CÍMKE: 'szerelem'

Pénzéhes a nő? Nyers vélemények a fizetés és a szex összefüggéseiről

Pénzéhes a nő? Nyers vélemények a fizetés és a szex összefüggéseiről

A nők a pén­zes pa­sikra buk­nak, menő ál­lás­sal, jó ko­csi­val. Leg­alábbis a pasik több­sége ezt hiszi.

Pikáns részleteket árult el új kapcsolatáról Árpa Attila!

Pikáns részleteket árult el új kapcsolatáról Árpa Attila!

A szí­nész rit­kán vall a ma­gán­éle­té­ről, de most őszin­tén be­szélt arról, hogy je­len­leg mi­lyen jel­legű pár­kap­cso­lat­ban él.

FRISS HÍREK

Exkluzív, először beszélt új szerelméről Nacsa Olivér

Exkluzív, először beszélt új szerelméről Nacsa Olivér

Hi­va­ta­lo­san is fel­vál­lalta új kap­cso­la­tát Nacsa Oli­vér. Ki­zá­ró­lag a Ri­post­nak be­szél­tek az ér­zé­se­ik­ről!

Hi­va­ta­lo­san is fel­vál­lalta új kap­cso­la­tát Nacsa Oli­vér. Ki­zá­ró­lag a Ri­post­nak be­szél­tek az ér­zé­se­ik­ről!

Hatalmas örömhír: válni akart, most babát vár Tápai Szabina!

Hatalmas örömhír: válni akart, most babát vár Tápai Szabina!

A há­zas­pár nehéz idő­sza­kon van túl.

A há­zas­pár nehéz idő­sza­kon van túl, úgy érzik, a leg­jobb­kor ér­ke­zik a má­so­dik baba, aki még job­ban össze­köti majd őket.

Vége, elbúcsúzott a leszbikus magyar színésznő egykori kedvese!

Vége, elbúcsúzott a leszbikus magyar színésznő egykori kedvese!

A fi­a­tal nőnek elege van az el­múlt idő­szak­ban őt ért vá­dak­ból.

A fi­a­tal nőnek elege van az el­múlt idő­szak­ban őt ért vá­dak­ból, ide­ig­le­ne­sen vissza­vo­nult, emi­att nagy könnyebb­sé­get érez.

Kétségbeesett Hódi Pamela: elmondta, milyen ember valójában Berki!

Kétségbeesett Hódi Pamela: elmondta, milyen ember valójában Berki!

A mo­dell­nek elege van abból, hogy egy­kori párja hó­na­pok óta le­ala­cso­nyí­tóan be­szél róla, ezért úgy dön­tött, ő sem tesz la­ka­tot a szá­jára.

Értékes kincset talált ágyneműtartójában a magyar sztárszínész

Értékes kincset talált ágyneműtartójában a magyar sztárszínész

Csonka Pi­ci­ről köz­tu­dott, hogy mennyire sze­rette édes­any­ját, aki ti­zen­két éve hunyt el.

Csonka Pi­ci­ről köz­tu­dott, mennyire sze­rette édes­any­ját.

Elképesztő változás, rá sem lehet ismerni Tóth Gabira

Elképesztő változás, rá sem lehet ismerni Tóth Gabira

Szó sze­rint ra­gyog a bol­dog­ság­tól az éne­kesnő, akire közel egy év szing­li­ség után ta­lált rá a sze­re­lem.

Szó sze­rint ra­gyog a bol­dog­ság­tól az éne­kesnő, akire közel egy év szing­li­ség után ta­lált rá a sze­re­lem. Tóth Gabi már­cius ele­jén je­len­tette be hi­va­ta­lo­san, hogy egy párt al­kot­nak a Séfek séfe zsű­ri­tag­já­val, Kra­usz Gá­bor­ral. A ki­felé min­dig ke­mény­nek mu­tat­kozó fi­a­ta­labb Tóth lány, ami­óta sze­rel­mes, meg­vál­to­zott.

Mutatjuk, ő Nacsa Olivér új szerelme

Mutatjuk, ő Nacsa Olivér új szerelme

A Ri­post el­ső­ként szá­molt be arról, hogy újra pár­kap­cso­lat­ban él a hu­mo­rista. Azt is ki­de­rí­tet­tük, ki ra­bolta el a szí­vét.

