CÍMKE: 'szerető'

Végleg elmenekült az országból Stohl András exe, mindenről kitálalt

Végleg elmenekült az országból Stohl András exe, mindenről kitálalt

Nem bírta el­vi­selni, hogy évek­kel a sza­kí­tá­suk után is meg­szól­ták őt az em­be­rek.

Elkapták a hírhedt magyar bérgyilkos szeretőjét

Elkapták a hírhedt magyar bérgyilkos szeretőjét

Va­sár­nap haj­nal­ban kom­man­dó­sok ver­ték fel egy kő­bá­nyai pa­nel­ház la­kóit.

Kitálalt a legnagyobb sztárok gigamellű szeretője

Kitálalt a legnagyobb sztárok gigamellű szeretője

Eve Ba­bitz ágyá­ban több hí­res­ség for­dult meg, mint egy Oscar-gálán. Most min­den él­mé­nyét meg­írta róluk.

Eve Ba­bitz ágyá­ban több hí­res­ség for­dult meg, mint egy Oscar-gálán. Most min­den él­mé­nyét meg­írta róluk.

Óriási botrányt okozott Woody Allen egykori tiniszeretője

Óriási botrányt okozott Woody Allen egykori tiniszeretője

Egy egy­kori mo­dell azt ál­lítja, hogy Woody Allen mel­lett Mia Far­row-val is ágyba bújt év­ti­ze­dek­kel ez­előtt.

Egy egy­kori mo­dell azt ál­lítja, hogy Woody Allen mel­lett Mia Far­row-val is ágyba bújt év­ti­ze­dek­kel ez­előtt.

Kiderült: így bukott le Diana előtt Károly és a szeretője

Kiderült: így bukott le Diana előtt Károly és a szeretője

Elég hamar rá­jött.

Ká­roly és Ca­milla vi­szo­nyára ha­ma­rabb jött rá Diana her­cegnő, mint eddig gon­dol­tuk.

Kitálalt a sztáranyuka szeretője: bizarr dolog történt szex közben

Kitálalt a sztáranyuka szeretője: bizarr dolog történt szex közben

Talán nem is csoda, hogy a ro­mánc nem tar­tott túl so­káig...

Talán nem is csoda, hogy a ro­mánc nem tar­tott túl so­káig...

Gyászhír, elhunyt Diana hercegnő titkos szeretője

Gyászhír, elhunyt Diana hercegnő titkos szeretője

Lady Di odáig volt a mű­ke­res­ke­dő­ért.

Lady Di odáig volt a menő mű­ke­res­ke­dő­ért, annak el­le­nére, hogy a férfi el­vi­leg tün­dér­me­sébe illő há­zas­ság­ban élt. El­vi­leg...

Nem érdekel, ki mit gondol: Ezért izgatnak fel iszonyatosan a házas férfiak

Nem érdekel, ki mit gondol: Ezért izgatnak fel iszonyatosan a házas férfiak

Sok nő ki­mon­dot­tan a nős pa­sikra va­dá­szik, és azt ál­lít­ják: velük sok­kal is­te­nibb a szex, mint az egye­dül­ál­lók­kal.

Több ezer nőt vitt ágyba a férfi, most mindenkinek feltette a kérdést

Több ezer nőt vitt ágyba a férfi, most mindenkinek feltette a kérdést

Egész éle­té­ben falta a nőket, most mind­nyá­ju­kat fel­ke­resné.

Egész éle­té­ben falta a nőket a gaz­dag üz­let­em­ber, sen­ki­vel sem ma­radt együtt 3 hó­nap­nál hosszabb ideig. Romló egész­ségi ál­la­pota miatt most mind­nyá­ju­kat fel­ke­resné, hogy meg­kér­dez­zen tőlük va­la­mit.

Alekosz ismét kiborított mindenkit, vérlázító bejegyzést tett közzé!

Alekosz ismét kiborított mindenkit, vérlázító bejegyzést tett közzé!

A mé­dia­sztár na­ponta bor­zolja a ke­dé­lye­ket az újabb gon­do­la­ta­i­val.

