CÍMKE: 'szenzáció'

Eddig titkolta: Apa lesz Puzsér Róbert

Eddig titkolta: Apa lesz Puzsér Róbert

A kri­ti­kus ma­gán­éle­té­ről eddig sem­mit sem le­he­tett tudni.

A kri­ti­kus­ról egé­szen mos­ta­náig azt sem le­he­tett tudni, hogy rá­ta­lált a sze­re­lem. Most pedig el­szólta magát: Apa lesz!

Óriási siker: Az egész világ dúdolja majd a magyar sztár dalát

Óriási siker: Az egész világ dúdolja majd a magyar sztár dalát

Ez az új élet nem várt si­kert is ho­zott a szí­nész-éne­kes szá­mára. Az ő dalát vá­lasz­tot­ták!

A szí­nész-éne­kes nem­rég be­köl­tö­zött új ott­ho­nába és új éle­tet kez­dett. Ez az új élet nem várt si­kert is ho­zott szá­mára.

Világszenzáció! Hatos ikreket szült a háromgyerekes anyuka

Világszenzáció! Hatos ikreket szült a háromgyerekes anyuka

A pár rég­óta pró­bál­ko­zott a gye­rek­vál­la­lás­sal, több ve­té­lés után végül olyan meg­le­pe­tés érte őket, amire nem szá­mí­tot­tak.

A pár rég­óta pró­bál­ko­zott a gye­rek­vál­la­lás­sal, több ve­té­lés után végül olyan meg­le­pe­tés érte őket, amire nem szá­mí­tot­tak. De az öröm na­gyobb volt, mint az ag­go­da­lom, így min­den koc­ká­za­tot vál­lal­tak.

Világraszóló csodát tett a magyar sportoló, amíg aludtál

Világraszóló csodát tett a magyar sportoló, amíg aludtál

Fu­cso­vics élete győ­zel­mét aratta.

Fu­cso­vics élete győ­zel­mét aratta. 35 éve nem tör­tént ilyen az Aust­ra­lian Ope­nen. Egyre kö­ze­lebb a ma­gyar ked­venc Fe­de­rer el­leni álom­meccse.

Még csak kéthetes, de máris óriás a törpevíziló

Még csak kéthetes, de máris óriás a törpevíziló

Ha­ma­ro­san nevet is kap­hat a Nyír­egy­házi Ál­lat­park új­szü­löttje. Most még csak várja, hogy anyja meg­etesse.

Ha­ma­ro­san nevet is kap­hat a Nyír­egy­házi Ál­lat­park új­szü­löttje. Most még csak várja, hogy anyja meg­etesse, de ké­sőbb jöhet a széna, zöld­ség és gyü­mölcs.

2100 éves, laptopra utaló lelet került elő, és most nagyon vizsgálják

2100 éves, laptopra utaló lelet került elő, és most nagyon vizsgálják

Az idő­szá­mí­tás előtt­ről szár­mazó le­le­ten, igen­csak fur­csa rész­le­tet fe­dez­tek fel.Egyre ér­de­ke­sebb dol­gok de­rül­nek ki...

Magyar focistán ámul a világ: röhejes blama után szenzáció

Magyar focistán ámul a világ: röhejes blama után szenzáció

Egy csa­pásra szin­te­ket ug­rott. Ami nem si­ke­rült Kor­hut­nak a ne­ve­nincs kis­csa­pat ellen, az új klub­já­nál egy­ből össze­jött a nagy Inter ellen.

Egy csa­pásra szin­te­ket ug­rott. Ami nem si­ke­rült Kor­hut­nak a ne­ve­nincs kis­csa­pat ellen, az új klub­já­nál egy­ből össze­jött a nagy Inter ellen.

Hömpölygő folyóba ugrik az új teniszkirálynő

Hömpölygő folyóba ugrik az új teniszkirálynő

Bom­ba­meg­le­pe­tés Mel­bourne-ben.

Német bomba rob­bant a mel­bourne-i aré­ná­ban. Angie Ker­ber va­lóra vál­totta az álmát, de még egy fo­ga­dás­nak is ele­get kell ten­nie.

Teniszezőnőnk elfelejtette, hogy a világsztár Williams lányt veri

Teniszezőnőnk elfelejtette, hogy a világsztár Williams lányt veri

Meg­könnyezte nagy si­ke­rét a szü­li­na­pos Babos Timi.

Meg­könnyezte nagy si­ke­rét Babos Timi. Utó­szü­li­napi aján­dék­kal lepte meg saját magát és a vi­lá­got.

10 lenyűgöző régészeti szenzáció 2015-ből!

10 lenyűgöző régészeti szenzáció 2015-ből!

A ta­va­lyi, a hi­he­tet­len fel­fe­de­zé­sek éve volt. Ezek­ből vá­lo­gat­tunk!

A ta­va­lyi, a hi­he­tet­len fel­fe­de­zé­sek éve volt. El­süllyedt ókori hajók, újabb me­ga­li­ti­kus kövek, érin­tet­len ősi sírok, el­ve­szett vá­ro­sok, mesés kin­csek...