CÍMKE: 'szex'

Diáklányokkal szexelt a pszichológus, durva, ami ezután történt

Diáklányokkal szexelt a pszichológus, durva, ami ezután történt

A fi­a­tal lá­nyok ál­lí­tó­lag még fo­ga­dást is kö­töt­tek, hogy ki fek­szik le ha­ma­rabb a pszi­cho­ló­gus­sal.

Forró fotó: csupasz melleit fogdossa a meztelenkedő műsorvezetőnő

Forró fotó: csupasz melleit fogdossa a meztelenkedő műsorvezetőnő

Gwen Gar­cía be­val­lotta, ger­jed a fut­bal­lis­ták tes­tére.

Gwen Gar­cía be­val­lotta, ger­jed a fut­bal­lis­ták tes­tére. A szexi mo­dell főleg a Bar­ce­lona sztár­jait ked­veli.

Megdöbbentő! Ezért szexelj zokniban

Megdöbbentő! Ezért szexelj zokniban

Egy ta­nul­mány­ból ki­de­rült, hogy zok­ni­ban él­ve­ze­te­sebb a szex, és könnyeb­ben el­ér­hető az or­gaz­mus. Az okát is meg­fej­tet­ték...

Egy ta­nul­mány­ból ki­de­rült, hogy zok­ni­ban él­ve­ze­te­sebb a szex, és könnyeb­ben el­ér­hető az or­gaz­mus. Az okát is meg­fej­tet­ték...

Döbbenet, hogy mivel szexelt ez a férfi, rendőrök állították le

Döbbenet, hogy mivel szexelt ez a férfi, rendőrök állították le

A za­va­ro­dott srác ren­ge­teg al­ko­holt ivott.

A za­va­ro­dott srác ren­ge­teg al­ko­holt ivott.

A férfigyönyör ősi titka: 5 Káma Szútra szexpóz

A férfigyönyör ősi titka: 5 Káma Szútra szexpóz

Cél­zot­tan a férfi­as­sá­got ké­nyez­te­tik...

Van­nak olyan szext­rük­kök, amik ki­mon­dot­tan a férfi­as­sá­got ké­nyez­te­tik. A hír­hedt szex­nagy­könyv fel is so­rolja őket tel­jes rész­le­tes­ség­gel...

Perverz üzenetekkel bombázta diákjait a szexhiányos tanárnő

Perverz üzenetekkel bombázta diákjait a szexhiányos tanárnő

Ki­me­ríti a zak­la­tás fo­gal­mát az, amit egy kö­zép­is­ko­lai an­gol­ta­nár mű­velt több di­ák­já­val.

Ki­me­ríti a zak­la­tás fo­gal­mát az, amit egy kö­zép­is­ko­lai an­gol­ta­nár mű­velt több di­ák­já­val.

Extra mély behatolást nyújt ez a póz, és sorozatorgazmust a nőnek!

Extra mély behatolást nyújt ez a póz, és sorozatorgazmust a nőnek!

Fer­ge­te­ges él­mény­ben lesz ré­sze­tek, ha ki­pró­bál­já­tok pá­rod­dal, amit most mu­ta­tunk.

Ez az 5 kérdés foglalkoztatja valójában a nőket a szexről

Ez az 5 kérdés foglalkoztatja valójában a nőket a szexről

Szinte min­den nő fe­jé­ben ott mo­tosz­kál ez az öt kér­dés, de csak ke­ve­sen merik fel­tenni őket.

Megdöbbentő vallomás: Ez történt szex után Árpa Attilával

Megdöbbentő vallomás: Ez történt szex után Árpa Attilával

Árpa At­tila be­le­éli magát az intim je­le­ne­tekbe.

Árpa At­tila annyira be­le­éli magát az intim je­le­ne­tekbe, hogy na­po­kig képes a ha­tá­suk alatt ma­radni.

Őszinte vallomás: alig várta az énekesnő, hogy lefeküdhessen a színésszel

Őszinte vallomás: alig várta az énekesnő, hogy lefeküdhessen a színésszel

Dolly Par­ton őszin­tén be­szélt kap­cso­la­tá­ról Burt Rey­nolds­szal.

Dolly Par­ton őszin­tén be­szélt kap­cso­la­tá­ról Burt Rey­nolds­szal.

Korábban sosem szexelt ennyit, erre volt szüksége a sztárapukának

Korábban sosem szexelt ennyit, erre volt szüksége a sztárapukának

Ked­ve­sé­vel most még kö­ze­lebb ke­rül­tek egy­más­hoz, és ez az éle­tük min­den te­rü­le­tén meg­mu­tat­ko­zik.

