CÍMKE: 'szerelem'

A fiatal Angelina Jolie Brad Pitt új barátnője

A fiatal Angelina Jolie Brad Pitt új barátnője

A hírek sze­rint Brad Pitt el­csá­bí­totta fi­a­tal kol­lé­ga­nő­jét, akit An­gel­ina Jolie is jól ismer ko­rábbi közös film­jük for­ga­tá­sá­ról.

A hírek sze­rint Brad Pitt el­csá­bí­totta fi­a­tal kol­lé­ga­nő­jét, akit An­gel­ina Jolie is jól ismer ko­rábbi közös film­jük for­ga­tá­sá­ról.

A szerelem bűvöletében - interjú Tomor Anitával

A szerelem bűvöletében - interjú Tomor Anitával

Az Ál­mod­tam már rólad és a Helló újra, ked­ves exem! si­ker­köny­vek szer­zője mesél si­ke­rek­ről és ter­vek­ről.

Az Ál­mod­tam már rólad és a Helló újra, ked­ves exem! si­ker­köny­vek szer­zője mesél si­ke­rek­ről, ins­pi­rá­ci­ók­ról és jö­vő­beni ter­ve­i­ről.

Meglepő titkokat árult el új szerelméről Kárpáti Rebeka!

Meglepő titkokat árult el új szerelméről Kárpáti Rebeka!

A szí­nész­nőre hamar rá­ta­lált a bol­dog­ság a sza­kí­tása után, most el­mondta, ho­gyan is­mer­ke­dett megj ked­ve­sé­vel.

A szí­nész­nőre hamar rá­ta­lált a bol­dog­ság a sza­kí­tása után, most el­mondta, ho­gyan is­mer­ked­tek meg.

Kiderült, meddig várnak újabban a párok az első szexszel

Kiderült, meddig várnak újabban a párok az első szexszel

Neked volt egy­éj­sza­kás ka­lan­dod?

Volt már egy­éj­sza­kás ka­lan­dod vagy in­kább várni sze­ret­nél a szex­szel az első ta­lál­ko­zás után? Ér­de­kel, hogy med­dig vár­nak mások?

Vége a titkolózásnak: ez a szőke bombázó Sebastian Kurz szerelme

Vége a titkolózásnak: ez a szőke bombázó Sebastian Kurz szerelme

Idén jú­li­u­sig nem mu­tat­koz­tak hi­va­ta­lo­san a nyil­vá­nos­ság előtt.

Idén jú­li­u­sig nem mu­tat­koz­tak hi­va­ta­lo­san a nyil­vá­nos­ság előtt.

Eljegyezte szerelmét a híres magyar zenész

Eljegyezte szerelmét a híres magyar zenész

El­kö­te­lezte magát Rácz Gergő, el­je­gyezte sze­rel­mét.

El­kö­te­lezte magát Rácz Gergő, el­je­gyezte sze­rel­mét.

Tomor Anita lázban tartja olvasóit!

Tomor Anita könyvei szó szerint lázban tartják az olvasót!

Az írónő 2015-ben rob­bant be a köz­tu­datba első re­gé­nyé­vel.

Az írónő 2015-ben rob­bant be a köz­tu­datba első re­gé­nyé­vel, amely az Ál­mod­tam már Rólad címet vi­seli. A kö­tet­ből azon­nal si­ker­könyv lett.

Élete első szerelméről vallott Törőcsik Mari

Élete első szerelméről vallott Törőcsik Mari

A le­gen­dás szí­nésznő kis­lány­ként Pé­lyen élt a csa­lád­já­val. A kis falu a II. vi­lág­há­bo­rú­ban igazi csa­ta­térré vál­to­zott, hi­szen több­ször is át­vo­nult rajta a front.

A le­gen­dás szí­nésznő kis­lány­ként Pé­lyen élt a csa­lád­já­val. A kis falu a II. vi­lág­há­bo­rú­ban igazi csa­ta­térré vál­to­zott, hi­szen több­ször is át­vo­nult rajta a front.

Soha nem hallott titok derült ki Gáspár Győző lányáról

Soha nem hallott titok derült ki Gáspár Győző lányáról

So­ro­zat­ka­rak­ter­ről kapta a nevét.

Bea asszony élő vi­deói nem csak íny­csik­lan­do­zóak, de ér­de­kes tit­ko­kat is rej­te­nek a Gás­pár csa­lád éle­té­ből. Most ki­de­rült, kiről ne­vez­ték el na­gyob­bik lá­nyu­kat.

