CÍMKE: 'szlovákia'

Magyar focisiker külföldön, ünnepelhet a két válogatott játékos

Magyar focisiker külföldön, ünnepelhet a két válogatott játékos

Hol­man Dávid és Guz­mics Ri­chárd csa­pata nyerte a szlo­vák baj­nok­sá­got.

Hol­man Dávid és Guz­mics Ri­chárd csa­pata, a Slo­van meg­nyerte a szlo­vák baj­nok­sá­got.

Savval öntötték le az utcán a 39 éves nőt, szörnyű, ami ezután történt

Savval öntötték le az utcán a 39 éves nőt, szörnyű, ami ezután történt

A helyi te­le­ví­zió sze­rint a gyil­kos­ság mö­gött az ál­do­zat volt élet­társa áll­hat.

A helyi te­le­ví­zió sze­rint a ször­nyű gyil­kos­ság mö­gött az ál­do­zat volt élet­társa áll­hat.

Örömhír, beintettek a magyarellenes törvénynek a szlovákok

Örömhír, beintettek a magyarellenes törvénynek a szlovákok

Az ál­lamfő vissza­küldte a par­la­ment­nek az iro­mányt.

Ahogy az vár­ható volt, az ál­lamfő vissza­küldte a par­la­ment­nek az iro­mányt.

Magyar zenékkel üzentünk a szlovákoknak, minket nem lehet elnyomni

Magyar zenékkel üzentünk a szlovákoknak, minket nem lehet elnyomni

Pa­rá­dés módon re­a­gál­tak a szlo­vák tör­vény­ter­ve­zetre a fel­vi­déki ma­gya­rok. Nem csoda, hogy a szlo­vá­kok egyre in­kább kez­de­nek meg­hát­rálni.

Rendőrök lepték el a magyar sportoló otthonát, ezért volt házkutatás

Rendőrök lepték el a magyar sportoló otthonát, ezért volt házkutatás

A szlo­vák új­ság­író-gyil­kos­ság miatt for­gat­ták fel az egy­kori test­építő házát.

A szlo­vák új­ság­író-gyil­kos­ság miatt for­gat­ták fel az egy­kori test­építő házát.

Himnuszbotrány, korábbi fradista bünteti a magyarokat Szlovákiában

Himnuszbotrány, korábbi fradista bünteti a magyarokat Szlovákiában

Du­na­szer­da­hely és a fo­ci­csa­pat is vál­lalja a le­het­sé­ges bün­te­tést, ha jog­erős lesz a ma­gyar­el­le­nes tör­vény.

A NATO-nak figyelnie kell a déli határokra is

Szijjártó: A NATO-nak a déli határokra is figyelnie kell

A NATO a tör­té­ne­lem leg­si­ke­re­sebb ka­to­nai szö­vet­sége

A NATO a tör­té­ne­lem leg­si­ke­re­sebb ka­to­nai szö­vet­sége - han­goz­tatta Szij­jártó Péter kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter Washing­ton­ban.

Szlovákiai himnuszbotrány, megszólalt az elnök

Szlovákiai himnuszbotrány, megszólalt az elnök

Napok óta a téma a ma­gya­rok ellen elő­ter­jesz­tett tör­vény­ja­vas­lat.

Napok óta a téma a ma­gya­rok ellen elő­ter­jesz­tett tör­vény­ja­vas­lat.

Nem lehet megtiltani a magyar himnusz éneklését Szlovákiában

Nem lehet megtiltani a magyar himnusz éneklését Szlovákiában

Gu­lyás Ger­gely el­fo­gad­ha­tat­lan­nak ne­vezte a szlo­vá­kok in­téz­ke­dé­sét.

Gu­lyás Ger­gely csü­tör­tö­kön el­fo­gad­ha­tat­lan­nak ne­vezte a szlo­vá­kok in­téz­ke­dé­sét.

Fogadást vesztett a tinédzser, most a rendőrségen kell magyarázkodnia

Fogadást vesztett a tinédzser, most a rendőrségen kell magyarázkodnia

Akár két év bör­tönt is kap­hat azért, mert fo­ga­dás­ból üze­ne­tet kül­dött egy szál­lo­dá­nak a 16 éves fiú.

