CÍMKE: 'szexuális zaklatás'
FRISS HÍREK

Legalább 1400 kiskorú holland lányt zaklatnak a bevándorlók évente!

Legalább 1400 kiskorú holland lányt zaklatnak a bevándorlók évente!

A mód­sze­rük elég un­do­rító, habár ezt oly­kor a kur­ti­zá­nok is hasz­nál­ják.

A mód­sze­rük elég un­do­rító, habár ezt oly­kor a kur­ti­zá­nok is hasz­nál­ják.

Borzalom, éveken át erőszakolta nevelt lányait a nagyszombati apa

Borzalom, éveken át erőszakolta nevelt lányait a nagyszombati apa

Ket­tőt hét éven ke­resz­tül fo­lya­ma­tos sze­xu­á­lis erő­szak­nak tett ki.

Ket­tőt hét éven ke­resz­tül fo­lya­ma­tos sze­xu­á­lis erő­szak­nak tett ki.

Ágyába csábította diákját a perverz tanárnő, durva, ami ezután történt

Ágyába csábította diákját a perverz tanárnő, durva, ami ezután történt

Nem csak sze­xu­á­lis zak­la­tás miatt kell fe­lel­nie a tör­ita­nár­nő­nek.

Nem csak sze­xu­á­lis zak­la­tás miatt kell fe­lel­nie a tör­ita­nár­nő­nek. Az igaz­gató azon­nal ki­rúgta!

Szexuális zaklatás áldozata lett a luxusfeleség

Szexuális zaklatás áldozata lett a luxusfeleség

Nemet mon­dott, bukta a sze­re­pet.

A szí­nésznő még pá­lyája kez­de­tén ka­pott tisz­tes­ség­te­len aján­la­tot egy neves ren­de­ző­től. Nemet mon­dott, bukta a sze­re­pet.

Hatalmas botrány a magyar iskolában: undorító, amit a tanár művelt

Hatalmas botrány a magyar iskolában: undorító, amit a tanár művelt

A férfi vi­szonyt kez­dett az egyik kis­korú ta­nít­vá­nyá­val.

A férfi vi­szonyt kez­dett az egyik kis­korú ta­nít­vá­nyá­val, pedig párja és ne­velt gyer­me­kei is vol­tak.

Folytatódik a zaklatási botrány, vádat emelhetnek a világhírű színész ellen

Folytatódik a zaklatási botrány, vádat emelhetnek a világhírű színész ellen

A sze­xu­á­lis zak­la­tási bot­rányba ke­ve­re­dett Kevin Spa­cey el­leni vád­eme­lés le­he­tő­sé­gét vizs­gálja a Los An­ge­les me­gyei ügyész­ség.

A francia nők 81 %-át zaklatták szexuálisan utcán vagy járműveken

A francia nők 81 %-át zaklatták szexuálisan utcán vagy járműveken

8 szá­za­lé­ku­kat meg is erő­sza­kol­ták kü­lön­böző jár­mű­ve­ken.

8 szá­za­lé­ku­kat meg is erő­sza­kol­ták. A nők 28 szá­za­léka ta­lál­ko­zott már "mu­to­ga­tós" férfi­ak­kal. A ti­pi­kus ál­do­zat 25 éves­nél fi­a­ta­labb és nagy­vá­ros­ban lakik.

Azonnal lecsapott új áldozatára a szabadlábra helyezett szír migráns

Azonnal lecsapott új áldozatára a szabadlábra helyezett szír migráns

Egy szír mig­ránst sze­xu­á­lis tá­ma­dás miatt vett őri­zetbe a rend­őr­ség.

Egy 24 éves szír mig­ránst sze­xu­á­lis zak­la­tás miatt vett őri­zetbe a rend­őr­ség.

Minden nyolcadik nőt megerőszakolnak

Minden nyolcadik nőt megerőszakolnak

Las­san ál­landó fé­le­lem­ben tel­nek a fran­cia nők min­den­nap­jai.

Las­san ál­landó fé­le­lem­ben tel­nek a fran­cia nők min­den­nap­jai, ha tud­ják, hogy egye­dül kell el­hagy­niuk az ott­ho­nu­kat.

Túlélés volt a tét: szanatóriumba került Marton László

Túlélés volt a tét: szanatóriumba Marton László

Be­le­be­te­ge­dett a bot­rányba.

Be­le­be­te­ge­dett a zak­la­tási bot­rányba a Kos­suth-díjas szí­nész-ren­dező. Csa­ládja ret­te­gett, hogy nem éli túl a meg­hur­col­ta­tást.

