CÍMKE: 'szex'

Szörnyű rémtett: A testét árulta ez a férfi, hogy terjessze HIV-vírust

Szörnyű rémtett: A testét árulta ez a férfi, hogy terjessze HIV-vírust

Tu­da­to­san ter­jesz­teni pró­bálta az im­mun­rend­szert ká­ro­sító, il­letve el­pusz­tító meg­be­te­ge­dé­sét.

5500 km-es szextúrán vett részt ez a nő, durva, mi történt az úton

5500 km-es szextúrán vett részt ez a nő, durva, mi történt az úton

A 49 éves Stepha­nie The­o­bald sze­xu­á­li­san tel­je­sen ki­égett, ezért in­dult útnak.

Sorozatorgazmust ad a nőknek ez a kivételes szexpóz: karácsonyi koszorú

Sorozatorgazmust ad a nőknek ez a kivételes szexpóz: karácsonyi koszorú

Egy rend­kí­vül ha­tá­sos pó­zunk van az ün­ne­pekre, az or­gaz­mus ga­ran­tált!

Egy rend­kí­vül ha­tá­sos pó­zunk van az ün­ne­pekre, az or­gaz­mus pedig ga­ran­tált!

Eszelős orgazmushoz juttatja a férfit az új szexpóz: lappföldi mikulástánc

Eszelős orgazmushoz juttatja a férfit az új szexpóz: lappföldi mikulástánc

Még nincs késő ahhoz, hogy el­sa­já­títsd a Mi­ku­lás ih­lette szex­po­zí­ciót.

Még nincs késő ahhoz, hogy el­sa­já­títsd a Mi­ku­lás ih­lette szex­po­zí­ciót.

Kutyapóz ekkora orgazmust még sosem okozott - ezt látnod kell!

Kutyapóz ekkora orgazmust még sosem okozott - ezt látnod kell!

Ves­sé­tek be ott­hon a ku­tya­póz új ver­zi­ó­ját, és má­mo­rító lesz az éjjel.

Megállt a kezében a dákó, kéjes sikoly törte meg a csendet

Megállt a kezében a dákó, kéjes sikoly törte meg a csendet

Szex­han­gok a sznú­ker­ver­se­nyen?! Ilyet se hal­lot­tak még ebben a kör­nye­zet­ben: ka­ca­gás vál­totta a döb­be­ne­tet.

Szex­han­gok a sznú­ker­ver­se­nyen?! Ilyet se hal­lot­tak még ebben a kör­nye­zet­ben: ka­ca­gás vál­totta a döb­be­ne­tet.

Meztelen képet kért jobb jegyért a pesti tanár

Kitört a botrány, meztelen képet kért jobb jegyért a pesti tanár

Bot­rány Pi­lis­vö­rös­vá­ron.

Jobb je­gye­kért cse­rébe mez­te­len ké­pe­ket kért a di­ák­já­tól egy Pi­lis­vö­rös­vá­ron ta­nító ma­tek­ta­nár - tudta meg a Ri­post.

A 13 legvadabb hazugság, amit a nők lihegtek el szex közben

A 13 legvadabb hazugság, amit a nők lihegtek el szex közben

A nők fe­jébe nehéz be­le­látni, de mi a hely­zet szex ügy­ben? Ka­pasz­kodj meg, eze­ket még te sem gon­dol­tad volna!

Szexért kínál albérletet a magyar férfi: pikáns részletek derültek ki

Szexért kínál albérletet a magyar férfi: pikáns részletek derültek ki

Sze­xért cse­rébe kí­nálja la­ká­sát egy ti­tok­za­tos, negy­ven év kö­rüli férfi.

Sze­xért cse­rébe kí­nálja 35 négy­zet­mé­te­res la­ká­sát egy ti­tok­za­tos, negy­ven év kö­rüli férfi Ko­má­rom-Esz­ter­gom me­gyé­ben.

Nincs idő a szexre, aggódik a világhírű sztáredző

Nincs idő a szexre, aggódik a világhírű sztáredző

Mau­ricio Po­chettino fut­ball­edző sze­rint a já­té­ko­sok­nak kevés ideje marad él­vezni az éle­tet.

Mau­ricio Po­chettino fut­ball­edző sze­rint a já­té­ko­sok­nak kevés ideje marad él­vezni az éle­tet.

Ilyen eszelős szexjelenetet még soha nem kameráztak le metrón

Ilyen eszelős szexjelenetet még soha nem kameráztak le metrón

A tör­tén­tek fé­nyé­ben nem meg­lepő, hogy a párt je­len­tős pénz­bír­ság­gal súj­tot­ták.

