CÍMKE: 'szerelem'

Balázs Klári megéli az anyaságot Korda György mellett

Balázs Klári megéli az anyaságot Korda György mellett

Ba­lázs Klá­ri­nak nem szü­le­tett saját gyer­meke, de néha így is anyu­ká­nak érzi magát.

Intim titkok: Szerelméről vallott Pintér Tibor

Intim titkok: Szerelméről vallott Pintér Tibor

So­káig igye­kez­tek el­tit­kolni sze­rel­mü­ket, de mos­tanra min­denki előtt vál­lal­ják bol­dog­sá­gu­kat.

Fél éve nem látta szerelmét, elhagyja az országot Radics Gigi

Fél éve nem látta szerelmét, elhagyja az országot Radics Gigi

Az éne­kesnő három hó­na­pot tölt csa­lád­já­val a ten­ge­ren­tú­lon, és végre újra együtt lehet pár­já­val.

Az éne­kesnő három hó­na­pot tölt csa­lád­já­val a ten­ge­ren­tú­lon, és végre újra együtt lehet pár­já­val.

Nem hiszed el, mivel lepte meg szerelme Hódi Pamelát

Nem hiszed el, mivel lepte meg focista szerelme Hódi Pamelát

Már egy éve tart a mo­dell-üz­let­asszony és a profi fo­cista kap­cso­lata! Pa­mela cso­dás aján­dé­kot ka­pott!

Már egy éve tart a mo­dell-üz­let­asszony és a profi lab­da­rúgó kap­cso­lata! Pa­mela cso­dás aján­dé­kot ka­pott!

Képekben a titkos esküvő: Így ment férjhez a magyar világsztár

Képekben a titkos esküvő: Így ment férjhez a magyar világsztár

Az éne­kesnő alig pár napja mondta ki a bol­do­gító igent igent Auszt­rá­li­á­ban.

Az éne­kesnő alig pár napja mondta ki a bol­do­gító igent igent Auszt­rá­li­á­ban.

Vajon megcsal a párod - ezek a jelek, melyekre fontos figyelned!

Vajon megcsal a párod - ezek a jelek, melyekre fontos figyelned!

Gya­nak­szol, de nem vagy benne biz­tos, hogy jo­go­san-e? Se­gí­tünk el­dön­teni.

Hajdú Péter: Idén megtalálom az igazit

Hajdú Péter: Idén megtalálom az igazit

Egyet­len rövid kap­cso­la­tot le­szá­mítva 2 és fél éve a leg­ka­pó­sabb szingli.

Egyet­len rövid kap­cso­la­tot le­szá­mítva 2 és fél éve a leg­ka­pó­sabb szingli hí­res­ség, de már ő maga is unja ezt a ti­tu­lust és bízik benne, a 2019-es évben újra rá­ta­lál a sze­re­lem.

Nem hittünk a szemünknek: Bikinire vetkőzött Liptai Claudia

Nem hittünk a szemünknek: Bikinire vetkőzött Liptai Claudia

Lip­tai Cla­u­dia má­so­dik há­zas­sá­gá­ban ki­vi­rult, tö­ké­le­tes össz­hangba ke­rült ön­ma­gá­val.

Ezt látni kell: bikinire váltott a csinos magyar sportolónő

Ezt látni kell: bikinire váltott a csinos magyar sportolónő

Keszt­he­lyi Vi­vi­en­ről párja, David Schu­m­a­cher lőtt egy szexi fotót. A 18 éves ma­gyar au­tó­ver­senyző jól kez­dett Forma-3-as csa­pa­tá­ban.

Keszt­he­lyi Vi­vi­en­ről párja, David Schu­m­a­cher lőtt egy szexi fotót. A 18 éves ma­gyar au­tó­ver­senyző jól kez­dett Forma-3-as csa­pa­tá­ban.

Már nem titkolja új kedvesét Pintér Tibor

Már nem titkolja új kedvesét Pintér Tibor

A szí­nész és 20 évvel fi­a­ta­labb ba­rát­nője a hét­vé­gén egy ba­rát­juk szü­le­tés­nap­ját ün­ne­pel­ték kö­zö­sen egy la­ká­son, majd egy bu­da­pesti szó­ra­ko­zó­he­lyen foly­tat­ták.

