CÍMKE: 'szerelem'
FRISS HÍREK

Óriási változás, ezt tette a válás Gregor Bernadett-tel

Óriási változás, ezt tette a válás Gregor Bernadett-tel

A szí­nésznő hosszú éve­ken ke­resz­tül kép­te­len volt el­fo­gadni saját magát, ám a vá­lása óta sok min­den vál­to­zott.

A szí­nésznő hosszú éve­ken ke­resz­tül kép­te­len volt el­fo­gadni saját magát, ám a vá­lása óta sok min­den vál­to­zott.

Szerelmes fotót osztott meg Hódi Pamela, a rajongók egyből kiszúrtak valamit

Szerelmes fotót osztott meg Hódi Pamela, a rajongók egyből kiszúrtak valamit

Sok gra­tu­lá­ció ér­ke­zett.

A sztár­anyuka Ins­tag­ram-ol­da­lát el­árasz­tot­ták a gra­tu­láló üze­ne­tek.

Átvágva érzi magát Bochkor Gábor

Átvágva érzi magát Bochkor Gábor

A rá­diós úgy érzi, egy­kori ked­vese át­verte és be­csapta őt, és most már úgy gon­dolja, hogy nem kel­lett volna annyi sza­bad­sá­got adnia neki.

A rá­diós úgy érzi, egy­kori ked­vese át­verte és be­csapta őt, és most már úgy gon­dolja, hogy nem kel­lett volna annyi sza­bad­sá­got adnia neki.

Elmúlt a nagy szerelem, kitálalt a szakításról Rippel Feri

Elmúlt a nagy szerelem, kitálalt a szakításról Rippel Feri

Bé­ké­ben vál­tak el egy­más­tól.

Az ar­tista nem­ré­gi­ben sza­kí­tott két év­ti­zed­del fi­a­ta­labb ked­ve­sé­vel. Feri nem bán­kó­dik, hi­szen bé­ké­ben vál­tak el egy­más­tól.

Durva kihívás elé állítja szerelmét a TV2 sztárja

Durva kihívás elé állítja szerelmét a TV2 sztárja

Pa­lá­csik Lilla sze­retné, ha férje le­küz­dené fé­lel­meit, ezért iz­gal­mas dol­got ta­lált ki!

Pa­lá­csik Lilla sze­retné, ha férje le­küz­dené fé­lel­meit, ezért iz­gal­mas dol­got ta­lált ki!

Zimány Lindának elege lett: Ezen változtatni kell

Zimány Lindának elege lett: Ezen változtatni kell

Zi­mány Lin­dá­nál 32 éve­sen be­telt a pohár, elege lett abból, hogy mára szinte csak a kar­ri­er­jé­nek él.

Zi­mány Lin­dá­nál 32 éve­sen be­telt a pohár, elege lett abból, hogy mára szinte csak a kar­ri­er­jé­nek él, ahe­lyett, hogy a csa­lád­ala­pí­tást ter­vez­getné egy hoz­zá­illő férfi ol­da­lán.

Minden titkolózás ellenére kiderült, ki Freddie szerelme

Minden titkolózás ellenére kiderült, ki Freddie szerelme

A Sz­tár­ban sztár fel­lé­pőj­jé­ről ki­de­rült, sze­relme min­den va­sár­nap ott áll a show-műsor szín­pa­dán...

A Sz­tár­ban sztár fel­lé­pője sem­mit nem akar a ma­gán­éle­té­ről meg­osz­tani, mint ki­de­rült, sze­relme min­den va­sár­nap ott áll a show-műsor szín­pa­dán...

Ezért szakított Rippel Feri és fiatal szerelme

Ezért szakított Rippel Feri és 25 évvel fiatalabb szerelme

Ki­lenc hónap után ért véget a sze­re­lem...

Ki­lenc hónap után ért véget Rip­pel Fe­renc és ked­vese Viki kap­cso­lata. Tö­ké­le­tes­nek tűnő sze­rel­mü­ket vajon mi tudta ki­kez­deni?

