CÍMKE: 'szlovakia'

Sokkoló, amit a terhes kismamával saját gyermeke művelt

Sokkoló, amit a terhes kismamával saját gyermeke művelt

A nyol­ca­dik hó­nap­ban járó nőt a kicsi hasba lőtte egy ott­hon ta­lált fegy­ver­rel.

Dráma a bevetésen: mentőt riasztottak a kábult tűzoltóhoz

Dráma a bevetésen: mentőt riasztottak a kábult tűzoltóhoz

Egy csa­ládi ház pin­cé­jé­ből szi­vattyúz­ták ki a vizet, ami­kor az egyik tűz­oltó el­ájult.

Mediterrán lázat terjesztő kullancsfaj tűnt fel a szomszédban

Mediterrán lázat terjesztő kullancsfaj tűnt fel a szomszédban

Az Eu­ró­pá­ban nem honos kul­lancs­fajta kü­lö­nö­sen szí­vós és ve­szé­lyes be­teg­sé­get ter­jeszt.

Az Eu­ró­pá­ban nem honos kul­lancs­fajta kü­lö­nö­sen szí­vós és ve­szé­lyes be­teg­sé­get ter­jeszt.

Rettenetes tragédia történt, 19 éves fiatal az áldozat

Rettenetes tragédia történt, 19 éves fiatal az áldozat

A fi­a­tal túl­be­csülte ké­pes­sé­geit.

A fi­a­tal túl­be­csülte ké­pes­sé­geit, ez ve­zet­he­tett a vég­ze­tes bal­eset­hez. A men­tők egy órán át küz­döt­tek az éle­té­ért, de hiába.

Sokkot kapott a rózsahegyi nő, ezt találta a szekrény tetején

Sokkot kapott a rózsahegyi nő, ezt találta a szekrény tetején

Azon­nal hívta a rend­őr­sé­get. De mégis hogy ke­rül­he­tett oda?

Azon­nal hívta a rend­őr­sé­get. De mégis hogy ke­rül­he­tett oda?

Gyászol a focivilág: megtalálták az U18-as válogatott edzőjének holttestét

Gyászol a focivilág: megtalálták az U18-as válogatott edzőjének holttestét

A ve­ze­tő­edző még múlt hét csü­tör­tö­kön tűnt el egy fon­tos mér­kő­zés előtt. Azóta nem adott élet­je­let ma­gá­ról.

Felfoghatatlan szörnyűséget műveltek a kisgyerekekkel

Felfoghatatlan szörnyűséget műveltek a kisgyerekekkel Poprádon

A férfit na­gyon za­varta, hogy a ki­csik han­gos­kod­nak, ezért fegy­vert ra­ga­dott.

Súlyos döntés, visszavonul minden idők egyik legjobbja

Súlyos döntés, visszavonul minden idők egyik legjobbja

Idő előtt fe­jezi be a já­té­kot min­den idők egyik leg­jobb szlo­vák ho­kisa, Ma­rian Hossa.

Idő előtt fe­jezi be a já­té­kot min­den idők egyik leg­jobb szlo­vák ho­kisa, Ma­rian Hossa.

Rettenetes felfedezés, életveszélyes bogár bukkant fel szomszédainknál

Rettenetes felfedezés, életveszélyes bogár bukkant fel szomszédainknál

A kü­lö­nö­sen ritka ro­var­faj erős mér­gé­ről is­mert.

A kü­lö­nö­sen ritka ro­var­faj erős mér­gé­ről is­mert.

Borzalmas látvány, bomló holttest feküdt az erdőben Selmecbánya mellett

Borzalmas látvány, bomló holttest feküdt az erdőben Selmecbánya mellett

A ha­lott férfi hó­na­pok óta a hely­szí­nen fe­küd­he­tett, ugyanis té­li­ka­bát volt rajta.

Most közölte a rendőrség: megrendítő tragédia történt egy apukával

Most közölte a rendőrség: megrendítő tragédia történt egy apukával

A sze­ren­csét­le­nül járt férfit lánya látta utol­jára éle­té­ben. Tőle tar­tott ha­za­felé, ami­kor a vég­ze­tes bal­eset tör­tént.

Most jött: gyanús csomagot kaptak a rendőrök, lezárták a kapitányságot

Most jött: gyanús csomagot kaptak a rendőrök, lezárták a kapitányságot

Egy szlo­vá­kiai rend­őr­őrsre sé­tált be a férfi a bo­rí­ték­kal.

