CÍMKE: 'szilveszter'

Leesett a magyar rendőrök álla, miután felhívta őket egy bajai nő

Leesett a magyar rendőrök álla, miután felhívta őket egy bajai nő

A 49 éves asszony az év végén tár­csázta két­szer is a se­gély­hí­vót, de nem gon­dolta ko­mo­lyan.

Keményen beszólt a kutyásoknak Young G!

Keményen beszólt a kutyásoknak Young G!

Be­jegy­zés­ben tá­madta azo­kat az ál­lat­tar­tó­kat, akik nem en­ged­ték be a ku­tyá­ju­kat szil­vesz­ter éj­szaka.

Hátborzongató dolog derült ki a szilveszteri tokiói terrortámadásról

Hátborzongató dolog derült ki a szilveszteri tokiói terrortámadásról

Egy férfi a tö­megbe haj­tott szil­vesz­ter­kor Japán fő­vá­ro­sá­ban.

Egy férfi a tö­megbe haj­tott szil­vesz­ter­kor Japán fő­vá­ro­sá­ban, de sok­kal na­gyobb pusz­tí­tásra ké­szült.

Bulizni ment, így próbál túllépni a szakításon Bochkor Gábor

Bulizni ment, így próbál túllépni a szakításon Bochkor Gábor

A szil­vesz­tert már nem be­zár­kózva töl­tötte, ami ko­moly elő­re­lé­pés.

A szil­vesz­tert már nem be­zár­kózva töl­tötte, ami ko­moly elő­re­lé­pés­nek szá­mít. Végre szó­ra­koz­ha­tott.

Orrba vágta afgán molesztálóját egy turista szilveszterkor

Orrba vágta afgán molesztálóját egy turista szilveszterkor

A bécsi vá­ros­ház előtt sze­rette volna ba­rá­ta­i­val az új­évet kö­szön­teni egy 21 éves svájci tu­rista...

A bécsi vá­ros­ház előtt sze­rette volna ba­rá­ta­i­val az új­évet kö­szön­teni egy 21 éves svájci tu­rista...

Rengeteg kutya pusztult el az újévi a tűzijátékok miatt

Rengeteg kutya pusztult el az újévi a tűzijátékok miatt

Több száz kutya szö­kött el szil­vesz­ter­kor a tű­zi­já­té­kok miatt. A leg­több el­kó­bo­rolt eb vissza­ke­rül a gaz­di­hoz.

Több száz kutya szö­kött el szil­vesz­ter­kor a tű­zi­já­té­kok miatt. A leg­több el­kó­bo­rolt eb sze­ren­csére vissza­jut a gaz­di­hoz.

Szomorúan közölte a magyarázatot, levette jegygyűrűjét Weisz Fanni

Szomorúan közölte a magyarázatot, levette jegygyűrűjét Weisz Fanni

A gyö­nyörű ma­gyar mo­dellt szil­vesz­ter éjjel le­he­tett az ék­szer nél­kül látni, pedig au­gusz­tus óta egy­szer sem vette le azt.

Ez nem semmi, így ünnepelte a szilvesztert Szinetár Dóra kisfia

Ez nem semmi, így ünnepelte a szilvesztert Szinetár Dóra kisfia

A szí­nész­nő­nél vi­dá­man kez­dő­dött az új év, ezt pedig mi sem bi­zo­nyítja job­ban, mint a leg­újabb fo­tója.

Késelés és nemi erőszak szilveszter éjjelén Kölnben

Késelés és nemi erőszak szilveszter éjjelén Kölnben

Este hat­tól reg­gel 10 óráig 249 fel­je­len­tés ér­ke­zett Köln és Le­ver­kusen város rend­őre­i­hez. Ez egy ki­csit több, mint a ta­va­lyi 214.

Este hat­tól reg­gel 10 óráig 249 fel­je­len­tés ér­ke­zett Köln és Le­ver­kusen város rend­őre­i­hez. Ez egy ki­csit több, mint a ta­va­lyi 214, ame­lyen belül 86 sze­mé­lyi sé­rü­lés és hét sze­xu­á­lis jel­legű bűn­cse­lek­mény tör­tént.

Így mentették ki a tűzoltók a kutyát a befagyott tóról - videó

Így mentették ki a tűzoltók a kutyát a befagyott tóról - videó

Spe­ci­á­lis mód­szer­rel men­tet­ték ki a bajba ju­tott ku­tyust. Az össze­han­golt ak­ci­ó­ról videó is ké­szült. Máris mu­tat­juk!

Spe­ci­á­lis mód­szer­rel men­tet­ték ki a bajba ju­tott ku­tyust. Az össze­han­golt ak­ci­ó­ról videó is ké­szült. Máris mu­tat­juk!

