CÍMKE: 'szex'

Ledöbbentek az Agymenők sztárjai, durva mit árult el a színész

Ledöbbentek az Agymenők sztárjai, durva mit árult el a színész

Olyas­mit mon­dott egy mű­sor­ban, ami­től min­den­ki­nek le­esett az álla.

A 44 éves szí­nész olyas­mit mon­dott egy mű­sor­ban, ami­től min­den­ki­nek le­esett az álla.

Baba mellett is jól működik Kulcsár Edináék házasélete

Baba mellett is jól működik Kulcsár Edináék házasélete

Mind­ket­ten fon­tos­nak tart­ják, hogy meg­ma­rad­jon kö­zöt­tük a tűz és az in­ti­mi­tás.

Mind­ket­ten fon­tos­nak tart­ják, hogy meg­ma­rad­jon kö­zöt­tük a tűz és az in­ti­mi­tás.

Intim hálószobatitok: kitálalt a magyar sztáranyuka

Intim hálószobatitok: kitálalt a magyar sztáranyuka

Dobó Ági ken­dő­zet­len őszin­te­ség­gel val­lott arról, mennyi időt tud­nak egy­másra szánni az ágy­ban a fér­jé­vel.

Dobó Ági ken­dő­zet­len őszin­te­ség­gel val­lott arról, mennyi időt tud­nak egy­másra szánni az ágy­ban a fér­jé­vel.

Ez durva: Három nő szexelt a nyílt utcán

Ez durva: Három nő szexelt a nyílt utcán

Lát­tunk már ezt-azt, mióta az in­ter­netre gya­kor­la­ti­lag min­den fel­ke­rül...

Lát­tunk már ezt-azt, mióta az in­ter­netre gya­kor­la­ti­lag min­den fel­ke­rül, de ez a je­le­net még min­ket is meg­le­pett! Téged is meg fog...

Szédítő gyönyört ad a misszionárius póz, ha így próbálod ki

Szédítő gyönyört ad a misszionárius póz, ha így próbálod ki

Nem kell be­le­tö­rődni a meg­szo­kott ru­tinba, néha lehet ki­csit va­ri­álni is.

Nem kell be­le­tö­rődni a meg­szo­kott ru­tinba, néha lehet ki­csit va­ri­álni is. Fe­lejt­he­tet­len él­ményt nyújt, ha be­ve­ti­tek ezt a mód­szert.

Soha többé nem híznak el a nők az antibébi tablettától

Soha többé nem híznak el a nők az antibébi tablettától

Egy ku­ta­tás ered­mé­nyei igen biz­ta­tók.

Egy friss ku­ta­tás ered­mé­nyei igen­csak biz­ta­tók. Ám fel­me­rül a kér­dés, vajon a férfiak mit szól­nak hozzá. Ugyanis van azért egy csa­var a tör­té­net­ben...

127 kg, tömör gyönyör: Szexuális életéről vallott a szép arcú ducimodell!

127 kg, tömör gyönyör: Szexuális életéről vallott a szép arcú ducimodell!

Az em­be­rek gyak­ran nem hi­szik el, hogy ek­kora test­súllyal mennyi min­den le­het­sé­ges a há­ló­szo­bá­ban....

Befotóztak a Budafokon szexelő pár ablakán

Befotóztak a Budafokon szexelő pár ablakán

Kivel nem esett már meg, hogy he­vü­le­té­ben ki­csit későn vette észre, hogy el­fe­lej­tette el­húzni a füg­gönyt?

Kivel nem esett már meg, hogy he­vü­le­té­ben ki­csit későn vette észre, hogy el­fe­lej­tette el­húzni a füg­gönyt? Ilyen­kor arra gon­do­lunk, biz­tos nem látta senki...

Ezt sosem néztük volna ki Kylie Minouge-ból, így szereti a szexet

Ezt sosem néztük volna ki Kylie Minouge-ból, így szereti a szexet

Az éne­kesnő egy ko­rábbi sze­rel­mé­ről ké­szült film­ben árult el rész­le­te­ket.

Az éne­kesnő egy ko­rábbi sze­rel­mé­ről ké­szült film­ben árult el rész­le­te­ket.

