CÍMKE: 'szerencse'

Megszólalt a panelból kiesett férfi

A Ripostnak megszólalt a panelból kiesett férfi: 15 percen keresztül lógtam fejjel lefelé

Éppen a ve­re­be­ket akarta el­űzni a lég­kon­di­ci­o­ná­ló­ból...

Éppen a ve­re­be­ket akarta el­űzni...

Íme az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai: Tiéd a 3 milliárd 55 millió forint?

Íme az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai: Tiéd a 3 milliárd 55 millió forint?

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 10. já­­ték­­hé­­ten egé­szen el­ké­pesztő összeg.

Több milliárd a tét: Ha valamikor, most érdemes lottózóba menni

Több milliárd a tét: Ha valamikor, most érdemes lottózóba menni

Ezen a héten az Ötös- és a Ha­tos­lot­tón is tíz szám­je­gyű a fő­nye­re­mény,

Ezen a héten az Ötös- és a Ha­tos­lot­tón is tíz szám­je­gyű a fő­nye­re­mény,

Ezek az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai, Tiéd az 1 mil­li­árd 797 mil­lió fo­rint?

Ezek az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai, Tiéd az 1 mil­li­árd 797 mil­lió fo­rint?

Mel­léd állt a sze­ren­cse? Hi­he­tet­len összegű nye­re­mény!

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye az 2. já­­ték­­hé­­ten ugyanis 1,797 mil­­li­árd fo­­rint volt.

Nyugdíjasokra utaznak a fekete munkaruhás, aljas szándékú emberek

Nyugdíjasokra utaznak a fekete munkaruhás, aljas szándékú emberek

Ké­mény­sep­rő­nek adják ki ma­gu­kat csa­lók.

Ké­mény­sep­rő­nek adják ki ma­gu­kat csa­lók Jász-Nagy­kun-Szol­nok me­gyé­ben és pénzt kér­nek.

Ezt kell tenned, hogy bevonzzad a szerencsét az életedbe EZO

Ezt kell tenned, hogy bevonzzad a szerencsét az életedbe

Ezt kell tenned, hogy bevonzzad a szerencsét az életedbe

Hi­szel a vé­let­le­nek­ben?

Hi­szel a vé­let­le­nek­ben, vagy in­kább azt gon­do­lod, min­den előre el­ren­del­te­tett? Így vonz­ha­tod be a sze­ren­csé­det!

Tiéd az 1 mil­li­árd 661 mil­lió fo­rint? Íme az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai

Tiéd az 1 mil­li­árd 661 mil­lió fo­rint? Íme az Ötös­lottó nye­rő­szá­mai

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 22. já­­ték­­hé­­ten 1 mil­­li­árd 661 mil­­lió fo­­rint volt.

Az 5 ta­­lá­­la­­tos szel­­vény vár­­ható fő­­nye­­re­­mé­­nye a 22. já­­ték­­hé­­ten 1 mil­­li­árd 661 mil­­lió fo­­rint volt.

Állatorvosnak készül Amerikában Oroszlán Szonja

Állatorvosnak készül Amerikában Oroszlán Szonja

Ott váltja va­lóra az álmát.

A szí­nésznő már három éve Phi­la­delp­hi­ába köl­tö­zött. Szonja na­gyon jól érzi magát ott, és ha­ma­ro­san va­lóra váltja egy nagy álmát is!

5 tárgy, ami szerencsét hoz az újévben a lakásban. Ezt tedd ki még ma!

5 tárgy, ami szerencsét hoz az újévben a lakásban. Ezt tedd ki még ma!

Sok min­dent te­hetsz a saját sze­ren­csé­dért, azért, hogy csak jó dol­gok tör­tén­je­nek veled. Meg­mu­tat­juk, me­lyek ezek.

Nagy Feró elárulta, milyen meglepetéssel készül az Aréna-koncertre

Nagy Feró elárulta, milyen meglepetéssel készül az Aréna-koncertre

Óri­ási bu­lira ké­szül a Be­at­rice! Nem akár­kit hív­tak ven­dé­gül...