Kiakadtak a rajongók Justin Bieber új csajától!

Kiakadtak a rajongók Justin Bieber új csajától!

Sze­rin­tük nem illik hozzá.

Jus­tin Bi­eber újra sze­rel­mes. Vagy, ha nem is ennyire mé­lyek még az ér­zé­sei, de tény: újra nyil­vá­no­san mu­tat­koz­gat egy is­mert nővel.

Drámai szakításáról vallott Anger Zsolt

Drámai szakításáról vallott Anger Zsolt

Öt év után fu­tott zá­tonyra a kap­cso­lata Ko­vács Pat­rí­ci­á­val. A szí­nész akkor úgy érezte, ro­mok­ban hever az élete.

Öt év után fu­tott zá­tonyra a kap­cso­lata Ko­vács Pat­rí­ci­á­val. A szí­nész akkor úgy érezte, ro­mok­ban hever az élete.

Ő így nyomorog: Egy lakás árát hordja csuklóján Gáspár Evelin

Ő így nyomorog: Egy lakás árát hordja csuklóján Gáspár Evelin

Mi­köz­ben Győ­zike és Bea fil­lé­res gon­dok­kal küz­de­nek...

Mi­köz­ben Győ­zike és Bea fil­lé­res gon­dok­kal küz­de­nek a NAV fog­la­lás­so­ro­zat óta, Eve­lin lát­ha­tóan nem kény­sze­rül be­húzni a nad­rág­szí­jat. Na­gyon nem!

Hihetetlen fotók: Exe klónjával jár Dzsudzsák Balázs

Hihetetlen fotók: Exe klónjával jár Dzsudzsák Balázs

Olya­nok, mint két tojás!

Né­hány napja röp­pent fel a pletyka, hogy a spor­toló fejét tel­je­sen el­csa­varta egy 34 éves mo­dell.

Intim fotót osztott meg Liptai Claudia

Intim fotót osztott meg Liptai Claudia

Egyre-másra posz­tolja a neki fon­tos pil­la­na­to­kat éle­té­ből.

Ami­óta vissza­köl­tö­zött a bol­dog­ság Lip­tai Cla­u­dia éle­tébe, egyre-másra posz­tolja a neki fon­tos pil­la­na­to­kat.

Családi dráma: egy idegenhez akarta férjhez adni az apja Singh Vikit!

Családi dráma: egy idegenhez akarta férjhez adni az apja Singh Vikit!

Az éne­kesnő ha­da­ko­zott apja dön­tése ellen, ami­nek sú­lyos kö­vet­kez­mé­nyei let­tek, éve­ken át nem be­szél­tek egy­más­sal.

Ma este minden megváltozik: ezért lesz különleges az októberi telihold EZO

Ma este minden megváltozik: ezért lesz különleges az októberi telihold

Ezért lesz különleges az októberi telihold

Iga­zán nagy vál­to­zá­so­kat hoz az ok­tó­beri te­li­hold, kap­cso­la­taid új szintre emel­ked­het­nek. Segít benne a Mars és a Vé­nusz. De te is kel­lesz hozzá!

Örömhír, eljegyezték Vámos Erikát, jöhet a baba!

Örömhír, eljegyezték Vámos Erikát, jöhet a baba!

A TV2 sztárja nem­so­kára férj­hez megy, így va­lóra vál­hat régi álma, örökbe fo­gad­hat egy gyer­me­ket.

A TV2 sztárja nem­so­kára férj­hez megy, így va­lóra vál­hat régi álma, örökbe fo­gad­hat egy gyer­me­ket. Ked­vese is kész a ba­bára.

A stúdióban ünnepelte az évfordulóját Kollányi Zsuzsi!

A stúdióban ünnepelte az évfordulóját Kollányi Zsuzsi!

Az éne­kesnő és ked­vese egy éve al­kot­nak egy párt, a Ri­post fo­tóin pedig jól lát­szik, hogy dúl kö­zöt­tük a sze­re­lem.

Ezt árulja el kapcsolatodról, hogyan ér hozzád a párod

Ezt árulja el kapcsolatodról, hogyan ér hozzád a párod

Akár­mennyire is sze­ret­néd tit­kolni az ér­zel­me­i­det, sok min­dent el­árul ró­la­tok, ahogy össze­búj­tok.