Lelőtte a barátját a tini, majd ijedtében magával is végzett

Lelőtte a barátját a tinédzser, majd ijedtében magával is végzett

Rossz vége lett a bu­li­nak At­lan­tá­ban...

Egy at­lan­tai szil­vesz­teri bu­li­ban tör­tént a tra­gé­dia, ahol egy csa­pat ti­né­dzser együtt ün­ne­pelte az új­évet.

Meglepetés, Hosszú Katinka nem pihenni ment Hawaiira

Meglepetés, Hosszú Katinka nem pihenni ment Hawaiira

Az úszó­nőt más fából fa­rag­ták.

Más­nak talán eszébe sem jutna dol­gozni a pa­ra­di­csomi szi­ge­ten. Ka­tin­kát azon­ban más fából fa­rag­ták, ko­moly célok le­beg­nek a szeme előtt.

Hűha, az exével töltötte a szilvesztert a színész sztármami

Hűha, híres exével töltötte a szilvesztert a színész sztármami

Nem iga­zán ér­dekli, hogy mások mit gon­dol­nak erről, hisz ő és a gyer­me­kei is bol­do­gok.

Nem iga­zán ér­dekli a szí­nész­nőt, hogy mások mit gon­dol­nak erről, hisz a lé­nyeg az, hogy ő és a gyer­me­kei is bol­do­gok le­gye­nek. Rá­adá­sul ez a fajta közös ün­nep­lés már há­la­adás­kor is mű­kö­dött náluk, a cse­me­ték pedig el­fo­gad­ták az édes­any­juk és az édes­ap­juk új ked­ve­sét.

Ekkora koszt szedtek össze Budapesten a szilveszteri bulik után

Ekkora koszt szedtek össze Budapesten a szilveszteri bulik után

A kézi esz­kö­zök­kel és ta­ka­rí­tó­gé­pek­kel mint­egy fél napra volt szük­ség, hogy ren­det te­gye­nek Bu­da­pes­ten.

Óri­ási mennyi­ségű sze­me­tet ta­ka­rí­tot­tak össze a Fő­vá­rosi Köz­te­rü­let-fenn­tartó (FKF) dol­go­zói a bu­da­pesti szil­vesz­teri bulik után a tár­sa­ság köz­le­mé­nye sze­rint. A kézi esz­kö­zök­kel és ta­ka­rí­tó­gé­pek­kel mint­egy fél napra volt szük­ség, hogy ren­det te­gye­nek Bu­da­pes­ten.

Ilyen meghitten ünnepelte Liptai Claudia az újévet, fotókat posztolt

Ilyen meghitten ünnepelte Liptai Claudia az újévet, fotókat posztolt

Meg­ható ké­pe­ket posz­tolt a nép­szerű mű­sor­ve­zető a kö­zös­ségi ol­da­lára.

A ka­rá­csony után az újév be­kö­szön­tét is sze­rel­mé­vel és gyer­me­ke­i­vel ün­ne­pelte a bom­bázó sző­ke­ség.

Folyamatosan szirénáztak a mentők éjszaka, több ezer riasztást kaptak

Folyamatosan szirénáztak a mentők éjszaka, több ezer riasztást kaptak

Éjfél és haj­nal 4 óra kö­zött volt a leg­több ri­asz­tás. Ka­ram­bo­lok­hoz, ve­re­ke­dé­sek­hez és tű­zi­já­ték bal­ese­tek­hez men­tek.

Nézd meg, hogyan fújja a dudáját Kiszel Tünde a szilveszteri buliban

Nézd meg, hogyan fújja a dudáját Kiszel Tünde szilveszterkor

A ma­gyar sztá­rok is meg­ün­ne­pel­ték 2018 el­bú­csúz­ta­tá­sát. Ki­szel Tünde sem akár­hogy bú­csúz­tatta az óévet és kö­szön­tötte az új­évet egy bu­li­ban.

Ennyien kerültek éjszaka detoxikálóba a fővárosban

Ennyien kerültek éjszaka detoxikálóba a fővárosban

Egy em­bert az in­ten­zí­ven ke­zel­nek.

Szá­mos em­bert szál­lí­tot­tak al­ko­hol­mér­ge­zés­sel a Hon­véd­kór­házba és a Pé­terfy Sán­dor utcai kór­ház de­to­xi­ká­ló­jába a szil­vesz­ter miatt.

Vadítóan dögös szerkókban feszít Kiszel Tünde lánya

Vadítóan dögös szerkókban feszít Kiszel Tünde lánya

Hogy repül az idő!

Hogy repül az idő! Do­na­tella nem­rég még egy cser­fes kis­lány volt. Mond­juk lehet, hogy most is cser­fes, de már szexi is....