Megdöbbentő, heves orálozást videóztak a pláza tetején

Megdöbbentő, heves orálozást videóztak a pláza tetején

Azt hit­ték, senki sem látja őket.

A pá­rocska azt hitte, senki sem látja őket. Ha­tal­ma­sat té­ved­tek... S pech­jükre erről az in­ter­ne­ten fu­tó­tűz­ként ter­jedő vi­deo­fel­vé­tel­ből ér­te­sül­het­nek.

Meglepő őszinteséggel vallott szexuális életéről a magyar luxusfeleség

Meglepő őszinteséggel vallott szexuális életéről a magyar luxusfeleség

Vas­vári Vi­vien nem tért ki a pi­káns kér­dés elől: bát­ran meg­mondta, mi­lyen gyak­ran búj­nak össze a fér­jé­vel.

Meghökkentő jogi döntés született egy házaspár intim életét illetően

Meghökkentő jogi döntés született egy házaspár intim életét illetően

Kü­lö­nös eset bor­zolja a ke­dé­lye­ket mos­ta­ná­ban Lon­don­ban...

Kü­lö­nös eset bor­zolja a ke­dé­lye­ket mos­ta­ná­ban Lon­don­ban: egy férfi szá­mára bí­ró­sági vég­zés tilt­hatja, hogy há­zas­éle­tet éljen a fe­le­sé­gé­vel - aki­vel egyéb­ként év­ti­ze­dek óta há­za­sok...

Ez hihetetlen: Az Oxfordi Egyetemre hívták oktatni Cicciolinát

Ez hihetetlen: Az Oxfordi Egyetemre hívták oktatni Cicciolinát

Stal­ler Ilona szex­dok­tor­nak áll! Az egy­kori por­nó­szí­nész­nőt Ox­fordba hív­ták.

Stal­ler Ilona szex­dok­tor­nak áll! Az egy­kori por­nó­szí­nésznő ha­ma­ro­san az Ox­fordi Egye­te­men oktat. Cic­cio­lina a Ri­post­nak me­sélt a nem min­den­napi fel­ké­rés­ről, az egye­te­mista srá­cok­ról, pár­kap­cso­la­ta­i­ról és a szá­mára ide­á­lis férfi­ról.

Van egy dolog, amit sosem vártunk volna Soma Mamagésától, mégis megtörtént

Van egy dolog, amit sosem vártunk volna Soma Mamagésától, mégis megtörtént

A sztár ren­ge­te­get vál­to­zott, ami­óta át­esett a kli­ma­xon.

A sztár ren­ge­te­get vál­to­zott, ami­óta át­esett a kli­ma­xon.

Diákjával szexelt a csinos tanárnő: ezt találták utána a tanteremben

Diákjával szexelt a csinos tanárnő: ezt találták utána a tanteremben

A bot­rányba ke­ve­re­dett pe­da­gó­gus végül ön­ként dön­tött úgy, hogy fel­adja magát a rend­őr­sé­gen.

Bemutatják Meghan hercegné eltitkolt filmjét, mit szól ehhez Harry?

Bemutatják Meghan hercegné eltitkolt filmjét, mit szól ehhez Harry?

A fil­met már majd­nem 10 éve for­gat­ták le, de eddig sen­kit sem ér­de­kelt. A her­cegné egy sza­bad szel­lemű szing­lit ala­kít benne.

Ez durva, 13 éves diákjával bukott le a házas tanárnő, mindenre rávette

Ez durva, 13 éves diákjával bukott le a házas tanárnő, mindenre rávette

A 33 éves ta­nár­nőt sze­ret­ték a di­ák­jai, mert na­gyon köz­vet­len volt velük és min­dig meg­hall­gatta a prob­lé­má­i­kat.

Szextől volt hangos a magyar férfi lakása, bordélyházat üzemeltetett

Szextől volt hangos a magyar férfi lakása, bordélyházat üzemeltetett

Két pros­ti­tu­ált­tal nyi­totta meg kis bor­dé­lyát egy férfi Esz­ter­gom mel­lett. A szom­szé­dok lep­lez­ték le a kéj­la­kot.