Óri­ási bu­lira han­gol a Be­at­rice! A banda front­em­bere egy olyan éne­kes­nőt lát majd ven­dé­gül a szín­pa­don az áp­ri­lisi ju­bi­le­umi estén, aki mellé annak ide­jén ő maga is alig mert csak fel­menni! Pedig Ferót nem na­gyon kell fél­teni, ha reflek­tor­fény­ről van szó!

Nem hitte, de visszakapta mindenét a magyar zenész

Nem hitte, de visszakapta mindenét a magyar zenész

Aligha lehet bosszan­tóbb dolog annál, ha az év végi ro­ha­nás­ban ész­re­ve­szed, hogy min­de­ned el­ve­szett.

Aligha lehet bosszan­tóbb dolog annál, ha az év végi ro­ha­nás­ban ész­re­ve­szed, hogy min­de­ned el­ve­szett.

Titokzatos férfi mentette meg Zalatnay Sarolta vagyonát!

Titokzatos férfi mentette meg Zalatnay Sarolta vagyonát!

Az éne­kes­nő­nek ha­tal­mas sze­ren­cséje volt, hi­szen a ti­tok­za­tos jó­akaró ren­ge­teg kel­le­met­len­ség­től men­tette meg őt.

Így lesz 2017 a Szerencse Éve!

Így lesz 2017 a Szerencse Éve!

Kö­te­lező ma­la­cot enni ja­nuár el­se­jén, hogy ki­túrja a sze­ren­csén­ket .

Kö­te­lező ma­la­cot enni ja­nuár el­se­jén, hogy ki­túrja a sze­ren­csén­ket és tilos de­cem­ber 31-én.Az év utolsó nap­ján szár­nyast, halat vagy vadat kell fo­gyasz­ta­nunk, hogy el­ka­parja az előző év gond­jait.

Babakocsival kergette a tolvajt Völgyi Zsuzsi

Babakocsival kergette a tolvajt Völgyi Zsuzsi

Az éne­kesnő ki­hasz­nálta a múlt hét­végi jó időt, és hosszú sé­tára ment kis­lá­nyá­val. Nem várt ka­land­ban volt ré­szük.

Az éne­kesnő ki­hasz­nálta a múlt hét­végi jó időt, és hosszú sé­tára ment kis­lá­nyá­val. Aztán el­in­dul­tak ha­za­felé, de pár méter után az éne­kesnő ész­re­vette, hogy el­fe­lej­tette ma­gá­val hozni a tás­ká­ját.

6 millió forintos élmény: Turista osztály helyett elképesztő luxusban utazott

6 millió forintos élmény: Turista osztály helyett elképesztő luxusban utazott

Pá­rat­lan él­mény­ben volt része egy sze­ren­csés tu­ris­tá­nak: a lé­gi­tár­sa­ság ugyanis hoz­zá­vá­gott egy első osz­tályra szóló je­gyet, amit az il­lető nem uta­sí­tott vissza. Mu­tat­juk a vi­deót, el­ké­pesztő rész­le­tek!

Bálnahányásban találtak milliókat érő kincset

Bálnahányásban találtak milliókat érő kincset

"Le­begő aranyra" buk­kan­tak, ame­lyért a par­füm­gyár­tók ölni tud­ná­nak. El­ké­pesztő sze­ren­cséje van a két férfi­nek.

"Le­begő aranyra" buk­kan­tak, ame­lyért a par­füm­gyár­tók ölni tud­ná­nak. El­ké­pesztő sze­ren­cséje van a két férfi­nek.

Óriási szerencse érte Olaszországban Lolát!

Óriási szerencse érte Olaszországban Lolát!

Az éne­kesnő já­ték­te­rem­ben mú­latta az ide­jét.

Az éne­kesnő já­ték­te­rem­ben mú­latta az ide­jét, ami­kor rá­mo­soly­gott a sze­ren­cse, de arról is be­szélt, miket vá­sá­rolna, ha meg­nyerné az ötös lot­tót.

Borzalmas fájdalmakat élt át Lajsz András

Borzalmas fájdalmakat élt át Lajsz András

A fi­á­nak kö­szön­heti az éle­tét.

A fi­á­nak kö­szön­heti az éle­tét.

