CÍMKE: 'szerelem'

Lebukott a színésznő: Új szerelmével kaptuk lencsevégre Pokorny Liát!

Lebukott a színésznő: Új szerelmével kaptuk lencsevégre Pokorny Liát!

A gyö­nyörű szí­nésznő be­val­lotta la­punk­nak: meg­ta­lálta élete pár­ját! Fotó is ké­szült róluk!

A szerelem inspirálja Cserpes Laurát!

A szerelem inspirálja Cserpes Laurát!

Kü­lön­le­ges ön­álló est­tel ké­szül ra­jon­gó­i­nak...

Kü­lön­le­ges ön­álló est­tel ké­szül ra­jon­gó­i­nak a gyö­nyörű éne­kesnő, aki exk­lu­zív szak­mai és ma­gán­életi tit­ko­kat árult el a Ri­post-nak...

Kiderült a titok: Ezért szakított vőlegényével Weisz Fanni

Kiderült a titok: Ezért szakított vőlegényével Weisz Fanni

Le­rán­totta a lep­let! A gyö­nyörű mo­dell hó­na­po­kig külön élt sze­rel­mé­től, Haj­másy Pé­ter­től.

Le­rán­totta a lep­let! A gyö­nyörű mo­dell hó­na­po­kig külön élt sze­rel­mé­től, Haj­másy Pé­ter­től.

Fodor Zsóka nem tudja, mikor vesztette el szüzességét

Fodor Zsóka nem tudja, mikor vesztette el szüzességét

Az első sze­rel­mé­ről me­sélt.

Az egy­kori Magdi anyus szí­ve­sen em­lék­szik vissza élete első sze­rel­mére - a kap­cso­lat nem egy for­du­la­tot meg­élt.

Rubint Rella így árulta el, mennyire szerelmes!

Rubint Rella így árulta el, kibe szerelmes!

A sze­rel­me­sek vá­ro­sá­ban, Ve­ro­ná­ban fel­ke­reste Júlia szob­rát, ahol helyi szo­kás sze­rint... A ka­mera min­dent vett!

A sze­rel­me­sek vá­ro­sá­ban, Ve­ro­ná­ban fel­ke­reste Júlia szob­rát, ahol helyi szo­kás sze­rint... A ka­mera min­dent vett!

Náluk bizarrabb párkeresőket még nem látott a Tinder! És te sem!

Náluk bizarrabb párkeresőket még nem látott a Tinder! És te sem!

Nem kell min­den fo­tó­nak szu­per­nek len­nie. De ezt ho­gyan gon­dol­ták...?

Nem kell min­den fo­tó­nak szu­per­nek len­nie. De ezt mégis ho­gyan gon­dol­ták...?

Rékasi beismerte: Meggondolatlan dolgot csinált a kórházban Pikalival!

Rékasi beismerte: Meggondolatlan dolgot csinált a kórházban Pikalival!

Meg­döb­bentő val­lo­más­sal állt elő a be­te­ges­kedő szí­nész! Csoda, hogy még együtt van­nak Ger­dá­val!

Jön az ötödik baba? Stohl András elszólta magát!

Jön az ötödik baba? Stohl András elszólta magát!

Gyö­ke­re­sen meg­vál­to­zik az élete...

A szí­nész egy rá­dió­mű­sor­ban árulta el féltve őr­zött tit­kát! Ha­ma­ro­san gyö­ke­re­sen meg­vál­to­zik az élete...

43 évesen újra szülne A Nagy Duett sztárja

43 évesen újra szülne A Nagy Duett sztárja

Haté­ves lesz idén az éne­kesnő első gyer­meke, Maja. Az éne­kesnő most 42 éves, de nem fél attól, hogy kora miatt baj lenne a ba­bá­val.

Haté­ves lesz idén az éne­kesnő első gyer­meke, Maja. Az éne­kesnő most 42 éves, de nem fél attól, hogy kora miatt baj lenne a ba­bá­val.

Hoppá, lehet, hogy újra bepasizott Aleska?

Hoppá, lehet, hogy újra bepasizott Aleska?

Már fél éve annak, hogy sza­kí­tott...

Már fél éve annak, hogy sza­kí­tott ko­rábbi part­ne­ré­vel, At­ti­lá­val, aki­vel több mint egy év együtt­lét után be­lát­ták, hogy sze­rel­mük a vége felé már in­kább ba­rát­sággá sze­lí­dült. Mos­tanra vi­szont na­gyon úgy tűnik, hogy Sáf­rány Emese, Ale­ska újra bol­dog...

Megmutatta kisbabáját Michelisz Norbi!

Megmutatta kisbabáját Michelisz Norbi!

Meg­ható fotó.