A szí­nész és 20 évvel fi­a­ta­labb ba­rát­nője a hét­vé­gén egy ba­rát­juk szü­le­tés­nap­ját ün­ne­pel­ték kö­zö­sen.

Most érkezett: Titokban férjhez ment a magyar énekesnő

Most érkezett: Titokban férjhez ment a magyar énekesnő

Auszt­rá­li­á­ban mondta ki az igent.

Az éne­kesnő he­tek­kel ez­előtt uta­zott Auszt­rá­li­ába, hogy ott élő sze­rel­mé­vel tölt­hesse ide­jét.

Hoppá, hoppá: Így üzen a fiatal pasiknak Keresztes Ildikó

Hoppá, hoppá: Így üzen a fiatal pasiknak Keresztes Ildikó

Az éne­kes­nőt meg­fogta a cikk...

Nos, lehet ezt a meg­osz­tást ma­gya­rázni, de talán tel­je­sen fe­les­le­ges. Az éne­kes­nőt meg­fogta a cikk, az már biz­tos.

Nánási Pál intim fotót osztott meg a meztelen Ördög Nóráról

Nánási Pál intim fotót osztott meg a meztelen Ördög Nóráról

Olyas­mit mu­ta­tott, amit eddig csak ke­ve­sek lát­hat­tak.

A há­zas­pár vi­dé­ken töl­tötte a hét­vé­gét egy bál miatt, va­sár­nap reg­gel pedig Ná­nási Pál olyas­mit mu­ta­tott, amit eddig csak ke­ve­sek lát­hat­tak.

Brutális gyilkosság Veszprém megyében: Szörnyű, mit mondott a túlélő

Brutális gyilkosság Veszprém megyében: Szörnyű, mit mondott a túlélő

A vi­szon­zat­lan sze­re­lem­től vált ször­nye­teggé az oszt­rák férfi.

A vi­szon­zat­lan sze­re­lem­től vált ször­nye­teggé az oszt­rák férfi.

Újabb bejelentés Curtistől, vele akar túllépni a történteken

Újabb bejelentés Curtistől, vele akar túllépni a történteken

A rap­per há­lá­ját fe­jezte ki egy fo­tó­val. Ő az a lány, aki akkor is mel­lette állt, ami­kor mások el­hagy­ták.

A rap­per há­lá­ját fe­jezte ki egy fo­tó­val. Ő az a lány, aki akkor is mel­lette állt, ami­kor mások el­hagy­ták.

Óriási magánéleti lépést jelentett be Palvin Barbara

Óriási magánéleti lépést jelentett be Palvin Barbara

Egyre ko­mo­lyabb a kap­cso­lat.

A top­mo­dell és sze­relme kö­zött egyre ko­mo­lyabb a kap­cso­lat, amit jól bi­zo­nyít a leg­újabb lé­pé­sük is.

Megmutatta arcát: Nagyon megviseli a betegség Hódi Pamelát

Megmutatta arcát: Nagyon megviseli a betegség Hódi Pamelát

Hódi Pa­mela nincs jó bőr­ben, de igyek­szik mi­ha­ma­rabb ki­lá­balni a be­teg­ség­ből.

Mindenki meglepődött: Így tér vissza Várkonyi Andrea

Mindenki meglepődött: Így tér vissza Várkonyi Andrea

Fáj­dal­mas sza­kí­tása után jó időre el­tűnt a nyil­vá­nos­ság elől, még a TV2-nél is fel­mon­dott.

Ismert politikus nevében keresett társat a magyar férfi, durva miket művelt

Ismert politikus nevében keresett társat a magyar férfi, durva miket művelt

A 35 éves Pest me­gyei férfi sze­rel­met és kül­földi éle­tet ígért egy nőnek.

A 35 éves Pest me­gyei férfi sze­rel­met és kül­földi éle­tet ígért egy nőnek.

Melyik fotelbe ülnél - ez a teszt mindent elárul jövődről és boldogságodról

Melyik fotelbe ülnél - ez a teszt mindent elárul jövődről és boldogságodról

Iz­gal­mas sze­mé­lyi­ség­tesztre in­vi­tá­lunk. Meg­tud­ha­tod be­lőle, mit ígér szá­modra a jövő.

Óriási boldogság érte a magyar énekesnőt, így ünnepelt!

Óriási boldogság érte a magyar énekesnőt, így ünnepelt!

Har­minc éve sze­re­tik a fér­jét.