Nem a megcsalás a válások leggyakoribb oka

Nem a megcsalás a válások leggyakoribb oka

A hűt­len­ség mel­lett van egy sok­kal meg­ha­tá­ro­zóbb és egyre gya­ko­ribb vá­lóok is. Mu­tat­juk, mi az!

Áruld el a kedvenc színed, megmondjuk, milyen vagy az ágyban

Áruld el a kedvenc színed, megmondjuk, milyen vagy az ágyban

Vajon mi­féle össze­füg­gés lehet a szí­nek vi­lága és a sze­xu­a­li­tás kö­zött? Nem nehéz ki­ta­lálni, hi­szen mind­kettő hat ér­zé­ke­inkre.

Vajon mi­féle össze­füg­gés lehet a szí­nek vi­lága és a sze­xu­a­li­tás kö­zött? Nem nehéz ki­ta­lálni, hi­szen mind­kettő hat ér­zé­ke­inkre. Most pedig az is ki­de­rül, mennyire vagy be­vál­la­lós az ágy­ban a ked­venc szí­ned alap­ján!

Durva, ami aktus közben történt: a nő testén szörnyű nyomok vannak

Durva, ami aktus közben történt: a nő testén szörnyű nyomok vannak

Vad sze­ret­ke­zés­nek in­dult az együtt­lét, de aztán va­lami tör­tént a férfi­vel.

Vad sze­ret­ke­zés­nek in­dult az együtt­lét, de aztán va­lami tör­tént a férfi­vel.

A nők 65 százaléka így jut orgazmushoz szex közben

A nők 65 százaléka így jut orgazmushoz szex közben

Ki­de­rí­tet­ték, ho­gyan lehet minél gyak­rab­ban és minél erő­sebb or­gaz­must át­élni. Jöj­je­nek az iz­gal­mas rész­le­tek!

Ki­de­rí­tet­ték, ho­gyan lehet minél gyak­rab­ban és minél erő­sebb or­gaz­must át­élni. Jöj­je­nek az iz­gal­mas rész­le­tek!

Eddig nem ismert gyönyöröket tár fel számodra is az amazon szexpóz

Eddig nem ismert gyönyöröket tár fel számodra is az amazon szexpóz

Esze­lősre kor­bá­csolja a vá­gyat és ki­rob­banó or­gaz­must ígér. Ugye te is szí­ve­sen ki­pró­bál­nád?

Őrjítő szexben lesz részed, ha ezt mondod a feleségednek

Őrjítő szexben lesz részed, ha ezt mondod a feleségednek

Ha bejön, akkor olyan szex­­ben lesz ré­­sze­­tek, ami­­ről még a kez­­de­tek kez­de­tén is csak ál­mod­ta­tok!

Ilyen szexre számíthatsz az ágyban partnered csillagjegye szerint

Ilyen szexre számíthatsz az ágyban partnered csillagjegye szerint

Ha is­me­red tár­sad szü­le­tési ide­jét, akkor azt is ki­ol­vas­ha­tod össze­ál­lí­tá­sunk­ból, hogy ő mire ger­jed szex köz­ben.

A férfiak 93 %-a erre gondol, amikor először látja meztelenül a nőt

A férfiak 93 %-a erre gondol, amikor először látja meztelenül a nőt

Sokat té­pe­lődsz, mit gon­dol majd rólad, ami­kor elő­ször lát meg ruha nél­kül? Fö­lös­le­ges túl­ag­gódni magad!

Nőként hódított
a Tinderen a férfi, és bejött neki

Sokkoló, Tinderen vadászott áldozataira egy férfi

He­te­ro­sze­xu­á­lis férfi­a­kat is az ágyába csá­bí­tott. Van­nak, akik azóta is men­tá­lis prob­lé­mák­kal küsz­köd­nek.

He­te­ro­sze­xu­á­lis férfi­a­kat is az ágyába csá­bí­tott. Van­nak, akik azóta is men­tá­lis prob­lé­mák­kal küsz­köd­nek.

Ledőlt a régi szextabu: Mostantól új szabály érvényes

Ledőlt a régi szextabu: Mostantól új szabály érvényes

Mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

A leg­újabb ku­ta­tás most azt erő­sí­tette meg, ami eddig ta­bu­nak szá­mí­tott. S hogy minek kö­szön­hető ez a vál­to­zás? Mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

Ez a szex megy nálunk: házaspárok vallottak szexuális életükről

Ez a szex megy nálunk: házaspárok vallottak szexuális életükről

Döb­be­ne­tes mon­da­tok.