Édesanyjával és szerelmével autózott a halálba a 20 éves Attila

Édesanyjával és szerelmével autózott a halálba a 20 éves Attila

A ször­nyű bal­eset Deb­re­cen ha­tá­rá­ban tör­tént, hár­man meg­hal­tak. A bal­ese­tet okozó sofőr is sú­lyo­san meg­sé­rült.

A ször­nyű bal­eset Deb­re­cen ha­tá­rá­ban tör­tént, hár­man meg­hal­tak. A bal­ese­tet okozó sofőr is sú­lyo­san meg­sé­rült, őt őri­zetbe vet­ték.

Az alábbi csillagjegyeket messziről kerüld el a szerelemben EZO

Az alábbi csillagjegyeket messziről kerüld el a szerelemben

Az alábbi csillagjegyeket messziről kerüld el a szerelemben

A csil­lag­je­gyed­ből ki­de­rül, mely je­gyek­kel passzolsz össze pár­kap­cso­lat­ban.

A csil­lag­je­gyed­ből ki­de­rül, mely je­gyek­kel passzolsz össze pár­kap­cso­lat­ban.

A nők 70%-a magányos a kapcsolatában... Ez az oka, ha így érzel

A nők 70%-a magányos a kapcsolatában... Ez az oka, ha így érzel

Hiába a tar­tós kap­cso­lat és a lát­szat. A va­ló­ság sok­szor szo­mo­rúbb.

Hiába a tar­tós kap­cso­lat és a lát­szat. A va­ló­ság sok­szor szo­mo­rúbb. Ren­ge­teg nő ma­gá­nyos a kap­cso­la­tá­ban.

Palvin Barbi lecserélve. Ez az orosz szépség Dzsudzsák új szerelme?

Palvin Barbi lecserélve. Ez az orosz szépség Dzsudzsák új szerelme?

A szép­ség­ki­rálynő a na­pok­ban Bu­da­pes­ten járt. Csak nem vá­lo­ga­tot­tunk csa­pat­ka­pi­tá­nya ked­véért?

Újra boldog: megmutatta eddig titkolt szerelmét Koós Réka!

Újra boldog: megmutatta eddig titkolt szerelmét Koós Réka!

A szí­nésznő bol­dog, és bár szűk­sza­vúan nyi­lat­ko­zott, a Ri­post ki­de­rí­tette a kap­cso­lat rész­le­teit!

Ezt a titokzatos szőkét csókolta: újra boldog az elvált Klausmann Viktor

Ezt a titokzatos szőkét csókolta: újra boldog az elvált Klausmann Viktor

A nép­szerű mű­sor­ve­ze­tőt és ked­ve­sét ol­va­sónk kapta len­cse­végre.

A nép­szerű mű­sor­ve­ze­tőt és ked­ve­sét ol­va­sónk kapta len­cse­végre.

Több mint tíz év után sem unják egymást Sebestyén Balázsék: mi a titok?

Több mint tíz év után sem unják egymást Sebestyén Balázsék: mi a titok?

Éjjel-nap­pal együtt van­nak, mégis mi újat tud­nak mu­tatni egy­más­nak?

Éjjel-nap­pal együtt van­nak, egy he­lyen is dol­goz­nak, mégis mi újat tud­nak mu­tatni egy­más­nak? Se­bes­tyén Ba­lázs most el­árulta!

Palvin Barbi csúnyán lebuktatta magát, de mit szól ehhez Neymar?

Palvin Barbi csúnyán lebuktatta magát, de mit szól ehhez Neymar?

Egyre kö­vet­he­tet­le­nebb a vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell sze­relmi élete!

Egyre kö­vet­he­tet­le­nebb a vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell sze­relmi élete!

Már nem szeret a párod? Ezek a jelek erre utalnak...

Már nem szeret a párod? Ezek a jelek erre utalnak...

Úgy érzed, el­hi­de­gül­te­tek? Már nem vagy biz­tos az ér­zel­me­i­ben? Ha ezt ta­pasz­ta­lod, akkor okkal gya­nak­szol.

Óriási lagzira készül a TV2 nagy nyertese

Óriási lagzira készül a TV2 nagy nyertese

Tatai Robi nem hitt a fü­lé­nek pén­tek este a Séfek Séfe dön­tő­jé­ben.