Mi­che­lisz Norbi élete bő két hét­tel ez­előtt vál­to­zott meg vég­ér­vé­nye­sen, már­cius 31-én sze­relme, Jo­hanna vi­lágra hozta első közös gyer­me­kü­ket.

Csúnyán átverték a jóképű szívtiprót, még mindig szenved

Csúnyán átverték a jóképű szívtiprót, még mindig szenved

Meg­döb­bentő rész­le­te­ket árult el fris­sen véget ért kap­cso­la­tá­ról a TV2 fi­a­tal te­het­sége, Jabin Peti.

Meg­döb­bentő rész­le­te­ket árult el fris­sen véget ért kap­cso­la­tá­ról a TV2 fi­a­tal te­het­sége, Jabin Peti.

Megdöbbentő vallomás: felkészült a halálra a legendás magyar színész

Megdöbbentő vallomás: felkészült a halálra a legendás magyar színész

Be­töl­tötte 83. élet­évét Bod­rogi Gyula, aki sze­ren­csés­nek tartja magát.

Be­töl­tötte 83. élet­évét Bod­rogi Gyula, aki na­gyon sze­ren­csés­nek tartja magát. Ma is aktív éle­tet él, de tisz­tá­ban van vele, hogy ő sem él örökké. Ki­sebb egész­ség­ügyi prob­lé­mái van­nak, de úgy van vele, ez az ő ko­rá­ban már ter­mé­sze­tes.

Hihetetlen bejelentést tett Kasza Tibi: élő adásban kérte meg barátnője kezét

Hihetetlen bejelentést tett Kasza Tibi: élő adásban kérte meg barátnője kezét

Kasza Tibor A Nagy Duett adá­sá­ban kérte meg ba­rát­nője, Man­ker kezét.

Kasza Tibor A Nagy Duett adá­sá­ban kérte meg ba­rát­nője, Man­ker kezét.

Saját magának nyeri a milliós pereket Zimány Linda!

Saját magának nyeri a milliós pereket Zimány Linda!

Rit­kán be­szél a ma­gán­éle­té­ről!

Rit­kán be­szél a ma­gán­éle­té­ről, ám sok­szor még ezt is meg­bánja! Sokat bán­tot­ták az el­múlt évek­ben, de most már ő is fel­vette a kesz­tyűt!

Tóth Gabi megerősítette a pletykát

Tóth Gabi megerősítette a pletykát

Min­den­kit meg­le­pett.

Min­den­kit meg­le­pett.

"Szeretlek!" - írták a férjüknek! Itt a válaszok!

"Szeretlek!" - írták a férjüknek! Itt a válaszok!

Hi­he­tet­len kí­sér­let.

Hi­he­tet­len kí­sér­let, ami hó­na­pok óta láz­ban tartja a vi­lá­got. És azóta is egyre ér­kez­nek az új vá­la­szok, és ezen derül öt kon­ti­nens. Pró­báld ki te is!

Hoppá: Babára vágyik a szuperdögös magyar sztármodell

Hoppá: Babára vágyik a szuperdögös magyar sztármodell

Mi­halik Enikő ter­vezi a jövőt...

Mi­halik Enikő 29 éve­sen mo­dell­kar­ri­erje csú­csán van, de már ter­vezi a jövőt, mely­ben ott sze­re­pel a csa­lád­ala­pí­tás és a gyer­mek­vál­la­lás kér­dése is.

Két férfibe szerelmes egyszerre az Operettszínház sztármamija

Két férfibe szerelmes egyszerre az Operettszínház sztármamija

Az Ope­rett­szín­ház sztár­pár­já­hoz, egy hó­napja ér­ke­zett meg Ádám.

Az Ope­rett­szín­ház sztár­pár­já­hoz, egy hó­napja ér­ke­zett meg Ádám.

Ők a net új sztárjai, örök hűséget fogadtak egymásnak az elsősök

Ők a net új sztárjai, örök hűséget fogadtak egymásnak az elsősök

Hat éve tart a gye­rek­sze­re­lem, Vivi és Pat­rik meg van győ­ződve róla, hogy a sírig együtt ma­rad­nak.

Hat éve tart a gye­rek­sze­re­lem, Vivi és Pat­rik a sírig együtt ma­radna.

Vásáry André készen áll egy új szerelemre!

Vásáry André készen áll egy új szerelemre!

Az éne­kes ne­he­zen he­verte ki a leg­utóbbi csa­ló­dá­sát, de már örülne, ha újra bol­dog le­hetne. Volt ked­ve­sé­vel nem vál­tak el dur­ván, iga­zán meg­si­ratta azt a kap­cso­la­tot.

