CÍMKE: 'szerelem'

Eddig titkolta: Apa lesz Puzsér Róbert

Eddig titkolta: Apa lesz Puzsér Róbert

A kri­ti­kus ma­gán­éle­té­ről eddig sem­mit sem le­he­tett tudni.

A kri­ti­kus­ról egé­szen mos­ta­náig azt sem le­he­tett tudni, hogy rá­ta­lált a sze­re­lem. Most pedig el­szólta magát: Apa lesz!

Ilyen egy mintaférj: mindenki Meghant irigyli Harry törődése miatt

Ilyen egy mintaférj: mindenki Meghant irigyli Harry törődése miatt

A 34 éves her­ceg lát­ha­tóan tiszta szí­vé­ből sze­reti fe­le­sé­gét, akit min­den meg­moz­du­lá­sá­ban tá­mo­gat is.

FRISS HÍREK

Titokban ment férjhez Nyári Edit: itt vannak a részletek

Titokban ment férjhez Nyári Edit: itt vannak a részletek

Nyári Ká­roly büszke apa­ként kí­sérte az oltár elé lá­nyát, Edi­tet. Nagy a bol­dog­ság a csa­lád­ban.

Nyári Ká­roly büszke apa­ként kí­sérte az oltár elé lá­nyát, Edi­tet. Nagy a bol­dog­ság a csa­lád­ban.

Óriási örömhír: Gyermeket vár a dögös magyar sztár

Óriási örömhír: Gyermeket vár a dögös magyar sztár

Bővül a Sof­ron csa­lád, a csi­nos mű­sor­ve­zető maga osz­totta meg a jó hírt kö­ve­tő­i­vel.

Bővül a Sof­ron csa­lád, a csi­nos mű­sor­ve­zető maga osz­totta meg a jó hírt ha­tal­mas ra­jon­gó­tá­bo­rá­val az in­ter­ne­ten.

Újra szerelmes: megdöbbentő, kivel jár most Muri Enikő

Újra szerelmes: megdöbbentő, kivel jár most Muri Enikő

Muri Eni­kő­nek két hó­napja új sze­relme van, a szí­nésznő egy másik sztár exé­vel jött össze...

Muri Eni­kő­nek két hó­napja új sze­relme van, a Ma­dách Szín­ház egy­kori mu­si­cal­szí­nész­nője egy másik sztár exé­vel jött össze...

Titkos esküvőre készül Ördög Nóra

Titkos esküvőre készül Ördög Nóra

A sztár­pár nem tar­totta be a fo­ga­dal­mat...

A sztár­pár nem tar­totta be azt a fo­ga­dal­mat, amit egy­más­nak tet­tek az es­kü­vő­jük után. Ha­ma­ro­san pó­tol­ják...

Válassz egy kártyát, és megtudod, rád talál-e a szerelem

Válassz egy kártyát, és megtudod, rád talál-e a szerelem

Va­lódi és hasz­nos ta­ná­cso­kat kapsz a la­pok­tól, me­lyek meg­üze­nik szá­modra a jövőt. Élj az út­mu­ta­tá­suk­kal!

Va­lódi és hasz­nos ta­ná­cso­kat kapsz a la­pok­tól, me­lyek meg­üze­nik szá­modra a jövőt. Élj az út­mu­ta­tá­suk­kal!

Máris jöhet az eljegyzés? Fülig szerelmes az elvált sztárapuka

Máris jöhet az eljegyzés? Fülig szerelmes az elvált sztárapuka

Új pár­já­val úgy tűnik, tel­je­sen egy hul­lám­hosszon van­nak, ezt pedig a hét­vé­gén is látni le­he­tett raj­tuk.

Megmutatta gyönyörű barátnőjét Fenyő Iván

Egy ország várta: megmutatta gyönyörű barátnőjét Fenyő Iván

Bár min­dig is tá­volt állt tőle, hogy be­mu­tassa ak­tu­á­lis ba­rát­nő­jét, a mos­tani ked­ve­sé­vel ki­vé­telt tett: a Kor­ha­tá­ros sze­re­lem pre­mier előtti ve­tí­té­sére kézen fogva ér­kez­tek.