Robbant a botránybomba: szexuális zaklatással vádolják Ronaldót

Robbant a botránybomba: szexuális zaklatással vádolják Ronaldót

El­ké­pesztő dol­gok­ról me­sélt a pop­si­szép­ség.

El­ké­pesztő dol­gok­ról me­sélt a pop­si­szép­ség, aki ál­lí­tása sze­rint két hó­na­pig ka­vart a por­tu­gál csil­lag­gal.

Nemi erőszak, pedofília és szexbulik - a segélyszervezetek sötét oldala

Nemi erőszak, pedofília és szexbulik - a segélyszervezetek sötét oldala

Sorra derül ki, hogy sze­xu­á­li­san ki­hasz­nál­ták a rá­szo­ruló nőket.

Sorra derül ki a se­gély­szer­ve­ze­tek­ről, hogy a har­ma­dik világ or­szá­ga­i­ban sze­xu­á­li­san ki­hasz­nál­ták a rá­szo­ruló nőket - és hogy ez va­ló­já­ban több év­ti­ze­des ha­gyo­mány.

Pakisztáni erőszakolóbanda tartotta rettegésben a várost

Pakisztáni erőszakolóbanda tartotta rettegésben a várost

Éve­ken át erő­sza­kol­ták, zak­lat­ták a fehér lá­nyo­kat.

Éve­ken át erő­sza­kol­ták, zak­lat­ták a fehér lá­nyo­kat.

Sokkoló adatok: az olasz nők felét zaklatták már

Sokkoló adatok: az olasz nők felét zaklatták már

Las­san napi ru­tinná válik a fog­do­sás.

Las­san napi ru­tinná válik a tö­meg­köz­le­ke­dési esz­kö­zö­kön a sze­xu­á­lis zak­la­tás, a nők után egyre több férfi is ál­do­zattá válik Olasz­or­szág­ban.

Újabb NGO-nál robbant ki a szexbotrány

Újabb NGO-nál robbant ki a szexbotrány

Sok­koló dogok de­rül­tek ki.

Az el­múlt három évben közel 200 al­ka­lom­mal zak­lat­tak sze­xu­á­li­san vé­de­lemre szo­ruló gye­re­ke­ket olyan fel­nőt­tek, akik pont a meg­men­té­sükre szer­ződ­tek.

Kitálalt múltjáról a sztáranyuka, sosem vállalt el "olyan" munkát

Kitálalt múltjáról a sztáranyuka, sosem vállalt el "olyan" munkát

Gol­die Hawn sze­rint sok lány azt sem tudja, mit te­gyen, ha meg­pró­bál­ják ki­hasz­nálni. Neki sze­ren­cséje volt.

Kényes téma, ezt gondolja a szexuális zaklatásról Gryllus Dorka

Kényes téma, ezt gondolja a szexuális zaklatásról Gryllus Dorka

A gyö­nyörű sztár elő­ször fog­lalt ál­lást a so­ka­kat fog­lal­koz­tató és meg­osztó kér­dés­ben.

Súlyos vallomás, nagybátyja molesztálta a futballsztárt

Súlyos vallomás, nagybátyja molesztálta a futballsztárt

So­káig ci­pelte ma­gá­val a ter­het a vi­lág­sztár.

So­káig ci­pelte ma­gá­val a ter­het a vi­lág­sztár, aki a na­pok­ban árulta el a ször­nyű tit­kot.

Szexragadozó garázdálkodott a magyar gyerektáborban

Szexragadozó garázdálkodott a magyar gyerektáborban, szörnyű, mit tett

Sú­lyos ügy­ben hoz el­ső­fokú íté­le­tet ked­den a Ta­ta­bá­nyai Já­rás­bí­ró­ság.

Súlyos botrányba keveredett Jennifer Lopez

Súlyos botrányba keveredett Jennifer Lopez

Részt vett egy ese­mé­nyen.

A gyö­nyörű éne­kesnő részt vett egy ese­mé­nyen, ame­lyen sokak sze­rint nem lett volna sza­bad meg­je­len­nie.

Könnyen szexuális bűncselekmény áldozatai lehetünk a berlini buszokon

Könnyen szexuális bűncselekmény áldozatai lehetünk a berlini buszokon

A sta­tisz­ti­kák sze­rint egyre ve­szé­lye­sebb a ber­lini tö­meg­köz­le­ke­dés.

