CÍMKE: 'szenvedély'

Stohl András vallomása: majdnem az életébe került a szenvedélye

Stohl András vallomása: majdnem az életébe került a szenvedélye

Egy­szer úgy dön­tött, kö­ze­lebb­ről is meg­szem­léli ked­venc ál­la­tait.

Pikáns hálószobatitkot szivárogtatott ki Pintér Tibor

Pikáns hálószobatitkot szivárogtatott ki Pintér Tibor

A szí­nész tel­je­sít­mé­nyé­ről be­szélt, nem elé­ge­dett ma­gá­val. Vajon mit szól ehhez ba­rát­nője?

FRISS HÍREK

Pásztor Anna nem hagyja abba, komoly elhatározásra jutott

Pásztor Anna nem hagyja abba, komoly elhatározásra jutott

Az éne­kesnő éle­tébe új sze­re­lem­ként lo­pó­dzott be a gaszt­ro­nó­mia. És ha már így van...

Az éne­kesnő éle­tébe új sze­re­lem­ként lo­pó­dzott be a gaszt­ro­nó­mia. És ha már így van...

Senki sem hinné róla: Weisz Fanni bevallotta, mit tesz folyton!

Senki sem hinné róla: Weisz Fanni bevallotta, mit tesz folyton!

A csi­nos mo­dell nád­szál­vé­kony­sága sok­szor po­rondra ke­rült már.

A csi­nos mo­dell nád­szál­vé­kony­sága sok­szor po­rondra ke­rült már. Sokan azt hi­szik, nem sze­ret enni, ám ez egy­ál­ta­lán nem igaz.

Várkonyi Andrea szerint szeretőnek lenni önmagunk becsapása

Várkonyi Andrea szerint szeretőnek lenni önmagunk becsapása

A FEM3 mű­sor­ve­ze­tője sze­rint nem jó dolog sze­re­tő­nek lenni.

A FEM3 mű­sor­ve­ze­tője sze­rint nem jó dolog sze­re­tő­nek lenni, mert annak a vége ál­ta­lá­ban csa­ló­dás.

Nekiment a multiknak a sztárszakács!

Drogbotrány: nekiment a multiknak a sztárszakács!

Jamie Oli­ver kéri, hogy a brit kor­mány tiltsa be az ener­gia­ita­lok áru­sí­tá­sát.

Jamie Oli­ver arra kérte a brit kor­mányt, hogy tiltsa be az ener­gia­ita­lok áru­sí­tá­sát, mert ez drog­füg­gővé teszi a gye­re­ke­ket.

Kihűlt a vágy? Így lesz újra forró a szex!

Kihűlt a vágy? Így lesz újra forró a szex!

Kez­det­ben tö­ké­le­tes a szex, aztán tör­té­nik va­lami...

Kez­det­ben tö­ké­le­tes a szex, aztán tör­té­nik va­lami, és már semmi sem olyan, mint régen. Ne magad hi­báz­tasd! Egy kap­cso­lat két em­be­ren múlik. Mu­tat­juk, ho­gyan lán­gol­hat újra a szen­ve­dély.

Izgalmas: Ezt ígérte a világbajnok motoros a TV2 sztárjának

Izgalmas: Ezt ígérte a világbajnok motoros a TV2 sztárjának

Imádja a szá­gul­dást Köböl Anita.

Vad mo­to­ros­nak tartja magát Köböl Anita. Igaz, csak utas­ként, nem so­főr­ként él­vezi a se­bes­sé­get, de ilyen­kor érzi iga­zán sza­bad­nak magát.

A férfiak álla elárulja, hogy milyen szeretők

A férfiak álla elárulja, hogy milyen szeretők

Arról már biz­to­san hal­lot­tál, hogy a férfiak fel­karja árul­ko­dik a mé­re­tük­ről. Azon­ban az álluk for­má­já­ból ki­de­rít­he­ted, hogy mi­lyen sze­re­tők!

Arról már biz­to­san hal­lot­tál, hogy a férfiak fel­karja árul­ko­dik a mé­re­tük­ről. Azon­ban az álluk for­má­já­ból ki­de­rít­he­ted, hogy mi­lyen sze­re­tők! Nézd csak!

Anyaszült meztelenül készül fellépéseire a Sztárban Sztár énekesnője

Anyaszült meztelenül készül fellépéseire a Sztárban Sztár énekesnője

Kol­lá­nyi Zsu­zsi iga­zán be­le­való nő, aki azt csi­nálja, amit sze­ret.

