CÍMKE: 'szívroham'
FRISS HÍREK

Most jött a szörnyű hír: szívrohamban hunyt el a világbajnok sportoló

Most jött a szörnyű hír: szívrohamban hunyt el a világbajnok sportoló

Az öt­szö­rös darts vi­lág­baj­no­kot 60 éves ko­rá­ban érte a halál.

Az öt­szö­rös darts vi­lág­baj­no­kot 60 éves ko­rá­ban érte a halál.

Gyászhír érkezett: szívrohamot kapott és meghalt a sikeres sportoló

Gyászhír érkezett: szívrohamot kapott és meghalt a sikeres sportoló

Őt tar­tot­ták az egyik leg­jobb ver­seny­ző­nek.

Sú­lyos vesz­te­ség érte a sport­ágat, őt tar­tot­ták ugyanis az egyik leg­jobb ver­seny­ző­nek.

Tragédia: a volán mögött kapott szívrohamot, elhunyt a legendás focista

Tragédia: a volán mögött kapott szívrohamot, elhunyt a legendás focista

A spa­nyol liga tör­té­ne­té­nek egyik leg­jobb tá­ma­dója volt.

A spa­nyol liga tör­té­ne­té­nek egyik leg­jobb tá­ma­dója volt.

Nagy a baj, szívrohammal került kórházba a híres filmes

Nagy a baj, szívrohammal került kórházba a híres filmes

Kis híján éle­tét vesz­tette a ren­ge­teg film­ből is is­mert ren­dező, Kevin Smith.

Váratlanul rosszul lett a magyar bajnok focista, újra kellett éleszteni

Váratlanul rosszul lett a magyar bajnok focista, újra kellett éleszteni

A sop­roni köz­gyű­lé­sen lett rosszul a 43 éves sport­em­ber.

A sop­roni köz­gyű­lé­sen lett rosszul a 43 éves sport­em­ber.

Kész csoda, hogy él a tizenegyszer újraélesztett focista

Kész csoda, hogy él a tizenegyszer újraélesztett focista

Az or­vo­sok is cso­da­ként em­le­ge­tik.

Az or­vo­sok is cso­da­ként em­le­ge­tik, ami egy 16 éves da­basi fo­cis­tá­val tör­tént. Duhaj Ádám szíve egy ka­ku­csi meccsen állt le, ti­zen­egy­szer élesz­tet­ték újra.

Dráma a pályán: meccs közben vesztette életét a fiatal focista

Dráma a pályán: meccs közben vesztette életét a fiatal focista

Nem tud­ták meg­men­teni a fi­a­tal re­mény­ség éle­tét: a spor­toló még csak 14 éves volt.

Családja közölte a hírt: szívrohamban hunyt el a népszerű színésznő

Családja közölte a hírt: szívrohamban hunyt el a népszerű színésznő

Az 54 éves sztár­anyu­kát ren­ge­te­gen gyá­szol­ják.

Az 54 éves sztár­anyu­kát ren­ge­te­gen gyá­szol­ják, hi­szen pá­lya­fu­tása alatt több mint 150 film­ben is­mer­het­ték meg a nézők.

Szívrohammal vitték kórházba a spanyol sztárfocistát

Szívrohammal vitték kórházba a spanyol sztárfocistát

A Rang­ers le­gen­dája Né­met­or­szág­ban lett rosszul. Ko­rábbi csa­pat­tár­sait le­súj­totta a hír.

A Rang­ers le­gen­dája Né­met­or­szág­ban lett rosszul. Ko­rábbi csa­pat­tár­sait le­súj­totta a hír.

Tragédia, szívrohamot kapott a 25 éves brazil focista

Tragédia, szívrohamot kapott a 25 éves brazil focista

Ott­ho­ná­ban érte a halál.

Az angol Pre­mier League egy­kori remek hát­véd­jét gyá­szol­ják.

Szomorú hír jött: holtan esett össze az edzésen a népszerű sportoló

Szomorú hír jött: holtan esett össze az edzésen a népszerű sportoló

Tra­gi­ku­san fi­a­ta­lon hunyt el a já­té­kos. Hiába pró­bál­tak se­gí­teni tár­sai, nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

Holtan esett össze az utcán a fiatal katona

Holtan esett össze az utcán a fiatal katona

A 21 éves fi­a­tal­em­ber alig várta, hogy részt ve­hes­sen a ki­kép­zé­sen, de vá­rat­la­nul éle­tét vesz­tette. Vizs­gál­ják, mi tör­tén­he­tett vele.

