CÍMKE: 'szexuális zaklatás'

Migránsok molesztálták a lányokat egy koncerten

Migránsok molesztálták a lányokat egy koncerten

Egy 11 éves szí­riai mig­ránst is őri­zetbe vet­tek a rend­őrök.

Brutális összegű óvadékkal szabadult a zaklatással vádolt énekes

Brutális összegű óvadékkal szabadult a zaklatással vádolt énekes

Pén­te­ken in­dí­tot­tak el­já­rást az éne­kes ellen, 10 rend­beli sze­xu­á­lis zak­la­tás miatt.

Szexuális zaklatással vádolják a zenészlegendát, mi történt a vécében?

Szexuális zaklatással vádolják a zenészlegendát, mi történt a vécében?

A sztár egy közös ba­rát­ju­kon ke­resz­tül is­mer­ke­dett ál­do­za­tá­val...

A sztár egy közös ba­rát­ju­kon ke­resz­tül is­mer­ke­dett meg ké­sőbbi ál­do­za­tá­val...

Kiderült Michael Jackson szörnyű titka: Ezt művelte a 12 éves lánykával

Kiderült Michael Jackson szörnyű titka: Ezt művelte a 12 éves lánykával

Ő az első nő, aki sze­xu­á­lis zak­la­tás­sal vá­dolta meg a néhai pop­ki­rályt.

Ő az első nő, aki sze­xu­á­lis zak­la­tás­sal vá­dolta meg a néhai pop­ki­rályt.

Furcsa videó: Michael Jackson nevetve mesélt a gyerekmolesztálásról

Furcsa videó: Michael Jackson nevetve mesélt a gyerekmolesztálásról

Még a Bib­li­á­ból is idé­zett, mi­köz­ben szem­be­sí­tet­ték a sú­lyos vá­dak­kal! De vajon miért vi­sel­ke­dett ilyen fur­csán?

Botrány: Kollégája feleségét zaklatta a magyar származású sztárzenész

Botrány: Kollégája feleségét zaklatta a magyar származású sztárzenész

Gene Sim­monst ál­lí­tó­lag több nő is fel­je­len­tette zak­la­tás miatt.

Gene Sim­monst ál­lí­tó­lag több nő is fel­je­len­tette zak­la­tás miatt.

Most derült ki: Szexuális zaklatás történt a szepespataki sítáborban

Most derült ki: Szexuális zaklatás történt a szepespataki sítáborban

Az ügy ér­zé­keny­sé­gére való te­kin­tet­tel nem szol­gál­tak bő­vebb in­for­má­ci­ó­val.

Újabb nemi erőszakok történtek, ezúttal Helsinkiben

Újabb nemi erőszakok történtek, ezúttal Helsinkiben

"El­vi­sel­he­tet­len, hogy ilyen go­no­szak."

"El­vi­sel­he­tet­len, hogy az em­be­rek, akik tő­lünk kér­tek me­ne­dé­ket, ilyen go­no­szak és itt bi­zony­ta­lan­sá­got okoz­nak" - mondta Sauli Ni­i­nistö finn elnök.

Kitört a botrány az eperjesi iskolában: a tornatanár molesztálta a diákokat

Kitört a botrány az eperjesi iskolában: a tornatanár molesztálta a diákokat

Le­tar­tóz­tat­ták a tor­na­ta­nárt.

Le­tar­tóz­tat­ták a tor­na­ta­nárt a sí­tan­fo­lya­mon tör­tént sze­xu­á­lis zak­la­tás miatt.

Tárgyalása előtt halt meg a szexuális erőszakkal vádolt edző

Tárgyalása előtt halt meg a szexuális erőszakkal vádolt edző

Mi­chael Car­sont azzal gya­nú­sí­tot­ták, hogy 11 fiú­gyer­me­ket mo­lesz­tált annak ide­jén.

Mi­chael Car­sont azzal gya­nú­sí­tot­ták, hogy 11 fiú­gyer­me­ket mo­lesz­tált annak ide­jén.

Megúszta alkalmazottja zaklatását a sztáranyuka

Megúszta alkalmazottja zaklatását a sztáranyuka

Ma­riah Carey-t sze­xu­á­lis zak­la­tás miatt pe­relte a női me­ne­dzsere.