Tatai Robi nem hitt a fü­lé­nek pén­tek este a Séfek Séfe dön­tő­jé­ben, ami­kor ki­mond­ták: ő a TV2 gasztro-te­het­ség­ku­ta­tó­já­nak győz­tese. Ha­za­kí­sér­tük Sz­lo­vá­ki­ába...

Schobert Norbi megmutatta, milyen szexi a bikinis Rubint Réka!

Schobert Norbi megmutatta, milyen szexi a bikinis Rubint Réka!

A fit­nesz­guru cso­dá­la­tos sze­relmi val­lo­más­sal ked­ves­ke­dett a fe­le­sé­gé­nek.

Anyaszült meztelenül készül fellépéseire a Sztárban Sztár énekesnője

Anyaszült meztelenül készül fellépéseire a Sztárban Sztár énekesnője

Kol­lá­nyi Zsu­zsi iga­zán be­le­való nő, aki azt csi­nálja, amit sze­ret, és ki­mondja, amit gon­dol.

Kitálalt a szakításáról Bereczki Zoltán!

Kitálalt a szakításáról Bereczki Zoltán!

A szí­nészre rá­ta­lált a sze­re­lem, ami saját be­val­lása sze­rint gyor­san el is múlt. Min­den vi­szon­tag­ság el­le­nére úgy gon­dolja, ren­ge­te­get ta­nult be­lőle.

A szí­nészre rá­ta­lált a sze­re­lem, ami saját be­val­lása sze­rint gyor­san el is múlt. Min­den vi­szon­tag­ság el­le­nére úgy gon­dolja, ren­ge­te­get ta­nult be­lőle.

Meglepő módon ünnepelte a születésnapját Nagy Ervin!

Meglepő módon ünnepelte a születésnapját Nagy Ervin!

A szí­nész negy­ven­egy éves lett, a jeles napot pedig a leg­fon­to­sabb csa­lád­tag­ja­i­val töl­tötte.

Nézd meg, mivel lepte meg szerelmes férje a szépségkirálynőt

Nézd meg, mivel lepte meg szerelmes férje a szépségkirálynőt

Hét éve ment férj­hez Laky Zsu­zsi.

Hét éve kö­tötte össze éle­tét Laky Zsu­zsi és Dietz Gusz­táv. A bol­dog és büszke férj év­for­du­ló­juk al­kal­má­ból örökre szóló meg­le­pe­tést ké­szí­tett.

Janza Kata a válás után bemutatta új szerelmét volt férjének

Janza Kata a válás után bemutatta új szerelmét volt férjének

A válás da­cára a kez­de­tek­től fogva jó vi­szonyt ápol­tak egy­más­sal.

Pin­tér Tibor és ex­neje a válás da­cára a kez­de­tek­től fogva jó vi­szonyt ápol­tak egy­más­sal.

Mi történik itt? Újabb magyar sztárpár szakított

Mi történik itt? Újabb magyar sztárpár szakított

Nacsa Oli­vér je­len­tette be a min­denki szá­mára meg­döb­bentő hírt. Ezt senki nem gon­dolta volna.

Nacsa Oli­vér je­len­tette be a min­denki szá­mára meg­döb­bentő hírt. Ezt senki nem gon­dolta volna.

Nézd meg, hogyan él a TV2 sztárja

Nézd meg, hogyan él a TV2 sztárja

Sze­beni Ist­vánék há­zá­ban meg­csa­pott ben­nün­ket a hús­le­ves il­lata.

Ami­kor be­lép­tünk Sze­beni Ist­vánék há­zába rög­tön meg­csa­pott ben­nün­ket a hús­le­ves finom il­lata. A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője imád a kony­há­ban lenni, fe­le­sége sze­rint alig lehet onnan ki­rob­ban­tani.

Váratlan vallomás, nőügyeiről beszélt Peter Srámek

Váratlan vallomás, nőügyeiről beszélt Peter Srámek

El­mondta, mi tenné bol­doggá.

Az éne­kes már egy éve éli a szing­lik éle­tét, de azt mondja, bol­dog lenne, ha lenne mel­lette va­laki, akit sze­ret­het.

"Mindent elsöprő" szerelem Gyurta Daniéké, mégis sok a titkuk

"Mindent elsöprő" szerelem Gyurta Daniéké, mégis sok a titkuk

A fi­a­tal éne­kesnő, Cser­pes Laura őszin­tén val­lott ma­gán­éle­té­ről.