A Ri­post el­ső­ként szá­molt be arról, hogy újra pár­kap­cso­lat­ban él a hu­mo­rista. Azt is ki­de­rí­tet­tük, ki ra­bolta el a szí­vét.

Kifakadt A Nagy Duett sztárja: Szerelmet akar az énekesnő

Kifakadt A Nagy Duett sztárja: Szerelmet akar az énekesnő

Mar­cel­l­ina úgy érzi, re­mény­te­len.

Mar­cel­l­ina két válás után na­gyon vá­gyik a sze­re­lemre, de úgy érzi, re­mény­te­len a hely­zet.

Romantikus lesifotókon Rippel Feri és 26 évvel fiatalabb szerelme!

Romantikus lesifotókon Rippel Feri és 26 évvel fiatalabb szerelme!

A Nagy Duett sze­rep­lője bol­dog pár­kap­cso­lat­ban él ked­ve­sé­vel, aki min­den­ben tá­mo­gatja őt.

Így folytatódik hazánk egyik legnépszerűbb sorozata

Így folytatódik hazánk egyik legnépszerűbb sorozata

Iz­gal­mas új ré­szek­kel, és még több sze­rep­lő­vel de­bü­tál az Egy­nyári ka­land har­ma­dik évada.

Iz­gal­mas új ré­szek­kel, és még több sze­rep­lő­vel de­bü­tál az Egy­nyári ka­land har­ma­dik évada. A nép­szerű so­ro­zat­ban egy újabb nyár alatt ját­szó­dik, azon­ban az ese­mé­nyek fő hely­színe ez­út­tal nem a Ba­la­ton kör­nyéke, hanem Bu­da­pest lesz.

Megtudtuk, dögös tévést szeret Nacsa Olivér

Megtudtuk, dögös tévést szeret Nacsa Olivér

Közel fél évvel el­jegy­zése fel­bon­tása után el­ta­lálta Ámor nyila Nacsa Oli­vért.

Közel fél évvel el­jegy­zése fel­bon­tása után el­ta­lálta Ámor nyila Nacsa Oli­vért. A Ri­post meg­tudta, egy, a mé­di­á­ban dol­gozó kol­lé­ga­nője csa­varta el a fejét.

Nem hisszük el: ezt üzente Berki Krisztiánnak a szerelme

Nem hisszük el: ezt üzente Berki Krisztiánnak a szerelme

Az izom­ce­leb a ba­rát­nője nél­kül uta­zott el kül­földre.

Az izom­ce­leb a ba­rát­nője nél­kül uta­zott el kül­földre. Mazsi az in­ter­ne­ten írt sze­rel­mé­nek.

Összetörték a szívét! Elárulta szerelme Bereczki Zolit!

Összetörték a szívét! Elárulta szerelme Bereczki Zolit!

A szí­nész ke­ve­set be­szél ma­gán­éle­té­ről, most azon­ban el­árulta, hogy na­gyon meg­bán­totta sze­relme, ami miatt nem má­szott ki a gö­dör­ből...

Ultimátumot kapott párjától a TV2 sztárja

Ultimátumot kapott párjától a TV2 sztárja

Csilla még várna, de ked­vese egyre in­kább úgy érzi, el­jött az idő.

Csilla még várna, de ked­vese egyre in­kább úgy érzi, el­jött az ideje a csa­lád­bő­ví­tés­nek. Zsolti na­gyon vá­gyik már az apa­ságra.

Kiderült, ki rabolta el a magyar tinisztár szívét!

Kiderült, ki rabolta el a magyar tinisztár szívét!

Patai Anna szíve már három éve fog­lalt, most az is ki­de­rült, kibe sze­rel­mes a fi­a­tal éne­kesnő.

Intim titkokat árult el új szerelméről Hódi Pamela

Intim titkokat árult el új szerelméről Hódi Pamela

Hódi Pa­mela hó­na­pok óta sze­rel­mes.

Hódi Pa­mela hó­na­pok óta sze­rel­mes, egy spor­toló ra­bolta el a szí­vét.

Kiderült a pikáns titok, Berki egykori beosztottjával jár Hódi Pamela!

Kiderült a pikáns titok, Berki egykori beosztottjával jár Hódi Pamela!

