CÍMKE: 'szexuális zaklatás'

Sokkoló adatok: az olasz nők felét zaklatták már

Sokkoló adatok: az olasz nők felét zaklatták már

Las­san napi ru­tinná válik a tö­meg­köz­le­ke­dési esz­kö­zö­kön a sze­xu­á­lis zak­la­tás.

Újabb NGO-nál robbant ki a szexbotrány

Újabb NGO-nál robbant ki a szexbotrány

Az el­múlt évek­ben közel 200-szor zak­lat­tak gye­re­ke­ket.

Az el­múlt három évben közel 200 al­ka­lom­mal zak­lat­tak sze­xu­á­li­san vé­de­lemre szo­ruló gye­re­ke­ket.

FRISS HÍREK

Kitálalt múltjáról a sztáranyuka, sosem vállalt el "olyan" munkát

Kitálalt múltjáról a sztáranyuka, sosem vállalt el "olyan" munkát

Sze­rinte sok lány azt sem tudja, mit te­gyen, ha meg­pró­bál­ják ki­hasz­nálni.

Gol­die Hawn sze­rint sok lány azt sem tudja, mit te­gyen, ha meg­pró­bál­ják ki­hasz­nálni.

Súlyos vallomás, nagybátyja molesztálta a futballsztárt

Súlyos vallomás, nagybátyja molesztálta a futballsztárt

So­káig ci­pelte ma­gá­val a ter­het a vi­lág­sztár.

So­káig ci­pelte ma­gá­val a ter­het a vi­lág­sztár, aki a na­pok­ban árulta el a ször­nyű tit­kot.

Szexragadozó garázdálkodott a magyar gyerektáborban, szörnyű, mit tett

Szexragadozó garázdálkodott a magyar gyerektáborban, szörnyű, mit tett

Az ál­do­zat csu­pán 7 éves...

Sú­lyos ügy­ben hoz el­ső­fokú íté­le­tet ked­den a Ta­ta­bá­nyai Já­rás­bí­ró­ság.

Súlyos botrányba keveredett Jennifer Lopez

Súlyos botrányba keveredett Jennifer Lopez

Részt vett egy ese­mé­nyen.

A gyö­nyörű éne­kesnő részt vett egy ese­mé­nyen, ame­lyen sokak sze­rint nem lett volna sza­bad meg­je­len­nie.

Kényes téma, ezt gondolja a szexuális zaklatásról Gryllus Dorka

Kényes téma, ezt gondolja a szexuális zaklatásról Gryllus Dorka

Elő­ször fog­lalt ál­lást a so­ka­kat fog­lal­koz­tató és meg­osztó kér­dés­ben.

A gyö­nyörű sztár elő­ször fog­lalt ál­lást a so­ka­kat fog­lal­koz­tató és meg­osztó kér­dés­ben.

Botrány az Oscaron: ez a színész biztos nem megy el a gálára

Botrány az Oscaron: ez a színész biztos nem megy el a gálára

Fon­tos fel­adata lenne...

Fon­tos fel­adata lenne az Oscar-díjas sztár­nak, de be­je­len­tette: idén nem haj­landó részt venni az át­adón. A szí­nészt el­so­dorta a sze­xu­á­lis zak­la­tási bot­rány.

Kirobbant a botrány: nem zárják el a szexuális ragadozókat

Kirobbant a botrány: nem zárják el a szexuális ragadozókat

A bri­tek­nél be­telt a pohár.

Hiába erő­sza­kol­nak meg ár­tat­la­no­kat, több szá­zan sé­tál­nak ki a bí­ró­sá­gok­ról egy enyhe kis bün­te­tés­sel - a bri­tek­nél be­telt a pohár.

Könnyen szexuális bűncselekmény áldozatai lehetünk a berlini buszokon

Könnyen szexuális bűncselekmény áldozatai lehetünk a berlini buszokon

A sta­tisz­ti­kák sze­rint egyre ve­szé­lye­sebb a ber­lini tö­meg­köz­le­ke­dés.

A német fő­vá­ros tö­meg­köz­le­ke­dési esz­kö­zein 2017-ben meg­dup­lá­zó­dott a sze­xu­á­lis bűn­cse­lek­mé­nyek száma az előző év ada­ta­i­hoz ké­pest. A be nem je­len­tett tá­ma­dá­sok miatt a valós szá­mok még ma­ga­sabb le­het­nek.

Furcsa megoldás: busszal küzdenek a szexuális zaklatás ellen

Busszal küzdenek a szexuális zaklatás ellen

Meg­lepő öt­let­tel állt elő a pá­ri­zsi vá­ros­ve­ze­tés.

