CÍMKE: 'szerelem'

Ez az igaz szerelem: házassági évfordulót ünnepelt Gáspár Győző és Bea

Ez az igaz szerelem: házassági évfordulót ünnepelt Gáspár Győző és Bea

A show­man és fe­le­sége már év­ti­ze­dek óta egy párt al­kot­nak.

A show­man és fe­le­sége már év­ti­ze­dek óta egy párt al­kot­nak.

Különös üzenet került a három éve elhunyt Somló Tamás sírjára

Különös üzenet került a három éve elhunyt Somló Tamás sírjára

Az éne­kes ked­vese, Gyöngy­vér gyá­sza a mai napig nem múlt el, de most már végre tel­jes har­mó­ni­á­ban van ma­gá­val.

Az éne­kes ked­vese, Gyöngy­vér gyá­sza a mai napig nem múlt el, de most már végre tel­jes har­mó­ni­á­ban van ma­gá­val.

Megtörte a csendet Kiskeró új szerelme: így telnek a napjaik

Megtörte a csendet Kiskeró új szerelme: így telnek a napjaik

Több mint egy éve van­nak együtt.

A fi­a­tal szí­nésznő több mint egy éve van együtt az Ope­rett­szín­ház sztár­já­val, bol­dog­sá­guk azóta is tö­ret­len.

Ezt hozza a jövő: döbbenetes jóslatot kapott Oszvald Marika

Ezt hozza a jövő: döbbenetes jóslatot kapott Oszvald Marika

A Kos­suth-díjas szí­nésznő évek óta egye­dül él, ám azt jö­ven­döl­ték neki, hogy rá­ta­lál az igaz sze­re­lem.

Pel­ler Ma­ri­ann mű­so­rá­ban azt jö­ven­döl­ték neki, hogy ha­ma­ro­san rá­ta­lál az igaz sze­re­lem.

Álomnyaraláson ünnepelt Weisz Fanni és Hajmásy Péter

Álomnyaraláson ünnepelt Weisz Fanni és Hajmásy Péter

Me­se­beli na­po­kat töl­töt­tek el.

Spa­nyol­or­szág leg­na­gyobb és leg­pa­za­rabb szi­ge­tén, Mal­lor­cán ün­ne­pelte el­jegy­zé­sé­nek há­rom­éves év­for­du­ló­ját Weisz Fanni és férje, Haj­másy Péter.

Kamerák előtt hívta fel a férjét Demcsák Zsuzsa: ezt mondta neki

Kamerák előtt hívta fel a férjét Demcsák Zsuzsa: ezt mondta neki

Egy fo­tó­zás szü­ne­té­ben be­szélt vi­deo­te­le­fo­non in­diai ked­ve­sé­vel.

A mű­sor­ve­zető egy fo­tó­zás szü­ne­té­ben be­szélt vi­deo­te­le­fo­non in­diai ked­ve­sé­vel, aki­től nem akár­mi­lyen bókot ka­pott.

Elrabolta Dórát Freddie: Horvátországba vitte

Elrabolta Dórát Freddie: Horvátországba vitte

Ket­tes­ben töl­te­nek el né­hány ro­man­ti­kus napot az éne­kes és gyö­nyörű ba­rát­nője.

Ket­tes­ben töl­te­nek el né­hány ro­man­ti­kus napot az éne­kes és gyö­nyörű ba­rát­nője.

A siker ad erőt Rékasi Károlynak: Így köszöni meg

A siker ad erőt Rékasi Károlynak: Így köszöni meg

Bár az élete már sosem lesz a régi...

Bár az élete már sosem lesz olyan, mint a négy évvel ez­előtti sú­lyos mo­tor­bal­esete előtt volt, a szí­nész min­dent el­kö­vet...

Hódi Pamela: Olyan, mintha babát várnánk

Hódi Pamela: Olyan, mintha babát várnánk

Kü­lö­nös fotót osz­tott meg ma­gá­ról a gyö­nyörű sztár­anyuka.

Kü­lö­nös fotót osz­tott meg ma­gá­ról a gyö­nyörű sztár­anyuka. A képen bi­zony egy­ér­tel­műen úgy lát­szik, mintha...

Nagy bejelentést tett: összeköltözött kedvesével Zámbó Jimmy utódja

Nagy bejelentést tett: összeköltözött kedvesével Zámbó Jimmy utódja

Úgy tűnik, végre révbe ért.