Cremé brulée: Íme, a tökéletes gyönyörpóz hajnali szexhez

Cremé brulée: Íme, a tökéletes gyönyörpóz hajnali szexhez

A fran­cia desszert­ről el­ne­ve­zett szex­póz a leg­fi­no­mabb or­gaz­must hozza el az ágy­ban. Ez a fajta édes gyö­nyör a nőt és a férfit is füg­gővé teszi.

Szörnyű vallomást tett férjéről Tina Turner, ezt élte át szex közben

Szörnyű vallomást tett férjéről Tina Turner, ezt élte át szex közben

Bor­zal­mas rész­le­tekre de­rült fény a díva ha­ma­ro­san meg­je­lenő má­so­dik ön­élet­rajzi köny­vé­ből. Há­zas­sága olyan volt, akár egy rém­álom!

Bor­zal­mas rész­le­tekre de­rült fény a díva ha­ma­ro­san meg­je­lenő má­so­dik ön­élet­rajzi köny­vé­ből. Há­zas­sága olyan volt, akár egy rém­álom!

Így valld be a párodnak, ha nem tudsz elélvezni!

Így valld be a párodnak, ha nem tudsz elélvezni!

Az or­gaz­mus még­is­csak az a része a szex­nek, mely a végső gyö­nyört nyújtja az együtt­lét során. De mi van, ha ez se­hogy sem si­ke­rül?

Az or­gaz­mus még­is­csak az a része a szex­nek, mely a végső, ka­tar­ti­kus gyö­nyört nyújtja az együtt­lét során, és ame­lyet min­denki sze­retne át­élni. De mi van, ha ez va­lami oknál fogva se­hogy sem si­ke­rül? Ne csüg­gedj, a sze­xo­ló­gus el­mondja, mit lehet tenni!

Nagyon ütős lett a vállalati buli vége, elképesztő, mi történt éjszaka

Nagyon ütős lett a vállalati buli vége, elképesztő, mi történt éjszaka

A sok al­ko­hol nem­csak el­la­zít, de igen kínos hely­zetbe is hozza a dol­go­zó­kat.

Néha a kol­lé­gák annyira el­eresz­tik ma­gu­kat a bulin, hogy más­nap be se mer­nek menni dol­gozni.

Ezzel a házi praktikával minden nőnek csúcsorgazmusa lesz!

Ezzel a házi praktikával minden nőnek csúcsorgazmusa lesz!

Egy nem­rég pub­li­kált ta­nul­mány egé­szen kü­lö­nös út­mu­ta­tó­val szol­gál a sze­xu­á­lis együtt­lé­tek­hez.

A női orgazmusnak ettől a részétől eszüket vesztik a férfiak

A női orgazmusnak ettől a részétől eszüket vesztik a férfiak

Ami­kor az or­gaz­mus csú­csán így re­a­gál a nő intim tá­jéka, tel­je­sen be­gő­zöl­nek a férfiak...

Durva: 6 ezer nővel szexelt a férfi, de az utolsó aktusba váratlanul belehalt

Durva: 6 ezer nővel szexelt a férfi, de az utolsó aktusba váratlanul belehalt

Úgy lát­szik, nem úszta meg az élet­vi­te­lét az a fickó, aki szinte meg­ál­lás nél­kül az ágy­ban ak­ro­ba­ti­ká­zott.

Súlyos titkot leplezett le az énekesnő, ez történt vele 14 évesen

Súlyos titkot leplezett le az énekesnő, ez történt vele 14 évesen

Egy sze­xu­á­lis él­mé­nyé­ről szá­molt be.

A sztár­anyuka az utóbbi idő­ben több­ször is meg­döb­bentő tör­té­ne­tek­kel állt elő, most egy sze­xu­á­lis él­mé­nyé­ről szá­molt be.

Ez durva: Szexre csábító üzenetekkel zaklatják a dögös sztáranyukát

Ez durva: Szexre csábító üzenetekkel zaklatják a dögös sztáranyukát

Az is meg­esik, hogy konk­rét fo­tó­kat kül­döz­get­nek neki a te­rem­tés ko­ro­nái.

Az is meg­esik, hogy konk­rét fo­tó­kat kül­döz­get­nek neki a te­rem­tés ko­ro­nái.

