CÍMKE: 'szívműtét'

Életmentő beavatkozás: szívműtéten esett át a magyar műsorvezető

Életmentő beavatkozás: szívműtéten esett át a magyar műsorvezető

Til­in­ger At­tila ko­moly szív­rit­mus­za­va­rok­kal küz­dött, így or­vo­sai a műtét mel­lett dön­töt­tek.

Vallott a magyar legenda: 14 évet adtak az orvosok

Vallott a magyar legenda: 14 évet adtak az orvosok

A ma­gyar éne­kes maga az or­vosi csoda, hi­szen 1998-ban 14 évet adtak neki...

Mindenki csak ámul, elképesztő videó jött a szívműtéten átesett Mick Jaggerről

Mindenki csak ámul, elképesztő videó jött a szívműtéten átesett Mick Jaggerről

A sztára­puka ki­rob­banó gőz­erő­vel ké­szül a nagy vissza­té­résre!

A sztára­puka ki­rob­banó gőz­erő­vel ké­szül a nagy vissza­té­résre!

Szívműtéten esett át az olimpiai bajnok vízilabdázó

Szívműtéten esett át az olimpiai bajnok vízilabdázó

Mont­real olim­piai baj­noka, Csapó Gábor két szív­mű­té­ten is át­esett az el­múlt idő­szak­ban.

Mont­real olim­piai baj­noka, Csapó Gábor két szív­mű­té­ten is át­esett az el­múlt idő­szak­ban. To­vábbra sem sza­kadt el a sport­ág­tól.

Komoly műtéten esett át a magyar olimpikon

Komoly műtéten esett át a magyar olimpikon

Mol­nár Péter a be­avat­ko­zás miatt ki­hagyja az idei sze­zont.

Mol­nár Péter, világ- és Eu­rópa-baj­nok ka­ja­kos a be­avat­ko­zás miatt ki­hagyja az idei sze­zont.

Sikeres volt a szívműtét, de még kórházban tartják az énekest

Sikeres volt a szívműtét, de még kórházban tartják az énekest

Mick Jag­ge­ren szív­bil­len­tyű­mű­té­tet haj­tot­tak végre.

Mick Jag­ge­ren szív­bil­len­tyű­mű­té­tet haj­tot­tak végre, most meg­fi­gye­lés alatt tart­ják.

Most derült ki: az intenzívre került M. Richárd

Most derült ki: az intenzívre került M. Richárd

Nem volt prob­lé­ma­men­tes a műtét.

A Dózsa György úti gá­zo­lót az in­ten­zív osz­tá­lyon ápol­ják. Nem volt prob­lé­ma­men­tes a műtét.

Megijedtek a rajongók Boros Lajos nyugtalanító fotója miatt

Megijedtek a rajongók Boros Lajos nyugtalanító fotója miatt

Boros Lajos las­san, de biz­to­san gyó­gyul nyi­tott szív­mű­tétje után.

Boros Lajos las­san, de biz­to­san gyó­gyul nyi­tott szív­mű­tétje után.

Lebukott a Dózsa György úti gázoló, ezt teszi most a szívbeteg férfi

Lebukott a Dózsa György úti gázoló, ezt teszi most a szívbeteg férfi

A Dózsa György úton tör­tént tra­gé­dia egyik fe­le­lőse éppen szív­mű­tét­jére ké­szül.

Kómadalokkal térne vissza Boros Lajos

Kómadalokkal térne vissza Boros Lajos

Sze­retné má­sok­kal is meg­osz­tani ta­pasz­ta­lá­sait Boros Lajos.

Sze­retné má­sok­kal is meg­osz­tani ta­pasz­ta­lá­sait Boros Lajos.

Jó hír érkezett a legendás magyar rádiósról: Élőben jelentette be a javulást

Jó hír érkezett a legendás magyar rádiósról: Élőben jelentette be a javulást

Ren­ge­te­gen ag­gód­tak érte.