Egy szlo­vá­kiai rend­őr­őrsre sé­tált be a férfi a gya­nús port tar­tal­mazó bo­rí­ték­kal.

Tragikus buli, megszabadultak társuk holttestétől, hiba volt

Tragikus buli, megszabadultak társuk holttestétől, hiba volt

Meg­halt egy férfi, mi­köz­ben ba­rá­ta­i­val iszo­ga­tott...

Éle­tét vesz­tette egy férfi, mi­köz­ben ba­rá­ta­i­val iszo­ga­tott... Egy biz­ton­sági ka­mera pedig tö­ké­le­te­sen meg­örö­kí­tette, mit tet­tek a tár­sak azt kö­ve­tően, hogy szem­be­sül­tek cim­bo­rá­juk tra­gé­di­á­já­val. Meg­rázó kép­so­rok kö­vet­kez­nek.

Hátborzongató eset: levágott ujjakat találtak az összetört autónál

Hátborzongató eset: levágott ujjakat találtak az összetört autónál

A sofőr azon­ban sehol sem volt. Nagy erők­kel ke­reste a rend­őr­ség.

A sofőr azon­ban sehol sem volt. Nagy erők­kel ke­reste a rend­őr­ség.

Elfogták a gyilkos emberrablót, magyar az áldozata

Elfogták a gyilkos emberrablót, magyar az áldozata

Az ukrán férfit Sz­lo­vá­ki­á­ban kap­ták el.

Az ukrán férfi hamis ada­tok­kal ira­to­kat pró­bált csi­nál­tatni Sz­lo­vá­ki­á­ban, de az ujj­le­nyo­mata végül le­buk­tatta. Ő gyil­kolt Ma­gyar­or­szá­gon.

Kétségbeesetten keresték, Róbert holtteste a tóból került elő

Barátai kétségbeesetten keresték, Róbert holtteste a tóból került elő

Az 55 éves férfi pén­te­ken in­dult ba­rá­ta­i­val hor­gászni, de már soha többé nem tért haza.

Dráma Nagykürtösön: forró bográcsba esett egy egyéves kislány

Dráma Nagykürtösön: forró bográcsba esett egy egyéves kislány

A gye­re­ket azon­nal kór­házba vit­ték.

A gye­re­ket azon­nal kór­házba vit­ték, tes­té­nek ötöde égett meg a bal­eset­ben.

Gyászhír érkezett, holtan találták az eltűnt kisfiút

Gyászhír érkezett, holtan találták az eltűnt kisfiút

Az or­vos­szak­értő bon­co­lást ren­delt el.

A mind­össze két­éves gye­rekre egy fa­ágra fenn­akadva buk­kan­tak rá. Az or­vos­szak­értő bon­co­lást ren­delt el.

A rendőrök se hittek a szemüknek, bizarr dolog a balesetező autóban

A rendőrök se hittek a szemüknek, bizarr dolog a balesetező autóban

A sofőr sem tudta meg­mon­dani, hogy hogy ke­rül­tek oda a le­vá­gott ujjak.

A sofőr sem tudta meg­mon­dani, hogy hogy ke­rül­tek oda a le­vá­gott ujjak.

Mentőhelikopter és tűzoltók a helyszínen, súlyosan megsérült a munkás

Mentőhelikopter és tűzoltók a helyszínen, súlyosan megsérült a munkás

A férfi egy ne­he­zen meg­kö­ze­lít­hető szlo­vá­kiai er­dő­ben dol­go­zott, ami­kor a bal­eset tör­tént.

Felfordult a horgász gyomra, emberi holttest akadt a horgára a Vágban

Felfordult a horgász gyomra, emberi holttest akadt a horgára a Vágban

A férfi szom­bat este ült le hor­gászni a Vág part­ján, nem sok­kal ké­sőbb azon­ban bor­zal­mas dolog tör­tént.

Kettős tragédia az építkezésen: munkások szorultak a szerkezet alá

Kettős tragédia az építkezésen: munkások szorultak a szerkezet alá

Két férfit te­me­tett maga alá a fém­szer­ke­zet, a hely­szí­nen meg­hal­tak.

Két férfit te­me­tett maga alá a fém­szer­ke­zet, egyi­kü­ket sem tud­ták már meg­men­teni.