A fi­a­tal éne­kesnő, Cser­pes Laura őszin­tén val­lott ma­gán­éle­té­ről. Egy éve az olim­piai baj­nok Gyurta Dá­niel párja.

Megdöbbentő, élete drámájáról vallott Tücsi szerelme

Megdöbbentő, élete drámájáról vallott Tücsi szerelme

Sof­ron Ist­ván min­dent át­ér­té­kelt ma­gá­ban a dop­ping­vét­sége után, nehéz na­po­kat élt meg.

Sof­ron Ist­ván min­dent át­ér­té­kelt ma­gá­ban a dop­ping­vét­sége után, nehéz na­po­kat élt meg.

Majka megható vallomást tett Dundikáról

Majka megható vallomást tett Dundikáról

Ér­zé­se­i­ről val­lott.

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja D. Tóth Krisz­tá­nak val­lott ér­zé­se­i­ről. Úgy tűnik, a ko­ráb­ban nő­faló hí­ré­ben álló mű­sor­ve­zető meg­ál­la­po­dott.

Muri Enikő három éve szeretett volna anya lenni

Muri Enikő három éve szeretett volna anya lenni

Hamar csa­lá­dot ala­pí­tott volna.

Az éne­kesnő hamar csa­lá­dot ala­pí­tott volna, ha meg­ta­lálta volna azt a férfit, aki­nek szí­ve­sen szül gyer­me­ket.

Sokkoló: Szörnyű levelet kapott a magyar színész

Sokkoló: Szörnyű levelet kapott a magyar színész

Szék­he­lyi Jó­zsef bol­do­gan él har­ma­dik fe­le­sé­gé­vel, aki­vel kö­zö­sen ne­ve­lik 5 éves kis­lá­nyu­kat. A szí­nész egy durva le­vél­nek kö­szön­heti új éle­tét.

Szék­he­lyi Jó­zsef bol­do­gan él har­ma­dik fe­le­sé­gé­vel, aki­vel kö­zö­sen ne­ve­lik 5 éves kis­lá­nyu­kat. A szí­nész egy durva le­vél­nek kö­szön­heti új éle­tét.

Király Gábor az interneten vallott szerelmet

Király Gábor az interneten vallott szerelmet

Ha eddig nem lett volna egy­ér­telmű, most már biz­tos, kié a szíve. Nem ma kez­dő­dött, az biz­tos!

Ha eddig nem lett volna egy­ér­telmű, most már biz­tos, kié a ka­pus­le­genda szíve. Nem ma kez­dő­dött a kap­cso­la­tuk, az egy­szer biz­tos!

Hatalmas változás állt be Rékasi Károly és Pikali Gerda kapcsolatában!

Hatalmas változás állt be Rékasi Károly és Pikali Gerda kapcsolatában!

A szí­nész­pá­ros élete két év után vissza­tér a ren­des ke­rék­vá­gásba.

A szí­nész­pá­ros élete két év után vissza­tér a ren­des ke­rék­vá­gásba, újra együtt dol­goz­nak.

Megmutatta csodaszép eljegyzési gyűrűjét Tücsi

Megmutatta csodaszép eljegyzési gyűrűjét Tücsi

Ha­tal­mas a bol­dog­ság.

Sze­relme, Ist­ván tíz nap­pal ez­előtt kérte meg a csi­nos mű­sor­ve­zető kezét. Ha­tal­mas a bol­dog­ság.

Szerelme ducin is szereti, a pajzsmirigybeteg magyar sztárt

Szerelme ducin is szereti, a pajzsmirigybetegségben szenvedő magyar sztárt

Ki­rály Linda negy­ven napos lé­böjt­kú­rát tart, hogy ki­mossa a szer­ve­ze­té­ből a mér­ge­ket.

Hihetetlen, amit Andy Vajna mondott Dobó Katáról

Hihetetlen, amit Andy Vajna mondott Dobó Katáról

Ti­ze­n­egy éve sza­kí­tott Andy Vajna és Dobó Kata. A pro­du­cer arról be­szélt, mit érez Kata iránt.

Ti­ze­n­egy éve sza­kí­tott Andy Vajna és Dobó Kata. A pro­du­cer arról be­szélt, mit érez Kata iránt.