Ma­riah Carey-t sze­xu­á­lis zak­la­tás miatt pe­relte a női me­ne­dzsere.

Szexuális erőszak, reagált a vádra a világklasszis

Szexuális erőszak, reagált a vádra a világklasszis

Paul Gas­co­igne a vád sze­rint sze­xu­á­li­san zak­la­tott egy nőt. Az egy­kori lab­da­rúgó bí­ró­ság elé állt.

Paul Gas­co­igne a vád sze­rint sze­xu­á­li­san zak­la­tott egy nőt. Az egy­kori lab­da­rúgó bí­ró­ság elé állt.

Szexuális zaklatással vádolják a magyar származású világsztárt

Szexuális zaklatással vádolják a magyar származású világsztárt

A 69 éves ze­nészt az egyik ét­ter­mé­nek dol­go­zója vá­dolta meg, a nő azt ál­lítja, hogy a sztár meg­fogta a nemi szer­vét.

A 69 éves ze­nészt az egyik ét­ter­mé­nek dol­go­zója vá­dolta meg.

Szexuális zaklatás áldozata lett a sztárénekesnő, ez történt a vonaton

Szexuális zaklatás áldozata lett a sztárénekesnő, ez történt a vonaton

Elő­ször azt hitte, hogy a nagy tö­meg­ben va­laki egy tás­kát nyo­mott a vál­lá­hoz, majd ki­de­rült, hogy más­ról van szó.

A vécén akartak megerőszakolni egy nőt az Oktoberfesten

A vécén akartak megerőszakolni egy nőt az Oktoberfesten

Pár napja nyi­tot­ták meg az idei mün­cheni Okt­ober­fest ka­puit, máris egy nemi erő­szak kí­sér­let­től han­gos a német sajtó.

"Senki nem mondta nekem, hogy itt nem szabad nőket molesztálni"

"Senki nem mondta nekem, hogy itt nem szabad nőket molesztálni"

A Né­met­or­szág­ban élő Aly E.-nek azért kel­lett a bí­ró­ság elé áll­nia, mert 13 nőt zak­la­tott sze­xu­á­li­san.

Szexuális zaklatás, ez vár most a megerőszakolt magyar kislányra

Szexuális zaklatás, ez vár most a megerőszakolt magyar kislányra

Dr. Ge­ren­csér And­rás ügy­véd nyi­lat­ko­zott.

Dr. Ge­ren­csér And­rás ügy­véd nyi­lat­ko­zott a ma­gyar spor­tot fel­ka­varó bot­rány­ról.

Titokban abortuszra ment, súlyos trauma érte az Oscar-díjas színésznőt

Titokban abortuszra ment, súlyos trauma érte az Oscar-díjas színésznőt

Nem volt könnyű gye­rek­kora, már ti­zen­éve­sen po­koli dol­go­kat kel­lett meg­ta­pasz­tal­nia. Meg­rázó val­lo­mást tett.

Undorító dolgot tett a futballsztár, kihívták rá a rendőröket

Undorító dolgot tett a futballsztár, kihívták rá a rendőröket

Le is tar­tóz­tat­ták Paul Gas­co­igne-t.

Mi több, nemi erő­szak gya­núja miatt le is tar­tóz­tat­ták Paul Gas­co­igne-t. Az egy­kori kö­zön­ség­ked­venc évek óta küzd az al­ko­ho­liz­mus­sal.

Pofátlanul tapizta a sztár az Uber-sofőrjét

Pofátlanul tapizta a sztár az Uber-sofőrjét

Tény­leg csak ennyit ér­de­melt? Ol­csón meg­úszta, hogy sze­xu­á­li­san mo­lesz­tálta a höl­gyet. Lé­pett a szö­vet­ség a kínos bot­rány miatt.

Tény­leg csak ennyit ér­de­melt? Ol­csón meg­úszta, hogy sze­xu­á­li­san mo­lesz­tálta a höl­gyet. Lé­pett a szö­vet­ség a bot­rány miatt.

Robbant a botrány Morgan Freeman körül, végre ő is megszólalt

Robbant a botrány Morgan Freeman körül, végre ő is megszólalt

A 80 éves szí­nészt nyolc nő vá­dolta meg azzal, hogy sze­xu­á­li­san zak­latta őket. Fre­e­man pedig gyor­san bo­csá­na­tot kért.