Pedofil svéd nők szexért osztottak ételt

Pedofil svéd nők szexért osztottak ételt

Ha­tal­mas bot­rány van ki­bon­ta­ko­zó­ban Svéd­or­szág­ban. Idő­sebb nők sze­xu­á­lis szol­gál­ta­tá­so­kért cse­rébe adtak élel­mi­szert és szál­lás­le­he­tő­sé­get kis­korú mig­rán­sok­nak.

Ha­tal­mas bot­rány van ki­bon­ta­ko­zó­ban Svéd­or­szág­ban. Idő­sebb nők sze­xért cse­rébe adtak élel­mi­szert és szál­lás­le­he­tő­sé­get kis­korú mig­rán­sok­nak.

Norbi állítja: Fölös kilók nélkül több lesz a szex

Norbi állítja: Fölös kilók nélkül több lesz a szex

A ba­bá­hoz bi­zony nem árt fogyni...

Nem az a fő baj, hogy a túl­sú­lyos férfi­em­ber­nek újra és újra vál­ta­nia kell a ru­ha­tá­rát, sok­kal in­kább az, hogy drasz­ti­ku­san le­csök­ken­het tel­je­sít­mé­nye...

Íme a lovaglópóz új arca: sosem volt még ilyen kirobbanó a gyönyör

Íme a lovaglópóz új arca: sosem volt még ilyen kirobbanó a gyönyör

Esz­mé­let­len or­gaz­must okoz ez a póz. Fe­lejt­he­tet­len él­mény!

Esz­mé­let­len or­gaz­must okoz ez a póz. Fe­lejt­he­tet­len él­mény!

Ilyen volt Michael Jackson az ágyban a felesége szerint

Ilyen volt Michael Jackson az ágyban a felesége szerint

Lisa Marie Pres­ley rend­sze­re­sen ára­do­zott a ba­rá­ta­i­nak a Jac­kó­val el­töl­tött forró éj­sza­kák­ról.

Lisa Marie Pres­ley rend­sze­re­sen ára­do­zott a ba­rá­ta­i­nak a Jac­kó­val el­töl­tött forró éj­sza­kák­ról.

Döbbenetes, ezért lett öngyilkos egy lelkész

Döbbenetes, ezért lett öngyilkos egy lelkész

Ko­moly vá­dak­kal szem­be­sült a lel­kész.

Ko­moly vá­dak­kal szem­be­sült a lel­kész, aki­ről ki­de­rül: elég sok vaj van a füle mö­gött. A püs­pök is meg­szó­lalt az ügy­ben, sze­mé­lye­sen vizs­gálja a tör­tén­te­ket.

Orálozás után jött a sokk, elképesztő dolog történt a nővel

Orálozás után jött a sokk, elképesztő dolog történt a nővel

Ilyet még az or­vo­sok sem hal­lot­tak!

Ilyet még az or­vo­sok sem hal­lot­tak! A fi­a­tal nőt kór­házba kel­lett vinni, és egy héten át bent is tar­tot­ták.

Főnökével szexelt a rendőrnő, közben meghalt a 3 éves lánya

Főnökével szexelt a rendőrnő, közben meghalt a 3 éves lánya

A 29 éves, fe­le­lőt­len anyát akár 20 év bör­tön­bün­te­tésre is ítél­he­tik ször­nyű tet­téért.

A 29 éves, fe­le­lőt­len anyát akár 20 év bör­tön­bün­te­tésre is ítél­he­tik ször­nyű tet­téért.

Szörnyű dolog történt a nővel, miközben párja a szájával kényeztette

Szörnyű dolog történt a nővel, miközben párja a szájával kényeztette

A 44 éves nő már na­gyon közel volt a gyö­nyör­höz, ami­kor meg­tör­tént a baj.

A 44 éves nő már na­gyon közel volt a gyö­nyör­höz, ami­kor meg­tör­tént a baj.

Teljes sokk a buszon, kielégítették egymást az utasok

Teljes sokk a buszon, kielégítették egymást az utasok

Ál­lí­tó­lag nem is is­mer­ték egy­mást, de ez sem za­varta őket! Végül a zsa­ruk kap­ták el a ké­jel­gő­ket.

Ál­lí­tó­lag nem is is­mer­ték egy­mást, de ez sem za­varta őket! Végül a zsa­ruk kap­ták el a ké­jel­gő­ket.