A kö­vet­kező 15 pár val­lo­má­sán meg fogsz döb­benni! Ők is így gon­dol­ják? Akkor talán nem olyan nagy gáz....

Ettől a hálószobai dekorációtól bizonyítottan több a szex

Ettől a hálószobai dekorációtól bizonyítottan több a szex

A há­ló­szo­bai ta­péta is lehet vágy­fo­kozó ha­tású.

Egy friss ku­ta­tás bi­zo­nyí­tott, hogy a há­ló­szo­bai ta­péta is lehet vágy­fo­kozó ha­tású.

Titokban és tagadva, de mindenki belemegy ebbe a típusú szexbe

Titokban mindenki belemegy ebbe a típusú szexbe

Nem vé­let­len, hogy senki nem büszke rá: a mai napig szá­nal­mas­nak tart­ják az em­be­rek, ha va­laki ezt csi­nálja.

Egy friss ku­ta­tás­ból ki­de­rült, hogy egy­ál­ta­lán nem árt. Sőt: jót is tesz férfi­nak és nőnek egy­aránt...

Ezzel a csillagjeggyel lesz számodra is fergeteges a szex

Ezzel a csillagjeggyel lesz számodra is fergeteges a szex

Akár al­kalmi, akár ko­mo­lyabb kap­cso­la­tot ke­re­sel, nem árt, ha tudod vá­lasz­tot­tad csil­lag­je­gyét.Ugyanis ettől is függ, hogy mi­ként passzol­tok az ágy­ban.

Íme, a mágikus tantraszexpóz: Mindennél hosszabb lesz az orgazmus

Íme, a mágikus tantraszexpóz: Mindennél hosszabb lesz az orgazmus

Az biz­tos, hogy a nők imád­ják ezt a szext­rük­köt. Hi­szen el­nyúj­tott or­gaz­mus­ban rit­kán van ré­szük...

Ezt a fajta orgazmust követelik a nők a férfiaktól, különleges élmény

Ezt a fajta orgazmust követelik a nők a férfiaktól, különleges élmény

Akik meg­ta­pasz­tal­ták már a gyö­nyör e faj­tá­ját, va­ló­sá­gos füg­gők let­tek...

Azok a nők, akik meg­ta­pasz­tal­ták már a gyö­nyör e faj­tá­ját, va­ló­sá­gos füg­gők let­tek: olyan part­nert ke­res­nek, aki képes ezt meg­adni nekik. Nem vé­let­len, hogy egyre több férfi igyek­szik el­sa­já­tí­tani a tech­ni­kát...

Ennél nagyobb női szexbakit el sem tudunk képzelni, menekül a férfi

Ennél nagyobb női szexbakit el sem tudunk képzelni, menekül a férfi

Hiába ké­nyel­mes, sza­bá­lyo­san le­gyil­kolja a nemi vá­gyat ez az öl­tö­zék.

Hiába ké­nyel­mes és prak­ti­kus, sza­bá­lyo­san le­gyil­kolja a nemi vá­gyat ez az öl­tö­zék.

Durva szexkaland: leszbikus szexre csalta 17 éves diákját a tanárnő

Durva szexkaland: leszbikus szexre csalta 17 éves diákját a tanárnő

A fel­nőtt nőről ki­de­rült, hogy leg­alább négy­szer le­fe­küdt kis­korú di­ák­já­val.

Szuperorgazmust okoz a kutyapóz új verziója - szédítő élmény!

Szuperorgazmust okoz a kutyapóz új verziója - szédítő élmény!

Egé­szen új szintre lép a gyö­nyör.

Pró­báld ki ezt a pózt, és egé­szen új szintre lépsz a gyö­nyör­ben...

Tökcentrikus szexpózok: Rágerjedtek a férfiak az újításra

Tökcentrikus szexpózok: Rágerjedtek a férfiak az újításra

Esz­mé­let­len szexi trend ter­jed az in­ter­ne­ten...

Esz­mé­let­len szexi trend ter­jed az in­ter­ne­ten, amit ki is pró­bál­nak ott­hon a be­vál­la­lós párok. Bár gya­nít­ható, hogy el­ső­sor­ban a férfi­ak­nak okoz él­ve­ze­tet, azért a leg­több nő sem til­ta­ko­zik el­lene, sőt...