A 21 éves fi­a­tal­em­ber alig várta, hogy részt ve­hes­sen a ki­kép­zé­sen, de vá­rat­la­nul éle­tét vesz­tette.

Szörnyű tragédia, szívrohamot kapott a válogatott kapus

Szörnyű tragédia, szívrohamot kapott a válogatott kapus

Azon­nal kór­házba ke­rült az eset után. A szerb há­lóőr 15 éve ját­szik Fran­cia­or­szág­ban, több Eu­rópa-baj­nok­sá­gon is részt vett a ha­zá­já­val.

Azon­nal kór­házba ke­rült az eset után. A szerb há­lóőr 15 éve ját­szik Fran­cia­or­szág­ban, több Eu­rópa-baj­nok­sá­gon is részt vett a ha­zá­já­val.

Borzasztó tragédia történt, az emberek csak nézték a férfi haláltusáját

Borzasztó tragédia történt, az emberek csak nézték a férfi haláltusáját

Senki sem se­gí­tett a bajba ju­tott férfi­nek.

Senki sem se­gí­tett a bajba ju­tott férfi­nek. Mire meg­ér­ke­zett a se­gít­ség, már késő volt.

Házassággal kampányolnak a szívroham ellen

Házassággal kampányolnak a szívroham ellen

Ha sze­ret­nénk el­ke­rülni a szív­ro­ha­mot, ér­de­mes meg­há­za­sod­nunk - tet­ték a nem min­den­napi ki­je­len­tést a bir­min­ghami Aston Egye­tem ku­ta­tói.

Kitört a botrány: szívrohamot okozhatnak a fájdalomcsillapítók

Kitört a botrány: szívrohamot okozhatnak a fájdalomcsillapítók

A brit sajtó fél­re­veri a ha­ran­go­kat és "ibupro­fén-ri­a­dót" em­le­get, mi­u­tán egy újabb ku­ta­tás meg­lepő ered­ményre ju­tott.

Lehull a lepel: Öt éve tiszta Deák Bill Gyula!

Lehull a lepel: Öt éve tiszta Deák Bill Gyula!

Nem kés­le­ke­dett: a leg­jobb­kor vált meg káros szen­ve­dé­lye­i­től!

A 68 éves éne­kes nem kés­le­ke­dett: a leg­jobb­kor vált meg káros szen­ve­dé­lye­i­től! El­árulta, hogy érzi magát je­len­leg!

Gyászba borult a sportvilág, meghalt a legendás bajnok

Gyászba borult a sportvilág, meghalt a legendás bajnok

Szív­ro­ha­mot ka­pott az au­tó­já­ban az auszt­rá­lok ki­vá­ló­sága, a men­tő­sök már te­he­tet­le­nek vol­tak.

Szív­ro­ha­mot ka­pott az au­tó­já­ban az auszt­rá­lok ki­vá­ló­sága, a men­tő­sök már nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

Szomorú hír jött: holtan esett össze a válogatott focista az étteremben

Szomorú hír jött: holtan esett össze a válogatott focista az étteremben

A kapus szív­ro­ha­mot ka­pott és meg­halt. Hiába ér­te­sí­tet­ték a men­tő­ket, éle­tét már nem tud­ták meg­men­teni.

Kiderült, mibe halt bele a Csillagok háborúja legendás színésznője

Kiderült, mibe halt bele a Csillagok háborúja legendás színésznője

A szí­nésznő szer­ve­ze­té­ben több­féle drog is volt a ha­lála pil­la­na­tá­ban.

Szívrohama után, a kórházban üvöltött felesége a magyar sztárral

Szívrohama után, a kórházban üvöltött felesége a magyar sztárral

Lajsz And­rás ál­lítja, pusz­tán plá­tói kap­cso­lat fűzte fi­a­tal kol­lé­ga­nő­jé­hez...

Lajsz And­rás ál­lítja, pusz­tán plá­tói kap­cso­lat fűzte fi­a­tal kol­lé­ga­nő­jé­hez...

Tragédia, meghalt az angol válogatott futballista

Tragédia, meghalt az angol válogatott futballista

Gyá­szol az angol fut­ball, meg­halt a há­rom­orosz­lá­nos vá­lo­ga­tott egy­kori já­té­kosa.