A nép­szerű éne­kes más­fél hó­nap­pal ez­előtt dön­tött úgy, hogy szin­tet lép a kap­cso­la­tá­ban. Úgy tűnik, végre révbe ért.

Kiderült az igazság Ganxsta Zolee kapcsolatáról

Kiderült az igazság Ganxsta Zolee kapcsolatáról

Se veled se nél­kü­led kap­cso­lat­ban él ked­ve­sé­vel Ganxsta Zolee. A rap­per sosem tit­kolta, van­nak ne­héz­sé­gek, amik­kel meg kell küz­de­niük.

Se veled se nél­kü­led kap­cso­lat­ban él ked­ve­sé­vel Ganxsta Zolee. A rap­per sosem tit­kolta, van­nak ne­héz­sé­gek, amik­kel meg kell küz­de­niük.

Örömhír, megnősült a világbajnok magyar sportoló

Örömhír, megnősült a világbajnok magyar sportoló

A mo­to­ros kö­zös­ségi ol­da­lán je­len­tette be a nagy hírt, fotót is mel­lé­kelt a be­jegy­zés­hez.

A mo­to­ros kö­zös­ségi ol­da­lán je­len­tette be a nagy hírt, fotót is mel­lé­kelt a be­jegy­zés­hez.

Ez derült ki Iszak Eszter új pasijáról

Ez derült ki Iszak Eszter új pasijáról

Újabb in­for­má­ci­ó­kat tud­tunk meg a férfi­ról.

Iszak Esz­ter ismét bol­dog pár­kap­cso­lat­ban él. Újabb in­for­má­ci­ó­kat tud­tunk meg a férfi­ról.

Megrázó részletek: kitálalt az özvegy Somló Tamás utolsó napjairól

Megrázó részletek: kitálalt az özvegy Somló Tamás utolsó napjairól

A ze­nész három évvel ez­előtt hunyt el, ked­vese, Gyöngy­vér azon­ban még min­dig nem tudta fel­dol­gozni a hi­á­nyát. Most szív­fa­csaró őszin­te­ség­gel be­szélt a tör­tén­tek­ről.

Fenékmutogató mérnöknővel jött össze Hamilton

Fenékmutogató mérnöknővel jött össze Hamilton

Újabb mo­dell ke­rült a lis­tá­jára.

Az öt­szö­rös Forma-1-es vi­lág­baj­nok a ba­rátja szü­le­tés­napi par­ti­ján ta­lálta meg új mo­dell­ba­rát­nő­jét.

Mit látsz meg először a képen: elárulja, mi vár rád a szerelemben

Mit látsz meg először a képen: elárulja, mi vár rád a szerelemben

Mit látsz meg először a képen: elárulja, mi vár rád a szerelemben

Egé­szen kü­lön­le­ges a teszt, amit most mu­ta­tunk.

Egé­szen kü­lön­le­ges a teszt, amit most mu­ta­tunk.

Csúnyán savazzák követői Pintér Tibort: Ezzel verte ki a biztosítékot

Csúnyán savazzák követői Pintér Tibort: Ezzel verte ki a biztosítékot

Mél­tán lehet büszke 22 évvel fi­a­ta­labb sze­rel­mére a szí­nész, de a kom­men­te­lők nem mind­egyike látja így.

Ő rabolta el a szívét: fiatal zenész Pintácsi Viki új szerelme!

Ő rabolta el a szívét: fiatal zenész Pintácsi Viki új szerelme!

A férfi jó pár évvel fi­a­ta­labb nála.

A fo­tó­mű­vészre ze­nész­kö­rök­ből ta­lált rá a bol­dog­ság: a férfi jó pár évvel fi­a­ta­labb nála, bol­dog­sá­guk pedig lát­ha­tóan ha­tár­ta­lan.

Teljesen kiakadt a pasi, mikor meglátta, mit csinál titokban szerelme

Teljesen kiakadt a pasi, mikor meglátta, mit csinál titokban szerelme

A frász törte ki a fic­kót, és ez nem is túl meg­lepő.

A frász törte ki a fic­kót, és ez nem is túl meg­lepő.

Demcsák Zsuzsa videón mutatta meg új szerelmét

Demcsák Zsuzsa videón mutatta meg új szerelmét

Dem­csák Zsu­zsa ez­út­tal nem új­don­sült in­diai fér­jé­ről osz­tott meg vi­deót, hanem egy kis­ku­tyá­ról.