Legalább 1400 kiskorú holland lányt zaklatnak a bevándorlók évente!

Legalább 1400 kiskorú holland lányt zaklatnak a bevándorlók évente!

A mód­sze­rük elég un­do­rító, habár ezt eddig oly­kor a hi­va­tá­sos kur­ti­zá­nok is hasz­nál­ták.

Nagyon furcsa vádak érték a sztárszínészt, ezt tette a nemi szervével

Nagyon furcsa vádak érték a sztárszínészt, ezt tette a nemi szervével

Egy nő azt ál­lítja a szí­nész­ről, hogy egy par­tin mo­lesz­tálta őt.

Egy nő azt ál­lítja az Oscar-díjas szí­nész­ről, hogy egy par­tin mo­lesz­tálta őt, még­hozzá nem is akár­ho­gyan.

Borzalom, éveken át erőszakolta nevelt lányait a nagyszombati apa

Borzalom, éveken át erőszakolta nevelt lányait a nagyszombati apa

Ket­tőt hét éven ke­resz­tül fo­lya­ma­tos sze­xu­á­lis erő­szak­nak tett ki.

Ket­tőt hét éven ke­resz­tül fo­lya­ma­tos sze­xu­á­lis erő­szak­nak tett ki.

Szexuális zaklatás áldozata lett a luxusfeleség

Szexuális zaklatás áldozata lett a luxusfeleség

Nemet mon­dott, bukta a sze­re­pet.

A szí­nésznő még pá­lyája kez­de­tén ka­pott tisz­tes­ség­te­len aján­la­tot egy neves ren­de­ző­től. Nemet mon­dott, bukta a sze­re­pet.

Hatalmas botrány a magyar iskolában: undorító, amit a tanár művelt

Hatalmas botrány a magyar iskolában: undorító, amit a tanár művelt

A férfi vi­szonyt kez­dett az egyik kis­korú ta­nít­vá­nyá­val, pedig párja és ne­velt gyer­me­kei is vol­tak.

Ágyába csábította diákját a perverz tanárnő, durva, ami ezután történt

Ágyába csábította diákját a perverz tanárnő, durva, ami ezután történt

Nem csak sze­xu­á­lis zak­la­tás miatt kell fe­lel­nie a tör­ita­nár­nő­nek.

Nem csak sze­xu­á­lis zak­la­tás miatt kell fe­lel­nie a tör­ita­nár­nő­nek. Az igaz­gató azon­nal ki­rúgta!

A francia nők 81 %-át zaklatták szexuálisan utcán vagy járműveken

A francia nők 81 %-át zaklatták szexuálisan utcán vagy járműveken

8 szá­za­lé­ku­kat meg is erő­sza­kol­ták kü­lön­böző jár­mű­ve­ken.

8 szá­za­lé­ku­kat meg is erő­sza­kol­ták. A nők 28 szá­za­léka ta­lál­ko­zott már "mu­to­ga­tós" férfi­ak­kal. A ti­pi­kus ál­do­zat 25 éves­nél fi­a­ta­labb és nagy­vá­ros­ban lakik.

Folytatódik a zaklatási botrány, vádat emelhetnek a világhírű színész ellen

Folytatódik a zaklatási botrány, vádat emelhetnek a világhírű színész ellen

Már vizs­gál­ják a vád­eme­lés le­he­tő­sé­gét.

Már vizs­gál­ják a vád­eme­lés le­he­tő­sé­gét.

Azonnal lecsapott új áldozatára a szabadlábra helyezett szír migráns

Azonnal lecsapott új áldozatára a szabadlábra helyezett szír migráns

Egy 24 éves szír mig­ránst sze­xu­á­lis zak­la­tás miatt vett őri­zetbe a dort­mundi rend­őr­ség.

Szexuális zaklatással vádolják Ronaldót

Robbant a botránybomba: szexuális zaklatással vádolják Ronaldót

El­ké­pesztő dol­gok­ról me­sélt a pop­si­szép­ség.

El­ké­pesztő dol­gok­ról me­sélt a pop­si­szép­ség, aki ál­lí­tása sze­rint két hó­na­pig ka­vart a por­tu­gál csil­lag­gal.

