CÍMKE: 'szex'

Óriási szexbaki: Az emberek 10%-a mindig elköveti ezt a hibát!

Óriási szexbaki: Az emberek 10%-a mindig elköveti ezt a hibát!

A szex­nek el­vi­leg két ember köl­csö­nös és fel­té­tel nél­küli fi­gyel­mé­ről kéne szól­nia...

FRISS HÍREK

Ettől a mozdulattól lesz a nőnek kitörő orgazmusa szex közben

Ettől a mozdulattól lesz a nőnek kitörő orgazmusa szex közben

Min­denki tudja, hogy a nő or­gaz­musa azon múlik, ho­gyan bánik vele a férfi.

Min­denki tudja, hogy a nő or­gaz­musa azon múlik, ho­gyan bánik a tes­té­vel a férfi.

Beismerte a színésznő: világsztárok fogadtak, melyikükkel fog szexelni

Beismerte a színésznő: világsztárok fogadtak, melyikükkel fog szexelni

A 64 éves film­sztár még a nyolc­va­nas évek­ben volt a kol­lé­gái ked­vence.

A nyolc­va­nas évek­ben volt a kol­lé­gái ked­vence.

7 orgazmuspozitív szexpóz, ami előhozza a nőből a perverzet

7 orgazmuspozitív szexpóz, ami előhozza a nőből a perverzet

A leg­több férfi sze­rint a csen­des nők az ágy­ban is vissza­fo­got­tak. De vajon va­ló­ban igaz lenne ez?

A leg­több férfi sze­rint a csen­des nők az ágy­ban is vissza­fo­got­tak. De vajon va­ló­ban igaz lenne ez?

Ezt a gyönyört nem hagyhattam ki: hárman keveredtünk össze szex közben

Ezt a gyönyört nem hagyhattam ki: hárman keveredtünk össze szex közben

Nem­csak a férfi­nak kü­lön­le­ges él­mény a hár­mas szex, el­ké­pesztő or­gaz­must hoz a nők­nek is...

Döbbenetes szülészeti gyakorlat: túl szűkre varrják vissza a nőket

Döbbenetes szülészeti gyakorlat: túl szűkre varrják vissza a nőket

So­káig azt hit­ték, a nők csak ki­ta­lál­ják az egé­szet, vagy csak egy vá­rosi le­gen­dá­ról van szó. Pedig igaz...

So­káig azt hit­ték, a nők csak ki­ta­lál­ják az egé­szet, vagy csak egy vá­rosi le­gen­dá­ról van szó. Pedig igaz...

Ilyen erősen még sosem robbant az orgazmus: Az elvált feleségek titka

Ilyen erősen még sosem robbant az orgazmus: Az elvált feleségek titka

A vá­lás­sal végre véget érnek a viták, a maró el­len­sé­ges­ke­dés, meg­könnyeb­bül min­denki. Igen, de oda a jó szex is...

12 féle női orgazmus létezik, a vaginában így árad a gyönyör

12 féle női orgazmus létezik, a vaginában így árad a gyönyör

Cso­dákra képes a női test...

Cso­dákra képes a női test, kü­lö­nö­sen, ha él­ve­zet­ről van szó. Olyan tit­kos he­lye­ket, rej­tett ero­gén zó­ná­kat mu­ta­tunk, amik meg­ér­dem­lik, hogy fel­fe­dezd...

Nem kérdés, komoly baj van Alekosz elméjével!

Nem kérdés, komoly baj van Alekosz elméjével!

Szinte nem telik el úgy nap, hogy Nagy Ale­kosz ne állna elő va­la­mi­féle haj­me­resztő öt­let­tel.

Szinte nem telik el úgy nap, hogy Nagy Ale­kosz ne állna elő va­la­mi­féle haj­me­resztő öt­let­tel.

Ilyen borzalmas dolgot még sosem műveltek a férfiak a gumi óvszerrel

Ilyen borzalmas dolgot még sosem műveltek a férfiak a gumi óvszerrel

Un­do­rító szex­szo­kásra de­rí­tett fényt egy ku­ta­tás...

Un­do­rító szex­szo­kásra de­rí­tett fényt egy ku­ta­tás, ami a férfiak óv­szer­hasz­ná­la­tát vizs­gálta...

Szexgyilkos manőver: Ezt minden pasinak el kell felejtenie a hálószobában!

Szexgyilkos manőver: Ezt minden pasinak el kell felejtenie a hálószobában!