Meg­lepő öt­let­tel állt elő a pá­ri­zsi vá­ros­ve­ze­tés: bár­mi­kor meg­álló bu­szok­kal men­te­nék meg éj­sza­kán­ként a nőket a zak­la­tók­tól.

Újabb vád, szexuálisan zaklatták az olimpiai bajnokot

Újabb vád, szexuálisan zaklatták az olimpiai bajnokot

Si­mone Biles is val­lott.

Immár 125 lány és fi­a­tal nő sze­xu­á­lis zak­la­tá­sá­val vá­dol­ták meg a sport­or­vost.

Pornóért rajong a brit parlament

Pornóért rajong a brit parlament

Me­gál­lás nél­kül dagad a sze­xu­á­lis zak­la­tási bot­rány.

Me­gál­lás nél­kül dagad a sze­xu­á­lis zak­la­tási bot­rány, és az sem vet túl jó fényt a brit po­li­ti­ku­sokra, hogy re­kord­szám­ban sze­ret­tek volna por­nófil­met nézni a par­la­ment­ben.

Elképesztő, mit műveltek szegény nőkkel az elővárosi vonaton

Elképesztő, mit műveltek szegény nőkkel az elővárosi vonaton

Nehéz el­hinni, hogy a vé­let­len műve lenne...

Nehéz el­hinni, hogy a vé­let­len műve, de pár órán belül két külön vo­na­ton, két el­kö­vető zak­la­tott sze­xu­á­li­san két ide­gen nőt Ber­lin­ben. Egyik eset­ben a tá­madó nemi szerve is elő­ke­rült, de az ál­do­zat szok­nyája alá is be­nyúl­tak...

Katalinék szexuális ragadozót engedtek a gyerekeik közelébe

Katalinék szexuális ragadozót engedtek a gyerekeik közelébe

Ka­ta­lin her­cegné és az angol ki­rá­lyi csa­lád tag­jai nem is sej­tet­ték, hogy mi­lyen em­bert en­ged­tek maguk közé...

Ka­ta­lin her­cegné és az angol ki­rá­lyi csa­lád tag­jai nem is sej­tet­ték, hogy mi­lyen em­bert en­ged­tek maguk közé...

Lebukott az Oscar-díjas színész: undorító, amit kolléganőjével művelt

Lebukott az Oscar-díjas színész: undorító, amit kolléganőjével művelt

Meg­lepő ti­tokra de­rült fény Mi­chael Do­ug­las éle­té­ből.

Meg­lepő ti­tokra de­rült fény Mi­chael Do­ug­las éle­té­ből.

Dagad a botrány: fény derült a sikeres színész sötét titkára

Dagad a botrány: fény derült a sikeres színész sötét titkára

Sú­lyos dol­gok­kal vá­dol­ják.

Ki­de­rült, hogy a szí­nész nemi szerve nem várt hely­zet­ben ke­rült elő - egy szí­nésznő leg­na­gyobb ré­mü­le­tére.

Nevetséges megoldás, megússzák a zaklató politikusok

Nevetséges megoldás, megússzák a zaklató politikusok

Nem bün­te­tik meg őket.

A ki­szi­vár­gott do­ku­men­tu­mok sze­rint foly­tat­hat­ják a mun­ká­ju­kat a zak­la­tási bot­rányba ke­ve­redő kép­vi­se­lők, szinte sem­mi­lyen bün­te­tést nem kap­nak.

Németországban nem biztonságos nőnek lenni

Németországban nem biztonságos nőnek lenni

Az ut­cá­kon már a ret­te­gés az úr.

A német vá­ro­sok ut­cáin már a ret­te­gés az úr, a nők bár­mi­kor sze­xu­á­lis zak­la­tás ál­do­za­tává vál­hat­nak, Mer­kelék rosszul vi­szo­nyul­nak a prob­lé­má­hoz.

Gyűrűzik a botrány: Baukó Éva nem ezt várta Havas Henriktől

Gyűrűzik a botrány: Baukó Éva nem ezt várta Havas Henriktől

Fel­zak­lat­ták az újabb fej­le­mé­nyek.

A va­ló­ság­show-sze­rep­lőt fel­zak­latta, az ATV dön­tése, de nem elé­ge­dett.

Szexbotrány a parlamentben: pornó miatt mondott le a képviselő

Szexbotrány a parlamentben: pornó miatt mondott le a képviselő

The­resa May leg­rosszabb rém­álma vált va­lóra.

May he­lyet­tese is be­le­bu­kott a sze­xu­á­lis zak­la­tá­sos bot­rányba.