A nép­szerű sztár 22 éve mondta ki a bol­do­gító igent fér­jé­nek, Kátai Ró­bert­nek, aki­vel közel har­minc éve sze­re­tik egy­mást.

Csak a Ripostnak vallott Pintér Tibor exe: Érezte, hogy baj lesz

Csak a Ripostnak vallott Pintér Tibor exe: Érezte, hogy baj lesz

A fi­a­tal lány alig hitt a sze­mé­nek, ami­kor la­punk­ból ér­te­sült...

A fi­a­tal lány alig hitt a sze­mé­nek, ami­kor la­punk­ból ér­te­sült, hogy Tenya már újra ran­di­zik.

Újabb részletek derültek ki Pintér Tenya új kapcsolatáról

Újabb részletek derültek ki Pintér Tenya új kapcsolatáról

Sza­kí­tása után új nővel lát­ták.

Sza­kí­tása után egy hó­nap­pal máris új nővel lát­ták Pin­tér Te­nyát. Egy pil­la­natra sem en­ged­ték el egy­mást.

Lebukott Pintér Tibor: Vadul csókolta új barátnőjét

Lebukott Pintér Tibor: Vadul csókolta új barátnőjét

Nem bús­la­ko­dott so­káig Tenya.

Min­denki azt hitte, hogy sza­kí­tása után, még so­káig fog bú­sulni egy­kori ba­rát­nője után, de nem így lett.

Ennél röhejesebb Tinder-fotókat még nem láttál - elképesztő

Ennél röhejesebb Tinder-fotókat még nem láttál - elképesztő

Mégis mit gon­dol­tak, akik eze­ket ké­szí­tet­ték?

Szinte min­denki sze­ren­csét pró­bált már va­la­mi­lyen in­ter­ne­tes társ­ke­reső ol­da­lon. De a most kö­vet­kező pár­va­dá­szok mégis mit gon­dol­tak, mit re­mél­tek, mit hit­tek, ami­kor az adott ké­pek­kel akar­ták meg­hó­dí­tani az el­len­kező nemet...?!

2018 legfájdalmasabb sztárszakításai

A tavalyi év legfájdalmasabb sztárszakításai

Bár azt min­denki tudja, hogy a leg­na­gyobb sze­rel­mek sem tar­ta­nak örökké, mégis, a 2018-as év va­la­hogy kü­lö­nö­sen bő­vel­ke­dett szét­hul­lott há­zas­sá­gok­ban, le­fújt es­kü­vők­ben.

Min­denki tudja, hogy a leg­na­gyobb sze­rel­mek sem tar­ta­nak örökké, mégis, a 2018-as év bő­vel­ke­dett szét­hul­lott há­zas­sá­gok­ban.

Nagy, januári, szerelmi horoszkóp: kiderül, most rád talál-e a boldogság EZO

Nagy, januári, szerelmi horoszkóp: kiderül, most rád talál-e a boldogság

Nagy, januári, szerelmi horoszkóp: kiderül, most rádtalál-e a boldogság

Mit hoz­nak neked a kö­vet­kező hetek? Ki­de­rül, ha el­ol­va­sod, mit ígér­nek a csil­la­gok.

Árulkodó fotó: a jelek szerint ikrei lesznek a TV2 sztárjának

Árulkodó fotó: a jelek szerint ikrei lesznek a TV2 sztárjának

To­vább bővül a csa­lád­juk.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető a hét­vé­gén je­len­tette be, hogy fi­a­tal ked­ve­sé­vel to­vább bővül a csa­lád­juk, ám azt nem tette egy­ér­tel­művé, hogy hány fővel.

Gregor Bernadett kitálalt a magánéletéről, olyasmit mondott, amit soha

Gregor Bernadett kitálalt a magánéletéről, olyasmit mondott, amit soha

Él­vezi az egye­dül­lé­tet.

A szí­nésznő ko­ráb­ban el sem tudta kép­zelni, hogy egye­dül­álló nő­ként éljen, ám mára ráér­zett a ma­gány ízére, és már egy­ál­ta­lán nem szo­mor­ko­dik.

Őszintén vallott párkapcsolatáról Tücsi!

Őszintén vallott párkapcsolatáról Tücsi!

