CÍMKE: 'szex'

Szuperpóz: azonnal kiderül, lesz-e folytatása az egyéjszakás kalandnak

Szuperpóz: azonnal kiderül, lesz-e folytatása az egyéjszakás kalandnak

Apró kis vál­toz­ta­tás, ami vi­szont ren­ge­te­get je­lent a nők­nek. Mu­tat­juk, miről is van szó!

Diákjával élvezett ez a szexi tanárnő, a korkülönbség sem zavarta

Diákjával élvezett ez a szexi tanárnő, a korkülönbség sem zavarta

A 26 éves test­ne­ve­lés ta­nárnő el­me­ne­kült, ami­kor meg­tudta, hogy titka ki­szi­vár­gott.

FRISS HÍREK

Ez az elképesztő szexkellék csúcsorgazmust okoz a nőnek!

Ez az elképesztő szexkellék csúcsorgazmust okoz a nőnek!

Meg­lepő a kül­seje, de szé­dítő él­ményt nyújt annak, aki ügye­sen hasz­nálja.

Meg­lepő a kül­seje, de szé­dítő él­ményt nyújt annak, aki ügye­sen hasz­nálja.

Durva! Fiatal lányokat futtatott a terézvárosi madám

Durva! Fiatal lányokat futtatott a terézvárosi madám

Raj­ta­ü­tött a rend­őr­ség! Ki­lenc sze­méllyel vé­gez­te­tett pros­ti­tú­ciós te­vé­keny­sé­get a fi­a­tal nő.

Raj­ta­ü­tött a rend­őr­ség! Ki­lenc sze­méllyel vé­gez­te­tett pros­ti­tú­ciós te­vé­keny­sé­get a fi­a­tal nő. A ház­ku­ta­tás során ér­de­kes dol­gok de­rül­tek ki...

Szexet ígért a stoppoló nő, de elképesztő, mi történt utána

Szexet ígért a stoppoló nő, de elképesztő, mi történt utána

A rab­lást ked­den je­len­tet­ték, a rend­őr­ség pedig három órán belül elő­ál­lí­totta a nőt.

A rab­lást ked­den je­len­tet­ték, a rend­őr­ség pedig három órán belül elő­ál­lí­totta a nőt.

Ezen a 7 kapun át vezet az út a női gyönyör legfelsőbb szintjéhez

Ezen a 7 kapun át vezet az út a női gyönyör legfelsőbb szintjéhez

A mult­ior­gaz­musra nők több­sége hiába képes, soha nem ta­pasz­talja meg ezt az éteri ál­la­po­tot.

Lefeküdt a kliensével, megrémült, amikor reggel meglátta a mellét

Lefeküdt a kliensével, megrémült, amikor reggel meglátta a mellét

Az éj­sza­ká­ban dol­gozó lá­nyok csak na­gyon rit­kán me­sél­nek ka­land­ja­ik­ról.

Az éj­sza­ká­ban dol­gozó lá­nyok csak na­gyon rit­kán me­sél­nek ka­land­ja­ik­ról.

A nők sokkal kevesebbet szexelnek az ilyen férfiakkal

A nők sokkal kevesebbet szexelnek az ilyen férfiakkal

Ez ha­za­vágja a sze­xet!

Ahhoz, hogy va­laki vonzó le­gyen, a leg­fon­to­sabb a meg­fe­lelő ön­bi­za­lom. Ám van né­hány kel­le­met­len­ség, ami ide­je­ko­rán alá­ás­hatja a sze­xu­á­lis éle­te­det.

Ilyen bizarr a hím ivarú muslicák orgazmusa, eszméletlen felfedezés

Ilyen bizarr a hím ivarú muslicák orgazmusa

Haj­la­mo­sak va­gyunk azt hinni, hogy ki­zá­ró­lag az ember él­vezi a sze­xet, az ál­la­tok csak le­tud­ják a kö­zö­sü­lést, mint fel­ada­tot a sza­po­ro­dás­hoz.

Ilyen szexi még soha nem volt a sörhűtő, nem győzöd számolni a popsikat

Ilyen szexi még soha nem volt a sörhűtő, nem győzöd számolni a popsikat

Itt a nyár, ideje gon­dol­kod­nod azon, miben fogod hű­teni a sö­rö­det.

Itt a nyár, a kerti sü­tö­ge­té­sek, hor­gá­szá­sok, víz­parti bulik ideje. Egy­szó­val ideje gon­dol­kod­nod azon, miben fogod hű­teni a sö­rö­det. Mu­ta­tunk egy na­gyon menő és rafi­nál­tan szexi meg­ol­dást!

Mi a közös a szexben és a cseresznyében? Elképesztő felismerés

Mi a közös a szexben és a cseresznyében? Elképesztő felismerés

Nincs rajta az af­ro­di­zi­á­ku­mok lis­tá­ján, mégis össze­függ a szex­szel ez az édes, piros gyü­mölcs.

