CÍMKE: 'szezon'

Nincsenek jó híreink, kevés lesz a legfinomabb nyári gyümölcsből

Nincsenek jó híreink, kevés lesz a legfinomabb nyári gyümölcsből

A ma­gyar dinnye a szo­ká­sos­nál ki­csit ké­sőbb kerül pi­acra és ke­ve­sebb is lesz be­lőle idén.

Ez derült ki a balatoni lángosról

Ez derült ki a balatoni lángosról

Hi­he­tet­len, mégis igaz. Sokak örö­mére.

Bár még csak elő­sze­zon van a Ba­la­ton­nál, máris van­nak jelei annak, hogy egyre töb­ben utaz­nak a ma­gyar ten­ger­hez.

Mire képes Shane Tusup? Hamarosan minden kiderül

Mire képes Shane Tusup? Hamarosan minden kiderül

Hosszú Ka­tinka ex­férje gőz­erő­vel ké­szül a golf­sze­zonra. Vajon mi­lyen si­ke­re­ket fog el­érni ebben a sport­ág­ban?

Hosszú Ka­tinka ex­férje gőz­erő­vel ké­szül a golf­sze­zonra. Vajon mi­lyen si­ke­re­ket fog el­érni ebben a sport­ág­ban?

Ez a retró bikini lesz 2019 szupersztárja: ettől minden férfi bevadul

Ez a retró bikini lesz 2019 szupersztárja: ettől minden férfi bevadul

A retró sze­rel­me­sei idén is ki­él­he­tik ma­gu­kat, ugyanis a magas de­rekú bugyi tö­ret­le­nül hódít. Ezzel a fa­zon­nal egy­sze­rűen nem lehet mel­lé­lőni!

A retró sze­rel­me­sei idén is ki­él­he­tik ma­gu­kat, ugyanis a magas de­rekú bugyi tö­ret­le­nül hódít. Ezzel a fa­zon­nal egy­sze­rűen nem lehet mel­lé­lőni, mu­tat­juk a sik­kes da­ra­bo­kat!

Idén két héttel előbb ér véget a dinnyeszezon

Idén két héttel előbb ér véget a dinnyeszezon

A héten még biz­to­san lesz hazai.

A héten még biz­to­san lesz hazai dinnye az üz­le­tek­ben és pi­a­co­kon, de a jövő héten már egyre ke­ve­sebb he­lyen. Az idei sze­zon két hét­tel előbb kez­dő­dött.

Főszerepben a ciciív: Vizuális orgazmust okoz a 2018-as női fürdőruhadivat!

Főszerepben a ciciív: Vizuális orgazmust okoz a 2018-as női fürdőruhadivat!

Hurrá, vissza­tér az egy­be­ré­szes für­dő­ruha, annak is egy spe­ci­á­lis vál­to­zata, mely ol­dal­ról vil­lant cicit.

Virágba borul a női mell: Erre kell számítani 2018 nyarán!

Virágba borul a női mell: Erre kell számítani 2018 nyarán!

Me­­rész és be­­vál­­la­­lós az idei fesz­­ti­­vál­­sze­­zon leg­­­nép­­sze­­rűbb vi­­se­­lete. Mon­­da­­nunk sem kell, nem til­­ta­­koz­­nak a férfiak...

Végre egy jó hír, ennyivel hamarabb jön a mézédes magyar görögdinnye!

Végre egy jó hír, ennyivel hamarabb jön a mézédes magyar görögdinnye!

A nyá­rias ta­vasz ha­tá­sára idén ren­ge­teg gyü­mölcs előbb érik...

A nyá­rias ta­vasz ha­tá­sára idén ren­ge­teg gyü­mölcs előbb érik, mint azt meg­szok­hat­tuk. Ez alól a dinnye sem ki­vé­tel. Máris el­árul­juk, mi­korra vár­ható a méz­édes ma­gyar fi­nom­ság, amely jól be­hűtve, igazi szomj­oltó a ká­ni­ku­lá­ban!