Rettegnek a nők a metrón és a buszokon

Rettegnek a francia nők a metrón és a buszokon

A sze­xu­á­lis ra­ga­do­zók Mek­ká­jává vál­tak a tö­meg­köz­le­ke­dési esz­kö­zök.

A sze­xu­á­lis ra­ga­do­zók Mek­ká­jává vál­tak a kü­lön­böző tö­meg­köz­le­ke­dési esz­kö­zök: itt ál­lan­dóan zak­lat­hat­ják a véd­te­len nőket.

Óriási fordulat Michael Jackson gyermekmolesztálási ügyében

Óriási fordulat Michael Jackson gyermekmolesztálási ügyében

A 2009-ben el­hunyt pop­ikont egy­kori párt­fo­goltja vá­dolta meg sze­xu­á­lis zak­la­tás­sal. A bí­ró­ság most meg­lepő dön­tést ho­zott!

Tabuk nélkül vallott a szereposztó díványról Ónodi Eszter

Tabuk nélkül vallott a szereposztó díványról Ónodi Eszter

Azu­rák Csaba a sze­xu­á­lis zak­la­tás­ról kér­dezte, Ónodi Esz­ter el­árulta saját ta­pasz­ta­la­tait.

Azu­rák Csaba a sze­xu­á­lis zak­la­tás­ról kér­dezte, Ónodi Esz­ter el­árulta saját ta­pasz­ta­la­tait.

Fájdalmas dolgokat mondott a népszerű színésznő, teljesen összeomlott

Fájdalmas dolgokat mondott a népszerű színésznő, teljesen összeomlott

A gyö­nyörű szí­nésznő azt ál­lítja, hogy a hír­hedt film­mo­gul tette tönkre.

A gyö­nyörű szí­nésznő azt ál­lítja, hogy a hír­hedt film­mo­gul tette tönkre. A pro­du­cer más­képp em­lék­szik.

Kikészült Baukó Éva, ez lett a zaklatásos botrány következménye!

Kikészült Baukó Éva, ez lett a zaklatásos botrány következménye!

Na­pok­kal az­után, hogy meg­ne­vezte a tá­ma­dó­ját, tel­je­sen ki­bo­rult, még aludni is kép­te­len.

Tovább dagad a botrány: Görög Zita jól emlékszik Havas Henrik zaklatására

Tovább dagad a botrány: Görög Zita jól emlékszik Havas Henrik zaklatására

Min­denki kí­no­san érezte magát egy Hal a tor­tán for­ga­tá­sán, ami­kor Görög Zita fel­szó­lí­totta Havas Hen­ri­ket.

Megtörte a csendet: 10 éves kislányt akart megerőszakolni a sztár

Megtörte a csendet: 10 éves kislányt akart megerőszakolni a sztár

A nő még gye­rek volt, mikor az ár­tat­la­nul in­duló fo­tó­zás ször­nyű véget ért.

A nő még gye­rek volt, mikor egy ár­tat­lan­nak in­duló fo­tó­zás bor­zal­mas véget ért.

Újabb fordulat: Ezt tette az ATV Havas Henrikkel

Újabb fordulat: Ezt tette az ATV Havas Henrikkel

Havas Hen­rik ügyé­ben ko­moly nyo­mo­zás fo­lyik, té­vé­csa­tor­nája le­vette a kép­er­nyő­ről.

Havas Hen­rik ügyé­ben ko­moly nyo­mo­zás fo­lyik, té­vé­csa­tor­nája le­vette a kép­er­nyő­ről.

Vajon hazaküldik? Ma döntenek Havas Henrik sorsáról

Vajon hazaküldik? Ma döntenek Havas Henrik sorsáról

Vajon hazaküldik? Ma döntenek Havas Henrik sorsáról

Szo­rul a hurok Havas Hen­rik körül!

Szo­rul a hurok Havas Hen­rik körül! Baukó Éva és Mol­nár Anikó vádló nyi­lat­ko­zata után egyre több val­lo­más lát nap­vi­lá­got. Az ATV ma dönt a sor­sá­ról.

Ki jön még? Vágó is zaklatással vádolta Havast

Ki jön még? Vágó is zaklatással vádolta Havast

Fe­le­sé­gé­nek kül­dött il­let­len SMS-eket.

Havas Hen­rik­nél min­den bi­zonnyal ter­mé­sze­tes, hogy a ki­sze­melt höl­gye­ket mód­sze­re­sen zak­latja, amíg csak célt nem ér náluk, vagy...

