CÍMKE: 'szex'

Intim titkairól vallott Nagy Feró, kiderült, hogy megy neki a szex!

Intim titkairól vallott Nagy Feró, kiderült, hogy megy neki a szex!

Az éne­kes gőz­erő­vel ké­szül áp­ri­lis 7-i kon­cert­jére, ki­de­rült, mi tartja őt fi­a­ta­lon.

Kiakadtak a szexbábubordélyházon

Gondolnád? Ezért záratnák be Párizs szexbábubordélyát

A he­lyiek sze­rint, ez már túl ment min­den ha­tá­ron.

A he­lyiek sze­rint ez már túl ment min­den ha­tá­ron.

FRISS HÍREK

300 ezret kínált egy nő Pintér Tibornak, ha vele tölt egy éjszakát

300 ezret kínált egy nő Pintér Tibornak, ha vele tölt egy éjszakát

A Nem­zeti Lo­vas­szín­ház igaz­ga­tó­ját egy idő­sebb nő sze­melte ki.

A Nem­zeti Lo­vas­szín­ház igaz­ga­tó­ját egy idő­sebb nő sze­melte ki.

A hitvesi ágy szörnyű titka: Megdöbbentek a szexológusok

A hitvesi ágy szörnyű titka: Megdöbbentek a szexológusok

A fel­mé­ré­sek sze­rint egyre több pár éle­té­ből hi­ány­zik a szex. Ez pedig nagy baj.

A fel­mé­ré­sek sze­rint egyre több pár éle­té­ből hi­ány­zik a szex. Ez pedig na­gyon nagy baj.

Iszonyatosan perverz módon szexeltek az ókorban

Iszonyatosan perverznek kell elképzelni, ahogy az ókorban szexeltek

Még a por­nófil­me­ken edzett, fe­kete öves per­ver­zek gyom­rát is meg­fe­küd­nék. Bi­zarr vá­lo­ga­tás!

Még a por­nófil­me­ken edzett, fe­kete öves per­ver­zek gyom­rát is meg­fe­küd­nék. Bi­zarr vá­lo­ga­tás!

Eszelős szexjelenetet videózott az autók között bujkáló alak

Eszelős szexjelenetet videózott az autók között bujkáló alak

Egy mozi par­ko­ló­já­ban tör­tént...

Egy mozi par­ko­ló­já­ban tör­tént a bot­rá­nyos kis eset...

Főnökével élvezett a gyakornok, véletlenül közvetítették kollégáiknak

Főnökével élvezett a gyakornok, véletlenül közvetítették kollégáiknak

Egy kínai áram­szol­gál­tató cég egyik ve­ze­tője kí­vánta meg a csi­nos höl­gyet.

Egy kínai áram­szol­gál­tató cég egyik ve­ze­tője kí­vánta meg a csi­nos höl­gyet.

5 szexpóz, amitől teljesen begerjednek a nők

5 szexpóz, amitől teljesen begerjednek a nők

Aján­dé­kozz gyö­­nyört a part­­ne­­red­­nek!

Ezzel az 5 szex­­póz­­zal csúcs­­gyö­­nyört aján­­dé­­ko­­zol part­­ne­­red­­nek! Or­­gaz­­mus ga­­ran­­tált! Akció indul! Az ered­mény nem marad el.

A nők 73 százaléka ezt mondja korábbi szexpartnereinek számáról

A nők 73 százaléka ezt mondja korábbi szexpartnereinek számáról

Egy ku­ta­tás bru­tá­li­san őszin­tén vágja ar­cunkba az igaz­sá­got.

A nők szá­mára ko­moly di­lemma, hogy új kap­cso­la­tuk­ban be­vall­ják-e, hány férfi­val volt dol­guk ko­ráb­ban. A férfiak vi­szont nem csi­nál­nak ebből nagy ügyet, de... Egy ku­ta­tás bru­tá­li­san őszin­tén vágja ar­cunkba az igaz­sá­got.

Nem kívánja a szexet a népszerű énekes

Nem kívánja a szexet a népszerű énekes

A sztár­pár hat év után vég­leg bú­csút in­tett egy­más­nak. A sza­kál­las elő­adó azt mondja: a sza­kí­tás óta egy­ál­ta­lán nem vá­gyik szexre! Sőt, egész más hajtja...

A sztár­pár hat év után vég­leg bú­csút in­tett egy­más­nak. A sza­kál­las elő­adó azt mondja: a sza­kí­tás óta egy­ál­ta­lán nem vá­gyik szexre! Egész más hajtja...