Felháborító döntés, betiltották a magyar himnuszt Szlovákiában

Felháborító döntés, betiltották a magyar himnuszt Szlovákiában

Akár 7000 eurós pénz­bün­te­tés­sel is sújt­hat­ják a til­tás meg­sze­gőit.

Dur­ván ki­szúr­tak a DAC szur­ko­ló­i­val. Akár 7000 eurós pénz­bün­te­tés­sel is sújt­hat­ják a til­tás meg­sze­gőit.

Nem bírta elviselni anyja halálát a szlovák férfi: borzalmas, amit ezután tett

Nem bírta elviselni anyja halálát a szlovák férfi: borzalmas, amit ezután tett

Vér­ben úszó holt­tes­tet ta­lál­tak Kékkő vá­ro­sá­ban.

Vér­ben úszó holt­tes­tet ta­lál­tak Kékkő vá­ro­sá­ban.

Drámai videó: Egy nő élettelen testét húzták ki a Dunából

Drámai videó: Egy nő élettelen testét húzták ki a Dunából

Bár a nőt si­ke­rült új­ra­élesz­teni, más­nap a kór­ház­ban el­hunyt. Po­zsony­ban tör­tént a tra­gé­dia.

Bár a nőt si­ke­rült új­ra­élesz­teni, más­nap a kór­ház­ban el­hunyt.

Így ütötték-verték a magyar drukkert a szlovák rendőrök

Így ütötték-verték a magyar drukkert a szlovák rendőrök

Nem csak a gye­pen zaj­lott harc...

A Sz­lo­vá­kia-Ma­gyar­or­szág mér­kő­zé­sen nem csak a gye­pen zaj­lott harc, hanem az ut­cá­kon is. Csak sok­kal ki­egyen­lí­tet­le­nebb...

Nem tudott megállni a vonat a fekvő nő előtt, váratlan dolog történt

Nem tudott megállni a vonat a fekvő nő előtt, váratlan dolog történt

Ré­sze­gen, arc­cal előre fe­küdt.

A szlo­vá­kiai nő ré­sze­gen, arc­cal előre fe­küdt a sí­nekre, de cso­dá­val ha­tá­ros módon fej­sé­rü­lés­sel meg­úszta az ese­tet.

Marco Rossi nem kertelt, ezért kaptunk ki Szlovákiában

Marco Rossi nem kertelt, ezért kaptunk ki Szlovákiában

Két­gó­los ve­re­sé­get szen­ve­dett a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Sz­lo­vá­ki­á­ban.

Két­gó­los ve­re­sé­get szen­ve­dett a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Sz­lo­vá­ki­á­ban.

Nézz fotókat a harapós magyar válogatott focistákról!

Nézz fotókat a harapós magyar válogatott focistákról!

Ke­mé­nyen küz­döt­tek.

Egy szó­val nem lehet mon­dani, hogy ne küz­döt­tek volna a fiúk, ez­út­tal ez nem ho­zott pon­tot.

Ezúttal elmaradt a csoda Szlovákiában, de csak most jön majd a java

Elmaradt a csoda Szlovákiában, de csak most jön a java

Fo­cis­tá­ink egyet­len vé­delmi ki­ha­gyá­sát meg­bün­tet­ték a ha­za­iak, in­nen­től nem jött össze az egyen­lí­tés.

Rossi meglepetést okozott, íme a kezdőcsapat

Rossi meglepetést okozott, íme a kezdőcsapat

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Sz­lo­vá­ki­á­ban lép pá­lyára Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőn.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Sz­lo­vá­ki­á­ban lép pá­lyára Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőn.

Így vették be Nagyszombatot a magyar drukkerek

Így vették be Nagyszombatot a magyar drukkerek

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csü­tör­tök este 20.45-kor lép majd pá­lyára Eb-se­lej­te­zőn Sz­lo­vá­kia ellen.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott csü­tör­tök este 20.45-kor lép pá­lyára Eb-se­lej­te­zőn Sz­lo­vá­kia ellen. Sokan jegy nél­kül ér­kez­tek a rang­adóra.

Lángolt a Népliget, így indultak el a magyar szurkolók Szlovákiába

Lángolt a Népliget, így indultak el a magyar szurkolók Szlovákiába

Az év első vá­lo­ga­tott-meccse jön.