Nem hiszed el, mivel vádolják az elhunyt színészlegendát

Nem hiszed el, mivel vádolják az elhunyt színészlegendát

Alig két és fél hete je­len­tette be csa­ládja David Cas­sidy ha­lá­lát, máris sze­xu­á­lis zak­la­tás­sal vá­dol­ják a szí­nészt.

Alig két és fél hete je­len­tette be csa­ládja David Cas­sidy ha­lá­lát, máris sze­xu­á­lis zak­la­tás­sal vá­dol­ják a szí­nészt. amantha Fox ön­élet­rajzi könyve csak a jö­vő­hé­ten je­le­nik meg, de már most nyil­vá­nos­ságra ho­zott be­lőle egy olyan tör­té­ne­tet, amely­ben David Cas­sidyt zak­la­tás­sal vá­dolta meg.

Most jelentették be: a börtönben meghalt a nemi erőszak miatt elítélt mogul

Most jelentették be: a börtönben meghalt a nemi erőszak miatt elítélt mogul

Szív­ro­ha­mot ka­pott a cel­lá­já­ban.

Szív­ro­ha­mot ka­pott a cel­lá­já­ban, és hiába szál­lí­tot­ták kór­házba, éle­tét vesz­tette.

Gesztesi szerint Liptai Claudiát is zaklatta Havas Henrik

Gesztesi szerint Liptai Claudiát is zaklatta Havas Henrik

Döb­be­ne­tes a mai bot­rány fé­nyé­ben új­ra­ol­vasni Gesz­tesi egy ko­rábbi durva ki­fa­ka­dá­sát Havas Hen­rik ellen.

Döb­be­ne­tes új­ra­ol­vasni Gesz­tesi egy ko­rábbi durva ki­fa­ka­dá­sát Havas Hen­rik ellen.

Hétfőn eldől, leveszik-e Havast a képernyőről

Hétfőn eldől, leveszik-e Havast a képernyőről

Az ATV ve­zér­igaz­ga­tója - egy­előre ál­ta­lá­nos­ság­ban - ki­je­len­tette, hogy nem tűr­nek meg sze­xu­á­lis zak­la­tó­kat maguk kö­zött.

Újabb mocskos részletek derültek ki Kevin Spacey-ről

Újabb mocskos részletek derültek ki Kevin Spacey-ről

Nem hi­szed el, kit kör­nyé­ke­zett meg.

Egyre dur­vább tör­té­ne­tek lát­nak nap­vi­lá­got a szí­nész-ren­de­ző­ről.

Kiderült, mi lesz a sorsa a zaklatással vádolt Havas Henriknek!

Kiderült, mi lesz a sorsa a zaklatással vádolt Havas Henriknek!

Né­meth Szi­lárd el­mondta, a sze­xu­á­lis zak­la­tás min­den for­má­ját mély­sé­ge­sen el­ítéli.

Videó. Havas Henrik újabb áldozata
9 percen át
részletezte mit élt át

Videó. Havas Henrik újabb áldozata 9 percen át részletezte mit élt át

Nehéz hig­gad­tan vé­gig­nézni, ho­gyan vi­szo­nyult a nők­höz Havas Hen­rik.

Nehéz hig­gad­tan vé­gig­nézni, ho­gyan vi­szo­nyult a nők­höz Havas Hen­rik.

Felháborodtak Havas kollégái, ezt gondolják a tévésről

Felháborodtak Havas kollégái, ezt gondolják a tévésről

Baukó Éva nem hagyja annyi­ban.

Baukó Éva nem hagyja annyi­ban a dol­got, ta­nu­kat gyűjt, és har­col az iga­záért.

Gyűrűzik a botrány: Baukó Éva tanúkkal cáfolja Havas hazugságát

Gyűrűzik a botrány: Baukó Éva tanúkkal cáfolja Havas hazugságát

To­vábbra is forr­nak az in­du­la­tok az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő és sze­xu­á­lis zak­la­tója körül.

Ezt várná el Baukó Éva a zaklatással vádolt Havas Henriktől

Ezt várná el Baukó Éva a zaklatással vádolt Havas Henriktől

Baukó Éva sze­xu­á­lis zak­la­tás­sal vá­dolja Havas Hen­ri­ket - erről a minap egy Fa­ce­book-be­jegy­zé­sé­ben val­lott.

Baukó Éva sze­xu­á­lis zak­la­tás­sal vá­dolja Havas Hen­ri­ket.

Drámai fotóval üzentek a szexuális zaklatással vádolt magyar mentők

Drámai fotóval üzentek a szexuális zaklatással vádolt magyar mentők

A nyo­mo­zást most bűn­cse­lek­mény hi­á­nyá­ban le­zár­ták.