Dem­csák Zsu­zsa ez­út­tal nem új­don­sült in­diai fér­jé­ről osz­tott meg vi­deót, hanem egy kis­ku­tyá­ról.

Túl a 40-en ült vissza az iskolapadba a magyar színésznő

Túl a 40-en ült vissza az iskolapadba a magyar színésznő

Ba­lázs Andi a vő­le­gé­nyé­vel tanul.

Ba­lázs Andi a vő­le­gé­nyé­vel, Gá­bor­ral kar­öltve tanul. Nem is akár­mit!

Férfiak zsongják körül a legendás magyar zenész özvegyét

Férfiak zsongják körül a legendás magyar zenész özvegyét

Tamás biz­tatta...

Tamás arra biz­tatta gyer­meke édes­any­ját, hogy ha­lála után ke­resse meg a bol­dog­sá­got. Gyöngy­vér szíve ugyan még sza­bad, de az ost­rom el­kez­dő­dött...

Könnyfakasztó ajándék, így lepte meg Rubint Rékát Schobert Norbi

Könnyfakasztó ajándék, így lepte meg Rubint Rékát Schobert Norbi

Csü­tör­tök este cso­dá­la­tos meg­le­pe­tés érte Rékát Cip­ru­son.

A há­zas­pár három napot töl­tött távol egy­más­tól, mert Nor­bi­nak sok volt a mun­kája, ám csü­tör­tök este cso­dá­la­tos meg­le­pe­tés érte Rékát Cip­ru­son.

Nagy, júliusi szerelmi horoszkóp: váratlan boldogságot hoz a hónap! EZO

Nagy, júliusi szerelmi horoszkóp: váratlan boldogságot hoz a hónap!

Nagy, júliusi szerelmi horoszkóp: váratlan boldogságot hoz a hónap!

Cso­dás és iz­gal­mas hetek áll­nak előt­tünk!

Cso­dás és iz­gal­mas hetek áll­nak előt­tünk!

Hamarosan mérföldkőhöz érkezik Hosszú Katinka párkapcsolata

Hamarosan mérföldkőhöz érkezik Hosszú Katinka párkapcsolata

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszó még a 30. szü­le­tés­napi bu­li­ján is­merte meg Mátét.

Magyarul üzent Demcsák Zsuzsának indiai szerelme, ezt írta

Magyarul üzent Demcsák Zsuzsának indiai szerelme, ezt írta

Ennél szeb­ben nem is in­dul­ha­tott volna a mű­sor­ve­zető reg­gele!

Ennél szeb­ben nem is in­dul­ha­tott volna a mű­sor­ve­zető reg­gele! Ettől nem­csak a mű­sor­ve­zető, hanem bár­me­lyik nő azon­nal el­ol­vadna.

Hosszú Katinka megmutatta a szerelmét, íme a szerencsés

Hosszú Katinka megmutatta a szerelmét, íme a szerencsés

Elő­ször lát­ható együtt a pár a nagy nyil­vá­nos­ság előtt.

Elő­ször lát­ható együtt a pár a nagy nyil­vá­nos­ság előtt.

Forrón csókolja 16 éves barátnőjét a magyar énekes

Forrón csókolja 16 éves barátnőjét a magyar énekes

Első közös nya­ra­lá­suk­ról írtak.

Dúl a sze­re­lem a ma­gyar sztár­pár kö­zött. Első közös nya­ra­lá­suk­ról szá­mol­tak be.

Dalban vallott szerelmet menyasszonyának Jimmy fia

Dalban vallott szerelmet menyasszonyának Jimmy fia

Krisz­tián alig né­hány napja kérte meg sze­relme kezét egy élő té­vé­mű­sor­ban, most pedig új da­lá­val üzen Zsu­zsi­nak.

Hétvégén koncert: Őrült rajongó fenyegette meg a magyar énekest

Hétvégén koncert: Őrült rajongó fenyegette meg a magyar énekest

Lobó Sza­lóky Lázár mos­ta­ná­ban ijesztő le­ve­le­ket kap, de még nem akar drasz­ti­kus lé­pé­se­ket tenni.

Élő adásban sértette meg durván Kiskerót Dancs Annamari

Élő adásban sértette meg durván Kiskerót Dancs Annamari

Két évvel ez­előtt sza­kí­tot­tak.