Döbbenetes fotót osztott meg Curtis a válogatott focista kivégzéséről

Döbbenetes fotót osztott meg Curtis a válogatott focista kivégzéséről

A rap­per fel­há­bo­ro­dá­sá­nak adott nyo­ma­té­kot azzal a fény­kép­pel, me­lyen a le­gen­dás fut­bal­lista lát­ható.

Ilyet még sosem tapasztalt, kitálalt a pasijáról Hódi Pamela

Ilyet még sosem tapasztalt, kitálalt a pasijáról Hódi Pamela

A hí­res­ség a saját be­val­lása sze­rint ko­ráb­ban olyan kap­cso­lat­ban élt, ahol ke­ve­set fog­lal­koz­tak vele.

A hí­res­ség a saját be­val­lása sze­rint ko­ráb­ban olyan kap­cso­lat­ban élt, ahol ke­ve­set fog­lal­koz­tak vele, ezért a mai napig meg­le­pő­dik új párja fi­gyel­mes­sé­gén. És mint tud­juk, a nők szá­mára na­gyon fon­tos, hogy nap mint nap érez­zék a tö­rő­dést, az apró bó­ko­kat, eset­leg aján­dé­ko­kat.

Kitálalt Hódi Pamela szerelme, ilyen a kapcsolata Natival

Kitálalt Hódi Pamela szerelme, ilyen a kapcsolata Natival

Bence őszin­tén me­sélt ér­zé­se­i­ről, azt is el­árulta, hogy hol tar­ta­nak je­len­leg a sztár­anyu­ká­val.

Bence őszin­tén me­sélt ér­zé­se­i­ről, azt is el­árulta, hogy hol tar­ta­nak je­len­leg a sztár­anyu­ká­val.

Ezt nézd, milyen ajándékot kapott Hódi Pamela a szerelmétől!

Ezt nézd, milyen ajándékot kapott Hódi Pamela a szerelmétől!

Hódi Pa­mela nem­rég a Ka­nári-szi­ge­te­ken nya­ralt a kis­lá­nyá­val, ám ami­kor ha­za­ért, meg­le­pe­tés várta.

Hódi Pa­mela nem­rég a Ka­nári-szi­ge­te­ken nya­ralt a kis­lá­nyá­val, ám ami­kor ha­za­ért, meg­le­pe­tés várta.

Elolvadtunk, tündéri fotót mutatott meg Kulcsár Edina

Elolvadtunk, tündéri fotót mutatott meg Kulcsár Edina

Szü­lés előtti és utáni képet posz­tolt.

Szü­lés előtti és utáni kép­pel je­lent­ke­zett a sztár­anyuka. A vég­ered­mény egy­sze­rűen sze­xin bű­bá­josra si­ke­rült! Több mint 60 ezren ked­ve­lik a két fotót.

Különleges emlék: így kérte meg Réka kezét Schobert Norbi

Különleges emlék: így kérte meg Réka kezét Schobert Norbi

El­me­sélte a ro­man­ti­kus rész­le­te­ket.

A fit­nesz­guru a Csak show és más semmi pró­bá­ján me­sélte el a ro­man­ti­kus rész­le­te­ket, rá­cá­folva Tatár Csilla nem min­den ala­pot nél­kü­löző fel­té­te­le­zé­sére.

Különös családi titok derült ki Rossiról

Különös családi titok derült ki Marco Rossiról

A ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya 30 éve sze­rel­mes a fe­le­sé­gébe. Élete párja biz­tatta arra is, hogy mond­jon igent Csá­nyi Sán­dor hí­vá­sára.

A ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya 30 éve sze­rel­mes a fe­le­sé­gébe. Élete párja biz­tatta arra is, hogy mond­jon igent Csá­nyi Sán­dor hí­vá­sára.

Ettől elolvadsz, sok nő cserélne most Hódi Pamelával

Ettől elolvadsz, sok nő cserélne most Hódi Pamelával

Ha­za­tér­tek Pa­miék a nya­ra­lás­ról.

Ha­za­tért Pami és kis­lá­nya a nya­ra­lás­ról. Nagy meg­le­pe­tésbe bot­lot­tak a rep­té­ren!

Válassz egy lapot - elárulja, mit hoz neked a szerelem

Válassz egy lapot - elárulja, mit hoz neked a szerelem

Vajon rád talál a bol­dog­ság? A kap­cso­la­tod erős és szi­lárd marad? Ezekre kapsz vá­laszt most.