Kol­lá­nyi Zsu­zsi iga­zán be­le­való nő, aki azt csi­nálja, amit sze­ret.

Íme, a 3 legtüzesebb szexpóz! Ezekkel nem hibázhatsz

Íme, a 3 legtüzesebb szexpóz! Ezekkel nem hibázhatsz

Egy fel­mé­rés arra ke­reste a vá­laszt, hogy me­lyek a leg­ked­vel­tebb po­zí­ciók a há­ló­szo­bá­ban. Ér­de­kes vég­ered­mény szü­le­tett!

Ez az, ami a szexnél is jobban számít partnerednek a csillagjegyek szerint

Ez az, ami a szexnél is jobban számít partnerednek a csillagjegyek szerint

Mu­tat­juk a ho­rosz­kóp sze­rinti elem­zést!

Ahhoz, hogy egy kap­cso­lat­ban fenn­ma­rad­jon a szikra, sze­xu­á­lis vonz­erőre van szük­ség. Azon­ban van­nak más dol­gok is, amik még ennél is fon­to­sab­bak. Mu­tat­juk a ho­rosz­kóp sze­rinti elem­zést!

Meztelen vénuszdombot villantott a magyar sztár felesége

Meztelen vénuszdombot villantott a magyar sztár felesége

Több mint egy éve há­za­so­dott össze Mül­ler At­tila és La­rion Zoé.

Több mint egy éve há­za­so­dott össze Mül­ler At­tila és La­rion Zoé. A mű­sor­ve­zető és mo­dell sze­relme már öt éve egy párt, de ma is forr köz­tük a le­vegő. A gyö­nyörű Zoé és At­tila nem ta­gadja, ha úgy adó­dik, a sza­bad­ban is egy­más­nak esnek.

Nem akarod megcsalni a párod, de vad szexre vágysz? Most figyelj!

Nem akarod megcsalni a párod, de vad szexre vágysz? Most figyelj!

A hosszú pár­kap­cso­lat, vagy há­zas­ság nem egy tün­dér­mese! Vi­szont a mo­no­gá­mia is lehet for­rón lük­tető!

A hosszú pár­kap­cso­lat, vagy há­zas­ság nem egy tün­dér­mese! A mo­no­gá­mia is lehet for­rón lük­tető!

5 brutális hiba, amit a férfiak szex közben elkövetnek

5 brutális hiba, amit a férfiak szex közben elkövetnek

A férfiak szá­mára na­gyon fon­tos, hogy jól tel­je­sít­se­nek az ágy­ban. De bár­mennyire is ru­ti­nos­nak gon­dol­ják ma­gu­kat, mégis kö­vet­nek el hi­bá­kat!

Szex a vízparton? Kiderült, mire kell pontosan figyelni

Szex a vízparton? Kiderült, mire kell pontosan figyelni

Nincs is ro­man­ti­ku­sabb annál, mint a fül­ledt nyári nap­le­men­té­ben össze­bújni a ked­ve­sünk­kel. Azon­ban nem árt tudni né­hány alap­sza­bályt.

Beismerte, káros szenvedélyek rabságában él Szulák Andrea

Beismerte, káros szenvedélyek rabságában él Szulák Andrea

Tel­je­sen új ol­da­lát mu­tatta meg egy mű­sor­ban, ahol azt sem szé­gyellte be­val­lani, néha bi­zony ő is bűnbe esik.

A legszenvedélyesebb pózok, amiket ki kell próbálnod még ma este!

A legszenvedélyesebb pózok, amiket ki kell próbálnod még ma este!

A szex­nek nem kell bo­nyo­lult­nak len­nie ahhoz, hogy is­teni le­gyen.

A szex­nek nem kell bo­nyo­lult­nak len­nie ahhoz, hogy is­teni le­gyen.

Így menti meg a hotelszex a kapcsolatodat!

Így menti meg a hotelszex a kapcsolatodat!

Egy kap­cso­la­tért küz­deni kell!

Idő­vel a leg­szen­ve­dé­lye­sebb sze­re­lem tüze is csen­des pa­ráz­zsá vál­toz­hat, pláne, ha nem fi­gyelsz. Egy kap­cso­la­tért küz­deni kell.

5 biztos jel, hogy zátonyra fut a kapcsolatod!

5 biztos jel, hogy zátonyra fut a kapcsolatod!

Idő­vel a sze­re­lem hal­vá­nyulni kezd.

Könnyű sze­met hunyni part­ne­red hibái fe­lett, ami­kor még min­den tö­ké­le­tes­nek tűnik. Idő­vel azon­ban a sze­re­lem hal­vá­nyulni kezd.