A pasik je­len­tős része egy rend­kí­vül bunkó és szex­gyil­kos stra­té­giát al­kal­maz, hogy meg­győzze pár­ját az orá­lis szex­ről.

A hitvesi ágy bizarr szextitka: Ez derült ki a feleség orgazmusáról

A hitvesi ágy bizarr szextitka: Ez derült ki a feleség orgazmusáról

Hosszú távú kap­cso­lat­ban élsz? Gra­tu­lá­lunk hozzá. De saj­nos van egy rossz hí­rünk a női or­gaz­mus­sal kap­cso­lat­ban...

Elárulták a nők, mit tudott életük legjobb szexpartnere az ágyban

Elárulták a nők, mit tudott életük legjobb szexpartnere az ágyban

Meg­kér­dez­tük a nőket, mi­lyen trükk em­lé­ké­től re­meg­nek meg ma is.

Meg­kér­dez­tük a nőket, mi­lyen trükk em­lé­ké­től remeg még most is meg a tér­dük....

Ezt kínálja a világ első szexcirkusza: Fülledt erotika és felhőtlen szórakozás!

Ezt kínálja a világ első szexcirkusza: Fülledt erotika és felhőtlen szórakozás!

Egy angol tár­su­lat meg­ala­pí­totta a világ első, 18 ka­ri­kás ván­dor­cir­ku­szát.

A cir­kusz, mint műfaj alap­ve­tően a gye­re­kek szó­ra­koz­ta­tá­sára jött létre. Egy angol tár­su­lat vi­szont mert na­gyot ál­modni, és meg­ala­pí­totta a világ első, 18 ka­ri­kás ván­dor­cir­ku­szát. Mód­fe­lett iz­gal­mas és rend­ha­gyó vál­lal­ko­zás­ról van szó.

Ezt vedd fel fülledt nyári éjszakákon, ha eredményes szexre vágysz

Ezt vedd fel fülledt nyári éjszakákon, ha eredményes szexre vágysz

Mu­tat­juk a szen­ve­dély nagy­asszo­nya­i­nak leg­sze­xibb tipp­jeit!

Mu­tat­juk a szen­ve­dély nagy­asszo­nyait, lesd el tőlük a leg­sze­xibb tip­pe­ket, aztán irány a há­ló­szoba!

A szőr hatalma: Kiderült, mi indítja be valójában a nőket szex közben

A szőr hatalma: Kiderült, mi indítja be valójában a nőket szex közben

A divat ugyan vál­toz­hat, de a férfi­as­ság marad: most ki­de­rül, miért a szőr­rel dúsan meg­ál­dott part­nerre vok­sol­nak a nők!

Belepirulsz a pózba, ennyire kívánja egymást a sztárpár

Belepirulsz a pózba, ennyire kívánja egymást a sztárpár

Nem za­var­tat­ták ma­gu­kat.

Nem za­var­tatta magát a vi­lág­hírű sztár­spor­toló és szexi párja.

Bárcsak szőrösebb lehetnék: 17 döbbenetes vallomás

Bárcsak szőrösebb lehetnék: 17 döbbenetes vallomás

Mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

Rá­adá­sul a férfi­ak­nak nem is akár­mi­lyen prob­lé­mák­kal kell szem­be­néz­niük nap mint nap. Mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

Szörnyen kínos: elképesztő dolog történt orálozás közben a szeretővel

Szörnyen kínos: elképesztő dolog történt orálozás közben a szeretővel

Az lett a vége, hogy or­vos­hoz kel­lett menni. Nem csoda, hogy a dokik sze­rint se min­den­na­po­sak az ilyen ese­tek.

Többé nem titok: Ezt a három szót akarják hallani a férfiak szex közben!

Többé nem titok: Ezt a három szót akarják hallani a férfiak szex közben!

Aktus köz­ben a pasik is imád­ják a po­zi­tív vissza­csa­to­lást.

Aktus köz­ben, pláne az or­gaz­mus után a pasik is imád­ják a po­zi­tív vissza­csa­to­lást.

Intim titkok, döbbenetes szexvallomást tett Tóth Vera

Intim titkok, döbbenetes szexvallomást tett Tóth Vera

Fe­ne­kes­tül fel­for­dult az éne­kesnő nemi élete 2 évvel ez­előtti by­pass­mű­tétje óta.