A le­gen­dás rá­di­ó­sért ren­ge­te­gen ag­gód­tak az utóbbi idő­ben, hi­szen ta­valy nyári szív­mű­tétje után he­tekre kó­mába esett...

Rubint Réka drámája: életmentő szívműtéten esett át az édesapja

Rubint Réka drámája: életmentő szívműtéten esett át az édesapja

A leg­na­gyobb aján­dék idén az, hogy édes­apja ott­hon ün­ne­pel­het velük.

A fit­nesz­edző szá­mára a leg­na­gyobb aján­dék idén az, hogy édes­apja ott­hon, Jász­be­rény­ben ün­ne­pel­heti velük a ka­rá­csonyt.

Drámai vallomás: 5 hét kómából ébredt Boros Lajos

Drámai vallomás: 5 hét kómából ébredt Boros Lajos

A le­gen­dás rá­diós hosszú hó­na­pok óta nem adott élet­je­let ma­gá­ról, sokan már a leg­rosszabb­ról pus­mog­tak...

A le­gen­dás rá­diós hosszú hó­na­pok óta nem adott élet­je­let ma­gá­ról, sokan már a leg­rosszabb­ról pus­mog­tak...

Végre megszólal életmentő műtétje után Boros Lajos, ezért tűnt el

Végre megszólal életmentő műtétje után Boros Lajos, ezért tűnt el

Em­bert pró­báló idő­sza­kon van túl a nép­szerű rá­diós! Boros La­jo­son élet­mentő szív­mű­té­tet haj­tot­tak végre jú­lius kö­ze­pén.

Váratlan fordulat a súlyos beteg Mészöly Kálmán állapotában

Váratlan fordulat a súlyos beteg Mészöly Kálmán állapotában

Job­ban van a le­genda.

Habár jú­li­us­ban arról volt szó, hogy szív­mű­tét vár Mé­szöly Kál­mánra, egy­előre nincs na­pi­ren­den az ope­rá­ció.

Pécsi Ildikó reménykedik: még mindig küzdenek a férje egészségéért

Pécsi Ildikó reménykedik: még mindig küzdenek a férje egészségéért

Szűcs Lajos egyes in­for­má­ciók sze­rint még min­dig nem száz­szá­za­lé­kos. Fe­le­sége re­méli, hogy 50. há­zas­sági év­for­du­ló­jukra tel­je­sen meg­gyó­gyul.

Lehullt a lepel Meghan Markle apjáról, ez már tényleg vérlázító

Lehullt a lepel Meghan Markle apjáról, ez már tényleg vérlázító

Semmi sem volt igaz, amit ál­lí­tott.

A her­cegné egyik kö­zeli ba­rátja ki­tá­lalt Tho­mas Markle ál­lí­tó­la­gos szív­mű­tét­jé­ről. Úgy tűnik, hogy semmi sem volt igaz.

Ezért tűnt el a szívműtéten átesett rádiós: Boros Lajos felesége megszólal

Ezért tűnt el a szívműtéten átesett rádiós: Boros Lajos felesége megszólal

Több hó­nap­nyi hall­ga­tás után ki­de­rült, hogy érzi most magát Boros Lajos.

A sú­lyos szív­mű­tét­jét kö­vető több hó­nap­nyi hall­ga­tás után ki­de­rült, hogy érzi most magát Boros Lajos.

Súlyos betegsége sem állíthatta meg a magyar úszósztárt

Elképesztő: súlyos betegsége sem állíthatta meg a magyar úszósztárt

Milák Kris­tóf aka­rat­ereje pél­da­ér­tékű.

Milák Kris­tóf­nak több­ször is na­gyon mély­ről kel­lett vissza­ka­pasz­kod­nia. A ju­talma most egy Eb-arany lett.

Mészöly Kálmán felkészült, így várja a szívműtétet a focilegenda

Mészöly Kálmán felkészült, így várja a szívműtétet a focilegenda

Sok­kal job­ban érzi magát, mint az el­múlt idő­szak­ban.