5 tipp: Így kényeztesd a férfit szájjal!

5 tipp: Így kényeztesd a férfit szájjal!

Sze­ret­nél min­dent meg­adni a pa­sid­nak, amire csak vá­gyik az ágy­ban? Meg­mu­tat­juk, hogy re­pít­he­ted a fel­le­gekbe a szád­dal. Tel­je­sen be­le­re­meg majd!

Sze­ret­nél min­dent meg­adni a pa­sid­nak, amire csak vá­gyik az ágy­ban? Meg­mu­tat­juk, hogy re­pít­he­ted a fel­le­gekbe!

Újból megszegte börtönben tett fogadalmát Stohl András

Újból megszegte börtönben tett fogadalmát Stohl András

A szí­nész elő­ször 2011-ben a bör­tönbe vo­nu­lá­sa­kor tett ígé­re­tet arra, hogy le­te­szi a cigit, majd ezt is­mé­telte meg 2015-ben.

Óriási, ezt nézik meg szex előtt a nők a pasikon

Óriási, ezt nézik meg szex előtt a nők a pasikon

Az ide­á­­lis férfi füg­­get­­len, gon­­dos­­kodó.

Az ide­á­­lis férfi füg­­get­­len, gon­­dos­­kodó és va­­lódi társ. De miből derül ez ki? Mi­lyen szem­pon­tok sze­rint vá­laszt a nő, mit fi­gyel meg a férfin, ve­gyük csak sorba.

Nyilvánosan esett egymásnak a szerelmespár

Nyilvánosan esett egymásnak a szerelmespár

Nagy Ervin nem tu­dott ural­kodni magán, egy nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyen ke­ve­re­dett heves csók­csa­tába új sze­rel­mé­vel.

Nagy Ervin nem tu­dott ural­kodni magán, egy nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyen ke­ve­re­dett heves csók­csa­tába új sze­rel­mé­vel, Bor­bély Ale­xand­rá­val. A szí­nész­pá­ros oly­annyira el­fe­led­ke­zett ma­gá­ról, hogy még a vil­logó va­ku­kat sem vet­ték észre maguk körül.

Íme a szex, amitől minden nőnek teljesen elmegy az esze

Íme a szex, amitől minden nőnek teljesen elmegy az esze

Min­­dig akkor kell a leg­­­job­­ban, ha nem lehet! Íme az al­­kal­­mak, amik arra vár­­nak, hogy szexre váltsd őket!

Min­­dig akkor kell a leg­­­job­­ban, ha nem lehet! Al­­kal­­mak, amik arra vár­­nak, hogy szexre váltsd őket!

Ezek a szexfantáziák minden férfit begerjesztenek!

Ezek a szexfantáziák minden férfit begerjesztenek!

Mire iz­gul­nak leg­in­kább a férfiak?

Szex köz­ben nem ritka, hogy az ember agya egy ki­csit el­ka­lan­do­zik. Nincs ezzel semmi baj. Sőt, igazi fű­szere lehet az együtt­lét­nek egy-egy pi­káns gon­do­lat.

A nő orra elárulja, milyen vele az orálszex

A nő orra elárulja, milyen vele az orálszex

Sokan ál­lít­ják, hogy az ember ki­né­zete, bi­zo­nyos test­ré­szek for­mája árul­kod­hat a sze­mé­lyi­sé­günk­ről.

Sokan ál­lít­ják, hogy az ember ki­né­zete, bi­zo­nyos test­ré­szek for­mája árul­kod­hat a sze­mé­lyi­sé­günk­ről. De azt nem gon­dol­tuk volna, hogy az or­runk for­mája meg­mu­tat­hatja a kí­ván­csis­ko­dók­nak, mennyire va­gyunk az orál mes­te­rei.

Szexteszt: az orrod elárulja, mennyire vagy jó az ágyban

Szexteszt: az orrod elárulja, mennyire vagy jó az ágyban

Bi­zo­nyos test­ré­sze­ink sokat el­árul­nak a sze­mé­lyi­sé­günk­ről. Azt azon­ban ke­ve­sen tud­ják, hogy az or­runk for­mája mesél a sze­xu­á­lis éle­tünk­ről is.

Bi­zo­nyos test­ré­sze­ink sokat el­árul­nak a sze­mé­lyi­sé­günk­ről. Azt azon­ban ke­ve­sen tud­ják, hogy az or­runk for­mája mesél a sze­xu­á­lis éle­tünk­ről is.