Meglepő vallomás, ezért retteg a szextől Jennifer Lawrence

Meglepő vallomás, ezért retteg a szextől Jennifer Lawrence

Hiába kap­hatna meg bár­kit...

Oly­annyira óva­tos, hogy part­ne­re­i­nek egy kü­lön­le­ges kö­ve­tel­mény­nek is meg kell fe­lel­niük.

A nők 83 százalékának ez a típusú férfi jön be

A nők 83 százaléka erre a típusú férfira szavaz

Egy ku­ta­tó­cso­port meg­kér­de­zett több ezer nőt. Meg­lepő vá­la­szok ér­kez­tek!

Sok­szor éri a nőket a vád, hogy maguk se tud­ják, végül is mi­lyen férfi ol­da­lán kép­ze­lik a bol­dog­sá­got. Egy ku­ta­tó­cso­port ezért meg­kér­de­zett több ezer nőt.

Titkárnőből lett luxusprosti: tudja, mi kell a férfiaknak

Titkárnőből lett luxusprosti: azt állítja, tudja, mi kell a férfiaknak

A 22 éves lány tisz­tá­ban van vele, mitől dög­lik a légy: akár 2,5 mil­liót is ka­szál egy-egy jól si­ke­rült héten.

A 22 éves, magas, szőke, szép szemű és kerek dom­bo­ru­la­tok­kal ren­del­kező lány tisz­tá­ban van vele, mitől dög­lik a légy: 2,5 mil­liót is ka­szál egy-egy jól si­ke­rült héten. A be­vál­la­lós lu­xus­prosti most be­ve­zet a tit­kokba, miért is ke­re­sik őt a férfiak.

Add meg párodnak azt, amire vágyik - a csillagjegye alapján

Add meg párodnak azt, amire vágyik - a csillagjegye alapján

Ha tudod a szü­le­tési dá­tu­mot, akkor könnye­dén fel­tér­ké­pez­he­ted mi­lyen szexre is vá­gyik iga­zán!

A csil­lag­je­gyek út­mu­ta­tást adnak abban is, mit is sze­ret a párod iga­zán az ágy­ban. Ha tudod a szü­le­tési dá­tu­mot, akkor könnye­dén fel­tér­ké­pez­he­ted mi­lyen szexre is vá­gyik iga­zán!

Íme, a boldog párok szexcsapdája: Ez egy ördögi kör

Íme, a boldog párok szexcsapdája: Ez egy ördögi kör

Azt hit­ted, azok haj­la­mo­sab­bak meg­csalni a pár­ju­kat, akik nem elé­ge­det­tek a sze­xu­á­lis éle­tük­kel?

Azt hit­ted, azok haj­la­mo­sab­bak meg­csalni a pár­ju­kat, akik nem elé­ge­det­tek a sze­xu­á­lis éle­tük­kel? Épp az el­len­ke­zője az igaz.

Durva jelenet az italgőzös partin, így elégítette ki párját a lányka

Durva jelenet az italgőzös partin, így elégítette ki párját a lányka

Nem sokat te­ke­tó­ri­á­zott! Úgy lo­va­golta meg part­ne­rét, akár egy ta­pasz­talt zsoké a te­li­vé­rét.

Elég a hallgatásból, kipakolnak a nők: Terítéken az ősi szextabu

Elég a hallgatásból, kipakolnak a nők: Terítéken az ősi szextabu

Ez a nők éle­té­nek leg­ke­mé­nyebb kor­szaka. Ami­kor dur­ván be­zu­han a sze­xu­á­lis ét­vágy. A kli­max maga a pokol. Vagy még­sem?

Vaginamasszőr árulta el a titkot: Így lesz csúcsgyönyör az orgazmus

Vaginamasszőr árulta el a titkot: Így lesz csúcsgyönyör az orgazmus

Ha be­ve­szed az elő­já­tékba az in­tim­masszázst, mennyekbe rö­píti a szex a csa­jo­dat! Ezek­kel a trük­kök­kel nem lő­hetsz mellé!

Vallottak a hírességek, csak egy dolog kell nekik a forró szexhez

Vallottak a hírességek, csak egy dolog kell nekik a forró szexhez

Sokan őriz­ge­tik szü­zes­sé­gü­ket.

Sokan van­nak, akik in­kább hosszú éve­kig őriz­ge­tik szü­zes­sé­gü­ket, hogy ne érje őket csa­ló­dás.

Forró fotók szivárogtak ki a titkos szextáborból, lecsaptak a zsaruk

Forró fotók szivárogtak ki a titkos szextáborból, lecsaptak a zsaruk

A gya­ko­rolni vágyó tu­ris­ták­nak más hely után kell néz­niük...