A ma­gyar fut­ball iko­ni­kus alakja sok­kal job­ban érzi magát, mint az el­múlt idő­szak­ban.

Végre túl van rajta! Megoperálták Boros Lajost

Végre túl van rajta! Megoperálták Boros Lajost

A le­gen­dás rá­diós hosszú he­te­ket várt arra, hogy meg­műt­sék a ren­det­len­kedő szí­vét. Most túl van a be­avat­ko­zá­son.

A le­gen­dás rá­diós hosszú he­te­ket várt arra, hogy meg­műt­sék a ren­det­len­kedő szí­vét. Most túl van a be­avat­ko­zá­son.

Ez igen, máris az edzőteremből jelentkezett Schwarzenegger

Ez igen, máris az edzőteremből jelentkezett a megműtött Schwarzenegger

Ka­li­for­nia egy­kori kor­mány­zója 70 éve­sen, a ko­moly műtét után sem pihen.

Ezt látta álmában a szívműtétre várakozó Boros Lajos

Ezt látta álmában a szívműtétre várakozó Boros Lajos

Boros Lajos nem tudja mikor műtik.

Boros Lajos sze­retne már túl lenni a szív­mű­té­ten, de még min­dig nem tudja, mikor kerül rá sor.

Kórházba került Rubint Réka édesapja, műteni kellett

Kórházba került Rubint Réka édesapja, műteni kellett

A ma­gyar fit­nesz­ki­rálynő az Or­szá­gos Kar­dio­ló­giai In­té­zet fo­lyo­só­ján iz­gulta végig a be­avat­ko­zást.

A ma­gyar fit­nesz­ki­rálynő az Or­szá­gos Kar­dio­ló­giai In­té­zet fo­lyo­só­ján iz­gulta végig a be­avat­ko­zást.

Megjöttek az első, műtét utáni fotók Meghan Markle édesapjáról

Megjöttek az első, műtét utáni fotók Meghan Markle édesapjáról

A 73 éves öröm­apa nem tu­dott részt venni lánya szom­bati es­kü­vő­jén.

A 73 éves öröm­apa nem tu­dott részt venni lánya szom­bati es­kü­vő­jén.

Bonyolódik a helyzet, megtörte a csendet Meghan Markle apja

Bonyolódik a helyzet, megtörte a csendet Meghan Markle apja

A múlt héten szív­ro­ha­mot ka­pott.

Harry her­ceg meny­asszo­nyá­nak édes­apja a múlt héten szív­ro­ha­mot ka­pott, szer­dán pedig ko­moly mű­té­ten esett át.

Most már biztos a botrány: Meghan Markle apja mégsem megy az esküvőre

Most már biztos a botrány: Meghan Markle apja mégsem megy az esküvőre

A 73 éves férfit mu­száj meg­mű­teni, pedig ked­den már azt mondta, hogy min­den­kép­pen sze­retne ott lenni a nagy napon.

Kezén viseli szívműtéte nyomát a Piramis énekese

Kezén viseli szívműtéte nyomát a Piramis énekese

Nyem­csók János sok­kal job­ban érzi magát, mint in­fark­tusa előtt! Cso­ki­nak egy per­cen múlt az élete!

Nyem­csók János sok­kal job­ban érzi magát, mint in­fark­tusa előtt! Cso­ki­nak egy per­cen múlt az élete!

Elkeseredettségében levelet írt orvosainak a műtétre váró magyar sztár

Elkeseredettségében levelet írt orvosainak a műtétre váró magyar sztár

Boros Lajos egyre tü­rel­met­le­nebb élet­mentő szív­mű­tétje miatt.

Boros Lajos egyre tü­rel­met­le­nebb, mert még min­dig nem tudja, mikor kerül sor élet­mentő szív­mű­tét­jére. Pedig or­vo­sai áp­ri­lis ele­jén úgy dön­töt­tek, hogy nem vár­nak to­vább, mert egyre rosszabb ál­la­potba ke­rült.

