CÍMKE: 'szex'

Főnökével szexelt a rendőrnő, közben meghalt a 3 éves lánya

Főnökével szexelt a rendőrnő, közben meghalt a 3 éves lánya

A 29 éves, fe­le­lőt­len anyát akár 20 év bör­tön­bün­te­tésre is ítél­he­tik ször­nyű tet­téért.

A 29 éves, fe­le­lőt­len anyát akár 20 év bör­tön­bün­te­tésre is ítél­he­tik ször­nyű tet­téért.

Döbbenetes, ezért lett öngyilkos egy lelkész

Döbbenetes, ezért lett öngyilkos egy lelkész

Ko­moly vá­dak­kal szem­be­sült a lel­kész, aki­ről ki­de­rül: elég sok vaj van a füle mö­gött. A püs­pök is meg­szó­lalt az ügy­ben, aki sze­mé­lye­sen vizs­gálja a tör­tén­te­ket.

Ko­moly vá­dak­kal szem­be­sült a lel­kész, aki­ről ki­de­rül: elég sok vaj van a füle mö­gött. A püs­pök is meg­szó­lalt az ügy­ben.

Orálozás után jött a sokk, elképesztő dolog történt a nővel

Orálozás után jött a sokk, elképesztő dolog történt a nővel

Ilyet még az or­vo­sok sem hal­lot­tak!

Ilyet még az or­vo­sok sem hal­lot­tak! A fi­a­tal nőt kór­házba kel­lett vinni, és egy héten át bent is tar­tot­ták.

Szörnyű dolog történt a nővel, miközben párja a szájával kényeztette

Szörnyű dolog történt a nővel, miközben párja a szájával kényeztette

A 44 éves nő már na­gyon közel volt a gyö­nyör­höz, ami­kor meg­tör­tént a baj.

A 44 éves nő már na­gyon közel volt a gyö­nyör­höz, ami­kor meg­tör­tént a baj.

Teljes sokk a buszon, kielégítették egymást az utasok

Teljes sokk a buszon, kielégítették egymást az utasok

Ál­lí­tó­lag nem is is­mer­ték egy­mást, de ez sem za­varta őket! Végül a zsa­ruk kap­ták el a ké­jel­gő­ket.

Ál­lí­tó­lag nem is is­mer­ték egy­mást, de ez sem za­varta őket! Végül a zsa­ruk kap­ták el a ké­jel­gő­ket.

Durva szexvádak Pirner Alma ellen, elképesztő pletyka terjeng róla

Durva szexvádak Pirner Alma ellen, elképesztő pletyka terjeng róla

A csi­nos csa­lád­anyára sokan iri­gyek, ami­ért jól néz ki és si­ke­res.

A csi­nos csa­lád­anyára sokan iri­gyek, ami­ért jól néz ki és si­ke­res. S a hu­mora sem utolsó!

Ezt jelenti az 5 leggyakoribb szexá- lom: Neked melyik volt meg legutóbb

Ezt jelenti az 5 leggyakoribb szexálom: Neked melyik volt meg legutóbb

Na­gyon gyak­ran ál­mo­dunk sze­xu­á­lis tar­talmú szi­tu­á­ci­ók­ról, de vajon mi lehet a je­len­té­sük?

Kiderült Michael Jackson mocskos szextitka, ezt tette a kisfiúkkal

Kiderült Michael Jackson mocskos szextitka, ezt tette a kisfiúkkal

A pop­ki­rály egyik ál­do­zata még csak 10 éves volt, ami­kor Jacko be­zárta mö­götte a há­ló­szoba aj­ta­ját.

Eszméletlen gyönyört okoz ez az orálpóz - mámorító élmény

Eszméletlen gyönyört okoz ez az orálpóz - mámorító élmény

Be­le­re­meg­nek még a falak is, olyan szé­dítő or­gaz­mus lesz a hatás... Ér­de­mes ki­pró­bálni.

Be­le­re­meg­nek még a falak is, olyan or­gaz­mus lesz a hatás...

Eszelős orgazmust ígér ez a szexpóz, a szerelmesek imádják!