Durva szexvádak Pirner Alma ellen, elképesztő pletyka terjeng róla

Durva szexvádak Pirner Alma ellen, elképesztő pletyka terjeng róla

A csi­nos csa­lád­anyára sokan iri­gyek, ami­ért jól néz ki és si­ke­res.

A csi­nos csa­lád­anyára sokan iri­gyek, ami­ért jól néz ki és si­ke­res, a rossz­in­du­latú em­be­rek pedig sok­szor meg­pró­bál­ják csor­bí­tani a jó hír­ne­vét. Rá­adá­sul Al­má­nak remek hu­mora is van, mellyel azon­nal re­a­gált a fel­röp­pent plety­kákra!

Eszméletlen gyönyört okoz ez az orálpóz - mámorító élmény

Eszméletlen gyönyört okoz ez az orálpóz - mámorító élmény

Be­le­re­meg­nek még a falak is, olyan or­gaz­mus lesz a hatás... Min­den­kép­pen ér­de­mes ki­pró­bálni.

Be­le­re­meg­nek még a falak is, olyan or­gaz­mus lesz a hatás...

Ezt jelenti az 5 leggyakoribb szexá- lom: Neked melyik volt meg legutóbb

Ezt jelenti az 5 leggyakoribb szexálom: Neked melyik volt meg legutóbb

Na­gyon gyak­ran ál­mo­dunk sze­xu­á­lis tar­talmú szi­tu­á­ci­ók­ról, de vajon mi lehet a je­len­té­sük?

Kiderült Michael Jackson mocskos szextitka, ezt tette a kisfiúkkal

Kiderült Michael Jackson mocskos szextitka, ezt tette a kisfiúkkal

A pop­ki­rály egyik ál­do­zata még csak 10 éves volt, ami­kor Jacko be­zárta mö­götte a há­ló­szoba aj­ta­ját.

Eszelős orgazmust ígér ez a szexpóz, a szerelmesek imádják!

Eszelős orgazmust ígér ez a szexpóz, a szerelmesek imádják!

Csak el­sőre tűnik bo­nyo­lult­nak a kü­lön­le­ges ló­tusz­ülés szex­póz, ami soha ko­ráb­ban nem ta­pasz­talt in­ti­mi­tást képes ki­ala­kí­tani férfi és nő kö­zött.

Kiderült Michael Jackson titka: Ezt kérte a kisfiúktól szex közben

Kiderült Michael Jackson titka: Ezt kérte a kisfiúktól szex közben

Dur­ván kor­ha­tá­ros rész­let­ről rán­totta le a lep­let a pop­ki­rály két ál­do­zata.

Dur­ván kor­ha­tá­ros rész­let­ről rán­totta le a lep­let a pop­ki­rály két ál­do­zata.

Elképesztő szexadat: ez történik a nőkkel azon a bizonyos tuti randin

Elképesztő szexadat: ez történik a nőkkel azon a bizonyos tuti randin

Mu­tat­juk, mi­lyen iz­gal­mas dol­gok­kal fog­lal­koz­nak ilyen­kor, hogy fe­led­he­tet­lenné te­hes­sék az éj­sza­kát!

Ez a misszionárius póz legizgalmasabb, új változata - garantált a csúcsorgazmus!

Ez a misszionárius póz legizgalmasabb, új változata - garantált a csúcsorgazmus!

Pró­báld ki ezt a pózt a pá­rod­dal, egé­szen szé­dü­le­tes sze­xu­á­lis él­ményt ígér mind­ket­tő­tök szá­mára!

Így csókold és kényeztesd a nő ölét, és élete gyönyörét éli át veled!

Így csókold és kényeztesd a nő ölét, és élete gyönyörét éli át veled!

Olyan tip­pet adunk neked, mely­től tel­jes ex­tá­zisba kerül a nő!

Olyan tip­pet adunk neked, mely­től tel­jes ex­tá­zisba kerül a nő!

Minden nyögést hallani: kupleráj nyílt az Örs vezér téri panelban

Minden nyögést hallani: kupleráj nyílt az Örs vezér téri panelban

A ház la­kóit tel­je­sen ki­ké­szíti, hogy férfi­a­kat fo­gad­nak a lá­nyok.

