CÍMKE: 'szerelem'

Újabb fotók érkeztek Curtisék titkos esküvőjéről

Újabb fotók érkeztek Curtisék titkos esküvőjéről

A drog­el­vo­nót is meg­járt rap­per oltár elé kí­sérte vá­ran­dós sze­rel­mét.

Friss fotón Tatár Csilla ritkán látott férje

Friss fotón Tatár Csilla ritkán látott férje

A mű­sor­ve­zető évek óta bol­dog há­zas­ság­ban él ked­ve­sé­vel, Ba­láz­zsal, ám rit­kán mu­tatja meg őt.

Szexi séfekre buknak a magyar sztárcsajok

Szexi séfekre buknak a magyar sztárcsajok

Egy férfi szí­vé­hez a hasán ke­resz­tül vezet az út, de ma­nap­ság mintha épp for­dítva lenne igaz a mon­dás. A lé­nyeg, hogy végül min­denki bol­dog le­gyen.

Egy férfi szí­vé­hez a hasán ke­resz­tül vezet az út, de ma­nap­ság mintha épp for­dítva lenne igaz a mon­dás.

Zalatnay Cini bevallotta: Komár László vette el a szüzességét

Zalatnay Cini bevallotta: Komár László vette el a szüzességét

Az éne­kesnő még 16 sem volt, ami­kor össze­jött Komár Lász­ló­val.

Az éne­kesnő még 16 sem volt, ami­kor össze­jött Komár Lász­ló­val.

Megtörte a csendet Ábel Anita: ezért vállalta fel új párkapcsolatát

Megtörte a csendet Ábel Anita: ezért vállalta fel új párkapcsolatát

Elő­ször vá­la­szolt a kap­cso­la­tát fir­tató kér­dé­sekre a mű­sor­ve­zető.

Valóra vált álom: felejthetetlen ajándékot kapott Rubint Rékától Norbi

Valóra vált álom: felejthetetlen ajándékot kapott Rubint Rékától Norbi

A há­zas­pár Monte Car­lóba uta­zott Norbi 48. szü­le­tés­napja al­kal­má­ból.

A há­zas­pár Monte Car­lóba uta­zott Norbi 48. szü­le­tés­napja al­kal­má­ból.

Teljes az összhang: friss fotón az újdonsült magyar sztárpár

Teljes az összhang: friss fotón az újdonsült magyar sztárpár

Az el­vált mű­sor­ve­zető most újra su­gár­zik a bol­dog­ság­tól.

Az el­vált mű­sor­ve­zető most újra su­gár­zik a bol­dog­ság­tól.

Nem akárkik szurkoltak a győri kézilabdás lányoknak

Nem akárkik szurkoltak a győri kézilabdás lányoknak

Bódi Ber­na­dett és Gör­bicz Anita va­sár­nap Baj­no­kok Li­gá­ját nyert a női ké­zi­lab­da­csa­pa­tá­val.

Bódi Ber­na­dett és Gör­bicz Anita va­sár­nap Baj­no­kok Li­gá­ját nyert a női ké­zi­lab­da­csa­pa­tá­val.

Forró pillanatok: Így öleli rég nem látott szerelmét a magyar sztármami

Forró pillanatok: Így öleli rég nem látott szerelmét a magyar sztármami

Pa­mela he­te­ken át nem látta imá­dott kis­lá­nyát és élete sze­rel­mét sem, hi­szen Ázsi­á­ban volt.

Elképesztő ez a személyiségteszt: mindent elárul szerelmi életedről

Elképesztő ez a személyiségteszt: mindent elárul szerelmi életedről

Ez a teszt igazi mély­sé­gekbe és tit­kokba ka­la­u­zol téged.

Ez a teszt igazi mély­sé­gekbe és tit­kokba ka­la­u­zol téged.

Besokkolt a nő, amikor sógora elővette és megmutatta legintimebb titkát...

Besokkolt a nő, amikor sógora elővette és megmutatta legintimebb titkát...

Egé­szen za­varba ejtő hely­zetbe ke­rült

Egé­szen za­varba ejtő hely­zetbe ke­rült sze­ren­csét­len nő...

Vőlegénye nélkül tért haza Rubint Rella, ez az oka

Vőlegénye nélkül tért haza Rubint Rella, ez az oka

A csi­nos mo­dell hosszú be­jegy­zés­ben bú­csú­zott a sze­rel­mé­től a kö­zös­ségi ol­da­lain.