Az éne­kes ne­he­zen he­verte ki a leg­utóbbi csa­ló­dá­sát, de már örülne, ha újra bol­dog le­hetne.

Lelki háttere van Orosz Barbi hajszín váltásának

Lelki háttere van Orosz Barbi hajszín váltásának

Eddig nem be­szélt róla.

Orosz Barbi eddig nem be­szélt róla, de pon­tos okai van­nak, hogy meg­vált vörös fürt­je­i­től...

Nyilvánosan esett egymásnak a szerelmespár

Nyilvánosan esett egymásnak a szerelmespár

Nagy Ervin nem tu­dott ural­kodni...

Nagy Ervin nem tu­dott ural­kodni magán, egy nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyen ke­ve­re­dett heves csók­csa­tába új sze­rel­mé­vel, Bor­bély Ale­xand­rá­val.

Danny Blue 77 pontos listát írt az ideális nőről

Danny Blue 77 pontos listát írt az ideális nőről

A men­ta­lista vá­gyik már az igaz sze­re­lemre, ez azon­ban egy­előre el­ke­rülte őt.

A men­ta­lista vá­gyik már az igaz sze­re­lemre, ez azon­ban egy­előre el­ke­rülte őt.

Rosszul viseli Timi hiányát Andy Vajna

Rosszul viseli Timi hiányát Andy Vajna

Hó­na­pok óta Ame­ri­ká­ban tar­tóz­ko­dik Vajna Timi, aki el­tö­kélte, hogy meg­szerzi az ame­ri­kai ál­lam­pol­gár­sá­got. Min­den­nap be­szél­nek.

Hó­na­pok óta Ame­ri­ká­ban tar­tóz­ko­dik Vajna Timi, aki el­tö­kélte, hogy meg­szerzi az ame­ri­kai ál­lam­pol­gár­sá­got.

Elhagyta a férje! Nehéz időszakon megy át A Nagy Duett sztárja

Elhagyta a férje! Nehéz időszakon megy át A Nagy Duett sztárja

A szí­nésznő 23 év után újra szingli. Élete leg­ne­he­zebb idő­sza­kát éli, mivel férje úgy dön­tött, más­sal foly­tatja to­vább.

Kiderült, hol és mikor lesz Molnár Andi esküvője

Kiderült, hol és mikor lesz Molnár Andi esküvője

Vé­sze­sen kö­ze­leg a nagy nap!

Vé­sze­sen kö­ze­leg a nagy nap idő­pontja.

Kordáék nagy titkot árultak el a kapcsolatukról!

Kordáék nagy titkot árultak el a kapcsolatukról!

Korda Györ­gyöt egy­kor az or­szág leg­na­gyobb nő­csá­bá­szá­nak tar­tot­ták.

Korda Györ­gyöt egy­kor az or­szág leg­na­gyobb nő­csá­bá­szá­nak tar­tot­ták. Ha­ma­ro­san azon­ban 40 éves há­za­sok lesz­nek Klá­ri­ká­val. Őszin­tén me­sél­tek a sze­rel­mük­ről és az első ta­lál­ko­zá­sok­ról.

Tíz év hallgatás után megtörte a csendet BB Évi: Futó kalandjaim vannak!

Tíz év hallgatás után megtörte a csendet BB Évi: Futó kalandjaim vannak!

Mintha ki­cse­rél­ték volna Pár­ká­nyi Évit!

Mintha ki­cse­rél­ték volna! Pár­ká­nyi Évi már nem áll erős gyógy­sze­rek ha­tása alatt, pon­to­san tudja, mi tör­té­nik vele és kö­rü­lötte.

Kiderült a titok: Ezért halasztja el esküvőjét Weisz Fanni és szerelme!

Kiderült a titok: Ezért halasztja el esküvőjét Weisz Fanni és szerelme!

Ki­csat­tan a bol­dog­ság­tól a gyö­nyörű mo­dell és párja!

Ki­csat­tan a bol­dog­ság­tól a gyö­nyörű mo­dell és párja, a lagzi azon­ban még várat ma­gára!

Szerelmével lazít Gyurta Dani

Micsoda romantika, szerelmével lazít Gyurta Dani

Olim­piai baj­no­kun­kat Cser­pes Laura is el­kí­sérte edző­tá­bo­rába.

Olim­piai baj­no­kun­kat Cser­pes Laura is el­kí­sérte edző­tá­bo­rába. Az úszó tudja, hogy kösse össze a kel­le­me­set a hasz­nos­sal.

Magánéletéről vallott a magyar sztárpár

Magánéletéről vallott a magyar sztárpár

Ha­ma­ro­san be­mu­tat­ják a mozik közös film­jü­ket.