A ház la­kóit tel­je­sen ki­ké­szíti, hogy az egyik la­kás­ban férfi­a­kat fo­gad­nak a lá­nyok a szom­széd­ban.

Pasik millióinak jelenthet megoldást ez a péniszplasztikai beavatkozás!

Pasik millióinak jelenthet megoldást ez a péniszplasztikai beavatkozás!

Ez a pár per­ces be­avat­ko­zás gyors és ha­té­kony se­gít­sé­get nyújt­hat a gyors­tü­ze­lők­nek.

Ezért imádják a nők az atomóra szexet

Ezért imádják a nők az atomóra szexet

Azt gon­dol­tad, hogy az előre el­ter­ve­zett szex unal­mas?

Azt gon­dol­tad, hogy az előre el­ter­ve­zett szex unal­mas, és egy­ál­ta­lán nem ro­man­ti­kus? Gon­dold újra! Meg­mu­tat­juk, ho­gyan hoz­ha­tod ki a leg­töb­bet a nap­tárba beírt ran­di­ból.

Kiderült: a legtöbb férfit ez a fazon indítja be, ha a bugyi alatt meglátja

Kiderült: a legtöbb férfit ez a fazon indítja be, ha a bugyi alatt meglátja

Mi­lyen a leg­több férfi által vá­gyott lát­vány? Máris ki­de­rül.

Mi­lyen a leg­több férfi által vá­gyott lát­vány? Máris ki­de­rül.

Szédítően mély behatolást nyújt ez a póz: orgazmus-extázis az eredménye!

Szédítően mély behatolást nyújt ez a póz: orgazmus-extázis az eredménye!

Sosem volt még ilyen in­ten­zív az együtt­lét...

Ez a póz föl­dön túli él­ményt nyújt! Sosem volt még ilyen in­ten­zív az együtt­lét...

Utazni is hajlandó az őrült rekord érdekében a spermadonor

Utazni is hajlandó az őrült rekord érdekében a spermadonor

A cél ér­de­ké­ben Joe kör­be­utazza a vi­lá­got, és vé­de­ke­zés nél­kül sze­xel nők­kel.

Világsztár viheti ágyba Rákóczi Feri feleségét

Világsztár viheti ágyba Rákóczi Feri feleségét

Meg­lepő ki­je­len­tést tett Rá­kó­czi Feri a reg­geli rá­dió­mű­sor­ban. De lehet, hogy neki van igaza, hi­szen min­den­ki­nek csak egy élete van. No de akkor is, hogy van ez...

Meg­lepő ki­je­len­tést tett Rá­kó­czi Feri a reg­geli rá­dió­mű­sor­ban. De lehet, hogy neki van igaza, hi­szen min­den­ki­nek csak egy élete van.

Tömegesen kérik szexchatelésre a magyar tiniket

Tömegesen kérik szexchatelésre a magyar tiniket

Ijesztő dol­gok de­rül­tek ki egy friss ma­gyar­or­szági fel­mé­rés­ből: min­den har­ma­dik ka­maszt meg­kör­nyé­kez­tek már az in­ter­ne­ten.

Ijesztő dol­gok de­rül­tek ki egy friss ma­gyar­or­szági fel­mé­rés­ből: min­den har­ma­dik ka­maszt meg­kör­nyé­kez­tek már az in­ter­ne­ten. Rá­adá­sul fél­ezer­nél töb­ben en­ged­tek is a csá­bí­tás­nak. A szak­értő a til­tás he­lyett a meg­elő­zés­ben látja a meg­ol­dást.

Órási szextabu dőlt le megint, a nők többsége megdöbbent

Órási szextabu dőlt le megint, a nők többsége megdöbbent

Az biz­tos, hogy a férfiak na­gyon is vágy­nak rá, de leg­több­ször elő­ho­za­kodni se mer­nek vele.

Az biz­tos, hogy a férfiak na­gyon is vágy­nak rá, de leg­több­ször elő­ho­za­kodni se mer­nek vele.

Vesd be ezt a csendes trükköt, és a gyönyörök csúcsára repíted a nőt

Vesd be ezt a csendes trükköt, és a gyönyörök csúcsára repíted a nőt

Pró­báld ki, és for­rób­ban telik az éj­szaka, mint va­laha. Épp csak ennyi kell a sej­tel­mek­ből, és azon­nal fel­iz­zik a vágy!