Vajon rád talál a bol­dog­ság? A kap­cso­la­tod erős és szi­lárd marad? Ezekre kapsz vá­laszt most.

Berki Krisztián összecsomagolt és elhagyta az országot

Berki Krisztián összecsomagolt és elhagyta az országot

Az izom­ce­leb ter­mé­sze­te­sen nem ment egye­dül, hanem a sze­relme, Mazsi is vele tar­tott.

Az izom­ce­leb ter­mé­sze­te­sen nem ment egye­dül, hanem a sze­relme, Mazsi is vele tar­tott.

Rajongóitól kér segítséget Pintér Tibor kedvese

Rajongóitól kér segítséget Pintér Tibor kedvese

Frida és Tenya sze­rint ez a meg­ol­dás.

Frida és Tenya sze­rint ez lesz a leg­jobb meg­ol­dás kap­cso­la­tuk meg­men­té­sére.

Párjaik drukkoltak a Csak show és más semmi sztárjainak

Párjaik drukkoltak a Csak show és más semmi sztárjainak

Biz­tató sza­vak­kal druk­kol­tak.

A TV2 si­ker­mű­so­rá­nak stú­di­ó­jába pén­tek este sok hí­res­ség el­lá­to­ga­tott, hogy biz­tató sza­vak­kal druk­kol­jon ked­ve­sé­nek.

Megdöbbentő dolgot mondott a rács mögött Pásztor Anna késes zaklatója

Megdöbbentő dolgot mondott a rács mögött Pásztor Anna késes zaklatója

A du­na­szer­da­he­lyi férfi ál­lítja: még min­dig fülig sze­rel­mes.

A du­na­szer­da­he­lyi férfi ál­lítja: még min­dig fülig sze­rel­mes az éne­kes­nőbe.

Csattant a csók, így ünnepelt a magyar sztár a kamerák előtt

Csattant a csók, így ünnepelt a magyar sztár a kamerák előtt

Babos Tímea a vi­lág­baj­noki döntő meg­nye­rése után bol­do­gan om­lott sze­relme nya­kába.

Babos Tímea a vi­lág­baj­noki döntő meg­nye­rése után bol­do­gan om­lott sze­relme nya­kába.

Berki Krisztián kislánya rajong anyukája új szerelméért

Berki Krisztián kislánya rajong anyukája új szerelméért

Hódi Pa­mela ra­gyog a bol­dog­ság­tól, mos­ta­ná­ban min­den jól ala­kul az éle­té­ben.

Elképesztő dolgot tett a Várban Nacsa Olivér

Elképesztő dolgot tett a Várban Nacsa Olivér

Nacsa Oli­vér a Vár­ban sé­tált ked­ve­sé­vel, ami­kor hir­te­len dön­töt­tek...

Nacsa Oli­vér a Budai Vár­ban sé­tált ked­ve­sé­vel, ami­kor hir­te­len el­ha­tá­ro­zásra ju­tot­tak... Nem so­káig te­ke­tó­ri­áz­tak, be­men­tek az ön­kor­mány­zat­hoz. A hu­mo­rista ked­ve­sé­nek le­esett az álla.

Lakatlan szigeten romantikázott Edvin Marton és felesége

Lakatlan szigeten romantikázott Edvin Marton és felesége

A cso­dá­la­tos uta­zás­ról ké­szült egy vi­deo­klip, mely­hez a he­ge­dű­mű­vész egy sze­rel­mes dalt is írt.

A cso­dá­la­tos uta­zás­ról ké­szült egy vi­deo­klip, mely­hez a he­ge­dű­mű­vész egy sze­rel­mes dalt is írt.

Óriási boldogság, összeköltözött kedvesével Fresh Andi!

Óriási boldogság, összeköltözött kedvesével Fresh Andi!

Két hó­napja van együtt a sze­rel­mé­vel, jól­le­het, már ti­zenöt éve is­me­rik egy­mást. Andi most úgy érzi, végre révbe ért.

Két hó­napja van együtt a sze­rel­mé­vel, jól­le­het, már ti­zenöt éve is­me­rik egy­mást. Andi most úgy érzi, végre révbe ért.