A szí­nésznő bur­kolt meg­jegy­zése biz­to­san nem esett jól kisfia édes­ap­já­nak, aki­vel két évvel ez­előtt sza­kí­tot­tak vi­ha­ros kö­rül­mé­nyek kö­zött.

Intim fotó: a hálószobából jelentkezett be Rubint Rella

Intim fotó: a hálószobából jelentkezett be Rubint Rella

A gyö­nyörű mo­dell már több hó­napja Dél-Ko­re­á­ban él vő­le­gé­nyé­vel.

A gyö­nyörű mo­dell már több hó­napja Dél-Ko­re­á­ban él vő­le­gé­nyé­vel, So­má­val.

Párkapcsolatáról vallott Tóth Vera: ezt eddig titkolták!

Párkapcsolatáról vallott Tóth Vera: ezt eddig titkolták!

Jót tesz neki a sze­re­lem.

Jót tesz neki a sze­re­lem. Tel­je­sen ki­vi­rult az utóbbi hó­na­pok alatt az arany­hangú éne­kesnő.

Itt az első fotó: újra szerelmes a szépséges Aleska

Itt az első fotó: újra szerelmes a szépséges Aleska

Na­gyon bol­do­gok!

A Szent Ist­ván Ba­zi­lika előtt kap­ták len­cse­végre a sze­rel­mes­párt. Na­gyon bol­do­gok!

Óriási döntés Schmuck Andor szerelmi életében, nem korai ez még?

Óriási döntés Schmuck Andor szerelmi életében, nem korai ez még?

A Tisz­te­let Tár­sa­sá­gá­nak el­nöke 100 napja bol­dog 22 éves pár­já­val.

Nagyon bizarr bosszút állt a megcsalt feleség: a férj kővé dermedt

Nagyon bizarr bosszút állt a megcsalt feleség: a férj kővé dermedt

Dur­ván meg­bűn­hő­dött csal­fa­sá­gáért.

Dur­ván meg­bűn­hő­dött csal­fa­sá­gáért.

Ünnepeltek Szinetár Dóráék: egy családi titokra is fény derült

Ünnepeltek Szinetár Dóráék: egy családi titokra is fény derült

"Is­te­nem, de jó ne­künk" - írta a Fa­ce­book-ol­da­lán a Já­szai Mari-díjas szí­nésznő.

"Is­te­nem, de jó ne­künk" - írta a Fa­ce­book-ol­da­lán a Já­szai Mari-díjas szí­nésznő.

Aurelio a tárgyaláson: Ha ő nincs, én már a pszichiátrián vagyok

Aurelio a tárgyaláson: Ha ő nincs, én már a pszichiátrián vagyok

Az em­ber­rab­lási ügy el­ső­rendű vád­lott­ja­ként egyre ne­he­zebb hely­zetbe ke­rült Au­re­lio...

Az em­ber­rab­lási ügy el­ső­rendű vád­lott­ja­ként egyre ne­he­zebb hely­zetbe ke­rült Au­re­lio...

Nagy a boldogság Pikali Gerdáéknál

Hatalmas a boldogság Pikali Gerdáéknál

A gyö­nyörű szí­nésznő tel­je­sen ki­vi­rult vő­le­gé­nye, Ré­kasi Ká­roly mel­lett.

A gyö­nyörű szí­nésznő tel­je­sen ki­vi­rult vő­le­gé­nye, Ré­kasi Ká­roly mel­lett. Nem­rég kü­lön­le­ges hely­szí­nen jár­hat­tak, mely­ről ér­de­kes meg­jegy­zést osz­tott meg Pi­kali Gerda.

Izgalmas boldogság! Kiderült: Hosszú Katinka elvált férfit szeret

Izgalmas boldogság! Kiderült: Hosszú Katinka elvált férfit szeret

A Ri­post meg­tudta: akár­csak az úszó­fe­no­mén Ka­tin­ká­nak, Má­té­nak is volt már egy fél­re­si­ke­rült há­zas­sága!

Új fejlemény, ezt kell tudni Hosszú Katinka szerelméről

Új fejlemény, ezt kell tudni Hosszú Katinka szerelméről

Mint arról a Ri­post be­szá­molt, az úszónő ba­rátja is túl van egy si­ker­te­len há­zas­sá­gon.

Mint arról a Ri­post be­szá­molt, az úszónő ba­rátja is túl van egy si­ker­te­len há­zas­sá­gon. Ám ez még nem min­den.