Teljes sokk: undorító, miket művelhetett tinilányával az iskola tanára

Teljes sokk: undorító, miket művelhetett tinilányával az iskola tanára

A ka­masz egy pap­nak be­szélt a tör­tén­tek­ről.

A ka­masz egy pap­nak be­szélt a tör­tén­tek­ről.

Soros emberei most a szlovák kormányt akarják megdönteni

Soros emberei most a szlovák kormányt akarják megdönteni

A mig­ráns­kér­dés az igazi tét.

Nyil­ván­való, hogy Sz­lo­vá­ki­á­ban is a mig­ráns­kér­dés az igazi tét. Bármi áron meg akar­ják nyit­tatni a ha­tá­ro­kat Soros em­be­rei a be­ván­dor­ló­ára­dat előtt.

Tragikus hírt kapott a család, holtan találtak a 22 éves Dávidra

Tragikus hírt kapott a család, holtan találtak a 22 éves Dávidra

Dá­vi­dot utol­jára szom­ba­ton lát­ták.

Dá­vi­dot utol­jára szom­ba­ton lát­ták egy szlo­vá­kiai he­gyen, de csak pén­te­ken buk­kan­tak a nyo­mára.

Családi tragédia: holtan találtak az eltűnt férfira, nem is akárhol

Családi tragédia: holtan találtak az eltűnt férfira, nem is akárhol

A férfi au­tó­val in­dult el ott­hon­ról, ami­kor utol­jára lát­ták.

A férfi au­tó­val in­dult el ott­hon­ról, ami­kor utol­jára lát­ták. A holt­tes­tét is abban ta­lál­ták meg.

Brutális mellek, mindenét kipakolta a szlovák bringakirálynő

Brutális mellek, mindenét kipakolta a szlovák bringakirálynő

Nem fogta vissza magát Lucia Ja­vor­ce­ková, aki ámu­latba ej­tette férfi ra­jon­góit. Ezen nem is lehet cso­dál­kozni...

Nem fogta vissza magát Lucia Ja­vor­ce­ková, aki ámu­latba ej­tette férfi ra­jon­góit.

Évtizedekig erőszakolta saját lányát, terrorban élt a család

Évtizedekig erőszakolta saját lányát, terrorban élt a család

Az apa több­ször úgy meg­verte a lányt, hogy or­vosi se­gít­ségre szo­rult. A nő pedig fé­lel­mé­ben se­gít­sé­get kérni sem mert.

Sertésinfluenza váltja az ausztrál influenzát

Sertésinfluenza váltja az ausztrál influenzát

Dur­vább tü­ne­tek­kel támad az idei influ­en­za­jár­vány, mint a szo­ká­sos!

Eddig csak az "auszt­rál influ­en­zá­ról" cik­kez­tek a lapok, egy friss, ma­gyar ha­tár­hoz kö­zeli eset kap­csán egy másik ví­rus­törzs, a "ser­tés­influ­enza" ijesz­tett rá az em­be­rekre.

Durva jelenet az iskolánál: diákja sokkolta nemi szervével a tanárnőt

Durva jelenet az iskolánál: diákja sokkolta nemi szervével a tanárnőt

Az egyik fiú nemi szer­vé­vel a ke­zé­ben kö­vette a pe­da­gó­gust.

Az egyik fiú nemi szer­vé­vel a ke­zé­ben kö­vette a pe­da­gó­gust, köz­ben za­varba ejtő dol­go­kat kér­dez­ge­tett tőle.

Megjelent Magyarországon a sertésinfluenza, emberről emberre terjed

Megjelent Magyarországon a sertésinfluenza, emberről emberre terjed

Az oltás ez ellen is segít.

Az ÁNTSZ friss je­len­tése sze­rint Ma­gyar­or­szá­gon is van­nak ser­tés­influ­en­zás be­te­gek. A tü­ne­tei ha­son­lók, mint a szo­ká­sos influ­en­záé, az oltás ez ellen is segít.

Traumatikus látvány: holtan találták az eltűnt édesapát

Traumatikus látvány: holtan találták az eltűnt édesapát

A holt­test meg­ta­lá­lója annyira meg­ré­mült, hogy el­ro­hant. A férfi már napok óta ha­lott le­he­tett.

A holt­test meg­ta­lá­lója annyira meg­ré­mült, hogy el­ro­hant. A férfi már napok óta ha­lott le­he­tett.