A nyo­mo­zást most bűn­cse­lek­mény hi­á­nyá­ban le­zár­ták.

Drámai vallomás: ezt tették az Oscar-díjas színésznővel

Drámai vallomás: ezt tették az Oscar-díjas színésznővel

Azért kel­lett szen­ved­nie, mert nő.

Újabb sztár szó­lalt meg a zak­la­tá­sok­kal kap­cso­lat­ban: leg­alább száz olyan tör­té­net jut eszébe, ami­kor azért kel­lett szen­ved­nie a szak­má­já­ban, mert nő.

Lebukott a HÖK-ös, durván fogdosta a diáklányt a táborban

Lebukott a HÖK-ös, durván fogdosta a diáklányt a táborban

Nyíl­tan és dur­ván fog­dos­ha­tott egy di­á­kot az egyik HÖK-kül­dött az au­gusz­tusi ELTE-tá­bor­ban. Az egye­te­met nem elő­ször vá­dol­ják meg sze­xu­á­lis zak­la­tás­sal.

Kiderült: itt zaklatják legtöbbször a nőket

Kiderült: itt zaklatják legtöbbször a nőket

A sze­xu­á­lis zak­la­tás nem­csak a fi­a­tal szí­nész­nő­ket érinti - nők ezrei ta­lál­koz­nak va­la­mi­lyen for­má­já­val nap mint nap, és a leg­na­gyobb ve­szély­ben éppen a mun­ka­he­lyü­kön van­nak.

A sze­xu­á­lis zak­la­tás nem­csak a fi­a­tal szí­nész­nő­ket érinti - nők ezrei ta­lál­koz­nak va­la­mi­lyen for­má­já­val nap mint nap, és a leg­na­gyobb ve­szély­ben éppen a mun­ka­he­lyü­kön van­nak.

Megszólalt a szexuális zaklatással vádolt magyar orgonaművész

Megszólalt a szexuális zaklatással vádolt magyar orgonaművész

Az el­múlt egy hó­nap­ban köz­ponti téma lett a sze­xu­á­lis zak­la­tás. Var­nus Xavér fel­há­bo­ro­dott.

Az el­múlt egy hó­nap­ban köz­ponti téma lett a sze­xu­á­lis zak­la­tás.

Fordulat a zaklatási botrányban: mocskos részletek kerültek elő

Fordulat a zaklatási botrányban: mocskos részletek kerültek elő

Egyre dur­vább dol­gok de­rül­nek ki.

A sze­xu­á­lis zak­la­tás­sal vá­dolt Kevin Spa­cey-ről egyre dur­vább dol­gok de­rül­nek ki.

Sylvester Stallonét vádolják: testőrével kényszerített szexre egy lányt

Sylvester Stallonét vádolják: testőrével kényszerített szexre egy lányt

Ál­lí­tó­lag egy 16 éves lányt csalt fel a ho­telbe, és szexre kény­sze­rí­tette.

Ál­lí­tó­lag egy 16 éves lányt csalt fel a ho­tel­szo­bá­jába, és bru­tá­li­san szexre kény­sze­rí­tette.

Kitört a botrány: kiderültek a sztárszínész mocskos titkai

Kitört a botrány: kiderültek a sztárszínész mocskos titkai

A Gre­ase egy­kori sztár­já­ról na­gyon kel­le­met­len dol­gok de­rül­tek ki.

A Gre­ase egy­kori sztár­já­ról na­gyon kel­le­met­len dol­gok de­rül­tek ki, egy masszőr szá­molt be ször­nyű em­lé­ke­i­ről.

Kiderült, szörnyű szexbotrányba keveredett Mariah Carey

Kiderült, szörnyű szexbotrányba keveredett Mariah Carey

Egy hozzá igen­csak közel álló, egy­kori al­kal­ma­zott tá­lalt ki róla!

Egy hozzá igen­csak közel álló, egy­kori al­kal­ma­zott tá­lalt ki róla! De vajon van alapja a vá­dak­nak?

Csak kitalálta a szexuális erőszakot a 15 éves lány

Csak kitalálta a szexuális erőszakot a 15 éves lány

Bör­tönbe ke­rül­het.

Durva vá­dak­kal il­lette ne­ve­lő­szü­le­i­nek ke­resztfiát, hogy a gyám­ügy ki­emelje a csa­lád­ból. Bör­tönbe ke­rül­het.

Ez durva, szexuálisan zaklatta nevelt lányát Nicki Minaj testvére

Ez durva, szexuálisan zaklatta nevelt lányát Nicki Minaj testvére

Saját sper­mája buk­tatta le.