Egy apró változtatás kell csak, és sokkal több szexhez jut a férfi

Egy apró változtatás kell csak, és sokkal több szexhez jut a férfi

Az ápolt­ság és a kel­le­mes külső jó alap, azon­ban az ese­tek döntő több­sé­gé­ben egé­szen máson múlik a dolog.

Koporsók mellett szexelt a nagypapa, de nem ez a legdurvább

Koporsók mellett szexelt a nagypapa, de nem ez a legdurvább

A 64 éves férfi kol­lé­ga­nő­jé­vel csalta meg pár­ját, a tör­té­net pedig egy­ál­ta­lán nem ért jó véget szá­mára.

A 64 éves férfi kol­lé­ga­nő­jé­vel csalta meg pár­ját, a tör­té­net pedig egy­ál­ta­lán nem ért jó véget szá­mára.

Elképesztő titkot árult el a sztár: ezért házasodott meg olyan gyorsan

Elképesztő titkot árult el a sztár: ezért házasodott meg olyan gyorsan

A 24 éves pop­sztár val­lása miatt pró­bálta magát tar­tóz­tatni a szex­től, ezért az es­kü­vőig nem fe­küd­tek le sze­rel­mé­vel.

Ez nem semmi: Így vonult utcára a magyar pornódíva

Ez nem semmi: Így vonult utcára a magyar pornódíva

Megér egy aj­tó­csap­ko­dást...

Nála nem lehet tudni, hogy egy-egy meg­osz­tott kép most, vagy éppen 25 éve ké­szült, de ez a mos­tani megér egy aj­tó­csap­ko­dást.

Szédítő gyönyörig repíti a nőt ez az igen bizarr, furcsa szexkellék!

Szédítő gyönyörig repíti a nőt ez az igen bizarr, furcsa szexkellék!

Ami­lyen meg­lepő a ki­né­zete, annyira fer­ge­te­ges az él­mény, amit nyújt.

Ami­lyen meg­lepő a ki­né­zete, annyira fer­ge­te­ges az él­mény, amit nyújt.

8 kínos szex utáni elszólás, a szekunder szégyen garantált!

8 kínos szex utáni elszólás, a szekunder szégyen garantált!

Egy­sze­rűen mi érez­zük ma­gu­kat kel­le­met­le­nül, ami­kor eze­ket a meg­szó­la­lá­so­kat ol­vas­suk.

Egy­sze­rűen mi érez­zük ma­gu­kat kel­le­met­le­nül, ami­kor eze­ket a meg­szó­la­lá­so­kat ol­vas­suk.

Kiderült ki, az igazi szexragadozó

Kiderült ki, az igazi szexragadozó

Ked­venc brit ku­ta­tó­ink ismét egy fon­tos tu­do­má­nyos ered­ménnyel bő­ví­tet­ték az em­be­ri­ség kol­lek­tív tu­dás­tá­rát.

Ked­venc brit ku­ta­tó­ink ismét egy fon­tos tu­do­má­nyos ered­ménnyel bő­ví­tet­ték az em­be­ri­ség kol­lek­tív tu­dás­tá­rát.

Kitálaltak a titkos viszonyról: Ilyen a szex a 48 éves Naomi Campbellel

Kitálaltak a titkos viszonyról: Ilyen a szex a 48 éves Naomi Campbellel

A plety­kák sze­rint 2 hó­napja ran­diz­gat egy mind­össze 25 éves éne­kes­sel!

A vi­lág­hírű mo­dell a plety­kák sze­rint már 2 hó­napja ran­diz­gat egy mind­össze 25 éves éne­kes­sel!

Ilyen a tökéletes és legizgatóbb fenék a férfiak szerint

Ilyen a tökéletes és legizgatóbb fenék a férfiak szerint

A meg­kér­de­zett férfiak azt is el­mond­ták, miért éppen azt imád­ják, amit.

Kiderült, hogy mennyi pénzért adták el külföldre az ukrán lányokat

Kiderült, hogy mennyi pénzért adták el külföldre az ukrán lányokat

A lá­nyo­kat Tö­rök­or­szágba, az Egye­sült Arab Emír­sé­gekbe és Cip­rusra küld­ték.