Gyorshajtás miatt állították meg az Audit, de a rendőrök is meglepődtek

Gyorshajtás miatt állították meg az Audit, de a rendőrök is meglepődtek

A kocsi so­főr­jé­nek nem volt jo­go­sít­vá­nya és a rend­szám sem stim­melt, de ennél dur­vább dolog is tör­tént.

Tragikus hírt kapott a család, holtan találtak az eltűnt 14 évesre

Tragikus hírt kapott a család, holtan találtak az eltűnt 14 évesre

Ön­gyil­kos le­he­tett.

A lány holt­tes­tére mind­össze egy nap­pal az el­tű­nése után buk­kan­tak rá.

Botrány az iskolában: rosszul lettek és kórházba kerültek a diákok

Botrány az iskolában: rosszul lettek és kórházba kerültek a diákok

A gim­ná­zi­um­ban a fiúk gyógy­szert ke­ver­tek a lá­nyok ita­lába egy ka­rá­cso­nyi ren­dez­vé­nyen.

Közölte a rendőrség: szülinapja előtt, rejtélyes módon halt meg egy férfi

Közölte a rendőrség: szülinapja előtt, rejtélyes módon halt meg egy férfi

A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott az ügy­ben.

A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott az ügy­ben, mi­u­tán a holt­tes­tet meg­ta­lál­ták egy pa­tak­ban.

Súlyos vonatbaleset történt: 6 éveshez riasztottak mentőhelikoptert

Súlyos vonatbaleset történt: 6 éveshez riasztottak mentőhelikoptert

A bal­eset­ben a kisfiú sú­lyo­san meg­sé­rült, így a le­hető leg­gyor­sab­ban kór­házba kel­lett jut­tatni.

Felfoghatatlan dolgot tett a fertőzött férfi egy kamaszlánnyal

Felfoghatatlan dolgot tett a fertőzött férfi egy kamaszlánnyal

A férfi mez­te­len fo­tó­zásra hívta.

A férfi mez­te­len fo­tó­zásra hívta a kis­ko­rút, de itt nem állt meg.

Brutális gyilkosságra ébredt a város, több áldozat is van

Brutális gyilkosságra ébredt a város, több áldozat is van

Egy szlo­vá­kiai kocs­má­ban ren­de­zett bot­rányt egy ré­szeg, az ügy azon­ban hamar dur­ván el­fa­jult.

Egy szlo­vá­kiai kocs­má­ban ren­de­zett bot­rányt egy ré­szeg, az ügy azon­ban hamar dur­ván el­fa­jult.

Borzalmas látvány: tinilány holttestére bukkantak az iskolában

Borzalmas látvány: tinilány holttestére bukkantak az iskolában

A fi­a­tal élet­te­len teste a vil­lany­osz­lo­pon ló­gott.

A fi­a­tal éte­len teste a vil­lany­osz­lo­pon ló­gott, a di­ák­tár­sak pszi­chi­á­ter se­gít­sé­gére szo­rul­nak.

Ha elolvasod ezt a rémtörténetet, tutira bezárkózol a kocsidba

Ha elolvasod ezt a rémtörténetet, tutira bezárkózol a kocsidba

Durva dolog tör­tént a par­ko­ló­ban.

Kö­ze­leg a ka­rá­csony, de ez nem fel­tét­le­nül je­lenti azt, hogy az em­be­rek ked­ve­seb­bek vagy fi­gyel­me­seb­bek len­né­nek egy­más­sal.

Mocskos titkok: undorító dolgokkal bukott le az egyetemi tanár

Mocskos titkok: undorító dolgokkal bukott le az egyetemi tanár

A szlo­vá­kiai Eper­je­sen bu­kott le a per­verz férfi, aki vér­lá­zító dol­go­kat mű­velt a kis­lá­nyok­kal.

Hihetetlen, mennyivel száguldozott a magyar sofőr külföldön

Hihetetlen, mennyivel száguldozott a magyar sofőr külföldön

Biz­to­san az is­mert slá­ger szólt a ma­gyar sofőr ko­csi­já­ban, csak­nem át­élte, mi­lyen érzés 220 fe­lett...

Biz­to­san az is­mert slá­ger szólt a ma­gyar sofőr ko­csi­já­ban, csak­nem át­élte, mi­lyen érzés 220 fe­lett...

