CÍMKE: 'szél'

Kettészakad az ország, durva széllel jön ma az eső

Kettészakad az ország, durva széllel jön ma az eső

Nagy kü­lönb­sé­gek lesz­nek a hő­mér­sék­let­ben, és egy da­ra­big még az es­er­nyőkre is szük­ség lesz.

Nagy kü­lönb­sé­gek lesz­nek a hő­mér­sék­let­ben, és egy da­ra­big még az es­er­nyőkre is szük­ség lesz.

Nincsenek jó híreink, ezt tartogatja még az időjárás a héten

Nincsenek jó híreink, ezt tartogatja még az időjárás a héten

A hét kö­vet­kező nap­jain is sze­les, esős időre kell szá­mí­ta­nunk, de leg­alább nem lesz hideg.

A hét kö­vet­kező nap­jain is sze­les, esős időre kell szá­mí­ta­nunk, de leg­alább nem lesz hideg.

Sötét felhők lepik el az eget, itt vigyázz ma nagyon a viharral

Sötét felhők lepik el az eget, itt vigyázz ma nagyon a viharral

De egyre me­le­gebb lesz.

Bár a le­vegő hő­mér­sék­lete egyre me­le­gebb lesz, né­hány kel­le­met­len­ség­gel még szá­mol­nunk kell.

Nagy meglepetést tartogat az időjárás, de nem lesz felhőtlen napunk

Nagy meglepetést tartogat az időjárás, de nem lesz felhőtlen napunk

Ke­ve­sebb esőre kell ké­szülni, de az erős szél to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Már ke­ve­sebb esőre kell ké­szülni, de az erős szél saj­nos to­vább bor­zolja a ke­dé­lye­ket.

Nem a sok eső lesz ma a legrosszabb

Itt kell vigyázni, nem a sok eső lesz ma a legrosszabb

Je­len­tős kü­lönb­ség lesz az or­szág ke­leti és nyu­gati fele kö­zött.

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint je­len­tős kü­lönb­sé­gek lesz­nek az or­szág ke­leti és nyu­gati fele kö­zött.

Ma kettészakadt az ország, itt emelték a riasztás fokozatát

Ma kettészakadt az ország, itt emelték a riasztás fokozatát

Mu­tat­juk, hol csap le az íté­let­idő.

Mu­tat­juk, hol csap le az íté­let­idő. A front­ér­zé­ke­nyek kü­lö­nö­sen kel­le­met­len na­pokra szá­mít­hat­nak...

Fordulatot hoz a mai időjárás, mutatjuk, mire kell készülni

Fordulatot hoz a mai időjárás, mutatjuk, mire kell készülni

Az eső­től még nem sza­ba­du­lunk meg tel­je­sen, de van jó hí­rünk is a mai napra!

Az eső­től még nem sza­ba­du­lunk meg tel­je­sen, de van jó hí­rünk is a mai napra! Ke­le­ten vár­ható me­le­gebb a kö­vet­kező na­pok­ban.

Így élte át a szemtanú a romániai tornádót

Így élte át a szemtanú a romániai tornádót

Eu­ró­pá­ban ritka lég­köri je­len­ség a tor­nádó, ezért is volt meg­lepő, hogy ked­den vé­gig­sö­pört Ro­má­nián. A Ri­post-nak most egy szem­tanú me­sélte el, ho­gyan élte át az egé­szet.

Eu­ró­pá­ban ritka lég­köri je­len­ség a tor­nádó, ezért is volt meg­lepő, hogy ked­den vé­gig­sö­pört Ro­má­nián.

Esőkkel jön a szélvihar, de mást is tartogat az időjárás

Esőkkel jön a szélvihar, de mást is tartogat az időjárás

16-21 fok kö­zött ala­kul a hő­mér­sék­let.

A leg­me­le­gebb órák­ban 16-21 fok kö­zött ala­kul a hő­mér­sék­let. Mu­tat­juk, mi jön még a na­pok­ban!

Viharokkal keményít be az időjárás, itt kell nagyon vigyázni

Viharokkal keményít be az időjárás, itt kell nagyon vigyázni

Sok­felé erős szélre kell ké­szülni.