Rop­pant egy­szerű, ho­gyan, mu­tat­juk az iz­gal­mas meg­ol­dást!

Nemcsak a férfiak, a nők is ezért lépnek félre

Beszédes szextanulmány: Nemcsak a férfiak, a nők is ezért lépnek félre

Mu­tat­juk, mi az!

A hűt­len­ke­dők több­sége a szex egy bi­zo­nyos tí­pusa miatt csalja meg pár­ját. Mu­tat­juk, me­lyik az!

Éjszaka támad a tiltott gyönyör: Ezt jelenti, ha álmodban nem a pároddal szexelsz

Éjszaka támad a tiltott gyönyör: Ezt jelenti, ha álmodban nem a pároddal szexelsz

Van, hogy a férfi­em­ber olyas­va­la­ki­vel gyű­rö­geti a le­pe­dőt ál­má­ban, akire amúgy nem vá­gyik.

Brutális ez a bugyi: Soha többé nincs kérdés

Brutális ez a bugyi: Soha többé nincs kérdés

Ha azt hi­szed, már semmi újat nem tud­nak mu­tatni neked női bu­gyik terén, akkor na­gyot té­vedsz.

Ha azt hi­szed, már semmi újat nem tud­nak mu­tatni neked női bu­gyik terén, akkor na­gyot té­vedsz. Egy gyártó olyan szexi fe­hér­ne­műt do­bott pi­acra, ami biz­tos, hogy meg­vál­toz­tatja a sze­xu­á­lis éle­te­det. Ilyet még tuti nem lát­tál!

Ebben a típusú házasságban magasan legtöbb a szex

Ebben a típusú házasságban magasan legtöbb a szex

A szex az egyik leg­fon­to­sabb össze­tartó erő egy kap­cso­lat­ban - épp ezért minél több van be­lőle, annál jobb.

A szex az egyik leg­fon­to­sabb össze­tartó erő egy kap­cso­lat­ban - épp ezért minél több van, annál jobb. Ám nem­csak a szex hat a kap­cso­lat mi­nő­sé­gére, hanem a kap­cso­lat mi­nő­sége is hat a szexre. Vajon mi­lyen az a há­zas­ság, ahol sok van be­lőle?

Kipakol a profi prosti, ez vadítja meg igazán a férfiakat szex közben

Kipakol a profi prosti, ez vadítja meg igazán a férfiakat szex közben

És egy­ál­ta­lán nem az a tuti be­futó az ágy­ban, amire elő­ször gon­dol­nánk. Leg­alábbis Sa­mantha sze­rint.

És egy­ál­ta­lán nem az a tuti be­futó az ágy­ban, amire elő­ször gon­dol­nánk.

Elárulták intim titkaikat az idősek, ilyen a szex 65 éves kor fölött

Elárulták intim titkaikat az idősek, ilyen a szex 65 éves kor fölött

Egy ame­ri­kai fel­mé­rés sze­rint a szex nem csak a fi­a­ta­lok passzi­ója. A 65 és 80 év kö­zöt­tiek két­ötöde vallja magát ak­tív­nak.

Szűznek hazudta magát a lány a randin, szörnyű, ami ezután történt

Szűznek hazudta magát a lány a randin, szörnyű, ami ezután történt

A 27 éves szingli az egyik leg­nép­sze­rűbb társ­ke­re­sőn is­mer­ke­dett meg ran­di­part­ne­ré­vel. Lel­ke­sen ké­szült a ta­lál­ko­zóra...

Súlyos szextitok derült ki Pásztor Annáról, ezt ki gondolta?

Súlyos szextitok derült ki Pásztor Annáról, ezt ki gondolta?

Újabb ero­ti­kus bu­lira ké­szül.

Újabb ero­ti­kus bu­lira ké­szül. Az éne­kesnő ennek kap­csán me­sélte el, mi iz­gatja na­gyon a fan­tá­zi­á­ját.

Iszonyatosan kínos, de véletlenül felhívtam az exemet, amikor...

Iszonyatosan kínos, de véletlenül felhívtam az exemet, amikor...

Nem csak a szex­ba­kik kí­no­sak...

Nem csak a szex­ba­kik le­het­nek kí­no­sak; és nem kell le­vet­kőzni ahhoz, hogy na­gyon kel­le­met­le­nül érezd magad hir­te­len.

Tusup kiborította a bilit, durva vádak: Katinka megcsalta őt

Tusup kiborította a bilit, durva vádak: Katinka megcsalta őt

A tré­ner ál­lí­tása sze­rint fe­le­sége közös edző­part­ne­rük­kel lé­pett félre.

A tré­ner ál­lí­tása sze­rint fe­le­sége közös edző­part­ne­rük­kel lé­pett félre.

Szexért könyörögnek a férfiak Horváth Évának

Szexért könyörögnek a férfiak Horváth Évának

Nem ér­dekli őket, hogy 1 éve szült.