G-pont fixálás: Így lesz behatolással tökéletes a gyönyör

G-pont fixálás: Így lesz behatolással tökéletes a gyönyör

Tu­tira akarsz menni G-pont ügy­ben? Akkor jó he­lyen jársz, mu­tat­juk a leg­biz­to­sabb trük­kö­ket az el­éré­sé­hez.

Tu­tira akarsz menni G-pont ügy­ben? Akkor jó he­lyen jársz, mu­tat­juk a leg­biz­to­sabb trük­kö­ket az el­éré­sé­hez. A kéj ga­ran­tált, légy fel­fe­dező és él­vezd a gyö­nyört!

Lebukott a 27 éves tanárnő: míg férje dolgozott, diákját vitte szobára

Lebukott a 27 éves tanárnő: míg férje dolgozott, diákját vitte szobára

A fi­a­tal ta­nár­nőt azóta ki­rúg­ták és a férje is el­hagyta.

A fi­a­tal ta­nár­nőt azóta ki­rúg­ták és a férje is el­hagyta, rá­adá­sul bör­tön­bün­te­tésre szá­mít­hat.

4 milliárd óra pornót néz a világ: Ezt mondja a szexuálpszichológus

4 milliárd óra pornót néz a világ: Ezt mondja a szexuálpszichológus

A cím­ben sze­replő óra­szám nem vicc!

A cím­ben sze­replő óra­szám ön­ma­gá­ban is el­ké­pesztő, rá­adá­sul ez csu­pán egyet­len netes oldal ered­mé­nye. Hová vezet ez?

Videóra vett vallomás: pénzért kamerák előtt is szexelne Eke Angéla

Videóra vett vallomás: pénzért kamerák előtt is szexelne Eke Angéla

Csep­pet sem szé­gyen­lős.

So­ka­kat meg­lep­het a szí­nésznő ki­je­len­tése. Ezek sze­rint a Csak show és más semmi sztárja csep­pet sem szé­gyen­lős.

Döbbenet, hogy mivel szexelt ez a férfi, rendőrök állították le

Döbbenet, hogy mivel szexelt ez a férfi, rendőrök állították le

A srác ren­ge­teg al­ko­holt ivott.

A za­va­ro­dott srác ren­ge­teg al­ko­holt ivott.

Diáklányokkal szexelt a pszichológus, durva, ami ezután történt

Diáklányokkal szexelt a pszichológus, durva, ami ezután történt

A fi­a­tal lá­nyok ál­lí­tó­lag még fo­ga­dást is kö­töt­tek, hogy ki fek­szik le ha­ma­rabb a pszi­cho­ló­gus­sal.

A fi­a­tal lá­nyok ál­lí­tó­lag még fo­ga­dást is kö­töt­tek, hogy ki fek­szik le ha­ma­rabb a pszi­cho­ló­gus­sal.

Forró fotó: csupasz melleit fogdossa a meztelenkedő műsorvezetőnő

Forró fotó: csupasz melleit fogdossa a meztelenkedő műsorvezetőnő

Gwen Gar­cía be­val­lotta, ger­jed a fut­bal­lis­ták tes­tére. A szexi mo­dell kü­lö­nö­sen a Bar­ce­lona sztár­jait ked­veli.

Megdöbbentő! Ezért szexelj zokniban

Megdöbbentő! Ezért szexelj zokniban

Egy ta­nul­mány­ból ki­de­rült, hogy zok­ni­ban él­ve­ze­te­sebb a szex...

Egy ta­nul­mány­ból ki­de­rült, hogy zok­ni­ban él­ve­ze­te­sebb a szex, és könnyeb­ben el­ér­hető az or­gaz­mus...

A férfigyönyör ősi titka: 5 Káma Szútra szexpóz

A férfigyönyör ősi titka: 5 Káma Szútra szexpóz

Van­nak olyan szext­rük­kök, amik ki­mon­dot­tan a férfi­as­sá­got ké­nyez­te­tik. A szex­nagy­könyv fel is so­rolja őket...

Van­nak olyan szext­rük­kök, amik ki­mon­dot­tan a férfi­as­sá­got ké­nyez­te­tik. A hír­hedt szex­nagy­könyv fel is so­rolja őket tel­jes rész­le­tes­ség­gel...

Perverz üzenetekkel bombázta diákjait a szexhiányos tanárnő

Perverz üzenetekkel bombázta diákjait a szexhiányos tanárnő

Ki­me­ríti a zak­la­tás fo­gal­mát az, amit egy kö­zép­is­ko­lai an­gol­ta­nár mű­velt több di­ák­já­val.

