chárd csa­pata nyerte a szlo­vák baj­nok­sá­got.

Hol­man Dávid és Guz­mics Ri­chárd csa­pata, a Slo­van meg­nyerte a szlo­vák baj­nok­sá­got.

Savval öntötték le az utcán a 39 éves nőt, szörnyű, ami ezután történt

Savval öntötték le az utcán a 39 éves nőt, szörnyű, ami ezután történt

A helyi te­le­ví­zió sze­rint a ször­nyű gyil­kos­ság mö­gött az ál­do­zat volt élet­társa áll­hat.

Örömhír, beintettek a magyarellenes törvénynek a szlovákok

Örömhír, beintettek a magyarellenes törvénynek a szlovákok

Ahogy az vár­ható volt, az ál­lamfő vissza­küldte a par­la­ment­nek az iro­mányt.

Magyar zenékkel üzentünk a szlovákoknak, minket nem lehet elnyomni

Magyar zenékkel üzentünk a szlovákoknak, minket nem lehet elnyomni

Pa­rá­dés módon re­a­gál­tak a szlo­vák tör­vény­ter­ve­zetre a fel­vi­déki ma­gya­rok. Nem csoda, hogy a szlo­vá­kok egyre in­kább kez­de­nek meg­hát­rálni.

A NATO-nak figyelnie kell a déli határokra is

Szijjártó: A NATO-nak a déli határokra is figyelnie kell

A NATO a tör­té­ne­lem leg­si­ke­re­sebb ka­to­nai szö­vet­sége

A NATO a tör­té­ne­lem leg­si­ke­re­sebb ka­to­nai szö­vet­sége - han­goz­tatta Szij­jártó Péter kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter Washing­ton­ban.

Rendőrök lepték el a magyar sportoló otthonát, ezért volt házkutatás

Rendőrök lepték el a magyar sportoló otthonát, ezért volt házkutatás

A szlo­vák új­ság­író-gyil­kos­ság miatt for­gat­ták fel az egy­kori test­építő házát.

A szlo­vák új­ság­író-gyil­kos­ság miatt for­gat­ták fel az egy­kori test­építő házát.

Szlovákiai himnuszbotrány, megszólalt az elnök

Szlovákiai himnuszbotrány, megszólalt az elnök

Napok óta a téma a ma­gya­rok ellen elő­ter­jesz­tett tör­vény­ja­vas­lat.

Himnuszbotrány, korábbi fradista bünteti a magyarokat Szlovákiában

Himnuszbotrány, korábbi fradista bünteti a magyarokat Szlovákiában

Du­na­szer­da­hely és a fo­ci­csa­pat is vál­lalja a le­het­sé­ges bün­te­tést, ha jog­erős lesz a ma­gyar­el­le­nes tör­vény.

Nem lehet megtiltani a magyar himnusz éneklését Szlovákiában

Nem lehet megtiltani a magyar himnusz éneklését Szlovákiában

Gu­lyás Ger­gely el­fo­gad­ha­tat­lan­nak ne­vezte a szlo­vá­kok in­téz­ke­dé­sét.

Gu­lyás Ger­gely csü­tör­tö­kön el­fo­gad­ha­tat­lan­nak ne­vezte a szlo­vá­kok in­téz­ke­dé­sét.

Felháborító döntés, betiltották a magyar himnuszt Szlovákiában

Felháborító döntés, betiltották a magyar himnuszt Szlovákiában

Dur­ván ki­szúr­tak a DAC szur­ko­ló­i­val. Akár 7000 eurós pénz­bün­te­tés­sel is sújt­hat­ják a til­tás meg­sze­gőit.

Ki­szúr­tak a DAC szur­ko­ló­i­val. Akár 7000 eurós pénz­bün­te­tés­sel is sújt­hat­ják a til­tás meg­sze­gőit.

Elhagyott csizmát talált a horgász a patakban, szörnyű, mi volt benne

Elhagyott csizmát talált a horgász a patakban, szörnyű, mi volt benne

A rend­őr­ség em­ber­ölés gya­nú­já­val in­dí­tott el­já­rást.

A rend­őr­ség em­ber­ölés gya­nú­já­val in­dí­tott el­já­rást.

