CÍMKE: 'szerelem'

Egy ország várt erre: Készülnek az esküvőre Majkáék!

Egy ország várt erre: Készülnek az esküvőre Majkáék!

A sze­rel­me­sek végre el­árul­ták, mi­lyen ter­veik van­nak a me­nyeg­ző­vel kap­cso­lat­ban!

Most derült csak ki: Összejött a TV2 két sztárja

Most derült csak ki: Összejött a TV2 két sztárja

A friss sze­rel­me­sek közös fotót is posz­tol­tak már az Ins­tag­ramra. Ren­ge­te­gen gra­tu­lál­tak nekik!

A friss sze­rel­me­sek közös fotót is posz­tol­tak már az Ins­tag­ramra. Ren­ge­te­gen gra­tu­lál­tak nekik!

Exkluzív fotó, várandós kedvesével romantikázott Koko!

Exkluzív fotó, várandós kedvesével romantikázott Koko!

A vi­lág­baj­nok ököl­vívó ha­ma­ro­san har­mad­szorra is apa lesz, meny­asszo­nya po­cakja szé­pen nö­vek­szik.

A vi­lág­baj­nok ököl­vívó ha­ma­ro­san har­mad­szorra is apa lesz, meny­asszo­nya po­cakja szé­pen nö­vek­szik.

Fedetlen erotika: Ezt vettük észre Dér Heni bikinis fotóján

Fedetlen erotika: Ezt vettük észre Dér Heni bikinis fotóján

Dér Heni le­vet­kő­zött a tél kö­ze­pén, fa­lat­nyi bi­ki­ni­ben mu­tatta meg bá­jait. Bi­zo­nyára sokan örül­nek a lát­vány­nak.

Dér Heni le­vet­kő­zött a tél kö­ze­pén, fa­lat­nyi bi­ki­ni­ben mu­tatta meg bá­jait. Bi­zo­nyára sokan örül­nek a lát­vány­nak.

Így kedveskedik Valentin-nap alkalmából a nagy pornóoldal

Így kedveskedik Valentin nap alkalmából az egyik legnagyobb pornóoldal

Idén is gon­dol­tak a ma­gá­nyos fel­hasz­ná­lókra, és egy ked­ves aján­dék­kal ké­szül­tek nekik...

Váratlan fordulat: újra együtt látták az egykori filmes álompárt!

Váratlan fordulat: újra együtt látták az egykori filmes álompárt!

A fi­a­tal sztá­rok négy évig al­kot­tak egy párt.

A sztá­rok négy évig al­kot­tak egy párt, és a ra­jon­góik a mai napig nem tud­ták fel­dol­gozni a sza­kí­tá­su­kat.

Romantikus, így ünnepli a Valentin-napot Liptai Claudia és vőlegénye!

Romantikus, így ünnepli a Valentin-napot Liptai Claudia és vőlegénye!

A mű­sor­ve­zető meg­ható fotót osz­tott meg ket­te­jük­ről, amin jól lát­szik, hogy su­gár­zik a bol­dog­ság­tól!

Fordulat Delhusa Gjon párkapcsolatában, ezt kevesen gondolták volna

Fordulat Delhusa Gjon párkapcsolatában, ezt kevesen gondolták volna

Egé­szen más volt a hely­zet, ami­kor össze­jött mind­össze 21 éves ked­ve­sé­vel...

Forró Valentin-nap: férjével közös meztelen képpel ünnepel Pirner Alma!

Forró Valentin-nap: férjével közös meztelen képpel ünnepel Pirner Alma!

A min­den­na­pok szür­ke­sé­gé­ben is meg­őrzi a tüzet.

Az eg­zo­ti­kus tánc vi­lág­baj­nok, pár­kap­cso­lati és nő­i­es­ség coach, a rúd­tánc ma­gyar­or­szági meg­ho­no­sí­tója fon­tos­nak tartja, hogy a min­den­na­pok szür­ke­sé­gé­ben is meg­őrizze a tüzet. Töb­bek közt erről árul­ko­dik ez a fotó is...

Nem titok többé, 22 éves bombázót szeret az elvált Rippel Feri

Nem titok többé, 22 éves bombázót szeret az elvált Rippel Feri

A Fa­ce­boo­kon is­mer­ked­tek meg, 2 randi után pedig máris a közös jövőt ter­vez­ge­tik.