Drámai döntést hozott a nagybeteg Boros Lajos

Drámai döntést hozott a nagybeteg Boros Lajos

Boros Lajos az eszére hall­ga­tott, ezért mos­tan­tól mások se­gít­sé­gére szo­rul az uta­kon.

Boros Lajos az eszére hall­ga­tott, ezért mos­tan­tól mások se­gít­sé­gére szo­rul az uta­kon.

Bevallotta, mitől retteg a szívműtétnél is jobban Boros Lajos

Bevallotta, mitől retteg a szívműtétnél is jobban Boros Lajos

Boros La­josra szív­mű­tét előtt áll.

Boros La­josra ko­moly szív­mű­tét előtt áll, de most el­árulta, mitől fél iga­zán.

Végre öröm érte a szívbeteg Boros Lajost

Végre öröm érte a szívbeteg Boros Lajost

A két le­gen­dás rá­diós kö­zött jó ideje fa­gyos volt a vi­szony.

A két le­gen­dás rá­diós kö­zött jó ideje fa­gyos volt a vi­szony, de most va­lami meg­vál­to­zott. Lali ki­rályt bol­doggá tette né­hány te­le­fon­hí­vás.

Drámai vallomás: Ezért kell leállítani Boros Lajos szívét

Drámai vallomás: Ezért kell leállítani Boros Lajos szívét

Boros Lajos szív­bil­len­tyűi be­te­gek.

Boros Lajos szív­bil­len­tyűi, ahogy ő fo­gal­maz, ra­maty ál­la­pot­ban van­nak, nem­rég pace­ma­kert ül­tet­tek be a szí­vébe, de ön­ma­gá­ban ez nem ele­gendő.

Adás előtt lett rosszul: Kiderült, mi történt Boros Lajossal

Adás előtt lett rosszul: Kiderült, mi történt Boros Lajossal

Az egyik mű­té­ten már túl van.

Az egyik mű­té­ten már túl van, de vár rá egy jóval ko­mo­lyabb be­avat­ko­zás is. A rá­diós fel­ké­szült min­denre.

Humoránál van: ezt mondta Schwarzenegger a szívműtétje után

Humoránál van: ezt mondta Schwarzenegger a szívműtétje után

A szí­nész szó­vi­vője je­len­tette be, hogy Schwar­ze­neg­ger ál­la­pota sta­bil.

A szí­nész szó­vi­vője, Da­niel Ketchell a Twit­te­ren je­len­tette be, hogy Schwar­ze­neg­ger ál­la­pota sta­bil.

Életveszélybe került: Nyitott szívműtéten esett át Arnold Schwarzenegger

Életveszélybe került: Nyitott szívműtéten esett át Arnold Schwarzenegger

Élet­mentő szív­mű­té­tet kel­lett el­vé­gezni Ar­nold Schwar­ze­neg­ge­ren, mivel az egyik szív­bil­len­tyű cse­ré­jé­nél komp­li­ká­ció adó­dott.

Bochkor Gábor is aggódva hívta fel Boros Lajost

Bochkor Gábor is aggódva hívta fel Boros Lajost

Hiába a sok éve tartó mo­soly­szü­net.

Hiába a sok éve tartó mo­soly­szü­net, a rossz hírek hal­la­tán Boch­kor Gábor is ag­gódva hívta fel a be­te­ges­kedő Boros La­jost.

Újabb eset: elmaradt a műtét, nem volt vér

Újabb eset: megint elmaradt egy műtét, mert nem volt elég vér

Hiába volt idő­pont, el kel­lett ha­lasz­tani.

Három orvos-pro­fesszor­nak kel­lett össze­han­gol­nia a nyi­tott szív­mű­té­tet.

Családi dráma: Férje nélkül utazott el Ördög Nóra

Családi dráma: Férje nélkül utazott el Ördög Nóra

A tel­jes csa­lád­já­val in­dult volna útnak.