Eszelős orgazmust ígér ez a szexpóz, a szerelmesek imádják!

Csak el­sőre tűnik bo­nyo­lult­nak a kü­lön­le­ges ló­tusz­ülés szex­póz.

Csak el­sőre tűnik bo­nyo­lult­nak a kü­lön­le­ges ló­tusz­ülés szex­póz. De meg­éri rá­kon­cent­rálni az ér­zésre: ko­ráb­ban nem ta­pasz­talt in­ti­mi­tást képes ki­ala­kí­tani férfi és nő kö­zött.

Kiderült Michael Jackson titka: Ezt kérte a kisfiúktól szex közben

Kiderült Michael Jackson titka: Ezt kérte a kisfiúktól szex közben

Dur­ván kor­ha­tá­ros rész­let­ről rán­totta le a lep­let a pop­ki­rály két ál­do­zata.

Dur­ván kor­ha­tá­ros rész­let­ről rán­totta le a lep­let a pop­ki­rály két ál­do­zata.

Elképesztő szexadat: ez történik a nőkkel azon a bizonyos tuti randin

Elképesztő szexadat: ez történik a nőkkel azon a bizonyos tuti randin

Mu­tat­juk, mi­lyen iz­gal­mas dol­gok­kal fog­lal­koz­nak ilyen­kor, hogy fe­led­he­tet­lenné te­hes­sék az éj­sza­kát!

Ez a misszionárius póz legizgalmasabb, új változata - garantált a csúcsorgazmus!

Ez a misszionárius póz legizgalmasabb, új változata - garantált a csúcsorgazmus!

Pró­báld ki ezt a pózt a pá­rod­dal, egé­szen szé­dü­le­tes sze­xu­á­lis él­ményt ígér mind­ket­tő­tök szá­mára!

Pasik millióinak jelenthet megoldást ez a péniszplasztikai beavatkozás!

Pasik millióinak jelenthet megoldást ez a péniszplasztikai beavatkozás!

Ez a pár per­ces be­avat­ko­zás gyors és ha­té­kony se­gít­sé­get nyújt­hat a gyors­tü­ze­lők­nek.

Így csókold és kényeztesd a nő ölét, és élete gyönyörét éli át veled!

Így csókold és kényeztesd a nő ölét, és élete gyönyörét éli át veled!

Olyan tip­pet adunk neked, mely­től tel­jes ex­tá­zisba kerül a nő!

Olyan tip­pet adunk neked, mely­től tel­jes ex­tá­zisba kerül a nő!

Minden nyögést hallani: kupleráj nyílt az Örs vezér téri panelban

Minden nyögést hallani: kupleráj nyílt az Örs vezér téri panelban

A ház la­kóit ki­ké­szíti, hogy az egyik la­kás­ban férfi­a­kat fo­gad­nak a lá­nyok, a szex pedig át­hal­lat­szik a szom­szédba.

Ezért imádják a nők az atomóra szexet

Ezért imádják a nők az atomóra szexet

Azt gon­dol­tad, hogy az előre el­ter­ve­zett szex unal­mas, és egy­ál­ta­lán nem ro­man­ti­kus? Gon­dold újra! Meg­mu­tat­juk, ho­gyan hoz­ha­tod ki be­lőle a leg­töb­bet.

Azt gon­dol­tad, hogy az előre el­ter­ve­zett szex unal­mas, és egy­ál­ta­lán nem ro­man­ti­kus? Gon­dold újra! Meg­mu­tat­juk, ho­gyan hoz­ha­tod ki be­lőle a leg­töb­bet.

Szédítően mély behatolást nyújt ez a póz: orgazmus-extázis az eredménye!

Szédítően mély behatolást nyújt ez a póz: orgazmus-extázis az eredménye!

Sosem volt még ilyen in­ten­zív az együtt­lét...

Ez a póz föl­dön túli él­ményt nyújt! Sosem volt még ilyen in­ten­zív az együtt­lét...

