CÍMKE: 'szerelem'

Exe miatt hagyta el új szerelmét Vámos Erika!

Exe miatt hagyta el új szerelmét Vámos Erika!

Rá­jött: neki mégis exére van szük­sége a tel­jes bol­dog­ság­hoz!

Mégis eskü köti Berki Krisztiánt gyermeke anyjához

Mégis eskü köti Berki Krisztiánt gyermeke anyjához

Berki Krisz­tián a meg­hi­ú­sult es­küvő után egy­sze­rűen be­zár­kó­zott és nem adott ma­gya­rá­za­tot.

Élő adásban vallott szerelmet Pécsi Ildikó

Élő adásban vallott szerelmet Pécsi Ildikó

Bár a le­gen­dás szí­nész­nőt peres ügye kap­csán hív­ták meg az ATV stú­di­ó­jába, arra kérte a mű­sor­ve­ze­tőt, hogy az utolsó egy per­cet en­ged­jék át neki...

Bár a le­gen­dás szí­nész­nőt peres ügye kap­csán hív­ták meg az ATV stú­di­ó­jába, arra kérte a mű­sor­ve­ze­tőt, hogy az utolsó egy per­cet en­ged­jék át neki...

Ettől elolvadsz: megvan a magyar sport legújabb szerelmespárja

Ettől elolvadsz: megvan a magyar sport legújabb szerelmespárja

A fi­a­ta­lok most már nem tit­kol­ják, hogy egy párt al­kot­nak.

A fi­a­ta­lok most már nem tit­kol­ják, hogy egy párt al­kot­nak. Az első közös fotó is el­ké­szült róluk.

Drámai vallomást tett a Viszkis rabló

Drámai vallomást tett a Viszkis rabló

A hosszú hetek alatt egyre csak meg­ér­le­lő­dött benne a gon­do­lat.

Amb­rus At­tila pár hete tért haza Ázsi­á­ból, ahol részt vett a TV2 ős­szel star­toló va­ló­ság­show-jában. A hosszú hetek alatt egyre csak ér­le­lő­dött benne a gon­do­lat, hogy ideje be­le­vágni a gyer­mek­vál­la­lásba.

Életveszélybe került külföldön a magyar sztár

Életveszélybe került külföldön a magyar sztár

Stei­ner Kris­tóf évek óta Iz­ra­el­ben él, de most újra vissza­térne a kép­er­nyőre. A volt Viva tévés éppen itt­hon van.

Stei­ner Kris­tóf évek óta Iz­ra­el­ben él, de most újra vissza­térne a kép­er­nyőre. Az egy­kori Viva tévés Ga­rami Gá­bor­nak me­sélt ter­ve­i­ről.

10 év után újra együtt a szexi sztárpár

10 év után újra együtt a szexi sztárpár

Az éne­kesnő nem akar új férfi­a­kat meg­is­merni.

Az éne­kesnő nem akar új férfi­a­kat meg­is­merni, in­kább egy jól be­vált ex­sze­rel­mét vá­lasz­totta.

Pintér Tibor: Soha többé nem hazudok nőnek

Pintér Tibor: Soha többé nem hazudok nőnek

Vál­toz­tat ed­digi hoz­záál­lá­sán.

A nép­szerű szí­nész nem­rég arról be­szélt, hogy 43 éve­sen ész­re­vette, már nem kelti föl annyi nő ér­dek­lő­dé­sét, mint ko­ráb­ban.

Kitálalt Curtis barátnője: ilyen valójában a kapcsolatuk

Kitálalt Curtis barátnője: ilyen valójában a kapcsolatuk

Ha­tal­mas si­kert ara­tott Majka és ze­nész­társa kon­certje a sió­foki Plá­zson.

Ha­tal­mas si­kert ara­tott Majka és ze­nész­társa kon­certje a sió­foki Plá­zson. Ennek leg­job­ban Cur­tis párja örült, aki nem győzte a szín­pad sar­ká­ból fény­ké­pezni sze­rel­mét. A VIP te­ra­szon pedig töb­bek közt Dosz­pot Péter mu­la­tott csa­lád­já­val.

Sokkoló jelenség tapasztalható az újkori szexben, kitálalt a tudomány

Sokkoló jelenség tapasztalható az újkori szexben, kitálalt a tudomány

Lo­gi­kus a fel­té­te­le­zés, hogy a mai fi­a­ta­lok sok­kal töb­bet sze­xel­nek...

Lo­gi­kus a fel­té­te­le­zés, hogy a mai fi­a­ta­lok sok­kal töb­bet sze­xel­nek. De biz­to­san így van ez?