Durva, mi van a Balatonnál, meglepi a fürdőzőket is

Durva, mi van a Balatonnál, meglepi a fürdőzőket is

Min­den­kit vá­rat­la­nul ért a ta­va­szi nyár: oly­annyira, hogy a ked­dig tartó hosszú hét­vé­gén meg­lepő dol­gok­kal ta­lál­koz­tunk a Ba­la­ton­nál.

Min­den­kit vá­rat­la­nul ért a ta­va­szi nyár: oly­annyira, hogy a ked­dig tartó hosszú hét­vé­gén meg­lepő dol­gok­kal ta­lál­koz­tunk a Ba­la­ton­nál.

Kitört a dinnyeháború!

Kitört a dinnyeháború!

Végre itt a ma­gyar dinnye sze­zonja, de megint ki­tört a há­bo­rús­ko­dás!

Végre itt a ma­gyar dinnye sze­zonja, de megint ki­tört a há­bo­rús­ko­dás! A vá­sár­lók örül­het­tek, hogy a Tesco le­ment 100 fo­rint alá, és 99 fo­rin­tért kí­nálta a ma­gyar gö­rög­dinnyét, ám ez né­há­nyak­nál ki­verte a biz­to­sí­té­kot.

Mindjárt tetőzik a parlagfű-allergia

Mindjárt tetőzik a parlagfű-allergia

A jövő hétig még több orr­fo­lyásra és nát­ha­szerű tü­ne­tekre szá­mít­hat­nak az érin­tet­tek. Na­gyon magas a par­lagfű kon­cent­rá­ci­ója, ami töb­bek hét­vé­gé­jét meg­ke­se­rít­heti.

A jövő hétig még több orr­fo­lyásra és nát­ha­szerű tü­ne­tekre szá­mít­hat­nak az érin­tet­tek. Az egész or­szág te­rü­le­tén na­gyon magas a par­lagfű kon­cent­rá­ci­ója, ami töb­bek hét­vé­gé­jét meg­ke­se­rít­heti. Ugya­n­ak­kor a gom­bákra és ken­der­fé­lékre ér­zé­ke­nyek­nek sem árt fel­ké­szül­nie, mert azok pol­len­szintje is na­gyon magas.

Ezért veszünk egyre kisebb dinnyét!

Ezért veszünk egyre kisebb dinnyét!

Most már gö­rög­dinnyé­ből is ve­he­tünk ma­gyar ter­mesz­té­sűt a pi­a­co­kon!

Végre már nem csak sár­ga­dinnyé­ből, hanem gö­rög­dinnyé­ből is vá­sá­rol­ha­tunk ma­gyar ter­mesz­té­sűt a pi­a­co­kon! Még im­port dinnye is ta­lál­ható a pol­co­kon, de már ren­ge­teg a ma­gyar dinnye!

Figyelem, támadnak az allergiát okozó gombák

Figyelem, támadnak az allergiát okozó gombák

A sze­zon kel­lős kö­ze­pén va­gyunk, so­kak­nak is­me­rős az ilyen­kor szo­ká­sos orr­fo­lyás, tüsszö­gés, visz­kető szem.

A sze­zon kel­lős kö­ze­pén va­gyunk, so­kak­nak is­me­rős az ilyen­kor szo­ká­sos orr­fo­lyás, tüsszö­gés, visz­kető szem. Saj­nos a kö­vet­kező na­pok­ban ez vár az al­ler­gi­á­sok egyik nagy cso­port­jára...

Elképesztő szexi lesz a 2017-es bikinidivat, ettől megvadulnak a férfiak!

Elképesztő szexi lesz a 2017-es bikinidivat, ettől megvadulnak a férfiak!

A ter­ve­zők és a divat dik­tá­lói már most meg­ál­mod­ták a jövő évi tren­de­ket. Min­den ko­ráb­bi­nál iz­gal­ma­sabb für­dő­ru­hák!