Pakisztáni erőszakolóbanda tartotta rettegésben a várost

Pakisztáni erőszakolóbanda tartotta rettegésben a várost

Éve­ken át erő­sza­kol­ták, zak­lat­ták a fehér lá­nyo­kat, a rend­őr­ség pedig sem­mit nem tett a la­ko­sok vé­delme ér­de­ké­ben.

Minden nyolcadik nőt megerőszakolnak

Minden nyolcadik nőt megerőszakolnak

Las­san ál­landó fé­le­lem­ben tel­nek a fran­cia nők min­den­nap­jai, ha tud­ják, hogy egye­dül kell el­hagy­niuk az ott­ho­nu­kat.

Las­san ál­landó fé­le­lem­ben tel­nek a fran­cia nők min­den­nap­jai, ha tud­ják, hogy egye­dül kell el­hagy­niuk az ott­ho­nu­kat.

Túlélés volt a tét: szanatóriumba került Marton László

Túlélés volt a tét: szanatóriumba Marton László

Be­le­be­te­ge­dett a bot­rányba.

Be­le­be­te­ge­dett a zak­la­tási bot­rányba a Kos­suth-díjas szí­nész-ren­dező. Csa­ládja ret­te­gett, hogy nem éli túl a meg­hur­col­ta­tást.

Nemi erőszak, pedofília és szexbulik - a segélyszervezetek sötét oldala

Nemi erőszak, pedofília és szexbulik - a segélyszervezetek sötét oldala

Sorra derül ki a se­gély­szer­ve­ze­tek­ről, hogy a har­ma­dik világ or­szá­ga­i­ban sze­xu­á­li­san ki­hasz­nál­ták a rá­szo­ruló nőket.

Sokkoló adatok: az olasz nők felét zaklatták már

Sokkoló adatok: az olasz nők felét zaklatták már

Las­san napi ru­tinná válik a tö­meg­köz­le­ke­dési esz­kö­zö­kön a sze­xu­á­lis zak­la­tás.

Las­san napi ru­tinná válik a tö­meg­köz­le­ke­dési esz­kö­zö­kön a sze­xu­á­lis zak­la­tás, a nők után egyre több férfi is ál­do­zattá válik Olasz­or­szág­ban.

Újabb NGO-nál robbant ki a szexbotrány

Újabb NGO-nál robbant ki a szexbotrány

Az el­múlt három évben közel 200 al­ka­lom­mal zak­lat­tak sze­xu­á­li­san vé­de­lemre szo­ruló gye­re­ke­ket.

Az el­múlt évek­ben közel 200-szor zak­lat­tak sze­xu­á­li­san vé­de­lemre szo­ruló gye­re­ke­ket olya­nok, akik a meg­men­té­sükre szer­ződ­tek.

Súlyos vallomás, nagybátyja molesztálta a futballsztárt

Súlyos vallomás, nagybátyja molesztálta a futballsztárt

So­káig ci­pelte ma­gá­val a ter­het a vi­lág­sztár, aki a na­pok­ban osz­totta meg a ször­nyű tit­kot a csa­lád­já­val.

Szexragadozó garázdálkodott a magyar gyerektáborban

Szexragadozó garázdálkodott a magyar gyerektáborban, szörnyű, mit tett

Sú­lyos ügy­ben hoz el­ső­fokú íté­le­tet ked­den a Ta­ta­bá­nyai Já­rás­bí­ró­ság.

Kitálalt múltjáról a sztáranyuka, sosem vállalt el "olyan" munkát

Kitálalt múltjáról a sztáranyuka, sosem vállalt el "olyan" munkát

Sze­rinte sok lány azt sem tudja, mit te­gyen, ha meg­pró­bál­ják ki­hasz­nálni.

Gol­die Hawn sze­rint sok lány azt sem tudja, mit te­gyen, ha meg­pró­bál­ják ki­hasz­nálni. Neki sze­ren­cséje volt.

Súlyos botrányba keveredett Jennifer Lopez

Súlyos botrányba keveredett Jennifer Lopez

A gyö­nyörű éne­kesnő részt vett egy ese­mé­nyen, ame­lyen sokak sze­rint nem lett volna sza­bad meg­je­len­nie.

A gyö­nyörű éne­kesnő részt vett egy ese­mé­nyen, ame­lyen sokak sze­rint nem lett volna sza­bad meg­je­len­nie.