A mű­sor­ve­ze­tő­nek ha­ma­ro­san meg­szü­le­tik az első gyer­meke, ennek örö­mére pedig össze­gezte az el­múlt év ta­pasz­ta­la­tait.

A mű­sor­ve­ze­tő­nek ha­ma­ro­san meg­szü­le­tik az első gyer­meke, ennek örö­mére pedig össze­gezte az el­múlt év ta­pasz­ta­la­tait.

Megmutatta új szerelmét Árpa Attila exe

Megmutatta új szerelmét Árpa Attila exe

Utolsó vlog epi­zód­já­ban le­hullt a lepel, ki az, aki el­ra­bolta Sza­bina szí­vét. Nézd meg te is!

Utolsó vlog epi­zód­já­ban le­hullt a lepel, ki az, aki el­ra­bolta Sza­bina szí­vét. Nézd meg te is!

Pikáns fotó, az ágyban kapták le Hódi Pamelát és kedvesét

Pikáns fotó, az ágyban kapták le Hódi Pamelát és kedvesét

Nosz­va­jon ro­man­ti­ká­zik Ben­cé­vel.

A sztár­anyuka Nosz­va­jon ro­man­ti­ká­zik Ben­cé­vel.

Megrázó sorok, előkerült a magyar színész utolsó levele

Megrázó sorok, előkerült a magyar színész utolsó levele

Meg­je­lent sze­rel­mes le­vele.

Meg­je­lent sze­rel­mes le­vele, ame­lyet ha­lála előtt egy évvel, 1975 jú­li­u­sá­ban írt. Ked­vese hi­á­nya szinte fi­zi­kai fáj­dal­mat oko­zott neki.

Nem semmi: Így vallott szerelmet Oszter Sándor felesége

Nem semmi: Így vallott szerelmet Oszter Sándor felesége

Fa­i­loni Do­na­tella ma is ra­jong a fér­jéért, pedig már hosszú évek óta van­nak együtt.

Égi jel: elképesztő, mit látott meg egy régi fotón Fresh Andi!

Égi jel: elképesztő, mit látott meg egy régi fotón Fresh Andi!

Kü­lö­nös üze­ne­tet ta­lált.

A hí­res­ség né­hány hó­napja döb­bent rá arra, hogy sze­rel­mes a leg­jobb ba­rát­jába. Most egy múlt­béli fény­ké­pen ta­lált kü­lö­nös üze­ne­tet.

Meghitt ünneplés: lesd meg Hódi Pameláék romantikus karácsonyát

Meghitt ünneplés: lesd meg Hódi Pameláék romantikus karácsonyát

A sztár­anyuka és ked­vese be­te­kin­tést en­ged­tek a meg­hitt pil­la­na­tokba.

A sztár­anyuka és ked­vese be­te­kin­tést en­ged­tek a meg­hitt pil­la­na­tokba.

Rubint Rella külföldre is követné szerelmét

Rubint Rella külföldre is követné focista szerelmét

No­vothny Soma a té­vé­ben is­merte meg ked­ve­sét.

Az Új­pest­ben fut­bal­lozó No­vothny Soma a té­vé­ben is­merte meg ked­ve­sét, a két fi­a­tal ta­lál­ko­zá­sá­ból sze­re­lem lett első lá­tásra.

Első szerelme után vágyakozik Udvaros Dorottya

Első szerelme után vágyakozik Udvaros Dorottya

Hi­ány­zik a min­dent el­söprő érzés.

A szí­nésznő re­méli, hogy két-három iga­zán nagy sze­re­lem jut még neki az élet­ben. Je­len­leg na­gyon hi­ány­zik neki az a min­dent el­söprő érzés, amit egy igazi sze­re­lem nyújt.

Ma érkezik a Rák jegyébe a telihold: szerelemvarázslat az ünnepre EZO

Ma érkezik a Rák jegyébe a telihold: szerelemvarázslat az ünnepre

Ma érkezik a Rák jegyébe a telihold: szerelemvarázslat az ünnepre

Ebben az idő­szak­ban a kap­cso­la­tok el­mé­lyül­nek, csak merd meg­élni...

Ebben az idő­szak­ban a kap­cso­la­tok el­mé­lyül­nek, csak merd meg­élni a másik kö­ze­le­dé­sét, in­ti­mi­tá­sát!