Nehezen dolgozza fel a szakítást a magyar énekesnő

Nehezen dolgozza fel a szakítást a magyar énekesnő

Hiába ost­ro­mol­ják a férfiak Sári Évit, a csi­nos éne­kesnő túl­zot­tan ra­gasz­kodó típus.

Hiába ost­ro­mol­ják a férfiak Sári Évit, a csi­nos éne­kesnő túl­zot­tan ra­gasz­kodó típus.

Most már biztos: belé szerelmes Hosszú Katinka

Most már biztos: belé szerelmes Hosszú Katinka

Rá­ta­lált a bol­dog­ság az olim­piai baj­nokra. Meg­is­mer­ke­dé­sük az uszoda vi­lá­gá­hoz kap­cso­ló­dik.

Nem sok­kal vá­lása után rá­ta­lált a bol­dog­ság az olim­piai baj­nokra. Meg­is­mer­ke­dé­sük az uszoda vi­lá­gá­hoz kap­cso­ló­dik.

Rajongói kiállnak az ittasan vezető Demcsák Zsuzsa mellett

Rajongói kiállnak az ittasan vezető Demcsák Zsuzsa mellett

A mű­sor­ve­zető ra­jon­gói ma­ga­sabb fo­ko­zatba kap­csol­tak és meg­pró­bál­nak lel­ket ön­teni ked­ven­cükbe.

Lebukott, újra szerelmes Hosszú Katinka: ő az a férfi

Lebukott, újra szerelmes Hosszú Katinka: ő az a férfi

Bar­ce­lo­ná­ban fo­tóz­ták le őket.

Az olim­pi­kont Bar­ce­lo­ná­ban kap­ták len­cse­végre új pár­já­val.

Indiai szerelme mentheti meg Demcsák Zsuzsát

Indiai szerelme mentheti meg Demcsák Zsuzsát

Élete össze­om­lani lát­szik...

A mű­sor­ve­ze­tő­nek most van iga­zán szük­sége arra, hogy meg­ér­tésre ta­lál­jon hindu sze­relme ol­da­lán. Élete ugyanis éppen össze­om­lani lát­szik...

Itt az igazság Demcsák Zsuzsa esküvőjéről: Ez történt a szállodai szobában

Itt az igazság Demcsák Zsuzsa esküvőjéről: Ez történt a szállodai szobában

Csu­pán egyet­len ember volt tisz­tá­ban azzal, hogy Zsu­zsa sze­rel­mes lett.

Csu­pán egyet­len ember volt tisz­tá­ban azzal, hogy Zsu­zsa sze­rel­mes lett.

Így rejtőzködik a kíváncsiskodók elől Stohl Luca párja

Így rejtőzködik a kíváncsiskodók elől Stohl Luca párja

Vic­ces fotót osz­tott meg Luca.

A FEM3 mű­sor­ve­ze­tője vic­ces fotót osz­tott meg arról, hogy civil párja mennyire nem ked­veli a nyil­vá­nos­sá­got.

Forrón csókolja az olasz macsó Ábel Anitát

Forrón csókolja az olasz macsó Ábel Anitát

A pesti éj­sza­ká­ban szelfiz­tek.

A csi­nos mű­sor­ve­zető és sze­relme, Ro­berto a pesti éj­sza­ká­ban szelfi­zett.

Mit látsz meg először a képen - szerelmi életed titkait fedi fel

Mit látsz meg először a képen - szerelmi életed titkait fedi fel

Meg­lepő dol­go­kat tud­hatsz meg most ma­gad­ról...

Meg­lepő dol­go­kat tud­hatsz meg most ma­gad­ról...

Ezt mondta Anna, Hajdú Péter exe a szakításról

Ezt mondta Anna, Hajdú Péter exe a szakításról

Öt hónap után ért véget a tévés és a gyö­nyörű mo­dell pár­kap­cso­lata.

Öt hónap után ért véget a tévés és a gyö­nyörű mo­dell pár­kap­cso­lata.

Közeleg az eljegyzés? Sejtelmes fotón Hódi Pamela és kedvese

Közeleg az eljegyzés? Sejtelmes fotón Hódi Pamela és kedvese

A sze­rel­me­sek egy es­kü­vőn jár­tak.

A sze­rel­me­sek egy es­kü­vőn jár­tak, ahol a meny­asszo­nyi cso­kor Pa­mela ke­zé­ben lan­dolt.