Sok­felé erős szélre kell ké­szülni, és saj­nos a kö­vet­kező na­pok­ban nagy szük­ség lesz az es­er­nyőkre.

Sötét felhők gyűlnek az égre, ekkor csapnak le a zivatarok

Sötét felhők gyűlnek az égre, ekkor csapnak le a zivatarok

Az esőt néhol erős szél kí­séri, de mind­ezek el­le­nére is egyre kel­le­me­seb­ben ala­kul a hő­mér­sék­let.

Az esőt néhol erős szél kí­séri, de mind­ezek el­le­nére is egyre kel­le­me­seb­ben ala­kul a hő­mér­sék­let.

Záporokkal csap le a vihar, durva lehűlésre készülj

Záporokkal csap le a vihar, durva lehűlésre készülj

Vissza­esik a hő­mér­sék­let, és sok más kel­le­met­len­ség is meg­ke­se­ríti a kö­vet­kező na­po­kat.

Vissza­esik a hő­mér­sék­let, és sok más kel­le­met­len­ség is meg­ke­se­ríti a kö­vet­kező na­po­kat.

Újabb hidegfront tart az ország felé, ekkor csap le a vihar

Újabb hidegfront tart az ország felé, ekkor csap le a vihar

Egy kis ideig él­vez­het­jük csak a meleg, nap­sü­té­ses időt. Ha­ma­ro­san durva for­du­lat jön az idő­já­rás­ban.

Egy kis ideig él­vez­het­jük csak a meleg, nap­sü­té­ses időt. Ha­ma­ro­san durva for­du­lat jön az idő­já­rás­ban.

Váratlan esőkkel keményít be az időjárás, itt kell vigyázni

Váratlan esőkkel keményít be az időjárás, itt kell vigyázni

A hét kö­zepe felé ha­ladva egyre kel­le­me­sebb időre ké­szül­he­tünk, de az es­er­nyőkre szük­ség lesz.

Fordulatot hoz a húsvéti időjárás, pénteken jön a meglepetés

Fordulatot hoz a húsvéti időjárás, pénteken jön a meglepetés

Úgy tűnik az es­er­nyőkre még­sem lesz szük­ség, de va­lami másra azért ké­szülni kell. Mu­tat­juk, mire szá­mít­hatsz!

Sok eső jön a hidegben, eddig kell kitartanunk

Sok eső jön a hidegben, eddig kell kitartanunk

Mu­tat­juk, mi jön még!

Va­sár­nap még erős szélre kell ké­szülni, sőt egy-egy zi­va­tar is elő­for­dul­hat. Mu­tat­juk, mi jön még!

Kettészakad az ország: egyre biztosabb, hogy lecsap eső húsvétkor

Kettészakad az ország: egyre biztosabb, hogy lecsap eső húsvétkor

Dé­lu­tá­non­ként egyre ked­ve­zőb­ben ala­kul a hő­mér­sék­let, de a né­hány kel­le­met­len­ségre még szá­mí­tani kell.

De dél­utá­non­ként egyre ked­ve­zőb­ben ala­kul a hő­mér­sék­let.

Nincs jó hírünk húsvétra, nem az eső lesz a legrosszabb

Nincs jó hírünk húsvétra, ráadásul nem az eső lesz a legrosszabb

A hús­véti hét­vége nem lesz fel­hőt­len.

A hús­véti hét­vé­gén nem lesz fel­hőt­len a hely­zet, bár az elő­re­jel­zé­sek sze­rint Bár a hő­mér­sék­let egyre kel­le­me­seb­ben ala­kul.

Komoly fordulatot hoz ma az időjárás, erre készülj

Komoly fordulatot hoz ma az időjárás, erre készülj

A nap elő­re­ha­lad­tá­val jön a vál­to­zás.

A nap elő­re­ha­lad­tá­val jön a vál­to­zás. Ugya­n­ak­kor a haj­nali fagy­tól egy da­ra­big még nem sza­ba­du­lunk.

Durva lehűlés jön, de nem ez a legrosszabb ami érkezik

Durva lehűlés jön, de nem ez a legrosszabb ami érkezik

Az egész hét­vé­gén hűvös, esős és sze­les idő lesz, az eny­hü­lés pedig csak a jövő héten ér­ke­zik meg.