Ki­me­ríti a zak­la­tás fo­gal­mát az, amit egy kö­zép­is­ko­lai an­gol­ta­nár mű­velt több di­ák­já­val.

Extra mély behatolást nyújt ez a póz, és sorozatorgazmust a nőnek!

Extra mély behatolást nyújt ez a póz, és sorozatorgazmust a nőnek!

Fer­ge­te­ges él­mény­ben lesz ré­sze­tek, ha ki­pró­bál­já­tok pá­rod­dal, amit most mu­ta­tunk.

Ez az 5 kérdés foglalkoztatja valójában a nőket a szexről

Ez az 5 kérdés foglalkoztatja valójában a nőket a szexről

Szinte min­den nő fe­jé­ben ott mo­tosz­kál ez az öt kér­dés, de csak ke­ve­sen merik fel­tenni őket.

Megdöbbentő vallomás: Ez történt szex után Árpa Attilával

Megdöbbentő vallomás: Ez történt szex után Árpa Attilával

Árpa At­tila be­le­éli magát az intim je­le­ne­tekbe.

Árpa At­tila annyira be­le­éli magát az intim je­le­ne­tekbe, hogy na­po­kig képes a ha­tá­suk alatt ma­radni.

Őszinte vallomás: alig várta az énekesnő, hogy lefeküdhessen a színésszel

Őszinte vallomás: alig várta az énekesnő, hogy lefeküdhessen a színésszel

Dolly Par­ton őszin­tén be­szélt kap­cso­la­tá­ról Burt Rey­nolds­szal.

Dolly Par­ton őszin­tén be­szélt kap­cso­la­tá­ról Burt Rey­nolds­szal.

Korábban sosem szexelt ennyit, erre volt szüksége a sztárapukának

Korábban sosem szexelt ennyit, erre volt szüksége a sztárapukának

Ked­ve­sé­vel most még kö­ze­lebb ke­rül­tek egy­más­hoz, és ez az éle­tük min­den te­rü­le­tén meg­mu­tat­ko­zik.

Cremé brulée: Íme, a tökéletes gyönyörpóz hajnali szexhez

Cremé brulée: Íme, a tökéletes gyönyörpóz hajnali szexhez

A fran­cia desszert­ről el­ne­ve­zett szex­póz a leg­fi­no­mabb or­gaz­must hozza el az ágy­ban. Ez a fajta édes gyö­nyör a nőt és a férfit is füg­gővé teszi.

Szörnyű vallomást tett férjéről Tina Turner, ezt élte át szex közben

Szörnyű vallomást tett férjéről Tina Turner, ezt élte át szex közben

Bor­zal­mas rész­le­tekre de­rült fény a díva ha­ma­ro­san meg­je­lenő má­so­dik ön­élet­rajzi köny­vé­ből. Há­zas­sága olyan volt, akár egy rém­álom!

Bor­zal­mas rész­le­tekre de­rült fény a díva ha­ma­ro­san meg­je­lenő má­so­dik ön­élet­rajzi köny­vé­ből. Há­zas­sága olyan volt, akár egy rém­álom!

Így valld be a párodnak, ha nem tudsz elélvezni!

Így valld be a párodnak, ha nem tudsz elélvezni!

Az or­gaz­mus még­is­csak az a része a szex­nek, mely a végső gyö­nyört nyújtja az együtt­lét során. De mi van, ha ez se­hogy sem si­ke­rül?

Az or­gaz­mus még­is­csak az a része a szex­nek, mely a végső, ka­tar­ti­kus gyö­nyört nyújtja az együtt­lét során, és ame­lyet min­denki sze­retne át­élni. De mi van, ha ez va­lami oknál fogva se­hogy sem si­ke­rül? Ne csüg­gedj, a sze­xo­ló­gus el­mondja, mit lehet tenni!

Nagyon ütős lett a vállalati buli vége, elképesztő, mi történt éjszaka

Nagyon ütős lett a vállalati buli vége, elképesztő, mi történt éjszaka

A sok al­ko­hol nem­csak el­la­zít, de igen kínos hely­zetbe is hozza a dol­go­zó­kat.

Néha a kol­lé­gák annyira el­eresz­tik ma­gu­kat a bulin, hogy más­nap be se mer­nek menni dol­gozni.

Ezzel a házi praktikával minden nőnek csúcsorgazmusa lesz!

Ezzel a házi praktikával minden nőnek csúcsorgazmusa lesz!

Egy nem­rég pub­li­kált ta­nul­mány egé­szen kü­lö­nös út­mu­ta­tó­val szol­gál a sze­xu­á­lis együtt­lé­tek­hez.