A Fa­ce­boo­kon is­mer­ked­tek meg, 2 randi után pedig máris a közös jövőt ter­vez­ge­tik.

Elcsattant a csók, így készül olimpikonunk

Elcsattant a csók, szerelmes hangulatban készül olimpikonunk

Nagy Kon­rád hét­fői edzé­sen egy gyors puszi is be­le­fért a prog­ramba.

Nagy Kon­rád hét­fői edzé­sen egy gyors puszi is be­le­fért a prog­ramba. A ma­gyar gyors­kor­cso­lyá­zóért ked­den szur­kol­ha­tunk.

Meztelenül ölelkezett párjával a világhírű énekes

Meztelenül ölelkezett párjával a világhírű énekes

A ten­ger­par­ton estek egy­más­nak...

A ten­ger­par­ton esett egy­más­nak a két sze­rel­mes, pucér test. A kép el­ké­pesztő lett, a kom­men­te­lők meg­őrül­tek mi­atta...

Berki Krisztián lebukott: Ő az új szerelme

Berki Krisztián lebukott: Ő az új szerelme

Öt hó­nap­pal az­után, hogy Berki Krisz­tián és Hódi Pa­mela hi­va­ta­lo­san is kü­lön­vált, a mű­sor­ve­ze­tőre rá­ta­lált a sze­re­lem.

Öt hó­nap­pal az­után, hogy Berki Krisz­tián és Hódi Pa­mela hi­va­ta­lo­san is kü­lön­vált, a mű­sor­ve­ze­tőre rá­ta­lált a sze­re­lem.

Meglepő bejelentést tett a 66 éves Pataky Attila: Újra apa akar lenni

Meglepő bejelentést tett a 66 éves Pataky Attila: Újra apa akar lenni

Ki­lenc éve van együtt ked­ve­sé­vel, Or­si­val.

Ki­lenc éve él együtt a leg­na­gyobb har­mó­ni­á­ban és sze­re­lem­ben Pa­taky At­tila és Orsi, akik 2014-ben hi­va­ta­lo­san is össze­kö­töt­ték éle­tü­ket. Csak rájuk kell nézni, lát­szik mennyire tisz­te­lik és be­csü­lik egy­mást.

Kerényi Miklós Máté: Mindent megtettem a házasságomért

Kerényi Miklós Máté: Mindent megtettem a házasságomért

Az Ope­rett­szín­ház ün­ne­pelt sztár­já­ból pil­la­na­tok alatt lett meg­osztó sze­mé­lyi­ség.

Az Ope­rett­szín­ház ün­ne­pelt sztár­já­ból pil­la­na­tok alatt lett meg­osztó sze­mé­lyi­ség.

Megmutatta az arcát: ő csábította el Szőcs Renit

Megmutatta az arcát: ő csábította el Szőcs Renit

Ismét pár­kap­cso­lat­ban él.

A 22 éves éne­kesnő so­káig ti­tok­ban tar­totta, hogy ismét pár­kap­cso­lat­ban él.

Vége a szerelemnek, szakított a TV2 álompárja!

Vége a szerelemnek, szakított a TV2 álompárja!

Túl kü­lön­bö­zően gon­dol­kod­tak.

Az éne­kesnő és ked­vese túl­sá­go­san kü­lön­bö­zően gon­dol­kod­tak, ez ve­tett véget a bol­dog­sá­guk­nak.

Így éli túl a szakítást Dancs Annamari: Egyedül maradt babájával!

Így éli túl a szakítást Dancs Annamari: Egyedül maradt babájával!

Bor­zasz­tóan nehéz idő­sza­kot tud­hat maga mö­gött a szí­nésznő, aki­nek még min­dig van­nak nehéz pil­la­na­tai!

Ez a típusú férfi befolyásolja legnagyobb erővel minden nő életét

Ez a típusú férfi befolyásolja legnagyobb erővel minden nő életét

A nők na­gyító alatt vizs­gál­ják már az első ta­lál­ko­zás­nál, vajon tény­leg meg­fe­lelő-e a pasi.

Fiatal szerelmével menekült el a világ elől az 50 éves sztáranyuka

Fiatal szerelmével menekült el a világ elől az 50 éves sztáranyuka

A szí­nésznő sze­rel­mé­hez köl­tö­zött Fran­cia­or­szágba.