A mo­dellre is rá­ta­lált a sze­re­lem a ta­valy szep­tem­beri sza­kí­tása óta.

A mo­dellre is rá­ta­lált a sze­re­lem a ta­valy szep­tem­beri sza­kí­tása óta, új pár­já­ban min­dent meg­ta­lált, amit eddig ke­re­sett.

Hiába szakítottak, a mai napig összejár gyermeke apjával Hernádi Judit!

Hiába szakítottak, a mai napig összejár gyermeke apjával Hernádi Judit!

A szí­nésznő és az ope­ra­éne­kes har­minc éve ve­tet­tek véget a kap­cso­la­tuk­nak, ám ez nem je­lenti azt, hogy gyű­lö­lik egy­mást.

Kitálalt a barát, ezért szakított fiatal kedvesével Janza Kata!

Kitálalt a barát, ezért szakított fiatal kedvesével Janza Kata!

Akár újra is kezd­he­tik a kap­cso­la­tot?

Az Ope­rett­szín­ház sztár­jait már csak a közös munka köti össze, de van­nak, akik még hisz­nek az új­ra­kez­dés­ben.

Durván kiakadt a család, amikor a fiú hazaállított újdonsült feleségével

Durván kiakadt a család, amikor a fiú hazaállított újdonsült feleségével

A ro­mánc sok­kolta az in­ter­ne­te­ző­ket is.

A párt azon­ban nem ér­dek­lik a vé­le­mé­nyek: imád­ják egy­mást, és bol­do­gok.

Nem titkolózik tovább, ezt a híres magyar nőt szerette Kamarás Iván!

Nem titkolózik tovább, ezt a híres magyar nőt szerette Kamarás Iván!

A szí­nész ka­me­rák előtt val­lotta be, ki volt az a hí­res­ség, aki ko­ráb­ban el­ra­bolta a szí­vét.

A szí­nész ka­me­rák előtt val­lotta be, ki volt az a hí­res­ség, aki ko­ráb­ban el­ra­bolta a szí­vét.

Romantikus kirándulásra vitte feleségét Till Attila

Romantikus kirándulásra vitte feleségét Till Attila

A mű­sor­ve­zető és fe­le­sége már több, mint 20 éve há­za­sok! Ennyi év múl­tán is imád­ják egy­mást!

Végre kiderült, magyar lányt szeret Schumacher fia

Végre kiderült, magyar lányt szeret Schumacher fia

Ami­kor csak tud­nak, együtt van­nak.

Keszt­he­lyi Vi­vien né­hány hó­napja kez­dett ran­diz­gatni Ralf Schu­m­a­cher 16 éves fi­á­val.

Bemutatták Schumi családjának a szerelmes magyar lányt

Bemutatták Schumacher családjának a szerelmes magyar lányt

Keszt­he­lyi Vi­vien ál­lítja, soha nem fog ri­va­li­zálni a ba­rát­já­val.

Keszt­he­lyi Vi­vien ál­lítja, soha nem fog ri­va­li­zálni a ba­rát­já­val. Vi­szont min­den­ben tá­mo­gat­ják egy­mást.

Berki a netes párkeresőn? Így reagált párja, amikor megtudta...

Berki a netes párkeresőn? Így reagált párja, amikor megtudta...

Baukó Éva "buk­tatta le" a nyil­vá­nos­ság előtt Berki Krisz­ti­ánt.

Baukó Éva "buk­tatta le" a nyil­vá­nos­ság előtt Berki Krisz­ti­ánt.

Megdöbbentő kijelentést tett a magánéletéről Cseke Katinka!

Megdöbbentő kijelentést tett a magánéletéről Cseke Katinka!

A Jóban Rossz­ban szí­nész­nője az el­múlt évek­ben nem volt túl sze­ren­csés a sze­re­lem­ben, min­dig hozzá nem illő párt vá­lasz­tott.

Óriási bejelentést tett Hódi Pamela, de mit szól ehhez Berki?

Óriási bejelentést tett Hódi Pamela, de mit szól ehhez Berki?

Nem vé­let­le­nül csil­lo­gott a szeme!

Nem vé­let­le­nül csil­lo­gott annyira a szeme a Mokka né­hány hét­tel ez­előtti adá­sá­ban!