A férfiak 47 százaléka ezt a furcsa dolgot érzi szex után

A férfiak 47 százaléka ezt a furcsa dolgot érzi szex után

A férfiak közel felén rossz érzés lesz úrrá a szex után, amit a leg­töb­ben apá­ti­a­ként és ki­üre­se­dés­ként jel­le­mez­nek.

Nem védekezik a magyar nők harmada

Nem védekezik a magyar nők harmada

Eu­ró­pai vi­szony­lat­ban is magas a nem vé­de­kező nők ará­nya.

Nem­csak or­szá­go­san, hanem eu­ró­pai vi­szony­lat­ban is magas a nem vé­de­kező nők ará­nya. Akik pedig vé­de­kez­nek, azok két mód­szerre es­küsz­nek iga­zán. A fel­mé­rést nyolc or­szág­ban vé­gez­ték el.

Bizarr látomás: Képzeletbeli szexelő párok miatt gyújtott fel 135 autót

Bizarr látomás: Képzeletbeli szexelő párok miatt gyújtott fel 135 autót

Egy ame­ri­kai pasas sze­xelő pá­ro­kat vi­zi­o­nált egy par­ko­ló­ház­ban.

Va­lami fur­csa és meg­ma­gya­ráz­ha­tat­lan oknál fogva egy ame­ri­kai pasas sze­xelő pá­ro­kat vi­zi­o­nált.

Az ágyban, szex előtt mutatkoztak be egymásnak a TV2 sztárjai

Az ágyban, szex előtt mutatkoztak be egymásnak a TV2 sztárjai

Bár kö­vet­ték egy­más mun­kás­sá­gát, az ágy­je­le­net előtt sosem ta­lál­koz­tak a Kor­ha­tá­ros sze­re­lem szí­né­szei.

30 napos szexkihívás: Ezt minden megfáradt párkapcsolatban be kell vállalni!

30 napos szexkihívás: Ezt minden megfáradt párkapcsolatban be kell vállalni!

Íme a 30 napra szóló ki­hí­vás­cso­mag, mellyel újra iz­gal­massá te­hető a sze­xu­á­lis élet.

Döbbenetes eredmény: Az ilyen tí­pusú férfiak teljesítenek a legjobban az ágy­ban!

Döbbenetes eredmény: Az ilyen tí­pusú férfiak teljesítenek a legjobban az ágy­ban!

Szo­kat­lan konk­lú­zi­óra ju­tott egy fel­­mé­­rés, ami­ben arra ke­res­ték a vá­laszt a tu­dó­sok, hogy mi­lyen test­al­katú férfi tel­je­sít jól az ágy­ban.

Szédítő orgazmust okoz a nőnek ez a fura szexjátékszer

Szédítő orgazmust okoz a nőnek ez a fura szexjátékszer

Mind­össze né­hány perc, és csúcsra jut a nő, ha ki­pró­bálja ezt a kel­lé­ket.

Mind­össze né­hány perc, és csúcsra jut a nő, ha ki­pró­bálja ezt a kel­lé­ket.

Sokan szokták ezt csinálni közvetlenül szex előtt, pedig tilos lenne!

Sokan szokták ezt csinálni közvetlenül szex előtt, pedig tilos lenne!

Egy friss ku­ta­tás sze­rint ér­de­mes in­kább az aktus után el­in­tézni folyó ügye­in­ket a vécén.

Egyetlen apró változtatás és bevadul a nő az ágyban

Egyetlen apró változtatás és bevadul a nő az ágyban

A szag­lás min­dent meg­vál­toz­tat.

Ku­ta­tók sze­rint a szag­lás el­ké­pesz­tően fon­tos sze­re­pet ját­szik a nők sze­xu­á­lis re­ak­ci­ó­já­nak ala­ku­lá­sá­ban.

30 napos szexkihívás: Ezt minden megfáradt párkapcsolatban ki kell próbálni!

30 napos szexkihívás: Ezt minden megfáradt párkapcsolatban ki kell próbálni!

A 30 napra szóló ki­há­vás­cso­ma­got egy­sze­rűen be kell vál­lalni!

Az el­la­po­so­dott pár­kap­cso­lat­ban élő brit duó össze­ál­lí­tott ma­gá­nak egy 30 napra szóló ki­há­vás­cso­ma­got, hogy újra iz­gal­massá te­gyék a sze­xu­á­lis éle­tü­ket.

Arcpirító dolgot kérdeztek a nőktől, döbbenetes válasz érkezett

Arcpirító dolgot kérdeztek a nőktől, döbbenetes válasz érkezett

Egy ku­ta­tás során nőket kér­dez­tek arról: vajon tény­leg szá­mít-e a méret?