A szí­nésznő sze­rel­mé­hez köl­tö­zött Fran­cia­or­szágba, ahol igye­kez­nek ren­ge­teg időt együtt töl­teni.

Túl az ötvenen esküvőt és gyereket tervez R. Kárpáti Péter!

Túl az ötvenen esküvőt és gyereket tervez R. Kárpáti Péter!

Későn ta­lálta meg a bol­dog­sá­got, nála fi­a­ta­labb sze­rel­mé­vel pedig hosszú távra ter­vez­nek.

Azért ölte meg a lányuk barátját a muszlim család, mert a fiú hindu volt

Azért ölte meg a lánya barátját a muszlim család, mert a fiú hindu volt

A val­lási fa­na­tiz­mus ál­do­zata lett egy húsz éves in­diai lány és a sze­relme, aki­hez hozzá akart menni.

Így csókolja 23 éves partnerét Pintér Tibor

Így csókolja 23 éves partnerét Pintér Tibor

Vita nincs, izzik köz­tük a le­vegő! A szí­nész olyan part­nert ke­re­sett és ta­lált, aki­vel érzi a ké­miát. Ma este szá­zak előtt forr­nak össze csók­ban.

Vita nincs, izzik köz­tük a le­vegő! A szí­nész olyan part­nert ke­re­sett és ta­lált, aki­vel érzi a ké­miát. Ma este szá­zak előtt forr­nak össze csók­ban.

Megrázó vallomás, börtönbe küldené exét a leszbikus magyar színésznő!

Megrázó vallomás, börtönbe küldené exét a leszbikus magyar színésznő!

A fi­a­tal lány ne­he­zen vi­seli, hogy ne­ga­tív szín­ben tün­te­tik fel őt.

A fi­a­tal lány ne­he­zen vi­seli, hogy ne­ga­tív szín­ben tün­te­tik fel őt, mi­köz­ben ő volt a bán­tal­ma­zott fél a kap­cso­la­tuk­ban.

Nem titkolózik tovább, szakított a szerelmével Szabó Ádám!

Nem titkolózik tovább, szakított a szerelmével Szabó Ádám!

A hí­res­ség együtt ne­velte ked­ve­sé­vel annak gyer­me­két, most azon­ban már külön uta­kon jár­nak.

Tanárnőjébe szeretett bele Schobert Norbi!

Tanárnőjébe szeretett bele Schobert Norbi!

A fit­nesz­guru évek­kel ez­előtt gyen­géd ér­zé­se­ket táp­lált az orosz­ta­nára iránt. Meg akarta hó­dí­tani a nőt, ezért kü­lön­böző prak­ti­ká­kat al­kal­ma­zott.

A fit­nesz­guru évek­kel ez­előtt gyen­géd ér­zé­se­ket táp­lált az orosz­ta­nára iránt.

Minden részletre fény derült Liptai Claudia esküvőjéről!

Minden részletre fény derült Liptai Claudia esküvőjéről!

A mű­sor­ve­zető és vő­le­gé­nye már min­den apró rész­le­tet el­ter­vez­tek, tud­ják, mi­lyen lesz a nyári lagzi.

A mű­sor­ve­zető és vő­le­gé­nye már min­den apró rész­le­tet el­ter­vez­tek, tud­ják, mi­lyen lesz a nyári lagzi.

Kerényi Miklós Máté vallomása: Ő volt ott, ha sírni akartam

Kerényi Miklós Máté vallomása: Ő volt ott, ha sírni akartam

Élete leg­ne­he­zebb idő­sza­kán van túl.

A Ope­rett­szín­ház fi­a­tal mű­vé­sze élete leg­ne­he­zebb idő­sza­kán van túl. Eddig hall­ga­tott zak­la­tási bot­rány­ról, vá­lás­ról, új sze­re­lem­ről...

Hosszú Katinka helyett másik lányt fuvaroz Tusup

Hosszú Katinka helyett másik lányt fuvaroz Tusup

Az ame­ri­kai edző vég­leg le­zár­hatta a múl­tat. Vajon rá­jött, hogy nincs több esé­lye Ka­tin­ká­nál?