A női orgazmusnak ettől a részétől eszüket vesztik a férfiak

A női orgazmusnak ettől a részétől eszüket vesztik a férfiak

Ami­kor az or­gaz­mus csú­csán így re­a­gál a nő intim tá­jéka, tel­je­sen be­gő­zöl­nek a férfiak...

Durva: 6 ezer nővel szexelt a férfi, de az utolsó aktusba váratlanul belehalt

Durva: 6 ezer nővel szexelt a férfi, de az utolsó aktusba váratlanul belehalt

Úgy lát­szik, nem úszta meg az élet­vi­te­lét az a fickó, aki szinte meg­ál­lás nél­kül az ágy­ban ak­ro­ba­ti­ká­zott.

Súlyos titkot leplezett le az énekesnő, ez történt vele 14 évesen

Súlyos titkot leplezett le az énekesnő, ez történt vele 14 évesen

Egy sze­xu­á­lis él­mé­nyé­ről szá­molt be.

A sztár­anyuka az utóbbi idő­ben több­ször is meg­döb­bentő tör­té­ne­tek­kel állt elő, most egy sze­xu­á­lis él­mé­nyé­ről szá­molt be.

Ez durva: Szexre csábító üzenetekkel zaklatják a dögös sztáranyukát

Ez durva: Szexre csábító üzenetekkel zaklatják a dögös sztáranyukát

Az is meg­esik, hogy konk­rét fo­tó­kat kül­döz­get­nek neki a te­rem­tés ko­ro­nái.

Az is meg­esik, hogy konk­rét fo­tó­kat kül­döz­get­nek neki a te­rem­tés ko­ro­nái.

A férfiak 47 százaléka ezt a furcsa dolgot érzi szex után

A férfiak 47 százaléka ezt a furcsa dolgot érzi szex után

A férfiak közel felén rossz érzés lesz úrrá a szex után, amit a leg­töb­ben apá­ti­a­ként és ki­üre­se­dés­ként jel­le­mez­nek.

Nem védekezik a magyar nők harmada

Nem védekezik a magyar nők harmada

Eu­ró­pai vi­szony­lat­ban is magas a nem vé­de­kező nők ará­nya.

Nem­csak or­szá­go­san, hanem eu­ró­pai vi­szony­lat­ban is magas a nem vé­de­kező nők ará­nya. Akik pedig vé­de­kez­nek, azok két mód­szerre es­küsz­nek iga­zán. A fel­mé­rést nyolc or­szág­ban vé­gez­ték el.

Bizarr látomás: Képzeletbeli szexelő párok miatt gyújtott fel 135 autót

Bizarr látomás: Képzeletbeli szexelő párok miatt gyújtott fel 135 autót

Egy ame­ri­kai pasas sze­xelő pá­ro­kat vi­zi­o­nált egy par­ko­ló­ház­ban.

Va­lami fur­csa és meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan oknál fogva egy ame­ri­kai pasas sze­xelő pá­ro­kat vi­zi­o­nált.

Az ágyban, szex előtt mutatkoztak be egymásnak a TV2 sztárjai

Az ágyban, szex előtt mutatkoztak be egymásnak a TV2 sztárjai

Bár kö­vet­ték egy­más mun­kás­sá­gát, az ágy­je­le­net előtt sosem ta­lál­koz­tak a Kor­ha­tá­ros sze­re­lem szí­né­szei.

30 napos szexkihívás: Ezt minden megfáradt párkapcsolatban be kell vállalni!

30 napos szexkihívás: Ezt minden megfáradt párkapcsolatban be kell vállalni!

Íme a 30 napra szóló ki­hí­vás­cso­mag, mellyel újra iz­gal­massá te­hető a sze­xu­á­lis élet.

Döbbenetes eredmény: Az ilyen tí­pusú férfiak teljesítenek a legjobban az ágy­ban!

Döbbenetes eredmény: Az ilyen tí­pusú férfiak teljesítenek a legjobban az ágy­ban!

Szo­kat­lan konk­lú­zi­óra ju­tott egy fel­­mé­­rés, ami­ben arra ke­res­ték a vá­laszt a tu­dó­sok, hogy mi­lyen test­al­katú férfi tel­je­sít jól az ágy­ban.

Szédítő orgazmust okoz a nőnek ez a fura szexjátékszer

Szédítő orgazmust okoz a nőnek ez a fura szexjátékszer

Mind­össze né­hány perc, és csúcsra jut a nő, ha ki­pró­bálja ezt a kel­lé­ket.