Mind a tíz szer­ve­zőt le­tar­tóz­tat­ták, így a gya­ko­rolni vágyó tu­ris­ták­nak más hely után kell néz­niük...

A hotelszobában élvezett el a gyönyörű lány, mindenki látta

A hotelszobában élvezett el a gyönyörű lány, mindenki látta

Le­he­tett volna egy ki­csit óva­to­sabb is.

Bár a lát­vány min­den kép­ze­le­tet fe­lül­múl, a hölgy le­he­tett volna egy ki­csit óva­to­sabb is.

Ez a legnagyobb hiba, amit randizás során elkövethetsz

Ez a legnagyobb hiba, amit randizás során elkövethetsz

Ezzel szú­rod el a dol­got...

Egy pár­kap­cso­lati szak­értő mondta el a vé­le­mé­nyét, hogy mi az, ami­vel a mos­tani, fel­gyor­sult vi­lág­ban a leg­job­ban el lehet szúrni a dol­got...

Hatalmas kebleit kitéve tudatta Baukó Éva, hogy újra szingli

Hatalmas kebleit kitéve tudatta Baukó Éva, hogy újra szingli

A va­ló­ság­show-hős egy hó­nap­pal ez­előtt je­len­tette be, hogy rá­ta­lált a sze­re­lem.

A va­ló­ság­show-hős egy hó­nap­pal ez­előtt je­len­tette be, hogy rá­ta­lált a sze­re­lem.

Eszelős vágy hajtotta a lányt: 12 évesen lett szexfüggő

Eszelős vágy hajtotta a lányt: 12 évesen lett szexfüggő

A 35 éves Erica Garza bru­tá­lis szex­éh­sége miatt gyak­ran érezte magát lel­ket­len szörny­nek.

A 35 éves Erica Garza majd két év­ti­ze­den ke­resz­tül szen­ve­dett por­nó­füg­gő­ség­ben.

Az autóban jött a kéj, diákjával élvezett el ez a dögös tanárnő

Az autóban jött a kéj, diákjával élvezett el ez a dögös tanárnő

Akár 20 év bör­tönre is ítél­he­tik.

Nem elég, hogy bukta jól fi­zető ál­lá­sát, akár 20 év bör­tönre is ítél­he­tik a pe­da­gó­gust, aki fo­lyo­sói plety­kák alap­ján ke­rült a rend­őr­ség lá­tó­te­rébe.

Egyenruhában vagy anélkül: így mennek csajozni a rendőrök

Így mennek csajozni a rendőrök

A rend­őrök egy fó­ru­mon tá­lal­tak ki arról, vajon tény­leg ger­jed­nek-e az egyen­ru­hára a csa­jok. Né­me­lyik tör­té­net haj­me­resz­tően gát­lás­ta­lan...

Korhatáros videó, nem tudott vágyainak parancsolni egy fiatal pár a metrón

Korhatáros videó, nem tudott vágyainak parancsolni egy fiatal pár a metrón

A hős­sze­rel­me­sek gát­lá­sok nél­kül sze­xel­tek az orosz föld­alat­tin.

A hős­sze­rel­me­sek min­den­nemű gát­lás nél­kül sze­xel­tek az orosz föld­alat­tin, ame­lyen egyéb­ként mások is utaz­tak. Rá­adá­sul, ahogy a róluk ké­szült fel­vé­tel is bi­zo­nyítja, meg­le­pően hosszan él­vez­ték egy­más tár­sa­sá­gát.

Forró, előjáték közben fotózták le a magyar sztárpárt!

Forró, előjáték közben fotózták le a magyar sztárpárt!

Mül­ler At­tila és dögös fe­le­sége négy éve al­kot­nak egy párt, más­fél éve hi­va­ta­lo­san is össze­kö­töt­ték éle­tü­ket.

Mül­ler At­tila és dögös fe­le­sége négy éve al­kot­nak egy párt, más­fél éve hi­va­ta­lo­san is össze­kö­töt­ték éle­tü­ket.

Hajmeresztő, szexre biztatják a sztárt

Hajmeresztő, szexre biztatja edzője az ifjú sztárt

Tény­leg van össze­füg­gés a gólok és a pár­kap­cso­lat kö­zött?

Ilyen ta­ná­csot még nem hal­lot­tunk. Tény­leg van össze­füg­gés a gólok száma és az ágy­ban mu­ta­tott tel­je­sít­mény kö­zött?

Az orvos válaszol: biztonságos a szex az influenza alatt?

Az orvos válaszol: biztonságos a szex az influenza alatt?

Össze­búj­nál a pá­rod­dal?