Ebből mi lesz? Holtában nyert pert Klapka György

Ebből mi lesz? Holtában nyert pert Klapka György

Bár a mil­li­ár­dos több mint egy éve hunyt el, így is ala­po­san fel­adta a lec­két a bi­ro­dal­mat irá­nyító lá­nyá­nak. Eszére vagy a szí­vére hall­gat?

Bár a mil­li­ár­dos több mint egy éve hunyt el, így is ala­po­san fel­adta a lec­két a bi­ro­dal­mat irá­nyító lá­nyá­nak. Eszére vagy a szí­vére hall­gat?

Megérkezett a februári horoszkópod, ez a szerelem hónapja lesz EZO

Megérkezett a februári horoszkópod, ez a szerelem hónapja lesz

Megérkezett a februári horoszkópod, ez a szerelem hónapja lesz

Tisz­táz­nod kell most ma­gad­ban, hogy mit vársz a má­sik­tól.

Akár szingli vagy, akár kap­cso­lat­ban élsz, tisz­táz­nod kell most ma­gad­ban, hogy mit vársz a másik nem­től. Mu­tat­juk, miben se­gít­het­nek a csil­la­gok. Jól tudod, ez az éle­ted min­den te­rü­le­tére ha­tás­sal lesz. Rá­adá­sul a Va­len­tin-nap is kö­ze­lít...

Itt a vége: Megint szakított a magyar sztárpár

Itt a vége: Megint szakított a magyar sztárpár

Igazi se veled, se nél­kü­led kap­cso­lat az övék, de most úgy tűnik, vég­ér­vé­nye­sen bú­csút in­tet­tek egy­más­nak.

Igazi se veled, se nél­kü­led kap­cso­lat az övék, de most úgy tűnik, vég­ér­vé­nye­sen bú­csút in­tet­tek egy­más­nak.

Kipakolnak a kielégítetlen házastársak

Kipakolnak a kielégítetlen házastársak: 11 szexgyilkos hálószobatitok

Be­val­lot­ták férfiak és nők, hogy mi az, ami ki­ké­szíti őket az ágy­ban.

Elő a zsebkendőt! Istenes Bence lángoló érzelmeiről vallott!

Elő a zsebkendőt! Istenes Bence lángoló érzelmeiről vallott!

A sze­re­lem már 2012 óta tom­bol Is­te­nes Bence és Cso­bot Adél kö­zött. A mű­sor­ve­zető ta­valy el­je­gyezte gye­reke any­ját, akit nap­ról napra job­ban imád!

Romantikus módon vallott szerelmet Zsidró Tamásnak Dobó Kata!

Romantikus módon vallott szerelmet Zsidró Tamásnak Dobó Kata!

A két hí­res­ség több mint más­fél éve alkot egy párt, ám lát­ha­tóan ugyan­olyan bol­do­gok, mint kap­cso­la­tuk leg­ele­jén.

Lebukott Szente Vajk és Bódi Sylvi: Összejöttek!

Lebukott Szente Vajk és Bódi Sylvi: Összejöttek!

Egy kö­zért­ben vá­sá­rol­gat­tak.

Egy bel­vá­rosi kö­zért­ben vá­sá­rol­gat­tak együtt. Úgy vi­sel­ked­tek, mint egy há­zas­pár.

Színházi pletyka, ezt gondolja Bódi Sylviről a nős magyar színész exe

Színházi pletyka, ezt gondolja Bódi Sylviről a nős magyar színész exe

Ér­de­kes dol­go­kat sut­tog­nak a fo­lyo­són.

Ér­de­kes dol­go­kat sut­tog­nak a fo­lyo­són.

Szerelmes fotóval ünnepelt Tolvai Reni és Kállay Saunders András!

Szerelmes fotóval ünnepelt Tolvai Reni és Kállay Saunders András!

Az éne­kesnő ked­vese szü­le­tés­nap­ját tar­totta a na­pok­ban, meg­ható kép ké­szült róluk.

Tizennyolc éves lányok zaklatják Nagy Ferót

Tizennyolc éves lányok zaklatják Nagy Ferót

Nagy Feró már el­múlt het­ven­kettő.

Nagy Feró már el­múlt het­ven­kettő, de még min­dig nagy ha­tás­sal van a nőkre.

Videóban magyarázkodik a csalással vádolt magyar zenész

Videóban magyarázkodik a csalással vádolt magyar zenész

A Me­gasztár fel­fe­de­zett­jét töb­ben is csa­lás­sal vá­dol­ják.