Az egész hét­vé­gén hűvös, esős és sze­les idő lesz, az eny­hü­lés pedig csak a jö­vő­hé­ten ér­ke­zik meg.

Összecsapnak az elemek: mutatjuk, mi jön még a kiadós esővel

Összecsapnak az elemek: mutatjuk, mi jön még a kiadós esővel

Der­mesz­tően hideg lesz, kü­lö­nö­sen nyu­ga­ton hűl le a le­vegő.

A kö­vet­kező na­pok­ban der­mesz­tően hideg lesz, kü­lö­nö­sen nyu­ga­ton hűl le a le­vegő.

Rég nem látott lehűléssel rémisztget az időjárás, itt kell vigyázni

Rég nem látott lehűléssel rémisztget az időjárás, itt kell vigyázni

A kö­vet­kező na­pok­ban sok esőre kell szá­mí­tani, amit a hideg és a vi­ha­ros szél tesz még el­vi­sel­he­tet­le­nebbé.

Hirtelen beborul az ég, itt kell nagyon vigyázni a viharral

Hirtelen beborul az ég, itt kell nagyon vigyázni a viharral

Mu­tat­juk, mi jön még!

A kö­vet­kező na­pok­ban szá­molni kell az eső­vel és az azt kí­sérő erős szél­lel. Mu­tat­juk, mi jön még ked­den, il­letve mire szá­mít­ha­tunk szer­dán!

Ma minden a nyakunkba szakad, váratlan hideggel jönnek a zivatarok

Ma minden a nyakunkba szakad, váratlan hideggel jönnek a zivatarok

A kö­vet­kező na­pok­ban esős, borús időre kell ké­szülni.

A kö­vet­kező na­pok­ban esős, borús időre kell ké­szülni, rá­adá­sul egyre job­ban lehűl a le­vegő hő­mér­sék­lete.

Jelentős lehűlés jön, mutatjuk, milyen meglepetések jönnek még a héten

Jelentős lehűlés jön, mutatjuk, milyen meglepetések jönnek még a héten

Szinte min­den­nap vár­ható zápor és zi­va­tar a héten.

Szinte min­den­nap vár­ható zápor és zi­va­tar a héten, sőt akár vi­ha­ros szél is lehet.

Megjött végre a várva várt eső, de ennek nem fogsz örülni

Megjött végre a várva várt eső, de ennek nem fogsz örülni

Me­gélén­kül a szél is a hét­vé­gén.

A zá­po­rok, zi­va­ta­rok mel­lett meg­élén­kül a lég­moz­gás is a hét­vé­gén.

Kettészakad az ország, itt jön durva lehűléssel a nagy eső

Kettészakad az ország, itt jön durva lehűléssel a nagy eső

A hi­deg­ben a szél sem kímél majd!

A hűvös idő­ben az erős szél sem kímél majd min­ket. A kö­vet­kező na­pok­ban nem sok jóra szá­mít­ha­tunk...

Nincsenek jó híreink, nagyon meg fog viccelni az időjárás

Nincsenek jó híreink, nagyon meg fog viccelni az időjárás

Zápor, zi­va­tar, szél és le­hű­lés is lesz a jövő héten, de néha azért kisüt majd a nap.

Zápor, zi­va­tar, szél és le­hű­lés is lesz a jövő héten, de néha azért kisüt majd a nap.

Váratlan lehűlés csap le az országra, ma minden a nyakunkba szakad

Váratlan lehűlés csap le az országra, ma minden a nyakunkba szakad

Szél­lel jön az eső, rá­adá­sul a kö­vet­kező na­pok­ban egyre hi­de­gebb lesz.

Erős szél­lel jön az eső, rá­adá­sul az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a kö­vet­kező na­pok­ban egyre hi­de­gebb lesz.

Vége a felhőtlen időnek, ekkor jön a viharos szél

Vége a felhőtlen időnek, ekkor jön a viharos szél

Fel­tá­mad a szél, de a hő­mér­sék­let egy­előre nem vál­to­zik drasz­ti­ku­san. Mu­tat­juk, mire ké­szülj még!