Leharcolt a szilveszter? Így tudsz leggyorsabban kijózanodni

Leharcolt a szilveszter? Így tudsz leggyorsabban kijózanodni

Nem mu­száj szen­vedni! Ren­ge­teg ha­tá­sos mód­szer lé­te­zik szerte a vi­lá­gon!

Nem mu­száj szen­vedni! Ren­ge­teg ha­tá­sos mód­szer lé­te­zik szerte a vi­lá­gon!

Furcsa lény tűnt fel Budapest utcáin szilveszterkor

Furcsa lény tűnt fel Budapest utcáin szilveszterkor

A Hősök terén lát­ták...

A Hősök terén lát­ták, de sze­ren­csére senki sem ijedt meg tőle...

Áder János: rajtunk múlik, mire mondunk nemet

Áder János: rajtunk múlik, mire mondunk nemet

A köz­tár­sa­sági elnök újévi kö­szön­tője.

Áder János köz­tár­sa­sági elnök újévi kö­szön­tő­jé­ben úgy fo­gal­ma­zott: szán­dé­ka­ink sze­rint mond­ha­tunk nemet mind­arra, ami mér­gezi éle­tün­ket.

"Gengszterben" tolja ma Tóth Vera

"Gengszterben" tolja ma Tóth Vera

Az éne­kesnő szín­ház­ban töl­tötte az év utolsó nap­já­nak dél­után­ját. A Víg­szín­házba nem akárki kí­sérte el. Egy igazi "űr­lény" kí­sérte el.

Az éne­kesnő szín­ház­ban töl­tötte az év utolsó nap­já­nak dél­után­ját. A Víg­szín­házba nem akárki kí­sérte el.

Saját rajongói szedik darabokra a szilveszterre készülő Curtist

Saját rajongói szedik darabokra a szilveszterre készülő Curtist

Úgy tűnik, a rap­per nem tud olyat posz­tolni, ami­vel ki­bé­kít­heti ra­jon­góit.

Úgy tűnik, a rap­per nem tud olyat posz­tolni, ami­vel ki­bé­kít­heti ra­jon­góit. Hiába ígér...

Fényárban úszott az ég: Így köszöntötték az újévet Sydney-ben

Fényárban úszott az ég: Így köszöntötték az újévet Sydney-ben

Már túl­van­nak az év­for­du­lón.

Auszt­rá­li­á­ban már túl­van­nak az év­for­du­lón, csak­úgy, mint a csen­des-óce­áni szi­ge­te­ken.

Figyelmeztetnek a mentősök, ilyen lesz az éjszaka idén szilveszterkor

Figyelmeztetnek a mentősök, ilyen lesz az éjszaka idén szilveszterkor

Idén két­ezer si­ke­res új­ra­élesz­tést vé­gez­tek, és 1,2 mil­lió em­ber­nek nyúj­tot­tak se­gít­sé­get.

Fontos tudnivalók: így előzheted meg a szilveszteri tragédiákat!

Fontos tudnivalók: így előzheted meg a szilveszteri tragédiákat!

Ér­de­mes meg­fo­gadni a ja­vas­la­to­kat.

A rend­őr­ség hasz­nos ta­ná­csok­kal és tud­ni­va­lók­kal ké­szül a hétfő esti bu­likra, ér­de­mes meg­fo­gadni a ja­vas­la­ta­i­kat.

Van, ahol már beköszöntött az újév!

Van, ahol már beköszöntött az újév!

Ná­lunk még jó pár óra hát­ra­van 2018-ból, de mégis, van­nak olyan he­lyek a vi­lá­gon, ahol már 2019-et írnak a nap­tá­rak. Meg­mu­tat­juk, me­lyek azok!

Ná­lunk még jó pár óra hát­ra­van 2018-ból, de van­nak olyan he­lyek a vi­lá­gon, ahol már 2019-et írnak a nap­tá­rak.

50 ezres bírsággal járhat a hangos házibuli

50 ezres bírsággal járhat a hangos házibuli

Hiába van szil­vesz­ter.

Hiába van szil­vesz­ter, a szom­szé­dok­ról nem sza­bad el­fe­lejt­kezni.

Jó, ha tudod, így utazhatsz szilveszter éjjel Budapesten

Jó, ha tudod, így utazhatsz szilveszter éjjel Budapesten

Min­den metró köz­le­ke­dik majd.

A szo­ká­sos éj­sza­kai já­ra­tok mel­lett min­den metró köz­le­ke­dik majd egész éjjel, rá­adá­sul a bu­szok és a HÉV-já­ra­tok is gya­ko­rib­bak lesz­nek.

Különös szilveszter, Fucsovics ezt választja a bulizás helyett

Különös szilveszter, Fucsovics ezt választja a bulizás helyett

Szil­vesz­teri bu­li­zás he­lyett a te­niszt vá­lasztja ma Fu­cso­vics Már­ton. Do­há­ban ját­szik.