Alig van va­laki, aki idén még ne kapta volna el az influ­en­zát. De mi van azzal az idő­szak­kal, ami­kor már túl vagy a ne­he­zén és össze­búj­nál a pá­rod­dal?

Ennél perverzebb szexjelenetet se láttunk még fényes nappal

Ennél perverzebb szexjelenetet se láttunk még fényes nappal

Van­nak dol­gok, amikre már tény­leg nem ta­lá­lunk sza­va­kat...

Van­nak dol­gok, amikre már tény­leg nem ta­lá­lunk sza­va­kat...

Korhatáros videó, Így jár az, aki elalszik tengerparti szex közben

Korhatáros videó, Így jár az, aki elalszik tengerparti szex közben

Jól meg­jár­ták az aktus után el­bó­bis­koló sze­rel­me­sek!

Jól meg­jár­ták az aktus után el­bó­bis­koló sze­rel­me­sek!

Hangos nyögések és meztelen testek - pornóbotrány a nemzeti parkban

Hangos nyögések és meztelen testek - pornóbotrány a nemzeti parkban

A park igaz­ga­tója őr­jön­geni kez­dett, ami­kor meg­látta a 13 per­ces fel­vé­telt.

A park igaz­ga­tója őr­jön­geni kez­dett, ami­kor meg­látta a 13 per­ces fel­vé­telt.

Kegyetlen, mit művelt a Viagra: 15 fájdalmas vallomás nőktől és férfiaktól

Kegyetlen, mit művelt a Viagra: 15 fájdalmas vallomás

Férfiak és nők val­lot­tak arról, mi­képp ha­tott a köz­is­mert po­ten­cia­nö­velő a sze­xu­á­lis együtt­lé­tükre. Meg­döb­bentő tör­té­ne­tek kö­vet­kez­nek!

Túltolták a szexet az olimpikon jégtáncosok

Túltolták a szexet az olimpikon jégtáncosok

Túl­sá­go­san is pro­vo­ka­tív volt a baj­noki címet hozó elő­adá­suk.

Túl­sá­go­san is pro­vo­ka­tív volt a baj­noki címet hozó elő­adá­suk. A ka­na­dai páros ru­gal­ma­san állt a kér­dés­hez, és ez bi­zony ara­nyat ért.

Így kedveskedik Valentin-nap alkalmából a nagy pornóoldal

Így kedveskedik Valentin nap alkalmából az egyik legnagyobb pornóoldal

Idén is gon­dol­tak a ma­gá­nyos fel­hasz­ná­lókra, és egy ked­ves aján­dék­kal ké­szül­tek nekik...

A szexolimpiát már elkezdték, kapós az óvszer a téli játékokon

A szexolimpiát már elkezdték, kapós az óvszer a téli játékokon

Fe­jen­ként 37 ju­tott, de már el­fo­gyott.

Fe­jen­ként 37 ju­tott, de már a meg­nyitó előtt el­fo­gyott az összes.

Szexéhes sztárok vadásznak egymásra a téli olimpián

Szexéhes sztárok vadásznak egymásra a téli olimpián

Úgy fest, nem csak a győ­zel­me­ket haj­szol­ják a részt­ve­vők a pjong­csangi já­té­ko­kon.

Úgy fest, nem csak a győ­zel­me­ket haj­szol­ják a részt­ve­vők a pjong­csangi já­té­ko­kon.

Olyan extrát tud a legújabb szexrobot, hogy attól simán megőrülsz

Olyan extrát tud a legújabb szexrobot, hogy attól simán megőrülsz

A szu­per-re­a­lisz­ti­kus szex­ro­bot már olyan va­gi­ná­val ren­del­ke­zik, mely ön­ma­gát sí­ko­sítja! Mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

Vallott a sztár özvegye: férjének Marlon Brandóval volt viszonya

Vallott a sztár özvegye: férjének Marlon Brandóval volt viszonya

Az öz­vegy sze­rint nincs semmi ki­vet­ni­való a do­log­ban, hi­szen ak­ko­ri­ban sza­ba­do­san ke­zel­ték a sze­xu­a­li­tást.

Döbbenetes kijelentést tett a diákjaival elélvező tanárnő

Döbbenetes kijelentést tett a diákjaival elélvező tanárnő

Tény­leg nem érti, miért szállt rá a bí­ró­ság...

Tény­leg nem érti, miért szállt rá a bí­ró­ság...

Fegyverrel kényszerítette szexre a nőt a muszlim bevándorló

Fegyverrel kényszerítette szexre a nőt a muszlim bevándorló

Utána egy társa ugyan­ezt meg­is­mé­telte egy me­cset mö­gött.