Mind­össze né­hány perc, és csúcsra jut a nő, ha ki­pró­bálja ezt a kel­lé­ket.

Sokan szokták ezt csinálni közvetlenül szex előtt, pedig tilos lenne!

Sokan szokták ezt csinálni közvetlenül szex előtt, pedig tilos lenne!

Egy friss ku­ta­tás sze­rint ér­de­mes in­kább az aktus után el­in­tézni folyó ügye­in­ket a vécén.

Egyetlen apró változtatás és bevadul a nő az ágyban

Egyetlen apró változtatás és bevadul a nő az ágyban

A szag­lás min­dent meg­vál­toz­tat.

Ku­ta­tók sze­rint a szag­lás el­ké­pesz­tően fon­tos sze­re­pet ját­szik a nők sze­xu­á­lis re­ak­ci­ó­já­nak ala­ku­lá­sá­ban.

30 napos szexkihívás: Ezt minden megfáradt párkapcsolatban ki kell próbálni!

30 napos szexkihívás: Ezt minden megfáradt párkapcsolatban ki kell próbálni!

A 30 napra szóló ki­há­vás­cso­ma­got egy­sze­rűen be kell vál­lalni!

Az el­la­po­so­dott pár­kap­cso­lat­ban élő brit duó össze­ál­lí­tott ma­gá­nak egy 30 napra szóló ki­há­vás­cso­ma­got, hogy újra iz­gal­massá te­gyék a sze­xu­á­lis éle­tü­ket.

Arcpirító dolgot kérdeztek a nőktől, döbbenetes válasz érkezett

Arcpirító dolgot kérdeztek a nőktől, döbbenetes válasz érkezett

Egy ku­ta­tás során nőket kér­dez­tek arról: vajon tény­leg szá­mít-e a méret?

Egy ku­ta­tás során nőket kér­dez­tek arról: vajon tény­leg szá­mít-e a méret a szex­ben? A leg­töb­ben ker­te­lés nél­kül vá­la­szol­tak a kínos kér­désre. De vajon mit? Meg­nyu­god­hat­nak a férfiak az örö­kös pará­ju­kat il­le­tően?

Felkavaró részletek: 11 éves kislánnyal szexelhetett két sztársportoló

Felkavaró részletek: 11 éves kislánnyal szexelhetett két sztársportoló

A két köz­is­mert sztár­spor­toló ellen fel­je­len­tés is szü­le­tett...

A két köz­is­mert sztár­spor­toló ellen fel­je­le­nés is szü­le­tett, ami­ből fel­ka­varó rész­le­tek de­rül­nek ki!

45 év után elvesztette szüzességét a pénisz nélkül született férfi!

45 év után elvesztette szüzességét a pénisz nélkül született férfi!

Or­vosi csoda tör­tént, és végre bol­do­gabb éle­tet élhet a férfi, aki­nek eddig nem volt része a szex örö­me­i­ben.

Íme, a női gyönyörközpont: Így találd meg a saját G-pontodat

Íme, a női gyönyörközpont: Így találd meg a saját G-pontodat

Fe­dezd fel azt a pon­tot, ahol a leg­erő­sebb női or­gaz­mus kép­ző­dik! Mu­tat­juk a biz­tos utat hozzá, íme!

Lebukott a sztármami: 13 évvel fiatalabb fiúval bújt ágyba

Lebukott a sztármami: 13 évvel fiatalabb fiúval bújt ágyba

Mel B forró éj­sza­kát töl­tött el vele.

Mel B egy forró éj­sza­kát töl­tött el a tinik bál­vá­nyá­val, ám az egy­éj­sza­kás ka­land­nak nem lett foly­ta­tása.

Vallási okok miatt mondott le a házaséletről Rácz Gigi!

Vallási okok miatt mondott le a házaséletről Rácz Gigi!

Ön­meg­tar­tóz­ta­tást gya­ko­rol.

Az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő élete az utóbbi évek­ben tel­je­sen meg­vál­to­zott, fér­jé­vel ko­moly ön­meg­tar­tóz­ta­tást gya­ko­rol­nak.

Diákjával bukott le a perverz tanárnő, a parkolóban szexeltek

Diákjával bukott le a perverz tanárnő, a parkolóban szexeltek

Hosszabb ideig tar­tott a vi­szo­nyuk.

Hosszabb ideig tar­tott a vi­szo­nyuk, a ta­nár­nő­nek a bí­ró­ság előtt kel­lett fe­lel­nie tet­te­i­ért.