Szil­vesz­teri bu­li­zás he­lyett a te­niszt vá­lasztja ma Fu­cso­vics Már­ton. Do­há­ban ját­szik.

Durva baleseteket okozhat a szilveszteri tűzijáték: Erre figyelj!

Durva baleseteket okozhat a szilveszteri tűzijáték: Erre figyelj!

Min­den évben akad­nak bal­ese­tek, tűz­ese­tek is, amik szak­em­be­rek sze­rint meg­fe­lelő kö­rül­te­kin­tés­sel meg­előz­he­tők.

Sokan odáig van­nak érte, mások ki nem áll­hat­ják. Min­den évben akad­nak bal­ese­tek, tűz­ese­tek, és életre szóló, durva sé­rü­lé­sek is, amik szak­em­be­rek sze­rint meg­fe­lelő kö­rül­te­kin­tés­sel meg­előz­he­tők. Mu­tat­juk, mire vi­gyázz, ha tű­zi­já­té­kot hasz­nálsz szil­vesz­ter­kor!

Rajtuk röhögünk majd szilveszterkor

Rajtuk röhögünk majd szilveszterkor

Három órán át nyom­ják a vá­lo­ga­tott Stand Up hu­mo­ris­ták, és még je­gyet sem kell venni a leg­jobb po­é­nokra szil­vesz­ter éjjel! Sokan az év utolsó nap­ját ott­hon töl­tik, ba­ráti tár­sa­ság­gal...

Három órán át nyom­ják a vá­lo­ga­tott Stand Up hu­mo­ris­ták, és még je­gyet sem kell venni a leg­jobb po­é­nokra szil­vesz­ter éjjel! Sokan az év utolsó nap­ját ott­hon töl­tik...

Így juthatsz haza szilveszter éjszaka

Így juthatsz haza szilveszter éjszaka

A met­rók egész éjjel jár­nak a fő­vá­ros­ban.

Nem kell ku­tya­golni, vagy ta­xira várni szil­vesz­ter éj­szaka. A met­rók egész éjjel jár­nak a fő­vá­ros­ban, de szü­net nél­kül fog köz­le­kedni több busz­já­rat is az éj­sza­kai bu­szo­kon kívül.

Kiderült, milyen idő lesz az év utolsó napjaiban, meg fogsz lepődni

Kiderült, milyen idő lesz az év utolsó napjaiban, meg fogsz lepődni

Nyu­godt szom­bat után esős, sze­les va­sár­nap vár­ható. Az év utolsó napja azon­ban meg­le­pe­tést tar­to­gat!

Bagi Iván: A szilveszter a humor ünnepe

Bagi Iván: A szilveszter a humor ünnepe

Sok év­ti­ze­des ha­gyo­má­nya a te­le­ví­zi­ó­zás­nak, hogy a hu­moré a fő­sze­rep.

Sok év­ti­ze­des ha­gyo­má­nya a hazai te­le­ví­zi­ó­zás­nak, hogy szil­vesz­ter nap­ján a hu­moré lesz a fő­sze­rep.

Csendes szilveszterre készül a magyar legenda

Csendes szilveszterre készül a magyar legenda

Akár 10 fel­lé­pése is volt egy este.

Koós János em­lé­ke­i­ben ma is élén­ken élnek az úgy­ne­ve­zett hős­kor szil­vesz­te­rei, ami­kor egyet­len nap alatt akár 10 fel­lé­pése is akadt.

Elképesztő, mit tettek a parkoló autókkal Budapesten

Elképesztő, mit tettek a parkoló autókkal Budapesten

Vajon ezt ho­gyan fo­gad­ják majd a so­fő­rök? Nem vé­let­len a fi­gyel­mez­te­tés, ér­de­mes el­ol­vasni!

Vajon ezt ho­gyan fo­gad­ják majd a so­fő­rök? Nem vé­let­len a fi­gyel­mez­te­tés, ér­de­mes el­ol­vasni!

Jó, ha tudod, erre számíthatsz szilveszterkor!

Jó, ha tudod, erre számíthatsz szilveszterkor!

Sű­rítve köz­le­ked­nek a já­ra­tok.

Szil­vesz­ter­kor a sű­rí­tett fel­színi já­ra­tok mel­lett egész éjjel köz­le­ke­dik majd a 2-es, a 3-as és a 4-es metró, va­la­mint a HÉV-ek. El­ke­rül­hető a ta­xi­zás.

Ezek a slágerhelyek idén szilveszterkor

Ezek a slágerhelyek idén szilveszterkor Magyarországon

Össze­sí­tet­ték a leg­nép­sze­rűbb szil­vesz­teri úti cé­lo­kat.

Össze­sí­tet­ték a leg­nép­sze­rűbb szil­vesz­teri úti cé­lo­kat. Aki későn kap­csolt, bán­hatja: sok he­lyen már nincs is sza­bad szoba. Íme a vég­ered­mény!