A ma­gyar szur­ko­lók a Nép­li­get­ből in­dul­tak el Sz­lo­vá­ki­ába a lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csü­tör­tök esti mér­kő­zé­sére.

Dzsudzsák Balázs különös helyről jelentkezett be

Dzsudzsák Balázs különös helyről jelentkezett be

Útra kelt a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott.

Útra kelt a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott, amely csü­tör­tök este Sz­lo­vá­ki­á­val csap össze. A já­té­ko­so­kat ha­ma­ro­san a szur­ko­lók is kö­ve­tik.

Elárulták a szlovákok, miért félnek a magyaroktól

Elárulták a szlovákok, miért félnek a magyaroktól

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csü­tör­tö­kön Sz­lo­vá­ki­á­ban lép fel Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőn.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott csü­tör­tö­kön Sz­lo­vá­ki­á­ban lép fel Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőn.

Pompás hír futott be Rossihoz a szlovák-magyar meccs előtt

Pompás hír futott be Rossihoz a szlovák-magyar meccs előtt

Szo­bosz­lai Do­mi­nik újra meg­vil­lant.

Szo­bosz­lai Do­mi­nik elő­ször kez­dett baj­noki meccsen a Red Bull Salz­burg fel­nőtt­csa­pa­tá­ban, ezt gól­lal ün­ne­pelte meg. Ez jó jel a kö­zelgő Eb-se­lej­tező előtt.

Marco Rossi nem kertel, csak egy eredményt fogadna el

Marco Rossi nem kertel, csak egy eredményt fogadna el

Sz­lo­vá­kia ellen kez­dünk.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Sz­lo­vá­kia ellen kezdi az Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­ző­ket.

Szörnyű halált halt, nem tudták megmenteni a 21 éves fiút

Szörnyű halált halt, nem tudták megmenteni a 21 éves fiút

Mire a rend­őrök a ki­ér­tek, a fi­a­tal már egy­ál­ta­lán nem mu­ta­tott élet­je­let.

Mire a la­kos­sági be­je­len­tést kö­ve­tően a rend­őrök a hely­színre értek, a fi­a­tal már egy­ál­ta­lán nem mu­ta­tott élet­je­let. Az el­sőd­le­ges or­vosi je­len­tés ki­zárta az ide­gen­ke­zű­sé­get. Meg­döb­bentő tra­gé­dia, épp és­szel fel nem fog­ható.

Razzia a sítáborban: a rendőrök is meglepődtek mi volt az iskolásoknál

Razzia a sítáborban: a rendőrök is meglepődtek mi volt az iskolásoknál

A di­á­kokra még sosem volt pa­nasz, min­den évben ugyan­oda men­nek.

A di­á­kokra eddig még sosem volt pa­nasz, pedig min­den évben ugyan­oda men­nek sí­elni.

Nagy a baj, mentőhelikoptert riasztottak az iskolához

Nagy a baj, mentőhelikoptert riasztottak az iskolához

Fej­sé­rü­lés­sel kel­lett kór­házba vinni egy fiút, az ügy­ben nyo­moz­nak.

Fej­sé­rü­lés­sel kel­lett kór­házba vinni egy fiút, az ügy­ben a rend­őr­ség nyo­moz.

Csányi Sándor horror-forgatókönyve: Mindenkinek szörnyű lenne

Csányi Sándor horror-forgatókönyve: Mindenkinek szörnyű lenne

Hadat üzent Sz­lo­vá­ki­á­nak és Wa­les­nek az MLSZ el­nöke az Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zők előtt.

Óriási csapás érte a szlovákokat a magyarok elleni meccs előtt

Óriási csapás érte a szlovákokat a magyarok elleni meccs előtt

Ke­ve­sebb, mint egy hónap múlva játsszák a Sz­lo­vá­kia-Ma­gyar­or­szág Eb-se­lej­te­zőt.

Ebből baj lehet, rengeteg magyar utazik Szlovákiába

Ebből baj lehet, rengeteg magyar utazik Szlovákiába

Kez­dőd­nek az Eb-se­lej­te­zők.

Napra pon­to­san egy hónap múlva Nagy­szom­ba­ton játsszák a Sz­lo­vá­kia-Ma­gyar­or­szág lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőt.