Zsidró Tamás elárulta, hogyan tölti a nyarat Dobó Katával!

Zsidró Tamás elárulta, hogyan tölti a nyarat Dobó Katával!

Idén nyá­ron nincs ide­jük egy­másra.

A sztár­pár­nak idén nyá­ron nincs ideje egy­másra, mivel Kata három pro­duk­ci­ó­ban for­gat, a mes­ter­fod­rász pedig egész au­gusz­tus­ban dol­go­zik majd.

Rendkívül kínos: tudomást sem vesznek a nők Pintér Tiborról!

Rendkívül kínos: tudomást sem vesznek a nők Pintér Tiborról!

A Nem­zeti Lo­vas­szín­ház igaz­ga­tója hiába ügyel a kül­se­jére és edz rend­sze­re­sen, úgy érzi, ki­jött a gya­kor­lat­ból.

Hajdú Péter kiakadt: Mi ez a hülyeség?

Hajdú Péter kiakadt: Mi ez a hülyeség?

Az Esti Frizbi mű­sor­ve­ze­tője meg­lepve ol­vasta az egyik ma­ga­zin­ban, hogy egy olyan fény­kép miatt ke­rült vál­ságba a há­zas­sága egy évvel ez­előtt, me­lyen új ba­rát­nő­jé­vel lát­ható.

Az Esti Frizbi mű­sor­ve­ze­tője meg­lepve ol­vasta az egyik ma­ga­zin­ban, hogy egy olyan fény­kép miatt ke­rült vál­ságba a há­zas­sága egy évvel ez­előtt, me­lyen új ba­rát­nő­jé­vel éppen el­hagy­nak egy szó­ra­ko­zó­he­lyet.

Egy álom ért véget, szakított a szerelmével Kárpáti Rebeka!

Egy álom ért véget, szakított a szerelmével Kárpáti Rebeka!

Egye­lőre még kény­te­le­nek egy fedél alatt élni.

Kö­zö­sen dön­töt­tek a búcsú mel­lett, ám egy­előre még kény­te­le­nek egy fedél alatt élni.

Kitálaltak Majkáék, kiderült, miért nem házasodtak még össze!

Kitálaltak Majkáék, kiderült, miért nem házasodtak még össze!

Im­má­ron hét éve bol­do­gok egy­más ol­da­lán, sze­rel­mü­ket pedig gyűrű he­lyett két gyer­mek­kel pe­csé­tel­ték meg.

A sztár­pár im­má­ron hét éve bol­dog egy­más ol­da­lán, sze­rel­mü­ket pedig gyűrű he­lyett két gyer­mek­kel pe­csé­tel­ték meg.

Rátalált a szerelem, a szupermodell nem tudja tovább titkolni érzéseit

Rátalált a szerelem, a szupermodell nem tudja tovább titkolni érzéseit

Az egyik közös hob­bi­juk hozta közel egy­más­hoz őket, azóta pedig el­vá­laszt­ha­tat­la­nok.

Ezt suttogják Dzsudzsák Balázs és Palvin Barbara kapcsolatáról

Ezt suttogják Dzsudzsák Balázs és Palvin Barbara kapcsolatáról

Pal­vin Bar­bara és Dzs­u­dzsák Ba­lázs közel ke­rül­tek egy­más­hoz, mi több, sokan sze­rel­met sej­te­nek a hát­tér­ben.

Élettársát és nevelt gyerekeit késelte meg

Rettenetes dolgok derültek ki a volt élettársát és nevelt gyerekeit megkéselő Zsoltról

Te­herbe ej­tette 14 éves ne­velt lá­nyát, majd ül­dözte az ál­ta­lá­nos is­ko­lást.

Te­herbe ej­tette 14 éves ne­velt lá­nyát, majd, mikor volt élet­társa ki­adta az útját, zak­latta is.

Ezt látnod kell, így dúl a szerelem Hajdú Péter és kedvese között

Ezt látnod kell, így dúl a szerelem Hajdú Péter és kedvese között

Nem­rég sza­lag­cí­mek szól­tak arról, hogy Hajdú Péter és ba­rát­nője sza­kí­tot­tak. A mű­sor­ve­zető nem akart nyi­lat­kozni.

Itt a bizonyíték: Mélyül a kapcsolat Palvin Barbi és Dzsudzsák között!

Itt a bizonyíték: Mélyül a kapcsolat Palvin Barbi és Dzsudzsák között!

Egyre több időt töl­te­nek együtt! Nem két­sé­ges, va­lami ala­kul a két sztár kö­zött! Itt van­nak a fotók!

Újabb sztárszerelem a levegőben?