Áp­ri­lis­ban a leg­na­gyobb ti­tok­ban in­dult el az Ázsia Exp­ressz for­ga­tása. A TV2 mű­sor­ve­ze­tője tel­jes csa­lád­já­val in­dult volna útnak, de a sors köz­be­szólt.

Fiának köszönheti életét a szívbeteg magyar műsorvezető

Fiának köszönheti életét a szívbeteg magyar műsorvezető

Az el­múlt hó­nap­ban fe­ne­kes­tül for­dult fel Boros Lajos élete. A le­gen­dás rá­diós két hete ke­rült kór­házba.

Az el­múlt hó­nap­ban fe­ne­kes­tül for­dult fel Boros Lajos élete. A le­gen­dás rá­diós két hete ke­rült kór­házba.

Öt éve született újjá Schobert Norbi

Öt éve született újjá Schobert Norbi

Réka és Norbi öt évvel ez­előtt estek át közös éle­tük leg­ke­mé­nyebb idő­sza­kán. Ekkor mű­töt­tek meg ugyanis a fit­nesz­gu­rut ve­le­szü­le­tett szív­bil­len­tyű rend­el­le­nes­ség­gel.

Ru­bint Réka és Scho­bert Norbi öt évvel ez­előtt estek át közös éle­tük leg­ke­mé­nyebb idő­sza­kán. Ekkor mű­töt­tek meg ugyanis a fit­nesz­gu­rut ve­le­szü­le­tett szív­bil­len­tyű rend­el­le­nes­ség­gel.

Egy korszak véget ért, eldőlt a legendás magyar sztár sorsa

Egy korszak véget ért, eldőlt a legendás magyar sztár sorsa

Mű­tétje után újra mo­so­lyog Cin­tula.

Több mint egy hó­nap­pal élet­mentő szív­mű­tétje után újra tud mo­so­lyogni Cin­tula. A retro dj ko­ráb­ban egy bí­ró­sági tár­gya­lá­son esett össze.

Továbbra is életmentő szívműtétjére vár a magyar sztár

Továbbra is életmentő szívműtétjére vár a magyar sztár

Már na­gyon sze­retne túl­lenni rajta.

Már na­gyon sze­retne túl­lenni ko­szo­rúér ope­rá­ci­ó­ján Cin­tula. De or­vosa na­gyon el­fog­lalt.

Szívműtétjéről tűnt el a magyar férfi

Szívműtétjéről tűnt el a magyar férfi

Több mint egy hó­napja ve­szett nyoma a ma­gyar férfi­nak, aki utol­jára egy augs­burgi kór­ház­ból je­lent­ke­zett be. A 63 éves férfit nagy erők­kel ke­resi lánya.

Több mint egy hó­napja ve­szett nyoma a ma­gyar férfi­nak, aki utol­jára egy augs­burgi kór­ház­ból je­lent­ke­zett be. A 63 éves férfit nagy erők­kel ke­resi lánya.

Eldőlt a szívműtéten átesett NB I-es focista sorsa

Eldőlt a szívműtéten átesett NB I-es focista sorsa

A Deb­re­cen­nel bronz­ér­met nyerő já­té­kos annak el­le­nére sem tá­vo­lo­dik el a sport­tól, hogy az él­vo­nal­ban töb­bet már nem játsz­hat a hírek sze­rint.

A Deb­re­cen­nel bronz­ér­met nyerő já­té­kos annak el­le­nére sem tá­vo­lo­dik el a sport­tól, hogy az él­vo­nal­ban töb­bet már nem játsz­hat a hírek sze­rint.

Szörnyű hírt kapott a műtéten átesett NB I-es focista

Szörnyű hírt kapott a műtéten átesett NB I-es focista

Feb­ruár ele­jén ope­rál­ták meg a deb­re­ceni já­té­kost, az or­vo­sok már akkor fi­gyel­mez­tet­ték.

Feb­ruár ele­jén ope­rál­ták meg a deb­re­ceni já­té­kost, az or­vo­sok már akkor fi­gyel­mez­tet­ték.