Harry herceg és barátnője egyfolytában szextelefonálnak

Harry herceg és barátnője egyfolytában szextelefonálnak

Meg­ta­lál­ták a mód­ját, hogy a tüzet élet­ben tart­sák.

Meg­ta­lál­ták a mód­ját, hogy a tüzet élet­ben tart­sák.

Így lehetsz biztos benne, hogy boldoggá teszed a pasidat az ágyban

Így lehetsz biztos benne, hogy boldoggá teszed az ágyban

Nem az a fon­tos, hogy min­dent tudj az ágy­ban, ami­ről már hal­lot­tál éle­ted­ben. Csak az kell, hogy össze­il­lők le­gye­tek, leg­in­kább a szex­ben.

Így add meg a párodnak élete legjobb szeretkezését

Így add meg a párodnak élete legjobb szeretkezését

Az esz­mé­let­len jó szex titka a kü­lön­le­ges és forró elő­já­ték. Ami­kor annyira bi­zse­reg a part­ne­rünk, hogy alig bír ma­gá­val.

Így lesz a szex őrületes behatolás nélkül

Így lesz a szex őrületes behatolás nélkül

Ha ele­ged van a meg­szo­kás­ból, akkor itt az ideje újí­tani az ágy­ban.

Ha ele­ged van a meg­szo­kás­ból, akkor itt az ideje újí­tani az ágy­ban. Fe­lejtsd el a klasszi­kus sze­xet, sok­kal iz­gal­ma­sab­bat mu­ta­tunk!

Ha eleged van a gyorstüzelésből, próbáld ki ezeket a szexpózokat

Ha eleged van a gyorstüzelésből, próbáld ki ezeket a szexpózokat

Me­ges­het, hogy a part­ne­red sok­kal gyor­sab­ban kö­ze­le­dik a csúcs felé, mint ahogy azt sze­ret­né­tek.

A legegyszerűbb trükk, hogy forró és izgatóan nedves legyen a szex

A legegyszerűbb trükk, hogy forró és izgatóan nedves legyen a szex

Nem nehéz meg­ta­lálni a kul­csot az őrül­ten szen­ve­dé­lyes szex­hez, csak egy kis rafi­né­ria van szük­ség.

Nem nehéz meg­ta­lálni a kul­csot az őrül­ten szen­ve­dé­lyes szex­hez, csak egy kis rafi­né­ria van szük­ség.

Őszinte vallomás: ezért nem akar lefeküdni a férj többé a feleségével

Őszinte vallomás: ezért nem akar lefeküdni a férj többé a feleségével

Meg­döb­bentő az ok, ami­ért a férfiak egy­szer csak már nem akar­nak sze­xelni a pár­juk­kal.

Kiderült, mi a Teréz körúti robbantás gyanúsítottjának szenvedélye

Kiderült, mi a Teréz körúti robbantás gyanúsítottjának szenvedélye

Édes­apja sze­rint a ké­miát sosem sze­rette, ám a fi­zi­kát imádta az is­ko­lá­ban a me­rény­let fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tője.

Ez a férfiak kedvenc szexpóza, azt is elárulták miért!

Ez a férfiak kedvenc szexpóza, azt is elárulták miért!

Vége az ál­szen­tes­ke­dés­nek, le­hull a lepel a pasik ked­venc fi­gu­rá­já­ról. Hi­he­tet­len, hogy mitől ger­jed­nek be iga­zán!

Vége az ál­szen­tes­ke­dés­nek, le­hull a lepel a pasik ked­venc fi­gu­rá­já­ról. Hi­he­tet­len, hogy mitől ger­jed­nek be iga­zán!

A legújabb szexdivat a dogging, kipróbálnád?

A legújabb szexdivat a dogging, kipróbálnád?

Izgat a le­bu­kás ve­szé­lye, vagy attól, hogy va­laki néz szex köz­ben?

Fe­liz­gat a le­bu­kás ve­szé­lye, vagy tel­je­sen be­ger­jedsz már a gon­do­la­tá­tól, hogy va­laki néz szex köz­ben? Már neve is van a kü­lön­le­ges szex­él­mény­nek, dog­gin­golj!

A lusta szex az egetrengető orgazmus kulcsa

A lusta szex az egetrengető orgazmus kulcsa

Fo­gad­junk, hogy tet­szeni fog!

Eddig azt hit­ted, ha lusta vagy az ágy­ban, akkor csakis unal­mas lehet a sze­xu­á­lis éle­ted? Ha­tal­mas tév­hit!