Nagyon durván átvágta a férfiakat a használt bugyijait árusító nő

Nagyon durván átvágta a férfiakat a használt bugyijait árusító nő

Egy meg­ál­la­po­dást akkor is illik be­tar­tani, ha mocs­kos do­log­ról szól...

Egy el­ke­se­re­dett férfi min­dent ki­pa­kolt a neten, és ha­ma­ro­san sors­tár­sai is akad­tak.

Ezt a különös dolgot nem mindenki tudja a női orgazmusról

Ezt a különös dolgot nem mindenki tudja a női orgazmusról

A női gyö­nyör iz­gal­mas titok a férfiak szá­mára. Van­nak azon­ban olyan té­nyek, ami­ket még a höl­gyek se tud­nak.

A női gyö­nyör iz­gal­mas és si­kam­lós titok a férfiak szá­mára. Van­nak azon­ban olyan té­nyek, ami­ket még maguk a höl­gyek se tud­nak.

Eszelős gyönyörrel szorít rá a férfiasságra a legújabb gumióvszer

Eszelős gyönyörrel szorít rá a férfiasságra a legújabb gumióvszer

Iz­ga­tóbb lehet a szex, mint nél­küle.

Sokan ide­gen­ked­nek az óv­szer­től, pedig a meg­fe­lelő da­rab­bal akár még iz­ga­tóbb is lehet a szex, mint nél­küle.

Vaginagőzölés a kislányos intim tájék titka, ez a nő kipróbálta

Vaginagőzölés a kislányos intim tájék titka, ez a nő kipróbálta

A mód­szer hívei sze­rint sely­mes ta­pin­tású lesz a bőr oda­lent, de nem csak emi­att csi­nál­ják...

Olyat fotóztak éjjel a Klauzál téren, amit sose lett volna szabad

Olyat fotóztak éjjel a Klauzál téren, amit sose lett volna szabad

Az épp arra járó szem­tanú is na­gyon meg­döb­bent, hi­szen jobb eset­ben ilyen dol­gok a há­ló­szo­bá­ban tör­tén­nek.

Az épp arra járó szem­tanú is na­gyon meg­döb­bent, hi­szen jobb eset­ben ilyen dol­gok a há­ló­szo­bá­ban tör­tén­nek.

Ezzel a pózzal olyan mély lesz a behatolás, mint ahogy álmodni sem merted

Ezzel a pózzal olyan mély lesz a behatolás, mint ahogy álmodni sem merted

Egé­szen fan­tasz­ti­kus lesz az él­mény, ha ezt a pózt be­ve­ted. Éld át a va­rázs­la­tot!

Elárulták a titkot a nők: ez az, amitől ágyba akarnak bújni egy férfival

Elárulták a titkot a nők: ez az, amitől ágyba akarnak bújni egy férfival

Meg­kér­dez­tük, mi indít be iga­zán egy nőt egy pa­si­ban. Iz­gal­mas vá­la­szo­kat kap­tunk.

Úgy izgatja a G-pontot ez a póz, hogy beleremeg a nő teste

Úgy izgatja a G-pontot ez a póz, hogy beleremeg a nő teste

Szinte fel­rob­ban a nő teste, ha ezt a pózt ki­pró­bál­já­tok. Esz­mé­let­len gyö­nyör vár rátok.

Szinte fel­rob­ban a nő teste, ha ezt a pózt ki­pró­bál­já­tok. Esz­mé­let­len gyö­nyör vár rátok.

Így lesz mindennél gyönyörtelibb a kutyapóz: vadító tipp és totális extázis

Így lesz mindennél gyönyörtelibb a kutyapóz: vadító tipp és totális extázis

A ha­gyo­má­nyos pózt dobd fel ext­rák­kal! Esz­mé­let­len lesz a hatás! Fi­gyelj!

A ha­gyo­má­nyos pózt dobd fel ext­rák­kal! Esz­mé­let­len lesz a hatás! Fi­gyelj!

Íme, a női orgazmus csúcsa: 5 szuper szexpóz az eszelős gyönyörért

Íme, a női orgazmus csúcsa: 5 szuper szexpóz az eszelős gyönyörért

Vá­lo­ga­tott mó­do­kon kor­bá­csol­ják fel a női gyö­nyö­rét az alábbi pózok.

Vá­lo­ga­tott mó­do­kon kor­bá­csol­ják fel a női gyö­nyö­rét az alábbi pózok.

