CÍMKE: 'szemét'

Bicskanyitogató, amit a Skanzennél műveltek

Bicskanyitogató, amit a Skanzennél műveltek

Szer­dára vir­ra­dóra ha­tal­mas sze­mét­ha­lom ke­rült a Szent­end­rei Skan­zen kö­ze­lé­ben lévő ut­cába.

Három focipályányi szemét úszik a Tiszában

Három focipályányi szemét úszik a Tiszában

Döb­be­ne­tes vi­deót ké­szí­tett egy kezdő ter­mé­szetfil­mes, Lja­suk Di­mitry Kis­kö­ré­nél.

Ukrán szeméttelep szennyezi a Tiszát, a szennyezés átért a határon

Ukrán szeméttelep szennyezi a Tiszát, a szennyezés átért a határon

Fo­lya­ma­to­san úszik át a sze­mét a Tisza ukrán ré­szé­ről.

Fo­lya­ma­to­san úszik át a sze­mét a Tisza ukrán ré­szé­ről, egé­szen a Rahói járás kör­nyé­ké­ről.

Kocsival hordják az Új köztemetőbe az illegális hulladékot

Kocsival hordják az Új köztemetőbe az illegális hulladékot

Vé­cé­csé­sze a sír­kö­vek közt...

Vé­cé­csé­sze a sír­kö­vek közt, bili a fej­fá­nál, ház­tar­tási hul­la­dék a szá­raz gallyak kö­zött. Van­nak, akik­nek már ez a hely sem szent.

Ezekre az emberekre vadásznak egyre többen

Ezekre az emberekre vadásznak egyre többen

In­ter­ne­tes divat lett a sze­mét­sze­dés. So­ka­kat zavar, hogy mások el­do­bál­ják a hul­la­dé­kot.

In­ter­ne­tes divat lett a sze­mét­sze­dés. So­ka­kat zavar, hogy mások el­do­bál­ják a hul­la­dé­kot.

Jó hír érkezett a szemétszállítóktól, ennek mindenki örülni fog

Jó hír érkezett a szemétszállítóktól, ennek mindenki örülni fog

A Nem­zeti Hul­la­dék­gaz­dál­ko­dási Ko­or­di­náló és Va­gyon­ke­zelő Zrt. vál­toz­tat a szám­lá­zási fo­lya­ma­ton.

300 ezren takarították az országot

300 ezren takarították az országot

Soha ennyien nem vet­tek még részt a nagy sze­mét­sze­dési ak­ci­ó­ban.

Soha ennyien nem vet­tek még részt a nagy sze­mét­sze­dési ak­ci­ó­ban: több mint 3200 hely­szí­nen több mint 300 ezer ön­kén­tes ment el a TeS­zedd! ak­ci­óra.

Hihetetlen, ezt művelték az emberek a sötét moziban

Hihetetlen, ezt művelték az emberek a sötét moziban

Bru­tá­li­san sok sze­me­tet hagy­nak az em­be­rek a mo­zi­ter­mek­ben maguk után. A pápai mozi ve­ze­tője ki­akadt és az in­ter­ne­ten dü­hön­gött.

Bru­tá­li­san sok sze­me­tet hagy­nak az em­be­rek a mo­zi­ter­mek­ben maguk után. A pápai mozi ve­ze­tője ki­akadt és az in­ter­ne­ten dü­hön­gött. "Ez a kép a teg­nap esti 20.00-s Mi című film után ké­szült az er­kély utolsó so­rá­ban.

Bíróság elé állhatnak a szemetelők!

Bíróság elé állhatnak a szemetelők!

Sok gond van a sze­me­te­lők­kel, ezért a jö­vő­ben bűn­cse­lek­ménnyé mi­nő­sít­he­tik az il­le­gá­lis hul­la­dék­le­ra­kást - je­len­tette be Pal­ko­vics László in­no­vá­ciós és tech­no­ló­giai mi­nisz­ter.

A jö­vő­ben bűn­cse­lek­ménnyé mi­nő­sít­he­tik az il­le­gá­lis hul­la­dék­le­ra­kást - je­len­tette be Pal­ko­vics László.