Drámai videó: Egy nő élettelen testét húzták ki a Dunából

Drámai videó: Egy nő élettelen testét húzták ki a Dunából

Bár a nőt si­ke­rült új­ra­élesz­teni, más­nap a kór­ház­ban el­hunyt. Po­zsony­ban tör­tént a tra­gé­dia.

Bár a nőt si­ke­rült új­ra­élesz­teni, más­nap a kór­ház­ban el­hunyt.

Nem tudott megállni a vonat a fekvő nő előtt, váratlan dolog történt

Nem tudott megállni a vonat a fekvő nő előtt, váratlan dolog történt

Ré­sze­gen, arc­cal előre fe­küdt.

A szlo­vá­kiai nő ré­sze­gen, arc­cal előre fe­küdt a sí­nekre, de cso­dá­val ha­tá­ros módon fej­sé­rü­lés­sel meg­úszta az ese­tet.

Egymást verték a szurkolók, betörtek a rendőrök a szektorokba

Egymást verték a szurkolók, betörtek a rendőrök a szektorokba

Sosem ta­lál­nád ki, kik okoz­ták a leg­na­gyobb bot­rányt szlo­vák-ma­gyar fo­ci­meccsen.

Így ütötték-verték a magyar drukkert a szlovák rendőrök

Így ütötték-verték a magyar drukkert a szlovák rendőrök

A Sz­lo­vá­kia-Ma­gyar­or­szág mér­kő­zé­sen nem csak a gye­pen zaj­lott harc, hanem az ut­cá­kon is. Csak sok­kal ki­egyen­lí­tet­le­nebb...

A Sz­lo­vá­kia-Ma­gyar­or­szág mér­kő­zé­sen nem csak a gye­pen zaj­lott harc, hanem az ut­cá­kon is. Csak sok­kal ki­egyen­lí­tet­le­nebb...

Marco Rossi nem kertelt, ezért kaptunk ki Szlovákiában

Marco Rossi nem kertelt, ezért kaptunk ki Szlovákiában

Két­gó­los ve­re­sé­get szen­ve­dett a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Sz­lo­vá­ki­á­ban.

Két­gó­los ve­re­sé­get szen­ve­dett a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Sz­lo­vá­ki­á­ban.

Nézz fotókat a harapós magyar válogatott focistákról!

Nézz fotókat a harapós magyar válogatott focistákról!

Egy szó­val nem lehet mon­dani, hogy ne küz­döt­tek volna a fiúk, ez­út­tal ez nem ho­zott pon­tot.

Egy szó­val nem lehet mon­dani, hogy ne küz­döt­tek volna a fiúk, ez­út­tal ez nem ho­zott pon­tot.

Ezúttal elmaradt a csoda Szlovákiában, de csak most jön majd a java

Elmaradt a csoda Szlovákiában, de csak most jön a java

Fo­cis­tá­ink egyet­len vé­delmi ki­ha­gyá­sát meg­bün­tet­ték a ha­za­iak, in­nen­től nem jött össze az egyen­lí­tés.

Rossi meglepetést okozott, íme a kezdőcsapat

Rossi meglepetést okozott, íme a kezdőcsapat

Sz­lo­vá­ki­á­ban lé­pünk pá­lyára.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Sz­lo­vá­ki­á­ban lép pá­lyára.

Dzsudzsák Balázs különös helyről jelentkezett be

Dzsudzsák Balázs különös helyről jelentkezett be

Útra kelt a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott.

Útra kelt a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott, amely csü­tör­tök este Sz­lo­vá­ki­á­val csap össze. A já­té­ko­so­kat ha­ma­ro­san a szur­ko­lók is kö­ve­tik.

Így vették be Nagyszombatot a magyar drukkerek

Így vették be Nagyszombatot a magyar drukkerek

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csü­tör­tök este 20.45-kor lép majd pá­lyára Eb-se­lej­te­zőn Sz­lo­vá­kia ellen.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csü­tör­tök este 20.45-kor lép pá­lyára Eb-se­lej­te­zőn Sz­lo­vá­kia ellen. Sokan jegy nél­kül ér­kez­tek a rang­adóra.

Elárulták a szlovákok, miért félnek a magyaroktól

Elárulták a szlovákok, miért félnek a magyaroktól

Nagy­szom­ba­ton ját­szunk.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csü­tör­tö­kön Sz­lo­vá­ki­á­ban lép fel Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőn.