Újabb sztárszerelem a levegőben?

Ba­la­toni ha­jó­ká­zás, nap­le­mente. Mi tör­tén­he­tett ezen a forró nyár­es­tén?

Ba­la­toni ha­jó­ká­zás, nap­le­mente. Egy újabb sze­re­lem kez­dete? Mi tör­tén­he­tett ezen a forró nyár­es­tén?

Fedetlen keblek, formás popsik, buliztak a sztárok a Balaton Soundon

Fedetlen keblek, formás popsik, buliztak a sztárok a Balaton Soundon

A héten a Ba­la­ton So­un­don par­ti­zott a leg­több celeb.

A héten a Ba­la­ton So­un­don par­ti­zott a leg­több celeb. Mu­tat­juk ké­pek­ben, mi tör­tént a bulin..

Hoppá, már gyermekvállalás is szóba került Zámbó Krisztiánéknál

Hoppá, már gyermekvállalás is szóba került Zámbó Krisztiánéknál

Hiába ve­sze­ked­nek sokat, nem tud­nak egy­más nél­kül élni.

Hiába ve­sze­ked­nek sokat, nem tudja el­kép­zelni egy­más nél­kül éle­tét az éne­kes és ked­vese.

Ezért szégyellik Berkit egykori jegyesei

Ezért szégyellik Berkit egykori jegyesei

Öt nő kezét kérte már meg Berki Krisz­tián.

Öt nő kezét kérte már meg Berki Krisz­tián, az es­küvő azon­ban min­den al­ka­lom­mal el­ma­radt.

Kiderült a titok: Élsportolót szeret Demcsák Zsuzsa

Kiderült a titok, sportolót szeret Demcsák Zsuzsa

Hiába igyek­szik tit­kolni a ki­lé­tét...

Zsu­zsa min­den ere­jé­vel igye­ke­zett ti­tok­ban tar­tani, hogy hosszú idő után ki ra­bolta el a szí­vét. Mos­tanra azon­ban egyre ke­ve­sebb a titok.

Mindenkit átvert Iszak Eszter és Dobrády Ákos!

Mindenkit átvert Iszak Eszter és Dobrády Ákos!

A pár ta­valy au­gusz­tus­ban sza­kí­tott, és bár azóta több­ször fel­rep­pen­tek hírek az új­ra­me­le­gí­tett kap­cso­lat­ról, ők min­dig ta­gad­ták.

A pár ta­valy au­gusz­tus­ban sza­kí­tott, és bár azóta több­ször fel­rep­pen­tek hírek az új­ra­me­le­gí­tett kap­cso­lat­ról, ők min­dig ta­gad­ták.

Nem bírták egymás nélkül: Kibékült szerelmével Vámos Erika

Nem bírták egymás nélkül: Kibékült szerelmével Vámos Erika

Fél évvel a sza­kí­tás után újra egy­másra ta­lál­tak a sze­rel­me­sek!

Fél évvel a sza­kí­tás után újra egy­másra ta­lál­tak a sze­rel­me­sek!

Szakítás? Élő adásban szólalt meg Berki!

Szakítás? Élő adásban szólalt meg Berki Krisztián!

Hi­he­tet­len dol­go­kat árult el a kap­cso­la­tuk­ról.

Hi­he­tet­len dol­go­kat árult el a Hódi Pam­e­lá­val való kap­cso­la­tá­ról Berki Krisz­tián, akik­ről a kö­zel­múlt­ban szinte ki­je­len­tet­ték, sza­kí­tot­tak. Itt az igaz­ság!

Pajzán képeket készített gyönyörű szerelméről Anger Zsolt

Pajzán képeket készített gyönyörű szerelméről Anger Zsolt

A ba­rát­nő­jé­ről ké­szült pi­káns fo­tó­kat ra­jon­gó­i­val is meg­osz­totta a kö­zös­ségi ol­da­lán!

Iszak Eszter és Dobrády Ákos: biztos a békülés! Jöhet a baba

Iszak Eszter és Dobrády Ákos: biztos a békülés! Jöhet a baba

Feb­ruár óta újra egy párt alkot a Viva Tv csi­nos mű­sor­ve­ze­tője és a TNT front­em­bere. Úgy tűnik, ha­ma­ro­san új szintre eme­lik a kap­cso­la­tu­kat.

Feb­ruár óta újra egy párt alkot a Viva Tv csi­nos mű­sor­ve­ze­tője és a TNT front­em­bere. Úgy tűnik, ha­ma­ro­san új szintre eme­lik a kap­cso­la­tu­kat.

Kitálalt Benkő Dániel fiatal szerelme, ezt ki gondolta volna?