Schobert Lara megmutatta szerelmét, sőt még öccséről is elárult egy titkot

Schobert Lara megmutatta szerelmét, sőt még öccséről is elárult egy titkot

Larát ren­ge­te­gen kö­ve­tik a kö­zös­ségi ol­da­la­kon és gyak­ran kap sze­mé­lyes hang­vé­telű üze­ne­te­ket...

Itt a tavasz, így talál rád leggyorsabban a szerelem EZO

Itt a tavasz, így talál rád leggyorsabban a szerelem

Itt a tavasz, így talál rád leggyorsabban a szerelem

Bár­kit el­önt­het és át­jár­hat a sze­re­lem, mert végre is a ta­vasz. Ez az idő­szak ked­vez a fel­lán­go­lá­sok­nak.

Bár­kit el­önt­het és át­jár­hat a sze­re­lem, mert végre is a ta­vasz. Ez az idő­szak ked­vez a fel­lán­go­lá­sok­nak. Légy bi­za­kodó, meg­mu­tat­juk mi vár rád. Kér­dés, me­lyik jegy­ben szü­let­tél? Fi­gyeld meg mi zaj­lik kö­rü­löt­ted, for­díts ki­csit több időt a nö­vé­nyekre, ül­tesd el a sze­re­lem­vi­rá­god!

Exkluzív interjú: A szerelméről vallott Liptai Claudia

Exkluzív interjú: A szerelméről vallott Liptai Claudia

A ma este in­duló A Nagy Duett mű­sor­ve­ze­tője nyíl­tan be­szélt ma­gán­éle­té­ről és ér­zé­se­i­ről...

A ma este in­duló A Nagy Duett mű­sor­ve­ze­tője az utolsó pró­bák egyi­kén tett ki­vé­telt a Ri­post­tal, és nyíl­tan be­szélt ma­gán­éle­té­ről és ér­zé­se­i­ről...

Ezt üzente szerelmének Curtis Amerikából

Ezt üzente szerelmének Curtis Amerikából

A rap­per két hétre uta­zott el.

A rap­per Maj­ká­val, és más ba­rá­ta­i­val két hétre uta­zott az Egye­sült Ál­la­mokba. Cur­ti­sék most nem vit­ték ma­guk­kal pár­ja­i­kat, igazi pasis ka­land­tú­rára men­tek.

Király Viktor fotójáról beszél ma mindenki, ezt látnod kell

Király Viktor fotójáról beszél ma mindenki, ezt látnod kell

Le sem ta­gad­hatná, mennyire bol­dog.

Le sem ta­gad­hatná, mennyire bol­dog sze­relme, Anita mel­lett.

Megtörte a csendet Tóth Gabi, ezt gondolja az új szerelemről!

Megtörte a csendet Tóth Gabi, ezt gondolja az új szerelemről!

Az éne­kesnő ko­ráb­ban úgy érezte, kö­te­lező be­szá­mol­nia a ma­gán­éle­té­ről, ám most már sok­kal tu­da­to­sab­ban dönt erről.

10 évet várt Benedek Tiborra Epres Panni

10 évet várt Benedek Tiborra Epres Panni

A mo­dell már a kez­de­tek­től fogva tudta, hogy szá­mára Tibor az igazi és be­bi­zo­nyí­totta, hogy ér­de­mes hinni a sze­re­lem­ben...

A mo­dell már a kez­de­tek­től fogva tudta, hogy szá­mára Tibor az igazi és be­bi­zo­nyí­totta, hogy ér­de­mes hinni a sze­re­lem­ben...

Kitálalt Geroge Clooney felesége, elképesztő, hogy szedte fel a sztár

Kitálalt Geroge Clooney felesége, elképesztő, hogy szedte fel a sztár

Az 56 éves szív­tipró egész egyedi mód­ját vá­lasz­totta a csá­bí­tás­nak.

Az 56 éves szív­tipró egész egyedi mód­ját vá­lasz­totta a csá­bí­tás­nak, de be­jött!

Szeret még a párod? - A kutatók szerint ez a biztos jele...

Szeret még a párod? - A kutatók szerint ez a biztos jele...

Ha bi­zony­ta­lan, vagy egy­sze­rűen kí­ván­csi vagy, akkor el­árul­juk, a szak­ér­tők sze­rint mi az, ami a bi­zo­nyí­ték.