A mé­dia­sztár na­ponta bor­zolja a ke­dé­lye­ket az újabb gon­do­la­ta­i­val, ám ez­út­tal sokak szá­mára ér­zé­keny témát érin­tett.

Botrányos nőügye miatt bűnhődik a sztárkapitány a vb-n

Botrányos nőügye miatt bűnhődik a sztárkapitány a vb-n

Oso­rio be­le­buk­hat a bal­héba.

Juan Car­los Oso­rio csa­pata he­lyett in­kább a kap­cso­la­ta­ira kon­cent­rált az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Egy fotó buktatta le a sztármamit, vele csalta hűséges férjét

Egy fotó buktatta le a sztármamit, vele csalta hűséges férjét

A sze­rető nem hagyta annyi­ban...

A sze­rető vi­szont nem hagyta annyi­ban, hogy véget akart vetni a tit­kos vi­szony­nak.

Várandós nők sokkoló titka: Ki az apa, ha nem a férj?

Várandós nők sokkoló titka: Ki az apa, ha nem a férj?

Min­den férfi leg­va­dabb rém­álma, hogy nem is a saját gyer­me­két ne­veli. A leg­ki­sebb gyanú is meg­ke­se­ríti az apák hét­köz­nap­jait...

Min­den férfi leg­va­dabb rém­álma, hogy nem is a saját gyer­me­két ne­veli. A leg­ki­sebb gyanú is meg­ke­se­ríti az apák hét­köz­nap­jait, a hűt­len fe­le­sé­gek pedig hall­gat­nak. A név­te­len­sé­get biz­to­sító in­ter­ne­ten azon­ban ki­fe­je­zet­ten sokan és meg­le­pően őszin­tén me­sél­nek...

Az igen! Pikáns vallomást tett Molnár Anikó

Az igen! Pikáns vallomást tett Molnár Anikó

Az egy­kori Nagy Ő ma már nem bízik a férfi­ak­ban, már csak al­kalmi part­nerre vá­gyik.

Az egy­kori Nagy Ő ma már nem bízik a férfi­ak­ban, már csak al­kalmi part­nerre vá­gyik.

Ezért mérgezte meg férjét az asszony: szörnyű részletek

Ezért mérgezte meg férjét a szabadbattyáni asszony: szörnyű részletek

A nő áp­ri­lis óta ada­gol­hatta a mér­get.

Az 51 éves nő áp­ri­lis óta ada­gol­hatta a mér­get fér­jé­nek, aki egyre fur­csáb­ban né­zett ki és vi­sel­ke­dett..

Kegyetlen gyilkosság történt Szombathelyen, ezek a megrázó részletek

Kegyetlen gyilkosság történt Szombathelyen, ezek a megrázó részletek

Egy férfi meg­gyil­kolta a sze­re­tő­jét, mi­u­tán az élet­társa te­herbe esett és nem akart bajba ke­rülni a nő előtt.

Kiderült, ez a sztárénekes volt Diana titkos szeretője

Kiderült, ez a sztárénekes volt Diana titkos szeretője

Igen heves volt a ra­jon­gá­suk.

Eddig min­denki úgy tudta, hogy csak ba­rá­tok vol­tak, és köl­csö­nö­sen ra­jong­tak egy­má­sért. Most ki­de­rült, hogy igen heves volt a ra­jon­gá­suk.

Apja szeretőjének nézték Kerényi Miklós Mátét

Apja szeretőjének nézték Kerényi Miklós Mátét

Durva plety­kát ter­jesz­tet­tek.

Durva plety­kát ter­jesz­tet­tek a szí­nész­ről és a Kos­suth-díjas ren­dező édes­ap­já­ról.

Kiderült Károly sötét titka, aljas összeesküvés Diana hercegnő ellen

Kiderült Károly sötét titka, aljas összeesküvés Diana hercegnő ellen

Min­den Ká­roly sze­re­tője, Ca­milla Par­ker Bow­les miatt tör­tént.