A Me­gasztár fel­fe­de­zett­jét töb­ben is csa­lás­sal vá­dol­ják. Most el­mondja a saját né­ző­pont­ját.

Sosem látott fotóval emlékezett az esküvőjére Debreczeni Zita!

Sosem látott fotóval emlékezett az esküvőjére Debreczeni Zita!

A fotós ta­valy, a leg­na­gyobb ti­tok­ban há­za­so­dott össze élete sze­rel­mé­vel.

A fotós ta­valy, a leg­na­gyobb ti­tok­ban há­za­so­dott össze élete sze­rel­mé­vel.

Íme, az első babafotó: megmutatta kisfiát Cooky!

Íme, az első babafotó: megmutatta kisfiát Cooky!

Bol­do­gabb, mint va­laha!

A mű­sor­ve­zető bol­do­gabb, mint va­laha, hi­szen a na­pok­ban vi­lágra jött kisfia, Kevin.

Nézettségi rekord! Jolly Sandro új dalával Suzynak üzent!

Nézettségi rekord! Jolly Sandro új dalával Suzynak üzent!

Az éne­kes Va­len­tin-napra írta Suzy­nak az ér­zel­mes sze­relmi val­lo­mást, amit már több, mint száz­ez­ren lát­tak a Yo­u­tube-on!

Kínos helyzet, nem hívták fel az első éjszaka után a magyar sztárt!

Kínos helyzet, nem hívták fel az első éjszaka után a magyar sztárt!

A csi­nos mű­sor­ve­zető ma már bol­dog pár­kap­cso­lat­ban él.

A csi­nos mű­sor­ve­zető ma már bol­dog pár­kap­cso­lat­ban él, ám rögös út ve­ze­tett idáig.

Vallott a magyar énekes: Őt vádolják csalással exei

Vallott a magyar énekes: Őt vádolják csalással exei

Napok óta min­denki azt ta­lál­gatja, ki lehet az az éne­kes, akit egy­kori ked­ve­sei száz­ez­res csa­lás­sal vá­dol­nak.

Napok óta min­denki azt ta­lál­gatja, ki lehet az az éne­kes, akit egy­kori ked­ve­sei száz­ez­res csa­lás­sal vá­dol­nak.

Pataky Attila megdöbbentő kijelentést tett fiatal szerelméről

Pataky Attila megdöbbentő kijelentést tett fiatal szerelméről

Nem csoda, hogy a ro­cker bo­lon­dul a nála 28 évvel fi­a­ta­labb Or­si­ért.

Nagy bejelentés, újra férjhez megy Gryllus Dorka

Nagy bejelentés, újra férjhez megy Gryllus Dorka

Kisfia már alig várja a lag­zit.

Kisfia már neki is sze­gezte a kér­dést: most akkor lesz es­kü­vőd, mama?

Ez borzasztó: Tragikus balesetben halt meg Hajdú Péter exe

Ez borzasztó: Tragikus balesetben halt meg Hajdú Péter exe

A mű­sor­ve­zető ma is fájó szív­vel gon­dol vissza a napra, ami­kor meg­tudta, hogy ha­lálra gá­zol­ták egy­kori sze­rel­mét...

A mű­sor­ve­zető ma is fájó szív­vel gon­dol vissza a napra, ami­kor meg­tudta, hogy ha­lálra gá­zol­ták egy­kori sze­rel­mét...

Ritka, megható fotó Rubint Rékáról és Schobert Norbiról

Ritka, megható fotó Rubint Rékáról és Schobert Norbiról, 16 éve készült

Réka egy meg­ható fo­tó­val em­lé­ke­zett arra, hogy mi­lyen rég­óta al­kot­nak egy párt Scho­bert Nor­bi­val.

Réka egy meg­ható fo­tó­val em­lé­ke­zett arra, hogy mi­lyen rég­óta al­kot­nak egy párt Scho­bert Nor­bi­val.

Mennyire boldog a párkapcsolatod? - Tesztünkből kiderül!

Mennyire boldog a párkapcsolatod? - Tesztünkből kiderül!

Mit gon­dolsz, iga­zán bol­dog a kap­cso­la­tod? Eset­leg van­nak két­sé­geid? Most min­den ki­de­rül!