Könnyen szexuális bűncselekmény áldozatai lehetünk a berlini buszokon

Könnyen szexuális bűncselekmény áldozatai lehetünk a berlini buszokon

A német fő­vá­ros tö­meg­köz­le­ke­dési esz­kö­zein 2017-ben meg­dup­lá­zó­dott a sze­xu­á­lis bűn­cse­lek­mé­nyek száma.

Botrány az Oscaron: ez a színész biztos nem megy el a gálára

Botrány az Oscaron: ez a színész biztos nem megy el a gálára

Fon­tos fel­adata lenne...

Fon­tos fel­adata lenne az Oscar-díjas sztár­nak, de be­je­len­tette: idén nem haj­landó részt venni az át­adón. A szí­nészt el­so­dorta a sze­xu­á­lis zak­la­tási bot­rány.

Kényes téma, ezt gondolja a szexuális zaklatásról Gryllus Dorka

Kényes téma, ezt gondolja a szexuális zaklatásról Gryllus Dorka

Elő­ször fog­lalt ál­lást a so­ka­kat fog­lal­koz­tató és meg­osztó kér­dés­ben.

A gyö­nyörű sztár elő­ször fog­lalt ál­lást a so­ka­kat fog­lal­koz­tató és meg­osztó kér­dés­ben.

Kirobbant a botrány: nem zárják el a szexuális ragadozókat

Kirobbant a botrány: nem zárják el a szexuális ragadozókat

Hiába erő­sza­kol­nak meg ár­tat­la­no­kat, több szá­zan sé­tál­nak ki a bí­ró­sá­gok­ról egy enyhe kis bün­te­tés­sel - a bri­tek­nél be­telt a pohár.

Hiába erő­sza­kol­nak meg ár­tat­la­no­kat, több szá­zan sé­tál­nak ki a bí­ró­sá­gok­ról egy enyhe kis bün­te­tés­sel - a bri­tek­nél be­telt a pohár.

Furcsa megoldás: busszal küzdenek a szexuális zaklatás ellen

Busszal küzdenek a szexuális zaklatás ellen

Meg­lepő öt­let­tel állt elő a pá­ri­zsi vá­ros­ve­ze­tés.

Meg­lepő öt­let­tel állt elő a pá­ri­zsi vá­ros­ve­ze­tés: bár­mi­kor meg­álló bu­szok­kal men­te­nék meg éj­sza­kán­ként a nőket a zak­la­tók­tól.

Elképesztő, mit műveltek szegény nőkkel az elővárosi vonaton

Elképesztő, mit műveltek szegény nőkkel az elővárosi vonaton

Nehéz el­hinni, hogy a vé­let­len műve, de pár órán belül két külön vo­na­ton, két el­kö­vető zak­la­tott sze­xu­á­li­san két nőt.

Újabb vád, szexuálisan zaklatták az olimpiai bajnokot

Újabb vád, szexuálisan zaklatták az olimpiai bajnokot

Si­mone Biles is val­lott.

Immár 125 lány és fi­a­tal nő sze­xu­á­lis zak­la­tá­sá­val vá­dol­ták meg a sport­or­vost.

Pornóért rajong a brit parlament

Pornóért rajong a brit parlament

Me­gál­lás nél­kül dagad a sze­xu­á­lis zak­la­tási bot­rány.

Me­gál­lás nél­kül dagad a sze­xu­á­lis zak­la­tási bot­rány, és az sem vet túl jó fényt a brit po­li­ti­ku­sokra, hogy re­kord­szám­ban sze­ret­tek volna por­nófil­met nézni a par­la­ment­ben.

Nevetséges megoldás, megússzák a zaklató politikusok

Nevetséges megoldás, megússzák a zaklató politikusok

Nem bün­te­tik meg őket.

A ki­szi­vár­gott do­ku­men­tu­mok sze­rint foly­tat­hat­ják a mun­ká­ju­kat a zak­la­tási bot­rányba ke­ve­redő kép­vi­se­lők, szinte sem­mi­lyen bün­te­tést nem kap­nak.

Katalinék szexuális ragadozót engedtek a gyerekeik közelébe

Katalinék szexuális ragadozót engedtek a gyerekeik közelébe

Ka­ta­lin her­cegné és az angol ki­rá­lyi csa­lád tag­jai nem is sej­tet­ték, hogy mi­lyen em­bert en­ged­tek maguk közé...