Az sem ér­dekli őket, hogy a csúcs­for­má­ban lévő hí­res­ség tar­tós, sta­bil pár­kap­cso­lat­ban él, és nem­rég szü­le­tett meg első gyer­meke.

Durva, mit kapott követőitől a vaginavilágosításra buzdító szépségguru

Durva, mit kapott követőitől a vaginavilágosításra buzdító szépségguru

A nők egyre több­féle módon szé­pít­kez­nek oda­lent, így a blog­ger gya­nút­la­nul meg­osz­totta a túl sötét in­tim­bőr el­leni ta­ná­csait.

Így kívánja a szexet partnered a csillagjegye szerint EZO

Így kívánja a szexet partnered a csillagjegye szerint

Így kívánja a szexet partnered a csillagjegye szerint

Is­merd meg, mi­lyen sze­rető illik leg­in­kább hoz­zád a ho­rosz­kóp és a vér­mér­sék­let alap­ján!

Is­merd meg, mi­lyen sze­rető illik leg­in­kább hoz­zád a ho­rosz­kóp és a vér­mér­sék­let alap­ján!

Buja és érzéki tapasztalás: 4 féle illata lehet a nőnek odalent

Buja és érzéki tapasztalás: 4 féle illata lehet a nőnek odalent

Is­merd meg, hogy mind közül me­lyik a leg­csá­bí­tóbb illat a férfiak szá­mára!

Is­merd meg, hogy mind közül me­lyik a leg­csá­bí­tóbb illat a férfiak szá­mára!

Ezt csinálják a nők titokban a szex előtt, nem véletlenül

Ezt csinálják a nők titokban a szex előtt, nem véletlenül

Egyet­len kis hét­köz­napi moz­du­lat...

Egyet­len kis hét­köz­napi moz­du­lat, és a nő erő­sebb or­gaz­must él át. Egy ku­ta­tás sze­rint ezzel a trük­kel hat­szor na­gyobb eséllyel lehet el­jutni a csúcsra.

Durva dekoltázzsal fotózta magát a sztáranyuka

Durva dekoltázzsal fotózta magát a sztáranyuka

Özön­le­nek a láj­kok...

Özön­le­nek a láj­kok és a gra­tu­lá­ciók Sarka Kata leg­fris­sebb fo­tója kap­csán! Te­gyük hozzá: ért­hető módon, hi­szen lé­leg­zet­el­ál­lí­tóan néz ki a sztár­anyuka!

XXL-es férfiasság: Mit jelent a gyakorlatban, ha bőkezű a természet

XXL-es férfiasság: Mit jelent a gyakorlatban, ha bőkezű a természet

Min­denki úgy gon­dolja, a nagy méret az iga­zán férfias, és ezek a pasik ki­húz­ták a lottó ötöst, min­den nő a lá­baik előtt hever.

Min­denki úgy gon­dolja, a nagy méret az iga­zán férfias, és ezek a pasik ki­húz­ták a lottó ötöst, min­den nő a lá­baik előtt hever, semmi gond­juk nincs a sze­xu­á­lis éle­tük­kel. De va­ló­ban igaz lenne mindez? Egy sze­xu­ál­pszi­cho­ló­gus el­árulta a tit­kot.

A gyönyör új dimenziójába repít ez az érzéki szexmódszer

A gyönyör új dimenziójába repít ez az érzéki szexmódszer

A vég­le­te­kig fo­kozza a vá­gyat ez a buja játék, nem csoda, hogy va­ló­ság­gal rob­ban tőle a gyö­nyör.

A vég­le­te­kig fo­kozza a vá­gyat ez a buja játék, nem csoda, hogy va­ló­ság­gal rob­ban tőle a gyö­nyör.

Édes sóhajok, kéjes nyögések: Elképesztő hanghatások orgazmus alatt

Édes sóhajok, kéjes nyögések: Elképesztő hanghatások orgazmus alatt

Va­la­ki­nek eszébe ju­tott gyűj­teni a nők or­gaz­mus-effekt­jeit, és a férfiak odáig van­nak az on­line kol­lek­ci­ó­ért.

Borzalom, mire képesek szakítás után a nők: Kipakolnak a férfiak

Borzalom, mire képesek szakítás után a nők: Kipakolnak a férfiak

El­ké­pesztő val­lo­má­sok kö­vet­kez­nek azok­tól a pa­sik­tól, aki­ken durva bosszút áll­tak az el­ha­gyott nők.

Elképesztő, mire vágynak odalent a nők

Megszólal a vaginadizájner: elképesztő, mire vágynak odalent a nők

A divat min­den te­rü­le­ten irányt ad a nők­nek, nem csoda, ha oda­lent is sze­ret­nek szé­pít­kezni. Nagy árat fi­zet­nek azért, hogy női szen­té­lyük tö­ké­le­tes le­gyen...