Ez a sorozatorgazmus kulcsa: így érintsd meg hozzá a nőt

Ez a sorozatorgazmus kulcsa: így érintsd meg hozzá a nőt

Nem le­he­tet­len az egy­mást kö­vető gyö­nyör! Se­gí­tünk, ho­gyan ér­hető el a leg­biz­to­sab­ban!

Nem le­he­tet­len az egy­mást kö­vető gyö­nyör! Se­gí­tünk, ho­gyan ér­hető el a leg­biz­to­sab­ban!

Így viszonyulnak a szexhez a tetovált nők: Elképesztő tudományos tények

Így viszonyulnak a szexhez a tetovált nők: Elképesztő tudományos tények

Egy biz­tos: A te­to­vált em­be­rek be­vál­la­ló­sak a há­ló­szo­bá­ban.

Egy neves ame­ri­kai egye­tem arra volt kí­ván­csi, hogy van­nak-e kü­lönb­sé­gek a te­to­vált és a te­to­vá­lat­lan em­be­rek szex­szo­ká­sai kö­zött. Döb­be­ne­tes ered­ménnyel zá­rult a ku­ta­tás.

12 kínos szexvallomás: Elképesztő balesetek a hálóból

12 kínos szexvallomás: Elképesztő balesetek a hálóból

Szex köz­ben bi­zony be­csúsz­hat­nak arc­pi­rí­tóan kínos bakik.

Szex köz­ben bi­zony be­csúsz­hat­nak arc­pi­rí­tóan kínos bakik.

Elárulták a nők: erre indulnak be igazán az ágyban - őszinte vallomások...

Elárulták a nők: erre indulnak be igazán az ágyban - őszinte vallomások...

Mi az, ami iga­zán be­in­dít egy nőt? Most ki­de­rül, mit gon­dol­nak róla a meg­kér­de­zet­tek.

Eszméletlen, mi derült ki az erős paprika rajongóinak szexuális életéről

Eszméletlen, mi derült ki az erős paprika rajongóinak szexuális életéről

A csí­pős ízek ra­jon­gói átlag fe­letti tel­je­sít­ményre ké­pe­sek a há­ló­szo­bá­ban.

Végre kiderült a pihentető alvás titka és az nem szexmentes

Végre kiderült a pihentető alvás titka és az nem szexmentes

Csak egy rafi­nált szext­rükk kell...

Kü­lö­nö­sen azok ér­té­ke­lik a jó éj­sza­kai al­vást, akik meg­ta­pasz­tal­ták már, mi­lyen, ha a stressz miatt ébren töl­tik az éj­sza­kát.

Na ne már: Így csábította szexre 13 éves diákját a dögös tanárnő

Na ne már: Így csábította szexre 13 éves diákját a dögös tanárnő

Több­ször is meg­esett, hogy til­tott szex­ka­landba bo­nyo­ló­dott a fi­úcs­ká­val.

A fék­te­len pe­da­gó­gus­sal több­ször is meg­esett, hogy til­tott szex­ka­landba bo­nyo­ló­dott a fi­úcs­ká­val.

Michael Jackson titkos kézjelekkel üzente meg, hogy szexelni akar

Michael Jackson titkos kézjelekkel üzente meg, hogy szexelni akar

Újabb ál­lí­tó­la­gos ál­do­zat tá­lalt ki arról, hogy miket élt át kis­gye­rek­ként Jacko miatt.

Szuperkínos szexbakik - veled is megtörténhet?

Szuperkínos szexbakik - veled is megtörténhet?

Min­den­ki­vel for­dul­nak elő kel­le­met­len ese­tek. De ami­ket hal­lot­tunk, az tény­leg nem át­la­gos...

Eszelős férfivágy: Végre nem tilos szex közben a zokni

Eszelős férfivágy: Végre nem tilos szex közben a zokni

Ki­de­rült, hogy egy­ál­ta­lán nem ciki, ha a nőn fent marad a zokni szex köz­ben! Van­nak, akik ki­fe­je­zet­ten erre utaz­nak.

Ki­de­rült, hogy egy­ál­ta­lán nem ciki, ha a nőn fent marad a zokni szex köz­ben! Van­nak, akik ki­fe­je­zet­ten erre utaz­nak.