Hétfőn indul az új szemétszedési kihívás

Hétfőn indul az új szemétszedési kihívás

Sze­mét­sze­désre buz­dí­ta­nak min­den­kit.

Új ki­hí­vás ter­jed a neten. "Csi­nálj egy képet egy sze­me­tes hely­ről, s egyet az­után, hogy meg­tisz­tí­tot­tad" szól a nem­zet­közi fel­hí­vás.

Összefog az ország a szemét ellen, vasárnapig lehet jelentkezni

Összefog az ország a szemét ellen, vasárnapig lehet jelentkezni

Va­sár­na­pig bárki csat­la­koz­hat a TeS­zedd! - Ön­kén­te­sen a tiszta Ma­gyar­or­szá­gért ak­ci­ó­hoz.

Rámozdultak a magyarok az új akcióra

Rámozdultak a magyarok az új akcióra

Több mint 3000 hely­szí­nen, mint­egy 240 ezren vesz­nek részt az idei TeS­zedd! ak­ci­ó­ban! Egy hétig tart a nagy sze­mét­sze­dés.

Ennyi ön­kén­tes még sosem je­lent­ke­zett az "or­szá­gos nagy­ta­ka­rí­tásra". Több mint 3000 hely­szí­nen, mint­egy 240 ezren vesz­nek részt az idei TeS­zedd! ak­ci­ó­ban! Egy hétig tart a nagy sze­mét­sze­dés, az első napon a Ri­post is el­kí­sérte az ön­kén­te­se­ket.

Ezért dobják ki a multik az ételt

Ezért dobják ki az áruházláncok a még fogyasztható élelmiszert a szemétbe

Hiába a jó szán­dék és az ered­mé­nyek, mégis ton­na­szám kerül a rá­szo­ru­lók he­lyett a ku­kába a meg­ma­radt élel­mi­szer. A Ri­post ki­de­rí­tette: töb­bek közt pénz- és em­ber­hi­ány áll a hát­tér­ben.

Hiába a jó szán­dék, az el­hi­va­tott­ság és a po­zi­tív ered­mé­nyek, mégis ton­na­szám kerül a rá­szo­ru­lók he­lyett a ku­kába a meg­ma­radt élel­mi­szer. A Ri­post ki­de­rí­tette: töb­bek közt pénz- és em­ber­hi­ány áll a hát­tér­ben.

Ekkora koszt szedtek össze Budapesten a szilveszteri bulik után

Ekkora koszt szedtek össze Budapesten a szilveszteri bulik után

A kézi esz­kö­zök­kel és ta­ka­rí­tó­gé­pek­kel mint­egy fél napra volt szük­ség, hogy ren­det te­gye­nek Bu­da­pes­ten.

Mint­egy fél napra volt szük­ség, hogy ren­det te­gye­nek a fő­vá­ros­ban.

Szabadítsuk meg Magyarországot a szeméttől!

Szabadítsuk meg Magyarországot a szeméttől!

Elég volt! Indul la­punk ak­ci­ója.

Elég volt! Par­kok szé­lén, el­ha­gya­tott te­re­ken, for­gal­mas ut­cák­ban és más ezer­nyi he­lyen áll­nak sze­mét­ku­pa­cok. Az el­kö­ve­tők rö­hög­nek a mar­kukba.

Illegális szemetelő okozott problémát Újpesten

Illegális szemetelő okozott problémát Újpesten

Itt is gya­kori a gaz­dát­lan sze­mét.

Ahogy Bu­da­pest más ke­rü­le­te­i­ben, úgy saj­nos itt is gya­kori a gaz­dát­lan sze­mét.

Szemétszedésre várják a fővárosiakat

Szemétszedésre várják a fővárosiakat

Tisz­tít­suk meg a vá­rost!

- Tisz­tít­suk meg a vá­rost! - hívja Bu­da­pest la­kos­sá­gát a JÖN Ala­pít­vány szom­batra a Gel­lért­hegyre, va­sár­nap a Duna-partra.

Felháborítja a lakókat, mik kerültek
a szelektív szemétgyűjtőkhöz

Felháborítja a lakókat, mik kerültek
a szelektív szemétgyűjtőkhöz

Tö­me­gek hord­ják ko­csi­val vagy éppen kis­te­her­au­tó­val a sze­me­tet a sze­lek­tív hul­la­dék­gyűj­tők mellé, vagy azok he­lyére.