Gyá­szol az angol fut­ball, meg­halt a há­rom­orosz­lá­nos vá­lo­ga­tott egy­kori já­té­kosa.

Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás!

Ne felejtsd el, vasárnap óraátállítás!

Ne­he­zen vi­sel­jük a nyári időre való át­ál­lást. Most el­ve­szí­tünk egy órát.

Ne­he­zen vi­sel­jük a nyári időre való át­ál­lást. Ezen a hét­vé­gén el­ve­szí­tünk egy órát, de nye­rünk ren­ge­teg vi­lá­gos estét!

Szívinfarktust kapott Reviczky Gábor: Fogalma sem volt róla!

Szívinfarktust kapott Reviczky Gábor: Fogalma sem volt róla!

Lábon ki­hordta mind­ket­tőt!

Az el­is­mert mű­vész két­szer ka­pott szív­ro­ha­mot, de fo­galma sem volt róla, hogy ilyen nagy a baj! Lábon ki­hordta mind­ket­tőt!

Szívroham miatt szállították kórházba Antonio Banderast

Szívroham miatt szállították kórházba Antonio Banderast

Ott­ho­ná­ban ülve bé­nító fáj­dal­mat ére­zett a mell­ka­sá­ban. Az 56 éves szí­nész­hez men­tőt hív­tak.

Ott­ho­ná­ban ülve bé­nító fáj­dal­mat ére­zett a mell­ka­sá­ban. Az 56 éves szí­nész­hez men­tőt hív­tak.

Eltiltotta orvosa az alkoholtól Deák Bill Gyulát!

Eltiltotta orvosa az alkoholtól Deák Bill Gyulát!

A kór­ház­ban töl­tött idő­szak után élet­mód­vál­tásra szó­lí­totta fel az orvos! Be is tart min­dent!

A blu­es­le­genda négy évvel ez­előtt ka­pott szív­ro­ha­mot! A kór­ház­ban töl­tött idő­szak után élet­mód­vál­tásra szó­lí­totta fel az orvos!

Zsírleszívás közben halt meg a fiatal és vadító modell

Zsírleszívás közben halt meg a fiatal és vadító modell

Me­l­anie Mon­te­negro 22 éves volt.

A még csak 22 éves Me­l­anie Mon­te­negro azért uta­zott el ott­hon­ról, hogy zsír­le­szí­vást vé­gez­ze­nek rajta, nem sok­kal szü­lése után.

Alig eszik: Retteg Deák Bill Gyula, hogy újra szívrohamot kap!

Alig eszik: Retteg Deák Bill Gyula, hogy újra szívrohamot kap!

Gyö­ke­re­sen meg­vál­to­zott az élete.

A le­gen­dás blues­éne­kest négy évvel ez­előtt szál­lí­tot­ták kór­házba in­fark­tus miatt! Azóta gyö­ke­re­sen meg­vál­to­zott az élete.

Rendszeresen szanatóriumban kezelik Bódi Gusztit és feleségét!

Rendszeresen szanatóriumban kezelik Bódi Gusztit és feleségét!

Az éne­kes há­zas­pár fo­ko­zot­tan oda­fi­gyel az egész­sé­gére...

Az éne­kes há­zas­pár fo­ko­zot­tan oda­fi­gyel az egész­sé­gére, mióta Guszti szív­ro­ha­mot, Margó pedig agyi in­fark­tust ka­pott.

Nem tudja az idős díva, hogy lánya állapota mennyire súlyos

Nem tudja az idős díva, hogy lánya állapota mennyire súlyos

A le­gen­dás szí­nész­nő­vel nem kö­zöl­ték, hogy lánya az éle­té­ért küzd.

A le­gen­dás szí­nész­nő­vel nem kö­zöl­ték, hogy szin­tén vi­lág­hírű lánya élet és halál kö­zött lebeg a kór­ház­ban.

Fia előtt esett össze: azonnal meghalt a magyarok kedvenc sorozathőse

Fia előtt esett össze: azonnal meghalt a magyarok kedvenc sorozathőse

Fia je­len­tette be: 69 éves ko­rá­ban vá­rat­la­nul el­hunyt a nép­szerű szí­nész.

Fia je­len­tette be a szo­morú hírt: 69 éves ko­rá­ban vá­rat­la­nul el­hunyt a nép­szerű szí­nész.