Utazni is hajlandó az őrült rekord érdekében a spermadonor

Utazni is hajlandó az őrült rekord érdekében a spermadonor

A cél ér­de­ké­ben Joe kör­be­utazza a vi­lá­got, és vé­de­ke­zés nél­kül sze­xel nők­kel.

Világsztár viheti ágyba Rákóczi Feri feleségét

Világsztár viheti ágyba Rákóczi Feri feleségét

Meg­lepő ki­je­len­tést tett Rá­kó­czi Feri a reg­geli rá­dió­mű­sor­ban. De lehet, hogy neki van igaza, hi­szen min­den­ki­nek csak egy élete van. No de akkor is, hogy van ez...

Meg­lepő ki­je­len­tést tett Rá­kó­czi Feri a reg­geli rá­dió­mű­sor­ban. De lehet, hogy neki van igaza, hi­szen min­den­ki­nek csak egy élete van.

Vesd be ezt a csendes trükköt, és a gyönyörök csúcsára repíted a nőt

Vesd be ezt a csendes trükköt, és a gyönyörök csúcsára repíted a nőt

Pró­báld ki, és for­rób­ban telik az éj­szaka, mint va­laha. Épp csak ennyi kell a sej­tel­mek­ből, és azon­nal fel­iz­zik a vágy!

Egy apró változtatás kell csak, és sokkal több szexhez jut a férfi

Egy apró változtatás kell csak, és sokkal több szexhez jut a férfi

Az ápolt­ság és a kel­le­mes külső jó alap, azon­ban az ese­tek döntő több­sé­gé­ben egé­szen máson múlik a dolog.

Órási szextabu dőlt le megint, a nők többsége megdöbbent

Órási szextabu dőlt le megint, a nők többsége megdöbbent

Az biz­tos, hogy a férfiak na­gyon is vágy­nak rá, de leg­több­ször elő­ho­za­kodni se mer­nek vele.

Az biz­tos, hogy a férfiak na­gyon is vágy­nak rá, de leg­több­ször elő­ho­za­kodni se mer­nek vele. A nők pedig hiába sze­ret­nek el­ját­szani a gon­do­lat­tal, úgy tud­ják, hogy ve­szé­lyes. Most azon­ban ki­de­rült, hogy egy­ál­ta­lán nem az, sőt...

Teljesen kiakadt a feleség attól, ami nászúton kiderült párja férfiasságáról

Teljesen kiakadt a feleség attól, ami nászúton kiderült párja férfiasságáról

A férfi nem hiába akart várni az első együtt­lét­tel.

A férfi nem hiába akart várni az első együtt­lét­tel. A nő most ször­nyen dühös, és be­csapva érzi magát.

Koporsók mellett szexelt a nagypapa, de nem ez a legdurvább

Koporsók mellett szexelt a nagypapa, de nem ez a legdurvább

A 64 éves férfi kol­lé­ga­nő­jé­vel csalta meg pár­ját, a tör­té­net pedig egy­ál­ta­lán nem ért jó véget szá­mára.

A 64 éves férfi kol­lé­ga­nő­jé­vel csalta meg pár­ját, a tör­té­net pedig egy­ál­ta­lán nem ért jó véget szá­mára.

Elképesztő titkot árult el a sztár: ezért házasodott meg olyan gyorsan

Elképesztő titkot árult el a sztár: ezért házasodott meg olyan gyorsan

A 24 éves pop­sztár val­lása miatt pró­bálta magát tar­tóz­tatni a szex­től, ezért az es­kü­vőig nem fe­küd­tek le sze­rel­mé­vel.

Ez nem semmi: Így vonult utcára a magyar pornódíva

Ez nem semmi: Így vonult utcára a magyar pornódíva

Megér egy aj­tó­csap­ko­dást...

Nála nem lehet tudni, hogy egy-egy meg­osz­tott kép most, vagy éppen 25 éve ké­szült, de ez a mos­tani megér egy aj­tó­csap­ko­dást.

Szédítő gyönyörig repíti a nőt ez az igen bizarr, furcsa szexkellék!

Szédítő gyönyörig repíti a nőt ez az igen bizarr, furcsa szexkellék!