Kitálalt Benkő Dániel fiatal szerelme, ezt ki gondolta volna?

Bár az an­gyal­arcú Ba­zsa­ró­zsa elő­ször ha­záig fu­tott a lant­mű­vész férfi­as­sá­gá­nak lát­tán, ké­sőbb még sza­kí­tott is Benkő miatt! Most el­árulta, miért...

Bár az an­gyal­arcú Ba­zsa­ró­zsa elő­ször ha­záig fu­tott a lant­mű­vész férfi­as­sá­gá­nak lát­tán, ké­sőbb még sza­kí­tott is Benkő miatt! Most el­árulta, miért...

Mici kipakolt a szakításról! - Krisztián megverte!

Mici kipakolt a szakításról! - Krisztián megverte!

A ke­leb­csoda meg­döb­bentő dol­go­kat állít volt pár­já­ról. El­mondta, már két hete nin­cse­nek együtt, így meg se csal­hatta.

A ke­leb­csoda meg­döb­bentő dol­go­kat állít volt pár­já­ról. El­mondta, már két hete nin­cse­nek együtt, így meg se csal­hatta.

A Kincsem miatt nem jöhet a baba Nagy Ervinéknél

A Kincsem miatt nem jöhet a baba Nagy Ervinéknél

Je­len­leg egy sű­rűbb idő­sza­kot él át.

A szí­nész je­len­leg egy sű­rűbb idő­sza­kot él, így a gyer­mek­ál­dás is kissé odébb van.

Rihanna elszerette barátnője milliárdos lovagját

Rihanna elszerette barátnője milliárdos lovagját

Új ud­var­lója van a pop­her­ceg­nő­nek.

Új ud­var­lója van a bar­ba­dosi pop­her­ceg­nő­nek, ami­vel ala­po­san el­ron­totta Naomi Camp­bell ked­vét.

Ajjaj, nagyon nehéz helyzetbe került az olimpiák magyar hőse

Ajjaj, nagyon nehéz helyzetbe került az olimpiák magyar hőse

Újra meg­ta­lálta a sze­rel­met, de...

Rá­ment egy kap­cso­lata, rá­adá­sul a gyer­me­ké­től is rop­pant távol ke­rült. Újra meg­ta­lálta a sze­rel­met, de...

Lányával egyidős pasiba szerelmes Kate Beckinsale

Lányával egyidős pasiba szerelmes Kate Beckinsale

Több mint 20 év a kü­lönb­ség köz­tük.

A világ egyik leg­tö­ké­le­te­sebb nő­jé­nek nem tu­dott el­len­állni több mint húsz évvel ifjabb kol­lé­gája.

Táltos előtt fogadott örök hűséget a Barátok közt sztárja

Táltos előtt fogadott örök hűséget a Barátok közt sztárja

Nem min­den­napi ősi szer­tar­tás­sal pe­csé­telte meg sze­rel­mét a pár.

Nem min­den­napi ősi szer­tar­tás­sal pe­csé­telte meg sze­rel­mét a pár.

Bréking! Megszületett Jason Statham gyereke!

Megszületett Jason Statham gyereke!

Itt az első fotó.

Újabb pár­nák lesz­nek ned­ve­sek a könnyek­től, az irigy­ség és a meg­ha­tott­ság sok női szí­vet tesz ma is tönkre. A világ leg­sze­xibb férfi­ja­ként is em­le­ge­tett Jason Stat­ham apa lett. Itt az első fotó!

Jön a leleplezés: féltett titkok derülnek ki Harry herceg szerelméről

Jön a leleplezés: féltett titkok derülnek ki Harry herceg szerelméről

Las­san az is ki­raj­zo­ló­dik, hogy a pár kap­cso­lata mennyire ko­moly. Egy egész show épül ezekre a rej­té­lyekre.

Hogy fogod a párod kezét? Ezt jelenti!

Hogy fogod a párod kezét? Ezt jelenti!

Nagy­szerű össze­ál­lí­tás je­lent meg egy angol nyelvű ol­da­lon, amely­nek kü­lö­nö­sen sze­rel­mes párok ve­he­tik nagy hasz­nát. Ők maguk is tisz­tán lát­hat­nak a kap­cso­la­tu­kat il­le­tően.

Nagy­szerű össze­ál­lí­tás je­lent meg egy angol nyelvű ol­da­lon, amely­nek kü­lö­nö­sen sze­rel­mes párok ve­he­tik nagy hasz­nát. Ők maguk is tisz­tán lát­hat­nak a kap­cso­la­tu­kat il­le­tően.