Mocskos részletek: Curtis így szexelt Koholák Alexával

Mocskos részletek: Curtis így szexelt Koholák Alexával

Ha fel­la­poz­zuk Cur­tis ön­élet­rajzi köny­vét, ér­de­kes szí­ne­ze­tet kap Alexa fel­aján­lása.

Ha fel­la­poz­zuk Cur­tis ön­élet­rajzi köny­vét, ér­de­kes szí­ne­ze­tet kap Alexa fel­aján­lása.

Íme a kutyapóz legújabb típusa - gyönyörtelibb, mint valaha!

Íme a kutyapóz legújabb típusa - gyönyörtelibb, mint valaha!

Ebben a póz­ban mind­ket­ten a csúcsra re­pül­tök, és esz­mé­let­len él­ményt kap­tok.

Ez durva: Pénzért hívják szexrandira Tatár Csillát

Ez durva: Pénzért hívják szexrandira Tatár Csillát

Van bőr a képén...

Az is­mert em­be­rek hozzá van­nak szokva, hogy időn­ként fur­csa aján­la­tok­kal bom­báz­zák őket a ra­jon­gók, de azért ez már tény­leg túl­zás.

Szex az első randin: Jó hatással lehet a párkapcsolatra!

Szex az első randin? Nagyszerű hírünk van: jó hatással lehet a párkapcsolatra!

Tu­dó­sok meg­cá­fol­ták azt a köz­hi­e­del­met, mi­sze­rint az első ran­dis szex­nek csak és ki­zá­ró­lag ne­ga­tív kö­vet­kez­mé­nyei le­het­nek.

Kül­földi tu­dó­sok meg­cá­fol­ták azt a köz­hi­e­del­met, mi­sze­rint az első ran­dis szex­nek csak és ki­zá­ró­lag ne­ga­tív kö­vet­kez­mé­nyei le­het­nek. Mind­eh­hez ter­mé­sze­te­sen ér­de­kes ma­gya­rá­zat is szol­gál. Jöj­je­nek a meg­lepő rész­le­tek!

Boros Lajos kitálalt: ez a helyzet a szexszel a műtétje óta

Boros Lajos kitálalt: ez a helyzet a szexszel a műtétje óta

A rá­diós tes­tébe nem­ré­gi­ben egy pace­ma­kert ül­tet­tek be, ami­nek kö­vet­kez­té­ben tel­je­sen meg­vál­to­zott az élete.

A rá­diós tes­tébe nem­ré­gi­ben egy pace­ma­kert ül­tet­tek be, ami­nek kö­vet­kez­té­ben tel­je­sen meg­vál­to­zott az élete.

7 gyönyörfakasztó technika: egészen vadító lesz a misszionárius

7 gyönyörfakasztó technika: egészen vadító lesz a misszionárius

A nők imád­ják, no per­sze nem az alap fel­ál­lás­ban, hanem azt a vál­to­za­tot, ahol a férfi rafi­nált trük­kök­kel fo­kozza a gyö­nyört.

10 vadítóan szexi női tulajdonság, amitől begerjed a férfi

10 vadítóan szexi női tulajdonság, amitől begerjed a férfi

Ha biz­tosra akarsz menni akkor al­kal­mazd az alábbi 10 be­vált tip­pet és tel­je­sen odáig lesz érted a férfi! Csak egy-két apró vál­toz­ta­tás és tiéd a tuti!

Döbbenetes, mi történik orgazmus közben a testeddel

Döbbenetes, mi történik orgazmus közben a testeddel

A lö­kés­sze­rűen ér­kező or­gaz­mus­hul­lá­mok nem csak a gyö­nyör­köz­pon­tot hoz­zák mű­kö­désbe.

A lö­kés­sze­rűen ér­kező or­gaz­mus­hul­lá­mok nem­csak a gyö­nyör­köz­pon­tot hoz­zák mű­kö­désbe, egyéb mó­do­kon is ak­ti­vál­ják tes­tünk kü­lön­böző te­rü­le­teit. Talán te is ta­pasz­tal­tad már a kü­lö­nös mel­lék­ha­tá­sok né­me­lyi­két, de azért mu­tat­juk, miről is van szó!