A fiatal nőt úgy kapta rajta sógora, hogy az brutális

A fiatal nőt úgy kapta rajta sógora, hogy az brutális

Tel­jes lett a ta­nács­ta­lan­ság...

Tel­je­sen ta­nács­ta­lanná vált a vő­le­gény...

Szerelem a stadionban, terhes feleségét csókolja a magyar focista

Szerelem a stadionban, terhes feleségét csókolja a magyar válogatott sztárja

Gu­lá­csi Pé­ter­he­te­ken belül édes­apa lesz.

Gu­lá­csi Péter he­te­ken belül édes­apa lesz, ked­vese pedig nagy po­cak­kal szur­kolt neki Wales ellen. A le­fú­jás után egy csók is el­csat­tant.

Különleges képet osztott meg újdonsült férjéről Demcsák Zsuzsa

Különleges képet osztott meg újdonsült férjéről Demcsák Zsuzsa

A mű­sor­ve­zető az Ázsia Exp­ressz 2 for­ga­tá­sán sze­re­tett bele a férfiba.

A mű­sor­ve­zető az Ázsia Exp­ressz 2 for­ga­tá­sán sze­re­tett bele fülig a nála 4 évvel fi­a­ta­labb Kris­hanba.

Új szerelmétől féltik barátai Demcsák Zsuzsát

Új szerelmétől féltik barátai Demcsák Zsuzsát

Túl gyors a tempó?

Soha sen­ki­ről nem be­szélt még olyan hév­vel, mint arról az in­diai férfi­ról, akit az Ázsia Exp­ressz 2 for­ga­tása alatt is­mert meg.

Ha ezt látod a pasidon, már nem szeret

Ha ezt látod a pasidon, tudnod kell, hogy már nem szeret

Is­merd meg, mit üzen a test­be­széd!

Van egy pont, ahon­nan saj­nos már na­gyon nehéz vissza­for­dulni. Elő­ször a test­be­széd árul­ko­dik arról, ha el­múlt a sze­re­lem...

Kitálalt a magyar rádiós, ezért nem talál rá a szerelem

Kitálalt a magyar rádiós, ezért nem talál rá a szerelem

Ga­rami Gábor meg­lepő őszin­te­ség­gel be­szélt a ma­gán­éle­té­ről, azt is el­árulta, mióta van már egye­dül.

Ga­rami Gábor meg­lepő őszin­te­ség­gel be­szélt a ma­gán­éle­té­ről, azt is el­árulta, mióta van már egye­dül.

Kiderült az igazság: kitálalt a szerelmi életéről Gesztesi Károly

Kiderült az igazság: kitálalt a szerelmi életéről Gesztesi Károly

A szí­nész re­a­gált a ma­gán­éle­té­vel kap­cso­la­tos plety­kákra.

A nép­szerű szí­nész, akit olyan fil­mek­ből is­mer­he­tünk, mint a Ma­gyar ván­dor, a Sza­bad­ság, sze­re­lem, a Csak szex és más semmi vagy a Kút­fe­jek, ka­me­rák ke­reszt­tü­zé­ben re­a­gált a ma­gán­éle­té­vel kap­cso­lat­ban fel­röp­pent plety­kákra.

Megtörte a csendet Aradszky gyászoló özvegye: így telnek a napjai

Megtörte a csendet Aradszky gyászoló özvegye: így telnek a napjai

Éva asszony más­fél évvel ez­előtt ve­szí­tette el imá­dott fér­jét.

Éva asszony más­fél évvel ez­előtt ve­szí­tette el imá­dott fér­jét, azóta tel­je­sen meg­vál­to­zott az élete.

Fantasztikus örömhír: Máris jön a baba Homonnay Zsoltéknál

Fantasztikus örömhír: Máris jön a baba Homonnay Zsoltéknál

Nagy a bol­dog­ság!

Óri­ási az öröm Ho­mon­nay Zsol­ték­nál. A Ri­post meg­tudta: a Bu­da­pesti Ope­rett­szín­ház mű­vé­sze és tánc­mű­vész párja, Föl­desi Anita babát vár­nak.

Megrendítő, így próbálja feldolgozni a gyászt Koós János lánya

Megrendítő, így próbálja feldolgozni a gyászt Koós János lánya

Párja nél­kül még ennél is ne­he­zebb hely­zet­ben lenne, az el­en­ge­dés ugyanis na­gyon hosszú fo­lya­mat.