Egy ku­ta­tás során nőket kér­dez­tek arról: vajon tény­leg szá­mít-e a méret a szex­ben? A leg­töb­ben ker­te­lés nél­kül vá­la­szol­tak a kínos kér­désre. De vajon mit? Meg­nyu­god­hat­nak a férfiak az örö­kös pará­ju­kat il­le­tően?

Felkavaró részletek: 11 éves kislánnyal szexelhetett két sztársportoló

Felkavaró részletek: 11 éves kislánnyal szexelhetett két sztársportoló

A két köz­is­mert sztár­spor­toló ellen fel­je­len­tés is szü­le­tett...

A két köz­is­mert sztár­spor­toló ellen fel­je­le­nés is szü­le­tett, ami­ből fel­ka­varó rész­le­tek de­rül­nek ki!

45 év után elvesztette szüzességét a pénisz nélkül született férfi!

45 év után elvesztette szüzességét a pénisz nélkül született férfi!

Or­vosi csoda tör­tént, és végre bol­do­gabb éle­tet élhet a férfi, aki­nek eddig nem volt része a szex örö­me­i­ben.

Íme, a női gyönyörközpont: Így találd meg a saját G-pontodat

Íme, a női gyönyörközpont: Így találd meg a saját G-pontodat

Fe­dezd fel azt a pon­tot, ahol a leg­erő­sebb női or­gaz­mus kép­ző­dik! Mu­tat­juk a biz­tos utat hozzá, íme!

Lebukott a sztármami: 13 évvel fiatalabb fiúval bújt ágyba

Lebukott a sztármami: 13 évvel fiatalabb fiúval bújt ágyba

Mel B forró éj­sza­kát töl­tött el vele.

Mel B egy forró éj­sza­kát töl­tött el a tinik bál­vá­nyá­val, ám az egy­éj­sza­kás ka­land­nak nem lett foly­ta­tása.

Vallási okok miatt mondott le a házaséletről Rácz Gigi!

Vallási okok miatt mondott le a házaséletről Rácz Gigi!

Ön­meg­tar­tóz­ta­tást gya­ko­rol.

Az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő élete az utóbbi évek­ben tel­je­sen meg­vál­to­zott, fér­jé­vel ko­moly ön­meg­tar­tóz­ta­tást gya­ko­rol­nak.

Diákjával bukott le a perverz tanárnő, a parkolóban szexeltek

Diákjával bukott le a perverz tanárnő, a parkolóban szexeltek

Hosszabb ideig tar­tott a vi­szo­nyuk.

Hosszabb ideig tar­tott a vi­szo­nyuk, a ta­nár­nő­nek a bí­ró­ság előtt kel­lett fe­lel­nie tet­te­i­ért.

Ez a Káma-szútra legizgalmasabb szexpóza: Garantált a csúcsgyönyör

Ez a Káma-szútra legizgalmasabb szexpóza: Garantált a csúcsgyönyör

A bu­jál­ko­dás örök­sé­gé­nek egyik leg­in­ti­mebb pózát mu­tat­juk be, íme!

A bu­jál­ko­dás örök­sé­gé­nek egyik leg­in­ti­mebb pózát mu­tat­juk be, hogy új csú­cso­kat hó­díts meg!

Csodás szexben lesz részed, ha partnerednek ilyen formájú a pénisze

Csodás szexben lesz részed, ha partnerednek ilyen formájú a pénisze

Meg­lepte kö­ve­tőit a nő, aki le­írta, mi­lyen pé­nisz­forma okoz csúcs­gyö­nyört.

Meg­lepte kö­ve­tőit a nő, aki le­írta, mi­lyen pé­nisz­forma okoz csúcs­gyö­nyört.

4 centivel is hosszabb lehet erekcióban a férfiasság ettől a nem várt trükktől

4 centivel is hosszabb lehet erekcióban a férfiasság, ettől a nem várt trükktől

Ku­ta­tók azt vizs­gál­ták, mitől függ, hogy mek­ko­rára duz­zad a férfi­as­ság. Olyas­mit fe­dez­tek fel, ami­nek a férfiak örülni fog­nak...

Finom behatolás és öngyönyör: Ilyen a neten a japán szex

Finom behatolás és öngyönyör: Ilyen a neten a japán szex

A japán kul­túra egye­di­sé­gé­nek kö­szön­he­tően a kor­tár­sa­kat is vonzza az egye­dül­álló ero­tika va­rá­zsa, mu­ta­tunk is né­hány pi­káns gyöngy­sze­met.