Botrányos kikötés, figyelmeztették a szlovákok a magyar szurkolókat

Botrányos kikötés, figyelmeztették a szlovákok a magyar szurkolókat

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott már­cius 21-én Sz­lo­vá­ki­á­ban lép fel Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőn.

Bajba került Szlovákiában a magyar válogatott focista

Bajba került Szlovákiában a magyar válogatott focista

Ki­verte a biz­to­sí­té­kot Kal­már Zsolt meg­gon­do­lat­lan nyi­lat­ko­zata. Sze­rinte a bíró nem té­ve­dett, hanem...

Ki­verte a biz­to­sí­té­kot Kal­már meg­gon­do­lat­lan nyi­lat­ko­zata. Sze­rinte a bíró nem té­ve­dett, hanem...

Borzalom, furcsa helyzetben fekvő holttestre bukkantak a lakótelepnél

Borzalom, furcsa helyzetben fekvő holttestre bukkantak a lakótelepnél

Egy já­ró­kelő ta­lált rá az ál­do­zatra. Tör­vény­széki bon­co­lásra lesz szük­ség ahhoz, hogy ki­de­rül­je­nek az eset kö­rül­mé­nyei.

A mentőben hunyt el a kisbaba, borzalmas dolgot művelt a részeg rokon

A mentőben hunyt el a kisbaba, borzalmas dolgot művelt a részeg rokon

Egy 18 éves fi­a­tal ita­tott a ba­bá­val al­ko­holt.

Egy 18 éves fi­a­tal ita­tott a ba­bá­val al­ko­holt, aki más­nap rosszul lett.

Felfoghatatlan, rengeteg alkohol volt a holtan talált baba testében

Felfoghatatlan, rengeteg alkohol volt a holtan talált baba testében

Az üggyel kap­cso­lat­ban őri­zetbe vet­tek egy férfit.

Az üggyel kap­cso­lat­ban őri­zetbe vet­tek egy férfit, aki nem a gyer­mek édes­apja.

Vége a diszkriminációnak

Vége a diszkriminációnak, magyar nyelvű állomástáblák Szlovákiában

Már a ki­sebb vas­úti meg­ál­lókba is ki­ke­rül­het­nek a ma­gyar nyelvű táb­lák.

Már a ki­sebb vas­úti meg­ál­lókba is ki­ke­rül­het­nek a ma­gyar nyelvű hely­ség­név­táb­lák.

Pofátlanság, ennyiért kínálnak jegyet a szlovák-magyar meccsre

Pofátlanság, ennyiért kínálnak jegyet a szlovák-magyar meccsre

Máris üzér­ked­nek a Sz­lo­vá­kia-Ma­gyar­or­szág meccs be­lé­pő­i­vel.

Máris üzér­ked­nek a Sz­lo­vá­kia-Ma­gyar­or­szág lab­da­rúgó Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőre szóló be­lé­pő­vel.

Sokkoló videó szivárgott ki a balesetről, elaludt a sofőr a volánnál

Sokkoló videó szivárgott ki a balesetről, elaludt a sofőr a volánnál

Hét mé­te­res ma­gas­ságba per­dült fel az au­tója, mi­u­tán a férfi el­bó­bis­kolt és rá­haj­tott egy rám­pára.

Rettenetes dolog történt a nővel, aki csak sétálni indult este

Rettenetes dolog történt a nővel, aki csak sétálni indult este

A 35 éves nő alsó- és felső vég­tag­jai, a ge­rince és a me­den­ce­csontja is meg­sé­rült.

Rendkívüli állapot a havazás miatt: magyar turisták is a hegyen vannak

Rendkívüli állapot a havazás miatt: magyar turisták is a hegyen vannak

A Tát­rá­ban sok he­lyen már fél méter hó esett.

A Tát­rá­ban sok he­lyen már fél méter hó esett, de a kö­vet­kező na­pok­ban nem lehet eny­hü­lésre szá­mí­tani.

Folyóba sodródott egy autó, az úton küzdöttek az egyik utas életéért Rimaszombatban

Folyóba sodródott egy autó, az úton küzdöttek az egyik utas életéért Rimaszombatban

Öt utas ült a ko­csi­ban.