Utána egy társa ugyan­ezt meg­is­mé­telte egy me­cset mö­gött. Össze­sen 21 év bör­tönre ítél­ték őket.

Iszonyatosan perverz freskók: Saját szexélményeit festi meg ez a nő!

Iszonyatosan perverz freskók: Saját szexélményeit festi meg ez a nő!

Az ame­ri­kai lány al­ko­tá­sain ke­resz­tül mu­tatja be, ho­gyan éli meg saját sze­xu­a­li­tá­sát.

Egészen elképesztő, amit a szexfüggő férfi kitalált

Egészen elképesztő, amit a szexfüggő férfi kitalált

Egész éle­té­ben a ki­elé­gít­he­tet­len vágy haj­totta...

Egész éle­té­ben a ki­elé­gít­he­tet­len vágy haj­totta, elő­ször on­line pornó, majd szex­mun­ká­sok, de semmi nem volt elég. Végül véres, drasz­ti­kus módon akart meg­sza­ba­dulni a ször­nyű füg­gő­ség­től.

Ez a lakáshirdetés valójában egy minipornó!

Ez a lakáshirdetés valójában egy minipornó!

Egy Los An­ge­les-i lu­xus­vil­lát ero­ti­kus vi­de­ó­val hir­det­nek el­adásra. Akár egy fel­nőttfilm elő­ze­tese is le­hetne.

Egy Los An­ge­les-i lu­xus­vil­lát ero­ti­kus vi­de­ó­val hir­det­nek el­adásra. Akár egy fel­nőttfilm elő­ze­tese is le­hetne.

Ilyen bizarr szexjátékszert még életedben nem láttál

Ilyen bizarr szexjátékszert még életedben nem láttál

Má­mo­rító él­mény.

Má­mo­rító él­mény, mely­hez az esz­köz segít: ez az ön­ki­elé­gí­tés for­ra­dalma. Az in­ter­ak­tív szex­kü­tyü min­dent meg­vál­toz­tat!

Őrületes, mit művel a nők nemi szervével ez a spirituális tanító

Őrületes, mit művel a nők nemi szervével ez a spirituális tanító

Ezt még Soma is meg­iri­gyelné.

Nagy sze­ren­cse, hogy on­line is lehet je­lent­kezni a kur­zusra!

13 ok, amiért a leglehetetlenebb helyzetben is imádják a férfiakat a nők

13 ok, amiért a leglehetetlenebb helyzetben is imádják a férfiakat a nők

Oly­kor még a leg­idi­ó­tább szo­ká­sa­i­kat is! Ön­bi­za­lom nö­velő lista kö­vet­ke­zik!

A nők ren­ge­te­get nyag­gat­ják a férfi­a­kat, és ez bi­zony za­varó is lehet, de a hoz­zá­juk való vi­szonyt még­sem ez ha­tá­rozza meg. A hely­zet ugyanis az, hogy a nők min­den pa­nasz el­le­nére imád­ják a pa­si­kat, oly­kor még a leg­idi­ó­tább szo­ká­sa­i­kat is!

Vallottak a nők: Ez a legnagyobb hiba, amit egy férfi elkövethet az ágyban!

Vallottak a nők: Ez a legnagyobb hiba, amit egy férfi elkövethet az ágyban!

Szen­ve­dé­lyes csók nél­kül a sze­ret­ke­zés olcsó nu­me­rává si­lá­nyo­dik.

A jó szex mil­lió apró mo­za­ik­ból áll össze, vi­szont szen­ve­dé­lyes csók nél­kül a sze­ret­ke­zés olcsó nu­me­rává si­lá­nyo­dik a nők több­sége sze­rint.

Önkielégítéssel megtarthatod a partnered, vallja a magyar műsorvezető

Önkielégítéssel megtarthatod a partnered, vallja a magyar műsorvezető

Köböl Anita blog­ján gyak­ran kap kö­ve­tő­i­től intim kér­dé­se­ket, me­lye­ket aztán pi­ron­ko­dás nél­kül meg is vá­la­szol...

Fülledt erotika az edzőteremben: Megszólal a jóképű személyi edző

Fülledt erotika az edzőteremben: Megszólal a jóképű személyi edző

Nem­csak edzés­ter­vet ír és irá­nyít a sport­szak­em­ber, sok­szor hozzá is ér a nőhöz, ami­kor meg­mu­tatja a gya­kor­la­to­kat...

Erre gerjed a futballsztár: kipakolt a bombázó bikinimodell

Erre gerjed a futballsztár: kipakolt a bombázó bikinimodell

Há­ló­szo­ba­tit­kok első kéz­ből.