A sta­tisz­ti­kák sze­rint egyre ve­szé­lye­sebb a ber­lini tö­meg­köz­le­ke­dés.

Botrány az Oscaron: ez a színész biztos nem megy el a gálára

Botrány az Oscaron: ez a színész biztos nem megy el a gálára

Fon­tos fel­adata lenne az Oscar-díjas sztár­nak, de be­je­len­tette: idén nem haj­landó részt venni az át­adón.

Fon­tos fel­adata lenne az Oscar-díjas sztár­nak, de be­je­len­tette: idén nem vesz részt az át­adón.

Furcsa megoldás: busszal küzdenek a szexuális zaklatás ellen

Furcsa megoldás: busszal küzdenek a szexuális zaklatás ellen

Meg­lepő öt­let­tel állt elő a pá­ri­zsi vá­ros­ve­ze­tés: bár­mi­kor meg­álló bu­szok­kal men­te­nék meg éj­sza­kán­ként a nőket a zak­la­tók­tól.

Elképesztő, mit műveltek szegény nőkkel az elővárosi vonaton

Elképesztő, mit műveltek szegény nőkkel az elővárosi vonaton

Nehéz el­hinni, hogy a vé­let­len műve, de pár órán belül két külön vo­na­ton, két el­kö­vető zak­la­tott sze­xu­á­li­san két nőt.

Kirobbant a botrány: nem zárják el a szexuális ragadozókat

Kirobbant a botrány: nem zárják el a szexuális ragadozókat

Hiába erő­sza­kol­nak meg ár­tat­la­no­kat, több szá­zan sé­tál­nak ki a bí­ró­sá­gok­ról egy enyhe kis bün­te­tés­sel - a bri­tek­nél be­telt a pohár.

Hiába erő­sza­kol­nak meg ár­tat­la­no­kat, több szá­zan sé­tál­nak ki a bí­ró­sá­gok­ról egy enyhe kis bün­te­tés­sel - a bri­tek­nél be­telt a pohár.

Újabb vád, szexuálisan zaklatták az olimpiai bajnokot

Újabb vád, szexuálisan zaklatták az olimpiai bajnokot

Immár 125 lány és fi­a­tal nő sze­xu­á­lis zak­la­tá­sá­val vá­dol­ták meg a sport­or­vost.

Immár 125 lány és fi­a­tal nő sze­xu­á­lis zak­la­tá­sá­val vá­dol­ták meg a sport­or­vost.

Katalinék szexuális ragadozót engedtek a gyerekeik közelébe

Katalinék szexuális ragadozót engedtek a gyerekeik közelébe

Nem is sej­tet­ték...

Ka­ta­lin her­cegné és az angol ki­rá­lyi csa­lád tag­jai nem is sej­tet­ték, hogy mi­lyen em­bert en­ged­tek maguk közé...

Lebukott az Oscar-díjas színész: undorító, amit kolléganőjével művelt

Lebukott az Oscar-díjas színész: undorító, amit kolléganőjével művelt

Meg­lepő ti­tokra de­rült fény Mi­chael Do­ug­las éle­té­ből. A szí­nész per­sze nem is­merte el a vá­da­kat!

Pornóért rajong a brit parlament

Pornóért rajong a brit parlament

Me­gál­lás nél­kül dagad a sze­xu­á­lis zak­la­tási bot­rány, és az sem vet túl jó fényt a brit po­li­ti­ku­sokra, hogy re­kord­szám­ban sze­ret­tek volna por­nófil­met nézni a par­la­ment­ben.

Me­gál­lás nél­kül dagad a sze­xu­á­lis zak­la­tási bot­rány, és az sem vet túl jó fényt a brit po­li­ti­ku­sokra, hogy re­kord­szám­ban sze­ret­tek volna por­nófil­met nézni a par­la­ment­ben.

Dagad a botrány: fény derült a sikeres színész sötét titkára

Dagad a botrány: fény derült a sikeres színész sötét titkára

Ki­de­rült, hogy a szí­nész nemi szerve nem várt hely­zet­ben ke­rült elő - egy szí­nésznő leg­na­gyobb ré­mü­le­tére.

Ki­de­rült, hogy a szí­nész nemi szerve nem várt hely­zet­ben ke­rült elő - egy szí­nésznő leg­na­gyobb ré­mü­le­tére.

Nevetséges megoldás, megússzák a zaklató politikusok

Nevetséges megoldás, megússzák a zaklató politikusok

A ki­szi­vár­gott do­ku­men­tu­mok sze­rint foly­tat­hat­ják a mun­ká­ju­kat a zak­la­tási bot­rányba ke­ve­redő kép­vi­se­lők.