Esz­ter és Péter há­zas­párt ala­kí­ta­nak az 1945 című film­ben, ame­lyet ha­ma­ro­san be­mu­tat­nak a mo­zik­ban.

Hoppá, ez tuti megváltoztatja Szabó Zsófi házasságát

Jöhet a baba Szabó Zsófiéknál!

Óri­ási a sze­re­lem Szabó Zsófi­ék­nál!

Óri­ási a sze­re­lem Szabó Zsófi és férje, Kis Zsolt kö­zött, így az sem titok, hogy amint si­ke­rül meg­ta­lálni a meg­fe­lelő csa­ládi fész­ket, ké­szen áll­nak a gye­rek vál­la­lásra!

Ilyen luxusban kel egybe Debreczeni Zita és Gianni

Ilyen luxusban kel egybe Debreczeni Zita és Gianni

3000 mé­te­ren mond­ják ki az igent.

Egy olasz­or­szági sí­pa­ra­di­csom lu­xus­szál­lo­dá­já­ban kel egybe a gyö­nyörű mo­dell és ked­vese, Gi­anni An­noni. 3000 mé­te­ren mond­ják ki az igent.

Megható esküvői fotó került elő a magyar sztárról!

Megható esküvői fotó került elő a magyar sztárról!

A szép­sé­ges mo­dell ha­tal­mas ven­dég­se­reg előtt mondta ki a bol­do­gító igent a sze­rel­mé­nek.

A szép­sé­ges mo­dell ha­tal­mas ven­dég­se­reg előtt mondta ki a bol­do­gító igent a sze­rel­mé­nek.

Megtörte a csendet Liptai Claudia párja

Megtörte a csendet Liptai Claudia párja

Öt hó­na­pos lett Lip­tai Cla­u­dia kisfia, Pa­taki Mar­cell Ádám.

Öt hó­na­pos lett Lip­tai Cla­u­dia kisfia, Pa­taki Mar­cell Ádám. A szí­nésznő csa­lád­já­ban most min­den a ki­csi­ről szól. Pa­taki Ádám és Cla­u­dia úgy érzik, mivel egy csil­lag­jegy­ben szü­let­tek, a sors is egy­más­nak szánta őket.

Ez a hosszú párkapcsolat titka, felmelegített szerelmek

Ez a hosszú párkapcsolat titka, felmelegített szerelmek a sztárvilágban

A pszi­cho­ló­gu­sok ál­lí­tása sze­rint a fel­me­le­gí­tett kap­cso­la­tok­nak semmi ér­telme nincs, ugyanis a prob­lé­mák idő­vel újra fel­színre jön­nek.

Kiderült, erre vágyik Zimány Linda

Kiderült, erre vágyik Zimány Linda

Zi­mány Linda el tudja kép­zelni, hogy Ame­ri­ká­ban te­le­ped­jen le, ám az ki­zárt­nak tartja, hogy kül­földi férfi­val bú­to­roz­zon össze.

Zi­mány Linda el tudja kép­zelni, hogy Ame­ri­ká­ban te­le­ped­jen le, ám az ki­zárt­nak tartja, hogy kül­földi férfi­val bú­to­roz­zon össze.

Végre kiderült, kivel osztja meg ágyát a magyar sztár

Végre kiderült, kivel osztja meg ágyát a magyar sztár

Min­dig is imádta a ku­tyá­kat Szor­csik Vik­tó­ria, de so­káig nem volt sa­játja. Négy évvel ez­előtt végül vett egyet.

Min­dig is imádta a ku­tyá­kat Szor­csik Vik­tó­ria, de so­káig nem volt sa­játja. Négy évvel ez­előtt azon­ban rá­vette magát, hogy be­sze­rez­zen egyet.

Ezt a lányt szereti Gyurta Dani!

Ezt a lányt szereti Gyurta Dani!

Hi­va­ta­lo­san is fel­vál­lalta sze­rel­mét. Hogy miért pont így és most?

Hi­va­ta­lo­san is fel­vál­lalta sze­rel­mét. Az el­múlt hó­na­pok­ban Cser­pes La­u­rá­val bo­ro­nál­ták össze: most de­rült csak ki, az éne­kes­nő­vel eddig csak pró­bál­koz­hat­tak. Meg­szü­le­tett a dön­tés.

Lebuktak, összejött a két világsztár - Fotók

Lebuktak, összejött a két világsztár - Fotók

Vi­szo­nyuk­ról már jó ideje fel­röp­pen­tek a plety­kák.

Vi­szo­nyuk­ról már jó ideje fel­röp­pen­tek a plety­kák. Most a két sztár elég lát­vá­nyos módon erő­sí­tette meg a hí­resz­te­lé­se­ket. A a nyílt utcán estek egy­más­nak.