Megtalálták a szextörténetekről írt titkos naplót

Megtalálták a szextörténetekről írt titkos naplót

Egy kas­tély­ban buk­kan­tak rá.

A fel­jegy­zé­sek­ből az egész falu élete ki­de­rül. Min­den volt benne: sze­xu­á­lis tör­té­net és po­zi­tú­rák ecse­te­lése, gye­rek­gyil­kos­ság és val­lási tör­té­ne­tek.

Megdöbbentő kutatás: maszturbálj többet, és az életed is megmentheti az öröm!

Megdöbbentő kutatás: maszturbálj többet, és az életed is megmentheti az öröm!

Egé­szen meg­lepő meg­ál­la­pí­tásra ju­tot­tak a ku­ta­tók. A masz­tur­bá­lás mos­tan­tól nem csak a gyö­nyöré, hanem az egész­ségé is!

Sokkal piszkosabb a fantáziád, mint hinnéd: most bebizonyítjuk

Sokkal piszkosabb a fantáziád, mint hinnéd: most bebizonyítjuk

Ezek a fotók egé­szen mások, mint ami­nek lát­sza­nak.

Ezek a fotók egé­szen mások, mint ami­nek lát­sza­nak. Ne­he­zen fogsz hinni a sze­med­nek.

Hogyan írod a "g" betűt: Elárulja, milyen vagy az ágyban...

Hogyan írod a "g" betűt: Elárulja, milyen vagy az ágyban...

Ez az egyet­len, hét­köz­napi betű iga­zán meg­lepő dol­go­kat árul el rólad.

3 perc alatt repíti csúcsorgazmusig a nőt ez a bizarr szexkellék

3 perc alatt repíti csúcsorgazmusig a nőt ez a bizarr szexkellék

El­ké­pesztő él­ményt nyújt.

El­ké­pesztő él­ményt nyújt ez a szex­já­ték. Aki ki­pró­bálta, a rab­jává válik...

Elárulta a luxusprosti: Így kívánják a gyönyört a férfiak

Elárulta a luxusprosti: Így kívánják a gyönyört a férfiak

A fi­a­tal szex­mun­kás most be­pil­lan­tást nyújt szak­mája leg­iz­gal­ma­sabb és leg­pi­kán­sabb rész­le­te­ibe.

A fi­a­tal szex­mun­kás most be­pil­lan­tást nyújt szak­mája leg­iz­gal­ma­sabb és leg­pi­kán­sabb rész­le­te­ibe.

A nők 82 százaléka ettől izgul fel pillanatok alatt az ágyban

A nők 82 százaléka ettől izgul fel pillanatok alatt az ágyban

El­ké­pesztő ered­ményt ho­zott egy fel­mé­rés.

El­ké­pesztő ered­ményt ho­zott egy fel­mé­rés, mely­ben a nők sze­xu­á­lis szo­ká­sait vizs­gál­ták. Meg fog lepni, mit vá­la­szol­tak a leg­töb­ben.

Ezért mond nemet a nő a szexre: A visszautasítás valódi okai

Ezért mond nemet a nő a szexre: A visszautasítás valódi okai

Erre kell tehát oda­fi­gyel­ned, hogy meg­ma­rad­jon köz­te­tek az in­ti­mi­tás és le­gyen ele­gendő szex!

Elképesztő, mi zajlik a belvárosban cirkáló luxus limuzinokban

Elképesztő, mi zajlik a belvárosban cirkáló luxus limuzinokban

Vajon mi tör­té­nik az utas­tér­ben?

Hó­fe­hér, sötét üvegű lu­xus­ko­csik, te­tő­ab­la­kon ki­ha­joló fi­a­ta­lok, bent sej­tel­mes fé­nyek, pezsgő, szexi lá­nyok és egy kis ero­tika...

Kiderült, a sok szex a vb-siker titka

Kiderült, a sok szex a vb-siker titka

To­vábbra sem tel­jes az egyet­ér­tés abban, hogy a fo­cis­ták él­je­nek-e sze­xu­á­lis éle­tet a meccsek előtt. A vb-részt­ve­vők is meg­osz­tot­tak.

To­vábbra sem tel­jes az egyet­ér­tés abban, hogy a fo­cis­ták él­je­nek-e sze­xu­á­lis éle­tet a meccsek előtt. A vb-részt­ve­vők is meg­osz­tot­tak.