A be­te­ges vágy­tól fű­tött férfit saját sper­mája buk­tatta le.

Szexbotrány a parlamentben, pincérnőket fogdostak a képviselők

Szexbotrány a parlamentben, pincérnőket fogdostak a képviselők

Sok­koló tör­té­ne­tek­kel állt elő egy pin­cérnő: 30 brit kép­vi­selő akarta az ágyába csá­bí­tani őt.

Kiszivárgott a hír: erőszakolni akart a pedofil sztárszínész

Kiszivárgott a hír: erőszakolni akart a pedofil sztárszínész

Kü­lö­nö­sen fi­a­tal ál­do­za­tot sze­melt ki.

Kü­lö­nö­sen fi­a­tal ál­do­za­tot sze­melt ki ma­gá­nak az erő­sza­kos férfi. Ügyé­ben fo­ko­zó­dik a bot­rány!

Élő adásban mutatta meg ágaskodó férfiasságát a műsorvezető

Élő adásban mutatta meg ágaskodó férfiasságát a műsorvezető

Ki­de­rült az is, hogy sze­xu­á­li­san zak­latta az egyik mun­ka­tár­sát.

Ki­de­rült az is, hogy sze­xu­á­li­san zak­latta az egyik mun­ka­tár­sát.

"Felfedezheted a testem" - újabb színészt vádolnak szexuális zaklatással

"Felfedezheted a testem" - újabb színészt vádolnak szexuális zaklatással

Eddig két nő je­lent­ke­zett, aki­ket fi­a­tal ko­ruk­ban a szí­nész­le­genda Dus­tin Hoff­man kör­nyé­ke­zett meg - egyre dagad a bot­rány.

Ismert férfikollégája szexuálisan közeledett Havas Henrikhez!

Ismert férfikollégája szexuálisan közeledett Havas Henrikhez!

A het­ve­nes évek­ben tör­tént.

Az el­is­mert új­ság­író­val a het­ve­nes évek­ben tör­tént az in­ci­dens, éj­szaka, egy au­tó­ban.

Már egy miniszter is belebukott a zaklatásokba

Már egy miniszter is belebukott a zaklatásokba

Sorra derül ki a ha­talmi hely­zet­ben lévő férfi­ak­ról, hogy sze­xu­á­li­san zak­lat­ták kol­lé­ga­nő­i­ket.

Sorra derül ki a va­la­mi­lyen szem­pont­ból ha­talmi hely­zet­ben lévő po­li­ti­kus vagy mű­vész férfi­ak­ról, hogy sze­xu­á­li­san zak­lat­ták kol­lé­ga­nő­i­ket, is­me­rő­se­i­ket.

Borzalom a magyar iskolában: évekig zaklatta a tinilányokat a tanár

Borzalom a magyar iskolában: évekig zaklatta a tinilányokat a tanár

A rém év­ti­ze­de­ken ke­resz­tül va­dász­ha­tott a bi­zony­ta­lan kis­lá­nyokra.

A rém év­ti­ze­de­ken át va­dász­ha­tott a lá­nyokra, akik ott­hon sem mer­ték el­árulni, mit tesz velük.

Erre senki sem számított: saját neméhez vonzódik a sztárszínész

Erre senki sem számított: saját neméhez vonzódik a sztárszínész

A sztár bo­csá­na­tot kért egy fi­a­tal sze­xu­á­lis zak­la­tá­sáért, majd egy még meg­le­pőbb be­je­len­tés­sel állt elő.

Bushig ér a zaklatási botrány, színésznőt fogdosott

Bushig ér a zaklatási botrány, színésznőt fogdosott

Egy közös fotó ké­szí­té­se­kor tör­tént.

A volt ame­ri­kai elnök egy közös fotó ké­szí­tése köz­ben nyom­kodta meg a nő fe­ne­két, mi­köz­ben disznó vic­cet me­sélt neki és a mel­lette álló fe­le­sé­gé­nek.

Náci apja rettegésben tartotta Hollywood legújabb molesztálóját

Náci apja rettegésben tartotta Hollywood legújabb molesztálóját

Sok­koló rész­le­tek de­rül­tek ki Kevin Spa­cey múlt­já­ból, amik talán ma­gya­rá­za­tot adnak arra, hogy miért lett be­lőle sze­xu­á­lis ra­ga­dozó.

Sok­koló rész­le­tek de­rül­tek ki Kevin Spa­cey múlt­já­ból, amik talán ma­gya­rá­za­tot adnak arra, hogy miért lett be­lőle sze­xu­á­lis ra­ga­dozó. De ment­ség­ként ezek sem szol­gál­nak a tet­te­ire...