A divat min­den te­rü­le­ten irányt ad a nők­nek, nem csoda, ha oda­lent is sze­ret­nek szé­pít­kezni. Nagy árat fi­zet­nek azért, hogy női szen­té­lyük tö­ké­le­tes le­gyen: a szak­em­ber el­mondta, mit és miért kér­nek leg­gyak­rab­ban.

Tóth Andinak egymilliót ajánlottak szexért!

Tóth Andinak egymilliót ajánlottak szexért!

Az éne­kes­nő­ért ra­jon­ga­nak a férfiak: több sze­xu­á­lis aján­la­tot is ka­pott! Volt olyan is, aki egy­mil­lió fo­rin­tot aján­lott neki egy együtt töl­tött éj­sza­káért.

Az éne­kes­nő­ért ra­jon­ga­nak a férfiak: több, meg­lepő sze­xu­á­lis aján­la­tot is ka­pott már! Volt, aki nyíl­tan ki­je­len­tette: egy­mil­lió fo­rin­tot fizet neki, ha együtt töl­tik az éj­sza­kát. Mások még meg­le­pőbb vá­gya­ik­kal ro­ha­moz­ták meg A Nagy Duett leg­utóbbi adá­sá­ban ki­esett elő­adót.

Titkos pont a testen, amit simogatva minden harmadik nő képes elélvezni

Titkos pont a testen, amit simogatva minden harmadik nő képes elélvezni

A höl­gyek nagy há­nyada a mel­lek iz­ga­tá­sá­val or­gaz­must is képes át­élni.

A höl­gyek nagy há­nyada a mel­lek iz­ga­tá­sá­val or­gaz­must is képes át­élni.

Horror a hálószobában: rettenetes, mit művelt ez a lány aktus közben

Horror a hálószobában: rettenetes, mit művelt ez a lány aktus közben

A lány elő­ször meg­lepő dol­got kért a fi­ú­tól, mi­köz­ben azt sut­togta: "bízz ben­nem".

Szavakba öntött gyönyör: Ezt érzi behatoláskor a nő

Szavakba öntött gyönyör: Ezt érzi behatoláskor a nő

Most a nők mond­ják el, mit is érez­nek va­ló­já­ban, ami­kor a férfi be­lé­jük hatol. Szen­zá­ci­ó­san élénk meg­fo­gal­ma­zá­sok és rend­kí­vül ned­ves szto­rik jön­nek!

Mentőövet kaptak a férfiak a szexhez, ez tényleg áttörés

Mentőövet kaptak a férfiak a szexhez, ez tényleg áttörés

Nehéz fel­hőt­le­nül él­vezni a sze­xet.

Nehéz fel­hőt­le­nül él­vezni a sze­xet, min­dig ott a para a nem kí­vánt ter­hes­ség miatt. Most fel­csil­lant a re­mény, hogy a férfiak kézbe ve­he­tik az irá­nyí­tást.

Bevallották a nők: erre gondolnak orgazmus közben

Bevallották a nők: erre gondolnak orgazmus közben

Meg­kér­dez­tük, vajon mi jár a nők fe­jé­ben, mi­előtt a csúcsra érnek. Meg­lepő vá­la­szo­kat kap­tunk.

Hiába tagadják, ez a nők legaljasabb párkapcsolati húzása

Hiába tagadják, ez a nők legaljasabb párkapcsolati húzása

Egy dolog biz­tos: ha a nők fegy­ver­ként kez­dik hasz­nálni a sze­xet, akkor annak nem lesz jó vége, íme a gya­kor­lat!

Egy dolog biz­tos: ha a nők fegy­ver­ként kez­dik hasz­nálni a sze­xet, akkor annak nem lesz jó vége...

Így segít az aszpirin a szexen! Nem a térded közé kell szorítani

Így segít az aszpirin a szexen! Nem a térded közé kell szorítani

A sze­xu­á­lis életre is hat!

Az asz­pi­rin­ről nem­rég ki­de­rült, hogy a sze­xu­á­lis éle­te­det is elő tudja moz­dí­tani. De vajon me­lyik tu­laj­don­sá­gá­nak kö­szön­hető ez a hatás?

Minibusszal járja a vidéket a kézműves vibrátorokat építő nő

Minibusszal járja a vidéket a kézműves vibrátorokat építő nő

Fog­lal­ko­zá­so­kat tart ér­dek­lő­dők­nek.

Pon­to­san olyan fog­lal­ko­zá­so­kat tart, ami­lye­ne­ket kéz­mű­ves vá­sá­rok­ban szok­tak. Csak ő vib­rá­tort ké­szí­teni ta­nítja az em­be­re­ket.

Ezt okozza a testeddel a sok orgazmus!

Ezt okozza a testeddel a sok orgazmus!

Ha te is azok közé tar­to­zol, akik napi több or­gaz­must élnek át, akkor erről jó ha tudsz. Meg­döb­bentő té­nyek de­rül­tek ki...