4 nyomós érv, hogy a kis péniszű férfi jobb szerető

4 nyomós érv, hogy a kis péniszű férfi jobb szerető

Egy át­la­gos pé­nisz 15 cm iz­galmi ál­la­pot­ban. De mi tör­té­nik akkor, ha egy jóval át­la­gon alu­li­val hoz össze a sors?

Egy át­la­gos pé­nisz 15 cm iz­galmi ál­la­pot­ban. De mi tör­té­nik akkor, ha egy jóval át­la­gon alu­li­val hoz össze a sors? Ne pá­ni­kolj! Fel­ké­szül­tél éle­ted du­gá­sára?

Íme a pillanat, amikor a tested vad szex után kiált

Íme a pillanat, amikor a tested vad szex után kiált

Akad­nak olyan pil­la­na­tok, ami­kor a leg­jobb, amit te­hetsz ma­ga­dért, hogy a test­moz­gás ezen for­má­ját vá­lasz­tod.

Akad­nak olyan pil­la­na­tok, ami­kor a leg­jobb, amit te­hetsz ma­ga­dért, hogy a test­moz­gás ezen for­má­ját vá­lasz­tod.

11 jel, hogy egy darab fa vagy az ágyban, vedd már észre!

11 jel, hogy egy darab fa vagy az ágyban, vedd már észre!

Hol lehet a hiba?

Me­ges­het, hogy nem tel­jes szen­ve­déllyel esel neki a pá­rod­nak, de ha min­den al­ka­lom­mal hi­á­nyo­lod ma­gad­ból a tüzet, akkor el kell gon­dol­kozni.

A megcsalás függőséget okoz, olyan mint a drog

A megcsalás függőséget okoz, olyan mint a drog

Min­denki érzi, hogy a meg­csa­lás hely­te­len, a tár­sa­da­lom által nem el­fo­ga­dott vi­sel­ke­dés.

Min­denki érzi, hogy a meg­csa­lás hely­te­len, a tár­sa­da­lom által nem el­fo­ga­dott vi­sel­ke­dés. Vi­szont, ami tilos, az ál­ta­lá­ban hi­he­tet­le­nül iz­gal­mas. Így át­ko­zot­tul nehéz le­szokni róla.

Így lesz forró a vágy az ágyban több év után is

Így lesz forró a vágy az ágyban több év után is

Az idő mú­lá­sá­val a tűz csen­des pa­ráz­zsá sze­lí­dül. Nem kell így len­nie. Egy-két prak­ti­ká­val újra szen­ve­dé­lyes lesz az együtt­lét.

A kap­cso­lat ele­jén min­den iz­gal­mas, izzik a vágy és forró a szex. Az idő mú­lá­sá­val a tűz csen­des pa­ráz­zsá sze­lí­dül. Nem kell így len­nie. Egy-két prak­ti­ká­val újra szen­ve­dé­lyes lesz az együtt­lét.

Ez repíti az énekesnőt a színpadon

Ez repíti az énekesnőt a színpadon

Tit­kos szen­ve­dé­lyé­ről szá­molt be Dolly, azt mondja, erről nem mond le.

Tit­kos szen­ve­dé­lyé­ről szá­molt be Dolly, azt mondja, ez az a dolog, ami­ről nem tudna le­mon­dani, és ez rö­píti a szín­pa­don is.

Unalmas az előjáték?

Unalmas az előjáték? Többé nem lesz az

Fe­lejt­sé­tek el a meg­szo­kott sé­má­kat, és te­gyé­tek iz­gal­massá már az elő­já­té­kot is.

Vesd be a bá­jaid, és iz­zítsd a vá­gyat a há­ló­ban! Fe­lejt­sé­tek el a meg­szo­kott sé­má­kat, és te­gyé­tek iz­gal­massá már az elő­já­té­kot is.

Ez a szexpóz az új őrület! Te meg tudod csinálni?

Ez a szexpóz az új őrület! Te meg tudod csinálni?

Ahhoz, hogy iz­gal­mas le­gyen a szex, nem kell bo­nyo­lult dol­gok­ban gon­dol­kodni. Bőven elég, ha ki­pró­bál­tok né­hány új po­zí­ciót, amit eddig még soha.

Így válts pózt szex közben, és tökéletes lesz az összhang

Így válts pózt szex közben, és tökéletes lesz az összhang

Most el­les­he­ted a tech­ni­kát.

Sze­ret­nél össze­si­mulni a pá­rod­dal, mintha a Cir­que du So­leil ar­tis­tái len­né­tek, és úgy hely­ze­tet vál­toz­tatni, hogy ne sza­kad­jon meg az aktus?