A ki­szi­vár­gott do­ku­men­tu­mok sze­rint foly­tat­hat­ják a mun­ká­ju­kat a bot­rányba ke­ve­redő kép­vi­se­lők.

Németországban nem biztonságos nőnek lenni

Németországban nem biztonságos nőnek lenni

Az ut­cá­kon már a ret­te­gés az úr.

A német vá­ro­sok ut­cáin már a ret­te­gés az úr, a nők bár­mi­kor sze­xu­á­lis zak­la­tás ál­do­za­tává vál­hat­nak, Mer­kelék rosszul vi­szo­nyul­nak a prob­lé­má­hoz.

Szexbotrány a parlamentben: pornó miatt mondott le a képviselő

Szexbotrány a parlamentben: pornó miatt mondott le a képviselő

The­resa May leg­rosszabb rém­álma vált va­lóra: a he­lyet­tese is be­le­bu­kott az egyre da­gadó sze­xu­á­lis zak­la­tási bot­rányba.

Rettegnek a nők a metrón és a buszokon

Rettegnek a francia nők a metrón és a buszokon

A sze­xu­á­lis ra­ga­do­zók Mek­ká­jává vál­tak a tö­meg­köz­le­ke­dési esz­kö­zök.

A sze­xu­á­lis ra­ga­do­zók Mek­ká­jává vál­tak a kü­lön­böző tö­meg­köz­le­ke­dési esz­kö­zök: itt ál­lan­dóan zak­lat­hat­ják a véd­te­len nőket.

Fájdalmas dolgokat mondott a népszerű színésznő, teljesen összeomlott

Fájdalmas dolgokat mondott a népszerű színésznő, teljesen összeomlott

A gyö­nyörű szí­nésznő azt ál­lítja, hogy a hír­hedt film­mo­gul tette tönkre. A pro­du­cer per­sze más­képp em­lék­szik a tör­tén­tekre.

Óriási fordulat Michael Jackson gyermekmolesztálási ügyében

Óriási fordulat Michael Jackson gyermekmolesztálási ügyében

A pop­ikont egy­kori párt­fo­goltja vá­dolta meg sze­xu­á­lis zak­la­tás­sal.

A 2009-ben el­hunyt pop­ikont egy­kori párt­fo­goltja vá­dolta meg sze­xu­á­lis zak­la­tás­sal.

Gyűrűzik a botrány: Baukó Éva nem ezt várta Havas Henriktől

Gyűrűzik a botrány: Baukó Éva nem ezt várta Havas Henriktől

Fel­zak­lat­ták az újabb fej­le­mé­nyek.

A va­ló­ság­show-sze­rep­lőt fel­zak­latta, az ATV dön­tése, de nem elé­ge­dett.

Tabuk nélkül vallott a szereposztó díványról Ónodi Eszter

Tabuk nélkül vallott a szereposztó díványról Ónodi Eszter

Azu­rák Csaba a sze­xu­á­lis zak­la­tás­ról.

Azu­rák Csaba a sze­xu­á­lis zak­la­tás­ról kér­dezte, Ónodi Esz­ter el­árulta saját ta­pasz­ta­la­tait.

Megtörte a csendet: 10 éves kislányt akart megerőszakolni a sztár

Megtörte a csendet: 10 éves kislányt akart megerőszakolni a sztár

A nő még gye­rek volt, mikor egy ár­tat­lan­nak in­duló fo­tó­zás bor­zal­mas véget ért.

A nő még gye­rek volt, mikor egy fo­tó­zás bor­zal­mas véget ért.

Kikészült Baukó Éva, ez lett a zaklatásos botrány következménye!

Kikészült Baukó Éva, ez lett a zaklatásos botrány következménye!

Na­pok­kal az­után, hogy meg­ne­vezte a tá­ma­dó­ját, tel­je­sen ki­bo­rult.

Na­pok­kal az­után, hogy meg­ne­vezte a tá­ma­dó­ját, tel­je­sen ki­bo­rult, még aludni is kép­te­len.

Újabb fordulat: Ezt tette az ATV Havas Henrikkel

Újabb fordulat: Ezt tette az ATV Havas Henrikkel

Té­vé­csa­tor­nája le­vette a kép­er­nyő­ről.

Havas Hen­rik ügyé­ben ko­moly nyo­mo­zás fo­lyik, té­vé­csa­tor­nája le­vette a kép­er­nyő­ről.