Ami­lyen meg­lepő a ki­né­zete, annyira fer­ge­te­ges az él­mény, amit nyújt.

Ami­lyen meg­lepő a ki­né­zete, annyira fer­ge­te­ges az él­mény, amit nyújt.

8 kínos szex utáni elszólás, a szekunder szégyen garantált!

8 kínos szex utáni elszólás, a szekunder szégyen garantált!

Hi­he­tet­len mon­da­tok.

Egy­sze­rűen mi érez­zük ma­gu­kat kel­le­met­le­nül, ami­kor arra gon­do­lunk, hogy va­laki szá­já­ból tény­leg el­hang­zot­tak ezek a mon­da­tok.

Kiderült ki, az igazi szexragadozó

Kiderült ki, az igazi szexragadozó

Ked­venc brit ku­ta­tó­ink ismét fel­fe­dez­tek va­la­mit.

Ked­venc brit ku­ta­tó­ink ismét egy fon­tos tu­do­má­nyos ered­ménnyel bő­ví­tet­ték az em­be­ri­ség kol­lek­tív tu­dás­tá­rát.

Kínos vallomás: egy nő elárulta, férje ikrével élte át élete legjobb szexét

Kínos vallomás: egy nő elárulta, férje ikrével élte át élete legjobb szexét

El­ké­pesztő tör­té­ne­tet osz­tott meg a nő. És a férje még csak ki sem akadt...

El­ké­pesztő tör­té­ne­tet osz­tott meg a nő. És a férje még csak ki sem akadt...

Kitálaltak a titkos viszonyról: Ilyen a szex a 48 éves Naomi Campbellel

Kitálaltak a titkos viszonyról: Ilyen a szex a 48 éves Naomi Campbellel

A plety­kák sze­rint 2 hó­napja ran­diz­gat egy mind­össze 25 éves éne­kes­sel!

A vi­lág­hírű mo­dell a plety­kák sze­rint már 2 hó­napja ran­diz­gat egy mind­össze 25 éves éne­kes­sel!

Ilyen a tökéletes és legizgatóbb fenék a férfiak szerint

Ilyen a tökéletes és legizgatóbb fenék a férfiak szerint

A meg­kér­de­zett férfiak azt is el­mond­ták, miért éppen azt imád­ják, amit.

Kiderült, hogy mennyi pénzért adták el külföldre az ukrán lányokat

Kiderült, hogy mennyi pénzért adták el külföldre az ukrán lányokat

A lá­nyo­kat Tö­rök­or­szágba, az Egye­sült Arab Emír­sé­gekbe és Cip­rusra küld­ték.

Ez a sorozatorgazmus kulcsa: így érintsd meg hozzá a nőt

Ez a sorozatorgazmus kulcsa: így érintsd meg hozzá a nőt

Nem le­he­tet­len az egy­mást kö­vető gyö­nyör! Se­gí­tünk, ho­gyan ér­hető el a leg­biz­to­sab­ban!

Nem le­he­tet­len az egy­mást kö­vető gyö­nyör! Se­gí­tünk, ho­gyan ér­hető el a leg­biz­to­sab­ban!

Így viszonyulnak a szexhez a tetovált nők: Elképesztő tudományos tények

Így viszonyulnak a szexhez a tetovált nők: Elképesztő tudományos tények

Egy biz­tos: A te­to­vált em­be­rek be­vál­la­ló­sak a há­ló­szo­bá­ban.

Egy biz­tos: A te­to­vált em­be­rek be­vál­la­ló­sak a há­ló­szo­bá­ban.

Elárulták a nők: erre indulnak be igazán az ágyban - őszinte vallomások...

Elárulták a nők: erre indulnak be igazán az ágyban - őszinte vallomások...

Mi az, ami iga­zán be­in­dít egy nőt? Most ki­de­rül, mit gon­dol­nak róla a meg­kér­de­zet­tek.