Mit gon­dolsz, iga­zán bol­dog a kap­cso­la­tod? Eset­leg van­nak két­sé­geid? Most min­den ki­de­rül!

Curtisék csókjától még a monitorod is elolvad

Curtisék csókjától még a monitorod is elolvad

Lán­gol a sze­re­lem köz­tük.

To­vábbra is lán­gol a sze­re­lem a rap­per és ba­rát­nője kö­zött. Cur­tis előző kap­cso­lata na­gyon vi­ha­ros volt, több­ször új­ra­kezd­ték, majd vég­leg sza­kí­tot­tak.

Számtalan csalódás után újra szerelmes Baukó Éva!

Számtalan csalódás után újra szerelmes Baukó Éva!

Most talán rá­ta­lált a bol­dog­ság.

A hí­res­ség­nek so­káig nem volt sze­ren­cséje a sze­re­lem­ben, ám most talán rá­ta­lált a bol­dog­ság.

Hoppá, ezt jósolták a magánytól szenvedő Zalatnay Cininek

Hoppá, ezt jósolták a magánytól szenvedő Zalatnay Cininek

Ha­ma­ro­san rá­ta­lál a sze­re­lem?

Ha min­den igaz, ha­ma­ro­san rá­ta­lál a sze­re­lem!

Megcsal a párod? Íme a biztos bizonyíték rá!

Megcsal a párod? Íme a biztos bizonyíték rá!

Ne ha­bozz a szem­be­sü­lés­sel, nézz szembe azzal, amit már magad is sej­tesz. Se­gí­tünk, hogy ma­gadra ta­lálj a bá­nat­ban!

Ne ha­bozz a szem­be­sü­lés­sel, nézz szembe azzal, amit már magad is sej­tesz.

Kapócs Zsóka megmutatta: Álomszép lett a babaszoba

Kapócs Zsóka megmutatta: Álomszép lett a babaszoba

A gyö­nyörű szí­nésznő ta­valy szep­tem­ber 20-án tu­datta min­den­ki­vel, hogy hat év küz­de­lem után kis­ba­bát vár.

Nem hiszed el, kit fotóztunk le a TV2 stúdiójában

Nem hiszed el, kit fotóztunk le a TV2 stúdiójában

Csak úgy ra­gyog Kár­páti Re­beka.

Ra­gyog ked­vese ol­da­lán Kár­páti Re­beka. Va­sár­nap este fo­cista pár­já­val, Völ­gyi Da­ni­val együtt néz­ték meg a Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi élő adá­sát.

Itt a bizonyíték, Ronaldo tényleg fülig szerelmes

Itt a bizonyíték, Ronaldo tényleg fülig szerelmes

A Real Mad­rid sztárja, Cris­ti­ano Ro­naldo újabb jelét adta annak, hogy iga­zán ro­man­ti­kus alkat.

A Real Mad­rid sztárja, Cris­ti­ano Ro­naldo újabb jelét adta annak, hogy iga­zán ro­man­ti­kus alkat.

Íme a biztos jel, hogy tényleg ideje szakítanod

Íme a biztos jel, hogy tényleg ideje szakítanod

Ha úgy érzed, bol­dog­ta­lan vagy, ha félsz cse­le­kedni, akkor se­gí­tünk, hogy tisz­táb­ban láss.

Ha úgy érzed, bol­dog­ta­lan vagy, ha félsz cse­le­kedni, akkor se­gí­tünk, hogy tisz­táb­ban lásd, vajon tény­leg ko­moly-e a gond.

Détár Enikő szerelme megmondta, nem lesz ágyrajáró szerető

Détár Enikő szerelme megmondta, nem lesz ágyrajáró szerető

Détár Enikő és ked­vese, Péter végre be­köl­töz­tek új ott­ho­nukba és tiszta lapot nyi­tot­tak.

Détár Enikő és ked­vese, Péter végre be­köl­töz­tek új ott­ho­nukba és tiszta lapot nyi­tot­tak.

Igaz szerelem: másfél órával halt férje után a nő

Igaz szerelem: másfél órával halt férje után a nő

Az idős sze­rel­me­sek 67 éven át vol­tak há­za­sok, és nem bír­tak egy­más nél­kül élni - ugyan­azon a napon huny­tak el.

Az idős sze­rel­me­sek 67 éven át vol­tak há­za­sok, és nem bír­tak egy­más nél­kül élni - ugyan­azon a napon huny­tak el.