Érintés nélkül csap le a gyönyör

Ez a legvitatottabb orgazmus, érintés nélkül csap le a gyönyör

Aki pró­bálta már, ál­lítja: olyan az él­mény, mintha ott lenne mel­lette az ide­gen nő, a fü­lébe sut­togna, ér­zé­kien si­mo­gatná, és meg­érin­tené a leg­in­ti­mebb test­ré­szeit.

Aki pró­bálta már, ál­lítja: olyan az él­mény, mintha ott lenne mel­lette az ide­gen nő, a fü­lébe sut­togna, ér­zé­kien si­mo­gatná, és meg­érin­tené a leg­in­ti­mebb test­ré­szeit. Sokak sze­rint azon­ban az egész egy kacsa, és ilyen or­gaz­mus nem lé­te­zik.

Nem érdekel, ki mit gondol: Ezért izgatnak fel a házas férfiak

Nem érdekel, ki mit gondol: Ezért izgatnak fel a házas férfiak

Sok nő ki­mon­dot­tan a nős pa­sikra va­dá­szik, és azt ál­lít­ják: velük sok­kal is­te­nibb a szex, mint az egye­dül­ál­lók­kal.

Sok nő ki­mon­dot­tan a nős pa­sikra va­dá­szik, és azt ál­lít­ják: velük sok­kal is­te­nibb a szex...

Itt a szexting új módszere, ettől izzik a nő és férfi a munkahelyeken

Itt a szexting új módszere, ettől izzik a nő és férfi a munkahelyeken

Egyes párok már mun­ka­idő­ben el­kez­dik húzni egy­más agyát. A szex­üze­ne­tek­nek aztán este meg is van a buja ered­mé­nye...

Vallott a nimfomán anyuka: Ennyi szexre van szüksége minden nap

Vallott a nimfomán anyuka: Ennyi szexre van szüksége minden nap

A 37 éves, szex­függő brit anyuka őszin­tén val­lott fel­fo­ko­zott sze­xu­á­lis ét­vá­gyá­ról.

Eszelősen izgató szextetoválások: Ettől beindul a férfi

Eszelősen izgató szextetoválások: Ettől beindul a férfi

Ér­zé­ki­sé­gét a nő egy va­lódi szex­te­to­vá­lás­sal is képes fo­kozni a meg­fe­lelő intim he­lye­ken.

Ér­zé­ki­sé­gét a nő egy va­lódi szex­te­to­vá­lás­sal is képes fo­kozni a meg­fe­lelő intim he­lye­ken. Mu­tat­juk, mi­lyen bu­ja­sá­got rejt­het még a nő öle és egyéb tit­kos tá­jé­kai!

Szex után fotózta le Berki a barátnője bugyiját, kiborultak a rajongók

Szex után fotózta le Berki a barátnője bugyiját, kiborultak a rajongók

Az izom­ce­leb ismét meg­hök­kentő dol­got tett.

Az izom­ce­leb ismét meg­hök­kentő dol­got tett, ám ezt a kö­ve­tői már annyira vér­lá­zí­tó­nak tar­tot­ták, hogy ke­mé­nyen meg­mond­ták a vé­le­mé­nyü­ket.

Ezért kényeztetik saját magukat a nők: 15 cseppet sem szemérmes vallomás

Ezért kényeztetik saját magukat a nők: 15 cseppet sem szemérmes vallomás

Ka­pasz­kodj meg, na­gyon fel­nőtt tar­ta­lom kö­vet­ke­zik!

Ka­pasz­kodj meg, na­gyon fel­nőtt tar­ta­lom kö­vet­ke­zik!

A Sissi-filmek sztárja kitálalt: Anyám lefeküdt Hitlerrel!

A Sissi-filmek sztárja kitálalt: Anyám lefeküdt Hitlerrel!

Meg­rázó tör­té­ne­tet me­sélt.

Romy ál­lítja: anyja, tör­tető asszony­ként, min­dent meg­tett azért, hogy még fel­jebb jus­son, ennek ér­de­ké­ben pedig Hit­ler­rel is ágyba bújt!

Alekosz ismét kiborított mindenkit, vérlázító bejegyzést tett közzé!

Alekosz ismét kiborított mindenkit, vérlázító bejegyzést tett közzé!

A mé­dia­sztár na­ponta bor­zolja a ke­dé­lye­ket az újabb gon­do­la­ta­i­val, ám ez­út­tal sokak szá­mára ér­zé­keny témát érin­tett.