Há­ló­szo­ba­tit­kok első kéz­ből. A PSG-kapus sze­relme egy­ál­ta­lán nem tit­ko­ló­zott a sze­xu­á­lis éle­tük­ről.

Elképesztő családi fotó került elő a magyar pornósztárról

Elképesztő családi fotó került elő a magyar pornósztárról

Cic­cio­lina sze­ret el­me­rülni a múlt­ban és a szexi ké­pe­ket má­sok­kal is szí­ve­sen meg­osztja.

Cic­cio­lina sze­ret el­me­rülni a múlt­ban és a szexi ké­pe­ket má­sok­kal is szí­ve­sen meg­osztja.

Kiderült, ilyen hosszú együttlétre vágynak a nők

Kiderült, ilyen hosszú együttlétre vágynak a nők

Meg­lepő ered­mény szü­le­tett...

Most meg­tud­ha­tod, hogy a nők több­sége a hosszú, vagy in­kább a rö­vi­debb ak­tu­so­kat ked­veli-e. Meg­lepő ered­mény szü­le­tett...

Megcsókolt és én hagytam: Nők mesélnek első leszbikus élményükről

Megcsókolt és én hagytam: Nők mesélnek első leszbikus szexélményükről

Az, hogy egy nő férfi­val él­vezi a sze­xet, egy­ál­ta­lán nem je­lenti azt, hogy nem pró­bálná ki nővel.

Meglepő fordulat a diákjával elélvező nő ügyében

Meglepő fordulat a diákjával elélvező nő ügyében

A fel­há­bo­ro­dott szü­lők biz­tos nem ilyen íté­letre szá­mí­tot­tak a bű­nös­nek ta­lált ta­nárnő ügyé­ben!

A meg­ron­tott diák fel­há­bo­ro­dott szü­lei biz­tos nem ilyen íté­letre szá­mí­tot­tak a bű­nös­nek ta­lált ta­nárnő ügyé­ben!

Tudtad, hogy a sperma az örök fiatalság titka?

Tudtad, hogy a sperma az örök fiatalság titka?

Oszt­rák ku­ta­tók ál­lí­tása sze­rint a sperma vi­ta­min­for­rás, így szá­mos egész­ség­ügyi prob­lé­mát lehet vele ke­zelni, emel­lett sejt­meg­újító ké­pes­ség­gel is bír.

Oszt­rák ku­ta­tók ál­lí­tása sze­rint a sperma vi­ta­min­for­rás, így szá­mos egész­ség­ügyi prob­lé­mát lehet vele ke­zelni.

Kiderült, hogy milyen pornó izgatja legjobban a nőket

Kiderült, hogy milyen pornó izgatja legjobban a nőket

A fel­mé­rést a Porn­hub ké­szí­tette.

A fel­mé­rést a Porn­hub ké­szí­tette a 2017-es év por­nó­fo­gyasz­tási szo­ká­sait fi­gye­lembe véve. Nem várt ered­mény szü­le­tett...

Az egész testem gyönyörtől remegett: Ez volt életem legjobb orgazmusa

Az egész testem gyönyörtől remegett: Ez volt életem legjobb orgazmusa

A nők rit­kán árul­ják el, mi­lyen volt éle­tük leg­jobb or­gaz­musa, vi­szont az in­ter­ne­ten erről is szí­ve­sen be­szél­nek.

Elképesztő szextrend: Nők nedvesednek az újfajta milftől

Elképesztő szextrend: Nők nedvesednek az újfajta milftől

Egy ku­ta­tás­ból ki­de­rült, hogy a nők imád­ják az ötven fe­letti pa­si­kat, a fan­tá­zi­á­juk­ban leg­alábbis biz­to­san.

Egy ku­ta­tás­ból ki­de­rült, hogy a nők imád­ják az ötven fe­letti pa­si­kat, a fan­tá­zi­á­juk­ban leg­alábbis biz­to­san. És arra is fény de­rült, hogy miért...

Döbbenetes erővel befolyásolja a női orgazmust ez az 5 tényező

Döbbenetes erővel befolyásolja a női orgazmust ez az 5 tényező

A tö­ké­le­tes or­gaz­mus nem a szex­po­zí­ción múlik.

A tö­ké­le­tes or­gaz­mus nem a szex­po­zí­ción múlik. Mu­tat­juk, mi ját­szik benne sze­re­pet.

6 forró szexpóz a takaró alatt hideg téli estékre

6 forró szexpóz a takaró alatt hideg téli estékre

For­ró­sítsd fel egy ki­csit a han­gu­la­tot!