Min­den Ká­roly sze­re­tője, Ca­milla Par­ker Bow­les miatt tör­tént. Igaz, Dia­nát sem kel­lett fél­teni...

Erre kíváncsi minden megcsalt feleség: Ilyen a szerető boldogsága

Erre kíváncsi minden megcsalt feleség: Ilyen a szerető boldogsága

Vi­szony egy nős férfi­val?

A fe­le­sé­gek na­gyon sze­ret­nék tudni, mi is jár annak a nőnek a fe­jé­ben, aki el­sze­rette a fér­jü­ket. Lás­suk csak!

Bordélyházakról tett meglepő kijelentést Fodor Zsóka

Bordélyházakról tett meglepő kijelentést Fodor Zsóka

A Mok­ká­ban fej­tette ki vé­le­mé­nyét.

A szí­nésznő a Mok­ká­ban fej­tette ki vé­le­mé­nyét a ké­nyes té­má­val kap­cso­lat­ban.

Más férfi szeretője volt Rákóczi Feri felesége!

Más férfi szeretője volt Rákóczi Feri felesége!

A rá­diós fe­le­sé­gé­nek régen sok­kal fon­to­sabb volt a kar­rier, mint az, hogy tar­tós pár­kap­cso­la­tot ala­kít­son ki egy férfi­vel.

A rá­diós fe­le­sé­gé­nek régen sok­kal fon­to­sabb volt a kar­rier, mint az, hogy tar­tós pár­kap­cso­la­tot ala­kít­son ki egy férfi­vel.

Szeretőjével bukott le a fiatal nő, ezután jött a sokk

Szeretőjével bukott le a fiatal nő, ezután jött a sokk

Két férfi is kór­házba ke­rült az eset után, egyi­kük­nek nem jók a ki­lá­tá­sai az or­vo­sok sze­rint.

Két férfi is kór­házba ke­rült az eset után, egyi­kük­nek nem jók a ki­lá­tá­sai az or­vo­sok sze­rint.

Megmutatta magát, ez a lány a leszbikus magyar színésznő szeretője!

Megmutatta magát, ez a lány a leszbikus magyar színésznő szeretője!

A szőke, fi­a­tal nő nyolc évig volt az or­szág is­mert sztár­já­nak tit­kos sze­relme. Kap­cso­la­tuk­ról köny­vet írt, most fel­fedi magát...

Várkonyi Andrea szerint szeretőnek lenni önmagunk becsapása

Várkonyi Andrea szerint szeretőnek lenni önmagunk becsapása

A FEM3 mű­sor­ve­ze­tője sze­rint nem jó dolog sze­re­tő­nek lenni.

A FEM3 mű­sor­ve­ze­tője sze­rint nem jó dolog sze­re­tő­nek lenni, mert annak a vége ál­ta­lá­ban csa­ló­dás.

Kapcsolatfüggőségéről vallott a magyar énekesnő!

Kapcsolatfüggőségéről vallott a magyar énekesnő!

Már nem fon­tos szá­mára, hogy min­den­áron le­gyen mel­lette egy férfi, van­nak ter­vei a jö­vőre nézve.

Már nem fon­tos szá­mára, hogy min­den­áron le­gyen mel­lette egy férfi, ha­tá­ro­zott, ko­moly ter­vek­kel ké­szül a jö­vőre.

5 ok, amiért az érett férfi a legjobb szerető

5 ok, amiért az érett férfi a legjobb szerető

Ele­ged van a veled egy­korú férfi­ak­ból? Nem csoda.

Ele­ged van a veled egy­korú férfi­ak­ból, és azon kapod magad, hogy az idő­seb­bek­hez von­zódsz? Nem csoda, az érett pasik tény­leg tud­ják, hogy mitől dög­lik a légy!

Perel a leszbikus magyar színésznő, fény derül a kilétére!

Perel a leszbikus magyar színésznő, fény derül a kilétére!