Ez az egyszerű jel megmutatja, boldog-e a párkapcsolatod

Ez az egyszerű jel megmutatja, boldog-e a párkapcsolatod

Soha nem gon­dol­tad volna, hogy ilyen könnyen ki­de­rül­het a tel­jes igaz­ság. Egy új ku­ta­tás­ból min­den ki­de­rült.

Soha nem gon­dol­tad volna, hogy ilyen könnyen ki­de­rül­het a tel­jes igaz­ság. Egy új ku­ta­tás mu­tatta be.

5 biztos jel, hogy zátonyra fut a kapcsolatod!

5 biztos jel, hogy zátonyra fut a kapcsolatod!

Idő­vel a sze­re­lem hal­vá­nyulni kezd.

Könnyű sze­met hunyni part­ne­red hibái fe­lett, ami­kor még min­den tö­ké­le­tes­nek tűnik. Idő­vel azon­ban a sze­re­lem hal­vá­nyulni kezd.

Nádai Anikó megmutatta új szerelmét!

Nádai Anikó megmutatta új szerelmét!

Évek­kel fi­a­ta­labb nála a fiú.

Most ki­de­rült, ki az a ti­tok­za­tos férfi, aki Nádai Anikó szí­vét el­ra­bolta. Évek­kel fi­a­ta­labb a mű­sor­ve­ze­tő­nél.

Megvan az időpont, kiderült, mikor megy férjhez Köböl Anita!

Megvan az időpont, kiderült, mikor megy férjhez Köböl Anita!

A mű­sor­ve­zető im­má­ron más­fél éve él bol­dog kap­cso­lat­ban, az el­jegy­zés után pedig már az es­kü­vőt ter­vez­geti.

A mű­sor­ve­zető im­má­ron más­fél éve él bol­dog kap­cso­lat­ban, az el­jegy­zés után pedig már az es­kü­vőt ter­vez­geti.

Többen látták: Újra együtt Tóth Gabi és volt szerelme

Többen látták: Újra együtt Tóth Gabi és volt szerelme

Az éne­kesnő és Trap ka­pi­tány újra kö­zö­sen foly­tat­ják, a ra­jon­gók leg­na­gyobb örö­mére!

Az éne­kesnő és a Tha Shud­ras­ból is­mert Trap ka­pi­tány újra kö­zö­sen foly­tat­ják, a ra­jon­gók leg­na­gyobb örö­mére!

Félrelépéssel mentett meg egy házasságot Pintér Tibor!

Félrelépéssel mentett meg egy házasságot Pintér Tibor!

Volt már sze­re­tői stá­tusz­ban.

A Nem­zeti Lo­vas­szín­ház igaz­ga­tója volt már sze­re­tői stá­tusz­ban, de egy­ál­ta­lán nem érez emi­att bűn­tu­da­tot.

A szerelem miatt késelt két csongrádi nő

A szerelem miatt késelt két csongrádi nő

Két nő ügyét tár­gyal­ták egy­más után.

Két nő ügyét tár­gyalta egy­más után a Sze­gedi Íté­lő­tábla teg­nap dél­előtt, ugyan­ab­ban a tár­gya­ló­te­rem­ben. A két vád­lott ügyé­nek több közös vo­nása is van.

Ma van Szent Iván éjszakája: Ezt kell tenned és rád talál a szerelem EZO

Ma van Szent Iván éjszakája: Ezt kell tenned és rád talál a szerelem

Ma van Szent Iván éjszakája: Ezt kell tenned és rád talál a szerelem

Az év leg­rö­vi­debb éj­sza­kája má­gi­kus erők­kel se­gíti a sze­rel­mes szí­ve­ket.

Az év leg­rö­vi­debb éj­sza­kája má­gi­kus erők­kel se­gíti a sze­rel­mes szí­ve­ket. Mu­tat­juk, mi­lyen módon se­gít­hetsz a sors­nak abban, hogy hoz­zád ren­delje azt, akit pá­rod­nak vá­lasz­ta­nál. Pró­báld ki!

Válása után teljes titokban mondta ki a boldogító igent Szőke Zoltán!

Válása után teljes titokban mondta ki a boldogító igent Szőke Zoltán!

A szí­nész és ked­vese még a gim­ná­zi­um­ban sze­ret­tek egy­másba.

A szí­nész és ked­vese még a gim­ná­zi­um­ban sze­ret­tek egy­másba, ám egy időre el­so­dorta őket egy­más mel­lől az élet.

Lady Gaga megtalálta az igazit

Lady Gaga megtalálta az igazit

Az ext­rém díva tel­je­sen meg­vál­to­zott, mióta be­le­sze­re­tett idő­sebb me­ne­dzse­rébe, aki mel­lett bol­do­gabb, mint va­laha.