Sokkoló videót tett közzé a magyar rendőrség, ezt neked is látnod kell

Sokkoló videót tett közzé a magyar rendőrség, ezt neked is látnod kell

Nem vé­let­le­nül fi­gyel­mez­te­tik a la­kos­sá­got szil­vesz­ter előtt pár nap­pal!

Nem vé­let­le­nül fi­gyel­mez­te­tik a la­kos­sá­got szil­vesz­ter előtt pár nap­pal!

Így villantanak hasat szilveszterkor a nők! Iszonyú szexi az új divat

Így villantanak hasat szilveszterkor a nők! Iszonyú szexi az új divat

Itt az ideje,hogy ki­ta­láld miben le­szel dögös az év utolsó bu­li­já­ban!

Ha még nem ta­lál­tad ki, miben le­szel dögös az év utolsó bu­li­já­ban, akkor itt az ideje, hogy meg­tedd!

Itt a legújabb cipődivat, karácsonykor minden csinos nő ebben jár

Itt a legújabb cipődivat, karácsonykor minden csinos nő ebben jár

Ün­ne­pekre már most sze­rezd be a szu­per csi­nos és na­gyon ké­nyel­mes láb­be­li­ket.

Sári Évi szilveszterkor visszatér a képernyőre

Sári Évi szilveszterkor visszatér a képernyőre

Közel tíz évet kel­lett erre várni a ra­jon­gók­nak!

Közel tíz évet kel­lett erre várni a ra­jon­gók­nak! Nem akár­mi­lyen mű­sor­ban vál­lalt sze­re­pet Sári Évi, egy több órás, élő kí­ván­ság­mű­sort vezet majd.

Végre egy értelmes tüntetés: felvonulnak a szilveszteri petárdázás ellen

Végre egy értelmes tüntetés: felvonulnak a szilveszteri petárdázás ellen

Hol­nap­tól áru­sít­ják a szil­vesz­ter­kor el­dur­rog­tat­ható tű­zi­já­té­ko­kat.

Hol­nap­tól kez­dik meg a szil­vesz­ter­kor el­dur­rog­tat­ható tű­zi­já­té­kok áru­sí­tá­sát. Hol­nap­után, de­cem­ber 29-én pedig Bu­da­pes­ten és több te­le­pü­lé­sen csen­des fel­vo­nu­lás­sal til­ta­koz­nak a pe­tár­dá­zá­sok ellen.

Erre figyelj a bevásárláskor, ha nem akarsz idegeskedni ünnepek alatt

Erre figyelj a bevásárláskor, ha nem akarsz idegeskedni ünnepek alatt

Né­hány hasz­nos ta­nács a ka­rá­cso­nyi be­vá­sár­lás­sal kap­cso­lat­ban.

Né­hány hasz­nos ta­nács a ka­rá­cso­nyi be­vá­sár­lás­sal kap­cso­lat­ban.

Európa egyik legjobb évbúcsúztató bulija a budapesti Memoryland

Európa egyik legjobb évbúcsúztató bulija a budapesti Memoryland

Eu­rópa egyik leg­jobb év­bú­csúz­tató bu­lija, a Mille Me­mo­ry­land 2018 hely­színe ismét a bu­da­pesti Mil­le­ná­ris park­ban lesz.

Hollywoodi szilveszter és Tankcsapda szülinap az Akvárium Klubban

Hollywoodi szilveszter és Tankcsapda szülinap az Akvárium Klubban

Igazi Hol­ly­woodi idő­uta­zásra in­vi­tál idén szil­vesz­ter­kor az Ak­vá­rium Klub.

Készülj az év végére! Ezek lesznek idén a legütősebb szilveszteri bulik Budapesten

Készülj az év végére! Ezek lesznek idén a legütősebb szilveszteri bulik Budapesten

Bu­da­pest szil­vesz­ter es­té­jén ren­ge­teg iz­gal­mas prog­ra­mot tar­to­gat.

Bu­da­pest szil­vesz­ter es­té­jén ren­ge­teg iz­gal­mas prog­ra­mot tar­to­gat. Nagy a nyo­más az em­be­ren, hol töltse az esz­tendő utolsó óráit.

Nagyot húzott a BKK, vége a szilveszteri gyalogtúráknak

Nagyot húzott a BKK, vége a fárasztó szilveszteri gyalogtúráknak

Szil­vesz­ter­kor egész éjjel köz­le­kedni fog a 2-es és a 4-es metró, va­la­mint Kő­bá­nya-Kis­pest és a Lehel tér kö­zött a 3-as metró - adta hírül a BKK.