Újabb botrány: 25 éve halott sztárt vádoltak meg erőszakkal

Újabb botrány: 25 éve halott sztárt vádoltak meg erőszakkal

Egyre újabb és újabb csont­vá­zak hul­la­nak ki abból a bi­zo­nyos szek­rény­ből vi­lág­szerte.

Egyre újabb és újabb csont­vá­zak hul­la­nak ki abból a bi­zo­nyos szek­rény­ből vi­lág­szerte.

Szörnyű, mit műveltek az utcán a diáklányokkal, videóra vették

Szörnyű, mit műveltek az utcán a diáklányokkal, videóra vették

Rá­adá­sul mindez fé­nyes nap­pal tör­tént! Nem csoda, hogy a szü­lők már nem merik ki­en­gedni lá­nya­i­kat az ut­cára.

Meztelenül alázták meg a gyönyörű hollywoodi színésznőt

Meztelenül alázták meg a gyönyörű hollywoodi színésznőt

Most ki­tá­lalt!

A köz­ked­velt szí­nésznő a tör­tén­tek után se­gít­sé­get kért, de ehe­lyett újabb sokk érte. Most ki­tá­lalt!

Undorító, aljas bosszút állt szexuális zaklatója Földes Eszteren

Undorító, aljas bosszút állt szexuális zaklatója Földes Eszteren

Egyre több zak­la­tásra derül fény a múlt­ból.

Egyre több zak­la­tásra derül fény a múlt­ból. Saj­nos Lo­vasi And­rás fe­le­sé­gé­nek, Föl­des Esz­ter­nek is van miről ki­pa­kol­nia.

Drámai vallomás: Szexuálisan zaklatták Reese Witherspoont

Drámai vallomás: Szexuálisan zaklatták Reese Witherspoont

A gyö­nyörű vi­lág­sztár hosszú hall­ga­tás után törte meg a csen­det. Ször­nyű per­ce­ket élt át ti­ni­ko­rá­ban...

A gyö­nyörű vi­lág­sztár hosszú hall­ga­tás után törte meg a csen­det. Ször­nyű per­ce­ket élt át ti­ni­ko­rá­ban...

Újabb magyar színésznő tálalt ki: szexért ajánlottak neki szerepet

Újabb magyar színésznő tálalt ki: szexért ajánlottak neki szerepet

A lu­xus­fe­le­ség sze­rint van­nak ren­de­zők, akik így osz­ta­nak sze­re­pet.

A lu­xus­fe­le­ség sze­rint köz­tu­dott, hogy van­nak ren­de­zők, akik így osz­ta­nak sze­re­pet.

Rendező kényszerítette szexre a magyar sztárt, újabb részletek

Rendező kényszerítette szexre a magyar sztárt, újabb részletek

A 41 éves szí­nésznő hosszú hall­ga­tás után dön­tött úgy, hogy meg­töri a csen­det.

Fordulat: megdöbbentő dolgot tett a gyerekeit zaklató anya

Fordulat: megdöbbentő dolgot tett a gyerekeit szexuálisan zaklató anya

For­du­lat kö­vet­kez­het a szi­get­szent­mik­lósi hor­ror­szü­lő­ként el­hí­re­sült H. And­rea és K. Ru­dolf ügyé­ben. A nő ugyanis le­ve­let írt gyer­me­ke­i­nek...

Híres színésznőt is zaklatott, kirúgták cégéből a botrányba keveredett producert

Híres színésznőt is zaklatott, kirúgták cégéből a botrányba keveredett producert

Meg­vált saját cége Har­vey We­ins­tein­től, mi­u­tán ki­de­rült, több szí­nész­nőt is sze­xu­á­li­san zak­la­tott.

Ennyi volt, kiveti magából Hollywood Harvey Weinsteint

Ennyi volt, kiveti magából Hollywood Harvey Weinsteint

Még a pro­du­cer test­vére is úgy fo­gal­ma­zott, hogy az aka­dé­mi­á­nak meg kell vál­nia a ké­jenc bot­rány­hős­től.

Még a pro­du­cer test­vére is úgy fo­gal­ma­zott, hogy az aka­dé­mi­á­nak meg kell vál­nia a ké­jenc bot­rány­hős­től.

Szexuális zaklatással vádolják Ben Afflecket is

Szexuális zaklatással vádolják Ben Afflecket is

Kol­lé­ga­nő­jét mar­ko­lászta meg.

Kol­lé­ga­nője sze­rint il­let­len he­lyen mar­kolta meg a vá­ló­fél­ben lévő szí­nész még évek­kel ez­előtt.