Ha bi­zony­ta­lan, vagy egy­sze­rűen csak kí­ván­csi vagy, akkor most el­árul­juk, a szak­ér­tők sze­rint mi az, ami a leg­in­kább árul­kodó bi­zo­nyí­ték.

Gyermekre vágyik a gyönyörű magyar modell

Gyermekre vágyik a gyönyörű magyar modell

Linda több mint egy éve szingli.

Linda több mint egy éve nem él pár­kap­cso­lat­ban, de úgy érzi, el­jött az ideje, hogy végre meg­ta­lálja azt a férfit, aki mel­lett meg­ál­la­pod­hat.

Elköltözött a szerelmi fészekből a TV2 sztárja

Elköltözött a szerelmi fészekből a TV2 sztárja

A fi­a­tal lányt és ked­ve­sét ko­moly pró­ba­té­tel elé ál­lí­totta a hir­te­len jött nép­sze­rű­ség. Nehéz dön­tést hoz­tak, de bíz­nak sze­rel­mük ere­jé­ben.

A fi­a­tal lányt és ked­ve­sét ko­moly pró­ba­té­tel elé ál­lí­totta a hir­te­len jött nép­sze­rű­ség. Nehéz dön­tést hoz­tak, de bíz­nak sze­rel­mük ere­jé­ben.

Úgy fest, szakított Pintér Tibor és szerelme

Úgy fest, szakított Pintér Tibor és szerelme

Pin­tér Tibor ked­vese az in­ter­ne­ten je­lezte, hogy va­lami nincs rend­ben a kap­cso­la­tuk­kal.

Pin­tér Tibor ked­vese az in­ter­ne­ten je­lezte, hogy va­lami nincs rend­ben a kap­cso­la­tuk­kal.

Pikáns helyzet, nagyközönség előtt találkozott exével Stohl András

Pikáns helyzet, nagyközönség előtt találkozott exével Stohl András

A Pi­ra­mis já­té­kosa min­dent el­mon­dott arról, ho­gyan bánt vele a mű­sor­ve­zető és mi tör­tént köz­tük.

Kínos helyzet, Pintér Tibor kitálalt Janza Kata szakításáról

Kínos helyzet, Pintér Tibor kitálalt Janza Kata szakításáról

Nincs könnyű hely­zet­ben.

Nincs könnyű hely­zet­ben a 45 éves szí­nésznő!

Végleg továbblépett? Ez az okos nő csavarta el Brad Pitt fejét

Nem fogod elhinni, ki csavarta el Brad Pitt fejét

A szí­nész egyre több időt tölt egy egye­temi pro­fesszor­ral, aki­vel együtt dol­goz­nak.

A szí­nész egyre több időt tölt egy egye­temi pro­fesszor­ral, aki­vel együtt dol­goz­nak.

Nem titkolózik tovább Tóth Gabi, ezt gondolja szerelméről

Nem titkolózik tovább Tóth Gabi, ezt gondolja szerelméről

Bár a pár már a kap­cso­lat ele­jén le­szö­gezte, hogy ke­rü­lik a nyil­vá­nos­sá­got, egyre több do­logra derül fény.

Bár a pár már a kap­cso­lat ele­jén le­szö­gezte, hogy ke­rü­lik a nyil­vá­nos­sá­got, egyre több do­logra derül fény.

Különös fotó, Tóth Vera férjet talált magának?

Különös fotó, Tóth Vera férjet talált magának?

Az éne­kesnő hú­gá­val és annak sze­rel­mé­vel kap­cso­ló­dott ki egy bu­da­pesti ét­te­rem­ben.

Az éne­kesnő hú­gá­val és annak sze­rel­mé­vel kap­cso­ló­dott ki egy bu­da­pesti ét­te­rem­ben.

Megcsal a párod? Most kiderül, jól sejted-e...

Megcsal a párod? Most kiderül, jól sejted-e...

Úgy érzed, va­lami nem stim­mel? Ezek a biz­tos jelek.

Úgy érzed, va­lami nem stim­mel? Talán újabb sze­replő ke­rült a képbe? Ezek a biz­tos jelek.

Ez a biztos jele, hogy a párod nem hozzád való! - Ideje szakítani...?