Fel­tá­mad a szél, de a hő­mér­sék­let egy­előre nem vál­to­zik drasz­ti­ku­san. Mu­tat­juk, mire ké­szülj még!

Ragyogó idővel folytatódik a hét, csak ez az apróság rondít bele a melegbe

Ragyogó idővel folytatódik a hét, csak ez az apróság rondít bele a melegbe

A haj­nali fagyra még ké­szülni kell, de dél­után már 21 fok is lehet az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Feltámad a szél, de szombatra ragyogó időnk lesz

Feltámad a szél, de szombatra ragyogó időnk lesz

Eső­től nem kell tar­tani!

Eső­től nem kell tar­tani, és haj­nal­ban is egyre ke­ve­sebb he­lyen fog fagyni az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Sötét felhők gyűlnek az égre, ilyen fordulatot vesz az időjárás

Sötét felhők gyűlnek az égre, ilyen fordulatot vesz az időjárás

Fel­tá­mad a szél, és a haj­nali fa­gyok­tól sem sza­ba­du­lunk meg min­den­hol...

Ragyogó idővel folytatódik a hét, csak az itt lakók fognak elkeseredni

Ragyogó idővel folytatódik a hét, csak az itt lakók fognak elkeseredni

Néhol ugyanis még borús, sze­les napok jön­nek. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni az elő­re­jel­zé­sek sze­rint!

Szélviharral csap le a fagy, de délután jön a meglepetés

Szélviharral csap le a fagy, de délután jön a meglepetés

Sze­ren­csére csak ki­sebb esők le­het­nek az elő­re­jel­zé­sek sze­rint. Mu­tat­juk, mire ké­szülj!

Sze­ren­csére csak ki­sebb esők le­het­nek az elő­re­jel­zé­sek sze­rint. Mu­tat­juk, mire ké­szülj!

Erre készülj a héten, így tör be az országba a hideg

Erre készülj a héten, így tör be az országba a hideg

A vi­ha­ros szél­től nem sza­ba­du­lunk!

A vi­ha­ros szél­től egé­szen pén­te­kig nem sza­ba­du­lunk, de más kel­le­met­len­sé­gek­kel is szá­molni kell az elő­re­jel­zé­sek sze­rint.

Összecsapnak az elemek, szélviharral támad a fagy

Összecsapnak az elemek, szélviharral támad a fagy

Meg­bo­lon­dult az idő­já­rás!

Meg­bo­lon­dult az idő­já­rás, a kö­vet­kező na­pok­ban nem sok jóra szá­mít­ha­tunk. Oly­kor azért elő­bú­jik a nap, de a ta­va­szias meleg várat ma­gára.

Megbolondult az időjárás, a fagy után jön a meglepetés

Megbolondult az időjárás, a fagy után jön a meglepetés

Végre meg­sza­ba­du­lunk az eső­től, de más for­du­latra is szá­mít­hatsz a kö­vet­kező na­pok­ban.

Végre meg­sza­ba­du­lunk az eső­től, de más for­du­latra is szá­mít­hatsz a kö­vet­kező na­pok­ban. Mu­tat­juk, mit ígér az elő­re­jel­zés!

Erre biztos nem számítottál, durva fordulatot hoz az időjárás

Erre biztos nem számítottál, durva fordulatot hoz az időjárás

Egye­lőre nem ké­szül­he­tünk ta­va­szias időre...

Egye­lőre nem ké­szül­he­tünk ta­va­szias időre, rá­adá­sul az es­er­nyőkre is szük­ség lesz.

Minden a nyakunkba szakad, ekkor jön a durva hidegfront

Minden a nyakunkba szakad, ekkor jön a durva hidegfront

Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni!

Va­sár­nap még kel­le­mes idő­ben lesz ré­szünk, de ez már nem tart so­káig. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni!

Viharos széllel érkezik az újabb lehűlés, mutatjuk, hol eshet az eső

Viharos széllel érkezik az újabb lehűlés, mutatjuk, hol eshet az eső

A kö­vet­kező na­pok­ban is sze­les idő lesz, ami­hez több he­lyen csa­pa­dék tár­sul­hat.