Az ext­rém díva tel­je­sen meg­vál­to­zott, mióta be­le­sze­re­tett idő­sebb me­ne­dzse­rébe, aki mel­lett bol­do­gabb, mint va­laha.

Intim fotó került fel a netre Szinetár Dóráról és férjéről!

Intim fotó került fel a netre Szinetár Dóráról és férjéről!

Ez ám a szép pár!

A sze­rel­me­sek iz­gal­mas csa­ládi tit­ko­kat árul­tak el a jeles al­ka­lom kap­csán! Ez ám a szép pár!

Hosszú út vezetett az eljegyzésig: íme Kiss Ramóna szerelmei!

Hosszú út vezetett az eljegyzésig: íme Kiss Ramóna szerelmei!

Régi ba­rát­ság­ból szö­vő­dött sze­re­lem.

Év ele­jén egy régi ba­rát­ság­ból szö­vő­dött sze­re­lem Kiss Ra­móna és a ké­zi­lab­dázó Lékai Máté kö­zött.

Pintér Tibor: Kínos, a szeretőmnek nézték a lányom!

Pintér Tibor: Kínos, a szeretőmnek nézték a lányom!

Kínos hely­ze­tek szü­let­nek...

A szí­nész na­gyon büszke 19 éves lá­nyára, Jan­kára. Gyak­ran szer­vez­nek közös prog­ra­mo­kat, ebből pedig gyak­ran kínos hely­ze­tek is szü­let­nek.

Elképesztő természeti csoda a magyar erdőkben, 2 héten át láthatod

Elképesztő természeti csoda a magyar erdőkben, 2 héten át láthatod

Jú­nius kö­ze­pén kez­dő­dik a szent­já­nos­bo­ga­rak gyö­nyörű raj­zása. A sötét er­dő­ben mil­lió lám­pás­ként vi­lá­gí­ta­nak.

10 vérforraló vallomás: Nem a hálószobában csapott le a gyönyör

10 vérforraló vallomás: Nem a hálószobában csapott le a gyönyör

Ne csak a jól be­vált fran­cia­ágy­ban gon­dol­kozz, a nők sok­kal nyi­tot­tab­bak az extra hely­szí­nekre, mint hin­néd!

Ne csak a jól be­vált fran­cia­ágy­ban gon­dol­kozz, a nők sok­kal nyi­tot­tab­bak az extra hely­szí­nekre!

Lebukott, kolléganője exével jár Charlize Theron

Lebukott, kolléganője exével jár Charlize Theron

Már gye­re­ke­i­nek is be­mu­tatta pár­ját.

A tur­bé­koló sze­rel­mes­párt egy vi­dám­park­ban kap­ták len­cse­végre!

Mi történt? Külföldre menekül Kiss Ramóna!

Mi történt? Külföldre menekül Kiss Ramóna!

A gyö­nyörű szí­nész­nő­nek tá­volra kell utaz­nia!

A gyö­nyörű szí­nész­nő­nek tá­volra kell utaz­nia! El­árulta, mi ennek az oka! Vajon vissza­jön?

Bármikor megnősülhet az ismert magyar zenész

Bármikor megnősülhet az ismert magyar zenész

Három éve al­kot­nak egy párt, és abból két éve együtt is él Pus­kás Peti és sze­relme.

Három éve al­kot­nak egy párt, és abból két éve együtt is él Pus­kás Peti és sze­relme.

Rubint Rella lebukott

Rubint Rella lebukott

Ru­bint Réka gyö­nyörű uno­ka­húga elő­ször mu­tat­ko­zott nyil­vá­no­san pár­já­val. Kézen fogva ér­kez­tek egy ren­dez­vényre, ahol nem tit­kol­ták az ér­zel­me­i­ket.

Ru­bint Réka gyö­nyörű uno­ka­húga elő­ször mu­tat­ko­zott nyil­vá­no­san pár­já­val. Kézen fogva ér­kez­tek egy ren­dez­vényre, ahol nem tit­kol­ták az ér­zel­me­i­ket.

Hatvan felett menne férjhez Bódy Magdi!

Hatvan felett menne férjhez Bódy Magdi!

Az el­múlt tíz évben fáj­dal­mas vesz­te­sé­ge­ket kel­lett meg­él­nie.

Az éne­kes­nő­nek az el­múlt tíz évben fáj­dal­mas vesz­te­sé­ge­ket kel­lett meg­él­nie, de ő mégis nyi­tott a bol­dog­ságra.

Kínos lebukás: ezzel a magyar sztárral vigasztalódik Curtis felesége!