Szirénázó mentő szenvedett súlyos balesetet, mindenki kórházba került

Szirénázó mentő szenvedett súlyos balesetet, mindenki kórházba került

A men­tő­ben egy idős nőt szál­lí­tot­tak, ami­kor a ka­mion ne­ki­üt­kö­zött.

A men­tő­ben egy idős nőt szál­lí­tot­tak, ami­kor egy ma­gyar rend­számú ka­mi­on­nal ka­ram­bo­lo­zott.

Horror a mezőn: egy férfi holtteste hevert a magas fűben

Horror a mezőn: egy férfi holtteste hevert a magas fűben

Rej­tély, mi tör­tén­he­tett.

A rend­őr­ség szá­mára is rej­tély, mi tör­tén­he­tett a 44 éves férfi­val - át­fogó vizs­gá­lat in­dult.

Váratlan fordulat: kórházba került és meghalt a gyilkos rendőr

Váratlan fordulat: kórházba került és meghalt a gyilkos rendőr

Min­den­kit meg­rá­zott, ami­kor ki­de­rült, hogy ko­ráb­ban mit tett csa­lád­já­val. Most be­teg­ség vég­zett vele.

Borzalom az iskolában: holtan találtak az udvaron egy csalódott fiatalt

Borzalom az iskolában: holtan találtak az udvaron egy csalódott fiatalt

A fi­a­tal ma­gán­éle­té­ben szo­morú dolog tör­tént.

A fi­a­tal ma­gán­éle­té­ben szo­morú dolog tör­tént, de ezt már nem bírta fel­dol­gozni. Az is­ko­lá­ban ve­tett véget éle­té­nek.

Kínos jelenet a buszmegállóban, ezt tette a prosti a férfiakkal

Kínos jelenet a buszmegállóban, ezt tette a prosti a férfiakkal

Fél­nó­tás pa­si­kat ko­paszt meg egy nő, aki pros­ti­nak adja ki magát.

Fél­nó­tás pa­si­kat ko­paszt meg egy nő, aki pros­ti­nak adja ki magát. Több ilyen eset is tör­tént!

Borzalom szomszédainknál: egymás mellett hevert a fiatalok holtteste a kocsiban

Borzalom szomszédainknál: egymás mellett hevert a fiatalok holtteste a kocsiban

Vég­ze­tes dolog tör­tént a pár­ral.

Vég­ze­tes dolog tör­tént egy pár­ral. A ha­tó­sá­gok ér­tet­le­nül áll­nak az eset előtt.

Szökésben a gyerekrabló páros: otthonból vitték el ezt a két kisfiút

Szökésben a gyerekrabló páros: otthonból vitték el ezt a két kisfiút

A bí­ró­ság ko­ráb­ban el­vette a szü­lők­től a gye­re­ke­ket, mert nem tö­rőd­tek velük, nem kap­tak ren­de­sen enni sem.

Érthetetlen tragédia: úton fekvő férfin hajtott át az autós

Érthetetlen tragédia: úton fekvő férfin hajtott át az autós

Nem tud­ták meg­men­teni.

A 64 éves férfi az út­test kö­ze­pén fe­küdt, mikor egy fi­gyel­met­len sofőr át­haj­tott rajta. A idős ember éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Horror a sínek mellett: bomló holttestet találtak

Horror a sínek mellett: bomló holttestet találtak

Rej­tély, hogy ki az ál­do­zat.

Rej­tély, hogy ki az ál­do­zat, és az is, mi tör­tént vele: már hetek óta hol­tan he­ver­he­tett a sínek mel­lett. A rend­őr­ség em­ber­ölés miatt nyo­moz.

Ismét hallatszott a rejtélyes égi hang Szlovákia felett

Ismét hallatszott a rejtélyes égi hang Szlovákia felett

A fül­ta­núk szinte sok­kot kap­tak...

A se­hon­nan sem jövő, be­azo­no­sít­ha­tat­lan bor­zal­mas han­gok je­len­sége nem új­ke­letű dolog. Évente egyre több be­szá­moló szól ilyes­mi­ről...

Családja nem hitte el: brutális balesetet szenvedett a nyugdíjas

Családja nem hitte el: brutális balesetet szenvedett a nyugdíjas

A férfi min­dig vic­ce­lő­dik, ezért senki sem vette ko­mo­lyan, ami­kor se­gít­sé­gért kez­dett ki­a­bálni.