Úgy tűnik, közel 40 éve­sen be­nőtt a feje lágya Fenyő Iván­nak! Bár min­dig is tá­volt állt tőle, hogy be­mu­tassa ak­tu­á­lis ba­rát­nő­jét, a mos­tani ked­ve­sé­vel ki­vé­telt tett: a Kor­ha­tá­ros sze­re­lem pre­mier előtti ve­tí­té­sére kézen fogva ér­kez­tek.

Sokkot kapott a feleség: megtudta, mit művelt férje az esküvőjük napján

Sokkot kapott a feleség: megtudta, mit művelt férje az esküvőjük napján

Nem len­nénk sze­gény nő he­lyé­ben...

A döb­be­net­től alig tu­dott szó­hoz jutni. Nem len­nénk sze­gény nő he­lyé­ben.

Szerelmes képet posztolt Hosszú Katinka

Szerelmes képet posztolt Hosszú Katinka

Ha­za­tért Do­há­ból az úszó­sztár.

Ha­za­tért Do­há­ból az úszó­sztár. Na­gyon várta már ezt. Nem csak Bu­da­pest vi­szont­lá­tása miatt su­gár­zik a bol­dog­ság­tól.

Itt az első fotó: megmutatta szerelmét Fresh Andi

Itt az első fotó: megmutatta szerelmét Fresh Andi

Nem­ré­gi­ben a Ri­post­nak be­szélt elő­ször a friss kap­cso­lat­ról. Dúl köz­tük a sze­re­lem!

Nem­ré­gi­ben a Ri­post­nak be­szélt elő­ször a friss kap­cso­lat­ról. Dúl köz­tük a sze­re­lem!

Megható videóban vallotta meg szerelmét Zámbó Jimmy fia

Megható videóban vallotta meg szerelmét Zámbó Jimmy fia

A ki­rály má­so­dik gyer­me­ké­ről csak ke­ve­set hal­lani.

A ki­rály má­so­dik gyer­me­ké­ről csak ke­ve­set hal­lani. Seba ugyanis ke­rüli a nyil­vá­nos­sá­got. A sze­re­lem most erre kész­tette!

Itt az első fotó ÉNB Alexa esküvőjéről

Itt az első fotó ÉNB Alexa esküvőjéről

A Csak show és más semmi sztárja öt hónap együtt­lét után mondta ki a bol­do­gító igent 26 évvel idő­sebb ked­ve­sé­nek, Far­kas Ba­lázs­nak. Nagy a bol­dog­ság.

A Csak show és más semmi sztárja öt hónap együtt­lét után mondta ki a bol­do­gító igent 26 évvel idő­sebb ked­ve­sé­nek, Far­kas Ba­lázs­nak. Nagy a bol­dog­ság.

Lebuktatta magát Harry herceg: Meghantól távol máris ezt művelte

Lebuktatta magát Harry herceg: Meghantól távol máris ezt művelte

Harry her­ceg elő­ször uta­zott el fe­le­sége, Meg­han her­cegné nél­kül. A test­be­széde sok min­dent el­árult...

Tóth Gabi családi titkokat árult el: édesanyja beszélte rá a szerelemre

Tóth Gabi családi titkokat árult el: édesanyja beszélte rá a szerelemre

Tóth Gabi el­árulta, kez­det­ben nem akart ta­lál­kozni mos­tani pár­já­val, Kra­usz Gá­bor­ral, erre édes­anyja be­szélte rá.

Izzik a levegő Hosszú Katinka körül: mindent elmond a bennfentes

Izzik a levegő Hosszú Katinka körül: mindent elmond a bennfentes

Hosszú Ka­tinka és Dudás Dá­niel is ki­vá­lóan sze­re­pelt az első vi­lág­ku­pán...

Nagy az izgalom: bármelyik pillanatban megszülhet Görög Zita

Nagy az izgalom: bármelyik pillanatban megszülhet Görög Zita

Laczkó Zsolt és Görög Zita már min­dent elő­ké­szí­tett ott­hon a csöpp­ség­nek.

Laczkó Zsolt és Görög Zita már min­dent elő­ké­szí­tett ott­hon a csöpp­ség­nek.

Liptai Claudia elképesztő vallomása: Szerelmes volt a barátjába

Liptai Claudia elképesztő vallomása: Szerelmes volt a barátjába

Ked­den este év­ti­ze­des sze­relmi val­lo­mást bö­kött ki Cla­u­dia egy vá­rat­lan pil­la­nat­ban! Erre senki sem szá­mí­tott...