Mint egy hercegi lakosztály, Cooky és párja megmutatta a babaszobát

Mint egy hercegi lakosztály, Cooky és párja megmutatta a babaszobát

Bár­me­lyik pil­la­nat­ban meg­in­dul­hat a szü­lés a rá­diós sze­rel­mé­nél, Debó­rá­nál.

Nézd meg, milyen álomszép otthona van a magyar színésznőnek

Nézd meg, milyen álomszép otthona van a magyar színésznőnek

Ta­valy nyá­ron va­ló­sult meg Ripli Zsu­zsi és vő­le­gé­nye nagy álma, be­köl­töz­tek első közös la­ká­sukba.

Egzotikus szigetre repítette párja a szexi magyar sztárt

Egzotikus szigetre repítette párja a szexi magyar sztárt

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető pár­já­val, Má­té­val ket­tes­ben uta­zott el a Maldív-szi­ge­tekre. Ada két és fél éve él táv­kap­cso­lat­ban sze­rel­mé­vel.

A gyö­nyörű mű­sor­ve­zető pár­já­val, Má­té­val ket­tes­ben uta­zott el a Maldív-szi­ge­tekre. Ada két és fél éve él táv­kap­cso­lat­ban a Stutt­gart­ban élő sze­rel­mé­vel, így ki­hasz­nál­nak min­den al­kal­mat, ami­kor együtt le­het­nek. A ma­gyar sztár ide­á­lis tár­sat ta­lált Máté sze­mé­lyé­ben.

A szépségkirálynő újra együtt van Bereczki Zoltán unokaöccsével

A szépségkirálynő újra együtt van Bereczki Zoltán unokaöccsével

A kap­cso­lat nagy sze­re­lem­nek in­dult, de egy időre ket­té­vál­tak út­jaik. Most azon­ban ismét egy­másra ta­lált Kiss Da­ni­ella és Haj­nis Bá­lint.

Ismét egy­másra ta­lált Kiss Da­ni­ella és Haj­nis Bá­lint.

Lebuktatták, milliárdos üzletembert szeret Angelina Jolie?

Lebuktatták, milliárdos üzletembert szeret Angelina Jolie?

A szí­nésznő azóta nem ran­di­zott sen­ki­vel, hogy 2016 szep­tem­be­ré­ben be­adta a vá­ló­pert.

A szí­nésznő azóta nem ran­di­zott sen­ki­vel, hogy 2016 szep­tem­be­ré­ben be­adta a vá­ló­pert.

Megmutatta kék-zöld foltjait a leszbikus magyar színésznő áldozata!

Megmutatta kék-zöld foltjait a leszbikus magyar színésznő áldozata!

A fi­a­tal lány nem rej­te­geti to­vább magát, fotón mu­tatta meg, ki is ő va­ló­já­ban, és mit tett vele volt sze­relme.

Elképesztő helyen ünnepelte a születésnapját Debreczeni Zita!

Elképesztő helyen ünnepelte a születésnapját Debreczeni Zita!

A barna szép­ség a fér­jé­vel uta­zott az eg­zo­ti­kus vi­dékre, ahol bol­do­gan telt a jeles nap.

Lefotóztuk, ezt a gyönyörű tinit szereti Fodor Erik

Lefotóztuk, ezt a gyönyörű tinit szereti Fodor Erik

A te­het­sé­ges éne­kes a műsor adás­szü­ne­te­i­ben an­dal­gott ked­ve­sé­vel. Alig akar­ták el­en­gedni egy­más kezét.

A te­het­sé­ges éne­kes a műsor adás­szü­ne­te­i­ben an­dal­gott ked­ve­sé­vel. Alig akar­ták el­en­gedni egy­más kezét.

Szerelmével, bikiniben boldog a magyar sztárúszó

Szerelmével, bikiniben boldog a magyar sztárúszó

Végre nyíl­tan vál­lalja sze­rel­mét a vá­lo­ga­tott spor­toló. Az úszó és a ví­zi­lab­dázó messzire uta­zott el az év ele­jén.

Elhagyta a feleségét, Kerényi Miklós Máté ellen fordultak a rajongók!

Elhagyta a feleségét, Kerényi Miklós Máté ellen fordultak a rajongók!