90 évet kaptak összesen a tanárnőt csoportosan megerőszakoló irakiak

90 évet kaptak összesen a tanárnőt csoportosan megerőszakoló irakiak

Nyolc iraki mig­ránst ítél­tek el jog­erő­sen Bécs­ben.

Nyolc iraki mig­ránst ítél­tek el jog­erő­sen Bécs­ben.

Több szexuális áldozata lehet a szilveszternek, mint amennyiről tudtunk

Több szexuális áldozata lehet a szilveszternek, mint amennyiről tudtunk

A német köz­vé­le­mény eddig úgy tud­hatta, hogy össze­sen 13 sze­xu­á­lis bűn­cse­lek­mény tör­tént az el­múlt szil­vesz­ter­kor Ber­lin­ben.

Eddig titkolt részletek derültek ki a pásztói csecsemőgyilkosság ügyében

Eddig titkolt részletek derültek ki a pásztói csecsemőgyilkosság ügyében

Mó­nika, mi­u­tán meg­szülte kis­ba­bá­ját, órákra el­tűnt, senki sem tudja, hogy hol járt.

Szörnyű dolog derült ki a szilveszterkor elmenekült idős férfiról

Szörnyű dolog derült ki a szilveszterkor elmenekült idős férfiról

A pe­tár­dák­tól ijed­he­tett meg az a 90 éves férfi, aki még szil­vesz­ter éj­je­lén tűnt el a Szenci já­rás­ban ta­lál­ható Csöl­lé­ről.

Mi történhetett? Megszöktek a nyilvánosság elől Harry hercegék

Mi történhetett? Megszöktek a nyilvánosság elől Harry hercegék

Ket­tes­ben utaz­tak el az év végén, prog­ram­juk­ról pedig igen ke­ve­set lehet tudni.

Playboy-partin szexiskedett Donald Trump fiatalabbik lánya!

Playboy-partin szexiskedett Donald Trump fiatalabbik lánya!

Az ame­ri­kai elnök lánya elég pi­káns bulit és par­ti­ru­hát vá­lasz­tott.

Az ame­ri­kai elnök lánya elég pi­káns bulit és par­ti­ru­hát vá­lasz­tott.

Sármos férfiak akarták elcsábítani a buliban Kiszel Tündét!

Sármos férfiak akarták elcsábítani a buliban Kiszel Tündét!

Tünde na­gyon jól né­zett ki!

A de­ko­ra­tív mé­dia­sze­mé­lyi­ség egy fer­ge­te­ges szil­vesz­teri par­tin kö­szön­tötte az új­évet! Tünde na­gyon jól né­zett ki, ezt bi­zony a férfiak is ész­re­vet­ték!

Durva részletek: így ölt a féktelen gyilkos Szegeden

Durva részletek: így ölt a féktelen gyilkos Szegeden

Ma­gá­val is pró­bált vé­gezni.

A ke­gyet­len férfi elő­ször meg­ölte ba­rát­nő­jét, majd ma­gá­val is vé­gezni pró­bált, de meg­gon­dolta magát.

Velük töltötte a szilvesztert Medveczky Ilona: Nem volt jó élmény...

Velük töltötte a szilvesztert Medveczky Ilona: Nem volt jó élmény...

A tánc­mű­vésznő nem sokat tu­dott aludni 2018 első éj­sza­ká­ján!

A tánc­mű­vésznő nem sokat tu­dott aludni 2018 első éj­sza­ká­ján!

Ismét migránsok molesztáltak nőket Ausztriában szilveszterkor

Ismét migránsok molesztáltak nőket Ausztriában szilveszterkor

Szá­mos sze­xu­á­lis zak­la­tás kap­csán tet­tek fel­je­len­tést nők a rend­őr­sé­gen.

Szá­mos sze­xu­á­lis zak­la­tás kap­csán tet­tek fel­je­len­tést a rend­őr­sé­gen az érin­tett oszt­rák nők.

Senki sem gondolta volna, itt tűnt fel Harry herceg és menyasszonya

Senki sem gondolta volna, itt tűnt fel Harry herceg és menyasszonya

A sze­rel­me­sek szil­vesz­teri út­juk­hoz az uta­zás egy tőlük szo­kat­lan mód­ját vá­lasz­tot­ták.

Kicsit szétcsúszott Majka, de szerinte ez még vállalható

Kicsit szétcsúszott Majka, de szerinte ez még vállalható

Majka és gye­re­kei anyja.

Mint min­denki, Majka és gye­re­kei anyja is ki­rúg­tak a hám­ból szil­vesz­ter éj­szaka.

Nem csak kutyák, egy 89 éves férfi is eltűnt a szilveszteri petárdázások miatt

Nem csak kutyák, egy 89 éves férfi is eltűnt a szilveszteri petárdázások miatt

Szil­vesz­ter­kor ve­szett nyoma. A pe­tár­dák­tól ijed­he­tett meg.