Eszméletlen, mi derült ki az erős paprika rajongóinak szexuális életéről

Eszméletlen, mi derült ki az erős paprika rajongóinak szexuális életéről

A csí­pős ízek ra­jon­gói átlag fe­letti tel­je­sít­ményre ké­pe­sek a há­ló­szo­bá­ban.

12 kínos szexvallomás: Elképesztő balesetek a hálóból

12 kínos szexvallomás: Elképesztő balesetek a hálóból

Nem min­den há­ló­szo­ba­ka­land vég­ző­dik esze­lős or­gaz­mus­sal. Szex köz­ben bi­zony be­csúsz­hat­nak arc­pi­rí­tóan kínos bakik.

Nem min­den há­ló­szo­ba­ka­land vég­ző­dik esze­lős or­gaz­mus­sal. Szex köz­ben bi­zony be­csúsz­hat­nak arc­pi­rí­tóan kínos bakik.

Ezért jobb a szex 40 felett - nem is hinnéd, miért nagyobb ekkor a gyönyör!

Ezért jobb a szex 40 felett - nem is hinnéd, miért nagyobb ekkor a gyönyör!

A szexre egyre jobb, ahogy telik ve­lünk az idő. És hogy miért?

A szexre egyre jobb, ahogy telik ve­lünk az idő. És hogy miért? Most ki­de­rül!

Na ne már: Így csábította szexre 13 éves diákját a dögös tanárnő

Na ne már: Így csábította szexre 13 éves diákját a dögös tanárnő

Több­ször is meg­esett, hogy til­tott szex­ka­landba bo­nyo­ló­dott a fi­úcs­ká­val.

A fék­te­len pe­da­gó­gus­sal több­ször is meg­esett, hogy til­tott szex­ka­landba bo­nyo­ló­dott a fi­úcs­ká­val.

Michael Jackson titkos kézjelekkel üzente meg, hogy szexelni akar

Michael Jackson titkos kézjelekkel üzente meg, hogy szexelni akar

Újabb ál­lí­tó­la­gos ál­do­zat tá­lalt ki arról, hogy miket élt át kis­gye­rek­ként Jacko miatt.

Szuperkínos szexbakik - veled is megtörténhet?

Szuperkínos szexbakik - veled is megtörténhet?

Min­den­ki­vel for­dul­nak elő kel­le­met­len ese­tek. De ami­ket hal­lot­tunk, az tény­leg nem át­la­gos...

Végre kiderült a pihentető alvás titka és az nem szexmentes

Végre kiderült a pihentető alvás titka és az nem szexmentes

Csak egy rafi­nált szext­rükk kell...

Kü­lö­nö­sen azok ér­té­ke­lik a jó éj­sza­kai al­vást, akik meg­ta­pasz­tal­ták már, mi­lyen, ha a stressz miatt ébren töl­tik az éj­sza­kát.

Íme a kutyapóz legújabb típusa - gyönyörtelibb, mint valaha!

Íme a kutyapóz legújabb típusa - gyönyörtelibb, mint valaha!

Ebben a póz­ban mind­ket­ten a csúcsra re­pül­tök, és esz­mé­let­len él­ményt kap­tok.

Eszelős férfivágy: Végre nem tilos szex közben a zokni

Eszelős férfivágy: Végre nem tilos szex közben a zokni

Ki­de­rült, hogy egy­ál­ta­lán nem ciki, ha a nőn fent marad a zokni szex köz­ben! Van­nak, akik ki­fe­je­zet­ten erre utaz­nak.

Ki­de­rült, hogy egy­ál­ta­lán nem ciki, ha a nőn fent marad a zokni szex köz­ben! Van­nak, akik ki­fe­je­zet­ten erre utaz­nak.

Mocskos részletek: Curtis így szexelt Koholák Alexával

Mocskos részletek: Curtis így szexelt Koholák Alexával

Ér­de­kes ez az egész ügy.

Ha fel­la­poz­zuk Cur­tis ön­élet­rajzi köny­vét, ér­de­kes szí­ne­ze­tet kap Alexa fel­aján­lása, mely sze­rint Svájc­ból ex­por­tált ener­gi­ák­kal gyó­gyí­taná ki füg­gő­sé­gé­ből.