A hírek sze­rint a szí­nész egy alig ti­zen­nyolc éves lá­nyért hagyta ma­gára a csa­lád­ját.

Benkő Dánielre izgatóan hat Bazsarózsa tánca

Benkő Dánielre izgatóan hat Bazsarózsa tánca

A lant­mű­vész és fi­a­tal mú­zsája kö­zött még min­dig lán­gol a tűz. Benkő Dá­niel latin sze­rető mód­jára vi­sel­ke­dik a tánc­par­ket­ten Ba­zsa­ró­zsa mel­lett.

A lant­mű­vész és fi­a­tal mú­zsája kö­zött még min­dig lán­gol a tűz. Benkő Dá­niel latin sze­rető mód­jára vi­sel­ke­dik a tánc­par­ket­ten Ba­zsa­ró­zsa mel­lett.

Intim fotót posztolt az ágyból Som-Balogh Edina, így szereti férjét

Intim fotót posztolt az ágyból Som-Balogh Edina, így szereti férjét

A gyö­nyörű szí­nésznő és férje hét éve van­nak együtt, azóta két gyer­me­kük szü­le­tett.

A gyö­nyörű szí­nésznő és férje hét éve van­nak együtt, azóta két gyer­me­kük szü­le­tett.

Fondorlatos módon hozta újra össze elvált szüleit Rubint Réka!

Fondorlatos módon hozta újra össze elvált szüleit Rubint Réka!

A fit­nesz­lady sem­mit nem eről­te­tett.

A fit­nesz­lady sem­mit nem eről­te­tett, ki­csit mégis se­gí­tett abban, hogy sze­ret­tei egy­másra ta­lál­ja­nak.

Nem titkolóznak tovább: Éliás Juniorral alkot egy párt Létay Dóra!

Nem titkolóznak tovább: Éliás Juniorral alkot egy párt Létay Dóra!

Volt férje ha­lála után fél évvel, egy közös munka során ta­lált rá a sze­re­lem Létay Dó­rára.

Kifakadt Buli Dorina, üldözik a férfiak a szerelmükkel

Kifakadt Buli Dorina, üldözik a férfiak a szerelmükkel

A ka­lo­csai lány nem ta­gadja, néha már nem tud mit kez­deni a ra­jon­gók kö­ze­le­dé­sé­vel!

A ka­lo­csai lány nem ta­gadja, néha már nem tud mit kez­deni a ra­jon­gók kö­ze­le­dé­sé­vel!

Nincs több titok, ettől a híres férfitől vár gyereket Kapócs Zsóka!

Nincs több titok, ettől a híres férfitől vár gyereket Kapócs Zsóka!

A csi­nos kis­mama elő­ször be­szélt rész­le­te­sen új sze­rel­mé­ről.

A csi­nos kis­mama elő­ször be­szélt rész­le­te­sen új sze­rel­mé­ről és meg­is­mer­ke­dé­sük­ről.

Nagy nap a mai Korda György életében

Nagy nap a mai Korda György életében

A kü­lön­le­ges ese­mény elő­ké­szü­le­te­i­ről Ba­lázs Klári me­sélt a Ri­post­nak.

A kü­lön­le­ges ese­mény elő­ké­szü­le­te­i­ről Ba­lázs Klári me­sélt a Ri­post­nak.

A pillanat, amikor rájössz, hogy már nem szereted: 15 őszinte vallomás

A pillanat, amikor rájössz, hogy már nem szereted: 15 őszinte vallomás

Ho­gyan lehet el­mon­dani va­la­ki­nek, aki sze­ret, hogy te már nem vi­szon­zod az ér­zel­meit? Íme, né­hány őszinte val­lo­más.

Vele utazott el Hosszú Katinka

Barátság, vagy szerelem? Vele utazott el Hosszú Katinka

Egy har­ma­dik fél mel­lett vi­gasz­ta­lód­hat Hosszú Ka­tinka. A ka­pos­vári Dudás Dá­ni­elt egy éve el­ső­ként vette ma­gá­hoz edzeni a Tusup-Hosszú há­zas­pár.

Egy har­ma­dik fél mel­lett vi­gasz­ta­lód­hat Hosszú Ka­tinka. A ka­pos­vári Dudás Dá­ni­elt egy éve el­ső­ként vette ma­gá­hoz edzeni a Tusup-Hosszú há­zas­pár.