Szil­vesz­ter­kor ve­szett nyoma az idős em­ber­nek. Ro­ko­nai sze­rint az óév­bú­csúsz­tató és új­év­kö­szöntő pe­tár­dák, il­letve tű­zi­já­té­kok dur­ra­ná­sa­i­tól ijed­he­tett meg a bácsi, akit már a rend­őr­ség is keres.

Teli az internet elveszett kutyák képeivel

Teli az internet elveszett kutyák képeivel

Ezen a szil­vesz­te­ren is ren­ge­teg állat szö­kött el ott­hon­ról a pe­tár­dá­zás miatt.

Ezen a szil­vesz­te­ren is ren­ge­teg állat szö­kött el ott­hon­ról a pe­tár­dá­zás miatt.

Egy ágyban szilveszterezett barátnőjével Hódi Pamela

Egy ágyban szilveszterezett barátnőjével Hódi Pamela

Hódi Pa­mela egy éj­sza­kára ki­lé­pett az anyuka sze­rep­ből és ba­rát­nő­jé­vel töl­tötte az időt.

Sztárok vallanak az újévi fogadalmakról

Sztárok vallanak az újévi fogadalmakról

Ős­régi szo­kás, hogy szil­vesz­ter éj­je­lén meg­fo­ga­dunk va­la­mit...

Ős­régi szo­kás, hogy szil­vesz­ter éj­je­lén meg­fo­ga­dunk va­la­mit, amit aztán több­nyire már az újév első órá­i­ban jól meg is sze­günk.

150 köbméter szemetet dobáltunk szét Budapesten szilveszterkor

150 köbméter szemetet dobáltunk szét Budapesten szilveszterkor

Az FKF dol­go­zói reg­gel hat­kor kezd­ték a mun­kát, hogy el­tűn­tes­sék...

Az FKF dol­go­zói reg­gel hat­kor kezd­ték a mun­kát és kora dél­utá­nig fo­lya­ma­to­san dol­goz­tak, hogy el­tűn­tes­sék azt a ha­tal­mas sze­mét­he­gyet, amit a bu­li­zók hagy­tak maguk után az utcán... Per­sze nem ju­tot­tak el min­den­hová...

Pezsgő sportvilág: ezek a meccsek indítják be az új évet

Pezsgő sportvilág: ezek a meccsek indítják be az új évet

Angol foci, dart­sos vb-döntő, havas és jeges spor­tok, no meg te­nisz ki­ful­la­dá­sig. Kö­te­lező prog­ra­mok a szil­vesz­teri koc­cin­tás más­nap­jára.

In­dítsd sport­tal 2018-at is! Angol foci, dart­sos vb-döntő, havas és jeges spor­tok, no meg te­nisz ki­ful­la­dá­sig. Kö­te­lező prog­ra­mok a szil­vesz­teri koc­cin­tás más­nap­jára.

Röhögj Kovács Patríciával, Kovács Patrícián!

Röhögj Kovács Patríciával, Kovács Patrícián!

Ha­zánk egyik leg­nép­sze­rűbb szí­nész­nő­jé­től nem ide­gen az ön­iró­nia. Az év utolsó nap­ján ön­ma­gán ne­vet­gél...

Ha­zánk egyik leg­nép­sze­rűbb szí­nész­nő­jé­től nem ide­gen az ön­iró­nia. Az év utolsó nap­ján ön­ma­gán ne­vet­gél ki­csit.

Így kell elsősegélyt adni alkoholmérgezés esetén

Így kell elsősegélyt adni alkoholmérgezés esetén

Ezekre a tü­ne­tekre fi­gyelj.

Bár az al­ko­hol min­den­kire ki­csit más­ként hat, egyes jelek vi­szony­lag ál­ta­lá­nos­nak te­kint­he­tők - me­lyek alap­ján meg­ál­la­pít­ható az al­ko­hol­mér­ge­zés.

Különleges kisfilmmel búcsúztatta az óévet Király Gábor

Különleges kisfilmmel búcsúztatta az óévet Király Gábor

Fon­tos sze­rep ju­tott a fe­le­sé­gé­nek.

Új sze­re­pek­ben pró­bálta ki magát a Ha­la­dás ikonja. Fon­tos fel­adat ju­tott a ka­pus­le­genda fe­le­sé­gé­nek és saját kis bi­ro­dal­má­nak is.

Szinte semmit sem takar a bikini a világszép magyar focistabarátnőn

Szinte semmit sem takar a bikini a világszép magyar focistabarátnőn

Ez a fotó be­járja a vi­lá­got. Viki megint ki­tett ma­gáért. Ilyen szexi újévi jó­kí­ván­sá­got még nem lát­tál!