A csi­nos mo­dell hosszú be­jegy­zés­ben bú­csú­zott a sze­rel­mé­től a kö­zös­ségi ol­da­lain.

Repülőn, fura pózban kapták lencsevégre Weisz Fanni párját

Repülőn, fura pózban kapták lencsevégre Weisz Fanni párját

Weisz Fan­niék el­hagy­ták az or­szá­got.

Weisz Fanni és párja el­hagy­ták az or­szá­got, és ahogy lenni szo­kott, most sem vol­tak egye­dül.

Döbbenetes, mi derült ki Eva Rezesováról: így él most a börtön után

Döbbenetes, mi derült ki Eva Rezesováról: így él most a börtön után

Rá­ta­lált a sze­re­lem.

A hat évig ra­bos­kodó örö­kösnő fejét el­csa­varta egy fi­a­ta­labb férfi.

Melyik szobában ülnél le? Mindent elárul lelkedről és titkaidról EZO

Melyik szobában ülnél le? Mindent elárul lelkedről és titkaidról

Melyik szobában ülnél le? Mindent elárul lelkedről és titkaidról

Egyet­len fotó min­dent el­árul rólad.

Egyet­len fotó min­dent el­árul rólad - töb­bet, mint gon­dol­nád.

Elszabadult a pokol: Eldurvult Baukó Éva szakítása

Elszabadult a pokol: Eldurvult Baukó Éva szakítása

Már biz­tos, hogy Baukó Éva leg­újabb sza­kí­tási tör­té­nete a rend­őr­sé­gen foly­ta­tó­dik.

Már biz­tos, hogy Baukó Éva leg­újabb sza­kí­tási tör­té­nete a rend­őr­sé­gen foly­ta­tó­dik. Erő­szak és ron­gá­lás hú­zó­dik meg a hát­tér­ben.

Ezt hallgasd meg: Szövegelés helyett énekel Curtis

Ezt hallgasd meg: Szövegelés helyett énekel Curtis

Cur­tis va­lami tel­je­sen újat al­ko­tott!

Cur­tis va­lami tel­je­sen újat al­ko­tott! Eddig senki nem tudta, de éne­kelni is tud a rap­per.

Hét év után talált rá a szerelem a TV2 gyönyörű sztárjára

Hét év után talált rá a szerelem a TV2 gyönyörű sztárjára

A bol­dog­ság akkor ko­po­gott be az éle­tébe egy férfi sze­mé­lyé­ben, ami­kor nem is szá­mí­tott rá.

A bol­dog­ság akkor ko­po­gott be az éle­tébe egy férfi sze­mé­lyé­ben, ami­kor nem is szá­mí­tott rá.

Pécsi Ildikó vallomása: kiderült, mi tartja életben őt

Pécsi Ildikó vallomása: kiderült, mi tartja életben őt

A Kos­suth-díjas szí­nésznő egy per­cet sem tudna élni imá­dott férje nél­kül.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő egy per­cet sem tudna élni imá­dott férje nél­kül, aki­vel ja­nu­ár­ban ün­ne­pel­ték az arany­la­ko­dal­mu­kat.

Tóth Andi néha jobban érzi magát a párja nélkül

Tóth Andi néha jobban érzi magát a párja nélkül

In­kább a ba­rát­nő­i­vel van.

Az éne­kesnő nem bánja, ha a ked­vese nél­kül kell töl­te­nie az időt, leg­utóbbi uta­zása során is úgy érezte, jobb, ha in­kább a ba­rát­nő­i­vel megy.

Óriási hírt jelentett be Tóth Gabi, kisbabája lesz!

Óriási hírt jelentett be Tóth Gabi, kisbabája lesz!

Az éne­kesnő cso­dá­la­tos öröm­hírt je­len­tett be a Fa­ce­book-ol­da­lán, Kra­usz Gá­bor­ral az első gyer­me­kü­ket vár­ják.

Az éne­kesnő cso­dá­la­tos öröm­hírt je­len­tett be a Fa­ce­book-ol­da­lán, Kra­usz Gá­bor­ral az első gyer­me­kü­ket vár­ják.

Beteljesült a jóslat: ezt jövendölte a kolléganője Bereczki Zoltánnak

Beteljesült a jóslat: ezt jövendölték Bereczki Zoltánnak

Hosszú idő után ta­lálta meg újra a bol­dog­sá­got a ma­gyar szí­nész.