Az is­mert mű­vész­nő­ről volt sze­re­tője írt le­lep­lező köny­vet, ami­nek ha­ma­ro­san kö­vet­kez­mé­nyei lesz­nek.

Az is­mert mű­vész­nő­ről volt sze­re­tője írt le­lep­lező köny­vet, ami­nek ha­ma­ro­san kö­vet­kez­mé­nyei lesz­nek.

Pierce Brosnant fiával csalja a szeretője

Pierce Brosnant fiával csalja a szeretője

New York-i affé­rok - fél­té­keny-e a fe­le­ség? Ez aztán a pi­káns, ka­ci­fán­tos és ha­mi­sí­tat­la­nul ame­ri­kai story, de ter­mé­sze­te­sen ki­zá­ró­lag a film­vász­non!

New York-i affé­rok - fél­té­keny-e a fe­le­ség? Ez aztán a pi­káns, ka­ci­fán­tos és ha­mi­sí­tat­la­nul ame­ri­kai story, de ter­mé­sze­te­sen ki­zá­ró­lag a film­vász­non!

Igazi szexistenné válhatsz, ha betartod ezeket a tanácsokat

Igazi szexistenné válhatsz, ha betartod ezeket a tanácsokat

Né­hány egy­szerű prak­ti­kát be­tartva iga­zán si­ke­ressé vál­hatsz a nők kö­ré­ben, tü­zessé te­he­ted az éj­sza­ká­i­dat...

Né­hány egy­szerű prak­ti­kát be­tartva iga­zán si­ke­ressé vál­hatsz a nők kö­ré­ben. Ezt kell ten­ned hozzá...

Vallottak a barátok, ez menthette volna meg Whitney Houston életét

Vallottak a barátok, ez menthette volna meg Whitney Houston életét

Az 5 évvel ez­előtt el­hunyt díva a hozzá közel állók sze­rint talán még ma is él­hetne.

Nem találod ki, hány éves lett ma Károly herceg felesége

Nem találod ki, hány éves lett ma Károly herceg felesége

De Diana miatt még­sem ün­ne­pel­het.

Diana her­cegnő ri­vá­li­sa­ként is­merte meg a világ, így egy­ál­ta­lán nem meg­lepő, hogy sokan máig nem sze­ret­ték meg Ká­roly her­ceg má­so­dik fe­le­sé­gét.

Camilla durva dolgokat állít Dianáról, őrjöngenek a rajongók

Camilla durva dolgokat állít Dianáról, őrjöngenek a rajongók

A ra­jon­gók nem hi­szik, hogy ennyire nehéz le­he­tett együtt élni Di­a­ná­val. Ca­milla sza­vai fel­fog­ha­tat­la­nok.

Ezt biztosan megtanulhatod, ha egy nős férfival lépsz félre

Ezt biztosan megtanulhatod, ha egy nős férfival lépsz félre

Bo­nyo­lód­tál már kap­cso­latba nős férfi­val? Nem biz­tos, hogy csak a te hibád, de min­den­kép­pen jel­zés szá­modra.

Félrelépéssel mentett meg egy házasságot Pintér Tibor!

Félrelépéssel mentett meg egy házasságot Pintér Tibor!

A Nem­zeti Lo­vas­szín­ház igaz­ga­tója volt már sze­re­tői stá­tusz­ban, de egy­ál­ta­lán nem érez emi­att bűn­tu­da­tot.

A Nem­zeti Lo­vas­szín­ház igaz­ga­tója volt már sze­re­tői stá­tusz­ban, de egy­ál­ta­lán nem érez emi­att bűn­tu­da­tot.

Pintér Tibor: Kínos, a szeretőmnek nézték a lányom!

Pintér Tibor: Kínos, a szeretőmnek nézték a lányom!

Kínos hely­ze­tek szü­let­nek...

A szí­nész na­gyon büszke 19 éves lá­nyára, Jan­kára. Gyak­ran szer­vez­nek közös prog­ra­mo­kat, ebből pedig gyak­ran kínos hely­ze­tek is szü­let­nek.

Kikészült Máté Péter özvegye: Gyalázat, amit a férjemmel művelnek!