Kínos lebukás: ezzel a magyar sztárral vigasztalódik Curtis felesége!

Csilla már túl­tette magát a sza­kí­tá­son, új éle­tet kez­dett, rá­adá­sul férje egyik is­me­rő­sé­vel.

Brutális változás, szerelmi bánat miatt fogyott le Baukó Éva

Brutális változás, szerelmi bánat miatt fogyott le Baukó Éva

Büsz­kén posz­tolt ki ma­gá­ról egy négy évvel ez­előtti és egy mos­tani fotót a TV2 sztárja.

Büsz­kén posz­tolt ki ma­gá­ról egy négy évvel ez­előtti és egy mos­tani fotót a TV2 sztárja. A ko­ráb­ban bot­rá­nya­i­ról, al­ko­hol­prob­lé­má­i­ról hír­hedt celeb tel­je­sen meg­vál­to­zott. Saját be­val­lása sze­rint most egy le­tisz­tult, ma­gá­val har­mó­ni­á­ban lévő ember, aki él­vezi új éle­tét.

Lebuktató fotó: a TV2 sztárja így romantikázik új szerelmével

Lebuktató fotó: a TV2 sztárja így romantikázik új szerelmével

Három és fél éven ke­resz­tül el­zár­kó­zott egy újabb kap­cso­lat­tól VV Ágica.

Három és fél éven ke­resz­tül el­zár­kó­zott egy újabb kap­cso­lat­tól Szö­geczki Ágica.

Kiderült a viszály oka: Ezt üzente édesanyjának Weisz Fanni

Kiderült a viszály oka: Ezt üzente édesanyjának Weisz Fanni

A szín­pa­don üzente meg édes­any­já­nak Weisz Fanni, hogy a sze­rel­met vá­lasztja.

Bevallotta, rajongóját veszi feleségül a magyar sztárénekes

Bevallotta, rajongóját veszi feleségül a magyar sztárénekes

Egy­más­nak let­tek te­remtve!

El­tar­tott egy da­ra­big, amíg fel­lob­bant kö­zöt­tük a láng, de ma már tud­ják, hogy egy­más­nak let­tek te­remtve!

Kitálalt Xantus Barbara: Négy évvel válása után nyitott a szerelemre!

Kitálalt Xantus Barbara: Négy évvel válása után nyitott a szerelemre!

A szí­nésznő 2013-ban vált el fér­jé­től, Szurdi Mik­lós­tól.

A szí­nésznő 2013-ban vált el fér­jé­től, Szurdi Mik­lós­tól. A Ri­post­nak töb­bek kö­zött arról val­lott: mi­lyen je­len­leg a sze­relmi élete!

Lezárult egy korszak Csobot Adél életében

Lezárult egy korszak Csobot Adél életében

A fi­a­tal sztár­anyuka nem ker­telt, őszin­tén be­szélt ma­gán­éle­té­ről! 50 napot töl­tött Is­te­nes Bence nél­kül...Hogy bírta?

A fi­a­tal sztár­anyuka nem ker­telt, őszin­tén be­szélt ma­gán­éle­té­ről! 50 napot töl­tött Is­te­nes Bence nél­kül...Hogy bírta?

Hatalmas botrány, ezért hullott szét az ismert magyar sztár családja

Hatalmas botrány, ezért hullott szét az ismert magyar sztár családja

Sok­szor egy egész éle­ten át kép­te­le­nek meg­bo­csáj­tani egy­más­nak a felek.

Sok­szor egy egész éle­ten át kép­te­le­nek meg­bo­csáj­tani egy­más­nak a felek.

Lebuktak az éjszakában: Nem hiszed el, kivel jár Vastag Csaba

Lebuktak az éjszakában: Nem hiszed el, kivel jár Vastag Csaba

Bár már ko­ráb­ban is plety­kál­tak róluk, eddig egyi­kük sem val­lotta be, hogy fel­lob­bant köz­tük a láng. Egé­szen mos­ta­náig!

Less be a magyar sztárpár szerelmi fészkébe

Less be a magyar sztárpár szerelmi fészkébe

Mül­ler At­tiék meg­mu­tat­ták la­ká­su­kat.

Ahogy be­lé­pünk Mül­ler At­tila és fe­le­sége közös ott­ho­nába, finom füs­tölő illat csapja meg az or­run­kat. La­ká­suk negy­ven­hét négy­zet­mé­ter bol­dog­ság.

Hoppá! Lehet, hogy újabb gyermekkel bővül a Schobert család?

Hoppá! Lehet, hogy újabb gyermekkel bővül a Schobert család?