Kitálalt súlyos szívműtétjéről Bodrogi Gyula

Kitálalt súlyos szívműtétjéről Bodrogi Gyula

Ál­lí­tó­lag sú­lyos ope­rá­ción esett át.

Né­hány hét­tel ez­előtt arról szól­tak a hírek: a nem­zet szí­né­sze kór­házba ke­rült, mert egy ko­szo­rúér-szű­kü­let miatt meg kel­lett mű­teni a szí­vét.

Nagy a baj, vége az NB I-es focista pályafutásának

Nagy a baj, vége az NB I-es focista pályafutásának

Szív­mű­tét után lá­ba­do­zik.

Szív­mű­tét után lá­ba­do­zik a Loki bal­lá­bas tá­ma­dója. Va­ló­szí­nű­leg nincs esély a vissza­té­ré­sére a profi sportba.

Az orvos szerint könnyen elvérezhet Bodrogi Gyula!

Az orvos szerint könnyen elvérezhet Bodrogi Gyula!

Az orvos ta­ná­csa: vi­gyáz­zon ma­gára!

Ugyan je­len­leg jól érezi magát a mű­vész, az orvos azt ta­ná­csolja: sok­kal job­ban vi­gyáz­zon ma­gára, mint az ope­rá­ció előtt!

Futóversenyen áll rajthoz a szívműtétje után Majka

Futóversenyen áll rajthoz a szívműtétje után Majka

A Star Academy mű­sor­ve­ze­tője nem érzi koc­ká­za­tos­nak a dol­got, amellyel jó­té­kony célt szol­gál.

Szívműtéten esett át Bodrogi Gyula

Szívműtéten esett át Bodrogi Gyula

Utál or­vos­hoz járni a le­gen­dás szí­nész, pedig nem­ré­gen ko­moly ope­rá­ción esett át, és vér­hí­gí­tót kell szed­nie. A 82 éves Bod­rogi Gyula azóta már jól van.

Utál or­vos­hoz járni a le­gen­dás szí­nész, pedig nem­ré­gen ko­moly ope­rá­ción esett át, és vér­hí­gí­tót kell szed­nie. Ha meg­üti magát, rög­tön vér­alá­fu­tás je­le­nik meg rajta.

Ijesztő: Csontsoványra fogyott Balázs Fecó!

Ijesztő: Csontsoványra fogyott Balázs Fecó!

Ko­moly be­teg­ség­ben szen­ved, je­len­tő­sen le­fo­gyott.

A le­gen­dás éne­kes egy percre sem áll le a mun­ká­val, pedig ko­moly be­teg­ség­ben szen­ved, je­len­tő­sen le­fo­gyott.

Csoda! Felépült, és visszatérhet a legendás magyar énekes

Csoda! Felépült, és visszatérhet a legendás magyar énekes

Ba­lázs Fecó nem volt jó bőr­ben az utóbbi idő­ben, hi­szen két élet­mentő szív­mű­té­ten is át kel­lett esnie.

Életmentő műtéten esett át a Kossuth-díjas zenész!

Életmentő műtéten esett át a Kossuth-díjas zenész!

Ko­ráb­ban szív­rit­mus­­za­var miatt fe­küdt kés alá, most pedig ko­szo­rúér­mű­tétje volt a nép­szerű ze­nész­nek.

Ko­ráb­ban szív­rit­mus­­za­var miatt fe­küdt kés alá, most pedig ko­szo­rúér­mű­tétje volt a nép­szerű ze­nész­nek.

A szívbetegeket sem kíméli a szupertraffipax!

A szívbetegeket sem kíméli a szupertraffipax!

Aki taxis vagy a szív­mű­tétje miatt nem kap­csolja be a biz­ton­sági övet, ter­mé­sze­te­sen azt is látja a traffi­pax.

Aki taxis vagy a szív­mű­tétje miatt nem kap­csolja be a biz­ton­sági övet, ter­mé­sze­te­sen azt is látja a traffi­pax.