Különleges ajándékot kapott szerelmétől a magyar úszósztár

Különleges ajándékot kapott szerelmétől a magyar úszósztár

Ken­de­resi Ta­mást nem akár­mi­lyen szü­le­tés­napi tor­tá­val lepte meg a ba­rát­nője.

Ken­de­resi Ta­mást nem akár­mi­lyen szü­le­tés­napi tor­tá­val lepte meg a ba­rát­nője.

Gundel Takács Gábor: Most kezdődhet az élet

Gundel Takács Gábor: Most kezdődhet az élet

For­du­ló­pon­tok...

A mű­sor­ve­zető élete több for­du­ló­pont­hoz is ér­ke­zett a az utóbbi idő­szak­ban. Igazi kvíz­mes­ter lett, köz­ben pedig új idő­szá­mí­tás kez­dő­dött a csa­lád­já­ban.

Forró, így csókolja szerelmét Hódi Pamela

Forró, így csókolja szerelmét Hódi Pamela

Nem tit­kolja többé, mennyire bol­dog.

A csi­nos sztár­anyuka nem tit­kolja többé, mennyire bol­dog vá­lasz­tott­já­val, Ben­cé­vel!

Tíz évvel fiatalabb férfit szeret a TV2 sztárja

Tíz évvel fiatalabb férfit szeret a TV2 sztárja

Bár rég­óta is­me­rik egy­mást, csak két éve alkot egy párt Sári Évi és ked­vese, Zol­tán. Az éne­kesnő őszin­tén me­sélt a kap­cso­la­tuk­ról...

Bár rég­óta is­me­rik egy­mást, csak két éve alkot egy párt Sári Évi és tíz évvel fi­a­ta­labb ked­vese, Zol­tán. Az éne­kesnő őszin­tén me­sélt a kap­cso­la­tuk­ról, arról, ho­gyan is­mer­ked­tek meg és mi­ként lett a mun­ka­kap­cso­lat­ból több. Évi azt is el­árulta, mi min­dent tesz érte a férfi.

Őszintén vallott Pártos Csilla, fogalma sincs, mit hoz a jövő!

Őszintén vallott Pártos Csilla, fogalma sincs, mit hoz a jövő!

Pécsi Il­dikó egy­kori menye nem­ré­gi­ben három hétre sza­kí­tott nála fi­a­ta­labb ked­ve­sé­vel, ám úgy dön­töt­tek, újra meg­pró­bál­ják együtt.

Pécsi Il­dikó egy­kori menye nem­ré­gi­ben három hétre sza­kí­tott nála fi­a­ta­labb ked­ve­sé­vel, ám úgy dön­töt­tek, újra meg­pró­bál­ják együtt.

Őszintén vallott szerelmükről Nagy Ervin

Őszintén vallott szerelmük legintimebb pillanatairól Nagy Ervin

El­árulta, miért sze­re­tett bele pár­jába

Nagy Ervin el­árulta, miért sze­re­tett bele pár­jába, Bor­bély Ale­xand­rába

Jáksó László újra szerelmes: mindent megváltoztatott a titokzatos hölgy

Jáksó László újra szerelmes: mindent megváltoztatott a titokzatos hölgy

Jáksó László ál­lítja, új párja miatt vál­to­zott meg az élete, és úgy érzi magát, mintha ki­cse­rél­ték volna.

Óriási öröm érte Gombos Edinát, mindenkivel megosztotta a boldogságát!

Óriási öröm érte Gombos Edinát, mindenkivel megosztotta a boldogságát!

Há­zas­sági év­for­du­lót ün­ne­pelt.

Az egy­kori mű­sor­ve­zető más­fél év­ti­zed­del ez­előtt is­merte meg fér­jét egy kubai uta­zás során, most pedig a há­zas­sági év­for­du­ló­ju­kat ün­ne­pel­ték.

Pikáns lesifotó a kulisszák mögül, így romantikáznak Rubint Rékáék

Pikáns lesifotó a kulisszák mögül, így romantikáznak Rubint Rékáék

Gyö­nyörű sze­rel­mes fotót osz­tott meg a sztár­pár.

Gyö­nyörű sze­rel­mes fotót osz­tott meg a sztár­pár.

Fájdalmas vallomás: kitálalt a magánéletéről Osvárt Andrea

Fájdalmas vallomás: kitálalt a magánéletéről Osvárt Andrea

Éle­té­nek ezen része nem ala­kul annyira sze­ren­csé­sen, mint re­mélte.