Hosszú idő után ta­lálta meg újra a bol­dog­sá­got a ma­gyar szí­nész.

Eljegyezték a magyar énekesnőt: így zajlott a lánykérés

Eljegyezték a magyar énekesnőt: így zajlott a lánykérés

Min­den rész­le­tet el­árult Reni.

Min­den rész­le­tet el­árult Reni.

Kiderült, Hosszú Katinka ezért nem keresi a szerelmet

Kiderült, Hosszú Katinka ezért nem keresi a szerelmet

Együtt van Dudás Dá­ni­el­lel?

A há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő és ko­rábbi edző­társa, Dudás Dá­niel kap­cso­la­tá­ról még 2017-ben je­len­tek meg az első plety­kák.

Őszinte vallomás: válságban van a magyar színész házassága

Őszinte vallomás: válságban van a magyar színész házassága

Ti­zen­két év után hul­lám­völgybe ke­rült Szá­raz Dénes há­zas­sága.

Ti­zen­két év után hul­lám­völgybe ke­rült Szá­raz Dénes há­zas­sága.

Tud élni a magyar színész: így falatozik nászútján

Tud élni a magyar színész: így falatozik nászútján

Va­sár­nap volt négy hó­napja, hogy Kris­tóf el­vette sze­rel­mét. A pár je­len­leg má­so­dik nász­út­ján jár Ázsi­á­ban.

Va­sár­nap volt négy hó­napja, hogy Kris­tóf el­vette sze­rel­mét. A pár je­len­leg má­so­dik nász­út­ján jár Ázsi­á­ban.

Vesd be ezt a húsvéti varázslatot, és rád talál a szerelem!

Vesd be ezt a húsvéti varázslatot, és rád talál a szerelem!

Hozza el a bol­dog­sá­got szá­modra a hús­vét! Íme a titok!

Hozza el a bol­dog­sá­got szá­modra a hús­vét! Íme a titok!

Erről sosem fog beszélni a gyönyörű magyar modell

Erről sosem fog beszélni a gyönyörű magyar modell

Rit­kán ad in­ter­jút, most meg­tette...

Sylvi az év leg­na­gyobb ré­szé­ben nem tar­tóz­ko­dik itt­hon, hi­szen évek óta a szörf utazó nagy­kö­ve­te­ként járja a vi­lá­got. Rit­kán ad in­ter­jút, most meg­tette...

Elképesztő nászúton kalandozik a magyar színész

Elképesztő nászúton kalandozik a magyar színész

Két hete kel­tek útra...

Kris­tóf és élete párja több mint két hete kel­tek útra, hogy ja­nu­ári es­kü­vő­jük után meg­ko­ro­náz­zák a mé­zes­he­te­ket egy má­so­dik nász­út­tal.

Így romantikázott szerelmével Tóth Vera

Így romantikázott szerelmével Tóth Vera

Tóth Vera élete szinte tel­je­sen kerek. Az éne­kesnő na­gyon si­ke­res.

Tóth Vera élete szinte tel­je­sen kerek. Az éne­kesnő min­den téren na­gyon si­ke­res. Párja pedig na­gyon jól tudja, ho­gyan kell ké­nyez­tet­nie a sze­rel­mét. Erről egy friss poszt is ta­nús­ko­dik...

Három éve házas, de nem él együtt férjével a magyar énekesnő

Három éve házas, de nem él együtt férjével a magyar énekesnő

Bea és a férje rá­jöt­tek a hosszú és bol­dog kap­cso­lat igazi tit­kára. Nin­cse­nek össze­nőve...

Bea és a férje rá­jöt­tek a hosszú és bol­dog kap­cso­lat igazi tit­kára. Nin­cse­nek össze­nőve...

Hosszú Katinka újra együtt nagy szerelmével

Hosszú Katinka újra együtt nagy szerelmével

Haj­nali közös képet posz­tolt.

Föl­dobta a vörös rúzs, és... Haj­nali közös képet posz­tolt a ver­seny­ma­ra­ton után ha­za­tért ma­gyar úszó­sztár.