Új párkapcsolatáról vallott az elvált Árpa Attila

Új párkapcsolatáról vallott az elvált Árpa Attila

Közel egy évvel azt kö­ve­tően, hogy zá­tonyra fu­tott a há­zas­sága, ismét bol­dog új ked­vese, Gab­ri­ella mel­lett.

Közel egy évvel azt kö­ve­tően, hogy zá­tonyra fu­tott a há­zas­sága, ismét bol­dog új ked­vese, Gab­ri­ella mel­lett.

Nem hiszed el, miért költöztek külföldre a magyar sztárok

Nem hiszed el, miért költöztek külföldre a magyar sztárok

Sok ma­gyar sztár köl­tö­zik kül­földre, hiába van­nak kar­ri­er­jük csú­csán. Maj­káék még csak ter­ve­zik.

Egyre több ma­gyar sztár köl­tö­zik kül­földre, hiába van­nak kar­ri­er­jük csú­csán. Leg­utóbb Cso­bot Adél köl­tö­zött csa­lád­já­val Kölnbe, Maj­káék pedig Ame­ri­kába men­né­nek.

Házassága alatt talált rá a boldogság Nagy Ervinre!

Házassága alatt talált rá a boldogság Nagy Ervinre!

Most bol­do­gabb, mint va­laha.

A Kin­csem sztárja pró­bálta meg­men­teni a kap­cso­la­tát, de be­le­sze­re­tett egy szí­nész­nőbe, és most bol­do­gabb, mint va­laha.

Újra összehozta a családi tragédia Janza Katát és Pintér Tibort!

Újra összehozta a családi tragédia Janza Katát és Pintér Tibort!

El­hunyt uno­ka­öccsét gyá­szolja Kata!

A szí­nésznő és csa­ládja tra­gi­kus kö­rül­mé­nyek kö­zött el­hunyt uno­ka­öccsét gyá­szolja! Ka­tá­nak most min­den lelki tá­mo­ga­tásra szük­sége van!

Most megszavazhatod Aleska randiját

Most megszavazhatod Aleska randiját

A káp­rá­za­tos Sáf­rány Emese Ale­ska egy ideje szingli, de nem ha­tá­ro­ló­dik el egy újabb pár­kap­cso­lat­tól, nyi­tott a sze­re­lemre...

A káp­rá­za­tos Sáf­rány Emese Ale­ska egy ideje szingli, de nem ha­tá­ro­ló­dik el egy újabb pár­kap­cso­lat­tól, nyi­tott a sze­re­lemre.

Sztárok, akik sosem fognak elválni

Sztárok, akik sosem fognak elválni

Min­denki tudja, hogy na­gyon nehéz hosszú­tá­von jól mű­köd­tetni egy há­zas­sá­got, és talán még ne­he­zebb akkor, ha a pár ál­lan­dóan a fi­gye­lem kö­zép­pont­já­ban van.

Min­denki tudja, hogy na­gyon nehéz hosszú­tá­von jól mű­köd­tetni egy há­zas­sá­got, és talán még ne­he­zebb akkor, ha a pár ál­lan­dóan a fi­gye­lem kö­zép­pont­já­ban van. Sok­szor pont a ma­gán­élet hi­á­nya, a plety­kák, és a kétes cik­kek miatt ki­ala­kuló bi­zal­mat­lan­ság teszi tönkre, az amúgy mű­kő­ké­pes kap­cso­la­to­kat.

Új szerelmével pihent Sarka Kata

Új szerelmével pihent Sarka Kata

Mi­köz­ben Hajdú Péter már ki­állt a nyil­vá­nos­ság elé új sze­rel­mé­vel, Sarka Kata a jelek sze­rint igyek­szik ti­tok­ban tar­tani, hogy kivel tölti ide­jét.

Mi­köz­ben Hajdú Péter már ki­állt a nyil­vá­nos­ság elé új sze­rel­mé­vel, Sarka Kata a jelek sze­rint igyek­szik ti­tok­ban tar­tani, hogy kivel tölti ide­jét.

Gólyahír: Zokogott az örömtől a magyar színész

Gólyahír: Zokogott az örömtől a magyar színész

Feke Pálék jó ideje tit­ko­lóz­tak...

Feke Pál és ked­vese jó ideje ti­tok­ban örül­nek kis­ba­bá­juk ér­ke­zé­sé­nek, de most el­árul­ták: Leila már túl van a fél­időn.

Hírességek, akik megbánták a szerelmes tetoválást

Hírességek, akik megbánták a szerelmes tetoválást

Nagy divat a sztá­rok kö­zött.