Ha akarsz újabb szexet, ne felejtsd el az utójátékot!

Ha akarsz újabb szexet, ne felejtsd el az utójátékot!

Nő és a férfi tel­je­sen más­kép­pen lett ki­ta­lálva, ami nem is baj. Így ta­lál­hat­já­tok meg a közös han­got.

Nő és a férfi tel­je­sen más­kép­pen lett ki­ta­lálva, ami nem is baj, hi­szen ha ugyan­olya­nok len­nénk unal­mas lenne az élet.

A legerotikusabb bugyik, hogy mámoros legyen az este

A legerotikusabb bugyik, hogy mámoros legyen az este

Hó­dítsd meg a párod újra és újra.

Egy apró kis meg­le­pe­tés­sel fel­tü­zel­he­ted a vá­gya­kat. Húzz fel va­dí­tóan szexi fe­hér­ne­műt, hó­dítsd meg a párod újra és újra.

Kétféle férfiorgazmus létezik: Átélted már valakivel?

Kétféle férfiorgazmus létezik: Átélted már valakivel?

Fe­dez­zé­tek fel a gyö­nyört!

Azt tud­juk, hogy a nők több­fé­le­kép­pen ké­pe­sek a csúcsra jutni, de gon­dol­tad volna, hogy a pa­sik­nál is ugyanez a hely­zet?

A legforróbb szexjátékok, amiket neked is muszáj kipróbálnod

A legforróbb szexjátékok, amiket neked is muszáj kipróbálnod

El­ké­pesztő gyor­sa­ság­gal in­dí­ta­nak be, ne várj sokat te sem!

El­ké­pesztő gyor­sa­ság­gal in­dít­ják be a sze­xu­á­lis iz­gal­mat, ne várj sokat te sem, in­kább vesd be magad!

Ezt csináld a kezeddel, és eldurran a pasi

Ezt csináld a kezeddel, és eldurran a pasi

Könnye­dén mes­teri szintre emel­he­ted az elő­já­té­kot, csak ját­sza­doz­nod kell a ke­zed­del. Nem is gon­dol­nád, hogy hány­féle tech­ni­kát al­kal­maz­hatsz!

Könnye­dén mes­teri szintre emel­he­ted az elő­já­té­kot, csak ját­sza­doz­nod kell a ke­zed­del.

5 huncut játék, ami megváltoztatja az egész szexuális életed

5 huncut játék, ami megváltoztatja az egész szexuális életed

Sza­kadj el a meg­szo­kott ru­tin­tól!

Sza­kadj el a meg­szo­kott ru­tin­tól, és dob­já­tok fel az együtt­lé­te­ket egy kis iz­ga­lom­mal. Né­hány apró prak­tika és rob­ban a kéj­bomba.

A férfiak szerint ezt tudnod kell, ha orális szexről van szó

A férfiak szerint ezt tudnod kell, ha orális szexről van szó

Biz­tos, hogy min­det is­me­red?

Íme, a le nem írt alap­sza­bá­lyok, ami­ket min­den pasi elvár, ha orá­li­san ké­nyez­te­ted. Biz­tos, hogy min­det is­me­red?

Ezt mindenképpen tudnod kell, ha nagy mellekkel játszadozol

Ezt mindenképpen tudnod kell, ha nagy mellekkel játszadozol

Le­het­nek bár­mi­lyen for­má­júak, a férfiak imád­ják a mel­le­ket.

Le­het­nek bár­mi­lyen for­má­júak, a férfiak imád­ják a mel­le­ket. Sze­re­tik őket nézni, ahogy rin­ga­nak, és ké­nyez­te­tik az ágy­ban. Azon­ban sok­szor el­fe­lej­tik el­ol­vasni a hasz­ná­lati uta­sí­tást, pedig nem ár­tana.

Így lesz az unalmas szexből fergeteges szexfesztivál

Így lesz az unalmas szexből fergeteges szexfesztivál

Ha nem fi­gyelsz oda, a kez­deti szen­ve­dély könnyen el­il­lan­hat az évek alatt.

A kez­deti szen­ve­dély könnyen el­il­lan­hat az évek alatt. Nem kell, hogy így ma­rad­jon!

Ezért imádják a férfiak a kutyapózt!

Ezért imádják a férfiak a kutyapózt!

A nők szá­mára is iz­gal­mas lehet oly­kor, a pasik vi­szont imád­ják.