Ezek a kristályok és kövek boldog szerelmet hoznak és erősítik kapcsolatod EZO

Ezek a kristályok és kövek boldog szerelmet hoznak és erősítik kapcsolatod

Ezek a kristályok és kövek boldog szerelmet hoznak és erősítik kapcsolatod

Ha sze­ret­néd, hogy sze­relmi éle­ted még tel­je­sebb és bol­do­gabb le­gyen, akkor mu­tat­juk, mit kell ten­ned!

Fésűs Nelly: Újra tinilány lettem

Fésűs Nelly: Újra tinilány lettem

A szí­nésznő és párja hosszú évek óta élnek bol­dog és pél­dás sze­re­lem­ben, de csak né­hány napja egy meg­le­pe­tés­es­kü­vőn mond­ták ki egy­más­nak a bol­do­gító igent.

A szí­nésznő és párja hosszú évek óta élnek bol­dog és pél­dás sze­re­lem­ben, de csak né­hány napja egy meg­le­pe­tés­es­kü­vőn mond­ták ki egy­más­nak a bol­do­gító igent.

Itt az első fotó: megmutatta új párját Dancs Annamari

Itt az első fotó: megmutatta új párját Dancs Annamari

Most már biz­tos, vég­leg túl van Kis­ke­rón a szí­nésznő, aki új sze­rel­mé­vel és kisfi­á­val nya­ral.

Most már biz­tos, vég­leg túl van Kis­ke­rón a szí­nésznő, aki új sze­rel­mé­vel és kisfi­á­val nya­ral.

Titkos esküvőn mondta ki a boldogító igent Fésűs Nelly!

Titkos esküvőn mondta ki a boldogító igent Fésűs Nelly!

Ha­tal­mas meg­le­pe­tés érte őt.

Az Ázsia Exp­ressz sztárja már rég be­le­nyu­go­dott abba, hogy ked­vese sosem veszi fe­le­sé­gül, ám egy napon ha­tal­mas meg­le­pe­tés érte őt.

Nem titok többé: megmutatta szerelmét Radics Gigi

Nem titok többé: megmutatta szerelmét Radics Gigi

Az éne­kesnő újra sze­rel­mes..

Az éne­kesnő újra sze­rel­mes, né­hány hó­napja alkot egy párt a ba­ha­mai szár­ma­zású Kai St­rachan­nal.

Buli a javából: húsz évvel fiatalabb nőt vett feleségül a magyar sztár

Buli a javából: húsz évvel fiatalabb nőt vett feleségül a magyar sztár

A lag­zit végül egy rep­té­ren tar­tot­ták.

A Tank­csapda front­em­bere már jó ideje ter­vezte, hogy el­ve­szi fe­le­sé­gül ifjú ked­ve­sét. A lag­zit végül egy rep­té­ren tar­tot­ták.

Exkluzív, először beszélt új szerelméről Fresh Andi

Exkluzív, először beszélt új szerelméről Fresh Andi

Újra pár­kap­cso­lat­ban él. Bol­dog­sá­gá­ról a Ri­post­nak me­sélt a szexi éne­kesnő.

Újra pár­kap­cso­lat­ban él. Bol­dog­sá­gá­ról a Ri­post­nak me­sélt a szexi éne­kesnő.

Így hülyítette a naiv nőt a magyar férfi

Így hülyítette a naiv nőt a magyar férfi, durva, ami történt

A ma­ga­biz­tos nő­csá­bá­szok azt hi­szik, hogy a nők vég­te­le­nül os­to­bák...

A ma­ga­biz­tos nő­csá­bá­szok azt hi­szik, hogy a nők vég­te­le­nül os­to­bák. Nos, szá­mukra rossz hír, hogy a több­ség pon­to­san is­meri a mód­sze­re­ket...

Lebukott a színész: ismét összejött a volt menyasszonyával

Lebukott a színész: ismét összejött a volt menyasszonyával

Saját ma­gu­kat buk­tatta le.

Úgy tűnik, megint új­ra­kezd­ték a se veled-se nél­kü­led kap­cso­la­tu­kat.

Ennél már nincs lejjebb: Elképesztő, amit exmenyéről állít Pécsi Ildikó

Ennél már nincs lejjebb: Elképesztő, amit exmenyéről állít Pécsi Ildikó

Las­san tel­je­sen kö­vet­he­tet­lenné, mi több ér­tel­met­lenné válik a vita.