150 köbméter szemetet dobáltunk szét Budapesten szilveszterkor

150 köbméter szemetet dobáltunk szét Budapesten szilveszterkor

Az FKF dol­go­zói reg­gel hat­kor kezd­ték a mun­kát és kora dél­utá­nig fo­lya­ma­to­san dol­goz­tak...

Hajléktalanok takaríthatják az utcákat

Hajléktalanok takaríthatják az utcákat

He­gyek­ben áll a sze­mét.

Na­ponta több szá­zan pa­nasz­kod­nak arra, hogy az ut­cá­kon he­gyek­ben álló sze­mét meg­ke­se­ríti az éle­tü­ket - meg­ol­dás szü­let­het a prob­lé­mára.

Megmenekültek a gyerekek, eltűnt a szemét Kispestről

Megmenekültek a gyerekek, eltűnt a szemét Kispestről

Ti­zen­hat gye­rek meg­me­ne­kült attól, hogy el­sza­kít­sák őket ott­ho­nuk­tól és a szü­le­ik­től.

Ti­zen­hat gye­rek meg­me­ne­kült attól, hogy el­sza­kít­sák őket ott­ho­nuk­tól és a szü­le­ik­től.

Valami nagyon hiányzik Budapest belvárosából - Fotó

Valami nagyon hiányzik Budapest belvárosából - Fotó

Ol­va­sónk küldte az As­to­ri­á­ról a képet.

Ol­va­sónk küldte a képet, amit az As­to­ri­á­nál ké­szí­tett. Sze­rette volna ki­dobni a sze­me­tét, de nem ta­lált kukát...

Elborítja a mocsok a sétálóutcát a Keletinél

Elborítja a mocsok a sétálóutcát a Keletinél

Nem lett er­zsé­bet­vá­rosi Váci utca a Beth­len Gábor ut­cá­ból.

Nem­rég sé­tá­ló­ut­cává ala­kí­tot­ták a bu­da­pesti Ke­leti pá­lya­ud­var felé eső utolsó ut­ca­sza­kaszt: négy éve le­kö­vez­ték és fákat ül­tet­tek.

Öt napig fertőtlenítették a lakást, sírva léptek be utána az emberek

Öt napig fertőtlenítették a lakást, sírva léptek be utána az emberek

Arra még a ta­ka­rí­tó­cég dol­go­zói sem vol­tak fel­ké­szülve, amit ta­lál­tak.

Arra még a ta­ka­rí­tó­cég dol­go­zói sem vol­tak fel­ké­szülve, ami a la­kás­ban fo­gadta őket. Teafil­te­rek, te­jes­zacs­kók és ha­tal­mas fe­kete zsá­kok vol­tak min­de­nütt a la­kás­ban, nem le­he­tett lépni sem.

Hiába dolgoztak az önkéntes hulladékvadászok a Gellért-hegyen

Hiába dolgoztak az önkéntes hulladékvadászok a Gellért-hegyen

Hiába dolgoztak az önkéntes hulladékvadászok a Gellért-hegyen

Száz ön­kén­tes száz zsák sze­me­tet sze­dett össze a Gel­lért­he­gyen.

Száz ön­kén­tes száz zsák sze­me­tet sze­dett össze a Gel­lért­he­gyen jú­nius 7-én. Kül­föl­diek is csat­la­koz­tak.

Ha kirándulni mész, mostantól haza kell vinned a szemeted

Ha kirándulni mész, mostantól haza kell vinned a szemeted

Ezt ter­vezi a Pi­lisi Park­erdő zRt.

Nagy­já­ból ez a lé­nyege annak, amit a Pi­lisi Park­erdő ter­vez. Ha ugyanis el tud­juk vinni az útra a szend­vi­cset, ha­za­vinni a zacs­kót már nem nagy fel­adat.

50 ezer forint a rossz helyre dobott szemét ára!

50 ezer forint a rossz helyre dobott szemét ára!

Öt­ven­ezer fo­rintra bír­sá­gol­hat­nak.