A szí­nésznő szak­ma­i­lag szinte min­dent elért, amire vá­gyott, de a ma­gán­élete nem ala­kul annyira sze­ren­csé­sen, mint azt re­mélte.

Velencében romantikázott a szomorú szamuráj

Velencében romantikázott a szomorú szamuráj

Ja­nuár óta sze­rel­mes.

Az éne­kes idén ja­nu­ár­ban jött össze ked­ve­sé­vel, de a ki­lé­tét azóta is tit­kolja. Most együtt utaz­tak a vizek vá­ro­sába.

Kiderült az igazság, ezért szakított szerelmével Osvárt Andrea

Kiderült az igazság, ezért szakított szerelmével Osvárt Andrea

A vi­lág­hírű ma­gyar szí­nésznő egé­szen más okokra hi­vat­ko­zott ko­ráb­ban. Most el­szólta magát!

Kitálalt Nánási Pál, ezt állítja Ördög Nóráról

Kitálalt Nánási Pál, ezt állítja Ördög Nóráról

A fotós úgy érzi, le van ma­radva fe­le­sé­gé­vel szem­ben.

A fotós úgy érzi, le van ma­radva fe­le­sé­gé­vel szem­ben.

Szerelmével turbékolt Stohl András

Szerelmével turbékolt Stohl András

Min­den sza­bad per­cü­ket együtt töl­töt­ték.

A szí­nész és fi­a­tal ked­vese min­den sza­bad per­cét együtt töl­tötte a Sz­tár­ban Sztár va­sár­nap esti élő adá­sá­nak szü­ne­te­i­ben.

Lebuktak a premieren: ezt a csinos nőt szereti Lengyel Tamás

Lebuktak a premieren: ezt a csinos nőt szereti Lengyel Tamás

El sem moz­dul­tak egy­más mel­lől! De vajon ki lehet a rej­té­lyes hölgy, aki le­vette a lá­bá­ról a sár­mos szí­nészt?

El sem moz­dul­tak egy­más mel­lől! De vajon ki lehet a rej­té­lyes hölgy?

Megdöbbentő: ez a személyiségteszt elárulja, mi vár rád a szerelemben!

Megdöbbentő: ez a személyiségteszt elárulja, mi vár rád a szerelemben!

Kü­lö­nö­sen iz­gal­mas tesz­tet mu­ta­tunk, ami­ből ren­ge­te­get meg­tud­hatsz ma­gad­ról.

Őszinte vallomás, ezt üzente a férje Weisz Fanninak!

Őszinte vallomás, ezt üzente a férje Weisz Fanninak!

Bol­do­gab­bak, mint va­laha.

A csi­nos mo­dell és Péter idén nyá­ron há­za­sod­tak össze, és bol­do­gab­bak, mint va­laha. Kap­cso­la­tu­kat pedig csak meg­erő­sí­tette A leg­bát­rabb páros című műsor.

Szerelmes fotó, így romantikázott a magyar sztárpár

Szerelmes fotó, így romantikázott a magyar sztárpár

Egy bu­da­pesti ét­te­rem­ben va­cso­rá­zott csi­nos fe­le­sé­gé­vel, Gye­ne­sei Le­i­lá­val Feke Pál.

Egy bu­da­pesti ét­te­rem­ben va­cso­rá­zott csi­nos fe­le­sé­gé­vel, Le­i­lá­val Feke Pál.

Bangó Margitnak elege lett: minden családi titkot kipakolt

Bangó Margitnak elege lett: minden családi titkot kipakolt

A Kos­suth-díjas éne­kesnő el­árulta, miért lett elege a sze­re­lem­ből és miért nem akar sen­kit sem közel en­gedni ma­gá­hoz...

Az éne­kesnő el­árulta, miért lett elege a sze­re­lem­ből, miért nem enged sen­kit közel ma­gá­hoz.

Két éve nem veszi el gyermeke anyját a magyar színész: Ez az oka

Két éve nem veszi el gyermeke anyját a magyar színész: Ez az oka

Ka­rá­csony­kor lesz két éve, hogy MÁZS el­je­gyezte fi­a­tal sze­rel­mét.