Las­san tel­je­sen kö­vet­he­tet­lenné, mi több ér­tel­met­lenné válik a szí­nésznő és fia volt fel­sége kö­zött zajló nyi­lat­ko­zat­há­ború. Ami most tör­tént, az min­de­nen túl­tesz!

Elképesztő fotók, Bódi Sylvi szerelmes

Elképesztő fotók, Bódi Sylvi szerelmes

Az egy­kori szép­ség­ki­rály­nőt rabul ej­tette a mesés angol te­le­pü­lés. Cso­dá­la­tos fel­vé­te­le­ket posz­tolt a va­ká­ci­ó­ról, ami­ket meg­osz­tott az Ins­tag­ram-ol­da­lán is.

Az egy­kori szép­ség­ki­rály­nőt rabul ej­tette a mesés angol te­le­pü­lés. Cso­dá­la­tos fel­vé­te­le­ket posz­tolt a va­ká­ci­ó­ról, ami­ket meg­osz­tott az Ins­tag­ram-ol­da­lán is.

Curtis óriási segítséget kapott a botrány után, így próbál felejteni

Curtis óriási segítséget kapott a botrány után, így próbál felejteni

A rap­pert sze­relme lepte meg szü­le­tés­nap­jára, három napra el is búj­tak a világ elől.

A rap­pert sze­relme lepte meg szü­le­tés­nap­jára, három napra el is búj­tak a világ elől.

Meglepő vallomás: ezt nem hinnéd Pásztor Annáról

Meglepő vallomás: ezt nem hinnéd Pásztor Annáról

Ilyen a ma­gán­élet­ben...

Nem csoda, ha az Anna and the Bar­bies front­em­be­ré­ről nem éppen ezt a ki­je­len­tést vár­tad volna...

Váratlanul csapott le a szerelem: 13 őszinte vallomás

Váratlanul csapott le a szerelem: 13 őszinte vallomás

Vajon mennyi idő kell a sze­re­lem­hez?

Vajon mennyi idő alatt sze­re­tünk bele va­la­kibe? Erre a kér­désre va­ló­szí­nű­leg min­denki mást vá­la­szolna. Lás­sunk né­hány őszinte val­lo­mást!

Exkluzív interjút adott a magyar énekesnő: Cáfolja a pletykákat

Exkluzív interjút adott a magyar énekesnő: Cáfolja a pletykákat

Idő­ről időre fel­röp­pen a pletyka...

Idő­ről időre fel­röp­pen a pletyka, hogy Tol­vai Reni és Kál­lay Sa­un­ders And­rás kap­cso­lata tu­laj­don­kép­pen nem is lé­te­zik.

Melyik bögréből innál - most kiderül, ki az igaz szerelmed

Melyik bögréből innál - most kiderül, ki az igaz szerelmed

Vá­lassz a fotók közül, és meg­tu­dod, vajon ki az, aki szá­modra a Nagy Ő, ki je­lenti neked a bol­dog­sá­got.

Hoppá: újabb fordulat Hosszú Katinka életében

Hoppá: újabb fordulat Hosszú Katinka életében

Az úszónő élete egyre ki­egyen­sú­lyo­zot­tabb, nem csak a sport­ban, hanem a ma­gán­éle­té­ben is...

Az úszónő élete egyre ki­egyen­sú­lyo­zot­tabb, nem csak a sport­ban, hanem a ma­gán­éle­té­ben is...

Így derítheted ki legbiztosabban, ha megcsal a párod

Így derítheted ki legbiztosabban, ha megcsal a párod

Össze­gyűj­töt­tük a leg­gya­nú­sabb je­le­ket, és mu­ta­tunk egy tesz­tet is, mely alap­ján már biz­tosra me­hetsz.

Megható üzenetet küldött exének az esküvőjére készülő magyar sztár

Megható üzenetet küldött exének az esküvőjére készülő magyar sztár

Az Iz­ra­el­ben élő egy­kori tévés pén­te­ken mondja ki a bol­do­gító igent sze­rel­mé­nek.

Szomorú hír, esküvőjük előtt hagyta el kedvesét Köböl Anita!