Őszintén vallott párkapcsolatáról a magyar színésznő

Őszintén vallott párkapcsolatáról a magyar színésznő

Bol­do­gabb, mint va­laha.

A Turay Ida Szín­ház mű­vész­nője bol­do­gabb, mint va­laha.

Romantikus utazás: ide szökött barátnőjével Freddie

Romantikus utazás: ide szökött barátnőjével Freddie

A sár­mos éne­kes sze­rel­mé­vel in­dult el vá­rost nézni. Már fotót is töl­töt­tek fel az Ins­tag­ram-ol­da­lára.

A sár­mos éne­kes sze­rel­mé­vel in­dult el vá­rost nézni. Már fotót is töl­töt­tek fel az Ins­tag­ram-ol­da­lára.

Megható pillanatok: sírva fakadt a kamera előtt Curtis felesége

Megható pillanatok: sírva fakadt a kamera előtt Curtis felesége

Min­dig ta­lál­nak időt a ro­man­ti­kára.

A sze­rel­me­sek min­dig ta­lál­nak időt a ro­man­ti­kára.

Várkonyi Andrea még mindig nincs túl Bochkoron

Várkonyi Andrea még mindig nincs túl Bochkoron

El­mondta, miért nincs még új párja.

A csi­nos mű­sor­ve­zető el­mondta, miért nincs még új párja.

Elsírta magát Király Viktor menyasszonya, mindenki őket bámulta

Elsírta magát Király Viktor menyasszonya, mindenki őket bámulta

A sztár­éne­kes sze­rel­mé­nek, Ani­tá­nak po­tyog­tak a könnyei.

A sztár­éne­kes sze­rel­mé­nek, Ani­tá­nak po­tyog­tak a könnyei.

Romantikus fotó, így szereti egymást Hajdú Péter és a szépséges Anna

Romantikus fotó, így szereti egymást Hajdú Péter és a szépséges Anna

Le sem ta­gad­hat­nák, mennyire bol­do­gok együtt.

Le sem ta­gad­hat­nák, mennyire bol­do­gok együtt. Tel­jes a har­mó­nia kö­zöt­tük.

Megházasodott a magyar énekes: itt van az első fotó

Megházasodott a magyar énekes: itt van az első fotó

Hét­vé­gén mondta ki a bol­do­gító igent.

Az AWS front­em­bere a hét­vé­gén mondta ki a bol­do­gító igent.

Régen láttuk Gombos Edináékat: így néznek ki most

Régen láttuk Gombos Edináékat: így néznek ki most

Az egy­kori csi­nos tévés Hol­ly­wood­ban ki­rán­dul a csa­lád­já­val. Onnan osz­tott meg fo­tó­kat.

Az egy­kori csi­nos tévés Hol­ly­wood­ban ki­rán­dul a csa­lád­já­val. Onnan osz­tott meg fo­tó­kat.

Mindenki gratulált, hatalmas örömhírt jelentett be Kárpáti Rebeka

Mindenki gratulált, hatalmas örömhírt jelentett be Kárpáti Rebeka

A mű­sor­ve­zető és ked­vese hosszú idő után hozta meg ezt a dön­tést.

A mű­sor­ve­zető és ked­vese hosszú idő után hozta meg ezt a dön­tést.

Olyan csúnyán bukott le a félrelépő férj, hogy az szuperkínos

Olyan csúnyán bukott le a félrelépő férj, hogy az szuperkínos

Kevés ek­kora ma­lőr­ről hal­lani.

Kevés ek­kora ma­lőr­ről hal­lani, mint ami tör­tént.

Újabb fotók érkeztek Curtisék titkos esküvőjéről

Újabb fotók Curtisék titkos esküvőjéről

Oltár elé kí­sérte vá­ran­dós sze­rel­mét.

A drog­el­vo­nót is meg­járt rap­per oltár elé kí­sérte vá­ran­dós sze­rel­mét. A meg­osz­tott fotók kö­zött mű­vé­szi fe­kete-fehér és meg­hitt szí­nes képek is sze­re­pel­nek. Nézd meg te is!

Nincs visszaút, végleges döntést hozott Aradszky László özvegye

Nincs visszaút, végleges döntést hozott Aradszky László özvegye

Éva asszony fáj­dalma to­vábbra sem múlik, igaz, nap­ról napra sze­lí­dül.

Éva asszony fáj­dalma to­vábbra sem múlik, igaz, nap­ról napra sze­lí­dül.