CÍMKE: 'sziámi ikrek'
FRISS HÍREK

Megműtötték Budapesten a sziámi ikreket!

Megműtötték Budapesten a sziámi ikreket!

El­vé­gez­ték a két­éves, fe­jük­nél össze­nőtt bang­la­desi kis­lá­nyo­kon, Ra­bián és Ru­kián a plasz­ti­kai se­bé­szeti mű­té­tet.

El­vé­gez­ték a két­éves, fe­jük­nél össze­nőtt bang­la­desi kis­lá­nyo­kon, Ra­bián és Ru­kián a plasz­ti­kai se­bé­szeti mű­té­tet.

Boncteremben gyakorolt a sziámi ikreket szétválasztó orvos

Boncteremben gyakorolt a sziámi ikreket szétválasztó orvos

Saját üd­vös­sé­gün­ket mások szol­gá­la­tán ke­resz­tül ér­het­jük el - mondja az ideg­se­bész, aki in­ter­jút adott a Ri­post-nak.

Világcsodára készülnek a magyar orvosok!

Világcsodára készülnek a magyar orvosok!

Vi­lág­ra­szóló or­vosi bra­vúrra ké­szül a csa­pat: a vé­gé­hez kö­ze­le­dik a szi­ámi ik­re­ket szét­vá­lasztó mű­té­tek so­ro­zata.

Újabb vi­lág­ra­szóló or­vosi bra­vúrra ké­szül a ma­gyar csa­pat: a vé­gé­hez kö­ze­le­dik a szi­ámi ik­re­ket szét­vá­lasztó mű­té­tek so­ro­zata.

Orvosi csoda: Elképesztő műtéttel választották szét a sziámi ikreket

Orvosi csoda: Elképesztő műtéttel választották szét a sziámi ikreket

Egyet­len szét­vá­lasztó műtét sem egy­szerű, de ebben az eset­ben a két kis­lány közös szí­ven osz­to­zott.

Magyar orvosok választják szét a bangladesi sziámi ikreket

Ilyen még nem volt, magyar orvosok választják szét a bangladesi sziámi ikreket

Ma­gyar or­vo­so­kon a világ szeme: még idén sze­ret­nék be­fe­jezni a mű­tét­so­ro­za­tot.

Csak egy magyar orvos volt képes a bravúrra!

Világszenzáció: csak egy magyar orvos volt képes a bravúrra!

Egye­dül­álló, ma­gyar mód­szer­rel haj­tott végre or­vosi bra­vúrt dr. Hudák Ist­ván ideg­se­bész Bang­la­des­ben.

Egye­dül­álló, ma­gyar mód­szer­rel haj­tott végre or­vosi bra­vúrt dr. Hudák Ist­ván ideg­se­bész Dél-Ázsi­á­ban, Bang­la­des­ben, ahol egy fe­jük­nél össze­nőtt szi­ámi iker­pár szét­vá­lasz­tá­sán dol­go­zik egy ma­gyar or­vos­cso­port. Tö­ké­le­tes az együtt­mű­kö­dés, hi­he­tet­le­nül jól ha­lad­nak.

Szívszorító fotó: Harcolnak a sziámi ikerpár életéért

Szívszorító fotó: Harcolnak a sziámi ikerpár életéért

A lá­nyok­nak egy lábuk van, de külön szí­vük és tü­de­jük. El kell őket szál­lí­tani, hogy él­hes­se­nek.

A lá­nyok­nak egy lábuk van, de külön szí­vük és tü­de­jük. El kell őket szál­lí­tani, hogy él­hes­se­nek.

Sikeresen szétválasztották a fejüknél összenőtt sziámi ikreket

Orvosi csoda: sikeresen szétválasztották a fejüknél összenőtt sziámi ikreket

Har­minc­fős or­vosi team meg­fe­szí­tett mun­ká­já­nak kö­szön­hető, hogy a babák jó van­nak.

Külön utakon folytatnák a fejüknél összenőtt sziámi ikrek - fotókkal

Külön utakon folytatnák a fejüknél összenőtt sziámi ikrek - fotókkal

A csa­lád két­ség­be­eset­ten ke­resi a meg­ol­dást a szét­vá­lasz­tásra.

A csa­lád két­ség­be­eset­ten ke­resi a meg­ol­dást a szét­vá­lasz­tásra, hogy az ope­rá­ció köz­ben ne hal­ja­nak meg. Az or­vo­sok sze­rint a szét­vá­lasz­tás le­het­sé­ges, de költ­sé­ges és na­gyon koc­ká­za­tos.

Saját ikertestvérét hordta a hasában

Saját ikertestvérét hordta a hasában

Az élős­ködő tesó már majd­nem négy kilós volt.

Az élős­ködő tesó már majd­nem négy kilós volt.

Tanár lett a kétfejű nőből

Tanár lett a kétfejű nőből

Saját csa­ládra vágy­nak a 27 éves szi­ámi ikrek.El­térő egyé­ni­sé­gek, de csak össze­han­gol­tan ké­pe­sek élni.Együtt­mű­kö­dé­sük ered­mé­nye, hogy ha­ma­ro­san ta­nár­ként dol­goz­nak.

Saját csa­ládra vágy­nak a 27 éves szi­ámi ikrek.El­térő egyé­ni­sé­gek, de csak össze­han­gol­tan ké­pe­sek élni. Együtt­mű­kö­dé­sük ered­mé­nye, hogy ha­ma­ro­san ta­nár­ként dol­goz­nak majd a Mo­unds View-i ál­ta­lá­nos is­ko­lá­ban.Abby és Brit­tany meg­sze­rezte a jo­go­sít­ványt is, két­szer vizs­gáz­tak.

A nap VIDEÓJA !
Sziámi ikrek
születtek
Indiában

Sziámi ikrek születtek Indiában - VIDEÓ!

A 20 éves anyá­nak nem volt pénze a ter­hes­ségi ult­ra­hangra. Végig jól érezte magát, ezért a szü­lők nem is gya­na­kod­tak...