Heti 5 szex: elképesztő, mit művel a férfival a rendszeres gyönyör

Heti 5 szex: elképesztő, mit művel a férfival a rendszeres gyönyör

Mu­tat­juk, miért is ér­de­mes össze­han­golni part­ne­red­del a gyö­nyör pil­la­na­tait, sze­xeld magad egész­sé­gesre!

Mu­tat­juk, miért is ér­de­mes össze­han­golni part­ne­red­del a gyö­nyör pil­la­na­tait, sze­xeld magad egész­sé­gesre!

Sokkot kapott a feleség: Rájött, mi történt a férjével szex közben

Sokkot kapott a feleség: Rájött, mi történt a férjével szex közben

Túl heves volt az aktus! Ahe­lyett, hogy a gyö­nyört élték volna át a sze­rel­me­sek, végül ret­te­ne­te­sen rosszul sült el a szex.

Ilyen orgazmust még nem láttál, döbbenetes ez a videó

Ilyen orgazmust még nem láttál, döbbenetes ez a videó

Te el­hi­szed, amit látsz?

Te el­hi­szed, amit látsz? Meg­hök­kentő fel­vé­telt mu­ta­tunk.

Őszinte vallomás: Ezt a két szót imádják hallani a nők szex közben!

Őszinte vallomás: Ezt a két szót imádják hallani a nők szex közben!

Egy jó idő­ben el­eresz­tett mocs­kos szócska szó sze­rint cso­dákra képes.

Egy jó idő­ben el­eresz­tett mocs­kos szócska szó sze­rint cso­dákra képes szex köz­ben. Most ki­de­rült, hogy mi az ab­szo­lút nyerő a höl­gyek kö­ré­ben.

Apró, de biztos jelek, hogy a nő készen áll a szexre

Apró, de biztos jelek, hogy a nő készen áll a szexre

Ha eze­ket a dol­go­kat ész­le­led, egé­szen biz­tos, hogy zöld utat kapsz az es­tére!

Fe­lejtsd el, ami­ket eddig ol­vas­tál a té­má­ban, ugyanis a leg­újabb ta­nul­mány mondja meg a tutit. Ha eze­ket a dol­go­kat ész­le­led, egé­szen biz­tos, hogy zöld utat kapsz az es­tére!

Kitálalt Cicciolina: hátborzongató, mibe keveredett

Kitálalt Cicciolina: hátborzongató, mibe keveredett

Élet­ve­szé­lyes "já­té­kot" űzött a most Olasz­or­szág­ban élő ma­gyar sztár. Az élete for­gott koc­kán.

Élet­ve­szé­lyes "já­té­kot" űzött a most Olasz­or­szág­ban élő ma­gyar sztár. Az élete for­gott koc­kán.

Szuperkínos szexbakik, igaz történetek - veled is történt hasonló?

Szuperkínos szexbakik, igaz történetek - veled vajon megesett hasonló?

Ezek a szto­rik tény­leg me­re­de­kek. Nem biz­tos, hogy szí­ve­sen át­él­tük volna bár­me­lyi­ket is....

4 bombabiztos tipp: Így lesz változatos a férfi gyönyöre

4 bombabiztos tipp: Így lesz változatos a férfi gyönyöre

Ér­de­mes ki­pró­bálni!

A ki­rob­banó or­gaz­mus­hoz ve­zető tech­ni­kák titka a finom rész­le­tek­ben rej­lik. Ha ki­pró­bá­lod, rá­jössz, hogy ed­digi sze­xu­á­lis éle­ted gya­kor­ló­pá­lya volt.

Ez az, amit a 60 évesek sokkal jobban tudnak a szexről, mint a mai 20 évesek

Ez az, amit a 60 évesek sokkal jobban tudnak a szexről, mint a mai 20 évesek

A kor­ral böl­cseb­bek le­szünk - a há­ló­szo­bá­ban is. A 60-as éve­ik­ben járók job­ban él­ve­zik a sze­xet, mint a fi­a­ta­lok.

Ez az elképesztő szexkellék csúcsorgazmust okoz a nőnek!

Ez az elképesztő szexkellék csúcsorgazmust okoz a nőnek!

Meg­lepő a kül­seje, de szé­dítő él­ményt nyújt annak, aki ügye­sen hasz­nálja.