Ha te is azok közé tar­to­zol, akik napi több or­gaz­must élnek át, akkor erről jó ha tudsz. Meg­döb­bentő té­nyek de­rül­tek ki...

Ezzel vadítják újabban a japán nők a mellimádó férfiakat

Ezzel vadítják újabban a japán nők a mellimádó férfiakat

Paj­zán de­kol­táz­zsal hó­dí­ta­nak.

Kü­lön­le­ges, paj­zán de­kol­táz­zsal hó­dí­ta­nak a nők a szi­get­or­szág­ban. A tur­pis­ság csak akkor derül ki, ha va­laki jó kö­zel­ről szem­ügyre veszi a te­re­pet.

A férfiak és a nők is ebből szeretnének többet kapni az ágyban

A férfiak és a nők is ebből szeretnének többet kapni partnerüktől az ágyban

A vil­lám­szex­ből ez­ál­tal lesz ér­zéki sze­ret­ke­zés. Ta­pin­tá­sok, si­mo­ga­tá­sok, csó­kok...

Vadzabolás a férfiak legújabb szexőrülete, nagyon kiakadtak a nők

Vadzabolás a férfiak legújabb szexőrülete, nagyon kiakadtak a nők

A férfiak sze­rint ez szá­mukra nem­hogy ter­mé­sze­tes, de szük­sé­ges is.

A férfiak úgy em­le­ge­tik, mintha ez szá­mukra nem­hogy ter­mé­sze­tes, de szük­sé­ges is lenne. A nők vi­szont ne­he­zen fo­gad­ják el ezt a per­ver­ziót, egye­ne­sen el­íté­lik mi­atta a pa­si­kat. Pedig a vad­za­bo­lás sokak sze­rint még a há­zas­sá­got is meg­ment­heti...

Szex az űrben, ezért vizsgálódik a NASA

Szex az űrben, ezért vizsgálódik a NASA

Kü­lön­le­ges kí­sér­le­tet foly­tat­nak a Nem­zet­közi Űr­ál­lo­má­son, mi­köz­ben ide­lent sokan a fe­jü­ket csó­vál­ják. Pedig a le­he­tő­ség, hogy párok az űrben sze­ret­kez­ze­nek, közel van.

Kü­lön­le­ges kí­sér­le­tet foly­tat­nak a Nem­zet­közi Űr­ál­lo­má­son, mi­köz­ben ide­lent sokan a fe­jü­ket csó­vál­ják. Pedig a le­he­tő­ség, hogy párok az űrben sze­ret­kez­ze­nek, közel van.

Hihetetlen, mit művelt a dunakeszi pedofil

Hihetetlen, mit művelt a dunakeszi pedofil

Elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba he­lyez­ték

Elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tásba he­lyez­ték a 38 éves Sz. A.-t a du­na­ke­szi já­rás­bí­ró­sá­gon. A férfi be­is­merte: sze­xu­á­lis kap­cso­lata volt ne­velt lá­nyá­val.

Intim titkokat közölt, leleplezte zűrös múltját a híres énekesnő

Intim titkokat közölt, leleplezte zűrös múltját a híres énekesnő

A brit éne­kesnő olyan tit­ko­kat lep­le­zett le, ami­lye­nek­ben más hí­res­sé­gek is fel­tűn­nek.

Szex helyett filmek: így elégíti ki a szükségleteit Andrea

Szex helyett filmek: így elégíti ki a szükségleteit Andrea

Szinte min­den reg­gel ide­gen ágy­ban ébred. Ezért nincs hét éve sze­relme? Egy­éj­sza­kás ka­lan­dok­ról is val­lott a ko­rábbi top10-es te­ni­sze­zőnő.

Szinte min­den reg­gel ide­gen ágy­ban ébred. Ezért nincs hét éve sze­relme? Egy­éj­sza­kás ka­lan­dok­ról is val­lott a ko­rábbi top10-es te­ni­sze­zőnő.

Laky Zsuzsi szexszel indította be a szülést

Laky Zsuzsi szexszel indította be a szülést

A ter­hes­ség alatt sok nőnek megnő a li­bi­dója. A hazai sztár­anyu­kák vá­ran­dó­san is szí­ve­sen össze­búj­nak a fér­je­ik­kel!

A ter­hes­ség alatt sok nőnek megnő a li­bi­dója. A hazai sztár­anyu­kák vá­ran­dó­san is szí­ve­sen össze­búj­nak a fér­je­ik­kel!

Valójában 5 féle vagina létezik, a tiéd milyen?

Valójában 5 féle vagina létezik, a tiéd milyen?

A nők gyö­nyört fa­kasztó öle so­ha­sem egy­forma: ahogy nincs két egy­forma hó­pe­hely, úgy a va­gi­nák is kü­lön­böz­nek egy­más­tól. Mu­tat­juk, mi lapul a bugyi alatt!