Mi történt? Állandó orvosi felügyelet alatt áll Deák Bill Gyula!

Mi történt? Állandó orvosi felügyelet alatt áll Deák Bill Gyula!

Négy éve ka­pott szív­ro­ha­mot.

A le­gen­dás blues­éne­kes négy évvel ez­előtt, no­vem­ber­ben ka­pott szív­ro­ha­mot. Azóta is fo­lya­ma­tos el­len­őr­zé­sekre kell jár­nia.

Megtörte a csendet, szörnyű titkot árult el Pete Burns barátja

Megtörte a csendet, szörnyű titkot árult el Pete Burns barátja

Tudta, hogy nem él majd so­káig.

A 80-as évek ki­emel­kedő alakja hét­főn ka­pott szív­ro­ha­mot, éle­tét már nem le­he­tett meg­men­teni.

Sokkoló utolsó fotó a fiatalon elhunyt Pete Burnsről

Sokkoló utolsó fotó a fiatalon elhunyt Pete Burnsről

Rá sem lehet is­merni...

A 80-as évek ki­emel­kedő zenei alak­ját hét­főn érte a halál. Utolsó éve­i­ben már rá sem le­he­tett is­merni, ám a leg­utolsó fotók egyi­kén kü­lö­nö­sen ijesz­tően néz ki...

Az időskori szex nagyon jót tesz a nőknek...a férfiaknak viszont nem

Az időskori szex nagyon jót tesz a nőknek...a férfiaknak viszont nem

Jó hír az idő­sen is aktív sze­xu­á­lis éle­tet élő nők­nek: a rend­sze­res szex csök­kenti a szív­prob­lé­mák elő­for­du­lá­sá­nak gya­ko­ri­sá­gát.

Ijesztő: Képtelen megfékezni fogyását Deák Bill Gyula!

Ijesztő: Képtelen megfékezni fogyását Deák Bill Gyula!

Szív­ro­hama óta élet­mó­dot vál­tott, ko­mo­lyan veszi a di­é­tát, nem sze­retné, ha meg­is­mét­lőd­né­nek a bor­zal­mak.

Szív­ro­hama óta élet­mó­dot vál­tott, nem sze­retné, ha meg­is­mét­lőd­né­nek a bor­zal­mak.

Friss: Lánya születésnapján halt meg a 32 éves focista

Friss: Lánya születésnapján halt meg a 32 éves focista

Szív­ro­ha­mot ka­pott.

Éppen kis­lá­nya szü­le­tés­nap­ját ün­ne­pel­ték, ami­kor szív­ro­ha­mot ka­pott.

Így küzd az egészségéért Deák Bill Gyula

Így küzd az egészségéért Deák Bill Gyula

Tel­je­sen ki­cse­rél­ték.

Szív­ro­hama óta tel­je­sen ki­cse­rél­ték a nép­szerű blues­ki­rályt. Min­dent meg­tesz, hogy még egy­szer ne kö­vet­kez­hes­sen be tra­gé­dia.

Tragédia! Tinit ölt az energiaital!

Tragédia! Tinit ölt az energiaital!

Ha szülő vagy, pon­to­san tudod, hogy egy ka­masz csak le­gyint, ha az ener­gia­ita­lok ár­tal­ma­i­ról pa­polsz neki. Mu­tasd meg neki ezt a cik­ket!

Ha szülő vagy, pon­to­san tudod, hogy egy ka­masz csak le­gyint, ha az ener­gia­ita­lok ár­tal­ma­i­ról pa­polsz neki. Mu­tasd meg neki ezt a cik­ket!

Mégsem baj, ha sós az étel! Megelőzheted a szívinfarktust!

Mégsem baj, ha sós az étel! Megelőzheted a szívinfarktust!

Nem jó, ha túl kevés sót eszel.

Egy új, ám el­lent­mon­dá­sos ku­ta­tás sze­rint az sem tesz jót a szív­nek, ha túl kevés sót eszel. Ez ugyanis nö­vel­heti a szív­in­fark­tus és a stroke koc­ká­za­tát.

Életveszélyben a futballsztár! Valaki hazudik az állapotáról

Életveszélyben a futballsztár! Valaki hazudik az állapotáról

El­lent­mon­dá­sos hírek Gi­no­lá­ról.