Nem hiszed el, mivel vádolják az elhunyt színészlegendát

Nem hiszed el, mivel vádolják az elhunyt színészlegendát

Alig két és fél hete je­len­tette be csa­ládja David Cas­sidy ha­lá­lát, máris sze­xu­á­lis zak­la­tás­sal vá­dol­ják a szí­nészt.

Tovább dagad a botrány: Görög Zita jól emlékszik Havas Henrik zaklatására

Tovább dagad a botrány: Görög Zita jól emlékszik Havas Henrik zaklatására

Min­denki kí­no­san érezte magát egy Hal a tor­tán for­ga­tá­sán.

Min­denki kí­no­san érezte magát egy Hal a tor­tán for­ga­tá­sán, ami­kor Görög Zita fel­szó­lí­totta Havas Hen­ri­ket, hogy fe­jezze be vál­lal­ha­tat­lan vi­sel­ke­dé­sét.

Vajon hazaküldik? Ma döntenek Havas Henrik sorsáról

Vajon hazaküldik? Ma döntenek Havas Henrik sorsáról

Vajon hazaküldik? Ma döntenek Havas Henrik sorsáról

Az ATV ma dönt arról, mi le­gyen a gát­lá­so­kat csak hír­ből is­merő mű­sor­ve­zető sorsa.

Az ATV ma dönt arról, mi le­gyen a gát­lá­so­kat csak hír­ből is­merő mű­sor­ve­zető sorsa.

Most jelentették be: a börtönben meghalt a nemi erőszak miatt elítélt mogul

Most jelentették be: a börtönben meghalt a nemi erőszak miatt elítélt mogul

Szív­ro­ha­mot ka­pott a cel­lá­já­ban, és hiába szál­lí­tot­ták kór­házba, éle­tét vesz­tette.

Gesztesi szerint Liptai Claudiát is zaklatta Havas Henrik

Gesztesi szerint Liptai Claudiát is zaklatta Havas Henrik

Né­hány hó­napja még...

Döb­be­ne­tes a mai bot­rány fé­nyé­ben új­ra­ol­vasni Gesz­tesi egy ko­rábbi durva ki­fa­ka­dá­sát Havas Hen­rik ellen.

Ki jön még? Vágó is zaklatással vádolta Havast

Ki jön még? Vágó is zaklatással vádolta Havast

Havas Hen­rik­nél min­den bi­zonnyal ter­mé­sze­tes, hogy a ki­sze­melt höl­gye­ket mód­sze­re­sen zak­latja.

Havas Hen­rik­nél min­den bi­zonnyal ter­mé­sze­tes, hogy a ki­sze­melt höl­gye­ket mód­sze­re­sen zak­latja, amíg csak célt nem ér náluk, vagy nem je­lent­ke­zik a dühös férj.

Kitálalt Baukó Éva édesanyja, ezt tette a lányával Havas Henrik!

Kitálalt Baukó Éva édesanyja, ezt tette a lányával Havas Henrik!

Az asszony jól em­lék­szik arra az időre, ami­kor lánya Havas asszisz­tense volt.

Az asszony jól em­lék­szik arra az időre, ami­kor lánya Havas asszisz­tense volt.

Hétfőn eldől, leveszik-e Havast a képernyőről

Hétfőn eldől, leveszik-e Havast a képernyőről

Az ATV ve­zér­igaz­ga­tója ki­je­len­tette, hogy nem tűr­nek meg sze­xu­á­lis zak­la­tó­kat maguk kö­zött.

Az ATV ve­zér­igaz­ga­tója - egy­előre ál­ta­lá­nos­ság­ban - ki­je­len­tette, hogy nem tűr­nek meg sze­xu­á­lis zak­la­tó­kat maguk kö­zött.

Újabb mocskos részletek derültek ki Kevin Spacey-ről

Újabb mocskos részletek derültek ki Kevin Spacey-ről

Nem hi­szed el, kit kör­nyé­ke­zett meg.

Egyre dur­vább tör­té­ne­tek lát­nak nap­vi­lá­got a szí­nész-ren­de­ző­ről.

Videó. Havas Henrik újabb áldozata 9 percen át részletezte mit élt át

Videó. Havas Henrik újabb áldozata 9 percen át részletezte mit élt át

Nehéz hig­gad­tan vé­gig­nézni, ho­gyan vi­szo­nyult a nők­höz Havas Hen­rik. Aján­dék­vib­rá­tor fe­kete sze­me­tessza­tyor­ban.