10 férfiból 1 biztosan ezt műveli szex közben

10 férfiból 1 biztosan ezt műveli szex közben

To­tá­li­san ki­áb­rán­dítja a nőket ez a férfi­vi­sel­ke­dés, annyira, hogy sok­szor nincs is foly­ta­tása a szex­nek. Egyéb­ként tel­je­sen hét­köz­napi szo­kás, de pár pil­la­nat alatt ha­za­vágja az estét...

To­tá­li­san ki­áb­rán­dítja a nőket ez a férfi­vi­sel­ke­dés, annyira, hogy sok­szor nincs is foly­ta­tása a szex­nek.

Szuperpóz: azonnal kiderül, lesz-e folytatása az egyéjszakásnak

Szuperpóz: azonnal kiderül, lesz-e folytatása az egyéjszakás kalandnak

Apró kis vál­toz­ta­tás, ami vi­szont ren­ge­te­get je­lent a nők­nek. Mu­tat­juk, miről is van szó!

Diákjával élvezett ez a szexi tanárnő, a korkülönbség sem zavarta

Diákjával élvezett ez a szexi tanárnő, a korkülönbség sem zavarta

A 26 éves test­ne­ve­lés ta­nárnő el­me­ne­kült, ami­kor meg­tudta, hogy titka ki­szi­vár­gott.

Durva! Fiatal lányokat futtatott a terézvárosi madám

Durva! Fiatal lányokat futtatott a terézvárosi madám

Raj­ta­ü­tött a rend­őr­ség! Ki­lenc sze­méllyel vé­gez­te­tett pros­ti­tú­ciós te­vé­keny­sé­get a fi­a­tal nő.

Raj­ta­ü­tött a rend­őr­ség! Ki­lenc sze­méllyel vé­gez­te­tett pros­ti­tú­ciós te­vé­keny­sé­get a fi­a­tal nő. A ház­ku­ta­tás során ér­de­kes dol­gok de­rül­tek ki...

Szexet ígért a stoppoló nő, de elképesztő, mi történt utána

Szexet ígért a stoppoló nő, de elképesztő, mi történt utána

A rab­lást ked­den je­len­tet­ték, a rend­őr­ség pedig három órán belül elő­ál­lí­totta a nőt.

A rab­lást ked­den je­len­tet­ték, a rend­őr­ség pedig három órán belül elő­ál­lí­totta a nőt.

Lefeküdt a kliensével, megrémült, amikor reggel meglátta a mellét

Lefeküdt a kliensével, megrémült, amikor reggel meglátta a mellét

Az éj­sza­ká­ban dol­gozó tán­cos­lá­nyok csak na­gyon rit­kán me­sél­nek ka­land­ja­ik­ról.

Ilyen szexi még soha nem volt a sörhűtő, nem győzöd számolni a popsikat

Ilyen szexi még soha nem volt a sörhűtő, nem győzöd számolni a popsikat

Itt a nyár, a kerti sü­tö­ge­té­sek, víz­parti bulik ideje. Egy­szó­val ideje gon­dol­kod­nod azon, miben fogod hű­teni a sö­rö­det.

Ezen a 7 kapun át vezet az út a női gyönyör legfelsőbb szintjéhez

Ezen a 7 kapun át vezet az út a női gyönyör legfelsőbb szintjéhez

A nők több­sége soha nem ta­pasz­talja meg a mult­ior­gaz­must.

A mult­ior­gaz­mus a gyö­nyö­rök csú­csa, ám a nők több­sége hiába képes rá, soha nem ta­pasz­talja meg ezt az éteri ál­la­po­tot.

A nők sokkal kevesebbet szexelnek az ilyen férfiakkal

A nők sokkal kevesebbet szexelnek az ilyen férfiakkal

Van né­hány kel­le­met­len­ség, ami ide­je­ko­rán alá­ás­hatja a sze­xu­á­lis éle­te­det. Sze­ren­csére eze­ket könnyű ki­ik­tatni.

Van né­hány kel­le­met­len­ség, ami alá­ás­hatja a sze­xu­á­lis éle­ted. Sze­ren­csére eze­ket könnyű ki­ik­tatni.

Mi a közös a szexben és a cseresznyében? Elképesztő felismerés

Mi a közös a szexben és a cseresznyében? Elképesztő felismerés

Mu­tat­juk az iz­gal­mas meg­ol­dást!

Nincs rajta az af­ro­di­zi­á­ku­mok lis­tá­ján, mégis össze­függ a szex­szel ez az édes, piros gyü­mölcs. Rop­pant egy­szerű, ho­gyan, mu­tat­juk az iz­gal­mas meg­ol­dást!