Kikészült Máté Péter özvegye: Gyalázat, amit a férjemmel művelnek!

Edi­tet mind­ed­dig senki sem kér­dezte meg arról, tu­dott-e az ál­lí­tó­la­gos ro­mánc­ról. Most min­denre vá­laszt adott!

A szemed színe elárulja, milyen vagy az ágyban

A szemed színe elárulja, milyen vagy az ágyban

Meg­döb­bentő, de a sze­münk színe sok­kal több min­dent el­árul ró­lunk, mint gon­dol­nánk.

Meg­döb­bentő, de a sze­münk színe sok­kal több min­dent el­árul ró­lunk, mint gon­dol­nánk.

Örömlányokra vágyik az ágyban a szingli Pintér Tibor

Örömlányokra vágyik az ágyban a szingli Pintér Tibor

Mi­csoda igé­nyek... A szí­nész régen be­szélt már ilyen őszin­tén a ma­gán­éle­té­ről.

Mi­csoda igé­nyek... A szí­nész régen be­szélt már ilyen őszin­tén a ma­gán­éle­té­ről.

A nős Lajsz András beismerte: Közeledett a fiatal lányhoz!

A nős Lajsz András beismerte: Közeledett a fiatal lányhoz!

Egyre dagad a bot­rány!

Egyre dagad a bot­rány a sztár­sza­kács ál­lí­tó­la­gos fél­re­lé­pése körül! Kínos dol­gok ke­rül­tek nyil­vá­nos­ságra!

Kitálalt a dühös feleség: egy fiatal lány Lajsz András szeretője

Kitálalt a dühös feleség: egy fiatal lány Lajsz András szeretője

A kok­tél­ki­rályt le­ve­le­zése buk­tatta le.

Kép­te­len volt el­len­állni a csi­nos, fi­a­tal kol­lé­ga­nő­jé­nek a kok­tél­ki­rály, akit a te­le­fon­já­ban lévő le­ve­le­zése buk­ta­tott le.

Kegyetlen futballsztár! Magára hagyta szeretőjét a gyerekével!

Kegyetlen futballsztár! Magára hagyta szeretőjét a gyerekével!

Ha­tal­mas bot­rány rob­bant ki az angol fut­ball­ban.

Ha­tal­mas bot­rány rob­bant ki az angol fut­ball­ban, egy jól is­mert fut­ball­sztár oko­zott bal­hét.

Roppant kínos: Kitálalt a szerető a sztárszínész perverz szextitkairól

Roppant kínos: Kitálalt a szerető a sztárszínész perverz szextitkairól

Az is­mert mű­vész ál­lí­tó­lag hó­na­po­kon át gyűrte a le­pe­dőt dögös part­ne­ré­vel.

Az is­mert mű­vész ál­lí­tó­lag hó­na­po­kon át gyűrte a le­pe­dőt dögös part­ne­ré­vel.

Botrány az esküvőn: A titkos szerető is menyasszonynak öltözött

Botrány az esküvőn: A titkos szerető is menyasszonynak öltözött

A vő­le­gény be­húzta fülét-far­kát, a nő vi­szont ma­gá­hoz ra­gadta a mik­ro­font...

Fény derült a legendás színészek titkos románcára

Fény derült a legendás színészek titkos románcára

Egyi­kük most maga val­lotta be...

Az ágy­ban kö­tött ki a Csil­la­gok há­bo­rúja két szí­né­sze a for­ga­tá­son. Eddig is sej­tet­tük, de egyi­kük most maga val­lotta be...

Újabb nővel boronálták össze Stohl Andrást

Újabb nővel boronálták össze Stohl Andrást

Egy újabb ti­tok­za­tos hölgy, aki­ről úgy tudni, a bul­vár­mé­di­á­ban dol­go­zik. Lehet, hogy több vasat tart a tűz­ben a szí­nész?

Egy újabb ti­tok­za­tos hölgy, aki­ről úgy tudni, a bul­vár­mé­di­á­ban dol­go­zik. Lehet, hogy több vasat tart a tűz­ben a szí­nész?