Szomorú hír, esküvőjük előtt hagyta el kedvesét Köböl Anita!

A Mok­ká­ban őszin­tén be­szélt a sza­kí­tás oka­i­ról.

Párja 4 hónap után el­je­gyezte őt, és már az es­kü­vőt is ter­vez­get­ték.

Megérte küzdeni: Így néz ki Hódi Pamela szerelme oldalán

Megérte küzdeni: Így néz ki Hódi Pamela szerelme oldalán

A mo­dell talán meg­ta­lálta az iga­zit.

Hódi Pa­mela talán most meg­ta­lálta a másik felét, Tóth Ben­cé­vel jól mu­tat­nak egy­más mel­lett.

Alekosz ismét kiborított mindenkit, vérlázító bejegyzést tett közzé!

Alekosz ismét kiborított mindenkit, vérlázító bejegyzést tett közzé!

A mé­dia­sztár na­ponta bor­zolja a ke­dé­lye­ket az újabb gon­do­la­ta­i­val, ám ez­út­tal sokak szá­mára ér­zé­keny témát érin­tett.

Meglepő hír, Szalai Ádám máris szakított német barátnőjével?

Meglepő hír, Szalai Ádám máris szakított német barátnőjével?

A plety­kák sze­rint egy ma­gyar szép­ség­ki­rály­nő­nek csapja a sze­let a tá­madó.

A plety­kák sze­rint egy ma­gyar szép­ség­ki­rály­nő­nek csapja a sze­let a tá­madó. A ti­tok­za­tos hölgy nem cá­folta, hogy egy párt alkot a fo­cis­tá­val.

Itt a nagy bejelentés: Eljegyezte szerelmét a magyar sztár

Itt a nagy bejelentés: Eljegyezte szerelmét a magyar sztár

A hu­mo­rista és 13 évvel fi­a­ta­labb ked­vese alig fél évvel ez­előtt vál­lal­ták fel kap­cso­la­tu­kat.

A hu­mo­rista és 13 évvel fi­a­ta­labb ked­vese alig fél évvel ez­előtt vál­lal­ták fel kap­cso­la­tu­kat.

Ez ám a szerelem: így lepte meg Schobert Norbi Rubint Rékát

Ez ám a szerelem: így lepte meg Schobert Norbi Rubint Rékát

Bo­lon­dul­nak egy­má­sért.

A fit­nesz­há­zas­pár több mint más­fél év­ti­zed után is bo­lon­dul egy­má­sért, és ezt apró fi­gyel­mes­sé­gek­kel ki is mu­tat­ják egy­más­nak.

Meglepő vallomás: Két hónapja szingli a világbajnok magyar sportoló

Meglepő vallomás: Két hónapja szingli a világbajnok magyar sportoló

Végül úgy tűnik, azok­nak lett iga­zuk, akik már a kap­cso­lat ele­jén úgy gon­dol­ták, a nagy kor­kü­lönb­ség miatt ké­rész­életű lesz.

Kiszivárgott: így készül esküvőjére Steiner Kristóf

Kiszivárgott: így készül esküvőjére Steiner Kristóf

Sze­rel­mé­vel au­gusz­tus 31-én mond­ják ki a bol­do­gító igent. Ha­ma­ro­san itt a nagy nap!

Sze­rel­mé­vel au­gusz­tus 31-én mond­ják ki a bol­do­gító igent. Ha­ma­ro­san itt a nagy nap!

Itt az igazság! Tóth Vera elárulta, mire vágyik

Itt az igazság! Tóth Vera elárulta, mire vágyik

Az éne­kesnő elég rég­óta szingli, ott­ho­nát öt ku­tyá­val és egy macs­ká­val osztja meg.

Az éne­kesnő elég rég­óta szingli, ott­ho­nát öt ku­tyá­val és egy macs­ká­val osztja meg. Na­gyon vá­gyik a sze­re­lemre, egy igaz társra, aki­vel meg­oszt­hatja az él­mé­nyeit és a min­den­nap­jait. Ám addig is, amíg nem ta­lálja meg a nagy Őt: sokat dol­go­zik, de arra azért ügyel, hogy min­dig jus­son ideje a ba­rá­ta­ira is.

Lefotózták: rejtélyes férfit ölelget Muri Enikő

Lefotózták: rejtélyes férfit ölelget a szexi magyar énekesnő

Már töb­ben is gra­tu­lál­tak neki az új kap­cso­lat­hoz. De ki lehet az is­me­ret­len pasas?