Brutális ez a bugyi

Brutális ez a bugyi: Soha többé nincs kérdés

Ha azt hi­szed, már semmi újat nem tud­nak mu­tatni neked női bu­gyik terén, akkor bi­zony té­vedsz.

Ha azt hi­szed, már semmi újat nem tud­nak mu­tatni neked női bu­gyik terén, akkor na­gyot té­vedsz. Ilyet még tuti nem lát­tál!

Ilyen bizarr a hím ivarú muslicák orgazmusa

Ilyen bizarr a hím muslicák orgazmusa, eszméletlen felfedezés

Haj­la­mo­sak va­gyunk azt hinni, hogy ki­zá­ró­lag az ember él­vezi a sze­xet, az ál­la­tok csak le­tud­ják a kö­zö­sü­lést, mint fel­ada­tot a sza­po­ro­dás­hoz.

Haj­la­mo­sak va­gyunk azt hinni, hogy ki­zá­ró­lag az ember él­vezi a sze­xet, az ál­la­tok csak le­tud­ják a kö­zö­sü­lést, mint fel­ada­tot a sza­po­ro­dás­hoz. Egy ku­ta­tás­ból ki­de­rült, hogy ez egy­ál­ta­lán nem így van.

Beszédes szextanulmány: Nemcsak a férfiak, a nők is ezért lépnek félre

Beszédes szextanulmány: Nemcsak a férfiak, a nők is ezért lépnek félre

Mu­tat­juk, mi az!

Egy át­fogó in­ter­ne­tes ku­ta­tás azt ta­lálta, hogy a hűt­len­ke­dők több­sége a szex egy bi­zo­nyos tí­pusa miatt csalja meg pár­ját. Mu­tat­juk, me­lyik az!

Ezt jelenti, ha álmodban nem a pároddal szexelsz

Éjszaka támad a tiltott gyönyör: Ezt jelenti, ha álmodban nem a pároddal szexelsz

Van, hogy a férfi­em­ber olyas­va­la­ki­vel gyű­rö­gette a le­pe­dőt ál­má­ban, akire egy­ál­ta­lán nem vá­gyik ébren.

For­rók és buják az ero­ti­kus álmok, de néha sok­koló tit­ko­kat rej­te­nek.

Ebben a típusú házasságban magasan legtöbb a szex

Ebben a típusú házasságban magasan legtöbb a szex

Mitől függ a sok szex?

A szex az egyik leg­fon­to­sabb össze­tartó erő egy kap­cso­lat­ban - épp ezért minél több van be­lőle, annál jobb.

Elárulták intim titkaikat az idősek, ilyen a szex 65 éves kor fölött

Elárulták intim titkaikat az idősek, ilyen a szex 65 éves kor fölött

Egy ame­ri­kai fel­mé­rés sze­rint a szex nem csak a fi­a­ta­lok passzi­ója. A 65 és 80 év kö­zöt­tiek két­ötöde vallja magát ak­tív­nak.

Szexért könyörögnek a férfiak Horváth Évának

Szexért könyörögnek a férfiak Horváth Évának

Nem ér­dekli őket, hogy 1 éve szült.

Az sem ér­dekli őket, hogy a csúcs­for­má­ban lévő hí­res­ség tar­tós, sta­bil pár­kap­cso­lat­ban él, és nem­rég szü­le­tett meg első gyer­meke.

Szűznek hazudta magát a lány a randin, szörnyű, ami ezután történt

Szűznek hazudta magát a lány a randin, szörnyű, ami ezután történt

Lel­ke­sen ké­szült a ta­lál­ko­zóra, nem is sej­tette, mi vár rá.

Lel­ke­sen ké­szült a ta­lál­ko­zóra, nem is sej­tette, mi vár rá.

Súlyos szextitok derült ki Pásztor Annáról, ezt ki gondolta?

Súlyos szextitok derült ki Pásztor Annáról, ezt ki gondolta?

Újabb ero­ti­kus bu­lira ké­szül.

Újabb ero­ti­kus bu­lira ké­szül. Az éne­kesnő ennek kap­csán me­sélte el, mi iz­gatja na­gyon a fan­tá­zi­á­ját.

Tusup kiborította a bilit, durva vádak: Katinka megcsalta őt

Tusup kiborította a bilit, durva vádak: Katinka megcsalta őt

A tré­ner ál­lí­tása sze­rint fe­le­sége közös edző­part­ne­rük­kel lé­pett félre.