A férfi min­dig vic­ce­lő­dik, ezért senki sem vette ko­mo­lyan, ami­kor se­gít­sé­gért kez­dett ki­a­bálni.

Mentőhelikoptert riasztottak egy kisfiúhoz: veszélyes anyagba esett

Mentőhelikoptert riasztottak egy kisfiúhoz: veszélyes anyagba esett

A gye­rek­nek az arca és a szeme sé­rült meg a bal­eset­ben, de az egy­előre nem de­rült ki, hogy ki vi­gyá­zott rá a tör­tén­tek ide­jén.

Borzalmas haláleset történt a Magas-Tátrában

Borzalmas haláleset történt a Magas-Tátrában

A ha­lálba zu­hant a férfi.

Egy pil­la­nat alatt vált rém­álommá a ki­rán­du­lás, a ha­lálba zu­hant a férfi.

Szörnyű hibát vétettek a kórházban, örökre nyoma marad a kisbaba testén

Szörnyű hibát vétettek a kórházban, örökre nyoma marad a kisbaba testén

Nem sok­kal a szü­le­tése után bor­zasztó dol­go­kon kel­lett ke­resz­tül­men­nie.

Nem sok­kal a szü­le­tése után bor­zasztó dol­go­kon kel­lett ke­resz­tül­men­nie.

Rovarcsípéstől állt le a férfi szíve, mentőhelikoptert riasztottak

Rovarcsípéstől állt le a férfi szíve, mentőhelikoptert riasztottak

A férfi el­vesz­tette az esz­mé­le­tét, majd egyre las­sab­ban lé­leg­zett.

A férfi el­vesz­tette az esz­mé­le­tét, majd egyre las­sab­ban lé­leg­zett.

Hátborzongató baleset történt a zebrán, többen is áthajtottak a nénin

Hátborzongató baleset történt a zebrán, többen is áthajtottak a nénin

Az idős asszonyt elő­ször egy te­her­autó ütötte el, majd egy sze­mély­autó is át­haj­tott rajta. Az asszony be­le­halt sé­rü­lé­se­ibe.

Dráma a hídon: családja miatt akarta Dunába vetni magát egy férfi

Dráma a hídon: családja miatt akarta Dunába vetni magát egy férfi

Azt ál­lí­totta, hogy nincs ér­telme az éle­té­nek, már nem kéne ezen a vi­lá­gon élnie. Végül meg­me­ne­kült.

Borzalmas balesetben halt szörnyet két magyar fiatal

Borzalmas balesetben halt szörnyet két magyar fiatal Szlovákiában

Fának csa­pó­dott au­tó­já­val a 20 éves László va­sár­nap este, ő és 23 éves utasa is meg­halt a bal­eset­ben.

Fának csa­pó­dott au­tó­já­val a 20 éves László va­sár­nap este, ő és 23 éves, Ró­bert nevű utasa is meg­halt a bal­eset­ben. Utóbbi, pár nap­pal a tra­gé­dia előtt be­jegy­zést tett közzé a kö­zös­ségi ol­da­lán. Sorai mára egé­szen új ér­tel­met nyer­tek.

Szlovákia másodfokúra növelte a terrorkészültséget

Szlovákia másodfokúra növelte a terrorkészültséget

Sz­lo­vá­kia a leg­ala­cso­nyabb, el­ső­fokú szint­ről má­sod­fo­kúra nö­velte a ter­ror­ké­szült­sé­get.

Sz­lo­vá­kia a leg­ala­cso­nyabb, el­ső­fokú szint­ről má­sod­fo­kúra nö­velte a ter­ror­ké­szült­sé­get.

Elhagyatott épületbe csalták, majd leitatták 11 éves kislányt

Elhagyatott épületbe csalták, majd leitatták 11 éves kislányt

A kis­lányt kór­házba kel­lett vinni.

A kis­lányt kór­házba kel­lett vinni, mert annyi al­ko­hol ke­rült a szer­ve­ze­tébe. A tet­test még ke­re­sik.

Botrányos közöny: elsétáltak a lakótelepen fekvő holttest mellett

Botrányos közöny: elsétáltak a lakótelepen fekvő holttest mellett

Sen­ki­nek nem volt gya­nús a panel mel­lett fekvő férfi, ezért nem is fog­lal­koz­tak vele.