Felháborodtak Havas kollégái, ezt gondolják a tévésről

Felháborodtak Havas kollégái, ezt gondolják a tévésről

Baukó Éva nem hagyja annyi­ban.

Baukó Éva nem hagyja annyi­ban a dol­got, ta­nu­kat gyűjt, és har­col az iga­záért.

Drámai fotóval üzentek a szexuális zaklatással vádolt magyar mentők

Drámai fotóval üzentek a szexuális zaklatással vádolt magyar mentők

Mint is­me­re­tes, 2016. no­vem­ber 9-én, a Széll Kál­mán tér kör­nyé­kére hív­tak men­tőt, ahol egy fi­a­tal lány rosszul lett.

Gyűrűzik a botrány: Baukó Éva tanúkkal cáfolja Havas hazugságát

Gyűrűzik a botrány: Baukó Éva tanúkkal cáfolja Havas hazugságát

To­vábbra is forr­nak az in­du­la­tok az egy­kori va­ló­ság­show sze­replő körül.

To­vábbra is forr­nak az in­du­la­tok az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő és sze­xu­á­lis zak­la­tója körül.

Kiderült, mi lesz a sorsa a zaklatással vádolt Havas Henriknek!

Kiderült, mi lesz a sorsa a zaklatással vádolt Havas Henriknek!

Né­meth Szi­lárd el­mondta, a sze­xu­á­lis zak­la­tás min­den for­má­ját mély­sé­ge­sen el­ítéli.

Ezt várná el Baukó Éva a zaklatással vádolt Havas Henriktől

Ezt várná el Baukó Éva a zaklatással vádolt Havas Henriktől

Baukó Éva zak­la­tás­sal vá­dolja Ha­vast.

Baukó Éva sze­xu­á­lis zak­la­tás­sal vá­dolja Havas Hen­ri­ket - erről a minap egy Fa­ce­book-be­jegy­zé­sé­ben val­lott.

Kiderült: itt zaklatják legtöbbször a nőket

Kiderült: itt zaklatják legtöbbször a nőket

A sze­xu­á­lis zak­la­tás nem­csak a fi­a­tal szí­nész­nő­ket érinti - nők ezrei ta­lál­koz­nak va­la­mi­lyen for­má­já­val nap mint nap, és a leg­na­gyobb ve­szély­ben éppen a mun­ka­he­lyü­kön van­nak.

Nők ezrei ta­lál­koz­nak a zak­la­tás va­la­mi­lyen for­má­já­val nap mint nap, és a leg­na­gyobb ve­szély­ben éppen a mun­ka­he­lyü­kön van­nak.

Drámai vallomás: ezt tették az Oscar-díjas színésznővel

Drámai vallomás: ezt tették az Oscar-díjas színésznővel

Leg­alább száz olyan tör­té­net jut eszébe a sztár­nak, ami­kor azért kel­lett szen­ved­nie a szak­má­já­ban, mert nő.

Leg­alább száz olyan tör­té­net jut eszébe a gyö­nyörű sztár­nak, ami­kor azért kel­lett szen­ved­nie a szak­má­já­ban, mert nő.

Megszólalt a szexuális zaklatással vádolt magyar orgonaművész

Megszólalt a szexuális zaklatással vádolt magyar orgonaművész

Köz­ponti téma lett a zak­la­tás.

Az el­múlt egy hó­nap­ban köz­ponti téma lett a sze­xu­á­lis zak­la­tás. Var­nus Xavér fel­há­bo­ro­dott.

Sylvester Stallonét vádolják: testőrével kényszerített szexre egy lányt

Sylvester Stallonét vádolják: testőrével kényszerített szexre egy lányt

Ál­lí­tó­lag egy 16 éves lányt csalt fel a ho­tel­szo­bá­jába, és bru­tá­li­san szexre kény­sze­rí­tette.

Lebukott a HÖK-ös, durván fogdosta a diáklányt a táborban

Lebukott a HÖK-ös, durván fogdosta a diáklányt a táborban

Nyíl­tan és dur­ván fog­dos­ha­tott egy di­á­kot az egyik HÖK-kül­dött az au­gusz­tusi ELTE-tá­bor­ban.

Nyíl­tan és dur­ván fog­dos­ha­tott egy di­á­kot az egyik HÖK-kül­dött az au­gusz­tusi ELTE-tá­bor­ban. A bu­da­pesti egye­te­met nem elő­ször vá­dol­ják meg sze­xu­á­lis zak­la­tás­sal.