Megdöbbentő bejelentést tett Székhelyi József

Megdöbbentő bejelentést tett Székhelyi József

A szí­nész el­árulta, kibe sze­rel­mes

A 71 éves szí­nész sosem volt még olyan sze­rel­mes, mint most. Ki­de­rült, ki vált ki be­lőle ilyen heves ér­zel­me­ket...

Elképesztő fordulat, új családtag érkezett Curtisékhez

Elképesztő fordulat, új családtag érkezett Curtisékhez

Má­jus­ban ta­lál­tak egy­másra.

Má­jus­ban, egy nagy csa­ló­dás után ta­lált egy­másra a rap­per és ba­rát­nője. Kriszti elő­ször nem is akart kap­cso­la­tot, mert úgy tudta, hogy fe­le­sége van.

Zimány Linda vallomása: Sosem volt egyéjszakás kalandom

Zimány Linda vallomása: Sosem volt egyéjszakás kalandom

Hiába szingli már fél éve Zi­mány Linda, nem iga­zán megy neki az is­mer­ke­dés. Ha ki is néz va­la­kit, nem sokat tehet...

Hiába szingli már fél éve Zi­mány Linda, nem iga­zán megy neki az is­mer­ke­dés.

Itt az igazság, először beszélt szerelméről Stohl András

Először beszélt szerelméről Stohl András

Ami­óta ki­de­rült, új sze­re­lem köl­tö­zött az éle­tébe, nem akart nyi­lat­kozni ma­gán­éle­té­ről. Most végre meg­tört a jég.

Ami­óta ki­de­rült, új sze­re­lem köl­tö­zött az éle­tébe, nem akart nyi­lat­kozni ma­gán­éle­té­ről. Most végre meg­tört a jég.

Ebbe a focistába szerelmes Singh Viki

Ebbe a focistába szerelmes Singh Viki

Ki­de­rült, ki a ti­tok­za­tos férfi, aki el­ra­bolta Singh Viki szí­vét.

Ki­de­rült, ki a ti­tok­za­tos férfi, aki el­ra­bolta Singh Viki szí­vét.

Az elválásra készül Cooky és szerelme

Az elválásra készül Cooky és szerelme

Nem csak a szép pil­la­na­to­kat élik meg együtt, a rosszra is fel­ké­szül­nek.

Sokan el­íté­lik őket a 27 év kor­kü­lönb­ség miatt, de a sze­re­lem­ben nin­cse­nek sza­bá­lyok. A pár most el­árulta, nem csak a szép pil­la­na­to­kat élik meg együtt, a rosszra is fel­ké­szül­nek.

Kiderült az igazság, így rabolta el Curtis szívét barátnője

Kiderült az igazság, így rabolta el Curtis szívét barátnője

Úgy lát­szik a nagy­szájú rap­per ba­rát­nője is hisz abban, a férfi szí­vé­hez a gyom­rán ke­resz­tül vezet az út.

Úgy lát­szik a nagy­szájú rap­per ba­rát­nője is hisz abban, a férfi szí­vé­hez a gyom­rán ke­resz­tül vezet az út. Kriszti na­gyon sze­ret és tud is főzni. Cur­tis ér­té­keli is ezt, imád min­dent, amit élete párja tálal neki. Leg­utóbb epres brow­nie-t ké­szí­tett, va­ní­lia fa­gyi­val.

Egy nő vallomása: először aludtam együtt másik nővel, szerelmes lettem

Egy nő vallomása: először aludtam együtt másik nővel, szerelmes lettem

Lin­dsey he­te­ro­sze­xu­á­lis­nak tar­totta magát, sorra csá­bí­totta el a férfi­a­kat.

Lin­dsey he­te­ro­sze­xu­á­lis­nak tar­totta magát, sorra csá­bí­totta el a férfi­a­kat, imá­dott flör­tölni.

Elképesztő fordulat, unokát szeretne leszbikus lányától a magyar sztár

Elképesztő fordulat, unokát szeretne leszbikus lányától a magyar sztár

Évek­kel ez­előtt azt jó­sol­ták Za­lat­nay Ci­i­ni­nek, hogy het­ven­éves ko­rá­ban talál rá az igaz sze­re­lem.

Kiderült, milyen férfi is valójában Britney pasija

Kiderült, milyen férfi is valójában Britney pasija

Min­denki fél­tette Brit­ney-t tőle.

