CÍMKE: 'szívinfarktus'

Pánik, újraélesztettek egy embert Pakson

Pánik, újraélesztettek egy embert Pakson

Óri­ási volt a ri­a­da­lom, or­vosi se­gít­ségre volt szük­ség Pak­son. Új­ra­élesz­tet­tek egy em­bert az NB I-es mér­kő­zé­sen.

Óri­ási volt a ri­a­da­lom, or­vosi se­gít­ségre volt szük­ség Pak­son. Új­ra­élesz­tet­tek egy em­bert az NB I-es mér­kő­zé­sen.

Ez történik a testeddel, ha mindennap reggelizel

Ez történik a testeddel, ha mindennap reggelizel

Ez történik a testeddel, ha mindennap reggelizel

Tud­tad, hogy a reg­ge­li­zés szó sze­rint élet­mentő lehet? Azok, akik bő­sé­ges reg­ge­li­vel in­dít­ják a napot, az egész­sé­gü­kért is sokat tesz­nek.

Tud­tad, hogy a reg­ge­li­zés szó sze­rint élet­mentő lehet? Azok, akik bő­sé­ges reg­ge­li­vel in­dít­ják a napot, az egész­sé­gü­kért is töb­bet tesz­nek, mint azok, akik nem reg­ge­liz­nek. Va­gyis tény­leg nem ér­de­mes üres gyo­mor­ral el­in­dulni ott­hon­ról. De vajon mit tesz pon­to­san a tes­ted­del ez az ét­ke­zés?

Utolsó leheletéig a gyermekeket védte a buszsofőr

Utolsó leheletéig a gyermekeket védte a buszsofőr

11 éves fi­úk­kal volt tele a busz.

11 éves fi­úk­kal volt tele a busz, ami­kor a sofőr, sze­re­tett Ricsi bá­csi­juk szív­in­fark­tust ka­pott a vo­lán­nál. Még akkor is annyira vi­gyá­zott rájuk, hogy senki sem sé­rült meg.

Carrie Fisher szívinfarktust kapott

Carrie Fisher szívinfarktust kapott

A szí­nész­nőt egy Los An­ge­les-i kór­ház­ban ápol­ják. Test­vére mos­tanra meg­erő­sí­tette, hogy az ál­la­pota sta­bil, túl van az élet­ve­szé­lyen.

A szí­nész­nőt egy Los An­ge­les-i kór­ház­ban ápol­ják. Test­vére mos­tanra meg­erő­sí­tette, hogy az ál­la­pota sta­bil, túl van az élet­ve­szé­lyen.

Ezért élt rettegésben Bódi Guszti családja!

Ezért élt rettegésben Bódi Guszti családja!

A ze­nész egy or­szágra ijesz­tett rá 2009-ben, ami­kor in­fark­tust ka­pott.

A ze­nész egy or­szágra ijesz­tett rá 2009-ben, ami­kor in­fark­tust ka­pott. De ennek már nyoma sincs.

Szomorú karácsony: Fresh Andi apukája infarktust kapott

Szomorú karácsony: Fresh Andi apukája infarktust kapott

Vá­rat­lan rosszul­lét ár­nyé­kolja be Fresh Andi csa­lád­já­ban a ka­rá­cso­nyi ké­szü­lő­dést.

Vá­rat­lan rosszul­lét ár­nyé­kolja be Fresh Andi csa­lád­já­ban a ka­rá­cso­nyi ké­szü­lő­dést.

Ő tartotta életben az Operettszínház infarktust kapott művészét

Ő tartotta életben az Operettszínház infarktust kapott művészét

Li­pics Barna, a Bu­da­pesti Ope­rett­szín­ház ­­­ének­kari mű­vé­sze volt az, aki szív­masszáz­zsal élet­ben tar­totta Marik Pé­tert.

Szívszorító: Férje próbálta újraéleszteni Gábor Zsazsát

Szívszorító: Férje próbálta újraéleszteni Gábor Zsazsát

Fréd­éric von An­halt her­ceg két­ség­be­eset­ten tár­csázta a se­gély­hí­vót, és kö­vette az uta­sí­tá­so­kat.

Fréd­éric von An­halt her­ceg két­ség­be­eset­ten tár­csázta a se­gély­hí­vót, és kö­vette az uta­sí­tá­so­kat. Bár min­dent meg­tett, már nem tu­dott se­gí­teni a ma­gyar szár­ma­zású díván.

Az utcán élesztette újra a 70 éves bácsit a kanizsai hős asszony!

Az utcán élesztette újra a 70 éves bácsit a kanizsai hős asszony!

Se­gí­tett a szív­masszázs!

Em­ber­fe­letti módon küz­dött a szív­in­fark­tust ka­pott bácsi éle­té­ért az a kis­ka­ni­zsai nő, aki szív­masszáz­zsal élesz­tette újra a moz­du­lat­lan férfit a posta előtt.