Ez a biztos jele, hogy a párod nem hozzád való! - Ideje szakítani...?

Tesz­tünk­ből ki­de­rül, vajon ideje lép­ned, vagy van még re­mény meg­men­teni a kap­cso­la­tod.

Az interneten vallott szerelméről Hódi Pamela

Az interneten vallott szerelméről Hódi Pamela

Hódi Pa­mela szá­mára Berki Krisz­tián után is van élet, sze­rel­me­sebb mint va­laha.

Hódi Pa­mela szá­mára Berki Krisz­tián után is van élet, sze­rel­me­sebb mint va­laha.

Újabb bizonyíték került elő a leszbikus magyar színésznőről!

Újabb bizonyíték került elő a leszbikus magyar színésznőről!

Meg­lepő tit­kot tárt a nyil­vá­nos­ság elé.

A díva egy­kori ked­vese, Kren­csey Hella meg­lepő tit­kot tárt a nyil­vá­nos­ság elé a múlt­ból.

Katinka szerelmes, megszólalt a barátnő

Katinka újra szerelmes, megszólalt a legjobb barátnő

Idő kell még a tö­ké­le­tes bol­dog­ság­hoz.

Idő kell még a tö­ké­le­tes bol­dog­ság­hoz a Hosszú-Tusup há­zas­pár éle­té­ben.

Nem titkolózik tovább Tóth Gabi, ezt teszi vele új párja!

Nem titkolózik tovább Tóth Gabi, ezt teszi vele új párja!

Az éne­kesnő né­hány hét­tel ez­előtt tu­datta a nyil­vá­nos­ság­gal, hogy új párja van, azóta pedig mintha tel­je­sen ki­cse­rél­ték volna.

Az éne­kesnő né­hány hét­tel ez­előtt tu­datta a nyil­vá­nos­ság­gal, hogy új párja van, azóta pedig mintha tel­je­sen ki­cse­rél­ték volna.

Lebukott, ezt a fiatal férfit csókolta az utcán Heidi Klum

Lebukott, ezt a fiatal férfit csókolta az utcán Heidi Klum

Árul­kodó le­si­fo­tók ké­szül­tek a friss sze­rel­me­sek­ről! De vajon mennyire ko­moly a ro­mánc?

Árul­kodó le­si­fo­tók ké­szül­tek a friss sze­rel­me­sek­ről! De vajon mennyire ko­moly a ro­mánc?

Meglepő fordulat: Ilyen sms-t küldött Berki új barátnője Pamelának

Meglepő fordulat: Ilyen sms-t küldött Berki új barátnője Pamelának

Ahogy a Ri­post meg­írta, ren­ge­teg vita és üzen­ge­tés után jú­nius 1-jén el­kez­dő­dik Ber­kiék gye­rek­el­he­lye­zési pere.

Intim pillanat: Ágyban fotózkodott Berki és szerelme

Intim pillanat: Ágyban fotózkodott Berki és szerelme

Krisz­tián egyre gyak­rab­ban mu­tatja meg eddig is­me­ret­len, ro­man­ti­kus énjét mióta Mazsi ol­da­lán rá­ta­lált a sze­re­lem.

Krisz­tián egyre gyak­rab­ban mu­tatja meg eddig is­me­ret­len, ro­man­ti­kus énjét mióta Mazsi ol­da­lán rá­ta­lált a sze­re­lem.

Álomnyaralásra vitte szerelmét Király Viktor

Álomnyaralásra vitte szerelmét Király Viktor

A pár né­hány nap­pal ez­előtt uta­zott el, hogy aztán me­se­beli kör­nye­zet­ben ro­man­ti­káz­za­nak! Anita és Vik­tor jól érzik ma­gu­kat ket­tes­ben, és a kör­nyék ne­ve­ze­tes­sé­geit is meg­lá­to­gat­ják.

Az éne­kes és ba­rát­nője irigy­lésre méltó he­lyen pi­hen­nek!

Lehull a lepel! Vajon ki lehet a titokzatos hölgy Szabó Ádám oldalán?

Lehull a lepel! Vajon ki lehet a titokzatos hölgy Szabó Ádám oldalán?

Az éne­kes sze­rel­mes fotót posz­tolt kö­zös­ségi ol­da­lára, ahol éppen egy hölgy kezét fogja...