Ez a Káma-szútra legizgalmasabb szexpóza: Garantált a csúcsgyönyör

Ez a Káma-szútra legizgalmasabb szexpóza: Garantált a csúcsgyönyör

A bu­jál­ko­dás örök­sé­gé­nek egyik leg­in­ti­mebb pózát mu­tat­juk be, íme!

A bu­jál­ko­dás örök­sé­gé­nek egyik leg­in­ti­mebb pózát mu­tat­juk be, hogy új csú­cso­kat hó­díts meg!

Csodás szexben lesz részed, ha partnerednek ilyen formájú a pénisze

Csodás szexben lesz részed, ha partnerednek ilyen formájú a pénisze

Meg­lepte kö­ve­tőit a nő, aki le­írta, mi­lyen pé­nisz­forma okoz csúcs­gyö­nyört.

Meg­lepte kö­ve­tőit a nő, aki le­írta, mi­lyen pé­nisz­forma okoz csúcs­gyö­nyört.

4 centivel is hosszabb lehet erekcióban a férfiasság ettől a nem várt trükktől

4 centivel is hosszabb lehet erekcióban a férfiasság, ettől a nem várt trükktől

Ku­ta­tók azt vizs­gál­ták, mitől függ, hogy mek­ko­rára duz­zad a férfi­as­ság. Olyas­mit fe­dez­tek fel, ami­nek a férfiak örülni fog­nak...

Finom behatolás és öngyönyör: Ilyen a neten a japán szex

Finom behatolás és öngyönyör: Ilyen a neten a japán szex

A japán kul­túra egye­di­sé­gé­nek kö­szön­he­tően a kor­tár­sa­kat is vonzza az egye­dül­álló ero­tika va­rá­zsa, mu­ta­tunk is né­hány pi­káns gyöngy­sze­met.

Érintés nélkül csap le a gyönyör

Ez a legvitatottabb orgazmus, érintés nélkül csap le a gyönyör

Aki pró­bálta már, ál­lítja: olyan az él­mény, mintha ott lenne mel­lette az ide­gen nő, a fü­lébe sut­togna, ér­zé­kien si­mo­gatná, és meg­érin­tené a leg­in­ti­mebb test­ré­szeit.

Aki pró­bálta már, ál­lítja: olyan az él­mény, mintha ott lenne mel­lette az ide­gen nő, a fü­lébe sut­togna, ér­zé­kien si­mo­gatná, és meg­érin­tené a leg­in­ti­mebb test­ré­szeit. Sokak sze­rint azon­ban az egész egy kacsa, és ilyen or­gaz­mus nem lé­te­zik.

Nem érdekel, ki mit gondol: Ezért izgatnak fel a házas férfiak

Nem érdekel, ki mit gondol: Ezért izgatnak fel a házas férfiak

Sok nő ki­mon­dot­tan a nős pa­sikra va­dá­szik, és azt ál­lít­ják: velük sok­kal is­te­nibb a szex, mint az egye­dül­ál­lók­kal.

Sok nő ki­mon­dot­tan a nős pa­sikra va­dá­szik, és azt ál­lít­ják: velük sok­kal is­te­nibb a szex...

Itt a szexting új módszere, ettől izzik a nő és férfi a munkahelyeken

Itt a szexting új módszere, ettől izzik a nő és férfi a munkahelyeken

Egyes párok már mun­ka­idő­ben el­kez­dik húzni egy­más agyát. A szex­üze­ne­tek­nek aztán este meg is van a buja ered­mé­nye...

Vallott a nimfomán anyuka: Ennyi szexre van szüksége minden nap

Vallott a nimfomán anyuka: Ennyi szexre van szüksége minden nap

A 37 éves, szex­függő brit anyuka őszin­tén val­lott fel­fo­ko­zott sze­xu­á­lis ét­vá­gyá­ról.

Eszelősen izgató szextetoválások: Ettől beindul a férfi

Eszelősen izgató szextetoválások: Ettől beindul a férfi

Ér­zé­ki­sé­gét a nő egy va­lódi szex­te­to­vá­lás­sal is képes fo­kozni a meg­fe­lelő intim he­lye­ken.

Ér­zé­ki­sé­gét a nő egy va­lódi szex­te­to­vá­lás­sal is képes fo­kozni a meg­fe­lelő intim he­lye­ken. Mu­tat­juk, mi­lyen bu­ja­sá­got rejt­het még a nő öle és egyéb tit­kos tá­jé­kai!