Egye­lőre nem tudni, hogy mitől sod­ró­dott a szlo­vá­kiai fo­lyóba az autó, amely­ben öt utas ült a bal­eset ide­jén.

Rettenetes tragédiáról jött hír, egy kisfiú az áldozat

Rettenetes tragédiáról jött hír, egy kisfiú az áldozat

Játék köz­ben tör­tént a sze­ren­csét­len­ség. A men­tő­ket is ri­asz­tot­ták, de már nem tud­tak se­gí­teni a gye­re­ken.

Játék köz­ben tör­tént a sze­ren­csét­len­ség. A men­tő­ket is ri­asz­tot­ták, de már nem tud­tak se­gí­teni a 15 éves gye­re­ken.

Váratlan fordulat, új hírt kaptak a magyar focidrukkerek

Váratlan fordulat, új hírt kaptak a magyar focidrukkerek

Új hely­szín­nel ba­rát­koz­hat meg a ma­gyar vá­lo­ga­tott, vajon sze­ren­csét hoz majd?

Álomsorsolás, ellepik Szlovákiát a magyarok

Álomsorsolás, ellepik Szlovákiát a magyarok

A szur­ko­lók meg­kap­ták, amit akar­tak: el­len­fél­nek így még so­ha­sem örül­tek.

A szur­ko­lók meg­kap­ták, amit akar­tak: el­len­fél­nek így még talán so­ha­sem örül­tek. Mi lesz ebből a fel­fo­ko­zott vá­ra­ko­zás­ból, fo­ci­ün­nep vagy balhé?

Durva videó: véresre verte egymást két mezőlaborci diák a kiránduláson

Durva videó: véresre verte egymást két mezőlaborci diák a kiránduláson

A di­á­kok ve­re­ke­dé­sé­ből rend­őr­ségi ügy lett, az is­ko­la­igaz­gató pedig meg­várja a nyo­mo­zás végét.

Sokkot kapott a tini, lefogták és ketten megerőszakolták

Sokkot kapott a tini, lefogták és ketten megerőszakolták

Az ál­do­zat pszi­chi­át­ri­ára ke­rült.

Az ál­do­zat nem merte el­mon­dani, hogy mi tör­tént vele, de az or­vosi vizs­gá­la­ton már nem tu­dott to­vább tit­ko­lózni. Pszi­chi­át­ri­ára ke­rült.

Borzalom Rózsahegyen: arccal lefelé lebegő holttest úszott a folyón

Borzalom Rózsahegyen: arccal lefelé lebegő holttest úszott a folyón

A 85 éves asszony a kö­zeli idő­sek ott­ho­ná­ból tűnt el, ami­kor rá­ta­lál­tak már órák óta ha­lott volt.

Balesetet szenvedett Dávid, tragikusan fiatalon hunyt el a sportoló

Balesetet szenvedett Dávid, tragikusan fiatalon hunyt el a sportoló

A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott a 25 éves te­het­ség ha­lá­lá­nak ügyé­ben.

A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott a mind­össze 25 éves te­het­ség ha­lá­lá­nak ügyé­ben.

Diáklányokkal szexelt a pszichológus, durva, ami ezután történt

Diáklányokkal szexelt a pszichológus, durva, ami ezután történt

A lá­nyok még fo­ga­dást is kö­töt­tek.

A fi­a­tal lá­nyok ál­lí­tó­lag még fo­ga­dást is kö­töt­tek, hogy ki fek­szik le ha­ma­rabb a pszi­cho­ló­gus­sal. A szeb­bik nem kép­vi­se­lői mind­annyian 17 éve­sek.

A sok vérre figyelt fel a taxis, életét vesztette az utasa

A sok vérre figyelt fel a taxis, életét vesztette az utasa

A sofőr azon­nal a kór­ház­hoz haj­tott.

A sofőr azon­nal a kór­ház­hoz haj­tott a sé­rült­tel, de a férfi nem sok­kal ké­sőbb el­hunyt. Mell­ka­son szúr­ták a ko­csi­ban.

Iszonyat, együtt állt a száguldó vonat elé két nő

Iszonyat, együtt állt a száguldó vonat elé két nő

A két nő olyan sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy még a hely­szí­nen el­hunyt.