Leleplező fotó: újra bepasizott a magyar sztárszínésznő

Leleplező fotó: újra bepasizott a magyar sztárszínésznő

Ismét rá­ta­lált a bol­dog­ság a nép­szerű szí­nész­nőre, aki le sem ta­gad­hatná, hogy bol­do­gabb, mint va­laha.

Ismét rá­ta­lált a bol­dog­ság a nép­szerű szí­nész­nőre, aki le sem ta­gad­hatná, hogy bol­do­gabb, mint va­laha.

Megmentik szerelmüket: Nagy bejelentést tett Pintér Tibor szerelme

Megmentik szerelmüket: Nagy bejelentést tett Pintér Tibor szerelme

Bár az utóbbi hetek ese­mé­nyei után sokan gon­dol­hat­ják, hogy kap­cso­la­tuk ha­lálra van ítélve, a fi­a­tal lány nem így látja.

Dúl a szerelem: romantikus fotón a magyar énekes és kedvese!

Dúl a szerelem: romantikus fotón a magyar énekes és kedvese!

A nép­szerű rap­per és csi­nos ked­vese so­káig se veled, se nél­kü­led kap­cso­lat­ban éltek, most azon­ban bol­do­gab­bak, mint va­laha.

Oszter Sándort hét szeretője elől nyúlta le felesége

Oszter Sándort hét szeretője elől nyúlta le felesége

Ne­vetve vá­gott vissza...

Do­na­tella csak hosszas ud­var­lás után mon­dott igent a szí­nész­nek, de ekkor meg­je­len­tek a rossz­in­du­latú ás­ká­ló­dók, akik sug­do­lózni kezd­tek.

Elköltözik testvérétől Tóth Gabi

Elköltözik testvérétől Tóth Gabi

Ha a har­ma­dik ke­rü­let­ben van kiadó csa­ládi házad, nyert ügyed van!

Ha a har­ma­dik ke­rü­let­ben van kiadó csa­ládi házad és imád­nád, ha egy sztár élne benne, Gabi a te em­be­red.

Kitálalt volt barátjáról Gáspár Győző lánya, ezt mondta a férfiről!

Kitálalt volt barátjáról Gáspár Győző lánya, ezt mondta a férfiről!

Eve­lin és első sze­relme már két éve nem al­kot­nak egy párt, a lány­nak ettől füg­get­le­nül meg­van a vé­le­mé­nye Ta­más­ról.

Eve­lin és első sze­relme már két éve nem al­kot­nak egy párt, a lány­nak ettől füg­get­le­nül meg­van a vé­le­mé­nye Ta­más­ról.

Kiszivárgott: szakított a közkedvelt magyar sztárpár

Kiszivárgott: szakított a közkedvelt magyar sztárpár

Mi tör­tén­he­tett?

Zá­tonyra fu­tott Muri Enikő pár­kap­cso­lata! Az éne­kesnő csak a nyár kö­ze­pén je­len­tette be, hogy újra bol­dog Cseke Ka­tinka ex­férje mel­lett. Mi tör­tén­he­tett?

Kiderült, válása után kivel boldog most Takáts Tamás

Kiderült, válása után kivel boldog most Takáts Tamás

Nehéz idő­sza­kon van túl...

Az éne­kest ret­te­ne­te­sen meg­vi­selte volt fe­le­sége fél­té­keny­ke­dése, nehéz idő­sza­kon van túl, új sze­rel­mé­vel na­gyon bol­dog...

Ennél röhejesebb párkereső fotókat még életedben nem láttál

Ennél röhejesebb párkereső fotókat még életedben nem láttál

Ami­kor va­laki új part­nert keres, akkor igyek­szik a leg­jobb arcát mu­tatni. Na de ők...

Ami­kor va­laki új part­nert keres, akkor igyek­szik a leg­jobb arcát mu­tatni. Na de ők...

Hoppá, ilyen esküvőre készül a magyar énekesnő

Hoppá, ilyen esküvőre készül a magyar énekesnő

Az éne­kes­nőre más­fél évvel ez­előtt ta­lált rá a sze­re­lem egy férfi ol­da­lán, aki­vel 15 éve ápol­tak szo­ros ba­rát­sá­got.