Senki sem tudta: fertőzött medencében fürödtek az aquapark vendégei

Senki sem tudta: fertőzött medencében fürödtek az aquapark vendégei

Az él­mény­park ve­ze­tői azon­nal cse­le­ked­tek, amint ki­de­rült a prob­léma.

Az él­mény­park ve­ze­tői azon­nal cse­le­ked­tek, amint ki­de­rült a prob­léma, vi­szont addig a für­dő­zők a ve­szé­lyes víz­ben úsz­kál­tak.

Tehetetlen volt a mozdonyvezető, menet közben szakadt szét a gyorsvonat

Tehetetlen volt a mozdonyvezető, menet közben szakadt szét a gyorsvonat

A bal­eset­ben úgy tudni, hogy senki sem sé­rült meg.

A bal­eset­ben úgy tudni, hogy senki sem sé­rült meg, de az érin­tett vo­na­lon je­len­tős ké­sé­sek vol­tak.

Tragikus jelre ébredt a társaság: Martin a barátai mellett hunyt el

Tragikus jelre ébredt a társaság: Martin a barátai mellett hunyt el

Hor­gászni ment a kis ba­ráti tár­sa­ság a hét­vé­gén, de szo­morú lett a vége.

Hor­gászni ment a kis ba­ráti tár­sa­ság a hét­vé­gén, de a ki­ruc­ca­nás na­gyon szo­morú véget ért.

Százmilliót felejtett egy benzinkúton

Százmilliót felejtett egy benzinkúton

Ala­po­san meg­le­pőd­tek a ben­zin­kút dol­go­zói, ami­kor ki­nyi­tot­ták a tás­kát.

Ala­po­san meg­le­pőd­tek a ben­zin­kút dol­go­zói, ami­kor ki­nyi­tot­ták a náluk fe­lej­tett há­ti­zsá­kot, ami dugig volt pénz­zel. A "tulaj" végül a rend­őr­sé­gen vé­gezte.

Kegyetlen tervet eszelt ki, hónapokig mérgezte kolléganőjét a tűzoltó

Kegyetlen tervet eszelt ki, hónapokig mérgezte kolléganőjét a tűzoltó

A tűz­oltó pró­bálta ti­tok­ban tar­tani, hogy mit csi­nál, de a biz­ton­sági ka­me­rák le­buk­tat­ták.

Balul sült el a nászéjszaka nagymihályiban, a rendőrök léptek közbe

Balul sült el a nászéjszaka nagymihályiban, a rendőrök léptek közbe

A vő­le­gény na­gyon nem bírt ma­gá­val, pedig már a rend­őrök is a hely­szí­nen vol­tak.

A tanga sem látszódik a szépség meztelen testén

A falatnyi tanga sem látszódik a szőke szépség meztelen testén

A hölgy bár­hova ki­te­szi a mel­leit.

A Milan-ra­jongó hölgy bár­hova ki­te­szi a mel­leit.

Rejtélyes betegség miatt került kórházba több nyaraló gyerek

Rejtélyes betegség miatt került kórházba több nyaraló gyerek

Ott­hon­ról ho­zott, il­letve saját zseb­pén­zen vá­sá­rolt éte­le­ket fo­gyasz­tot­tak, és egy erdei for­rás­ból ittak.

Ott­hon­ról ho­zott, il­letve saját zseb­pén­zen vá­sá­rolt éte­le­ket fo­gyasz­tot­tak, és egy erdei for­rás­ból ittak.

Látnod kell: Eszméletlen, mire képes kutyájával a fiatal Réka

Látnod kell: Eszméletlen, mire képes kutyájával a fiatal Réka

A ke­szeg­fal­vai Laki Réka még 20 éves sincs, de máris je­len­tős si­ke­re­ket tud­hat maga mö­gött a ku­tya­frizbi sport­ág­ban.

Amerikai harckocsik vonulnak át az országon

Amerikai harckocsik vonulnak át az országon

Nagy­sza­bású had­gya­kor­lat...

Nagy­sza­bású had­gya­kor­lat szín­he­lye lesz idén nyá­ron több eu­ró­pai or­szág­gal együtt Ma­gyar­or­szág is.

Székekkel dobálták a rendőröket, félbeszakadt a focimeccs

Székekkel dobálták a rendőröket, félbeszakadt a focimeccs

A po­zso­nyi szur­ko­lók bal­héz­tak Du­na­szer­da­he­lyen.

