CÍMKE: 'színészet'

Nem kedvelték színésztársai, mennie kellett Fodor Zsókának

Nem kedvelték színésztársai, mennie kellett Fodor Zsókának

A szí­nésznő érezte, hogy már nem néz­nek rá jó szem­mel Bé­kés­csa­bán, ezért bú­csút in­tett.

51 évesen, újra iskolapadba ült Xantus Barbara

51 évesen, újra iskolapadba ült Xantus Barbara

Szín­ját­szást tanul, annak el­le­nére, hogy las­san három év­ti­zede szí­nész­kő­ként dol­go­zik.

Rengeteget küzdött Orosz Barbi, most végre beszélt a boldogságáról

Rengeteget küzdött Orosz Barbi, most végre beszélt a boldogságáról

A csi­nos mű­sor­ve­zető egy tíz évvel ez­előtti fotót osz­tott meg ma­gá­ról.

A csi­nos mű­sor­ve­zető egy tíz évvel ez­előtti fotót osz­tott meg ma­gá­ról, amin még hosszú, vörös für­tök­kel lát­ható, ami­hez meg­ható so­ro­kat posz­tolt.

Betegségeiről vallott a még mindig gyászoló Cserhalmi György

Betegségeiről vallott a még mindig gyászoló Cserhalmi György

Ko­moly mű­té­tek­kel kel­lett szem­be­néz­nie, fe­le­sége hi­á­nya pedig to­vább ne­he­zí­tett a hely­ze­tén.

Ko­moly mű­té­tek­kel kel­lett szem­be­néz­nie, fe­le­sége hi­á­nya pedig to­vább ne­he­zí­tett a hely­ze­tén.

Újabb magyar sztár költözik Amerikába

Újabb magyar sztár költözik Amerikába

Öt nap­pal ez­előtt, a 17 órás re­pü­lőút után is bol­do­gan ér­ke­zett meg Ame­ri­kába a szép­ség­ki­rálynő. Ge­len­csér Timi fel­vé­telt nyert a New York Film Academy Los An­ge­les-i cam­pu­sára.

Öt nap­pal ez­előtt, a 17 órás re­pü­lőút után is bol­do­gan ér­ke­zett meg Ame­ri­kába a szép­ség­ki­rálynő.

Nincs visszaút, hatalmas lépésre szánta el magát Harry herceg szerelme

Nincs visszaút, hatalmas lépésre szánta el magát Harry herceg szerelme

A gyö­nyörű szí­nésznő kész min­dent meg­tenni kap­cso­la­táért, a sze­rel­met szí­né­szi kar­ri­erje elé he­lyezte.

Párja nélkül kell bizonyítania Weisz Fanninak

Párja nélkül kell bizonyítania Weisz Fanninak

A siket mo­dell ké­szen áll arra, hogy párja nél­kül bi­zo­nyít­son egy szín­házi sze­rep ked­véért.

Lánya barátnőinek udvarolna Pintér Tibor

Lánya barátnőinek udvarolna Pintér Tibor

A szí­nész és lánya kö­zött na­gyon ben­ső­sé­ges a kap­cso­lat.

Sok türelmet igényel a Barátok közt munkamániás sztárja

Sok türelmet igényel a Barátok közt munkamániás sztárja

Solti Ádám sze­ren­csére meg­kapja a ba­rát­nő­jé­től a tá­mo­gató hát­or­szá­got.

Már nem hiányzik a színészkedés Kapócs Zsókának, új életet kezdett

Már nem hiányzik a színészkedés Kapócs Zsókának, új életet kezdett

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő fél évvel ez­előtt le­szá­molt a szín­ház­zal, és Mi­lá­nóba uta­zott.