Könnyeivel küszködve vallott testvére a szívbeteg Lajcsi állapotáról!

Könnyeivel küszködve vallott testvére a szívbeteg Lajcsi állapotáról!

A ze­nészt va­sár­nap szál­lí­totta kór­házba a ro­ham­mentő, élet­mentő mű­té­ten esett át.

Lajcsin sürgős szívműtétet kellett végrehajtani!

Lajcsin sürgős szívműtétet kellett végrehajtani!

Teg­nap dél­ben vitte a mentő a szív­kór­házba, ahol azon­nal meg­mű­töt­ték a sztárt. A meg­hur­col­ta­tá­sokba rop­pan­ha­tott bele az egész­sége.

Lajcsi sokat kockáztat az otthoni lábadozással

Lajcsi sokat kockáztat az otthoni lábadozással

Ugyan jól érzi magát a mű­tét­jét kö­ve­tően, de az or­vosa még­sem örül annak, hogy el­hagyta a kór­há­zat Ga­lam­bos Lajos.

Ugyan jól érzi magát a mű­tét­jét kö­ve­tően, de az or­vosa még­sem örül annak, hogy el­hagyta a kór­há­zat Ga­lam­bos Lajos. Ugyanis fel­me­rül­het­nek komp­li­ká­ciók.

Életmentő műtét után Amerikában Fecó

Életmentő műtét után Amerikában a magyar zenész

Egy hó­napja má­sod­szor is szív­mű­té­ten esett át Ba­lázs Fecó. A ze­nész napi 20 gyógy­szert szed, mégis el­uta­zott a ten­ge­ren­túlra.

Egy hó­napja má­sod­szor is szív­mű­té­ten esett át Ba­lázs Fecó. A ze­nész napi 20 gyógy­szert szed, mégis el­uta­zott a ten­ge­ren­túlra.

Életmentő szívműtétje volt a neves magyar producernek

Életmentő szívműtétje volt a neves magyar producernek

Ká­lo­mista Gábor az in­ten­zí­ven van.

Ká­lo­mista Gábor, Ba­lázs Béla-díjas film­ren­dező, pro­du­cer még min­dig az in­ten­zív osz­tá­lyon fek­szik.

Rubint Réka szentestén mondott hálát, amiért Norbi életben maradt

Rubint Réka szentestén mondott hálát, amiért Norbi életben maradt

Po­koli he­te­ket élt át a Scho­bert csa­lád három évvel ez­előtt.

Po­koli he­te­ket élt át a Scho­bert csa­lád három évvel ez­előtt.

Lusta lányként gúnyolták, műszív mentette meg az életét..

Lusta lányként gúnyolták, műszív mentette meg az életét..

Az is­ko­lá­ban lus­tá­nak bé­lye­gez­ték, pedig óri­ási volt a baj! Egy mű­szív men­tette meg az éle­tét.

Szívműtétből lábadozik, gólt lőtt a BL-ben

Szívműtétből lábadozik, gólt lőtt a BL-ben

Egy hó­nap­pal az ope­rá­ció után, két edzés­sel a lá­bá­ban vált hőssé a "Svájci Exp­ressz". Min­denki őt ün­nepli, egye­dül a kisfia szo­mor­ko­dik.

Egy hó­nap­pal az ope­rá­ci­ója után, két edzés­sel a lá­bá­ban vált hőssé a Baj­no­kok Li­gá­já­ban a "Svájci Exp­ressz". Min­denki a Ju­ven­tus hősét ün­nepli, de ő el­árulta: az öt­éves kisfia most szo­mor­ko­dik.

Klapka György vetkőzni kezdett az újságírónő előtt

Klapka György vetkőzni kezdett az újságírónő előtt

Mit bánja, hogy pace­ma­kere van!

Tu­do­mást sem vesz két nap­pal ez­előtti szív­mű­tét­jé­ről, sőt máris hó­dí­tani akar az örök­ifjú szív­tipró. Mit bánja, hogy pace­ma­kere van!