Megrázó részleteket árult el férje haláláról Tahi Tóth László özvegye!

Megrázó részleteket árult el férje haláláról Tahi Tóth László özvegye!

A Kos­suth-díjas szí­nész és fe­le­sége már egy évvel ez­előtt tud­ták, hogy nagy a baj, de igye­kez­tek bol­do­gan élni.

Újra összejött férjével Hosszú Katinka: együtt töltötték az éjszakát?

Újra összejött férjével Hosszú Katinka: együtt töltötték az éjszakát?

Min­den jel arra mutat, hogy a kap­cso­la­tuk túl­élte a sza­kí­tó­pró­bát.

Budai ott­ho­nuk­ban ta­lál­koz­tak. Min­den jel arra mutat, hogy a kap­cso­la­tuk túl­élte a hó­na­pok óta tartó sza­kí­tó­pró­bát.

Elképesztő vallomás, hihetetlen, mit mondott Berki Krisztián

Elképesztő vallomás, hihetetlen, mit mondott Berki Krisztián

Olyan ol­da­lát is­mer­het­ték meg, ami­ről eddig mit sem sej­tet­tek.

A ra­jon­gók az el­múlt idő­szak­ban olyan ol­da­lát is­mer­het­ték meg, ami­ről eddig mit sem sej­tet­tek.

Ha ez a tulajdonság megvan benned, akkor könnyebben találsz társat

Ha ez a tulajdonság megvan benned, akkor könnyebben találsz társat

Ez kell ahhoz, hogy társra lelj, és együtt is ma­rad­ja­tok...

Egy ku­ta­tás meg­mu­tatta, hogy mi­lyen jel­lem­vo­nású férfiak ta­lál­ják meg a pár­ju­kat.

Felpörögtek az események Tóth Gabi körül, ebből vajon mi lesz?

Felpörögtek az események Tóth Gabi körül, ebből vajon mi lesz?

Az éne­kesnő új párja a sok csa­jo­zás után végre meg akar ál­la­podni, sőt gye­re­ket sze­retne!

Lebukott, párkapcsolatáról vallott Gáspár Evelin

Lebukott, párkapcsolatáról vallott Gáspár Evelin

Eddig tit­ko­ló­zott.

Gás­pár Győző na­gyob­bik lánya eddig tit­ko­ló­zott ma­gán­éle­té­ről.

Furcsa helyről fotózta szerelmét a szexi magyar úszónő

Furcsa helyről fotózta szerelmét a szexi magyar úszónő

A spor­to­lónő a tá­vol­sá­got is el­vi­seli fél­mez­te­len ví­zi­pó­lós ba­rát­já­val.

Kiderült! Így hódította meg Tóth Gabi szívét új szerelme!

Kiderült! Így hódította meg Tóth Gabi szívét új szerelme!

Kra­usz Gábor be­val­lotta, hogy mi az, ami­vel min­den nőt képes le­venni a lá­bá­ról...

Divat lett nálunk a bosszúgyilkosság?

Divat lett nálunk a bosszúgyilkosság?

A musz­lim or­szá­gok­ban "be­csü­let­gyil­kos­ság­nak" hív­ják, ha a férfi meg­öli a sze­rinte hely­te­le­nül vi­sel­kedő nőt. Ma­gyar­or­szá­gon három eset is tör­tént.

A musz­lim or­szá­gok­ban "be­csü­let­gyil­kos­ság­nak" hív­ják, ha a férfi meg­öli a sze­rinte hely­te­le­nül vi­sel­kedő nőt. Meg­szó­lalt a pszi­cho­ló­gus is.

Pamela vallomása: Belebetegedtem abba, amit gondolnak rólam

Pamela vallomása: Belebetegedtem abba, amit gondolnak rólam

A fel­szín alatt forr­nak az in­du­la­tok.

Bár úgy tűnik, Hódi Pa­mela és Berki Krisz­tián kö­zött kezd hely­re­állni a béke, a fel­szín alatt ko­moly in­du­la­tok forr­nak.

Újabb álompár született! A rajongók is gratuláltak!

Újabb álompár született! A rajongók is gratuláltak!

Szur­kol­nak a ra­jon­gók az éne­kes­nő­nek, hogy ez a sze­re­lem örökké tart­son!