Itt a hideg tél, a há­ló­szo­bát is át­járta a hűvös le­vegő. For­ró­sítsd fel egy ki­csit a han­gu­la­tot! Mu­tat­juk a pó­zo­kat, amik­től ga­ran­tál­tan elönt a for­ró­ság.

Kiderült az igazság az istenített szexpózról, ezt nem hiszed el

Kiderült az igazság az istenített szexpózról, ezt nem hiszed el

A 69-es fel­ál­lás sok ga­li­bá­val jár.

Min­den­ki­ben van ki­sebb-na­gyobb meg­fe­le­lési kény­szer szex köz­ben. Egy bi­zo­nyos póz vi­szont va­ló­ság­gal lest­res­szel, nem­csak a nőt, a férfit is.

Döbbenetes ok miatt csalja meg a legtöbb nő a férfit

Döbbenetes ok miatt csalja meg a legtöbb nő a férfit

Vajon észre lehet venni az intő je­le­ket? És ezek min­den­kép­pen a kap­cso­lat ha­nyat­lá­sát jel­zik? Fel lehet erre egy­ál­ta­lán ké­szülni?

Vajon észre lehet venni az intő je­le­ket? És ezek min­den­kép­pen a kap­cso­lat ha­nyat­lá­sát jel­zik? Fel lehet erre egy­ál­ta­lán ké­szülni? Mind­há­rom kér­désre "nem" a vá­lasz. És sok­szor a férfi nem is te­hetne el­lene sem­mit. Egy ku­ta­tás meg­döb­bentő oko­kat tárt fel!

Ez történt a 63 éves férfival, aki nem tudott leállni a prosztata masszázzsal

Ez történt a 63 éves férfival, aki nem tudott leállni a prosztata masszázzsal

Ál­lí­tó­lag esz­mé­let­len in­ten­zív sze­xu­á­lis él­mény - de vajon túl lehet tolni?

Ál­lí­tó­lag esz­mé­let­len in­ten­zív sze­xu­á­lis él­mény - de vajon túl lehet tolni? Egy ku­ta­tás ki­de­rí­tette, mi tör­té­nik, ha va­laki ki­zá­ró­lag ezen a módon elé­gül ki. Meg­döb­bentő ered­ményre ju­tot­tak.

5 dolog, ami fontosabb a nőknek a méretednél

5 dolog, ami fontosabb a nőknek a méretednél

Fé­lel­me­ket fél­re­té­enni, mu­tat­juk a leg­fon­to­sabb tud­ni­va­ló­kat.

Fé­lel­me­ket fél­re­tenni, mu­tat­juk a leg­fon­to­sabb tud­ni­va­ló­kat.

Durva részletek az iskolai szexbotrányról, ezt tette a tanárnő

Durva részletek az iskolai szexbotrányról, ezt tette a tanárnő

Álom­sze­rű­nek tűnő há­zas­ság­ban élt...

Az csak egy dolog, hogy a kéj­függő pe­da­gó­gus évek óta álom­sze­rű­nek tűnő há­zas­ság­ban élt...

Elképesztő szexkaland: Nincs megállás, ha berobban az orgazmus

Elképesztő szexkaland: Nincs megállás, ha berobban az orgazmus

Min­denki hal­lott már bi­zarr szext­ör­té­ne­te­ket, sokan maguk is tud­ná­nak me­sélni.

Színt vallanak a nők: Ez a méret okozza a legjobb orgazmust!

Színt vallanak a nők: Ez a méret okozza a legjobb orgazmust!

Végre el­mond­ták, mitől in­dul­nak be.

A férfiak sokat ag­gód­nak a mé­re­ten. De vajon mit gon­dol­nak a nők? Végre el­mond­ták, mire vágy­nak, ami­kor elő­ször le­ve­szik a pa­si­ról az al­só­nad­rá­got...

Már az idősebbeknek kell helytállniuk, nem megy a fiataloknak a szex

Már az idősebbeknek kell helytállniuk, nem megy a fiataloknak a szex

Meg­döb­bentő, amit egy friss kül­földi ku­ta­tás állít a hu­szon­éve­sek­ről.

Meg­döb­bentő, amit egy friss kül­földi ku­ta­tás állít a hu­szon­éve­sek­ről.

Elárulták a popsiszexről pikáns titkukat a nők

Elárulták a popsiszexről pikáns titkukat a nők

Szé­gyel­lő­sek a té­má­val kap­cso­lat­ban.

Szé­gyel­lő­sek a té­má­val kap­cso­lat­ban, de a férfiak úgy tud­ják, a több­sé­gük un­do­ro­dik tőle. Egy név­te­len ku­ta­tás­ban vi­szont sok min­dent be­val­lot­tak...