Az éne­kes­nőre más­fél évvel ez­előtt ta­lált rá a sze­re­lem egy férfi ol­da­lán, aki­vel 15 éve ápol­tak szo­ros ba­rát­sá­got.

Beszédes fotók: Ancsika megbocsátott Stohl Andrásnak!

Beszédes fotók: Ancsika megbocsátott Stohl Andrásnak!

A csi­nos tánc­mű­vész maga mö­gött hagyta a múl­tat, meg­bo­csá­totta egy­kori pár­já­nak, hogy el­hagyta őt egy másik nőért.

Vi­dám­ság és ben­ső­sé­ges érin­té­sek: két évvel a sza­kí­tá­suk után ezek jel­lem­zik Stohl And­rás és volt párja, An­csika kap­cso­la­tát. A csi­nos tánc­mű­vész maga mö­gött hagyta a múl­tat, meg­bo­csá­totta egy­kori pár­já­nak, hogy el­hagyta őt egy másik nőért.

Árulkodó fotó, babát vár Berki Krisztián szerelme?

Árulkodó fotó, babát vár Berki Krisztián szerelme?

Meg­lepő hoz­zá­szó­lásra buk­kan­tunk az izom­ce­leb sze­rel­mé­nek Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Meg­lepő hoz­zá­szó­lásra buk­kan­tunk az izom­ce­leb sze­rel­mé­nek Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Ez ám a szerelem: drága ékszerrel lepte meg párja a magyar énekesnőt!

Ez ám a szerelem: drága ékszerrel lepte meg párja a magyar énekesnőt!

Vil­lá­nyi Andi hetek óta Ame­ri­ká­ban ki­rán­dul az egyik ba­rát­nő­jé­vel, párja azon­ban így is meg­ta­lálta az al­kal­mat, hogy Ma­gyar­or­szág­ról ked­ves­ked­jen neki.

Ez történt, amikor a férfi életében először kiejtette a száján: szeretlek

Ez történt, amikor a férfi életében először kiejtette a száján: szeretlek

Sok­szor a nők nem jól fo­gad­ják, és olyan is van, hogy a férfi rosszul idő­zít. Rend­kí­vül kínos tör­té­ne­tek kö­vet­kez­nek!

Szerelmes fotót osztott meg a magyar focisztár

Szerelmes fotót osztott meg a magyar focisztár

A két Eu­rópa-baj­noki se­lej­tező kö­zött van ideje a pár­jára is a ma­gyar fut­ball nagy re­mény­sé­gé­nek.

A két Eu­rópa-baj­noki se­lej­tező kö­zött van ideje a pár­jára is a ma­gyar fut­ball nagy re­mény­sé­gé­nek.

Berki vallomása Mazsiról: Fontosabb vagyok neki, mint a családja!

Berki vallomása Mazsiról: Fontosabb vagyok neki, mint a családja!

Új ked­ve­sé­vel min­den­ben passzol­nak egy­más­hoz.

A mű­sor­ve­zető a mos­tani kap­cso­la­tá­ban érzi leg­in­kább, hogy bol­dog és elé­ge­dett, új ked­ve­sé­vel min­den­ben passzol­nak egy­más­hoz.

Drámai vallomás: vérlázító, amit a pasija művelt Király Lindával

Drámai vallomás: vérlázító, amit a pasija művelt Király Lindával

Eddig soha nem hal­lott tit­ko­kat árult el sze­relmi éle­té­ről a nép­szerű éne­kesnő.

Eddig soha nem hal­lott tit­ko­kat árult el sze­relmi éle­té­ről a nép­szerű éne­kesnő.

Liptai Claudia férjére fenik a fogukat a nők: Ezt üzente a műsorvezető

Liptai Claudia férjére fenik a fogukat a nők: Ezt üzente a műsorvezető

Nem kér­dés, hogy nyá­ron sok nő szíve össze­tört, ami­kor Lip­tai Cla­u­dia és férje, Pa­taki Ádám ki­mondta a bol­do­gító igent.