A nők gyö­nyört fa­kasztó öle so­ha­sem egy­forma, mu­tat­juk, mi lapul a bugyi alatt!

Elárulták a nők, hogy miből szeretnének többet az ágyban

Elárulták a nők, hogy miből szeretnének többet az ágyban

A kí­ván­sá­gok nem tel­je­sít­he­tet­le­nek...

Meg­le­pőek, ám csep­pet sem tel­je­sít­he­tet­le­nek a szeb­bik nem sze­xu­á­lis vá­gyai. Sőt! Több­nek ki­fe­je­zet­ten örül­nek majd a te­rem­tés ko­ro­nái.

Nyolc hónapos terhesen is napi kétszer szexel a luxusfeleség

Nyolc hónapos terhesen is napi kétszer szexel a luxusfeleség

Na, nem mintha ez sok lenne, hi­szen éppen a fele annak, amennyit a kis­mama kíván.

Döbbenetes társkereső trend az új divat, ebből nagy baj lesz

Döbbenetes társkereső trendre figyeltek fel a szakértők, ebből nagy baj lesz

Hi­he­tet­len, de egyre töb­ben vá­laszt­ják jól mű­ködő kap­cso­lat­ban is ezt a mű­fajt...

Soha ne mondd ki ezeket szex közben, ha jót akarsz

Soha ne mondd ki ezeket szex közben, ha jót akarsz

Van­nak örök tabuk az aktus alatt...

Sem­mi­lyen kö­rül­mé­nyek kö­zött sem sza­bad ki­mon­dani bi­zo­nyos dol­go­kat szex köz­ben, mert meg­ölik a vá­gyat...

A legnagyobb szexproblémák, amik tönkretesznek minden házasságot

A legnagyobb szexproblémák, amik tönkretesznek minden házasságot

A szex a ki­egyen­sú­lyo­zott kap­cso­la­tok na­gyon fon­tos része.

A szex a ki­egyen­sú­lyo­zott kap­cso­la­tok na­gyon fon­tos része - ha nem mű­kö­dik, akkor vége.

Nagyon is kell a nőknek az egyéjszakás kaland, de van itt egy feltétel

Nagyon is kell a nőknek az egyéjszakás kaland, de van itt egy feltétel

Ahogy a férfi­ak­nak, úgy a nők­nek is van­nak gyen­géik, és ha ez a pont tel­je­sül, akkor bi­zony zöld utat ad­hat­nak a szexre.

A pasik kétharmada utálja, ha ezt csinálja a partnerük szex előtt

A pasik kétharmada utálja, ha ezt csinálja a partnerük szex előtt

Ér­de­kes ered­ménnyel zá­rult egy ku­ta­tás, mely­ben azt vizs­gál­ták, be­in­dítja-e a férfi­a­kat a par­fü­mök il­lata.

Ér­de­kes ered­ménnyel zá­rult egy ku­ta­tás, mely­ben azt vizs­gál­ták, be­in­dítja-e a férfi­a­kat a par­fü­mök il­lata.

Elárulták a nők, mitől fagynak le teljesen szex közben

Elárulták a nők, mitől fagynak le teljesen szex közben

Na­gyon ta­nul­sá­gos össze­fog­laló, hi­szen gyak­ran csak pár apró dol­gon kell vál­toz­tatni és a baj meg­előz­hető!

Na­gyon ta­nul­sá­gos össze­fog­laló, hi­szen gyak­ran csak pár apró dol­gon kell vál­toz­tatni és a baj meg­előz­hető!

Gondolnád? Ezért zárhatnák be Párizs szexbábubordélyát

Gondolná? Ezért zárhatnák be Párizs szexbábubordélyát

A he­lyiek sze­rint ez már túl­zás.

A he­lyiek sze­rint az, hogy pén­zért mű­kö­dik a hely, azt je­lenti, hogy bor­dély­ház­ként üze­mel, ami Fran­cia­or­szág­ban il­le­gá­lis. Ki­akad­tak az ott élők.

300 ezret kínált egy nő Pintér Tibornak, ha vele tölt egy éjszakát

300 ezret kínált egy nő Pintér Tibornak, ha vele tölt egy éjszakát

Egy idő­sebb nő sze­melte ki.

A Nem­zeti Lo­vas­szín­ház igaz­ga­tó­ját egy idő­sebb nő sze­melte ki ma­gá­nak... tud­juk, mire.

Intim titkairól vallott Nagy Feró, kiderült, hogy megy neki a szex!

Intim titkairól vallott Nagy Feró, kiderült, hogy megy neki a szex!

Az éne­kes gőz­erő­vel ké­szül áp­ri­lis 7-i kon­cert­jére.

Az éne­kes gőz­erő­vel ké­szül áp­ri­lis 7-i kon­cert­jére, ki­de­rült, mi tartja őt fi­a­ta­lon.