Elképesztő kabalát hord magánál Radics Gigi

Elképesztő kabalát hord magánál Radics Gigi

Az éne­kesnő fur­csa tárgy­hoz kö­tő­dik.

Az éne­kesnő fur­csa tárgy­hoz kö­tő­dik, leg­na­gyobb ál­má­hoz pedig sze­rinte nem lenne elég egy lottó ötös.

Ehhez kezdene a lottó ötössel Wolf Kati

Ehhez kezdene a lottó ötössel Wolf Kati

Az éne­kesnő el­árulta, hogy miért rend­kí­vüli hasz­nos egy fő­nye­re­mény.

Az éne­kesnő el­árulta, hogy sze­rinte miért rend­kí­vüli hasz­nos egy fő­nye­re­mény, de be­szélt a sze­ren­csé­ről is.

Ezt nem tudtad Freddie-ről!

Ezt nem tudtad Freddie-ről!

Az Eu­ro­ví­ziót is meg­járt éne­kes el­árulta, hogy mik azok a tár­gyak, amik min­dig vele van­nak, és jó irányba te­re­lik a sor­sát.

Az Eu­ro­ví­ziót is meg­járt éne­kes el­árulta, hogy mik azok a tár­gyak, amik min­dig vele van­nak, és jó irányba te­re­lik a sor­sát.

Erre vágyik Sipos F. Tamás

Erre vágyik Sipos F. Tamás

A nép­szerű éne­kes be­ava­tott min­ket leg­fél­tet­tebb ál­mába.

A nép­szerű éne­kes be­ava­tott min­ket leg­fél­tet­tebb ál­mába, amit re­mél­he­tő­leg ha­ma­ro­san meg is tud majd va­ló­sí­tani. De be­szélt a sze­ren­csé­ről és a ba­bo­ná­ról is.

Hatalmas pénzbírságot úszott meg Bódi Sylvi

Hatalmas pénzbírságot úszott meg Bódi Sylvi

Min­den jó véget ér egy­szer. Ezzel most a dögös glam­mo­dell is kény­te­len volt szem­be­sülni. Úton van ha­za­felé, ren­ge­teg cso­magja miatt pedig majd­nem a pénz­tár­cája bánta.

Min­den jó véget ér egy­szer. Ezzel most a dögös glam­mo­dell is kény­te­len volt szem­be­sülni.

Most lottózz, kitart a hihetetlen szerencse továbbra is!

Most lottózz, kitart a hihetetlen szerencse továbbra is!

Re­kord­szá­múan vit­ték már el idén a lot­tók fő­nye­re­mé­nyeit, fél év alatt töb­ben, mint más­kor egész év alatt.

Re­kord­szá­múan vit­ték már el idén a lot­tók fő­nye­re­mé­nyeit, fél év alatt töb­ben, mint más­kor egész év alatt.

Soha nem látott szerencséje van a lottózóknak!

Soha nem látott szerencséje van a lottózóknak!

El­ké­pesztő sta­tisz­ti­kák.

Még az első félév sem telt el idén, máris el­ké­pesz­tően sokan vi­het­ték haza a kü­lön­böző lot­tók fő­nye­re­mé­nyeit!

Alaposan kibabrált a balszerencse a SzerencseSzombat sztárzenészével

Alaposan kibabrált a balszerencse a SzerencseSzombat sztárzenészével

Nagy Laci "Gi­tano" és ze­ne­kara me­sél­tek a sze­ren­csé­hez és a ba­bo­ná­hoz fű­ződő vi­szo­nyuk­ról a Ri­post ka­me­rá­já­nak.

Álommelót kaphat a börtönbüntetését töltő, szexi rablólány!

Álommelót kaphat a börtönbüntetését töltő, szexi rablólány!

Az ember sosem tud­hatja, mikor mo­so­lyog rá a sze­ren­cse. Úgy tűnik, hogy egy 24 éves lány a róla ké­szült rend­őr­ségi fo­tó­nak kö­szön­heti új mun­ká­ját.

Az ember sosem tud­hatja, hogy mikor mo­so­lyog rá a sze­ren­cse. Úgy tűnik, hogy egy 24 éves lány a róla ké­szült rend­őr­ségi fo­tó­nak kö­szön­heti új mun­ká­ját.