Így elégülnek ki titokban a nők, amikor nincs férfi a közelben

Így elégülnek ki titokban a nők, amikor nincs férfi a közelben

A kö­­vet­­kező rész­le­tes össze­ál­­lí­­tás­­ból ki­­de­­rül, mi­­ként jut­­tat­­ják ma­­gu­­kat má­­mo­­ros gyö­­nyö­­rök­­höz.

Szép új világ? A telefonunk dönti el, hogy szexelhetünk-e

Szép új világ? A telefonunk dönti el, hogy szexelhetünk-e

Meg­lepő mód­szer­rel küz­de­nek Hol­lan­di­á­ban az egyre gyak­rab­ban je­lent­kező nemi erő­sza­kos tá­ma­dá­sok ellen.

Meg­lepő mód­szer­rel küz­de­nek Hol­lan­di­á­ban az egyre gyak­rab­ban je­lent­kező nemi erő­sza­kos tá­ma­dá­sok ellen.

Hatalmas szexuális étvágy: Ez lesz 2018 legnagyobb dobása

Hatalmas szexuális étvágy: Ez lesz 2018 legnagyobb dobása

Olyan él­mény­ben lehet ré­sze­tek, ami meg­moz­gat­hatja mind­ket­tő­tök fan­tá­zi­á­ját.

Kevés ember mű­veli ezt a fajta sze­xet, sokan el­uta­sít­ják, de ennek el­le­nére szinte min­denki el­ját­szott már a gon­do­lat­tal.

Döbbenet, hogy újabban mit mondanak orgazmus után a szeretők

Döbbenet, hogy újabban mit mondanak egymásnak orgazmus után a szeretők

Néha ma­gunk sem tud­juk, hogy mit is mon­dunk, mit csi­ná­lunk. Össze­gyűj­töt­tünk né­há­nyat.

A gyönyör magasiskolája - 6 elképesztő páros szexeszköz!

A gyönyör magasiskolája - 6 elképesztő páros szexeszköz!

A szexbe jó adag vál­to­za­tos­sá­got visz, ha néha ki­ke­lünk az ágy­ból és egy iz­gal­mas te­repre po­zi­ci­o­nál­juk át ma­gun­kat.

Szexmegvonás: egészen durva, hogy a nők miért büntetik így a férfiakat

Szexmegvonás: egészen durva, hogy a nők miért büntetik így a férfiakat

Egy apró bak­lö­vés, és a férfi máris bú­csút mond­hat a forró éj­sza­ká­nak.

Néha a csa­jok­nak szimp­lán nincs ked­vük hozzá, más­kor ezzel zsa­rol­ják a pasit. Aztán van­nak azok az ese­tek, ami­kor elég egy apró bak­lö­vés, és a férfi máris bú­csút mond­hat a forró éj­sza­ká­nak. Hi­he­tet­len szto­rik!

A női orgazmus egy teljesen új formáját fedezték fel!

A női orgazmus egy teljesen új formáját fedezték fel!

Kü­lö­nös tör­té­net ke­ring az in­ter­ne­ten, ami nem­csak a férfi­a­kat hozta lázba. Min­denki az igaz­sá­got akarja tudni!

Kü­lö­nös tör­té­net ke­ring az in­ter­ne­ten, ami nem­csak a férfi­a­kat hozta lázba. Min­denki az igaz­sá­got akarja tudni!

10 vérforraló üzenet, ami iszonyatosan felizgatja a nőt szex közben

10 vérforraló üzenet, ami iszonyatosan felizgatja a nőt szex közben

Ha­tal­mas ereje van akár egyet­len szó­nak is: jó idő­ben, jó he­lyen el­sut­togva cso­dákra lehet képes az ágy­ban!

3 mondat szex közben, ami teljesen megváltoztatja az életed

3 mondat szex közben, ami teljesen megváltoztatja az életed

Csak egy mon­dat, és máris be­in­dít­ha­tod a gé­pe­ze­tet! A lé­nyeg, hogy a leg­jobb­kor sut­togd el a pá­rod­nak!

Ezt műveli az ágyban az 1 millió dollárra biztosított férfiasság

Ezt műveli felesége ágyában az 1 millió dollárra biztosított férfiasság

A férfi esz­mé­let­len tel­je­sít­ményre képes: akár egy órán ke­resz­tül merev tud ma­radni.

El­sőre sok­nak tűn­het az összeg, de a férfi esz­mé­let­len tel­je­sít­ményre képes: akár egy órán ke­resz­tül merev tud ma­radni. Sze­ren­csére el­árulta a hosszan ke­mény férfi­as­ság tit­kát, mu­tat­juk is!