Óriásit villantott Katalin, ezért szeretett bele Vilmos herceg

Óriásit villantott Katalin, ezért szeretett bele Vilmos herceg

A pár ro­mánca már rég­óta tart, de azt ke­ve­sen tud­ják, hogy meg­is­mer­ke­dé­sük­kor mi­lyen be­vál­la­lós volt Ka­ta­lin her­cegné.

Rippel Feri újra szerelmes, ezzel a gyönyörű nővel jár

Rippel Feri újra szerelmes, ezzel a gyönyörű nővel jár a cirkuszművész

Újra rá­ta­lált a bol­dog­ság az Ér­de­mes Mű­vész díj­jal ki­tün­te­tett, Gu­in­ness-re­kor­der sztárra.

Újra rá­ta­lált a bol­dog­ság az Ér­de­mes Mű­vész díj­jal ki­tün­te­tett, Gu­in­ness-re­kor­der sztárra.

Lebukott Bereczki Zoltán: kolléganőjébe szerelmes a sármos művész

Lebukott Bereczki Zoltán: kolléganőjébe szerelmes a sármos művész

A szí­nész három hó­napja alkot bol­dog párt kol­lé­ga­nő­jé­vel, Bata Évá­val.

A szí­nész három hó­napja alkot bol­dog párt kol­lé­ga­nő­jé­vel, Bata Évá­val.

Ennél cukibb fotót még nem láttál Fucsovics Marciról és szerelméről

Ennél cukibb fotót még nem láttál Fucsovics Marciról és szerelméről

A klasszis ma­gyar te­ni­szező gőz­erő­vel ké­szül a monte-carlói sa­lak­pá­lyás ver­senyre.

Szakértők szerint ez a biztos jele, hogy megcsal a párod

Szakértők szerint ez a biztos jele, hogy megcsal a párod

A gya­nak­vás sok­szor nem alap­ta­lan.

A gya­nak­vás sok­szor nem alap­ta­lan. De biz­to­san van rá okod?

Óriási hírt jelentett be Oszter Alexandra és kedvese, ez vár rájuk

Óriási hírt jelentett be Oszter Alexandra és kedvese, ez vár rájuk

A szí­nésznő és párja nem­so­kára hi­va­ta­los módon is meg­pe­csé­te­lik a sze­rel­mü­ket, es­kü­vőre ké­szül­nek.

A szí­nésznő és párja nem­so­kára hi­va­ta­los módon is meg­pe­csé­te­lik a sze­rel­mü­ket, es­kü­vőre ké­szül­nek.

Pikáns fénykép: a hálószobában készült fotó Tóth Andiékról

Pikáns fénykép: a hálószobában készült fotó Tóth Andiékról

Dúl a sze­re­lem a két éne­kes kö­zött, a ra­jon­gók­kal fris­sen meg­osz­tott kép is ezt bi­zo­nyítja.

Dúl a sze­re­lem a két éne­kes kö­zött, a ra­jon­gók­kal fris­sen meg­osz­tott kép is ezt bi­zo­nyítja.

Közel 43 év után újra együtt a Csillag születik egykori szerelmesei

Közel 43 év után újra együtt a Csillag születik egykori szerelmesei

Bar­bra St­re­i­sand és Kris Krist­offer­son közös fo­tó­val lepte meg a ra­jon­gó­kat.

Máris jöhet a baba? Tóth Vera élete nagy változás előtt áll

Máris jöhet a baba? Tóth Vera élete nagy változás előtt áll

Az éne­kesnő tel­je­sen ki­vi­rult, ami­óta újra sze­rel­mes, és már arra is ké­szen áll, hogy be­le­kezd­je­nek a csa­lád­ala­pí­tásba.

Az éne­kesnő tel­je­sen ki­vi­rult, ami­óta újra sze­rel­mes, és már arra is ké­szen áll, hogy be­le­kezd­je­nek a csa­lád­ala­pí­tásba.

Hatalmas boldogság: mindenki gratulált Balázs Andinak

Hatalmas boldogság: mindenki gratulált Balázs Andinak

A szí­nésznő és sze­relme, Gábor már 17 éve alkot egy párt. Bol­dog­sá­gu­kat most a ra­jon­gók­kal is meg­osz­tot­ták.

A szí­nésznő és sze­relme, Gábor már 17 éve alkot egy párt. Bol­dog­sá­gu­kat most a ra­jon­gók­kal is meg­osz­tot­ták.