Rajtakapta Diana hercegnőt és szeretőjét Phil Collins

Rajtakapta Diana hercegnőt és szeretőjét Phil Collins

A le­gen­dás ze­nész élet­rajzi köny­vé­ben erő­sí­tette meg, hogy a walesi her­cegnő sze­re­tőt tar­tott, mi­köz­ben még házas volt.

A le­gen­dás ze­nész élet­rajzi köny­vé­ben erő­sí­tette meg, hogy a walesi her­cegnő sze­re­tőt tar­tott, mi­köz­ben még házas volt.

Kitálalt az áldozat Michael Jackson legmocskosabb szextitkairól

Kitálalt az áldozat Michael Jackson legmocskosabb szextitkairól

Az éve­ken át mo­lesz­tált asszony még csak 12 éves volt, ami­kor...

Az éve­ken át mo­lesz­tált asszony még csak 12 éves volt, ami­kor...

Hatalmas dekoltázst villantott Ellie Goulding!

Hatalmas dekoltázst villantott Ellie Goulding!

Így bár­kit el­csá­bít­hat...

Leg­fris­sebb fo­tóit el­nézve nem is lenne meg­lepő, ha si­ke­rült volna el­csá­bí­ta­nia Harry her­ce­get...

Kínos titkokat fecsegett ki Varga Viktor szeretője

Kínos titkokat fecsegett ki Varga Viktor szeretője

A lány meg­törte a csen­det...

Ugyan ba­rát­nője van, mégis össze­jött egy csi­nos lánnyal, aki nem bírta to­vább tar­tani a szá­ját!

Újabb nőről derült ki, hogy Bill Clinton szeretője volt

Újabb nőről derült ki, hogy Bill Clinton szeretője volt

A Wi­kiLe­aks ismét le­csa­pott.

A Wi­kiLe­aks ismét nyil­vá­nos­ságra ho­zott egy le­ve­le­zést, ami­ben Hil­lary Clin­ton kam­pány­me­ne­dzse­rei tár­gyal­ják ki az ex­el­nök egyik sze­re­tő­jét.

Újabb durva pletyka: Régi szeretőjével is félrelépett Brad Pitt?

Újabb durva pletyka: Régi szeretőjével is félrelépett Brad Pitt?

Gya­kori ven­dég lett a mo­dell ágyá­ban!

Azt sut­tog­ják, a nő­csá­bász Bra­det annyira meg­igézte egy ko­rábbi ka­landja, hogy vissza­járó ven­dég lett a dögös mo­dell ágyá­ban!

Lebukott: Zsúfolt klubban kéjelgett szeretője ölében a dögös tévésztár!

Lebukott: Zsúfolt klubban kéjelgett szeretője ölében a dögös tévésztár!

A bár­ban már min­denki csak őket nézte.

Még az sem za­varta az intim pil­la­nat­ban, hogy a bár­ban már min­denki csak őket nézte.

Reagált a terhességéről szóló pletykákra Harry herceg sztárszeretője!

Reagált a terhességéről szóló pletykákra Harry herceg sztárszeretője!

Ré­góta sut­tog­ják, hogy Diana ki­seb­bik fia és Ang­lia egyik leg­is­mer­tebb éne­kes­nője igen­csak közel ke­rül­tek egy­más­hoz.

Jegygyűrűvel az ujján bukott le Putyin titkos szeretője!

Jegygyűrűvel az ujján bukott le Putyin titkos szeretője!

Tény­leg van egy el­tit­kolt csa­ládja?

A 33 éves szép­ség­ről ké­szült árul­kodó fotók után újra fel­röp­pent a pletyka, hogy Pu­tyin­nak van egy el­tit­kolt csa­ládja...

Titkos bunkerébe csábította szeretőit a kegyetlen román orvos!

Titkos bunkerébe csábította szeretőit a kegyetlen román orvos!

A he­lyiek sze­rint több sze­re­tőt is tar­tott Dan. S.