A fit­nesz­guru úgy érzi, most érett meg arra, hogy egy kis­lányt ba­bus­gas­son.

Így vitték randizni szerelmüket a magyar sztárok!

Így vitték randizni szerelmüket a magyar sztárok!

Imád­ják ké­nyez­tetni a pár­ju­kat.

A ma­gyar sztá­rok is imád­ják ké­nyez­tetni a pár­ju­kat, ehhez pedig jó al­ka­lom egy remek este a mo­zi­ban.

Különleges fotót posztolt Király Linda, megmutatta kedvesét

Különleges fotót posztolt Király Linda, megmutatta kedvesét

A pár egy közös ki­ruc­ca­ná­son ké­szí­tett közös fotót.

A pár egy közös ki­ruc­ca­ná­son ké­szí­tett közös fotót.

Cooky már az édesanyjának is bemutatta új kedvesét!

Cooky már az édesanyjának is bemutatta új kedvesét!

Már kép­te­len tit­kolni a világ előtt, hogy új sze­relme van.

A Nagy Duett zsű­ri­tagja már kép­te­len tit­kolni a világ előtt, hogy új sze­relme van.

Megtapasztalta a legalját: A pornózásról vallott Aleska

Megtapasztalta a legalját: A pornózásról vallott Aleska

Sosem be­szélt róla, de most el­árulta, ho­gyan si­ke­rült a háta mö­gött hagy­nia kétes múlt­ját!

Sosem be­szélt róla, de most el­árulta, ho­gyan si­ke­rült a háta mö­gött hagy­nia kétes múlt­ját!

Ez ám a vallomás: Delhusa az anyját látja 21 éves barátnőjében

Ez ám a vallomás: Delhusa az anyját látja 21 éves barátnőjében

Fanni szép­re­mé­nyű úszó volt...

Fanni szép­re­mé­nyű úszó volt Győr­ben, ami­kor egy kon­cert után meg­is­mer­ke­dett a nála 42 évvel idő­sebb éne­kes­sel.

Közfelháborodást okozott Benkő Dániel, pedofilnak tartják a rajongók!

Közfelháborodást okozott Benkő Dániel, pedofilnak tartják a rajongók!

A lant­mű­vész el­mondta, hogy már akkor ki­nézte ma­gá­nak Ba­zsa­ró­zsát, ami­kor ő még csak ki­lenc­éves volt.

Árulkodó fotók: újra együtt Iszak Eszter és Dobrády Ákos?

Árulkodó fotók: újra együtt Iszak Eszter és Dobrády Ákos?

Ta­valy au­gusz­tusi sza­kí­tá­suk után most együtt bu­liz­tak egy kon­cer­ten.

Ta­valy au­gusz­tusi sza­kí­tá­suk után most együtt bu­liz­tak egy kon­cer­ten.

Lebukott a nős sztárszínész és Bódi Sylvi: Mi van köztük?

Lebukott a nős sztárszínész és Bódi Sylvi: Mi van köztük?

Egy bu­da­pesti szín­ház­ban lát­ták együtt a két sztárt, nem tud­tak ki­térni a vá­lasz­adás elől!

Egy bu­da­pesti szín­ház­ban lát­ták együtt a két sztárt, nem tud­tak ki­térni a vá­lasz­adás elől!

Őszinte vallomás: Pataky Attila szerint nehéz vele az élet

Őszinte vallomás: Pataky Attila szerint nehéz vele az élet

Őszin­tén me­sélt há­zas­sá­gá­ról.

Az Edda front­em­bere a Mi­csoda Nők ven­dége volt, ahol őszin­tén me­sélt fe­le­sé­gé­vel való kap­cso­la­tá­ról.

Zámbó Krisztián ismét együtt van a volt párjával?

Zámbó Krisztián ismét együtt van a volt párjával?

A pár több mint egy éve sza­kí­tott.

A pár több mint egy éve sza­kí­tott vég­leg, előtte éve­ken át se veled, se nél­kü­led kap­cso­lat­ban éltek.

Megijesztette Benkő Dániel férfiassága fiatal párját

Megijesztette Benkő Dániel férfiassága fiatal párját

A 19 éves Ba­zsa­ró­zsa sze­rint a lant­mű­vész egy jó­sá­gos sza­tír, aki fo­lya­ma­to­san ta­nítja őt - az ágy­ban is.

A 19 éves Ba­zsa­ró­zsa sze­rint a lant­mű­vész egy jó­sá­gos sza­tír, aki fo­lya­ma­to­san ta­nítja őt - az ágy­ban is, hi­szen a lány­nak itt még nincs gya­kor­lata.