Eddig rejtegette új tetoválását: ezt is bevállalta Justin Bieber

Eddig rejtegette új tetoválását: ezt is bevállalta Justin Bieber

A fi­a­tal lá­nyok ked­vence, Jus­tin Bi­eber szinte már min­den test­ré­szére var­ra­tott va­la­mit. Most újabb helyre is ke­rült te­to­vá­lás.

Őrület, mit tetováltatnak újabban arcukra a nők

Őrület, mit tetováltatnak újabban arcukra a nők

Iszo­nya­to­san sze­xivé teszi a nőt a szinte ész­re­ve­he­tet­len var­rott minta. A férfiak na­gyon oda van­nak érte, pedig sok­szor rá sem jön­nek, miről is van szó!

Iszo­nya­to­san sze­xivé teszi a nőt a szinte ész­re­ve­he­tet­len var­rott minta. A férfiak na­gyon oda van­nak érte, pedig sok­szor rá sem jön­nek, miről is van szó! Miről is van szó? Jól tit­kol­ják a nők, egy­sze­rűen be sem avat­ják a férfi­a­kat, ha nem fel­tét­le­nül szük­sé­ges. Mégis el van­nak va­rá­zsolva.

Őrület, itt a karácsonyfa-szemöldök! Láttál már ilyet?

Őrület, itt a karácsonyfa-szemöldök! Láttál már ilyet?

Van­nak, akik nem áll­nak meg a ka­rá­cso­nyi dí­szí­tés­sel a szo­bá­nál.

Van­nak, akik nem áll­nak meg a ka­rá­cso­nyi dí­szí­tés­sel a szoba vagy a ka­rá­csonyfa csi­no­sí­tá­sá­nál.

Nagyon bizarr, amit a nők művelnek újabban az arcukkal

Nagyon bizarr, amit a nők művelnek újabban az arcukkal

Még csak 2 hónap telt el 2018-ból, de máris egy újabb meg­osztó sminkt­rend­del lett gaz­da­gabb az em­be­ri­ség.

Még csak 2 hónap telt el 2018-ból, de máris egy újabb meg­osztó sminkt­rend­del lett gaz­da­gabb az em­be­ri­ség.

Fotók a klinikáról: ezt tették Bódi Sylvi arcával!

Fotók a klinikáról: ezt tették Bódi Sylvi arcával!

A mo­dell nagy át­ala­ku­lá­son esett át.

A mo­dell nagy át­ala­ku­lá­son esett át, ked­venc test­ré­szét for­mál­ták tö­ké­le­tesre.

Szemöldökeivel sokkolja a világot ez a modell!

Szemöldökeivel sokkolja a világot ez a modell!

Ilyen lé­te­zik?

So­phia Hadjipan­teli-nek nem kell cégér. Őt ugyanis az egész világ könnyen be­azo­no­sít­hatja és ezer közül is meg­is­mer­heti. Ilyen szem­öl­dök nem min­den­hol terem.

Őrült karácsonyi divat hódít a nők között! Készülj fel te is

Őrült karácsonyi divat hódít a nők között! Készülj fel te is

A vic­ces ka­rá­cso­nyi pul­csik ideje le­járt, hódít az új trend, ami amel­lett, hogy szép, bal­eset­ve­szé­lyes is lehet...

A vic­ces ka­rá­cso­nyi pul­csik ideje le­járt, hódít az új trend, ami amel­lett, hogy szép, bal­eset­ve­szé­lyes is lehet...

Te bevállalnád ezt az újratervezett szemöldököt?

Te bevállalnád ezt az újratervezett szemöldököt?

Ha azt hit­ted, már nem tudsz újí­tani a smin­ke­den, na­gyon té­ved­tél. Pró­báld ki a leg­újabb szem­öl­dök­fes­tési di­va­tot!

Ha azt hit­ted, már nem tudsz újí­tani a smin­ke­den, na­gyon té­ved­tél. Hidd el, min­denki észre fogja venni a vál­to­zást!

Új őrület, ezért kennek ragasztót a szemöldökükre a nők

Új őrület, ezért kennek ragasztót a szemöldökükre a nők

Itt a ma­dár­toll alakú szem­öl­dök!

A szem­öl­dök for­má­zá­sá­nak ed­digi di­vat­jai csak a szem­öl­dö­künk vas­tag­sá­gára, netán a szí­nére ter­jed­tek ki. Ám most új len­dü­le­tet ka­pott a kre­a­ti­vi­tás!

Felejtsd el a tetkót! Itt az új módszer, hogy sűrű szemöldököd legyen

Felejtsd el a tetkót! Itt az új módszer, hogy sűrű szemöldököd legyen

Sze­ret­néd, ha sű­rűbb lenne a szem­öl­dö­köd? A microb­lad­ing el­ne­ve­zésű el­já­rás lát­vá­nyos ered­ményt ga­ran­tál.

A szemöldök a titok, így lesz az arcod sokkal fiatalabb

A szemöldök a titok, így lesz az arcod sokkal fiatalabb

A szem­öl­dö­köd az egész arcod ka­rak­te­rét meg­ha­tá­rozza.

A szem­öl­dö­köd az egész arcod ka­rak­te­rét meg­ha­tá­rozza. Ha fi­a­ta­lo­sabb kül­sőt sze­ret­nél, ér­de­mes rendbe ten­ned ezt a lát­szó­lag apró, va­ló­já­ban na­gyon is lé­nye­ges tá­jé­kot. Saját ke­zű­leg is sokat vál­toz­tat­hatsz rajta, íme a szak­em­ber ta­ná­csai.