Szuper ötletek szilveszterre, így lesz fergeteges a buli

Szuper ötletek szilveszterre, így lesz fergeteges a buli

Nálad lesz idén a szil­vesz­teri buli?

Nálad lesz idén a szil­vesz­teri parti? Te­remts bu­li­han­gu­la­tot, hogy min­denki jól érezze magát! Mu­tat­juk az öt­le­te­ket!

Veszélyben lehet: ijesztő fotót osztott meg Debreczeni Zita!

Veszélyben lehet: ijesztő fotót osztott meg Debreczeni Zita!

Nem túl biz­ton­sá­gos he­lyen van.

A csi­nos mo­dell bi­ki­ni­ben kö­szönti az új­évet, ám nem túl biz­ton­sá­gos he­lyen.

Pirner Alma megmutatta, ezt a vadító bugyit viseli szilveszterkor!

Pirner Alma megmutatta, ezt a vadító bugyit viseli szilveszterkor!

Az óév utolsó nap­jára is forró meg­le­pe­tés­sel ké­szült a ra­jon­gók­nak!

A rúd­tánc­baj­nok az óév utolsó nap­jára is forró meg­le­pe­tés­sel ké­szült a ra­jon­gók­nak!

Már biztos, hogy nincs vége a világnak: itt a bizonyíték

Már biztos, hogy nincs vége a világnak: itt a bizonyíték

Éj­fél­kor nem rob­ban fel a világ: erre bi­zo­nyí­ték, hogy Auszt­rá­li­á­ban már újév van.

Éj­fél­kor nem rob­ban fel a világ: erre bi­zo­nyí­ték, hogy Auszt­rá­li­á­ban már újév van.

Így akadtak ki sztárjaink az újévi fogadalomtól

Így akadtak ki sztárjaink az újévi fogadalomtól

Te is unod már?

Te is unod már, hogy foly­ton az újévi fo­ga­dal­ma­id­ról kér­dez­nek? Ők már na­gyon! Vic­ces vi­de­ó­ban akad­tak ki a ma­gyar szí­né­szek.

Kivirult Hujber felesége, mióta elhagyta: Így bulizott

Kivirult Hujber felesége, mióta elhagyta: Így bulizott

Egyre bol­do­gabb és fel­sza­ba­dul­tabb.

A kü­lö­nös élet­vi­telt foly­tató szí­nész fe­le­sége egyre bol­do­gabb és fel­sza­ba­dul­tabb, mióta vál­lal­tan új kap­cso­lat­ban él és nem várja haza fér­jét.

Máris elkezdődött: kilőtte a saját szemét egy petárdával egy kisfiú

Máris elkezdődött: kilőtte a saját szemét egy petárdával egy kisfiú

Már a teg­napi lapok is szá­mos sé­rült­ről szá­mol­tak be Né­met­or­szág-szerte.

Már a teg­napi lapok is szá­mos sé­rült­ről szá­mol­tak be Né­met­or­szág-szerte. Talán ta­nul­sá­gos lesz azok szá­mára, akik sze­rint nincs szil­vesz­ter pe­tárda nél­kül, még akkor is, ha ná­lunk ez til­tott.

Egy egész város gyászolja az elhunyt világbajnok magyar sportolót

Egy egész város gyászolja az elhunyt világbajnok magyar sportolót

Szo­morú szil­vesz­ter: koc­cin­tás és ut­ca­bál he­lyett a csönd lesz az úr.

Szo­morú szil­vesz­ter: el­ma­rad a csin­nad­ratta Ta­pol­cán. Koc­cin­tás és ut­ca­bál he­lyett a csönd lesz az úr.

Kiadta a BKK: így változik meg ma a menetrend

Kiadta a BKK: így változik meg ma a menetrend

Az év utolsó nap­ján sű­rűb­ben jár­nak.

Az év utolsó nap­ján meg­vál­to­zik a köz­le­ke­dés rendje.

Jön a szilveszter? Így kerüld el a másnaposságot!

Jön a szilveszter? Így kerüld el a másnaposságot!

A kínzó mig­rén meg­szün­tet­hető.

Egy év­záró buli után más­nap sok­szor lük­tető fej­fá­jás­sal éb­re­dünk, mintha el­csa­pott volna min­ket a vonat. Két­ség­be­esésre azon­ban semmi ok.

Drámai vallomás: Jimmy még ma is élne, ha hallgat barátjára

Drámai vallomás: Jimmy még ma is élne, ha hallgat barátjára

Az egy­kori fő­rendőr még ma sem tudja meg­emész­teni, hogy a le­genda nem hall­ga­tott rá és nem ha­gyott fel a fegy­ver­vi­se­lés­sel.

Az egy­kori fő­rendőr még ma sem tudja meg­emész­teni, hogy a le­genda nem hall­ga­tott rá és nem ha­gyott fel a fegy­ver­vi­se­lés­sel.