Ka­ta­lin her­cegné és az angol ki­rá­lyi csa­lád tag­jai nem is sej­tet­ték, hogy mi­lyen ember...

Lebukott az Oscar-díjas színész: undorító, amit kolléganőjével művelt

Lebukott az Oscar-díjas színész: undorító, amit kolléganőjével művelt

Meg­lepő ti­tokra de­rült fény Mi­chael Do­ug­las éle­té­ből. A szí­nész per­sze nem is­merte el a vá­da­kat!

Dagad a botrány: fény derült a sikeres színész sötét titkára

Dagad a botrány: fény derült a sikeres színész sötét titkára

Sú­lyos dol­gok­kal vá­dol­ják.

Ki­de­rült, hogy a szí­nész nemi szerve nem várt hely­zet­ben ke­rült elő - egy szí­nésznő leg­na­gyobb ré­mü­le­tére.

Németországban nem biztonságos nőnek lenni

Németországban nem biztonságos nőnek lenni

A német nagy­vá­ro­sok ut­cáin már a ret­te­gés az úr, a nők bár­mi­kor sze­xu­á­lis zak­la­tás ál­do­za­tává vál­hat­nak.

A német nagy­vá­ro­sok ut­cáin már a ret­te­gés az úr, a nők bár­mi­kor sze­xu­á­lis zak­la­tás ál­do­za­tává vál­hat­nak.

Szexbotrány a parlamentben: pornó miatt mondott le a képviselő

Szexbotrány a parlamentben: pornó miatt mondott le a képviselő

The­resa May leg­rosszabb rém­álma vált va­lóra.

May he­lyet­tese is be­le­bu­kott a sze­xu­á­lis zak­la­tá­sos bot­rányba.

Óriási fordulat Michael Jackson gyermekmolesztálási ügyében

Óriási fordulat Michael Jackson gyermekmolesztálási ügyében

A 2009-ben el­hunyt pop­ikont egy­kori párt­fo­goltja vá­dolta meg sze­xu­á­lis zak­la­tás­sal. A bí­ró­ság most meg­lepő dön­tést ho­zott!

Gyűrűzik a botrány: Baukó Éva nem ezt várta Havas Henriktől

Gyűrűzik a botrány: Baukó Éva nem ezt várta Havas Henriktől

Fel­zak­lat­ták az újabb fej­le­mé­nyek.

A va­ló­ság­show-sze­rep­lőt fel­zak­latta, az ATV dön­tése, de nem elé­ge­dett.

Rettegnek a nők a metrón és a buszokon

Rettegnek a nők a metrón és a buszokon

A sze­xu­á­lis ra­ga­do­zók Mek­ká­jává vál­tak a kü­lön­böző tö­meg­köz­le­ke­dési esz­kö­zök: itt ál­lan­dóan zak­lat­hat­ják a véd­te­len nőket.

A sze­xu­á­lis ra­ga­do­zók Mek­ká­jává vál­tak a kü­lön­böző tö­meg­köz­le­ke­dési esz­kö­zök: itt ál­lan­dóan zak­lat­hat­ják a véd­te­len nőket.

Tabuk nélkül vallott a szereposztó díványról Ónodi Eszter

Tabuk nélkül vallott a szereposztó díványról Ónodi Eszter

Azu­rák Csaba a sze­xu­á­lis zak­la­tás­ról kér­dezte, Ónodi Esz­ter el­árulta saját ta­pasz­ta­la­tait.

Azu­rák Csaba a sze­xu­á­lis zak­la­tás­ról kér­dezte, Ónodi Esz­ter el­árulta saját ta­pasz­ta­la­tait.

Megtörte a csendet: 10 éves kislányt akart megerőszakolni a sztár

Megtörte a csendet: 10 éves kislányt akart megerőszakolni a sztár

A nő még gye­rek volt, mikor egy ár­tat­lan­nak in­duló fo­tó­zás bor­zal­mas véget ért.

Kikészült Baukó Éva, ez lett a zaklatásos botrány következménye!

Kikészült Baukó Éva, ez lett a zaklatásos botrány következménye!