Vigyázz, így öregít a szemöldököd!

Vigyázz, így öregít a szemöldököd!

Az ar­co­dat kré­me­zed, az ősz haj­szá­la­i­dat be­fes­te­ted, és edzeni is el­jársz. De vajon ele­get tö­rődsz a szem­öl­dö­köd­del? Sze­ren­csére min­den prob­lé­má­jára van meg­ol­dás, mu­tat­juk!

Az ar­co­dat kré­me­zed, az ősz haj­szá­la­i­dat be­fes­te­ted, és edzeni is el­jársz. De vajon ele­get tö­rődsz a szem­öl­dö­köd­del? Ha nem gon­dolsz rá túl sokat, vál­toz­tass, mert a rossz for­májú, rit­kuló szem­öl­dök csú­nyán öre­gíti az ar­co­dat. Sze­ren­csére min­den prob­lé­má­jára van meg­ol­dás, mu­tat­juk!

Így formázd tökéletesre a szemöldököd

Így formázd tökéletesre a szemöldököd

A szem­öl­dök egy­ál­ta­lán nem mel­lé­kes rész­let az ar­co­don. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan for­máz­ha­tod cso­dásra.

A szem­öl­dök egy­ál­ta­lán nem mel­lé­kes rész­let az ar­co­don. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan for­máz­ha­tod cso­dásra.

Mi történt Voksán Virág szemöldökével?

Mi történt Voksán Virág szemöldökével?

Szem­öl­dö­ké­nek lát­vá­nyá­tól nem tu­dunk sza­ba­dulni.

Most az egy­szer nem Vok­sán Virág de­kol­tá­zsán akadt meg a sze­münk. Szem­öl­dö­ké­nek lát­vá­nyá­tól nem tu­dunk sza­ba­dulni.

Ki nem találnád, miért szidják Katalin hercegnét!

Ki nem találnád, miért szidják Katalin hercegnét!

Több ezer kri­ti­kát ka­pott.

A kö­zös­ségi ol­da­la­kat több ezer ne­ga­tív be­jegy­zés árasz­totta el Ka­ta­lin her­cegné kül­se­jé­vel kap­cso­lat­ban. Meg­lepő, hogy mi nem tet­szik az an­go­lok­nak.

Így lesz azonnal szebb a szemöldököd!

Így lesz azonnal szebb a szemöldököd!

Le­csen­gett végre a vé­konyra sze­dett szem­öl­dö­kök kora.

Le­csen­gett végre a ki­sze­dett, ce­ru­zá­val vé­konyra raj­zolt szem­öl­dö­kök kora. Mos­ta­ná­ban a ter­mé­sze­tes, dús szem­öl­dök a divat. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan te­hetsz szert rá.

5 ezoterikus jel az arcon: ezt árulja el a szemöldök!

5 ezoterikus jel az arcon: ezt árulja el a szemöldök!

5 ezoterikus jel az arcon: ezt árulja el a szemöldök!

Nincs többé titok! Látod a lé­nye­get!

Nincs többé titok! Ha is­mersz né­hány össze­füg­gést, be­le­látsz a lé­nyegbe! Így meg­tud­ha­tod mi­lyen a párod, a fő­nö­köd vagy épp a szom­szé­dod igazi jel­leme!

Hatalmas vitát robbantott ki Dukai Regina szemöldöke

Hatalmas vitát robbantott ki Dukai Regina szemöldöke

Durva kom­ment­há­bo­rút in­dí­tott el a glam­mo­dell leg­utóbbi szelfije, amin bo­zon­tos szem­öl­dök­kel pózol.

Durva kom­ment­há­bo­rút in­dí­tott el a glam­mo­dell leg­utóbbi szelfije, amin bo­zon­tos szem­öl­dök­kel pózol.

Sokkolóan fiatalít a legújabb szemöldökfazon

Sokkolóan fiatalít a legújabb szemöldökfazon

10 évet fi­a­ta­lod­hatsz, ha jól sze­ded!

Ré­góta tud­juk, hogy a szép­ség fegy­ver a nők ke­zé­ben, de az új ko­reai divat el­ké­pesztő: 10 évet fi­a­ta­lod­hatsz, ha jól sze­ded a szem­öl­dö­köd!

Éveket fiatalodhatsz otthon ezzel az egyszerű trükkel

Éveket fiatalodhatsz otthon ezzel az egyszerű trükkel

Íme a leg­egy­sze­rűbb meg­ol­dás.

Íme a leg­egy­sze­rűbb meg­ol­dás, hogy lát­vá­nyo­san meg­emeld szem­öl­dö­köd, és ra­gyogó te­kin­te­tet va­rá­zsolj!

Elképesztő, már a pasik is szedik a szemöldöküket!

Elképesztő, már a pasik is szedik a szemöldöküket!

A nők fo­lya­ma­tos har­cot vív­nak a szem­öl­dö­kük­kel. De vajon mi a hely­zet a pa­sik­kal?

Milyen NE legyen a szemöldököd?

Milyen NE legyen a szemöldököd?

Egy szép szem­öl­dök meg­ko­ro­názza az arcot. Na de ezek...

Egy szép szem­öl­dök meg­ko­ro­názza az arcot. Na de ezek...