Elárulta Tóth Vera a titkot, így talált rá végre a szerelem

Elárulta Tóth Vera a titkot, így talált rá végre a szerelem

A 34 éves éne­kesnő élete pár hó­nap­pal ez­előtt lett tel­jes, ami­kor hosszú idő után újra sze­re­lembe esett.

A 34 éves éne­kesnő élete pár hó­nap­pal ez­előtt lett tel­jes, ami­kor hosszú idő után újra sze­re­lembe esett.

Ledöbbent a focista: Ezt találta Hódi Pamela lakásában

Ledöbbent a focista: Ezt találta Hódi Pamela lakásában

Ázsi­á­ban igyek­szik tel­je­sí­teni.

Hódi Pa­mela egy hete már Ázsi­á­ban igyek­szik tel­je­sí­teni a fel­ada­to­kat.

Irigylésre méltó pár: romantikus fotón Szinetár Dóra és férje

Irigylésre méltó pár: romantikus fotón Szinetár Dóra és férje

Dóra nagyfia vi­gyá­zott Ben­já­minra.

A szí­nész­há­zas­pár né­hány órát töl­tött el ket­tes­ben a vá­ros­ban, mi­köz­ben Dóra nagyfia vi­gyá­zott a kis Ben­já­minra.

Dúl a szerelem: ezt tervezi kedvesével Tóth Vera

Dúl a szerelem: ezt tervezi kedvesével Tóth Vera

Az éne­kesnő bol­do­gabb, mint va­laha, úgy érzi, meg­ta­lálta az iga­zit. Sőt, szin­tet is lép­het a kap­cso­la­tuk.

Az éne­kesnő bol­do­gabb, mint va­laha, úgy érzi, meg­ta­lálta az iga­zit. Sőt, szin­tet is lép­het a kap­cso­la­tuk.

Harry herceg azóta elvarázsolva él, hogy ismeri Meghant, sokan aggódnak

Harry herceg azóta elvarázsolva él, hogy ismeri Meghant, sokan aggódnak

A her­ceg nem tudja le­venni a sze­mét Sus­sex 37 éves her­ceg­né­jé­ről. Még most sem múlt el nála a ró­zsa­szín köd.

Szerelmi vallomás: így vélekedik a milliárdos férjéről Csősz Bogi

Szerelmi vallomás: így vélekedik a milliárdos férjéről Csősz Bogi

11 éve is­merte meg fér­jét.

A lu­xus­fe­le­ség 11 éve is­merte meg fér­jét, pont a szü­le­tés­napja előtt.

Hűha, az ágyban kapták le Weisz Fannit és férjét

Hűha, az ágyban kapták le Weisz Fannit és férjét

A mo­dell és sze­relme Por­tu­gá­li­á­ban ro­man­ti­káz­nak, ed­digi él­mé­nye­i­ket pedig ra­jon­gó­ik­kal is meg­osz­tot­ták.

A mo­dell és sze­relme Por­tu­gá­li­á­ban ro­man­ti­káz­nak, ed­digi él­mé­nye­i­ket pedig ra­jon­gó­ik­kal is meg­osz­tot­ták.

A magyar műsorvezető drámája: Nyolc év után szakított szerelmével

A magyar műsorvezető drámája: Nyolc év után szakított szerelmével

Bár óri­ási sze­re­lem­nek in­dult, nyolc év után el­fá­radt a kap­cso­la­tuk.

Bár óri­ási sze­re­lem­nek in­dult, nyolc év után el­fá­radt a kap­cso­la­tuk.

Kitálalt az exéről Osvárt Andrea: négyen voltak a kapcsolatukban!

Kitálalt az exéről Osvárt Andrea: négyen voltak a kapcsolatukban!

A szí­nésznő hiába tett meg min­dent, ked­vese mel­lett két másik em­ber­nek is meg kel­lett fe­lel­nie, ezt pedig nem bírta.

Újra rátalált a szerelem, Fluort is meglepte, ki rabolta el a szívét

Újra rátalált a szerelem, Fluort is meglepte, ki rabolta el a szívét

A ma­gyar rap­per már évek óta is­meri ba­rát­nő­jét, de eddig egyi­kük sem gon­dolta, hogy sze­re­lem lesz a kap­cso­lat­ból.

Schmuck Andor máris összeköltözött 22 éves párjával, így élnek

Schmuck Andor máris összeköltözött 22 éves párjával, így élnek

Az álom­pár csak a Ri­post­nak mu­tatta meg a sze­relmi fész­ket. Így tel­nek a min­den­nap­jaik!