Min­denki fél­tette Brit­ney Spe­arst a lo­vag­já­tól, mond­ván, csak a pén­zére uta­zik. Most ki­de­rült, iga­zuk volt-e a két­ke­dők­nek.

Nem titkolózik tovább: új párkapcsolatáról vallott Kárpáti Rebeka

Nem titkolózik tovább: új párkapcsolatáról vallott Kárpáti Rebeka

Elő­ször a Ri­post­nak szá­molt be meg­is­mer­ke­dé­sük pon­tos rész­le­te­i­ről.

Elő­ször a Ri­post­nak szá­molt be meg­is­mer­ke­dé­sük pon­tos rész­le­te­i­ről.

Bujkáltak! Ezért nem vállalhatták fel a szerelmüket!

Bujkáltak! Ezért nem vállalhatták fel a szerelmüket!

Ma már azt is tudni lehet, mi le­he­tett az ok, ami miatt Katie és Jamie ilyen hosszú éve­ken át ke­rülte a nyil­vá­nos­sá­got.

Ma már azt is tudni lehet, mi le­he­tett az ok, ami miatt Katie és Jamie ilyen hosszú éve­ken át ke­rülte a nyil­vá­nos­sá­got, és nem vál­lalta fel sze­rel­mét sem. A hát­tér­ben véget ér­he­tett egy hi­deg­há­ború, mos­tan­tól végre min­den más lehet a sze­rel­mes­pár éle­té­ben.

Itt az első közös fotó, tényleg összejött a magyar sztárpár

Itt az első közös fotó, tényleg összejött a magyar sztárpár

Né­hány órája de­rült ki, hogy egy­másba ga­ba­lyo­dott a sztár­pár, már fel is ke­rült az in­ter­netre az első fo­tó­juk.

Még csak né­hány órája de­rült ki, hogy egy­másba ga­ba­lyo­dott a sztár­pár.

Sztárfocistával jött össze a magyar szépségkirálynő!

Sztárfocistával jött össze a magyar szépségkirálynő!

Táv­kap­cso­lat.

A sze­re­lem min­dent le­győz - tartja a mon­dás, és most a jelek sze­rint ismét kap egy mé­re­tes fel­ada­tot. Egy Deb­re­cen - Bu­da­pest tá­vol­sá­got kell le­győz­nie.

Döbbenetes vallomást tett a 40 kilót fogyott Tóth Vera

Döbbenetes vallomást tett a 40 kilót fogyott Tóth Vera

Már csak a her­cegre vár.

Bár a műtét után tel­je­sen át­ala­kult a teste, ál­lí­tása sze­rint néha még elő­jön­nek a kis dé­mon­jai.

Sokkot kapott Tom Cruise, amikor meglátta az exéről készült fotókat

Sokkot kapott Tom Cruise, amikor meglátta az exéről készült fotókat

Gyer­me­ké­nek anyja négy évig tit­kolta, kibe sze­re­tett bele. Most vi­szont min­den ki­de­rült!

Détár Enikő: A gyerekeinknek nem muszáj jóban lenniük egymással

Détár Enikő: A gyerekeinknek nem muszáj jóban lenniük egymással

A szí­nésznő nem­ré­gi­ben köl­tö­zött bele saját ott­ho­nukba Pé­ter­rel, ahol min­den­ki­nek saját szoba jut.

Titkos esküvő: nyolc nap múlva férjhez megy Rúzsa Magdi!

Titkos esküvő: nyolc nap múlva férjhez megy Rúzsa Magdi!

A má­jusi el­jegy­zés után fel­gyor­sul­tak az ese­mé­nyek, az éne­kesnő fejét ha­ma­ro­san be­kö­tik.

A má­jusi el­jegy­zés után fel­gyor­sul­tak az ese­mé­nyek, az éne­kesnő fejét ha­ma­ro­san be­kö­tik.

Szerelmeskedés közben fotózkodtak Csobot Adélék

Szerelmeskedés közben fotózkodtak Csobot Adélék

Nem túl intim ez a fotó?

A cser­fes mű­sor­ve­zető és Is­te­nes Bence közös képe egy ki­csit túl in­timre si­ke­re­dett.

Felvirradt a nagy nap: Újra oltár elé vezeti feleségét Schobert Norbi

Felvirradt a nagy nap: Újra oltár elé vezeti feleségét Schobert Norbi

Ti­zenöt évvel ez­előtt, éppen ezen a napon mond­ták ki egy­más­nak a bol­do­gító igent.