Pártos Viktor a szerencse kegyeltje

Pártos Viktor a szerencse kegyeltje

A ke­nó­sor­so­lá­sok há­zi­gaz­dája vi­lág­éle­té­ben a sze­ren­csére bízta a sorsa ala­ku­lá­sát. For­tuna pedig soha nem hagyta el.

A ke­nó­sor­so­lá­sok há­zi­gaz­dája vi­lág­éle­té­ben a sze­ren­csére bízta a sorsa ala­ku­lá­sát. For­tuna pedig soha nem hagyta el.

Megrázó titkáról mesélt Demcsák

Megrázó titkáról mesélt Demcsák Zsuzsa

Csak a sze­ren­csén múlt, hogy nem lett erő­szak ál­do­zata.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője a keszt­he­lyi bán­tal­ma­zás­sal kap­cso­lat­ban árulta el tit­kát. Csak a sze­ren­csén múlt, hogy nem lett erő­szak ál­do­zata.

Galambos Dorinát nem lehet megfélemlíteni a babonákkal

Galambos Dorinát nem lehet megfélemlíteni a babonákkal

A Me­gasztár egy­kori fel­fe­de­zettje nem hisz sem a sze­ren­csé­ben, sem a ba­bo­ná­ban.

A szerencsejáték húzta ki a gödörből Rácz Gergőt

A szerencsejáték húzta ki a gödörből Rácz Gergőt

Az éne­kes éle­té­nek egyik leg­rosszabb pe­ri­ó­dusa ért vé­gett évek­kel ez­előtt a sze­ren­cse­já­ték­nak hála. Ám nem úgy, ahogy arra elő­ször gon­dol­nánk.

Az éne­kes éle­té­nek egyik leg­rosszabb pe­ri­ó­dusa ért vé­gett évek­kel ez­előtt a sze­ren­cse­já­ték­nak hála. Ám nem úgy, ahogy arra elő­ször gon­dol­nánk.

Király Viktor nem hisz a szerencsében

Király Viktor nem hisz a szerencsében

Az Ame­ri­ká­ban is egyre szebb si­ke­re­ket elérő éne­kes úgy gon­dolja, hogy nem bíz­hatja magát senki For­tuna ke­gye­ire. A jó dol­go­kért meg kell dol­gozni.

Az Ame­ri­ká­ban is egyre szebb si­ke­re­ket elérő éne­kes úgy gon­dolja, hogy nem bíz­hatja magát senki For­tuna ke­gye­ire. A jó dol­go­kért meg kell dol­gozni.

Óriási mázli! Vasúti átjáróban állt le autója, megmenekült a debreceni férfi!

Óriási mázli! Vasúti átjáróban állt le autója, megmenekült a debreceni férfi!

A sí­ne­ken állt le au­tója, az In­ter­city iszo­nyú se­bes­ség­gel ro­bo­gott felé.

A sí­ne­ken állt le au­tója, az In­ter­city iszo­nyú se­bes­ség­gel ro­bo­gott felé.

Megmutatta szőrös kis kabaláját Sáfrány Emese

Megmutatta szőrös kis kabaláját Sáfrány Emese

A Ri­post ka­me­rá­já­nak me­sélt.

A lég­tor­nász a Ri­post ka­me­rá­já­nak me­sélt a sze­ren­csé­ről, a ka­ba­lák­ról, és némi jó ta­náccsal is el­lá­tott min­den­kit.

Most alapozod meg az éves szerencséd, mutatjuk, mit kell tenned!

Most alapozod meg az éves szerencséd, mutatjuk, mit kell tenned!

Újévi ba­bona sze­rint, ha len­csét eszel ja­nuár el­se­jén, csak úgy dől majd a pénz a ház­hoz az év többi nap­ján. Egy pró­bát megér!

Péntek 13! Valóban balszerencsés?

Péntek 13! Valóban balszerencsés?

Sokan el­át­ko­zott nap­nak tart­ják, sőt fél­nek tőle

Sokan el­át­ko­zott nap­nak tart­ják, sőt annyira fél­nek tőle, hogy az arra a napra eső je­len­tős ta­lál­ko­zó­kat, meg­be­szé­lé­se­ket, uta­zá­so­kat is ké­pe­sek le­mon­dani.