Csak be akarják sározni a gyönyörű színésznőt? Elképesztő dologról számolt be

Csak be akarják sározni a gyönyörű színésznőt? Elképesztő dologról számolt be

Azt ál­lítja, csak el akar­ják hall­gat­tatni őt, hogy el­tus­sol­ják a bot­rányt.

Azt ál­lítja, csak el akar­ják hall­gat­tatni őt, hogy el­tus­sol­ják a bot­rányt.

Kitört a botrány: kiderültek a sztárszínész mocskos titkai

Kitört a botrány: kiderültek a sztárszínész mocskos titkai

A Gre­ase egy­kori sztár­já­ról na­gyon kel­le­met­len dol­gok de­rül­tek ki, egy masszőr szá­molt be ször­nyű em­lé­ke­i­ről.

Kiderült, szörnyű szexbotrányba keveredett Mariah Carey

Kiderült, szörnyű szexbotrányba keveredett Mariah Carey

Egy hozzá igen­csak közel álló al­kal­ma­zott tá­lalt ki róla! De vajon van alapja a vá­dak­nak?

Fordulat a zaklatási botrányban: mocskos részletek kerültek elő

Fordulat a zaklatási botrányban: mocskos részletek kerültek elő

A sze­xu­á­lis zak­la­tás­sal vá­dolt Kevin Spa­cey-ről egyre dur­vább dol­gok de­rül­nek ki.

A sze­xu­á­lis zak­la­tás­sal vá­dolt Kevin Spa­cey-ről egyre dur­vább dol­gok de­rül­nek ki.

Csak kitalálta a szexuális erőszakot a 15 éves lány

Csak kitalálta a szexuális erőszakot a 15 éves lány

Durva vá­dak­kal il­lette ne­ve­lő­szü­le­i­nek ke­resztfiát, hogy a gyám­ügy ki­emelje a csa­lád­ból. Bör­tönbe ke­rül­het.

Durva vá­dak­kal il­lette ne­ve­lő­szü­le­i­nek ke­resztfiát, hogy a gyám­ügy ki­emelje a csa­lád­ból. Bör­tönbe ke­rül­het.

Ez durva, szexuálisan zaklatta nevelt lányát Nicki Minaj testvére

Ez durva, szexuálisan zaklatta nevelt lányát Nicki Minaj testvére

A be­te­ges vágy­tól fű­tött férfit saját sper­mája buk­tatta le. Ször­nyű, mit mű­velt.

A be­te­ges vágy­tól fű­tött férfit saját sper­mája buk­tatta le. Ször­nyű, mit mű­velt.

Szexbotrány a parlamentben, pincérnőket fogdostak a képviselők

Szexbotrány a parlamentben, pincérnőket fogdostak a képviselők

Sok­koló tör­té­ne­tek­kel állt elő egy pin­cérnő: 30 brit kép­vi­selő akarta az ágyába csá­bí­tani őt.

Élő adásban mutatta meg ágaskodó férfiasságát a műsorvezető

Élő adásban mutatta meg ágaskodó férfiasságát a műsorvezető

Ki­de­rült az is, hogy sze­xu­á­li­san zak­latta az egyik mun­ka­tár­sát. A csa­torna vi­szont nem tett sem­mit.

"Felfedezheted a testem" - újabb színészt vádolnak szexuális zaklatással

"Felfedezheted a testem" - újabb színészt vádolnak szexuális zaklatással

Eddig két nő je­lent­ke­zett, aki­ket fi­a­tal ko­ruk­ban a szí­nész­le­genda Dus­tin Hoff­man kör­nyé­ke­zett meg - egyre dagad a bot­rány.

Borzalom a magyar iskolában: évekig zaklatta a tinilányokat a tanár

Borzalom a magyar iskolában: évekig zaklatta a tinilányokat a tanár

A rém év­ti­ze­de­ken ke­resz­tül va­dász­ha­tott a bi­zony­ta­lan kis­lá­nyokra, akik ott­hon sem mer­ték el­árulni, mit tesz velük a tanár.

Kiszivárgott a hír: erőszakolni akart a pedofil sztárszínész

Kiszivárgott a hír: erőszakolni akart a pedofil sztárszínész

Kü­lö­nö­sen fi­a­tal ál­do­za­tot sze­melt ki.

Kü­lö­nö­sen fi­a­tal ál­do­za­tot sze­melt ki ma­gá­nak az erő­sza­kos férfi. Ügyé­ben fo­ko­zó­dik a bot­rány!