A he­lyiek sze­rint több sze­re­tőt is tar­tott az a férfi, aki a gyanú sze­rint fejbe lőtt egy há­zas­párt.

Előkerült John F. Kennedy szerelemgyereke?

Előkerült John F. Kennedy szerelemgyereke?

El­ké­pesztő for­du­lat.

A leg­újabb hírek sze­rint nagy az esé­lye, hogy John F. Ken­ne­dy­nek és egyik sze­re­tő­jé­nek van egy el­tit­kolt gye­reke.

Világsztár szeretője is volt az aktmodell VV Zsófi

Világsztár szeretője is volt az aktmodell VV Zsófi

Az óri­ási szájú bom­bázó már ko­ráb­ban is fel­tűnt a mé­di­á­ban, igaz, akkor egy sok­kal szo­mo­rúbb ese­mény kap­csán.

Az óri­ási szájú bom­bázó már ko­ráb­ban is fel­tűnt a mé­di­á­ban, igaz, akkor egy sok­kal szo­mo­rúbb ese­mény kap­csán.

Nyoma veszett az otthonából kidobott Ozzy Osbourne-nak

Nyoma veszett az otthonából kidobott Ozzy Osbourne-nak

Dühös fe­le­sége el­za­varta a há­zuk­ból, mert fél­re­lé­pett. Azóta nem tudni, hogy hol lehet.

Dühös fe­le­sége el­za­varta a há­zuk­ból, mert fél­re­lé­pett. Azóta nem tudni, hogy hol lehet.

Tíz évig volt egy nős férfi szeretője Sztárek Andrea!

Tíz évig volt egy nős férfi szeretője Sztárek Andrea!

A szí­nésznő el­árulta, hogy miért.

A Ba­rá­tok Közt sztárja egy egész or­szág előtt fel­vál­lalta múlt­beli hi­bá­ját, és el­árulta, mi lán­colta őt éve­kig egy há­zas­ság­ban élő pa­si­hoz.

Végzett szeretőjével, majd magával az újpesti férfi

Végzett szeretőjével, majd magával az újpesti férfi

Egyre drá­ma­ibb a tör­té­net.

Egyre drá­ma­ibb a szer­dai bu­da­pesti ket­tős gyil­kos­ság tör­té­nete. Úgy tűnik, sze­relmi vita ve­ze­tett a tra­gé­di­á­hoz.

Nős főnökének volt a szeretője Sz­tárek And­rea

Nős főnökének volt a szeretője Sz­tárek And­rea

A plety­kák sze­rint a Ba­rá­tok közt sztárja abba a férfiba volt sze­rel­mes tíz éven át, aki­vel most is együtt dol­go­zik az RTL si­ker­so­ro­za­tán.

A plety­kák sze­rint a Ba­rá­tok közt sztárja abba a férfiba volt sze­rel­mes tíz éven át, aki­vel most is együtt dol­go­zik az RTL si­ker­so­ro­za­tán.

Fény derült a sztárvilág botrányos szerelmi háromszögére

Fény derült a sztárvilág botrányos szerelmi háromszögére

Beyoncé leg­újabb da­lá­ban be­val­lotta, hogy a férje meg­csalta.

Beyoncé leg­újabb da­lá­ban be­val­lotta, hogy a férje meg­csalta. Rita Ora pedig el­is­merte, hogy ő a ti­tok­za­tos sze­rető.

Botrány: Kitálalt a magyar zenész eltitkolt szeretője!

Botrány: Kitálalt a magyar zenész eltitkolt szeretője!

Nem min­den­napi tör­té­net.

Nem min­den­napi tör­té­netre de­rült fény, egy nő ugyanis azt ál­lítja, két­szer is ter­hes lett D. Nagy La­jos­tól. A ze­nész tagad, nem em­lék­szik a hölgyre.

Kikosarazta régi szerelme Zalatnayt!

Kikosarazta régi szerelme Zalatnay Cinit!

Az éne­kesnő szí­ve­sen látta volna Brian May-t.