A hitvesi ágy szörnyű titka: Megdöbbentek a szexológusok

A hitvesi ágy szörnyű titka: Megdöbbentek a szexológusok

A fel­mé­ré­sek sze­rint egyre több pár éle­té­ből hi­ány­zik a szex. Ez pedig nagy baj.

A fel­mé­ré­sek sze­rint egyre több pár éle­té­ből hi­ány­zik a szex. Ez pedig na­gyon nagy baj.

Eszelős szexjelenetet videózott az autók között bujkáló alak

Eszelős szexjelenetet videózott az autók között bujkáló alak

Egy mozi par­ko­ló­já­ban tör­tént...

Egy mozi par­ko­ló­já­ban tör­tént a bot­rá­nyos kis eset...

Főnökével élvezett a gyakornok, véletlenül közvetítették kollégáiknak

Főnökével élvezett a gyakornok, véletlenül közvetítették kollégáiknak

Egy kínai áram­szol­gál­tató cég egyik ve­ze­tője kí­vánta meg a csi­nos höl­gyet, egy­ből a lé­nyegre is tér­tek.

Iszonyatosan perverznek kell elképzelni, ahogy az ókorban szexeltek

Iszonyatosan perverznek kell elképzelni, ahogy az ókorban szexeltek

A por­nófil­me­ken edzett per­ver­zek gyom­rát is meg­fe­küd­nék.

Úgy tűnik, hogy az óko­ri­ak­nak olyan beteg dol­gaik vol­tak, amik a por­nófil­me­ken edzett, fe­kete öves per­ver­zek gyom­rát is meg­fe­küd­nék. Bi­zarr vá­lo­ga­tás!

A nők 73 százaléka ezt mondja korábbi szexpartnereinek számáról

A nők 73 százaléka ezt mondja korábbi szexpartnereinek számáról

Egy ku­ta­tás bru­tá­li­san őszin­tén vágja ar­cunkba az igaz­sá­got.

A nők szá­mára ko­moly di­lemma, hogy új kap­cso­la­tuk­ban be­vall­ják-e, hány férfi­val volt dol­guk ko­ráb­ban. A férfiak vi­szont nem csi­nál­nak ebből nagy ügyet, de... Egy ku­ta­tás bru­tá­li­san őszin­tén vágja ar­cunkba az igaz­sá­got.

5 szexpóz, amitől teljesen begerjednek a nők

5 szexpóz, amitől teljesen begerjednek a nők

Ezzel az 5 szex­­póz­­zal csúcs­­gyö­­nyört aján­­dé­­ko­­zol part­­ne­­red­­nek! Or­­gaz­­mus ga­­ran­­tált! Akció indul!

Ezzel az 5 szex­­póz­­zal csúcs­­gyö­­nyört aján­­dé­­ko­­zol part­­ne­­red­­nek! Or­­gaz­­mus ga­­ran­­tált! Akció indul! Hasz­náld a fan­tá­ziád!

Nem kívánja a szexet a népszerű énekes

Nem kívánja a szexet a népszerű énekes

A sztár­pár hat év után vég­leg bú­csút in­tett egy­más­nak.

A sztár­pár hat év után vég­leg bú­csút in­tett egy­más­nak. A sza­kál­las elő­adó azt mondja: a sza­kí­tás óta egy­ál­ta­lán nem vá­gyik szexre! Sőt, saját be­val­lása sze­rint va­lami egész más szen­ve­dély hajtja...

Titkárnőből lett luxusprosti: azt állítja, tudja, mi kell a férfiaknak

Titkárnőből lett luxusprosti: azt állítja, tudja, mi kell a férfiaknak

A 22 éves lány tisz­tá­ban van vele, mitől dög­lik a légy: akár 2,5 mil­liót is ka­szál egy-egy jól si­ke­rült héten.

Íme, a boldog párok szexcsapdája: Ez egy ördögi kör

Íme, a boldog párok szexcsapdája: Ez egy ördögi kör

Éhes a szexre, akik­nek ott­hon is jó.

Azt hit­ted, azok haj­la­mo­sab­bak meg­csalni a pár­ju­kat, akik nem elé­ge­det­tek a sze­xu­á­lis éle­tük­kel? Egy új ku­ta­tás sze­rint épp az el­len­ke­zője az igaz.

Meglepő vallomás, ezért retteg a szextől Jennifer Lawrence

Meglepő vallomás, ezért retteg a szextől Jennifer Lawrence

Annyira óva­tos, hogy part­ne­re­i­nek egy kü­lön­le­ges kö­ve­tel­mény­nek is meg kell fe­lel­niük.

Annyira óva­tos, hogy part­ne­re­i­nek egy kü­lön­le­ges kö­ve­tel­mény­nek is meg kell fe­lel­niük.

A nők 83 százalékának ez a típusú férfi jön be

A nők 83 százaléka erre a típusú férfira szavaz

Egy ku­ta­tó­cso­port meg­kér­de­zett több ezer nőt. Meg­lepő vá­la­szok ér­kez­tek!