Adásban szólta el magát: Intim titkot árult el Király Viktor

Adásban szólta el magát: Intim titkot árult el Király Viktor

Ki­rály Vik­tor és sze­relme.

Ki­rály Vik­tor és sze­relme kö­zött nagy az össz­hang. Az éne­kes kap­cso­lata bol­dog és ki­egyen­sú­lyo­zott.

Élvezi az életet, sikert sikerre halmoz Várkonyi Andrea

Élvezi az életet, sikert sikerre halmoz Várkonyi Andrea

Az utóbbi évek­ben meg­vál­to­zott.

Pót­haj, mű­szem­pilla, me­rész és szexi ruhák: Vár­ko­nyi And­rea az utóbbi évek­ben tel­je­sen meg­vál­to­zott. Ám, nem­csak a kül­se­jét vette tel­jes re­no­vá­lás alá, de közel a negy­ven­hez úgy dön­tött, az ál­mait is meg­va­ló­sítja: be­irat­ko­zott a pszi­cho­ló­gia szakra, és tel­je­sen új éle­tet kez­dett.

Ízekre szedi a net ezt a nőt - nem hiszed el, mit tett a pasijával

Ízekre szedi a net ezt a nőt - nem hiszed el, mit tett a pasijával

Ennél el­ké­pesz­tőbb uta­sí­tá­so­kat még nem is lát­tunk. Olyan lis­tát ka­pott a férfi, hogy a fal adja a má­si­kat!

Elszökött az országból a magyar sztárpár: ez az oka!

Elszökött az országból a magyar sztárpár: ez az oka!

Hir­te­len dön­tést hoz­tak a sze­rel­me­sek! Össze­cso­ma­gol­ták a bő­rönd­je­i­ket és le­lép­tek.

Hir­te­len dön­tést hoz­tak a sze­rel­me­sek! Össze­cso­ma­gol­tak és le­lép­tek.

Elképesztően őszinte ez a személyiségteszt - mindent elárul párkapcsolatodról!

Elképesztően őszinte ez a személyiségteszt - mindent elárul párkapcsolatodról!

Ez a na­gyon iz­gal­mas teszt ren­ge­teg ti­tok­ról fel­leb­benti a fáty­lat. Tudd meg, mi­lyen va­ló­já­ban a sze­relmi éle­ted.

Meglepő titkot árult el a híres magyar énekes

Meglepő titkot árult el a híres magyar énekes

Vik­tor és Anita már egy éve élnek bol­dog pár­kap­cso­lat­ban.

Vik­tor és Anita már egy éve élnek bol­dog pár­kap­cso­lat­ban.

Demcsák Zsuzsa újra szerelmes: ez a férfi rabolta el a szívét

Demcsák Zsuzsa újra szerelmes: ez a férfi rabolta el a szívét

Dem­csák Zsu­zsa meg­ta­lálta he­lyét a ka­me­rán túli élet­ben, és újra sze­rel­mes. Táv­kap­cso­lat­ban él ..

Dem­csák Zsu­zsa meg­ta­lálta he­lyét a ka­me­rán túli élet­ben, és újra sze­rel­mes. Táv­kap­cso­lat­ban él kül­föl­dön dol­gozó pár­já­val..

Rózsaszállal a szájában kért bocsánatot megcsalt feleségétől a magyar színész

Rózsaszállal a szájában kért bocsánatot megcsalt feleségétől a magyar színész

A le­gen­dás ma­gyar szí­nész­ről fe­le­sége pon­to­san tudta, mit tett.

A le­gen­dás ma­gyar szí­nész­ről fe­le­sége pon­to­san tudta, mit tett.

Új apát talált kisfiának az elhagyott Dancs Annamari

Új apát talált kisfiának az elhagyott Dancs Annamari

Bol­dog pár­kap­cso­lat­ban él.

Még tart a vá­lása Kis­ke­ró­val, de már bol­dog pár­kap­cso­lat­ban él a szí­nésznő.

Ez a helyzet Tolvai Reni és Kállay Saunders között: megszólaltak!

Ez a helyzet Tolvai Reni és Kállay Saunders között: megszólaltak!

Sosem tet­ték ki a ki­ra­katba a ma­gán­éle­tü­ket.