Szex az első randin: Jó hatással lehet a párkapcsolatra!

Szex az első randin: Jó hatással lehet a párkapcsolatra!

Meg­cá­fol­ták a köz­hi­e­del­met.

Tu­dó­sok meg­cá­fol­ták azt a köz­hi­e­del­met, mi­sze­rint az első ran­dis szex­nek csak és ki­zá­ró­lag ne­ga­tív kö­vet­kez­mé­nyei le­het­nek. Jöj­je­nek a rész­le­tek!

Ez durva: Pénzért hívják szexrandira Tatár Csillát

Ez durva: Pénzért hívják szexrandira Tatár Csillát

Az is­mert em­be­rek hozzá van­nak szokva, hogy időn­ként fur­csa aján­la­tok­kal bom­báz­zák őket a ra­jon­gók...

Az is­mert em­be­rek hozzá van­nak szokva, hogy időn­ként fur­csa aján­la­tok­kal bom­báz­zák őket a ra­jon­gók, de azért ez már tény­leg túl­zás.

Boros Lajos kitálalt: ez a helyzet a szexszel a műtétje óta

Boros Lajos kitálalt: ez a helyzet a szexszel a műtétje óta

A rá­diós tes­tébe nem­ré­gi­ben egy pace­ma­kert ül­tet­tek be, ami­nek kö­vet­kez­té­ben tel­je­sen meg­vál­to­zott az élete.

A rá­diós tes­tébe nem­ré­gi­ben egy pace­ma­kert ül­tet­tek be, ami­nek kö­vet­kez­té­ben tel­je­sen meg­vál­to­zott az élete.

7 gyönyörfakasztó technika: egészen vadító lesz a misszionárius

7 gyönyörfakasztó technika: egészen vadító lesz a misszionárius

A nők imád­ják, no per­sze nem az alap fel­ál­lás­ban, hanem azt a vál­to­za­tot, ahol a férfi rafi­nált trük­kök­kel fo­kozza a gyö­nyört.

10 vadítóan szexi női tulajdonság, amitől begerjed a férfi

10 vadítóan szexi női tulajdonság, amitől begerjed a férfi

Ha biz­tosra akarsz menni akkor al­kal­mazd az alábbi 10 be­vált tip­pet és tel­je­sen odáig lesz érted a férfi! Csak egy-két apró vál­toz­ta­tás és tiéd a tuti!

Döbbenetes, mi történik orgazmus közben a testeddel

Döbbenetes, mi történik orgazmus közben a testeddel

A lö­kés­sze­rűen ér­kező or­gaz­mus­hul­lá­mok nem csak a gyö­nyör­köz­pon­tot hoz­zák mű­kö­désbe.

A lö­kés­sze­rűen ér­kező or­gaz­mus­hul­lá­mok nem­csak a gyö­nyör­köz­pon­tot hoz­zák mű­kö­désbe, egyéb mó­do­kon is ak­ti­vál­ják tes­tünk kü­lön­böző te­rü­le­teit. Talán te is ta­pasz­tal­tad már a kü­lö­nös mel­lék­ha­tá­sok né­me­lyi­két, de azért mu­tat­juk, miről is van szó!

Vadító szettek akciódús légyottokhoz: Minden férfi álma ez a szerelés

Vadító szettek akciódús légyottokhoz: Minden férfi álma ez a szerelés

Esz­mé­let­len dögös össze­ál­lí­tá­so­kat mu­ta­tunk...

Esz­mé­let­len dögös össze­ál­lí­tá­so­kat mu­ta­tunk...

Íme, a legnagyobb igazságtalanság a női orgazmussal kapcsolatban

Íme, a legnagyobb igazságtalanság a női orgazmussal kapcsolatban

Egy ku­ta­tás sze­rint a férfiak 91 szá­za­léka rend­sze­re­sen eljut az or­gaz­mu­sig - ám ugyanez csak a nők har­ma­dára jel­lemző.