Már egy miniszter is belebukott a zaklatásokba

Már egy miniszter is belebukott a zaklatásokba

Sorra lep­le­ződ­nek le.

Sorra derül ki a va­la­mi­lyen szem­pont­ból ha­talmi hely­zet­ben lévő po­li­ti­kus vagy mű­vész férfi­ak­ról, hogy sze­xu­á­li­san zak­lat­ták kol­lé­ga­nő­i­ket.

Náci apja rettegésben tartotta Hollywood legújabb molesztálóját

Náci apja rettegésben tartotta Hollywood legújabb molesztálóját

Sok­koló rész­le­tek de­rül­tek ki Kevin Spa­cey múlt­já­ból, de ment­ség­ként ezek sem szol­gál­nak a tet­te­ire...

Sok­koló rész­le­tek de­rül­tek ki Kevin Spa­cey múlt­já­ból.

Erre senki sem számított: saját neméhez vonzódik a sztárszínész

Erre senki sem számított: saját neméhez vonzódik a sztárszínész

A sztár bo­csá­na­tot kért egy fi­a­tal zak­la­tá­sáért is.

A sztár bo­csá­na­tot kért egy fi­a­tal zak­la­tá­sáért, majd egy még meg­le­pőbb be­je­len­tés­sel állt elő.

Újabb botrány: 25 éve halott sztárt vádoltak meg erőszakkal

Újabb botrány: 25 éve halott sztárt vádoltak meg erőszakkal

Egyre újabb és újabb csont­vá­zak...

Egyre újabb és újabb csont­vá­zak hul­la­nak ki abból a bi­zo­nyos szek­rény­ből vi­lág­szerte. Most egy éne­kesnő pa­kolt ki a világ talán leg­na­gyobb ko­mi­ku­sá­ról.

Undorító, aljas bosszút állt szexuális zaklatója Földes Eszteren

Undorító, aljas bosszút állt szexuális zaklatója Földes Eszteren

Egyre több zak­la­tásra derül fény a múlt­ból. Saj­nos Lo­vasi And­rás fe­le­sé­gé­nek, Föl­des Esz­ter­nek is van miről ki­pa­kol­nia.

Bushig ér a zaklatási botrány, színésznőt fogdosott

Bushig ér a zaklatási botrány, színésznőt fogdosott

A volt ame­ri­kai elnök egy közös fotó ké­szí­tése köz­ben nyom­kodta meg a fi­a­tal nő fe­ne­két.

A volt ame­ri­kai elnök egy közös fotó ké­szí­tése köz­ben nyom­kodta meg a fi­a­tal nő fe­ne­két, mi­köz­ben egy disznó vic­cet me­sélt neki és a mel­lette álló fe­le­sé­gé­nek.

Szörnyű, mit műveltek az utcán a diáklányokkal, videóra vették

Szörnyű, mit műveltek az utcán a diáklányokkal, videóra vették

Rá­adá­sul mindez fé­nyes nap­pal tör­tént!

Nem csoda, hogy a szü­lők már nem merik ki­en­gedni lá­nya­i­kat az ut­cára.

Drámai vallomás: Szexuálisan zaklatták Reese Witherspoont

Drámai vallomás: Szexuálisan zaklatták Reese Witherspoont

Ször­nyű per­ce­ket élt át ti­ni­ko­rá­ban...

A gyö­nyörű vi­lág­sztár hosszú hall­ga­tás után törte meg a csen­det. Ször­nyű per­ce­ket élt át ti­ni­ko­rá­ban...

Újabb magyar színésznő tálalt ki: szexért ajánlottak neki szerepet

Újabb magyar színésznő tálalt ki: szexért ajánlottak neki szerepet

A lu­xus­fe­le­ség nem tud ezen meg­le­pődni. Sze­rinte köz­tu­dott, hogy van­nak olyan ren­de­zők, akik így osz­ta­nak sze­re­pet.

Meztelenül alázták meg a gyönyörű hollywoodi színésznőt

Meztelenül alázták meg a gyönyörű hollywoodi színésznőt

A köz­ked­velt szí­nésznő a tör­tén­tek után se­gít­sé­get kért, de ehe­lyett újabb sokk érte. Most ki­tá­lalt!

A köz­ked­velt szí­nésznő a tör­tén­tek után se­gít­sé­get kért, de ehe­lyett újabb sokk érte. Most ki­tá­lalt!