Az éne­kesnő szí­ve­sen látta volna a volt sze­rel­mét, a ha­zánk­ban kon­cer­tező Brian May-t, ám a vi­lág­sztár me­nedzs­­mentje erre nem adott en­ge­délyt.

A világ legnagyobb mellű modellje ilyennek képzeli más nők orgazmusát

A világ legnagyobb mellű modellje ilyennek képzeli más nők orgazmusát

Le­gen­dák szól­nak arról, hogy a világ egyes tá­jain mennyire forró sze­re­tők a nők. Az ér­té­ke­lést férfiak hi­te­le­sí­tet­ték.

Miért leszel ősszel könnyebben szerető?

Miért leszel ősszel könnyebben szerető?

Nem hin­néd, de az ős­szel sok­kal fo­gé­ko­nyabbá válsz a csá­bí­tásra.

A sze­re­lem ér­zése a leg­jobb dolog a vi­lá­gon, hi­szen ilyen­kor ró­zsa­szín ködbe borul a világ. Nem hin­néd, de az ős­szel sok­kal fo­gé­ko­nyabbá válsz a csá­bí­tásra, könnyeb­ben adod be a de­re­kad.

Zámbó Krisztián kitálalt apja nőügyeiről

Zámbó Krisztián kitálalt apja nőügyeiről

Zámbó Jimmy leg­idő­sebb fia őszin­tén val­lott arról, hogy a le­gen­dás éne­kest a leg­gyö­nyö­rűbb nők ké­nyez­tet­ték.

Zámbó Jimmy leg­idő­sebb fia őszin­tén val­lott arról, hogy a le­gen­dás éne­kest a leg­gyö­nyö­rűbb nők ké­nyez­tet­ték.

A család pénzét követeli Czeizel szeretője!

A család pénzét követeli Czeizel szeretője!

Száz­mil­li­ó­kat akar a ha­gya­ték­ból!

Száz­mil­li­ó­kat akar a ha­gya­ték­ból, az örö­kö­sök fel­há­bo­rod­tak.

Kemény testtel, trágár szöveggel hódít a robotkurtizán

Kemény testtel, trágár szöveggel hódít a robotkurtizán

Tü­ze­lésre kész ak­ció­hőssé teszi a férfit

A pro­to­tí­pus fej­lesz­té­sét ala­pos ku­ta­tó­munka előzte meg. A prog­ra­moz­ható nő mocs­kos szája egy perc alatt tü­ze­lésre kész ak­ció­hőst csi­nál a férfi­ból.

Szerelme gyászolja Harangozó Terit

Szeretője titokban búcsúzott Harangozó Teritől

A ti­tok­za­tos férfi 10 évvel fi­a­ta­labb volt az éne­kes­nő­nél.

A ti­tok­za­tos férfi 10 évvel fi­a­ta­labb volt az éne­kes­nő­nél.

7. emeleti ablakpárkányon éjszakázott egy menekülő szerető - VIDEÓ

7. emeleti ablakpárkányon éjszakázott egy menekülő szerető

A férfi a há­ló­szo­bá­ban enyel­gett a fe­le­ség­gel, ami­kor egy­szer­csak vá­rat­la­nul meg­ér­ke­zett a férj...

Sztárok, akikkel hírbe hozták Demcsák Zsuzsát

Sztárok, akikkel hírbe hozták Demcsák Zsuzsát

Cur­tis ha­ma­ro­san meg­je­lenő köny­vé­ben ál­lítja: Dem­csák Zsu­zsa egy új­pesti sztár­fo­cis­tá­val ka­vart ko­ráb­ban. Az el­múlt két évben hall­hat­tunk már vi­lág­sztár te­no­ris­tá­ról, olim­piai baj­nok­ról, rocksz­tár­ról és sztár­fo­cis­tá­ról is.

Hall­hat­tunk már vi­lág­sztár te­no­ris­tá­ról, olim­piai baj­nok­ról, rocksz­tár­ról és sztár­fo­cis­tá­ról is.