Durva, mit kapott követőitől a vaginavilágosításra buzdító szépségguru

Durva, mit kapott követőitől a vaginavilágosításra buzdító szépségguru

Gya­nút­la­nul meg­osz­totta a túl sötét in­tim­bőr el­leni ta­ná­csait.

Olyan fel­há­bo­ro­dás és lincs­han­gu­lat fo­gadta a be­jegy­zést, amire egy­ál­ta­lán nem szá­mí­tott.

Iszonyatosan kínos, de véletlenül felhívtam az exemet, amikor...

Iszonyatosan kínos, de véletlenül felhívtam az exemet, amikor...

Nem csak a szex­ba­kik le­het­nek kí­no­sak; elég egy hívás, hogy na­gyon kel­le­met­le­nül érezd magad hir­te­len.

Nem csak a szex­ba­kik le­het­nek kí­no­sak; elég egy hívás, hogy na­gyon kel­le­met­le­nül érezd magad.

Buja és érzéki tapasztalás: 4 féle illata lehet a nőnek odalent

Buja és érzéki tapasztalás: 4 féle illata lehet a nőnek odalent

Is­merd meg, mit is je­lent mindez az egész­sé­ged szem­pont­já­ból, és hogy mind közül me­lyik a leg­csá­bí­tóbb illat a férfiak szá­mára!

XXL férfiasság: Ilyen, ha bőkezű a természet

XXL-es férfiasság: Mit jelent a gyakorlatban, ha bőkezű a természet

Min­denki úgy gon­dolja, a nagy méret az iga­zán férfias.

Min­denki úgy gon­dolja, a nagy méret az iga­zán férfias, és ezek a pasik ki­húz­ták a lottó ötöst, min­den nő a lá­baik előtt hever.

Így kívánja a szexet partnered a csillagjegye szerint EZO

Így kívánja a szexet partnered a csillagjegye szerint

Így kívánja a szexet partnered a csillagjegye szerint

Is­merd meg, mi­lyen sze­rető illik leg­in­kább hoz­zád a ho­rosz­kóp és a vér­mér­sék­let alap­ján!

A csil­la­gok azt is meg­mond­ják, hogy párod mennyire kí­vá­nós az ágy­ban. Is­merd meg, mi­lyen sze­rető illik leg­in­kább hoz­zád a ho­rosz­kóp és a vér­mér­sék­let alap­ján!

Ezt csinálják a nők titokban a szex előtt, nem véletlenül

Ezt csinálják a nők titokban a szex előtt, nem véletlenül

Mind­össze egyet­len kis hét­köz­napi moz­du­lat, de ez már elég, hogy a nő erő­sebb or­gaz­must éljen át.

Mind­össze egyet­len kis hét­köz­napi moz­du­lat, de ez már elég, hogy a nő erő­sebb or­gaz­must éljen át.

A gyönyör új dimenziójába repít ez az érzéki szexmódszer

A gyönyör új dimenziójába repít ez az érzéki szexmódszer

A vég­le­te­kig fo­kozza a vá­gyat...

A vég­le­te­kig fo­kozza a vá­gyat ez a buja játék, nem csoda, hogy va­ló­ság­gal rob­ban tőle a gyö­nyör...

Megszólal a vaginadizájner: elképesztő, mire vágynak odalent a nők

Megszólal a vaginadizájner: elképesztő, mire vágynak odalent a nők

A divat min­den te­rü­le­ten irányt ad a nők­nek, nem csoda, ha oda­lent is sze­ret­nek szé­pít­kezni.

Durva dekoltázzsal fotózta magát a sztáranyuka

Durva dekoltázzsal fotózta magát a sztáranyuka

Özön­le­nek a láj­kok és a gra­tu­lá­ciók Sarka Kata leg­fris­sebb fo­tója kap­csán! Lé­leg­zet­el­ál­lí­tóan néz ki.

El­ké­pesztő de­kol­tázst vil­lan­tott Sarka Kata! Hajdú Péter volt párja hi­he­tet­le­nül dögös ru­há­ban mu­tatta meg magát ra­jon­gó­i­nak, akik azóta is sorra kül­döz­ge­tik a di­csérő kom­men­te­ket Kata Ins­tag­ram ol­da­lán. Te­gyük hozzá jo­go­san: lé­leg­zet­el­ál­lí­tóan néz ki az édes­anya.