Nem jó, ha szex közben mozog a nő

Nem jó, ha szex közben mozog a nő

Leg­alábbis Ale­kosz sze­rint. Bi­zarr vé­le­mé­nyét a neten fejti ki.

Leg­alábbis Ale­kosz sze­rint. Bi­zarr vé­le­mé­nyét egy Fa­ce­book poszt­ban ecse­telte a va­ló­ság­show sztár.

Ebben az életkorban élvezik a nők a legjobban a szexet

Ebben az életkorban élvezik a nők a legjobban a szexet

Jó hír azok­nak, akik már el­múl­tak hu­szon­éve­sek, ugyanis az or­gaz­mu­sok leg­java még hát­ra­van!

Jó hír mind­azok­nak, akik már el­múl­tak hu­szon­éve­sek, hi­szen a tu­do­mány sze­rint az or­gaz­mu­sok leg­java még hát­ra­van!

Elárulták a nők: így jutnak leggyorsabban az orgazmusig

Elárulták a nők: így jutnak leggyorsabban az orgazmusig

Meg­kér­dez­tük a nőket. Vá­la­szol­tak...

Meg­kér­dez­tük a nőket, mi az, ami a csú­csig re­píti őket. Meg­lepő és hasz­nos ta­ná­cso­kat kap­tunk.

A nők 60 százaléka ebben a pózban élvezi leginkább a szexet

A nők 60 százaléka ebben a pózban élvezi leginkább a szexet

Egy vil­lám­ku­ta­tás arra az ered­ményre ju­tott, hogy a nők több mint fele a misszi­o­ná­rius pózt sze­reti, mert ebben jut leg­könnyeb­ben or­gaz­mus­hoz.

A legbujább szexélmény: Ez történik a fülledt párcsereklubban

A legbujább szexélmény: Ez történik a fülledt párcsereklubban

Most be­pil­lan­tást nyer­hetsz az iz­gal­mas vi­lágba, íme!

Hal­lot­tál va­laha a swin­ge­re­zés­ről? Most be­pil­lan­tást nyer­hetsz az iz­gal­mas vi­lágba, íme!

Diákjával bukott le a szexi tanárnő, 15 éves fiúra vetett szemet

Diákjával bukott le a szexi tanárnő, 15 éves fiúra vetett szemet

A fi­a­tal nő ká­bí­tó­szert is fo­gyasz­tott a ti­zen­éves fi­ú­val, a többi diák vi­szont meg­látta.

A fi­a­tal nő ká­bí­tó­szert is fo­gyasz­tott a ti­zen­éves fi­ú­val, a többi diák vi­szont meg­látta.

Nem bírtunk magunkkal az autóban, így repített csúcsra a nőm

Nem bírtunk magunkkal az autóban, így repített csúcsra a nőm

Min­denki ki­pró­bálta már és ren­ge­te­get tudna me­sélni ezek­ről az él­mé­nye­i­ről. Au­tó­ban sze­xelni kissé ké­nyel­met­len ugyan, de esz­mé­let­len iz­gal­mas. Az biz­tos, hogy az él­mény ki­hagy­ha­tat­lan.

Erre esküsznek a nők: A kevert orgazmus mindenkit a mennyországba repít

Erre esküsznek a nők: A kevert orgazmus mindenkit a mennyországba repít

Az úgy­ne­ve­zett ke­vert or­gaz­mus a gyö­nyör leg­ma­ga­sabb foka, amit a nők a szex­ben át­él­het­nek.

Izgalmas és csodálatos: 5 lenyűgöző tény a csiklóról

Izgalmas és csodálatos: 5 lenyűgöző tény a csiklóról

Eze­ket ga­ran­tál­tan még nem hal­lot­tad a női test leg­iz­gal­ma­sabb pont­já­ról!

Eze­ket ga­ran­tál­tan még nem hal­lot­tad a női test leg­iz­gal­ma­sabb pont­já­ról. S hogy miért is em­le­geti a csik­lót női pé­nisz­ként a sze­xo­ló­gus? Azon­nal ki­de­rül a többi iz­gal­mas tit­kok is!

Ez a póz úgy juttat a G-pontig, hogy az élmény egészen mámorító!

Ez a póz úgy juttat a G-pontig, hogy az élmény egészen mámorító!

Él­jé­tek át együtt a gyö­nyört, és jus­sa­tok el kö­zö­sen a csúcsra!

Él­jé­tek át együtt a gyö­nyört, és jus­sa­tok el kö­zö­sen a csúcsra! Ez a póz se­gí­teni fog benne...