Horoszkóp: meghökkentő változásokat hozhat ez a nap!

Horoszkóp: meghökkentő változásokat hozhat ez a nap!

A Hold a Rák je­gyé­ben áll, ma át­ala­kí­tásra, fel­újí­tásra is al­kal­mas az idő.

Egy gesztenyének köszönheti az iskolás fiú, hogy nem halt meg - durva videó!

Egy gesztenyének köszönheti az iskolás fiú, hogy nem halt meg - durva videó!

Meg­döb­bentő fel­vé­tel ke­rült fel az in­ter­netre egy orosz­or­szági au­tó­bal­eset­ről!

Hihetetlen! Ez a 7 apró trükk szerencsét hoz az életedbe!

Hihetetlen! Ez a 7 apró trükk szerencsét hoz az életedbe!

For­dítsd meg a sor­sod! Csak raj­tad áll!

Foly­ton azt érzed, hogy neked soha semmi nem si­ke­rül? Hogy mások könnyeb­ben bol­do­gul­nak? Le­gyen elég! Te is magad mellé ál­lít­ha­tod a sze­ren­csét!

Horoszkóp: ez a nap meglepetéseket tartogat

Horoszkóp: ez a nap meglepetéseket tartogat

Hi­he­tet­len sze­ren­csés, hogy a mai napon a Mars éppen együtt áll a Vé­nus­szal. Op­ti­mis­ták hét­vég­eje!

Hi­he­tet­len sze­ren­csés, hogy a mai napon a Mars éppen együtt áll a Vé­nus­szal. Az utolsó nyári hét­vége az op­ti­mis­táké!

Szerencsésnek érzi magát?

Szerencsésnek érzi magát?

A sze­ren­csés em­be­rek a gond­ja­i­kat egy­sze­rűen le­he­tő­sé­gek­nek fog­ják fel.

A sze­ren­csés em­be­rek­nek is van­nak gond­jaik. Csak ők egy­sze­rűen le­he­tő­sé­gek­nek fog­ják fel azo­kat.

Fürdés közben aranyat lelt

Fürdés közben aranyat lelt

Fél kiló ara­nyat ta­lált az iszap­ban a sze­ren­csés ber­lini lány.

Fél kiló ara­nyat ta­lált az iszap­ban a sze­ren­csés ber­lini lány.

Mit szólna, ha kapna egymilliárd forintot, egy feltétellel...

Mit szólna, ha kapna egymilliárd forintot, egy feltétellel...

... hogy ugor­jon bele egy vul­kánba egy év múlva... Ön meg­tenné?

... hogy ugor­jon bele egy vul­kánba egy év múlva... Ön meg­tenné?

Ha megnyerné az ötöst, mire költene először?

Ha megnyerné az ötöst, mire költene először?

Min­denki el­ját­szik a gon­do­lat­tal, hogy mi lenne ha. Mire köl­te­nék több száz mil­lió fo­rin­tot?

Min múlik, hogy valaki szerencsés?

Min múlik, hogy valaki szerencsés?

A sze­ren­cse for­gandó?

A sze­ren­cse for­gandó, mégis van­nak olya­nok, akik­nek min­dig "ma­la­cuk van". Vajon mitől sze­ren­csé­seb­bek?

Mi van a zsebében?

Mi van a zsebében?

Ka­ba­lája min­den­ki­nek van.

Van, aki­nek nyúl­láb, van, aki­nek cica, vagy épp egy gye­rek­kori maci, de ka­ba­lája min­den­ki­nek van.

4 milliót nyert egyetlen rúgással egy szurkoló

4 milliót nyert egyetlen rúgással egy szurkoló

Egy meccs fél­ide­jé­ben kü­lö­nös le­he­tő­ség­hez ju­tott a Ran­ders FC egyik ra­jon­gója. A tör­tén­tek után azon­nal fel­me­rült töb­bek­ben a gyanú, vajon bunda, ennyire profi, vagy csak sze­ren­cséje volt?

Egy meccs fél­ide­jé­ben kü­lö­nös le­he­tő­ség­hez ju­tott a Ran­ders FC egyik ra­jon­gója.