Lángolt a Népliget, így indultak el a magyar szurkolók Szlovákiába

Lángolt a Népliget, így indultak el a magyar szurkolók Szlovákiába

Az év első vá­lo­ga­tott-meccse jön.

A ma­gyar szur­ko­lók a Nép­li­get­ből in­dul­tak el Sz­lo­vá­ki­ába a lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csü­tör­tök esti mér­kő­zé­sére.

Szörnyű halált halt, nem tudták megmenteni a 21 éves fiút

Szörnyű halált halt, nem tudták megmenteni a 21 éves fiút

Mire a rend­őrök ki­ér­tek, a fi­a­tal már egy­ál­ta­lán nem mu­ta­tott élet­je­let.

Mire a rend­őrök a hely­színre értek, a fi­a­tal már egy­ál­ta­lán nem mu­ta­tott élet­je­let.

Marco Rossi nem kertel, csak egy eredményt fogadna el

Marco Rossi nem kertel, csak egy eredményt fogadna el

Sz­lo­vá­kia ellen kez­dünk.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Sz­lo­vá­kia ellen kezdi az Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­ző­ket.

Pompás hír futott be Rossihoz a szlovák-magyar meccs előtt

Pompás hír futott be Rossihoz a szlovák-magyar meccs előtt

Szo­bosz­lai Do­mi­nik elő­ször kez­dett baj­noki meccsen a Red Bull Salz­burg fel­nőtt­csa­pa­tá­ban, gólt is szer­zett.

Szo­bosz­lai Do­mi­nik elő­ször kez­dett baj­noki meccsen a Red Bull Salz­burg fel­nőtt­csa­pa­tá­ban, ezt gól­lal ün­ne­pelte meg. Ez jó jel a kö­zelgő Eb-se­lej­tező előtt.

Nagy a baj, mentőhelikoptert riasztottak az iskolához

Nagy a baj, mentőhelikoptert riasztottak az iskolához

Fej­sé­rü­lés­sel kel­lett kór­házba vinni egy fiút, az ügy­ben nyo­moz­nak.

Fej­sé­rü­lés­sel kel­lett kór­házba vinni egy fiút, az ügy­ben a rend­őr­ség nyo­moz.

Óriási csapás érte a szlovákokat a magyarok elleni meccs előtt

Óriási csapás érte a szlovákokat a magyarok elleni meccs előtt

Ke­ve­sebb, mint egy hónap múlva játsszák a Sz­lo­vá­kia-Ma­gyar­or­szág Eb-se­lej­te­zőt.

Ebből baj lehet, rengeteg magyar utazik Szlovákiába

Ebből baj lehet, rengeteg magyar utazik Szlovákiába

Kez­dőd­nek az Eb-se­lej­te­zők.

Napra pon­to­san egy hónap múlva Nagy­szom­ba­ton játsszák a Sz­lo­vá­kia-Ma­gyar­or­szág lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőt.

Csányi Sándor horror-forgatókönyve: Mindenkinek szörnyű lenne

Csányi Sándor horror-forgatókönyve: Mindenkinek szörnyű lenne

Üzent Sz­lo­vá­ki­á­nak és Wa­les­nek az MLSZ el­nöke az Eb-se­lej­te­zők előtt.

Hadat üzent Sz­lo­vá­ki­á­nak és Wa­les­nek az MLSZ el­nöke az Eb-se­lej­te­zők előtt.

Bajba került Szlovákiában a magyar válogatott focista

Bajba került Szlovákiában a magyar válogatott focista

Ki­verte a biz­to­sí­té­kot Kal­már Zsolt meg­gon­do­lat­lan nyi­lat­ko­zata.

Ki­verte a biz­to­sí­té­kot Kal­már Zsolt meg­gon­do­lat­lan nyi­lat­ko­zata. Sze­rinte a bíró nem té­ve­dett, hanem...

Borzalom, furcsa helyzetben fekvő holttestre bukkantak a lakótelepnél

Borzalom, furcsa helyzetben fekvő holttestre bukkantak a lakótelepnél

Egy já­ró­kelő ta­lált rá az ál­do­zatra. Tör­vény­széki bon­co­lásra lesz szük­ség.