Na­pok­kal az­után, hogy meg­ne­vezte a tá­ma­dó­ját, tel­je­sen ki­bo­rult, még aludni is kép­te­len.

Fájdalmas dolgokat mondott a népszerű színésznő, teljesen összeomlott

Fájdalmas dolgokat mondott a népszerű színésznő, teljesen összeomlott

A gyö­nyörű szí­nésznő azt ál­lítja, hogy a hír­hedt film­mo­gul tette tönkre.

A gyö­nyörű szí­nésznő azt ál­lítja, hogy a hír­hedt film­mo­gul tette tönkre. A pro­du­cer per­sze más­képp em­lék­szik a tör­tén­tekre.

Tovább dagad a botrány: Görög Zita jól emlékszik Havas Henrik zaklatására

Tovább dagad a botrány: Görög Zita jól emlékszik Havas Henrik zaklatására

Min­denki kí­no­san érezte magát egy Hal a tor­tán for­ga­tá­sán.

Min­denki kí­no­san érezte magát egy Hal a tor­tán for­ga­tá­sán, ami­kor Görög Zita fel­szó­lí­totta Havas Hen­ri­ket, hogy fe­jezze be vál­lal­ha­tat­lan vi­sel­ke­dé­sét.

Újabb fordulat: Ezt tette az ATV Havas Henrikkel

Újabb fordulat: Ezt tette az ATV Havas Henrikkel

Havas Hen­rik ügyé­ben ko­moly nyo­mo­zás fo­lyik, té­vé­csa­tor­nája le­vette a kép­er­nyő­ről.

Havas Hen­rik ügyé­ben ko­moly nyo­mo­zás fo­lyik, té­vé­csa­tor­nája le­vette a kép­er­nyő­ről.

Nem hiszed el, mivel vádolják az elhunyt színészlegendát

Nem hiszed el, mivel vádolják az elhunyt színészlegendát

Alig két és fél hete je­len­tette be csa­ládja David Cas­sidy ha­lá­lát, máris sze­xu­á­lis zak­la­tás­sal vá­dol­ják a szí­nészt.

Vajon hazaküldik? Ma döntenek Havas Henrik sorsáról

Vajon hazaküldik? Ma döntenek Havas Henrik sorsáról

Vajon hazaküldik? Ma döntenek Havas Henrik sorsáról

Szo­rul a hurok Havas Hen­rik körül!

Szo­rul a hurok Havas Hen­rik körül! Baukó Éva és Mol­nár Anikó vádló nyi­lat­ko­zata után egyre több val­lo­más lát nap­vi­lá­got. Az ATV ma dönt a sor­sá­ról.

Ki jön még? Vágó is zaklatással vádolta Havast

Ki jön még? Vágó is zaklatással vádolta Havast

Fe­le­sé­gé­nek kül­dött il­let­len SMS-eket.

Havas Hen­rik­nél min­den bi­zonnyal ter­mé­sze­tes, hogy a ki­sze­melt höl­gye­ket mód­sze­re­sen zak­latja, amíg csak célt nem ér náluk, vagy...

Hétfőn eldől, leveszik-e Havast a képernyőről

Hétfőn eldől, leveszik-e Havast a képernyőről

Az ATV ve­zér­igaz­ga­tója - egy­előre ál­ta­lá­nos­ság­ban - ki­je­len­tette, hogy nem tűr­nek meg sze­xu­á­lis zak­la­tó­kat maguk kö­zött.

Most jelentették be: a börtönben meghalt a nemi erőszak miatt elítélt mogul

Most jelentették be: a börtönben meghalt a nemi erőszak miatt elítélt mogul

Szív­ro­ha­mot ka­pott a cel­lá­já­ban, már nem tud­ták meg­men­teni az éle­tét.

Szív­ro­ha­mot ka­pott a cel­lá­já­ban, és hiába szál­lí­tot­ták kór­házba, éle­tét vesz­tette.

Gesztesi szerint Liptai Claudiát is zaklatta Havas Henrik

Gesztesi szerint Liptai Claudiát is zaklatta Havas Henrik

Né­hány hó­napja még...

Döb­be­ne­tes a mai bot­rány fé­nyé­ben új­ra­ol­vasni Gesz­tesi egy ko­rábbi durva ki­fa­ka­dá­sát Havas Hen­rik ellen.