Már töb­ben is gra­tu­lál­tak neki az új kap­cso­lat­hoz. De ki lehet az is­me­ret­len, ugyan­ak­kor rend­kí­vül jó­képű pasas?

Ezért nincs párkapcsolata a magyar sztárnak

Ezért nincs párkapcsolata a magyar sztárnak

Nyíl­tan be­szél fé­lel­mé­ről.

A pár­kap­cso­la­tok­tól való fé­le­lem nem ör­dög­től való és az is­mert em­be­rek kö­ré­ben sem ritka. Van, aki tit­kolja, de sokak ked­vence nyíl­tan be­szél erről is.

Demcsák Zsuzsa bevallotta, így érzi magát 40 évesen

Demcsák Zsuzsa bevallotta, így érzi magát 40 évesen

A mű­sor­ve­ze­tőt nem za­varja a kora.

A mű­sor­ve­ze­tő­vel az el­múlt évben tör­tén­tek rossz dol­gok, ám vallja, ezek is kel­let­tek ahhoz, hogy újra ön­ma­gára ta­lál­jon.

Nem hiszed el, milyen praktikával keresi a szerelmet Zimány Linda

Nem hiszed el, milyen praktikával keresi a szerelmet Zimány Linda

A gyö­nyörű mo­dell meg­elé­gelte a szing­li­lé­tet. Hiába irigy­lésre méltó az élete, na­gyon vá­gyik egy pár­kap­cso­latra.

Árulkodó fotó: Ez a zenész Radics Gigi új szerelme

Árulkodó fotó: Ez a zenész Radics Gigi új szerelme

A fi­a­tal éne­kesnő eddig csak ti­tok­za­to­san be­szélt erről!

Újra bepasizott Cserpes Laura? Ezt írta...

Újra bepasizott Cserpes Laura? Ezt írta...

A gyö­nyörű éne­kes­nőt az Ins­tag­ram-ol­da­lán kezd­ték el fag­gatni a ra­jon­gói. Meg­lepő vá­laszt adott.

A gyö­nyörű éne­kes­nőt az Ins­tag­ram-ol­da­lán kezd­ték el fag­gatni a ra­jon­gói. Meg­lepő vá­laszt adott.

Óriási örömhír, titokban megy férjhez a TV2 megosztó sztárja!

Óriási örömhír, titokban megy férjhez a TV2 megosztó sztárja!

Az éne­kes­nőt nyolc évvel ez­előtt is­mer­hette és sze­ret­hette meg az or­szág, ami­kor a Me­gasztár ötö­dik éva­dá­ban sze­re­pelt.

Így ünnepelte születésnapját Lola

Így ünnepelte születésnapját Lola

A szexi éne­kesnő a csa­lád­dal és a ba­rá­tok­kal csa­pott egy ki­sebb bulit 30. szü­le­tés­napja al­kal­má­ból. Na­gyon jól érez­ték ma­gu­kat.

A szexi éne­kesnő a csa­lád­dal és a ba­rá­tok­kal csa­pott egy ki­sebb bulit 30. szü­le­tés­napja al­kal­má­ból. Na­gyon jól érez­ték ma­gu­kat.

Így lopnak "énidőt" Ördög Nóráék

Így lopnak "énidőt" Ördög Nóráék

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője kü­lö­nös mód­ját vá­lasz­totta...

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője kü­lö­nös ugyan­ak­kor hasz­nos és tar­tal­mas mód­ját vá­lasz­totta annak, hogy kellő időt sza­kít­son a fér­jé­vel való be­szél­ge­té­sekre.

Válassz egy kártyát - kiderül, mi vár rád a szerelemben EZO

Válassz egy kártyát - kiderül, mi vár rád a szerelemben

Válassz egy kártyát - kiderül, mi vár rád a szerelemben

Egyet­len lap, mégis ren­ge­teg se­gít­sé­get nyújt szá­modra ahhoz, hogy iga­zán bol­dog le­hess.

Durva csókcsatába bonyolódott a Szigeten Janza Kata

Durva csókcsatába bonyolódott a Szigeten Janza Kata

Szép is a sze­re­lem, bár van­nak olyan heves je­le­ne­tek, me­lye­ket talán elég, ha egy pár a négy fal kö­zött ad elő...