Ez vérlázító, ennyi pénzt fizetne Alekosz annak, aki lefekszik vele

Ez vérlázító, ennyi pénzt fizetne Alekosz annak, aki lefekszik vele

Az egy­kori va­ló­ság­show-sztár őrült öt­let­tel állt elő: úgy dön­tött, nem pró­bál már ha­gyo­má­nyos módon ba­rát­nőt sze­rezni, in­kább fizet egy nőnek, hogy vele le­gyen!

Óriási szexbaki: Az emberek 10%-a mindig elköveti ezt a hibát!

Óriási szexbaki: Az emberek 10%-a mindig elköveti ezt a hibát!

A szex­nek két ember köl­csö­nös fi­gyel­mé­ről kéne szól­nia, de van­nak, akik­nek még akció köz­ben is más a fon­tos.

5 meghökkentő póz: A női öngyönyör izgalmas kulisszatitkai

5 meghökkentő póz: A női öngyönyör izgalmas kulisszatitkai

Az ön­ké­nyez­te­tés tel­jes ér­tékű gyö­nyört hoz, nem csoda, hogy a nők kö­ré­ben meg­le­he­tő­sen sok a masz­tur­bá­lás-függő.

Az ön­ké­nyez­te­tés tel­jes ér­tékű gyö­nyört hoz, nem csoda, hogy a nők kö­ré­ben meg­le­he­tő­sen sok a masz­tur­bá­lás-függő. Mu­tat­juk a mes­ter­fo­gá­sa­i­kat, jöj­je­nek az iz­gal­mas rész­le­tek!

Ettől a mozdulattól lesz a nőnek kitörő orgazmusa szex közben

Ettől a mozdulattól lesz a nőnek kitörő orgazmusa szex közben

Min­denki tudja, hogy a nő or­gaz­musa azon múlik, ho­gyan bánik vele a férfi.

Min­denki tudja, hogy a nő or­gaz­musa azon múlik, ho­gyan bánik a tes­té­vel a férfi. Nem csoda, ha ke­re­sik az olyan pó­zo­kat és trük­kö­ket, amik­től még ér­zé­kibb lesz a női gyö­nyör. Ez a moz­du­lat min­det fe­lül­múlja...

Beismerte a színésznő: világsztárok fogadtak, melyikükkel fog szexelni

Beismerte a színésznő: világsztárok fogadtak, melyikükkel fog szexelni

A 64 éves film­sztár még a nyolc­va­nas évek­ben volt a kol­lé­gái ked­vence.

A nyolc­va­nas évek­ben volt a kol­lé­gái ked­vence.

7 orgazmuspozitív szexpóz, ami előhozza a nőből a perverzet

7 orgazmuspozitív szexpóz, ami előhozza a nőből a perverzet

A csen­des nők tény­leg vissza­fo­got­tak?

A leg­több férfi sze­rint a csen­des nők az ágy­ban is vissza­fo­got­tak. De vajon igaz lenne ez? Ha ki­pró­bá­lod eze­ket a tech­ni­ká­kat, rá­jössz, hogy nem így van...

Ezt a gyönyört nem hagyhattam ki: hárman keveredtünk össze szex közben

Ezt a gyönyört nem hagyhattam ki: hárman keveredtünk össze szex közben

Nem­csak a férfi­nak kü­lön­le­ges él­mény a hár­mas szex, el­ké­pesztő or­gaz­must hoz a nők­nek is...

Döbbenetes szülészeti gyakorlat: túl szűkre varrják vissza a nőket

Döbbenetes szülészeti gyakorlat: túl szűkre varrják vissza a nőket

Ki­pa­kol­nak az érin­tet­tek...

So­káig azt hit­ték, a nők csak ki­ta­lál­ják az egé­szet, vagy csak egy vá­rosi le­gen­dá­ról van szó. Pedig igaz...

Ilyen borzalmas dolgot még sosem műveltek a férfiak a gumi óvszerrel

Ilyen borzalmas dolgot még sosem műveltek a férfiak a gumi óvszerrel

Un­do­rító szex­szo­kásra de­rí­tett fényt egy ku­ta­tás, ami a férfiak óv­szer­hasz­ná­la­tát vizs­gálta...

Nem kérdés, komoly baj van Alekosz elméjével!

Nem kérdés, komoly baj van Alekosz elméjével!

Szinte nem telik el úgy nap, hogy Nagy Ale­kosz ne állna elő va­la­mi­féle haj­me­resztő öt­let­tel.