Újabb mocskos részletek derültek ki Kevin Spacey-ről

Újabb mocskos részletek derültek ki Kevin Spacey-ről

Egyre dur­vább tör­té­ne­tek lát­nak nap­vi­lá­got a szí­nész-ren­de­ző­ről. Nem hi­szed el, kit kör­nyé­ke­zett meg.

Egyre dur­vább tör­té­ne­tek lát­nak nap­vi­lá­got a szí­nész-ren­de­ző­ről. Nem hi­szed el, kit kör­nyé­ke­zett meg.

Videó. Havas Henrik újabb áldozata
9 percen át
részletezte mit élt át

Videó. Havas Henrik újabb áldozata 9 percen át részletezte mit élt át

Nehéz hig­gad­tan vé­gig­nézni, ho­gyan vi­szo­nyult a nők­höz Havas Hen­rik.

Nehéz hig­gad­tan vé­gig­nézni, ho­gyan vi­szo­nyult a nők­höz Havas Hen­rik.

Gyűrűzik a botrány: Baukó Éva tanúkkal cáfolja Havas hazugságát

Gyűrűzik a botrány: Baukó Éva tanúkkal cáfolja Havas hazugságát

To­vábbra is forr­nak az in­du­la­tok az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő és sze­xu­á­lis zak­la­tója körül.

Kiderült, mi lesz a sorsa a zaklatással vádolt Havas Henriknek!

Kiderült, mi lesz a sorsa a zaklatással vádolt Havas Henriknek!

Né­meth Szi­lárd el­mondta, a sze­xu­á­lis zak­la­tás min­den for­má­ját mély­sé­ge­sen el­ítéli.

Felháborodtak Havas kollégái, ezt gondolják a tévésről

Felháborodtak Havas kollégái, ezt gondolják a tévésről

Baukó Éva nem hagyja annyi­ban a dol­got, ta­nu­kat gyűjt, és har­col az iga­záért.

Baukó Éva nem hagyja annyi­ban a dol­got, ta­nu­kat gyűjt, és har­col az iga­záért.

Ezt várná el Baukó Éva a zaklatással vádolt Havas Henriktől

Ezt várná el Baukó Éva a zaklatással vádolt Havas Henriktől

Baukó Éva sze­xu­á­lis zak­la­tás­sal vá­dolja Havas Hen­ri­ket - erről a minap egy Fa­ce­book-be­jegy­zé­sé­ben val­lott.

Baukó Éva sze­xu­á­lis zak­la­tás­sal vá­dolja Havas Hen­ri­ket.

Kiderült: itt zaklatják legtöbbször a nőket

Kiderült: itt zaklatják legtöbbször a nőket

A sze­xu­á­lis zak­la­tás nem­csak a fi­a­tal szí­nész­nő­ket érinti...

A sze­xu­á­lis zak­la­tás nem­csak a fi­a­tal szí­nész­nő­ket érinti - nők ezrei ta­lál­koz­nak va­la­mi­lyen for­má­já­val nap mint nap, és a leg­na­gyobb ve­szély­ben éppen a mun­ka­he­lyü­kön van­nak.

Drámai vallomás: ezt tették az Oscar-díjas színésznővel

Drámai vallomás: ezt tették az Oscar-díjas színésznővel

Azért kel­lett szen­ved­nie, mert nő.

Újabb sztár szó­lalt meg a zak­la­tá­sok­kal kap­cso­lat­ban: leg­alább száz olyan tör­té­net jut eszébe, ami­kor azért kel­lett szen­ved­nie a szak­má­já­ban, mert nő.

Drámai fotóval üzentek a szexuális zaklatással vádolt magyar mentők

Drámai fotóval üzentek a szexuális zaklatással vádolt magyar mentők

A nyo­mo­zást most bűn­cse­lek­mény hi­á­nyá­ban le­zár­ták.

Mint is­me­re­tes, 2016. no­vem­ber 9-én, a Széll Kál­mán tér kör­nyé­kére hív­tak men­tőt, ahol egy fi­a­tal lány rosszul lett. A fi­a­tal ké­sőbb sze­xu­á­lis erő­szak­kal vá­dolta meg az őt el­látó men­tő­ket. A nyo­mo­zást most bűn­cse­lek­mény hi­á­nyá­ban le­zár­ták.