A ku­tya­póz nem a leg­ele­gán­sabb po­zi­túra, amit szex köz­ben al­kal­maz­hat­tok. Ugya­n­ak­kor a nők szá­mára is iz­gal­mas lehet oly­kor, a pasik vi­szont egye­ne­sen imád­ják. De vajon miért?

7 jel, hogy a kapcsolatod végleg válságba került

7 jel, hogy a kapcsolatod végleg válságba került

Vedd észre, hogy a vége!

Úgy érzed, sem­mi­hez sincs ked­ved, és min­den szen­ve­dély ki­hunyt a kap­cso­la­tod­ból? Azt re­mé­led, majd vál­to­zik? Vedd észre, hogy a vége!

Az ilyen típusú szex tönkretesz minden kapcsolatot

Az ilyen típusú szex tönkretesz minden kapcsolatot

A gyors tü­ze­lés­nél már csak a soha véget nem érő aktus rosszabb.

A gyors tü­ze­lés­nél már csak a soha véget nem érő aktus rosszabb. Tö­ké­le­tes, ha tudja magát addig tar­tani a pasi, amíg a csúcsra jutsz, de mi tör­té­nik akkor, ha ő nem tud el­él­vezni?

Egy nő sem mond nemet, ha így csábítod az ágyba

Egy nő sem mond nemet, ha így csábítod az ágyba

A szte­reo­tí­pi­ák­kal el­len­tét­ben a nők nem bo­nyo­lult lé­nyek. Egyet­len tech­ni­ká­val le­ve­he­ted őket a lá­buk­ról, kép­te­le­nek lesz­nek el­len­állni.

A szte­reo­tí­pi­ák­kal el­len­tét­ben a nők nem bo­nyo­lult lé­nyek. Egyet­len tech­ni­ká­val le­ve­he­ted őket a lá­buk­ról, kép­te­le­nek lesz­nek el­len­állni.

15 perc alatt orgazmus! Így lesz őrjítő a reggeli szex

15 perc alatt orgazmus! Így lesz őrjítő a reggeli szex

A nők több­sége nem sze­reti a reg­geli ké­nyez­te­tést, mert nincs idő ki­bon­ta­kozni.

A nők több­sége nem sze­reti a reg­geli ké­nyez­te­tést, mert nincs idő ki­bon­ta­kozni.

Te hogy hívod a vaginádat? Sok mindent elárul rólad!

Te hogy hívod a vaginádat? Sok mindent elárul rólad!

Mese a mé­hek­ről és a vi­rá­gok­ról.

Min­denki hal­lotta a me­sé­ket gye­rek­ko­rá­ban a mé­hek­ről és a vi­rá­gok­ról. Ha fel­nőtt­ként kell be­szélni róla, ál­ta­lá­ban za­var­ban van­nak az em­be­rek.

Spriccel a gyönyör, ha kipróbálod ezt a szextrükköt!

Spriccel a gyönyör, ha kipróbálod ezt a szextrükköt!

Őrü­le­tes él­ve­zet­ben lehet ré­szed.

A női or­gaz­mus elég bo­nyo­lult me­cha­niz­mus, de ha tudod, hogy mit ke­ress pon­to­san, őrü­le­tes él­ve­zet­ben lehet ré­szed.

A legvadabb szerepjátékok a tökéletes orgazmusért!

A legvadabb szerepjátékok a tökéletes orgazmusért!

A fel­nőt­tek is sze­ret­nek időn­ként ját­szani, és erre meg­fe­lelő hely­szín lehet a há­ló­szoba.

Ha ilyen színű a csajod körme, tuti megőrül a szexért

Ha ilyen színű a csajod körme, tuti megőrül a szexért

Bár ál­ta­lá­ban a nők a jó köz­ér­ze­tük miatt fog­lal­koz­nak a ki­né­ze­tük­kel, és ön­ma­guk­nak akar­nak meg­fe­lelni, de ter­mé­sze­te­sen hó­dí­tani is sze­ret­né­nek.

Bár ál­ta­lá­ban a nők a jó köz­ér­ze­tük miatt fog­lal­koz­nak a ki­né­ze­tük­kel, és ön­ma­guk­nak akar­nak meg­fe­lelni, de ter­mé­sze­te­sen hó­dí­tani is sze­ret­né­nek a meg­je­le­né­sük­kel. Most meg­tud­ha­tod, miről árul­ko­dik a kö­röm­lakk színe!

A férfiak 87 százaléka erre gerjed szex közen

A férfiak 87 százaléka erre gerjed szex közen

Sze­ret­néd, ha ész­ve­szej­tően szen­ve­dé­lyes lenne a szex, de nem mered meg­kér­dezni, hogy mire vá­gyik a part­ne­red? Most meg­tud­ha­tod, hogy mire indul be la leg­több férfi!