Öt­ven­ezer fo­rintra bír­sá­gol­hat­ják az egész házat egyet­len nem­tö­rő­döm lakó miatt.

Fordulat a szeméttel teli urna ügyében: Megszólal a vidéki krematórium

Fordulat a szeméttel teli urna ügyében: Megszólal a vidéki krematórium

Szö­gek, csa­va­rok és három fog­sor ke­rült rej­té­lyes módon a ham­vak közé.

Szö­gek, csa­va­rok és három fog­sor ke­rült rej­té­lyes módon egy bu­da­pesti édes­anya ham­vai közé, erről el­ső­ként a Ri­post szá­molt be. Mi­köz­ben a hoz­zá­tar­to­zók perre ké­szül­nek, az érin­tett kre­ma­tó­rium te­le­fo­non már el­né­zést kért a tör­tén­te­kért.

Nyakunkon a kukássztrájk!

Nyakunkon a kukássztrájk!

Fi­gyel­mez­te­tik a la­kó­kat, hogy még a héten te­gyék ki a sze­me­tet. A ku­ká­sok 30 szá­za­lé­kos bér­eme­lést sze­ret­né­nek, és mun­ka­be­szün­te­tésre ké­szül­nek.

Fi­gyel­mez­te­tik a la­kó­kat, hogy még a héten te­gyék ki a sze­me­tet. A ku­ká­sok 30 szá­za­lé­kos bér­eme­lést sze­ret­né­nek, és mun­ka­be­szün­te­tésre ké­szül­nek.

Elképesztő pusztítást végeztek a migránsok a fővárosban

Elképesztő pusztítást végeztek a migránsok a fővárosban

Meg­döb­bentő fel­vé­te­lek ke­rül­tek elő arról, mi­lyen ál­la­po­tok ural­kod­nak a város ut­cáin a mig­rán­sok miatt.

Meg­döb­bentő fel­vé­te­lek arról, mi­lyen ál­la­po­tok ural­kod­nak a város ut­cáin a mig­rán­sok miatt.

Szemétháború: a szelektív gyűjtő miatt estek egymásnak a lakótelepen

Szemétháború: a szelektív gyűjtő miatt estek egymásnak a lakótelepen

Jó né­hány lakó meg­elé­gelte, hogy egy sze­mét­te­lep kel­lős kö­ze­pén él csa­lád­já­val.

Hajléktalantanya és szeméttelep lett az egykor gyönyörű kiserdőből

Hajléktalantanya és szeméttelep lett az egykor gyönyörű kiserdőből

Sze­mét, sitt, el­do­bott fecs­kendő - így fest most a kis­erdő Pes­ter­zsé­bet és Fe­renc­vá­ros ha­tá­rán...

Több teherautónyi sátor maradt a Szigeten a buli után

Több teherautónyi sátor maradt a Szigeten a buli után

Na­po­kig kell majd ta­ka­rí­tani.

Szerda dél­előtt hagy­ták el a bu­li­zók a Ha­jó­gyári szi­ge­tet, de a nyo­muk ott ma­radt... Na­po­kig kell majd ta­ka­rí­tani.

Eltalálta a repülőgépből kihajított szemét

Eltalálta a repülőgépből kihajított szemét

A vál­lán lan­dolt a sze­mét.

Nagy ro­baj­jal ér­ke­zett, be­sza­kí­totta a tetőt, majd az asszony vál­lán lan­dolt a re­pü­lő­gép­ből ki­ha­jí­tott le­fa­gyasz­tott hul­la­dék.

Ekkora szemetet hagytak maguk után a szurkolók a fővárosban!

Ekkora szemetet hagytak maguk után a szurkolók a fővárosban!

Sze­mét­he­gyek ma­rad­tak a Sza­bad­ság téren és a kör­úton is.

Sze­mét­he­gyek ma­rad­tak a Sza­bad­ság téren és a kör­úton is.

Fa vibrátort is kidobtak a zuglói lomtalanításkor

Fa vibrátort is kidobtak a zuglói lomtalanításkor

El­ké­pesztő dol­go­kat ta­pasz­tal­tunk!