El­lent­mon­dá­sos hírek ér­kez­nek Gin­ola ál­la­po­tá­ról. Tény­leg jól van már, vagy a me­ne­dzsere já­ratja a bo­lond­ját a ra­jon­gók­kal?

Megmentette kollégája életét a megasztáros

Megmentette kollégája életét a megasztáros

A fi­a­tal szí­nész inni ment be az öl­tö­zőbe az elő­adás alatt, de ha nem teszi, idős kol­lé­gája már biz­to­san nem él.

A fi­a­tal szí­nész inni ment be az öl­tö­zőbe az elő­adás alatt, de ha nem teszi, idős kol­lé­gája már biz­to­san nem él.

Az alkohol egészséges is lehet! Mutatjuk, mit érdemes inni

Az alkohol egészséges is lehet! Mutatjuk, mit érdemes inni

Nem­ré­gi­ben a tu­dó­sok megint egy ér­de­kes tényre vi­lá­gí­tot­tak rá.

Nem­ré­gi­ben a tu­dó­sok megint egy ér­de­kes tényre vi­lá­gí­tot­tak rá.

Órája mentette meg a férfi életét, akinek szívrohama volt

Órája mentette meg a férfi életét, akinek szívrohama volt

Az Apple Watch szív­ve­rést fi­gyelő funk­ci­ó­já­nak kö­szön­he­tően egy fel­hasz­náló a kar­órá­já­tól ér­te­sült róla, hogy szív­ro­hama van.

Hirtelen szívrohamban hunyt el Kiss Ernő!

Hirtelen szívrohamban hunyt el Kiss Ernő!

A nyu­gal­ma­zott dan­dár­tá­bor­nok fe­lül­vizs­gá­lati ké­rel­mét szer­dán el­uta­sí­totta a Kúria, csü­tör­tök haj­nal­ban pedig szív­in­fark­tus ka­pott.

Szívroham végzett a magyar bíróval

Szívroham végzett a magyar bíróval

Ka­pos­vári Zsolt már el­uta­zá­sa­kor pa­nasz­ko­dott. Kí­ná­ban rosszul lett, már nem is dol­go­zott a ví­vó­ver­se­nyen. Kór­házba szál­lí­tot­ták, saj­nos nem tud­tak rajta se­gí­teni.

Ka­pos­vári Zsolt már el­uta­zá­sa­kor pa­nasz­ko­dott. Kí­ná­ban rosszul lett, már nem is dol­go­zott a ví­vó­ver­se­nyen. Kór­házba szál­lí­tot­ták, saj­nos nem tud­tak rajta se­gí­teni.

A hős focista, aki 78 perc után visszajött a szívhalálból

A hős focista, aki 78 perc után visszajött a szívhalálból

A hir­te­len szív­ha­lál szá­mos ál­do­za­tot sze­dett már a sport­pá­lyá­kon. Az egyik leg­em­lé­ke­ze­te­sebb eset mégis happy end­del vég­ző­dött. Fabrice Mu­amba 78 perc után jött vissza a ha­lál­ból.

A hir­te­len szív­ha­lál egyik esete jól vég­ző­dött. Fabrice Mu­amba élet­ben ma­radt.

Halálba küldik az élsportolókat?

Halálba küldik az élsportolókat?

Mi áll a hir­te­len szív­ha­lál hát­te­ré­ben?

Dr. Mer­kely Béla kar­dio­ló­gus pro­fesszor sze­rint tév­hit, hogy a so­ro­zat­ter­he­lés tra­gé­di­á­hoz vezet.

Klasszis magyar sportolók, akiket hirtelen ragadott el a szívhalál

Klasszis magyar sportolók, akiket elragadott a szívhalál

Egyre gyak­rab­ban for­dul elő, hogy fi­a­tal spor­to­lók szív­ro­ham­ban ve­szí­tik éle­tü­ket.

Újabb tragédiák: tovább arat a hirtelen szívhalál a sportolók között

Újabb tragédiák: tovább arat a hirtelen szívhalál a sportolók között

Két héten belül három fi­a­tal spor­toló vesz­tette éle­tét Bel­gi­um­ban szív­prob­lé­mák miatt. A FIFA ve­zető or­vosa sze­rint a tra­gé­diák há­rom­ne­gyede el­ke­rül­hető lenne. Mégis egyre több az ilyen halál.

Két héten belül három fi­a­tal spor­toló vesz­tette éle­tét Bel­gi­um­ban szív­prob­lé­mák miatt.