A két nő olyan sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy még a hely­szí­nen el­hunyt.

Paranormális jelenség: Elképesztő, mi jelent meg egy szlovák ház falán

Paranormális jelenség: Elképesztő, mi jelent meg egy szlovák ház falán

Ál­lí­tó­lag nem ez az első meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan eset, ami a csa­lád­dal tör­tént.

Ál­lí­tó­lag nem ez az első meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan eset, ami a csa­lád­dal tör­tént.

Fordulat az újságíró-gyilkosság ügyében, a gyanúsított magyar férfi panaszt tesz

Fordulat az újságíró-gyilkosság ügyében, a gyanúsított magyar férfi panaszt tesz

Mind­há­rom gya­nú­sí­tott ta­gadja, hogy köze lenne a szlo­vák új­ság­író és meny­asszo­nya meg­gyil­ko­lá­sá­hoz.

Rejtélyes zaj miatt aggódnak a rózsahegyiek, csak éjjel jelentkezik

Rejtélyes zaj miatt aggódnak a rózsahegyiek, csak éjjel jelentkezik

A zaj for­rá­sát gyor­san meg­ta­lál­ták, he­li­kop­te­rek cir­kál­nak éjjel az égen. Azt azon­ban nem tud­ták, hogy miért.

Durva videó: Tornádó pusztított a szomszédban

Durva videó: Tornádó pusztított a szomszédban

A két fel­vé­te­len jól lát­szik, ahogy a tor­nádó le­csap. A me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint erre azért kevés volt az esély.

A két fel­vé­te­len jól lát­szik, ahogy a tor­nádó le­csap. A me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint erre azért kevés volt az esély.

Hihetetlen mi történt Nagyszombatnál a síneken fekvő nővel

Hihetetlen mi történt Nagyszombatnál a síneken fekvő nővel

Az asszony­ról nem tudni, hogy ön­gyil­kos akart-e lenni vagy ré­szeg volt, de kór­házba vit­ték.

Az asszony­ról nem tudni, hogy ön­gyil­kos akart-e lenni vagy ré­szeg volt, de kór­házba vit­ték.

Sikoltások hallatszottak éjjel: leszakadt az erkély a bulizók alatt Vágújhelyen

Sikoltások hallatszottak éjjel: leszakadt az erkély a bulizók alatt Vágújhelyen

Azon­nal men­tőt ri­asz­tot­tak.

A fi­a­ta­lok­hoz azon­nal men­tőt ri­asz­tot­tak, töb­ben is meg­sé­rül­tek a zu­ha­nás­tól.

Nagy erőkkel vonultak ki a mentőcsapatok, eltűntet keresnek a tóban

Nagy erőkkel vonultak ki a mentőcsapatok, eltűntet keresnek a tóban

Egy szlo­vá­kiai víz­tá­ro­zó­ban ve­szett nyoma a férfi­nak szom­bat este, azóta nincs róla in­for­má­ció.

Brutális vonatbaleset történt: a síneken ülő férfinak levágta a lábait a szerelvény

Brutális vonatbaleset történt: a síneken ülő férfinak levágta a lábait a szerelvény

A 42 éves férfit je­len­leg is mélyal­ta­tás­ban tart­ják, de ki­de­rült, hogy szán­dé­ko­san ült a vonat elé.

Óriási tömeg ünnepelte a magyarokat Szlovákiában

Óriási tömeg ünnepelte a magyarokat Szlovákiában

Ha­tal­mas tömeg rész­vé­tele mel­lett óri­ási si­kert ara­tott az Ist­ván, a ki­rály rock­opera.

Eldurvult a veszekedés: Kidobta a nőt a másodikról az óvárosban

Eldurvult a veszekedés: Kidobta a nőt a másodikról az óvárosban

Ve­sze­ke­dés előzte meg a tra­gi­kus ki­me­ne­telű ve­sze­ke­dést a pén­tek­ről szom­batra vir­radó éj­szaka Sz­lo­vá­ki­á­ban, Kas­sán.

Iszonyú, holtan találták a kis Karolinát, szörnyű nyomok voltak testén

Iszonyú, holtan találták a kis Karolinát, szörnyű nyomok voltak testén

A lány­hoz men­tő­he­li­kop­tert ri­asz­tot­tak, de nem le­he­tett se­gí­teni rajta.