Nagy divat a sztá­rok kö­zött, hogy hir­te­len sze­rel­mük­ben te­to­vá­lás­sal "örökre" össze­kö­tik éle­tü­ket ked­ve­sük­kel.

Kiderült az igazság: Csúnyán átverte vőlegénye Weisz Fannit

Kiderült az igazság: Csúnyán átverte vőlegénye Weisz Fannit

Péter min­dent sze­relme, a gyö­nyörű siket mo­dell háta mö­gött in­té­zett.

Péter min­dent sze­relme, a gyö­nyörű siket mo­dell háta mö­gött in­té­zett.

Hűha, ilyen a tökéletes nő Árpa Attila szerint

Hűha, ilyen a tökéletes nő Árpa Attila szerint

Egyál­ta­lán nem be­szél ma­gán­éle­té­ről.

A sár­mos szí­nész, ren­dező egy­ál­ta­lán nem be­szél ma­gán­éle­té­ről. Most ezzel ki­vé­telt tett, ugyanis ba­rát­nő­jé­ről me­sélt egy mű­sor­ban.

40 millióért énekelt Budapesten a világsztár!

40 millióért énekelt Budapesten a világsztár!

Luxus lány­ké­rés volt a hét­vé­gén.

Luxus lány­ké­rés volt a hét­vé­gén. Ki ne ál­modna olyan lo­vag­ról, mint aki a hét­vé­gén egy igazi hí­res­sé­get bé­relt és rep­te­tett ide, hogy nekik éne­kel­jen?

Bréking! Első gyermekével várandós a magyar szár

Bréking! Első gyermekével várandós a magyar szár

Nyá­ron kel egybe sze­rel­mé­vel Fresh Wiki, aki csak a baba szü­le­tése után áll oltár elé.

Nyá­ron kel egybe sze­rel­mé­vel Fresh Wiki, aki csak a baba szü­le­tése után áll oltár elé.

Tatár Csilla elárulta, ez a boldogsága kulcsa

Tatár Csilla elárulta, ez a boldogsága kulcsa

A mű­sor­ve­zető olyan, mintha tel­je­sen ki­cse­rél­ték volna. El­mondta, hogy mitől lett ennyire laza. Férje és Milán meg­vál­toz­tat­ták.

A mű­sor­ve­zető olyan, mintha tel­je­sen ki­cse­rél­ték volna. El­mondta, hogy mitől lett ennyire laza. Férje és Milán meg­vál­toz­tat­ták.

Élő adásban érzékenyült el szakítása miatt Németh Kristóf!

Élő adásban érzékenyült el szakítása miatt Németh Kristóf!

A szí­nész a na­pok­ban je­len­tette be, hogy más­fél év után véget ért a kap­cso­lata ked­ve­sé­vel.

Egy film kedvéért bújtak elő a szerelmes magyar sztárok

Egy film kedvéért bújtak elő a szerelmes magyar sztárok

Sz­tár­döm­ping a Kin­csem ve­tí­té­sén.

Kedd este egy gom­bos­tűt sem le­he­tett volna le­ej­teni a Kin­csem pre­mier előtti ve­tí­té­sén.

Erre nem számítottunk, döbbenetes vallomás Zimány Lindától

Erre nem számítottunk, döbbenetes vallomás Zimány Lindától

Zi­mány Linda is sze­re­pel az áp­ri­lis 2-án in­duló A Nagy Du­ett­ben.

Mos­tan­tól nem titok, hogy Zi­mány Linda is sze­re­pel az áp­ri­lis 2-án in­duló A Nagy Du­ett­ben. Az egy­kori mo­dell a Ri­post-nak el­mondta, ren­ge­te­get dol­go­zik ügy­véd­je­lölt­ként, ezért szinte ki­zárt­nak tartja, hogy mos­ta­ná­ban új sze­relme le­gyen.

Örökre szól Gianni és Debreczeni Zita szerelme

Örökre szól Gianni és Debreczeni Zita szerelme

Bár az el­jegy­zés már meg­tör­tént, rend­kí­vül diszk­ré­ten ke­zeli az es­kü­vő­jük kö­rüli kér­dé­se­ket.

Bár az el­jegy­zés már meg­tör­tént, rend­kí­vül diszk­ré­ten ke­zeli az es­kü­vő­jük kö­rüli kér­dé­se­ket Gi­anni, és fotós meny­asszo­nya, Deb­rec­zeni Zita.

Hajdú Péter: Nem igaz, hogy gyereket akarunk Eszterrel!

Hajdú Péter: Nem igaz, hogy gyereket akarunk Eszterrel!

Hajdú Péter ala­po­san meg­le­pő­dött...