Ka­rá­csony­kor lesz két éve, hogy Mé­szá­ros Árpád Zsolt el­je­gyezte fi­a­tal sze­rel­mét, aki­vel azóta is kö­zö­sen ne­ve­lik kisfi­ú­kat a három és fél éves Ár­pi­kát

Nagy, decemberi, szerelmi horoszkóp - boldog leszel az év utolsó heteiben? EZO

Nagy, decemberi, szerelmi horoszkóp - boldog leszel az év utolsó heteiben?

Nagy, decemberi, szerelmi horoszkóp - boldog leszel az év utolsó heteiben?

Most ki­de­rül, mit tar­to­gat­nak szá­modra 2018 hát­ra­lévő nap­jai.

Most ki­de­rül, mit tar­to­gat­nak szá­modra 2018 hát­ra­lévő nap­jai.

Váratlan vallomás: Ezt mondta az elhunyt magyar sportoló özvegye

Váratlan vallomás: Ezt mondta az elhunyt magyar sportoló özvegye

Ki­de­rült, hogy az édes­anyára egy éve újra rá­ta­lált a sze­re­lem! A nő most me­sélt is a ked­ve­sé­ről.

Elképesztően romantikus fotót osztott meg Rubint Réka!

Elképesztően romantikus fotót osztott meg Rubint Réka!

A fit­nesz­edző és Scho­bert Norbi úgy dön­töt­tek, újra ran­de­vúzni kez­de­nek egy­más­sal, az es­té­i­ket közös prog­ra­mok­kal szí­ne­sí­tik.

Kitálalt a barát, új férfi lépett be Hosszú Katinka életébe

Kitálalt a barát, új férfi lépett be Hosszú Katinka életébe

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő ál­lí­tó­lag már nincs együtt Dudás Dá­ni­el­lel. Új párja egy civil férfi, aki­vel még nem köl­töz­tek össze.

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő ál­lí­tó­lag már nincs együtt Dudás Dá­ni­el­lel. Új párja egy civil férfi, aki­vel még nem köl­töz­tek össze.

Flipper Öcsit máig siratja volt felesége: döbbenet, amit az énekesről mesélt

Flipper Öcsit máig siratja volt felesége: döbbenet, amit az énekesről mesélt

Első fe­le­sége, Szil­ágyi Ma­ri­anna sze­mébe a mai napig könnyek szök­nek...

Első fe­le­sége, Szil­ágyi Ma­ri­anna sze­mébe a mai napig könnyek szök­nek, ami­kor eszébe jut nagy sze­relme, Flip­per Öcsi... Hiába ért véget közel két év­ti­zed­del ez­előtt a kap­cso­la­tuk, meg­döb­bentő rész­le­tes­ség­gel képes fel­idézni annak rész­le­teit.

Szörnyű körülmények: egerek lepték el Pintér Tibor otthonát

Szörnyű körülmények: egerek lepték el Pintér Tibor otthonát

Olyan kö­rül­mé­nyek kö­zött él, amik nem túl hí­vo­ga­tóak egy hölgy szá­mára.

A szí­nész már ké­szen áll egy új kap­cso­latra, és hiszi, hogy vár rá az igazi.

Döbbenetes kívánság: Ikerkorporsóban akar nyugodni a magyar sztárpár

Döbbenetes kívánság: Ikerkorporsóban akar nyugodni a magyar sztárpár

Ez a sze­re­lem a csil­la­gok közt köt­te­tett 43 évvel ez­előtt és éle­tük vé­géig, sőt azon is túl ki­tar­ta­nak egy­más mel­lett.

Merész vallomás: zavarba ejtő titkot árult el Rubint Rella

Merész vallomás: zavarba ejtő titkot árult el Rubint Rella

Kínos volt az egyik ran­dija Rel­lá­nak.

Nem in­dult zök­ke­nő­men­te­sen az is­mer­ke­dés Rel­lá­nak.

Mi ez a szám? Furcsa tortát kapott Fucsovics Márton

Mi ez a szám? Furcsa tortát kapott Fucsovics Márton

El­sőre na­gyot néz­tünk.

A sze­zont a csú­cson be­fe­jező ma­gyar te­ni­sze­zőt meny­asszo­nya lepte meg. El­sőre na­gyot néz­tünk.

Bevallotta Jennifer Lopez szerelme: ettől retteg a sztármami mellett

Bevallotta Jennifer Lopez szerelme: ettől retteg a sztármami mellett

A vissza­vo­nult spor­toló na­gyon sze­rel­mes, már la­ká­sát is el­kezdte árulni.