Rettegnek az utcákon a csinos nők

Rettegnek az utcákon a csinos nők

Egyre na­gyobb prob­lé­mát je­lent a fran­cia vá­ro­sok­ban, hogy a nők szinte ki sem lép­het­nek úgy az ut­cára, hogy ne sér­te­get­nék, zak­lat­nák őket a férfiak.

Egyre na­gyobb prob­lé­mát je­lent a fran­cia vá­ro­sok­ban, hogy a nők szinte ki sem lép­het­nek úgy az ut­cára, hogy ne sér­te­get­nék, zak­lat­nák őket a férfiak.

Meztelenül vetette rá magát a tinilányra a mostohaapja

Meztelenül vetette rá magát a tinilányra a mostohaapja

Az anya csak annyit lá­tott, hogy mez­te­len párja a kis­lá­nyán fek­szik, a nő egy bics­ká­val állt bosszút.

Az anya csak annyit lá­tott, hogy mez­te­len párja a kis­lá­nyán fek­szik, a nő egy bics­ká­val állt bosszút.

Szexista őrület terjed a metrón, sikítófrászt kapnak a nők

Szexista őrület terjed a metrón, sikítófrászt kapnak a nők

Az el­kö­vető bárki lehet a tö­meg­ből.

A pé­nisz­drop­po­lás ál­do­za­tai be se tud­ják azo­no­sí­tani az el­kö­ve­tőt, aki bárki lehet a tö­meg­ből. Még­sem kell ál­do­za­tul es­nünk, nem ki­véd­he­tet­len a tá­ma­dás.

Válik a szexuális ragadozó sztárszínész, felesége nem bírta tovább

Válik a szexuális ragadozó sztárszínész, felesége nem bírta tovább

Sum­mer Pho­e­nix ki­bé­kít­he­tet­len el­len­té­tekre hi­vat­kozva válik el az Oscar-díjas szí­nész­től, Casey Affleck­től.

Ennyire enyhe a magyar pedofilok büntetése

Ennyire enyhe a magyar pedofilok büntetése

Ennyire enyhe a magyar pedofilok büntetése

Újabb pe­dofil bot­rány pat­tant ki hét­vé­gén: egy hód­me­ző­vá­sár­he­lyi tanár zak­latta kö­zép­is­ko­lás lány­di­ák­jait.

Újabb pe­dofil bot­rány pat­tant ki hét­vé­gén: egy hód­me­ző­vá­sár­he­lyi tanár zak­latta kö­zép­is­ko­lás lány­di­ák­jait. Ha­ma­ro­san ismét kez­dő­dik az is­kola, és gyer­me­ke­i­ket a ta­ná­rokra bíz­zák a szü­lők. A bi­zal­mat­lan­ság nem jó, de ér­de­mes oda­fi­gyelni a gye­re­kekre, arra, ami miatt szo­ron­ga­nak!

Szexuálisan zaklatta a magatehetetlen betegeket egy ápoló

Most robbant a botrány: szexuálisan zaklatta a magatehetetlen betegeket egy ápoló

Agy­sé­rü­lés­ből lá­ba­dozó, ma­ga­te­he­tet­len be­te­ge­ket zak­la­tott.

Agy­sé­rü­lés­ből lá­ba­dozó, ma­ga­te­he­tet­len be­te­ge­ket zak­la­tott.

Sehol se találják: felszívódott Michael Jackson első áldozata

Sehol se találják: felszívódott Michael Jackson első áldozata

Szük­ség lenne a val­lo­má­sára.

A férfit az ügy­vé­dek egyre két­ség­be­eset­teb­ben ke­re­sik, mert ő az egyet­len, aki se­gí­teni tudna a mo­lesz­tá­lá­sok ügyé­ben.

Kampányolnak a zaklatással gyanúsított igazgató mellett

Kampányolnak a zaklatással gyanúsított igazgató mellett

Nyár vé­géig meg­hosszab­bí­tot­ták a bics­kei gyer­mek­ott­hon egy­kori igaz­ga­tó­já­nak elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sát.

Lebukott a rendőr: 15 éves lánnyal szexelt

Lebukott a rendőr: 15 éves lánnyal szexelt

A lány a rend­őr­ség ka­dét­prog­ram­já­ban vett részt. Több­ször is le­fe­küd­tek egy­más­sal. A férfi még fe­dezte is a lányt lo­pá­sok­ban.

A lány a rend­őr­ség ka­dét­prog­ram­já­ban vett részt. Több­ször is le­fe­küd­tek egy­más­sal. A férfi még fe­dezte is a lányt lo­pá­sok­ban.