Hajdú Pé­tert ala­po­san meg­lepte, ami­kor az egyik lap­ban arról ol­va­sott, hogy gyer­me­ket ter­vez­nek fi­a­tal ked­ve­sé­vel, Esz­ter­rel.

Szabó Zsófi ezzel teszi igazán boldoggá a férjét

Szabó Zsófi ezzel teszi igazán boldoggá a férjét

Az Ins­tag­ra­mon osz­totta meg.

Az Ins­tag­ra­mon osz­totta meg Szabó Zsófi, ho­gyan is élnek a fér­jé­vel.

Váratlan fordulat: Lerántja a leplet szerelmi életéről Baukó Éva

Váratlan fordulat: Lerántja a leplet szerelmi életéről Baukó Éva

Sze­re­lem­től ittas Baukó Éva,

Sze­re­lem­től ittas Baukó Éva, aki­nek bol­dog­sá­gát csak te­tézi, hogy ked­vese egy egész világ előtt fel­vál­lalta kap­cso­la­tu­kat.

Három jel mutatja, hogy zátonyra futhat a kapcsolatod

Három jel mutatja, hogy zátonyra futhat a kapcsolatod

Veled is elő­for­dult már egy pár­kap­cso­lat­ban, hogy fel­tet­ted ma­gad­nak a kér­dést, menj vagy ma­radj? Mi az esé­lye, hogy so­káig ki­tart a szen­ve­dély?

Veled is elő­for­dult már egy pár­kap­cso­lat­ban, hogy fel­tet­ted ma­gad­nak a kér­dést, menj vagy ma­radj? Mi az esé­lye, hogy so­káig ki­tart a szen­ve­dély? Lás­suk, mit mon­da­nak a tu­dó­sok!

Itt az igazság a magyar sorozatsztár szakításáról

Itt az igazság a magyar sorozatsztár szakításáról

Né­meth Kris­tóf és sze­relme, Adler Judit va­ló­já­ban hó­na­pok óta nem éltek együtt.

Né­meth Kris­tóf és sze­relme, Adler Judit va­ló­já­ban hó­na­pok óta nem éltek együtt.

Boldoggá tette rajongóit Hajdú Péter

Boldoggá tette rajongóit Hajdú Péter

Hajdú Péter hi­va­ta­los profil­ját el­árasz­tot­ták a gra­tu­lá­ciók.

Hajdú Péter hi­va­ta­los profil­ját el­árasz­tot­ták a gra­tu­lá­ciók, mi­u­tán ra­jon­gói ész­re­vet­ték, Pé­tert szinte ki­cse­rélte az új sze­re­lem.

Sebestyén Balázs tudja, mi kell a nőnek

Sebestyén Balázs tudja, mi kell a nőnek

Ezer­számra írtak a nők Se­bes­tyén Ba­lázs­ék­nak.

A Reg­geli Show já­té­kába olyan höl­gyek je­lent­kez­het­tek, akik úgy érzik, el­ha­nya­golja őket a ked­ve­sük.

Tóth Vera újra szerelmes lett

Tóth Vera újra szerelmes lett

Az éne­kesnő imádja az ál­la­to­kat, la­ká­sát is négy ku­tyus­sal osztja meg.

Az éne­kesnő imádja az ál­la­to­kat, la­ká­sát is négy ku­tyus­sal és egy ci­cá­val osztja meg. Sze­ret­tei ezért kü­lön­le­ges meg­le­pe­tés­sel ké­szül­tek neki, el­vit­ték egy cor­gie te­nyé­szetbe.

Nagy a szerelem: így romantikázik a Barátok közt sztárja

Nagy a szerelem: így romantikázik a Barátok közt sztárja

A pár már nem tit­kolja az ér­zel­me­ket.

A pár már nem tit­kolja a nagy­kö­zön­ség előtt az ér­zel­me­ket. Su­gár­zik róluk a sze­re­lem!

Nem hiszed el, miről szól Dér Heni legújabb slágere

Nem hiszed el, miről szól Dér Heni legújabb slágere

Dér Heni nem­rég bé­kült ki ked­ve­sé­vel, egy más­fél éves szü­net után.

Dér Heni nem­rég bé­kült ki ked­ve­sé­vel, egy más­fél éves szü­net után, azon­ban leg­újabb da­lá­ban még­sem a ha­tár­ta­lan sze­re­lem­ről éne­kel.

Huszonéves férfiak ajánlkoznak fel Medveczky Ilonának!

Huszonéves férfiak ajánlkoznak fel Medveczky Ilonának!

Pró­bál­ják meg­hó­dí­tani a szí­vét!

A 76 éves díva élete csep­pet sem a férfiak körül forog, mégis ren­ge­te­gen pró­bál­ják meg­hó­dí­tani a szí­vét!