Szép is a sze­re­lem, bár van­nak olyan heves je­le­ne­tek, me­lye­ket talán elég, ha egy pár a négy fal kö­zött ad elő...

Vége! Szakított a magyar sztárszínésznő és párja

Vége! Szakított a magyar sztárszínésznő és párja

Két év után újra szingli Os­várt Andi.

Két évig al­ko­tott egy párt Os­várt And­rea és az olasz Ro­berto. Pedig nem­ré­gi­ben a há­zas­sá­got és a babát ter­vez­ték.

Leleplező, pikáns fotó: Zacher Gábor heves csókcsatája a Szigeten

Leleplező, pikáns fotó: Zacher Gábor heves csókcsatája a Szigeten

Egy vörös hajú hölgy ké­nyez­tette.

Alig más­fél hó­napja még egy vörös hajú hölgy ké­nyez­tette a bel­vá­ros kö­ze­pén, most ismét min­den­kit meg­le­pett.

Nem csak ígérgetett: Így szervezi esküvőjét a népszerű magyar rapper

Nem csak ígérgetett: Így szervezi esküvőjét a népszerű magyar rapper

Cur­tis, alig több mint egy éve van együtt sze­rel­mé­vel.

Cur­tis, alig több mint egy éve van együtt sze­rel­mé­vel, de nem kér­dés szá­mukra, hogy együtt fog­nak meg­öre­gedni.

Exszerelme rettegve ment el Orbán Józsi temetésére

Exszerelme rettegve ment el Orbán Józsi temetésére

Orbán Józsi egy­kori sze­relme össze­tört, te­je­sen ma­gára ma­radt. Azt ál­lítja, a ze­nész ba­rá­tai meg­ve­tik őt, el­for­dul­tak tőle.

Orbán Józsi egy­kori sze­relme össze­tört, te­je­sen ma­gára ma­radt. Azt ál­lítja, a ze­nész ba­rá­tai meg­ve­tik őt, el­for­dul­tak tőle.

Így szeretik egymást! Intim fotót posztolt az ágyból Tóth Gabi

Így szeretik egymást! Intim fotót posztolt az ágyból Tóth Gabi

Már­ci­us­ban de­rült ki, hogy az éne­kesnő és Kra­usz Gábor egy párt al­kot­nak.

Már­ci­us­ban de­rült ki, hogy az éne­kesnő és Kra­usz Gábor egy párt al­kot­nak, sze­re­tik egy­mást.

Szívszaggató üzenet, megható, mit kíván férjének Szinetár Dóra!

Szívszaggató üzenet, megható, mit kíván férjének Szinetár Dóra!

A szí­nésznő és ked­vese, Mak­ran­czi Zalán im­má­ron hat éve al­kot­nak egy párt.

Mindjárt itt a nagy nap, íme, Gönczi Gábor esküvőjének részletei

Mindjárt itt a nagy nap, íme, Gönczi Gábor esküvőjének részletei

A hír­adós há­rom­szor kérte meg ked­vese kezét, most pedig éle­tük­ben el­ér­ke­zett a pil­la­nat, hogy össze is há­za­sod­ja­nak.

Az első szerelem sosem múlik: 15 döbbenetes vallomás

Az első szerelem sosem múlik: 15 döbbenetes vallomás

Fe­lejt­he­tet­len él­mény az első...

Fe­lejt­he­tet­len él­mény az első, de vajon mennyi ideig egész­sé­ges nosz­tal­gi­á­val só­vá­rogni utána? Egy netes fó­ru­mon döb­be­ne­tes be­szá­mo­ló­kat osz­tot­tak meg...

Nagy a boldogság a családban: óriási bejelentést tett Gönczi Gábor

Nagy a boldogság a családban: óriási bejelentést tett Gönczi Gábor

Ha­ma­ro­san oltár elé kí­séri kisfia édes­any­ját, Il­di­kót.

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője ha­ma­ro­san oltár elé kí­séri kisfia édes­any­ját, Il­di­kót.

Őszinte vallomás: Egykori szerelme képtelen elengedni Orbán Józsit

Őszinte vallomás: Egykori szerelme képtelen elengedni Orbán Józsit

So­ka­kat meg­döb­ben­tett Orbán Józsi ha­lála, de van­nak, akik kép­te­le­nek el­fo­gadni a ször­nyű vesz­te­sé­get.