Sosem tet­ték ki a ki­ra­katba a ma­gán­éle­tü­ket, ezért sem le­he­tett soha tudni, va­lódi sze­re­lem van-e kö­zöt­tük.

Csúnyán elszólta magát Berki Krisztián szerelme

Csúnyán elszólta magát Berki Krisztián szerelme

Berki Krisz­tián ked­vese el­árulta, mi az, ami egy­ál­ta­lán nem hi­ány­zik most neki.

Az izom­ce­leb, Berki Krisz­tián ked­vese, Ka­tona Re­náta, Mazsi egy té­vé­mű­sor­ban árulta el, mi az, ami egy­ál­ta­lán nem hi­ány­zik most neki. Vajon mit szól mind­eh­hez a sze­relme, aki egy egé­szen kü­lön­le­ges élő­lényre vá­gyik, s nehéz le­be­szélni arról, amit egy­szer a fe­jébe vett?

Erre senki sem számított: anya lett a magyar énekesnő

Erre senki sem számított: anya lett a magyar énekesnő

Fresh Andi már nem szingli többé, párra ta­lált, pár­já­val együtt pedig gye­re­kei is let­tek...

Fresh Andi már nem szingli többé, párra ta­lált, pár­já­val együtt pedig gye­re­kei is let­tek...

Felvállalta, új pasija van Xantus Barbarának

Felvállalta, új pasija van Xantus Barbarának

A szí­nésznő hét éve vált el. Azóta egye­dül volt, most be­val­lotta, hogy újra bol­dog pár­kap­cso­lat­ban él.

A szí­nésznő hét éve vált el. Azóta egye­dül volt, most be­val­lotta, hogy újra bol­dog pár­kap­cso­lat­ban él.

Megmutatta 33 évvel fiatalabb szerelmét a mulatós sztár

Megmutatta 33 évvel fiatalabb szerelmét a mulatós sztár

MC Hawe 20 éves lánnyal, Fan­ni­val jár

MC Hawer szep­tem­ber ele­jén, az MC Hawer és Tekknő izsó­falvi fel­lé­pé­sén kez­dett sze­mezni egy bájos, barna 20 éves lánnyal, Fan­ni­val...

Magánéletéről vallott a TV2 sztárja: Nehezen kötelezi el magát

Magánéletéről vallott a TV2 sztárja: Nehezen kötelezi el magát

Őszin­tén be­szélt az éle­té­ről.

Im­má­ron más­fél éve annak, hogy reg­ge­lente a Mokka nézői Szabó Dó­rá­val éb­red­het­nek, így könnyen azt gon­dol­hat­ják, hogy min­dent tud­nak róla. Az eg­zo­ti­kus meg­je­le­nésű mű­sor­ve­zető azon­ban jóval sok­ol­da­lúbb annál, mint amit a több­ség tud róla.

Apja mutatta be szerelmének a TV2 sztárját!

Apja mutatta be szerelmének a TV2 sztárját!

A Ri­post­nak be­szélt az éle­té­ről.

A Sz­tár­ban Sz­tár­ban tér vissza anya­csa­tor­ná­já­hoz Szőcs Reni, aki­vel az el­múlt két évben na­gyot for­dult a világ. Sza­kí­tása után rá­ta­lált a sze­re­lem, új ked­ve­sé­vel más­fél éve bol­dog pár­kap­cso­lat­ban él. A Star Academy győz­tese a Ri­post-nak be­szélt arról, ho­gyan ala­kul az élete.

Óriási bejelentést tett a 70 éves Rózsa György, sokan meglepődtek

Óriási bejelentést tett a 70 éves Rózsa György, sokan meglepődtek

Mit szá­mít a kor? Gra­tu­lá­lunk az örök­ifjú mű­sor­ve­ze­tő­nek!

Mit szá­mít a kor? Gra­tu­lá­lunk az örök­ifjú mű­sor­ve­ze­tő­nek!

Megható, ezt teszi Liptai Claudia férje, hogy ne érezze magát egyedül

Megható, ezt teszi Liptai Claudia férje, hogy ne érezze magát egyedül

Pa­taki Ádám egy csa­ládi vál­lal­ko­zást, édes­apja örök­sé­gét viszi to­vább im­má­ron négy éve. Most őszin­tén be­szélt az ér­zé­se­i­ről.