A vissza­vo­nult spor­toló na­gyon sze­rel­mes, már la­ká­sát is el­kezdte árulni.

Jön az újabb hercegi esküvő? II. Erzsébet unokája bemutatta szerelmét

Jön az újabb hercegi esküvő? II. Erzsébet unokája bemutatta szerelmét

A ki­rálynő uno­kája már szü­le­i­nek is be­mu­tatta szíve vá­lasz­tott­ját, de a férfi­nak már van egy gyer­meke.

Titokban vette el szerelmét Berki Krisztián: így bukott le az új házaspár

Titokban vette el szerelmét Berki Krisztián: így bukott le az új házaspár

Berki Krisz­tián és sze­relme hó­na­pok óta pró­bálta ti­tok­ban tar­tani, hogy össze­há­za­sod­tak, mégis le­buk­tak.

Férje segítségével ejtette szerelmét a TV2 sztárja

Férje segítségével ejtette szerelmét a TV2 sztárja

A hí­res­ség spi­ri­tu­á­lis ve­ze­tő­ként te­kint a fér­jére, aki abban is tá­mo­gatta őt, hogy le­zárja előző kap­cso­la­tát.

A csi­nos hí­res­ség spi­ri­tu­á­lis ve­ze­tő­ként te­kint a fér­jére, aki abban is tá­mo­gatta őt, hogy vég­le­ge­sen le­zárja az előző kap­cso­la­tát.

Óriási változás, ezt tette a válás Gregor Bernadett-tel

Óriási változás, ezt tette a válás Gregor Bernadett-tel

A szí­nésznő hosszú éve­ken ke­resz­tül kép­te­len volt el­fo­gadni saját magát, ám a vá­lása óta sok min­den vál­to­zott.

A szí­nésznő hosszú éve­ken ke­resz­tül kép­te­len volt el­fo­gadni saját magát, ám a vá­lása óta sok min­den vál­to­zott.

Átvágva érzi magát Bochkor Gábor

Átvágva érzi magát Bochkor Gábor

A rá­diós úgy érzi, egy­kori ked­vese át­verte és be­csapta őt.

A rá­diós úgy érzi, egy­kori ked­vese át­verte és be­csapta őt, és most már úgy gon­dolja, hogy nem kel­lett volna annyi sza­bad­sá­got adnia neki.

Elmúlt a nagy szerelem, kitálalt a szakításról Rippel Feri

Elmúlt a nagy szerelem, kitálalt a szakításról Rippel Feri

Bé­ké­ben vál­tak el egy­más­tól.

Az ar­tista nem­ré­gi­ben sza­kí­tott két év­ti­zed­del fi­a­ta­labb ked­ve­sé­vel. Feri nem bán­kó­dik, hi­szen bé­ké­ben vál­tak el egy­más­tól.

Szerelmes fotót osztott meg Hódi Pamela, a rajongók egyből kiszúrtak valamit

Szerelmes fotót osztott meg Hódi Pamela, a rajongók egyből kiszúrtak valamit

Sokan gra­tu­lál­tak nekik.

A sztár­anyuka Ins­tag­ram-ol­da­lát el­árasz­tot­ták a gra­tu­láló üze­ne­tek.

Durva kihívás elé állítja szerelmét a TV2 sztárja

Durva kihívás elé állítja szerelmét a TV2 sztárja

Pa­lá­csik Lilla sze­retné, ha férje le­küz­dené fé­lel­meit, ezért iz­gal­mas dol­got ta­lált ki!

Pa­lá­csik Lilla sze­retné, ha férje le­küz­dené fé­lel­meit, ezért iz­gal­mas dol­got ta­lált ki!

Zimány Lindának elege lett: Ezen változtatni kell

Zimány Lindának elege lett: Ezen változtatni kell

Zi­mány Lin­dá­nál 32 éve­sen be­telt a pohár, elege lett abból, hogy mára szinte csak a kar­ri­er­jé­nek él.

Zi­mány Lin­dá­nál 32 éve­sen be­telt a pohár, elege lett abból, hogy mára szinte csak a kar­ri­er­jé­nek él, ahe­lyett, hogy a csa­lád­ala­pí­tást ter­vez­getné egy hoz­zá­illő férfi ol­da­lán.