A lány­hoz men­tő­he­li­kop­tert ri­asz­tot­tak, de nem le­he­tett se­gí­teni rajta.

Botrányba került a 28 éves rendőr: durva, mit találtak Gábornál

Botrányba került a 28 éves rendőr: durva, mit találtak Gábornál

A férfit azóta el­bo­csá­tot­ták.

A férfit azóta el­bo­csá­tot­ták a vá­rosi rend­őr­ség­től, sőt bör­tön­bün­te­tésre is szá­mít­hat.

Gyászhír érkezett: darázscsípésbe halt bele egy férfi, nem tudták megmenteni

Gyászhír érkezett: darázscsípésbe halt bele egy férfi, nem tudták megmenteni

Men­tőt ri­asz­tot­tak a hely­színre, de ad­digra már késő volt. Nem ez volt az első tra­gi­kus eset a na­pok­ban...

Dráma az alagútban, sokkot kaptak a magyar turistabusz utasai

Dráma az alagútban, sokkot kaptak a magyar turistabusz utasai

A buszt a több ki­lo­mé­ter hosszú alagút kö­ze­pén egy­szer csak füst ön­tötte el.

A buszt a több ki­lo­mé­ter hosszú alagút kö­ze­pén egy­szer csak füst ön­tötte el és sem­mit sem le­he­tett látni.

Rettenetes tragédia ért egy kislányt, anyja végignézte haláltusáját

Rettenetes tragédia ért egy kislányt, anyja végignézte haláltusáját

Egyet­len pil­la­nat alatt meg­tör­tént a baj, a rend­őr­ség nyo­moz. A ki­csit új­ra­élesz­tet­ték, de nem sok­kal ké­sőbb el­hunyt.

A 13 éves lányával motorozott a lipótvári férfi, szörnyű, ami történt

A 13 éves lányával motorozott a lipótvári férfi, szörnyű, ami történt

A rend­őr­ség vizs­gá­ló­dik a tra­gi­kus ki­me­ne­telű ügy­ben, fel kell tárni a ször­nyű bal­eset rész­le­teit.

Családi tragédia, a 11 éves Viktort már nem tudták újraéleszteni

Családi tragédia, a 11 éves Viktort már nem tudták újraéleszteni

Az édes­apja oda­adta neki a quad kul­csait, ez­után tör­tént a ször­nyű tra­gé­dia. A férfi pedig tel­je­sen össze­om­lott.

Az édes­apja oda­adta neki a quad kul­csait, ez­után tör­tént a ször­nyű tra­gé­dia. A férfi pedig tel­je­sen össze­om­lott.

Teljes sokk szomszédainknál, iszonyat, mi úszott a folyóban - videó

Teljes sokk szomszédainknál, iszonyat, mi úszott a folyóban - videó

Még a rend­őr­ség az ki­vo­nult az azo­no­sí­tat­lan vad­ál­lat miatt.

Még a rend­őr­ség az ki­vo­nult az azo­no­sí­tat­lan vad­ál­lat miatt. Te mit gon­dolsz?

Veszélyes kozmetikumokra figyelmeztetnek

Veszélyes kozmetikumokra figyelmeztetnek, durva reakciót válthatnak ki

Al­ler­giás ro­ha­mot okoz­hat­nak.

Olyan anya­gok van­nak a ter­mé­kek­ben, ame­lyek al­ler­giás ro­ha­mot okoz­hat­nak.

Sikoltozásra ébredtek: elképesztő, hol támadta meg a medve a horgászt

Sikoltozásra ébredtek: elképesztő, hol támadta meg a medve a horgászt

A férfit el­kapta az anya­medve, ami­kor vé­let­le­nül ke­resz­tezte az állat és bo­csai útját. Mű­té­tek sora vár rá.

Mentőhelikoptert riasztottak: rettenetes dolog történt egy családdal

Mentőhelikoptert riasztottak: rettenetes dolog történt egy családdal

Egy kis­lány kó­má­ban fek­szik a tör­tén­tek után.

Egy kis­lány kó­má­ban fek­szik a tör­tén­tek után. Ve­szé­lyes já­té­kot ját­szott test­vé­ré­vel.