Új fejezethez érkezett Nacsa Olivér és menyasszonya élete

Új fejezethez érkezett Nacsa Olivér és menyasszonya élete

Tel­jes az össz­hang kö­zöt­tük.

Nem­csak a ma­gán­élet­ben, hanem a mun­ká­ban is tel­jes az össz­hang és a har­mó­nia Nacsa Oli­vér és meny­asszo­nya, So­mossy Bar­bara kö­zött.

Hien vallomása: Csak kalandjaim voltak Amerikában

Hien vallomása: Csak kalandjaim voltak Amerikában

Az éne­kesnő hosszú idő után hu­za­mo­sabb időt tölt majd itt­hon, mi­u­tán le­he­tő­sé­get ka­pott a TV2 si­ker­mű­so­rá­ban, a Sz­tár­ban Sz­tár­ban.

Anya­csa­tor­nája ked­véért ha­za­tért Ma­gyar­or­szágra Hien! Az éne­kesnő hosszú idő után hu­za­mo­sabb időt tölt majd itt­hon, mi­u­tán le­he­tő­sé­get ka­pott a TV2 si­ker­mű­so­rá­ban, a Sz­tár­ban Sz­tár­ban.

Újra szerelemes Árpa Attila: mindent elmond a jó barát

Újra szerelemes Árpa Attila: mindent elmond a jó barát

Nem­rég még a sza­kí­tás­ról szól­tak a hírek, ám úgy tűnik, Árpa At­tila újra sze­rel­mes...

Nem­rég még a sza­kí­tás­ról szól­tak a hírek, ám úgy tűnik, Árpa At­tila újra sze­rel­mes...

Németh Kristóf boldog: sorsdöntő lépésre szánta el magát

Németh Kristóf boldog: sorsdöntő lépésre szánta el magát

Né­meth Kris­tóf úgy érezte itt van az idő, ezért a szí­nész-ren­dező Mál­tán kérte meg sze­relme kezét, mi­köz­ben a TV2 A leg­bát­rabb páros című mű­so­rát for­gat­ták.

Felvállalta szerelmét a 78 éves sztár, feleannyi idős nővel jött össze

Felvállalta szerelmét a 78 éves sztár, feleannyi idős nővel jött össze

Az óri­ási kor­kü­lönb­ség el­le­nére a sztár­pár na­gyon jól kijön egy­más­sal, a ba­rá­taik sze­rint is össze­il­le­nek.

Lefotóztuk, gyönyörű jegygyűrűt villantott Németh Kristóf kedvese

Lefotóztuk, gyönyörű jegygyűrűt villantott Németh Kristóf kedvese

Sors­döntő lé­pésre szánta el magát az egy­kori so­ro­zat­sztár.

Sors­döntő lé­pésre szánta el magát az egy­kori so­ro­zat­sztár.

Titokban ment férjhez Nyári Edit

Titokban ment férjhez Nyári Edit: itt vannak a részletek

Nyári Ká­roly büszke apa­ként kí­sérte az oltár elé lá­nyát, Edi­tet.

Nyári Ká­roly büszke apa­ként kí­sérte az oltár elé lá­nyát, Edi­tet.

Óriási örömhír: Gyermeket vár a dögös magyar sztár

Óriási örömhír: Gyermeket vár a dögös magyar sztár

Bővül a Sof­ron csa­lád.

Bővül a Sof­ron csa­lád, a csi­nos mű­sor­ve­zető maga osz­totta meg a jó hírt kö­ve­tő­i­vel. A friss há­za­sok nagy álma válik va­lóra a gyer­mek­ál­dás­sal.

Ilyen egy mintaférj: mindenki Meghant irigyli Harry törődése miatt

Ilyen egy mintaférj: mindenki Meghant irigyli Harry törődése miatt

A 34 éves her­ceg lát­ha­tóan tiszta szí­vé­ből sze­reti fe­le­sé­gét.

A 34 éves her­ceg lát­ha­tóan tiszta szí­vé­ből sze­reti fe­le­sé­gét, akit min­den meg­moz­du­lá­sá­ban tá­mo­gat is.