A po­zso­nyi szur­ko­lók bal­héz­tak Du­na­szer­da­he­lyen, már az első fél­idő­ben ki­ve­zet­ték őket a sta­di­on­ból a ro­ham­rend­őrök.

Horror Pereden!

Horror Pereden!

Szán­dé­ko­san gyúj­totta fel az édes­any­ját a szlo­vá­kiai férfi, mi­u­tán össze­vesz­tek! A csa­ládi ház­ban nagy mennyi­ségű ká­bí­tó­szert is ta­lált a rend­őr­ség. A 27 éves el­kö­ve­tőt hal­mo­zot­tan több, mint 20 év bör­tönre ítél­he­tik.

Szán­dé­ko­san gyúj­totta fel az édes­any­ját szlo­vá­kiai férfi, mi­u­tán össze­vesz­tek! A nő tes­té­nek 80%-a meg­égett. Élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban van. A csa­ládi ház­ban nagy mennyi­ségű ká­bí­tó­szert ta­lál­tak.

Érdekes párharc vár a magyar válogatottra

Érdekes párharc vár a magyar válogatottra a pótselejtezőben

A szö­vet­ségi ka­pi­tány kö­ze­pes­nek tartja a sor­so­lást.

A szö­vet­ségi ka­pi­tány kö­ze­pes­nek tartja a sor­so­lást, sze­rinte ne­he­zebb, de könnyebb el­len­fe­let is kap­hat­tunk volna.

Egyéves kisbabája nézte végig terhes anyja mészárlását a lakótelepen

Egyéves kisbabája nézte végig terhes anyja mészárlását a lakótelepen

A rend­őr­ség bün­te­tő­el­já­rást in­dí­tott egy 26 éves nő ellen, aki ha­lálra ké­selte 42 éves élet­tár­sát Zsol­nán.

Szenzációs győzelem! Továbbjutott válogatottunk

Szenzációs győzelem! Továbbjutott válogatottunk

A ma­gyar csa­pat bra­vú­ro­san bú­csúz­tatta a jóval esé­lye­sebb el­len­fe­lét. A cso­port­ból már nem eshet ki, sőt, egé­szen so­káig jut­hat.

A ma­gyar csa­pat bra­vú­ro­san bú­csúz­tatta a jóval esé­lye­sebb el­len­fe­lét. A cso­port­ból már nem eshet ki, sőt, egé­szen so­káig jut­hat, amennyi­ben a kö­vet­kező aka­dályt is si­ker­rel veszi.

Ez a hátborzongató hangorkán hallatszott az égből Szlovákiában

Ez a hátborzongató hangorkán hallatszott az égből Szlovákiában

Mi lehet ez? A vég­íté­let fan­fá­rai? Tit­kos idő­já­rás-be­fo­lyá­soló kí­sér­let? Senki sem tudja...

Mi lehet ez? A vég­íté­let fan­fá­rai? Tit­kos idő­já­rás-be­fo­lyá­soló kí­sér­let? Senki sem tudja...

Kolbásszal és pálinkával fizették le az egyetemi tanárokat!

Kolbásszal és pálinkával fizették le az egyetemi tanárokat!

Pénz­zel teli bo­rí­ték he­lyett kol­bás­szal és némi al­ko­hol­lal csil­la­pí­tot­ták a pe­da­gó­gu­sok éh­sé­gét és szom­ját.

Te jó ég: 18 migráns került elő ebből az autóból a magyar határnál

Te jó ég: 18 migráns került elő ebből az autóból a magyar határnál

Egy román férfi 18 mig­ránst akart Sz­lo­vá­ki­ába csem­pészni. Rá­adá­sul mind­annyi­u­kat ebbe a kis­buszba zsú­folta be.

Életveszély: Részeg ámokfutó miatt tört ki pánik az autópályán!

Életveszély: Részeg ámokfutó miatt tört ki pánik az autópályán!

Holt­ré­szeg volt az a 31 éves nő, aki ko­csi­já­val hat ki­lo­mé­tert tett meg a for­ga­lom­mal szem­ben a D1-es au­tó­pá­lyán, Tren­csén kö­ze­lé­ben.

Holt­ré­szeg volt az a 31 éves nő, aki ko­csi­já­val hat ki­lo­mé­tert tett meg a for­ga­lom­mal szem­ben a D1-es au­tó­pá­lyán, Tren­csén kö­ze­lé­ben.