Az álom­pár csak a Ri­post­nak mu­tatta meg a sze­relmi fész­ket. Így tel­nek a min­den­nap­jaik!

Pintér Tibor nagy bejelentést tett: újra babát szeretne

Pintér Tibor nagy bejelentést tett: újra babát szeretne

A szí­nész úgy érzi, 21 évvel fi­a­ta­labb párja mel­lett végre révbe ért.

A szí­nész úgy érzi, 21 évvel fi­a­ta­labb párja mel­lett végre révbe ért.

Rubint Réka vallomása a házasságáról, ezt tette Schobert Norbi

Rubint Réka vallomása a házasságáról, ezt tette Schobert Norbi

A há­zas­pár ti­zen­nyolc éve él tö­ké­le­tes bol­dog­ság­ban. Mind­ket­ten a mai napig sok ener­giát fek­tet­nek a kap­cso­la­tukba.

Visszavág a magyar színész: Köszöni a támadásokat

Visszavág a magyar színész: Köszöni a támadásokat

Három éve tart a sze­re­lem...

A két szí­nész három évvel ez­előtt sze­re­tett egy­másba, a rossz nyel­vek azon­nal ki­kezd­ték őket.

Nagy, áprilisi szerelmi horoszkóp - most kiderül, rád talál-e a boldogság EZO

Nagy, áprilisi szerelmi horoszkóp - most kiderül, rád talál-e a boldogság

Nagy, áprilisi szerelmi horoszkóp - most kiderül, rád talál-e a boldogság

Öröm­teli idő­szak vár rád? El­árul­juk, mit üzen­nek a csil­la­gok.

Öröm­teli idő­szak vár rád? Meg­ta­lál a sze­re­lem? El­árul­juk, mit üzen­nek a csil­la­gok.

Teljesen megváltozott a magyar énekes élete

Teljesen megváltozott a magyar énekes élete

Vik­tor né­hány éve még él­vezte a ren­ge­teg uta­zás­sal járó élet­for­mát, de ma már nem a ka­lan­dok­nak él. Meg­ta­lálta a tár­sát, és már csa­ládra vá­gyik.

Vik­tor né­hány éve még él­vezte a ren­ge­teg uta­zás­sal járó élet­for­mát, de ma már nem a ka­lan­dok­nak él. Meg­ta­lálta a tár­sát, és már csa­ládra vá­gyik.

Repülőre ült, egy időre búcsúzik Magyarországtól Rubint Rella

Repülőre ült, egy időre búcsúzik Magyarországtól Rubint Rella

A fi­a­tal lány Dél-Ko­rába köl­tö­zött a sze­rel­mé­vel.

A fi­a­tal lány Dél-Ko­rába köl­tö­zött a sze­rel­mé­vel.

Exkluzív vallomás: Újra szerelmes a magyar énekesnő

Exkluzív vallomás: Újra szerelmes a magyar énekesnő

Az éne­kesnő elő­ször me­sélt.

Az éne­kesnő elő­ször a Ri­post-nak me­sélt új kap­cso­la­tá­ról, ami öt hó­napja tart, de már most biz­tos lá­ba­kon áll.

10 férfitípus, akivel soha ne akarj randevúzni

10 férfitípus, akivel soha ne akarj randevúzni

A pár­ke­re­sés min­dig is lutri volt...

Már az első ran­din észre lehet venni bi­zo­nyos je­le­ket, amik arra utal­nak, hogy a vá­lasz­tott férfi­val nem ér­de­mes több ran­dit meg­be­szélni...

Megváltozott Bódi Guszti élete: Újra van kiért küzdeni

Megváltozott Bódi Guszti élete: Újra van kiért küzdeni

Óri­ási a bol­dog­ság!

Az éne­kes csa­lád­já­ban óri­ási a bol­dog­ság, ami­óta meg­szü­le­tett ki­suno­ká­juk, Li­lien, aki új ér­tel­met adott az éle­tük­nek.

Egymásba szeretett a két sztárcsemete, Beckhamék ünnepelnek

Egymásba szeretett a két sztárcsemete, Beckhamék ünnepelnek

A 16 éves Romeo Beck­ham egy 15 éves szí­nész­nő­vel jött össze.