Új szerelem! Lekapták Kozsót új párjával!

Új szerelem! Lekapták Kozsót új párjával!

Kö­zeli ba­rát­sá­got ápol a pil­lan­gók­kal Kozsó, aki több év­ti­ze­des kar­ri­erje során rend­sze­re­sen em­le­geti a szí­nes szár­nyas ro­va­ro­kat. Most is - sze­rel­mes!

Kö­zeli ba­rát­sá­got ápol a pil­lan­gók­kal Kozsó, aki több év­ti­ze­des kar­ri­erje során rend­sze­re­sen em­le­geti a szí­nes szár­nyas ro­va­ro­kat. Most is - sze­rel­mes!

Curtis kitálalt barátnője ajándékáról: Életem legjobb szülinapja volt!

Curtis kitálalt barátnője ajándékáról: Életem legjobb szülinapja volt!

A 28. szü­le­tés­nap­ját már nem egye­dül ün­ne­pelte.

A rap­per nem­rég sza­kí­tott Csil­lá­val, de a 28. szü­le­tés­nap­ját már nem egye­dül ün­ne­pelte.

Végre rátalált a szerelem Singh Vikire

Végre rátalált a szerelem Singh Vikire

Singh Viki rég­óta erő­sí­tette a szing­lik tá­bo­rát.

Singh Viki rég­óta erő­sí­tette a szing­lik tá­bo­rát, ám most úgy fest, ma­gán­éle­té­ben és a kar­ri­er­jé­ben is nagy vál­to­zá­sok tör­tén­tek.

Gyermekei döntenek Demcsák Zsuzsa szerelméről

Gyermekei döntenek Demcsák Zsuzsa szerelméről

Dem­csák Zsu­zsa bol­dog.

Dem­csák Zsu­zsa egy ideje már nincs egye­dül. A mű­sor­ve­zető bol­dog­sá­gá­nak csak egy dolog vet­het véget, de akkor örökre le­mond kap­cso­la­tá­ról.

Bátyja esküvőjén derült ki, férjhez megy Molnár Anikó!

Bátyja esküvőjén derült ki, férjhez megy Molnár Anikó!

Az egy­kori Nagy Ő csa­lád­já­ban nagy a bol­dog­ság, a me­nyeg­zőn rá­adá­sul öröm­teli dolog de­rült ki.

Az egy­kori Nagy Ő csa­lád­já­ban nagy a bol­dog­ság, a me­nyeg­zőn rá­adá­sul öröm­teli dolog de­rült ki.

Igazi apa lett az Operettszínház sztárja

Igazi apa lett az Operettszínház sztárja

A kor­kü­lönb­ség miatt sokan meg­szól­ták kap­cso­la­tu­kat, de Gö­möri And­rás Máté és Po­lyák Lilla rá­cá­fol­tak a ká­ro­gókra.

A kor­kü­lönb­ség miatt sokan meg­szól­ták kap­cso­la­tu­kat, de Gö­möri And­rás Máté és Po­lyák Lilla rá­cá­fol­tak a ká­ro­gókra.

Ne halogasd a szakítást! Ezek a biztos jelek, hogy már régen lépned kéne...

Ne halogasd a szakítást! Ezek a biztos jelek, hogy már régen lépned kéne...

Te is érzed, hogy va­lami nin­csen rend­ben. Mégis in­kább csak el­odá­zod a nagy lé­pést. Pedig bol­do­gabb len­nél, ha meg­ten­néd.

Már a gyerekeinek is bemutatta új szerelmét Kiss Endi

Már a gyerekeinek is bemutatta új szerelmét Kiss Endi

Kiss Endi nem tét­len­ke­dik.

Kiss Endi nem tét­len­ke­dik. A Ho­oli­gans do­bo­sára rá­ta­lált a sze­re­lem és erről már csa­ládja is tud.

Végleg eltűnhet a képernyőről Cooky

Végleg eltűnhet a képernyőről a híres magyar műsorvezető

Cooky nehéz dön­tés előtt áll, de sze­ren­csére még van ideje ki­ta­lálni a kö­vet­kező lé­pést. Addig is ta­nulni fog a mű­sor­ve­zető.

Cooky nehéz dön­tés előtt áll, de sze­ren­csére még van ideje ki­ta­lálni a kö­vet­kező lé­pést.