Mi történt? Ugrott Gájer Bálint várva várt esküvője

Mi történt? Ugrott Gájer Bálint várva várt esküvője

A lag­zit el­ha­lasz­tot­ták!

Hiába volt meg a le­ány­ké­rés már ős­szel, a lag­zit el­ha­lasz­tot­ták!

Sírógörcsök gyötrik Kiss Ramónát, mióta felmondott a sorozatban!

Sírógörcsök gyötrik Kiss Ramónát, mióta felmondott a sorozatban!

A gyö­nyörű szí­nésznő ha­ma­ro­san új éle­tet kezd!

A gyö­nyörű szí­nésznő arról me­sélt la­punk­nak, je­len­leg hogy érzi magát, mi­lyen ter­vei van­nak!

Most már hivatalos, a Facebookon mutatta meg a barátnőjét Hajdú Péter!

Most már hivatalos, a Facebookon mutatta meg a barátnőjét Hajdú Péter!

A pro­du­cer úgy dön­tött, fel­vál­lalja a kap­cso­la­tu­kat.

A pár né­hány hete ta­lált egy­másra, a pro­du­cer pedig úgy dön­tött, fel­vál­lalja a kap­cso­la­tu­kat.

Hiánypótló útmutató, így lesz egy férfiből úriember

Hiánypótló útmutató, így lesz egy férfiből úriember

Íme 10 apró trükk a hó­dí­tás­hoz.

Egy hölgy szí­vé­hez a leg­rö­vi­debb út, ha nőnek érez­heti magát a férfi mel­lett. Íme 10 apró trükk, amik­kel ga­ran­tált a siker a hó­dí­tás­hoz.

Ezért sírta el magát Gombos Edina

Ezért sírta el magát Gombos Edina

A mű­sor­ve­zető és párja két éve kezd­tek új éle­tet Flo­ri­dá­ban, és nem is akar­nak ha­za­jönni. Gom­bos Edina és Al­berto örül, hogy nekik va­lóra vált az ame­ri­kai álom.

A mű­sor­ve­zető és párja két éve kezd­tek új éle­tet Flo­ri­dá­ban, és nem is akar­nak ha­za­jönni. Gom­bos Edina és Al­berto örül, hogy nekik va­lóra vált az ame­ri­kai álom, ami csak ke­ve­sek­nek si­ke­rül. A volt tévés férje meg­ta­lálta szá­mí­tá­sát, jó mun­kája van, Edina pedig segít a ma­gya­rok­nak, hogy ők is ki­jus­sa­nak.

Sztárok, akik túlélték a rettegett hetedik évet

Sztárok, akik túlélték a rettegett hetedik évet

A kri­ti­kus hét év min­den há­zas­ság éle­té­ben egy ret­te­gett ki­lo­mé­terkő, sokan ugyanis ek­korra unnak rá a má­sikra, hi­de­gül­nek el egy­más­tól. Van­nak azon­ban ki­vé­te­lek...

A kri­ti­kus hét év min­den há­zas­ság éle­té­ben egy ret­te­gett ki­lo­mé­terkő, sokan ugyanis ek­korra unnak rá a má­sikra, hi­de­gül­nek el egy­más­tól. Van­nak azon­ban ki­vé­te­lek...

Előnászúton a magyar sztárpár?

Előnászúton a magyar sztárpár?

Dobó Katát és sztár­fod­rász ked­ve­sét egy hete kap­ták len­cse­végre.

Dobó Katát és sztár­fod­rász ked­ve­sét egy hete kap­ták len­cse­végre a re­pü­lő­té­ren, mi­köz­ben éppen be­csek­kol­tak a Maldív-szi­ge­tekre tartó gépre.

Először szólalt meg válásáról a Szomszédok sztárja

Először szólalt meg válásáról a Szomszédok sztárja

Nem­csák Ká­roly meg­törte a csen­det.

Nem­csák Ká­roly soha nem be­szélt ma­gán­éle­té­ről. Ehhez akkor is tar­totta magát, ami­kor ki­pat­tant, hogy meg­rom­lott a há­zas­sága.

Kasza Tibi nem tervez esküvőt

Kasza Tibi nem tervez esküvőt

Az éne­kes a há­zas­ság in­téz­mé­nyé­ről mondta el a vé­le­mé­nyét. Ki­de­rült, egy­előre nem ter­vezi a lány­ké­rést, így is bol­do­gok a ked­ve­sé­vel.

Az éne­kes a há­zas­ság in­téz­mé­nyé­ről mondta el a vé­le­mé­nyét. Ki­de­rült, egy­előre nem ter­vezi a lány­ké­rést, így is bol­do­gok a ked­ve­sé­vel.