A 16 éves Romeo Beck­ham egy 15 éves szí­nész­nő­vel jött össze. Még a fiú édes­anyja is örül a hír­nek.

Hajdú Péter meglepő kijelentése, ezt gondolja a házasságról

Hajdú Péter meglepő kijelentése, ezt gondolja a házasságról

Nem tartja ki­zárt­nak, hogy újra nősül.

Vajon kinek dob­ban na­gyot a szíve? A te­le­ví­ziós mű­sor­ve­zető egy­ál­ta­lán nem tartja ki­zárt­nak, hogy egy­szer újra meg­nő­sül.

Elhagyja az országot, Dél-Koreába költözik Rubint Rella!

Elhagyja az országot, Dél-Koreába költözik Rubint Rella!

Soma egy kül­földi csa­pat­nál ját­szik.

A fi­a­tal lány és fut­bal­lista ked­vese új éle­tet kez­de­nek, de hogy pon­to­san med­dig ma­rad­nak, az a jövő ze­néje.

Óriási fordulat Dancs Annamari életében, nagy hírt közölt Kiskeró exe

Óriási fordulat Dancs Annamari életében, nagy hírt közölt Kiskeró exe

A szí­nésznő hi­he­tet­le­nül bol­dog új párja ol­da­lán.

A szí­nésznő hi­he­tet­le­nül bol­dog új párja ol­da­lán, aki­től ka­rá­csony­kor egy gyű­rűt is ka­pott.

Fantasztikusan izgalmas személyiségteszt: íme szerelmed ereje

Fantasztikusan izgalmas személyiségteszt: íme szerelmed ereje

Fantasztikusan izgalmas személyiségteszt: megmutatja, miben rejlik szerelmed ereje!

Mitől vagy iga­zán vonzó? Mit tudsz pá­rod­nak nyúj­tani és mi az, ami iga­zán fon­tos szá­modra?

Túlcsorduló romantika: Így vallott szerelmet Pintér Tibor exe

Túlcsorduló romantika: Így vallott szerelmet Pintér Tibor exe

A fi­a­tal lány nem so­káig nya­lo­gatta se­beit az­után, hogy a szí­nész sza­bá­lyo­san le­cse­rélte őt.

Pofátlanul porig alázta randipartnere a lányt - megdöbbentő

Pofátlanul porig alázta randipartnere a lányt - megdöbbentő

Egy ár­tat­lan­nak in­duló ran­dira ké­szült a lány, de rém­álommá vált a ta­lál­kozó.

Egy ár­tat­lan­nak in­duló ran­dira ké­szült a lány, de rém­álommá vált a ta­lál­kozó.

Megmutatta új tetkóját Curtis

Megmutatta új tetkóját Curtis

Cur­tis na­gyon hálás sze­rel­mé­nek, aki mel­lette volt a baj­ban. Nehéz idő­kön van­nak túl, de ki­tar­tot­tak egy­más mel­lett.

Cur­tis na­gyon hálás sze­rel­mé­nek, aki mel­lette volt a baj­ban. Nehéz idő­kön van­nak túl.

Hajdú Péter: Ebben a szerelemben bármi lehetséges

Hajdú Péter: Ebben a szerelemben bármi lehetséges

Együtt ter­ve­zik jö­vő­jü­ket.

Anna két hó­nap­pal ez­előtt lé­pett be a mű­sor­ve­zető éle­tébe, kap­cso­la­tuk pedig mára ko­molyra for­dult. A mű­sor­ve­zető és a mo­dell együtt ter­ve­zik jö­vő­jü­ket.

Rettegett Hajdú Pétertől 18 évvel fiatalabb párja

Rettegett Hajdú Pétertől 18 évvel fiatalabb párja: őszintén beszéltek a kapcsolatukról

Annát óva inti csa­ládja.

A fi­a­tal lányt óva inti csa­ládja a mű­sor­ve­ze­tő­től.

Kitálalt a kapcsolatáról Liu Shaolin Sándor!

Kitálalt a kapcsolatáról Liu Shaolin Sándor!

Az olim­piai baj­nok és a fi­a­tal éne­kesnő az első perc­től fogva meg­ta­lálta az össz­han­got, és most bol­do­gab­bak, mint va­laha.

Az olim­piai baj­nok és a fi­a­tal éne­kesnő az első perc­től fogva meg­ta­lálta az össz­han­got, és most bol­do­gab­bak, mint va­laha.