El­ké­pesztő, hogy mi­lyen tár­gyak­tól sza­ba­dul­nak meg a szo­ká­sos lom­ta­la­ní­tás­kor, a RIPOST a zug­lói sze­mét­he­gye­ket járta körbe.

Tonnányi szemét a magyarok Eb-stadionjában

Tonnányi szemét a magyarok Eb-stadionjában

El­ké­pesztő bot­rány Lyon­ban.

El­ké­pesztő bot­rány a fran­cia fo­ci­baj­nok­ság­ban. Mi lesz így két hónap múlva az Eu­rópa-baj­nok­sá­gon?

Jön a lomtalanítás! Ezeket még ilyenkor is tilos kitenned!

Jön a lomtalanítás! Ezeket még ilyenkor is tilos kitenned az utcára!

Már hir­de­tik a lom­ta­la­ní­tá­sok idő­pont­jait. De bár­mit még ilyen­kor sem te­hetsz ki a ház elé...

Már hir­de­tik a lom­ta­la­ní­tá­sok idő­pont­jait. De bár­mit még ilyen­kor sem te­hetsz ki a ház elé...

Egérürülék, cigicsikkek és penész borította be a pékséget - videó!

Egérürülék, cigicsikkek és penész borította be a pékséget - videó!

Ha meg­nézi ezt a vi­deót, nem fogja kí­vánni a gír­oszt és a ke­ba­bot!

Ha meg­nézi ezt a vi­deót, egy da­ra­big va­ló­szí­nű­leg nem fogja kí­vánni a gír­oszt és a ke­ba­bot! Ebben a pék­ség­ben ugyanis csak pitát sü­töt­tek, amit, a tu­laj­do­nos nyi­lat­ko­zata sze­rint, ven­dég­lá­tó­he­lyek­nek adtak el.

Szemétdomb lett a Szigetből - Fotók

Szemétdomb lett a Szigetből - Fotók

A fesz­ti­vá­lo­zók ugyan már el­hagy­ták a Szi­ge­tet, de a sze­mét meg­ma­radt.

A fesz­ti­vá­lo­zók tíz­ez­rei ugyan már el­hagy­ták a Szi­ge­tet, de a nyo­muk még meg­ma­radt. Min­den­felé csak sze­mét és sze­mét.

MÁV: Rengeteg ételt és ruhát eldobálnak a migránsok a vonatokon

MÁV: Rengeteg ételt és ruhát eldobálnak a migránsok a vonatokon

El­do­bál­ják a ru­há­kat, ételt, italt a vo­na­to­kon. Re­a­gált a vas­út­tár­sa­ság.

Nem hasz­nál­ják ren­del­te­tés­sze­rűen a mel­lék­he­lyi­sé­get, el­do­bál­ják a ru­há­kat, ételt, italt a vo­na­to­kon. Re­a­gált a vas­út­tár­sa­ság.

Milliós kincset talált a kukában a magyar lomis

Milliós kincset talált a kukában a magyar lomis

Egy sze­ren­csés pécsi ku­ka­bú­vár most olyan kincsre buk­kant a sze­mét kö­zött, ami hosszú időre meg­oldja anyagi gond­jait.

Megmutatjuk, mennyi szemetet hagytak maguk után a migránsok - FOTÓK

Megmutatjuk, mennyi szemetet hagytak maguk után a migránsok - FOTÓK

Ren­ge­teg holmi ma­radt utá­nuk a So­mogy me­gyei ha­tár­te­le­pü­lé­sen.

A so­mo­gyi ha­tár­te­le­pü­lés az utóbbi négy nap­ban több mint 12 ezer em­bert fo­ga­dott, hogy to­vább tud­ja­nak menni a re­giszt­rá­ciós pon­tokra. Ren­ge­teg holmi ma­radt utá­nuk.

Sokkoló videók! A szemét, amit megetetnek veled!

Sokkoló videók! A szemét, amit megetetnek veled!

Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek ajánl­juk!

Min­féle gusz­tus­ta­lan­ság,amit el­kép­zelni sem tud­tál eddig azzal az étel­lel kap­cso­lat­ban, amit el­fo­gyasz­tasz. Csak erős ideg­zetű ol­va­só­ink­nak ajánl­juk!