Szinte nem telik el úgy nap, hogy Nagy Ale­kosz ne állna elő va­la­mi­féle haj­me­resztő öt­let­tel.

Ilyen erősen még sosem robbant az orgazmus: Az elvált feleségek titka

Ilyen erősen még sosem robbant az orgazmus: Az elvált feleségek titka

A vá­lás­sal végre véget érnek a viták, a maró el­len­sé­ges­ke­dés, meg­könnyeb­bül min­denki. Igen, de oda a jó szex is...

12 féle női orgazmus létezik, a vaginában így árad a gyönyör

12 féle női orgazmus létezik, a vaginában így árad a gyönyör

Cso­dákra képes a női test...

Cso­dákra képes a női test, kü­lö­nö­sen, ha él­ve­zet­ről van szó. Olyan tit­kos he­lye­ket, rej­tett ero­gén zó­ná­kat mu­ta­tunk, amik meg­ér­dem­lik, hogy fel­fe­dezd...

Elárulták a nők, mit tudott életük legjobb szexpartnere az ágyban

Elárulták a nők, mit tudott életük legjobb szexpartnere az ágyban

Meg­kér­dez­tük a nőket, mi­lyen trükk em­lé­ké­től remeg meg ma is

Meg­kér­dez­tük, mi­lyen trükk em­lé­ké­től remeg meg a tér­dük....

Szexgyilkos manőver: Ezt minden pasinak el kell felejtenie a hálószobában!

Szexgyilkos manőver: Ezt minden pasinak el kell felejtenie a hálószobában!

A pasik je­len­tős része egy rend­kívü szex­gyil­kos stra­té­giát al­kal­maz.

A pasik je­len­tős része egy rend­kívü szex­gyil­kos stra­té­giát al­kal­maz.

Ezt kínálja a világ első szexcirkusza: Fülledt erotika és felhőtlen szórakozás!

Ezt kínálja a világ első szexcirkusza: Fülledt erotika és felhőtlen szórakozás!

Egy angol tár­su­lat meg­ala­pí­totta a világ első 18 ka­ri­kás ván­dor­cir­ku­szát. Mód­fe­lett iz­gal­mas és rend­ha­gyó vál­lal­ko­zás.

Ezt vedd fel fülledt nyári éjszakákon, ha eredményes szexre vágysz

Ezt vedd fel fülledt nyári éjszakákon, ha eredményes szexre vágysz

A nők mes­ter­fo­kon űzik a csá­bí­tást! Mu­tat­juk a szen­ve­dély nagy­asszo­nya­i­nak leg­sze­xibb tipp­jeit, aztán irány a há­ló­szoba!

A hitvesi ágy bizarr szextitka: Ez derült ki a feleség orgazmusáról

A hitvesi ágy bizarr szextitka: Ez derült ki a feleség orgazmusáról

Hosszú távú kap­cso­lat­ban élsz? Gra­tu­lá­lunk. De saj­nos van egy rossz hí­rünk

Hosszú távú kap­cso­lat­ban élsz? Gra­tu­lá­lunk hozzá. De saj­nos van egy rossz hí­rünk a női or­gaz­mus­sal kap­cso­lat­ban... Egy nem régi ame­ri­kai ku­ta­tás­ból egé­szen bi­zarr ten­den­cia lát­szik ki­bon­ta­kozni a há­zas­társi szex­szel kap­cso­lat­ban.

A szőr hatalma: Kiderült, mi indítja be valójában a nőket szex közben

A szőr hatalma: Kiderült, mi indítja be valójában a nőket szex közben

Ki­de­rült, hogy a nők mégis in­kább a sző­rös mell­kasra buk­nak!

Ki­de­rült, hogy a nők mégis in­kább a sző­rös mell­kasra buk­nak!

Bárcsak szőrösebb lehetnék: 17 döbbenetes vallomás

Bárcsak szőrösebb lehetnék: 17 döbbenetes vallomás

Mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

Rá­adá­sul a férfi­ak­nak nem is akár­mi­lyen prob­lé­mák­kal kell szem­be­néz­niük nap mint nap. Mu­tat­juk a rész­le­te­ket!

Belepirulsz a pózba, ennyire kívánja egymást a sztárpár

Belepirulsz a pózba, ennyire kívánja egymást a sztárpár

Nem za­var­tatta magát a vi­lág­hírű sztár­spor­toló és szexi párja. Egy jach­ton estek egy­más­nak.

Nem za­var­tatta magát a vi­lág­hírű sztár­spor­toló és szexi párja. Egy jach­ton estek egy­más­nak.