Megtisztelő feladatra kérték fel Janza Katát

Megtisztelő feladatra kérték fel Janza Katát, örömmel mondott igent

A ren­ge­teg munka mel­lett talán egy kis la­zí­tásra is jut ideje.

A szí­nésznő nyara iz­gal­ma­san telik, a ren­ge­teg munka mel­lett talán egy kis la­zí­tásra is jut ideje a hónap végén.

Nem bízik pasijában? Különös dolgokat mondott az óriásmellű színésznő

Nem bízik pasijában? Különös dolgokat mondott az óriásmellű színésznő

Egyál­ta­lán nem hiszi, hogy kap­cso­la­tuk örökké tart majd.

Egyál­ta­lán nem hiszi, hogy kap­cso­la­tuk örökké tart majd.

Meglepő módon ismerkedett meg új kedvesével Vámos Erika

Meglepő módon ismerkedett meg új kedvesével Vámos Erika

A mű­sor­ve­ze­tőre két hó­napja ta­lált rá a bol­dog­ság.

A mű­sor­ve­ze­tőre két hó­napja ta­lált rá a bol­dog­ság, ked­ve­sé­vel az in­ter­ne­ten kezd­tek is­mer­kedni egy­más­sal.

Autóbalesetet szenvedett a magyar műsorvezető

Autóbalesetet szenvedett a magyar műsorvezető

Vámos Erika mos­ta­ná­ban ra­gyog.

Vámos Erika mos­ta­ná­ban ra­gyog a bol­dog­ság­tól, két hó­napja ugyanis új sze­re­lem van az éle­té­ben.

Mutatjuk a gyémántgyűrűt: megkérte szerelme kezét Curtis

Mutatjuk a gyémántgyűrűt: megkérte szerelme kezét Curtis

Tö­rök­or­szág­ban tette fel a nagy kér­dést ba­rát­nő­jé­nek a rap­per.

Megmutatta új szerelmét a magyar sztárszínésznő

Megmutatta új szerelmét a magyar sztárszínésznő

Ripli Zsu­zsi a pár­já­val együtt egy bos­ton ter­ri­ert is ka­pott, ami­kor össze­köl­töz­tek.

Ripli Zsu­zsi a pár­já­val együtt egy bos­ton ter­ri­ert is ka­pott, ami­kor össze­köl­töz­tek. Azóta együtt ne­ve­lik a most már két­éves Frey­ját, és vi­szik ma­guk­kal min­den­hová, ahová lehet.

Erre senki nem számított, újra együtt van volt szerelmével L.L. Junior

Erre senki nem számított, újra együtt van volt szerelmével L.L. Junior

A rap­per és ked­vese amo­lyan se veled, se nél­kü­led kap­cso­lat­ban éltek.

A rap­per és ked­vese amo­lyan se veled, se nél­kü­led kap­cso­lat­ban éltek.

Túl van Kiskerón, hihetetlen, kibe szerelmes Dancs Annamari

Túl van Kiskerón, hihetetlen, kibe szerelmes Dancs Annamari

A szí­nész­nőt egy éve hagyta el a férje, ám nem­ré­gi­ben újra rá­ta­lált a bol­dog­ság úgy, hogy nem is ke­reste azt.

Árulkodó fotó, eljegyezte kedvesét Vastag Csaba?

Árulkodó fotó, eljegyezte kedvesét Vastag Csaba?

Úgy tűnik, meg­ta­lálta az iga­zit!

Úgy tűnik, meg­ta­lálta az iga­zit Vas­tag Csaba! Bár a szép­fiú min­dig sej­tel­me­sen be­szél a ma­gán­éle­té­ről, a Ri­post most árul­kodó fo­tóra buk­kant az Ins­tag­ra­mon.

Friss fotót töltött fel Liptai Claudia: nagy a boldogság a családban

Friss fotót töltött fel Liptai Claudia: nagy a boldogság a családban

A nép­szerű mű­sor­ve­zető élete leg­szebb idő­sza­kát éli. Es­kü­vője után fo­lya­ma­to­san nya­ral.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető élete leg­szebb idő­sza­kát éli. Es­kü­vője után fo­lya­ma­to­san nya­ral.