Fogd meg a párod kezét, ha fáj a fejed! Elmúlik a fájdalom

Fogd meg a párod kezét, ha fáj a fejed! Elmúlik a fájdalom

Mi köze lehet a fáj­da­lom csök­ken­té­sé­nek és a sze­rel­med érin­té­sé­nek egy­más­hoz? Meg­döb­bentő fel­fe­de­zésre ju­tot­tak a ku­ta­tók.

Mi köze lehet a fáj­da­lom csök­ken­té­sé­nek és a sze­rel­med érin­té­sé­nek egy­más­hoz? Meg­döb­bentő fel­fe­de­zésre ju­tot­tak a ku­ta­tók.

36 éve képtelen elválni feleségétől Bodrogi Gyula, pedig más nővel él...

36 éve képtelen elválni feleségétől Bodrogi Gyula, pedig más nővel él...

Bod­rogi Gyu­lát és Voith Ágit a há­­zas­­sági pa­­pí­­rok még össze­­kö­­tik...

Bod­rogi Gyu­lát és Voith Ágit a há­­zas­­sági pa­­pí­­rok még össze­­kö­­tik, de a sze­­re­­lem már nem.

Valóra vált álom: megható fotót osztott meg a magyar sztár szerelme!

Valóra vált álom: megható fotót osztott meg a magyar sztár szerelme!

A rá­diós és ked­vese éle­tük leg­bol­do­gabb idő­sza­kát élik, mi­u­tán ja­nu­ár­ban meg­szü­le­tett első közös gyer­me­kük.

Hűha, intim fotót osztott meg a rajongóival Rubint Rella és szerelme!

Hűha, intim fotót osztott meg a rajongóival Rubint Rella és szerelme!

A csi­nos spor­toló hó­na­pok óta bol­dog pár­kap­cso­lat­ban él az is­mert fut­bal­lis­tá­val, No­tovhny So­má­val.

Tizennyolc éves új szerelmével ünnepelt Kerényi Miklós Máté!

Tizennyolc éves új szerelmével ünnepelt Kerényi Miklós Máté!

A szí­nész va­do­natúj ked­ve­sé­vel és ren­ge­teg mun­ká­val töl­tötte a har­minc­ötö­dik szü­le­tés­nap­ját.

A szí­nész va­do­natúj ked­ve­sé­vel és ren­ge­teg mun­ká­val töl­tötte a har­minc­ötö­dik szü­le­tés­nap­ját.

Haláleset hozta össze a Piramis szerelmespárját

Haláleset hozta össze a Piramis szerelmespárját

A pár kap­cso­lata nem éppen ro­man­ti­kus tün­dér­me­se­ként in­dult...

A pár kap­cso­lata nem éppen ro­man­ti­kus tün­dér­me­se­ként in­dult...

Komoly próbatétel! Tenya fiatal szerelme érettségi után végre összeköltözhet vele!

Komoly próbatétel! Tenya fiatal szerelme érettségi után végre összeköltözhet vele!

Pin­tér Tenya egy nála hu­szon­há­rom évvel fi­a­ta­labb lányba sze­re­tett bele. A sze­rel­me­sek az össze­bú­to­ro­zást ter­ve­zik!

Párkapcsolatáról vallott Steiner Kristóf!

Kiegyensúlyozott párkapcsolatáról vallott Steiner Kristóf!

A hí­res­ség már két éve él tel­jes bol­dog­ság­ban ked­ve­sé­vel, Nim­ród­dal.

A haj­dani te­le­ví­ziós mű­sor­ve­zető már két éve él tel­jes bol­dog­ság­ban ked­ve­sé­vel, Nim­ród­dal. Most végre ki­de­rült, mi a sze­rel­mük titka.

Árpa Attila lánya jóban van apja új szerelmével

Árpa Attila lánya jóban van apja új szerelmével

A szí­nész több, mint két évvel ez­előtt vált el Tomán Sza­bi­ná­tól és azóta újra rá­ta­lált a sze­re­lem.

A szí­nész több, mint két évvel ez­előtt vált el Tomán Sza­bi­ná­tól és azóta újra rá­ta­lált a sze­re­lem. Sze­ren­csére kis­lá­nya, Amira na­gyon jóban van apja vá­lasz­tott­já­val!