CÍMKE: 'szívinfarktus'

Drámai pillanatok: szívinfarktust kapott a magyar legenda

Drámai pillanatok: szívinfarktust kapott a magyar legenda

Ocs­kay Gá­bor­nak ka­té­te­rezni kel­lett a szí­vét, de sze­ren­csére már job­ban van.

Ocs­kay Gá­bor­nak ka­té­te­rezni kel­lett a szí­vét, de sze­ren­csére már job­ban van.

Pillanatokon múlt, a halál torkából mentették meg a magyar énekest

Pillanatokon múlt, a halál torkából mentették meg a magyar énekest

A gyors és szak­szerű se­gít­ség­nek és az or­vo­sa­i­nak kö­szön­heti éle­tét!

A gyors és szak­szerű se­gít­ség­nek és az or­vo­sa­i­nak kö­szön­heti éle­tét!

Hízása miatt életveszélyben van a magyar sztár

Hízása miatt életveszélyben van a magyar sztár

Lajsz And­rás húsz kilót sze­dett fel, az utóbbi más­fél évben öt­ször volt kór­ház­ban.

Lajsz And­rás húsz kilót sze­dett fel, az utóbbi más­fél évben öt­ször volt kór­ház­ban. A Gu­i­ness-re­kor­der mi­xer­nek négy szív­in­fark­tusa volt.

Mindent feláldozott hivatásáért Markos György

Mindent feláldozott hivatásáért Markos György

Évek­kel ez­előtt el­dön­tötte...

A hu­mo­rista évek­kel ez­előtt el­dön­tötte, hogy hátat for­dít a szín­pad­nak és tel­jes em­ber­ként kon­cent­rál egy a szó­ra­koz­ta­tás­nál sok­kal fon­to­sabb fel­adatra.

Vezetés közben kapott infarktust a magyar buszsofőr, ez történt az utasokkal

Vezetés közben kapott infarktust a magyar buszsofőr, ez történt az utasokkal

A férfi nem esett pá­nikba, rend­ben le­tette a buszt a kór­ház­nál.

A férfi nem esett pá­nikba, rend­ben le­tette a buszt a kór­ház­nál.

Ez történik a testeddel, ha mindennap reggelizel

Ez történik a testeddel, ha mindennap reggelizel

Ez történik a testeddel, ha mindennap reggelizel

Szó sze­rint élet­mentő lehet a reg­geli!

Tud­tad, hogy a reg­ge­li­zés szó sze­rint élet­mentő lehet? Azok, akik bő­sé­ges reg­ge­li­vel in­dít­ják a napot, az egész­sé­gü­kért is sokat tesz­nek.

Utolsó leheletéig a gyermekeket védte a buszsofőr

Utolsó leheletéig a gyermekeket védte a buszsofőr

11 éves fi­úk­kal volt tele a busz.

11 éves fi­úk­kal volt tele a busz, ami­kor a sofőr, sze­re­tett Ricsi bá­csi­juk szív­in­fark­tust ka­pott a vo­lán­nál. Még akkor is annyira vi­gyá­zott rájuk, hogy senki sem sé­rült meg.

Pánik, újraélesztettek egy embert Pakson

Pánik, újraélesztettek egy embert Pakson

Óri­ási volt a ri­a­da­lom, or­vosi se­gít­ségre volt szük­ség Pak­son. Új­ra­élesz­tet­tek egy em­bert az NB I-es mér­kő­zé­sen.

Óri­ási volt a ri­a­da­lom, or­vosi se­gít­ségre volt szük­ség Pak­son. Új­ra­élesz­tet­tek egy em­bert az NB I-es mér­kő­zé­sen.

Carrie Fisher szívinfarktust kapott

Carrie Fisher szívinfarktust kapott

A szí­nész­nőt egy Los An­ge­les-i kór­ház­ban ápol­ják. Test­vére mos­tanra meg­erő­sí­tette, hogy az ál­la­pota sta­bil, túl van az élet­ve­szé­lyen.

A szí­nész­nőt egy Los An­ge­les-i kór­ház­ban ápol­ják. Test­vére mos­tanra meg­erő­sí­tette, hogy az ál­la­pota sta­bil, túl van az élet­ve­szé­lyen.

Ezért élt rettegésben Bódi Guszti családja!

Ezért élt rettegésben Bódi Guszti családja!

A ze­nész egy or­szágra ijesz­tett rá 2009-ben, ami­kor in­fark­tust ka­pott.

A ze­nész egy or­szágra ijesz­tett rá 2009-ben, ami­kor in­fark­tust ka­pott. De ennek már nyoma sincs.

Szomorú karácsony: Fresh Andi apukája infarktust kapott

Szomorú karácsony: Fresh Andi apukája infarktust kapott

Vá­rat­lan rosszul­lét ár­nyé­kolja be Fresh Andi csa­lád­já­ban a ka­rá­cso­nyi ké­szü­lő­dést.

Vá­rat­lan rosszul­lét ár­nyé­kolja be Fresh Andi csa­lád­já­ban a ka­rá­cso­nyi ké­szü­lő­dést.

Ő tartotta életben az Operettszínház infarktust kapott művészét

Ő tartotta életben az Operettszínház infarktust kapott művészét

Li­pics Barna, a Bu­da­pesti Ope­rett­szín­ház ­­­ének­kari mű­vé­sze volt az, aki szív­masszáz­zsal élet­ben tar­totta Marik Pé­tert.

Szívszorító: Férje próbálta újraéleszteni Gábor Zsazsát

Szívszorító: Férje próbálta újraéleszteni Gábor Zsazsát

Fréd­éric von An­halt her­ceg két­ség­be­eset­ten tár­csázta a se­gély­hí­vót, és kö­vette az uta­sí­tá­so­kat.

Fréd­éric von An­halt her­ceg két­ség­be­eset­ten tár­csázta a se­gély­hí­vót, és kö­vette az uta­sí­tá­so­kat. Bár min­dent meg­tett, már nem tu­dott se­gí­teni a ma­gyar szár­ma­zású díván.

Az utcán élesztette újra a 70 éves bácsit a kanizsai hős asszony!

Az utcán élesztette újra a 70 éves bácsit a kanizsai hős asszony!

Se­gí­tett a szív­masszázs!

Em­ber­fe­letti módon küz­dött a szív­in­fark­tust ka­pott bácsi éle­té­ért az a kis­ka­ni­zsai nő, aki szív­masszáz­zsal élesz­tette újra a moz­du­lat­lan férfit a posta előtt.