Sok­szor éri a nőket a vád, hogy maguk se tud­ják, végül is mi­lyen férfi ol­da­lán kép­ze­lik a bol­dog­sá­got. Egy ku­ta­tó­cso­port ezért meg­kér­de­zett több ezer nőt.

Add meg párodnak azt, amire vágyik - a csillagjegye alapján

Add meg párodnak azt, amire vágyik - a csillagjegye alapján

Ha tudod a szü­le­tési dá­tu­mot, akkor könnye­dén fel­tér­ké­pez­he­ted mi­lyen szexre is vá­gyik iga­zán!

Durva jelenet az italgőzös partin, így elégítette ki párját a lányka

Durva jelenet az italgőzös partin, így elégítette ki párját a lányka

Úgy lo­va­golta meg part­ne­rét, akár egy ta­pasz­talt zsoké a te­li­vé­rét.

Nem sokat te­ke­tó­ri­á­zott! Úgy lo­va­golta meg part­ne­rét, akár egy ta­pasz­talt zsoké a te­li­vé­rét.

Elég a hallgatásból, kipakolnak a nők: Terítéken az ősi szextabu

Elég a hallgatásból, kipakolnak a nők: Terítéken az ősi szextabu

Ez a nők éle­té­nek leg­ke­mé­nyebb kor­szaka.

Ez a nők éle­té­nek leg­ke­mé­nyebb kor­szaka. A kli­max maga a pokol. Vagy még­sem?

Forró fotók szivárogtak ki a titkos szextáborból, lecsaptak a zsaruk

Forró fotók szivárogtak ki a titkos szextáborból, lecsaptak a zsaruk

Mind a tíz szer­ve­zőt le­tar­tóz­tat­ták, így a gya­ko­rolni vágyó tu­ris­ták­nak más hely után kell néz­niük...

A hotelszobában élvezett el a gyönyörű lány, mindenki látta

A hotelszobában élvezett el a gyönyörű lány, mindenki látta

Le­he­tett volna egy ki­csit óva­to­sabb is.

Bár a lát­vány min­den kép­ze­le­tet fe­lül­múl, a hölgy le­he­tett volna egy ki­csit óva­to­sabb is.

Vaginamasszőr árulta el a titkot: Így lesz csúcsgyönyör az orgazmus

Vaginamasszőr árulta el a titkot: Így lesz csúcsgyönyör az orgazmus

Ezek­kel az alap­trük­kök­kel nem lő­hetsz mellé!

Ha be­ve­szed az elő­já­tékba az in­tim­masszázst, mennyekbe rö­píti a szex a csa­jo­dat! Ezek­kel az alap­trük­kök­kel nem lő­hetsz mellé: profi ero­ti­kus masszőr mondta el, mit imád­nak a nők! Nem kell hozzá profivá ké­pezni magad!

Ez a legnagyobb hiba, amit randizás során elkövethetsz

Ez a legnagyobb hiba, amit randizás során elkövethetsz

Egy pár­kap­cso­lati szak­értő mondta el a vé­le­mé­nyét, hogy mi az, ami­vel a mos­tani, fel­gyor­sult vi­lág­ban a leg­job­ban el lehet szúrni a dol­got...

Egy pár­kap­cso­lati szak­értő mondta el a vé­le­mé­nyét, hogy mi az, ami­vel a mos­tani, fel­gyor­sult vi­lág­ban a leg­job­ban el lehet szúrni a dol­got...

Hatalmas kebleit kitéve tudatta Baukó Éva, hogy újra szingli

Hatalmas kebleit kitéve tudatta Baukó Éva, hogy újra szingli

A va­ló­ság­show-hős sza­kí­tott pár­já­val.

A va­ló­ság­show-hős egy hó­nap­pal ez­előtt je­len­tette be, hogy rá­ta­lált a sze­re­lem. De most Fa­ce­book-ol­da­lán kö­zölte ra­jon­gó­i­val, hogy ki­adta párja útját.

Eszelős vágy hajtotta a lányt: 12 évesen lett szexfüggő

Eszelős vágy hajtotta a lányt: 12 évesen lett szexfüggő

Lel­ket­len szörny­nek érezte magát.

A 35 éves Erica Garza majd két év­ti­ze­den ke­resz­tül szen­ve­dett por­nó­füg­gő­ség­ben. Bru­tá­lis szex­éh­sége miatt gyak­ran érezte magát lel­ket­len szörny­nek.

Vallottak a hírességek, csak egy dolog kell nekik a forró szexhez

Vallottak a hírességek, csak egy dolog kell nekik a forró szexhez

Sokan van­nak, akik in­kább hosszú éve­kig őriz­ge­tik szü­zes­sé­gü­ket, hogy ne érje őket csa­ló­dás.

Sokan van­nak, akik in­kább hosszú éve­kig őriz­ge­tik szü­zes­sé­gü­ket, hogy ne érje őket csa­ló­dás.