Kitálalt Nicki Minaj: Elképesztő, hányszor szexel egy nap

Kitálalt Nicki Minaj: Elképesztő, hányszor szexel egy nap

Mi­csoda sze­xu­á­lis ét­vágy!

A kerek fe­ne­ké­ről el­hí­re­sült sztár ki­sebb­fajta őszin­te­ségi ro­ha­mot ka­pott a Twit­te­ren! Ken­dő­zet­le­nül me­sélt sze­xu­á­lis ét­vá­gyá­ról.

Nagyon durva, mi történik veled, ha leállsz a rendszeres szexszel

Nagyon durva, mi történik veled, ha leállsz a rendszeres szexszel

Mi tör­té­nik akkor, ami­kor egy ideje már szex­men­tes az együtt­lét? Mire lehet kö­vet­kez­tetni?

Ha jól mű­kö­dik egy kap­cso­lat, ott bi­zony elég va­ló­színű, hogy a szex is na­gyon rend­ben van. De mi tör­té­nik akkor, ami­kor egy ideje már szex­men­tes az együtt­lét? Mire lehet kö­vet­kez­tetni?

Tökéletes szexmegoldás nagyevőknek

Tökéletes szexmegoldás nagyevőknek: eszméletlen lesz az orgazmus

Teli has­sal ho­gyan lehet sze­ret­kezni? Az biz­tos, hogy egy férfi se sze­retné a há­rom­fo­gá­sos va­csora után vé­gig­pró­bálni a Káma Szútra pó­zait.

Teli has­sal ho­gyan lehet sze­ret­kezni? Az biz­tos, hogy egy férfi se sze­retné a há­rom­fo­gá­sos va­csora után vé­gig­pró­bálni a Káma Szútra ak­ro­ba­ti­kus pó­zait. Szá­mukra van egy jó hí­rünk...

Dagad a botrány, 15 éves kislánnyal bukott le a sztárapuka

Dagad a botrány, 15 éves kislánnyal bukott le a sztárapuka

"Olyas­mit mű­velt a kis­lánnyal, amit egy fel­nőtt férfi­nak nem sza­bad csi­nál­nia egy gyer­mek­kel" - ál­lítja az éne­kes­ről egy benn­fen­tes.

"Olyas­mit mű­velt a kis­lánnyal, amit egy fel­nőtt férfi­nak nem sza­bad csi­nál­nia egy gyer­mek­kel."

Őrület, hogy miért veszett össze a feleség és a férj szex közben

Őrület, hogy miért veszett össze a feleség és a férj szex közben

Ki­de­rült, hogy sok férfi kér ilyet...

El­sőre annyira beteg öt­let­nek hang­zik, hogy a nők nagy része azon­nal ki­akad, ha a pasi szóba hozza...

Kínos magyarázat, szex közben sérült meg a focisztár

Kínos magyarázat, szex közben sérült meg a focisztár

Nem fogja vissza magát az ágy­ban.

Nem fogja vissza magát az ágy­ban a ki­váló fut­bal­lista. Szexi fe­le­sége a há­ló­szo­ba­tit­kok­ról be­szélt, egé­szen meg­lepő őszin­te­ség­gel.

Ez a 6 dolog tilos szex után: nagy baj lehet belőle

Ez a 6 dolog tilos szex után: nagy baj lehet belőle

Sokan nem tud­ják, hogy köz­vet­le­nül szex után nem cél­szerű egy csomó hét­köz­napi dol­got csi­nálni.

15 izgató szextitok, ami 30 mp alatt hoz orgazmust a felajzott nőnek

15 izgató szextitok, ami 30 mp alatt hoz orgazmust a felajzott nőnek

Lás­suk, hogy él­vez­nek profik, ha min­den­nél erő­seb­ben rájuk tör a vágy!

Lás­suk, hogy él­vez­nek profik, ha min­den­nél erő­seb­ben rájuk tör a vágy!

Szörnyű rémtett: A testét árulta ez a férfi, hogy terjessze HIV-vírust

Szörnyű rémtett: A testét árulta ez a férfi, hogy terjessze HIV-vírust

A rend­őr­ség azzal gya­nú­sítja a férfit, hogy tu­da­to­san ter­jesz­teni pró­bálta az im­mun­rend­szert ká­ro­sító meg­be­te­ge­dé­sét.