Egy já­ró­kelő ta­lált rá az ál­do­zatra. Tör­vény­széki bon­co­lásra lesz szük­ség.

Botrányos kikötés, figyelmeztették a szlovákok a magyar szurkolókat

Botrányos kikötés, figyelmeztették a szlovákok a magyar szurkolókat

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott már­cius 21-én Sz­lo­vá­ki­á­ban lép fel Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőn.

A mentőben hunyt el a kisbaba, borzalmas dolgot művelt a részeg rokon

A mentőben hunyt el a kisbaba, borzalmas dolgot művelt a részeg rokon

Egy 18 éves fi­a­tal ita­tott a ba­bá­val al­ko­holt, aki más­nap rosszul lett és a kór­házba ve­zető úton el­hunyt.

Felfoghatatlan, rengeteg alkohol volt a holtan talált baba testében

Felfoghatatlan, rengeteg alkohol volt a holtan talált baba testében

Az üggyel kap­cso­lat­ban őri­zetbe vet­tek egy férfit.

Az üggyel kap­cso­lat­ban őri­zetbe vet­tek egy férfit, aki nem a gyer­mek édes­apja.

Pofátlanság, ennyiért kínálnak jegyet a szlovák-magyar meccsre

Pofátlanság, ennyiért kínálnak jegyet a szlovák-magyar meccsre

Máris a Sz­lo­vá­kia-Ma­gyar­or­szág lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőre szóló be­lé­pő­vel üzér­ked­nek.

Vége a diszkriminációnak

Vége a diszkriminációnak, magyar nyelvű állomástáblák Szlovákiában

Már a ki­sebb vas­úti meg­ál­lókba is ki­ke­rül­het­nek a ma­gyar nyelvű táb­lák.

Már a ki­sebb vas­úti meg­ál­lókba is ki­ke­rül­het­nek a ma­gyar nyelvű hely­ség­név­táb­lák.

Sokkoló videó szivárgott ki a balesetről, elaludt a sofőr a volánnál

Sokkoló videó szivárgott ki a balesetről, elaludt a sofőr a volánnál

Hét mé­te­res ma­gas­ságba per­dült fel az au­tója.

Hét mé­te­res ma­gas­ságba per­dült fel az au­tója, mi­u­tán a férfi el­bó­bis­kolt és rá­haj­tott egy rám­pára.

Rettenetes tragédiáról jött hír, egy kisfiú az áldozat

Rettenetes tragédiáról jött hír, egy kisfiú az áldozat

Játék köz­ben tör­tént a sze­ren­csét­len­ség. A men­tő­ket is ri­asz­tot­ták, de már nem tud­tak se­gí­teni a gye­re­ken.

Játék köz­ben tör­tént a sze­ren­csét­len­ség. A men­tő­ket is ri­asz­tot­ták, de már nem tud­tak se­gí­teni a 15 éves gye­re­ken.

Álomsorsolás, ellepik Szlovákiát a magyarok

Álomsorsolás, ellepik Szlovákiát a magyarok

A szur­ko­lók meg­kap­ták, amit akar­tak: el­len­fél­nek így még so­ha­sem örül­tek.

A szur­ko­lók meg­kap­ták, amit akar­tak: el­len­fél­nek így még talán so­ha­sem örül­tek. Mi lesz ebből a fel­fo­ko­zott vá­ra­ko­zás­ból, fo­ci­ün­nep vagy balhé?

Durva videó: véresre verte egymást két mezőlaborci diák a kiránduláson

Durva videó: véresre verte egymást két mezőlaborci diák a kiránduláson

A di­á­kok ve­re­ke­dé­sé­ből rend­őr­ségi ügy lett, az is­ko­la­igaz­gató pedig meg­várja a nyo­mo­zás végét.

Váratlan fordulat, új hírt kaptak a magyar focidrukkerek

Váratlan fordulat, új hírt kaptak a magyar focidrukkerek

Új hely­szín­nel ba­rát­koz­hat meg a ma­gyar vá­lo­ga­tott, vajon sze­ren­csét hoz majd?

Új hely­szín­nel ba­rát­koz­hat meg a ma­gyar vá­lo­ga­tott, vajon sze­ren­csét hoz majd?