Sze­ret­néd, ha ész­ve­szej­tően szen­ve­dé­lyes lenne a szex, de nem mered meg­kér­dezni, hogy mire vá­gyik a part­ne­red?

Így lesz a kutyapóz eszméletlenül érzéki

Így lesz a kutyapóz eszméletlenül érzéki

A ku­tya­póz nem a leg­ro­man­ti­ku­sabb test­hely­ze­tek egyike az ágy­ban.

Vall­juk be, a ku­tya­póz nem a leg­ro­man­ti­ku­sabb test­hely­ze­tek egyike az ágy­ban. Sok nő nem is na­gyon sze­reti, hi­szen ki­csit olyan, mint egy ér­zel­mek nél­küli, vad­ál­lati, gyors szex.

Édes kis perverziók, amiktől a férfiak tényleg bevadulnak szex közben

Édes kis perverziók, amiktől a férfiak tényleg bevadulnak szex közben

Most ki­de­rül, hogy pon­to­san mire vágy­nak a pasik, ha szex­ről van szó.

Min­den­ki­nek meg­van a saját per­ver­zi­ója a há­ló­ban, amit vagy be­val­lunk, vagy nem.

Ezért kellene szexelni, ha a párod akarja!

Ezért kellene mindig szexelni, ha a párod akarja!

Ízig-vérig nőnek lenni nem könnyű. De mi tör­té­nik akkor, ha fá­radt vagy?

Ízig-vérig nőnek lenni nem könnyű. Egy­szerre kell dö­gös­nek, tö­ké­le­tes há­zi­asszony­nak, anyá­nak, dol­gozó nőnek és fe­le­ség­nek len­ned.

7 tipp, hogy újra őrülten szenvedélyes legyen köztetek a szex

7 tipp, hogy újra őrülten szenvedélyes legyen köztetek a szex

Íme a leg­jobb trük­kök:

Néha szen­ve­dé­lye­sen egy­más­nak estek, de meg­esik, hogy egy-két hétig egy­más­hoz sem értek? Itt a meg­ol­dás:

3 szexpóz, amiből már elege van a nőknek

3 szexpóz, amiből már elege van a nőknek

A szex tö­ké­le­tes test­moz­gás és mennyei idő­töl­tés. Ami­kor fel­lob­ban a szen­ve­dély lángja és egy­más­nak estek, meg­áll az idő.

A szex tö­ké­le­tes test­moz­gás és mennyei idő­töl­tés. Ami­kor fel­lob­ban a szen­ve­dély lángja és egy­más­nak estek, meg­áll az idő. Azon­ban van né­hány póz, amit már unnak a nők, mert mo­no­ton és egy­hangú lesz tőle az együtt­lét.

5 új szenvedélyes szexpóz, amit ki kell próbálnod

5 új szenvedélyes szexpóz, amit ki kell próbálnod

Itt az ideje a stran­do­lás­nak, a vidám kerti par­tik­nak és a szen­ve­dé­lyes sze­ret­ke­zé­sek­nek!

Itt az ideje a stran­do­lás­nak, a vidám kerti par­tik­nak és a szen­ve­dé­lyes sze­ret­ke­zé­sek­nek!

Így készíts szexnaptárt, és tökéletes lesz a gyönyör

Így készíts szexnaptárt, és tökéletes lesz a gyönyör

Dél­ben meg­be­szé­lés, ket­tő­kor ebéd, hat­kor fod­rász, fél ki­lenc­kor szex! Miért ne?

Ez egy férfi legnagyobb álma az ágyban, csak fél elmondani

Ez egy férfi legnagyobb álma az ágyban, csak fél elmondani

Bár a férfiak sok­szor nem merik el­me­sélni a vá­gya­i­kat, de ha fi­gyelsz, rá­jö­hetsz, hogy mennyire ki­szá­mít­ha­tóak az ágy­ban.

5 orgazmus, amit minden nőnek át kell élnie egyszer az életben!

5 orgazmus, amit minden nőnek át kell élnie egyszer az életben!

Nem is hin­néd hány­fé­le­kép­pen jut­hatsz el a csúcsra!

Nem is hin­néd hány­fé­le­kép­pen jut­hatsz el a csúcsra! A női or­gaz­mus ti­tok­za­tos és mes­teri tech­ni­kát igé­nyel. Íme 5 faj­tája, hogy meg­is­merd a mennyei gyö­nyört!