5500 km-es szextúrán vett részt ez a nő, durva, mi történt az úton

5500 km-es szextúrán vett részt ez a nő, durva, mi történt az úton

Stepha­nie The­o­bald sze­xu­á­li­san tel­je­sen ki­égett, ezért el­dön­tötte, hogy ame­ri­kai kör­útra indul és újra fel­fe­dezi tes­tét.

Sorozatorgazmust ad a nőknek ez a kivételes szexpóz: karácsonyi koszorú

Sorozatorgazmust ad a nőknek ez a kivételes szexpóz: karácsonyi koszorú

Egy rend­kí­vül ha­tá­sos pó­zunk van az ün­ne­pekre, az or­gaz­mus ga­ran­tált!

Egy rend­kí­vül ha­tá­sos pó­zunk van az ün­ne­pekre, az or­gaz­mus pedig ga­ran­tált!

Eszelős orgazmushoz juttatja a férfit az új szexpóz: lappföldi mikulástánc

Eszelős orgazmushoz juttatja a férfit az új szexpóz: lappföldi mikulástánc

Még nincs késő ahhoz, hogy el­sa­já­títsd a Mi­ku­lás ih­lette szex­po­zí­ciót.

Még nincs késő ahhoz, hogy el­sa­já­títsd a Mi­ku­lás ih­lette szex­po­zí­ciót.

Megállt a kezében a dákó, amikor kéjes sikoly törte meg a csendet

Megállt a kezében a dákó, amikor kéjes sikoly törte meg a csendet

Szex­han­gok a sznú­ker­ver­se­nyen?! Ilyet se hal­lot­tak még ebben a kör­nye­zet­ben: ka­ca­gás vál­totta a döb­be­ne­tet.

Szexért kínál albérletet a magyar férfi: pikáns részletek derültek ki

Szexért kínál albérletet a magyar férfi: pikáns részletek derültek ki

Sze­xért cse­rébe kí­nálja 35 négy­zet­mé­te­res la­ká­sát egy ti­tok­za­tos, negy­ven év kö­rüli férfi Ko­má­rom-Esz­ter­gom me­gyé­ben.

Kutyapóz ekkora orgazmust még sosem okozott - ezt látnod kell!

Kutyapóz ekkora orgazmust még sosem okozott - ezt látnod kell!

Ves­sé­tek be ott­hon a ku­tya­póz új ver­zi­ó­ját, és má­mo­rító lesz az éjjel.

Ves­sé­tek be ott­hon a ku­tya­póz új ver­zi­ó­ját, és má­mo­rító lesz az éjjel.

Nincs idő a szexre, aggódik a világhírű sztáredző

Nincs idő a szexre, aggódik a világhírű sztáredző

Mau­ricio Po­chettino fi­gyel­mez­te­tett.

Mau­ricio Po­chettino fut­ball­edző sze­rint a já­té­ko­sok­nak kevés ideje marad él­vezni az éle­tet.

Áruld el a kedvenc színed, megmondjuk, milyen vagy az ágyban

Áruld el a kedvenc színed, megmondjuk, milyen vagy az ágyban

Vajon mi­féle össze­füg­gés lehet a szí­nek vi­lága és a sze­xu­a­li­tás kö­zött? Nem nehéz ki­ta­lálni, hi­szen mind­kettő hat ér­zé­ke­inkre.

A 13 legvadabb hazugság, amit a nők lihegtek el szex közben

A 13 legvadabb hazugság, amit a nők lihegtek el szex közben a partnerüknek

Jól ka­pasz­kodj meg, eze­ket még te sem gon­dol­tad volna!

A nők fe­jébe még akkor is nehéz be­le­látni, ha csak egy szimpla be­szél­ge­tés­ről van szó. De mi a hely­zet szex ügy­ben? Jól ka­pasz­kodj meg, eze­ket még te sem gon­dol­tad volna!