Ebben nem lesz köszönet, nyakunkon a durva lehűlés

Ebben nem lesz köszönet, nyakunkon a durva lehűlés

Nem csak hi­de­get hoz a front... Mu­tat­juk, mire kell még ké­szül­nöd a kö­vet­kező na­pok­ban!

Nem csak hi­de­get hoz a front az elő­re­jel­zé­sek sze­rint... Mu­tat­juk, mire kell még ké­szül­nöd a kö­vet­kező na­pok­ban!

Összecsapnak az elemek: nem a durva szélvihar lesz ma a legrosszabb

Összecsapnak az elemek: nem a durva szélvihar lesz ma a legrosszabb

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint az es­er­nyőkre is szük­ség lesz a hi­deg­ben!

A kö­vet­kező napok idő­já­rása bo­ron­gó­san ala­kul. Az es­er­nyőkre is szük­ség lesz a hi­deg­ben!

Már gyülekeznek a sötét felhők az égen, itt kell nagyon vigyázni

Már gyülekeznek a sötét felhők az égen, itt kell nagyon vigyázni

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint nem sok jóra szá­mít­ha­tunk az esős, sze­les idő­ben.

Brutális széllel és enyhe havazással kacsint vissza a tél

Brutális széllel és enyhe havazással kacsint vissza a tél

Szer­dán hó is eshet.

Vihar sö­pört végig az or­szá­gon, a Ság-he­gyen 112 km/h-s szél tom­bolt hét­főn. Ked­den mí­nu­szok­kal indul a reg­gel, s szer­dán akár havas eső, hó is eshet!

Bedurvul az időjárás, még akár hóesést is láthatsz

Bedurvul az időjárás, még akár hóesést is láthatsz

Borús na­pokra kell ké­szülni az elő­re­jel­zé­sek sze­rint. Az es­er­nyő­det se hagyd ott­hon!

Borús na­pokra kell ké­szülni az elő­re­jel­zé­sek sze­rint. Az es­er­nyő­det se hagyd ott­hon!

Lecsap a hidegfront: visszatérnek a fagyok, de még a hó is

Lecsap a hidegfront: visszatérnek a fagyok, de még a hó is

A hét ele­jén hűvös, csa­pa­dé­kos, sze­les időre kell ké­szülni, egyes he­lye­ken akár hó is elő­for­dul­hat.

A hét ele­jén hűvös, csa­pa­dé­kos, sze­les időre kell ké­szülni, egyes he­lye­ken akár hó is elő­for­dul­hat.

Szélviharral keményít be az időjárás, de nem ez lesz a legrosszabb!

Szélviharral keményít be az időjárás, de nem ez lesz a legrosszabb!

Gyak­ran be­bo­rul az ég, és saj­nos az es­er­nyőkre is szük­ség lesz a kö­vet­kező na­pok­ban.

Gyak­ran be­bo­rul az ég, és saj­nos az es­er­nyőkre is szük­ség lesz a kö­vet­kező na­pok­ban.

Rendkívüli idővel folytatódik a hét, erre készülj az esőn kívül

Rendkívüli idővel folytatódik a hét, erre készülj az esőn kívül

Az erős szél miatt ri­asz­tást adtak ki!

Az erős szél miatt ri­asz­tást adtak ki, a hő­mér­sék­let vi­szont iga­zán meg­le­pően ala­kul. Mit szólsz a 20 fokos me­leg­hez?

Vészjelzést adtak ki: kész elmebaj, milyen idővel folytatódik a hét

Vészjelzést adtak ki: kész elmebaj, milyen idővel folytatódik a hét

Eső, durva szél és nap­sü­tés? A kö­vet­kező na­pok­ban saj­nos igen­csak vál­to­zé­kony időre kell ké­szülni.

Durva hidegfront közelít felénk, itt kell nagyon vigyázni

Durva hidegfront közelít felénk, itt kell nagyon vigyázni

Ki­ad­ták a ri­asz­tást!

Ki­ad­ták a ri­asz­tást, ma erős szél­vi­har bor­zolja to­vább a ke­dé­lye­ket. Esőre is ké­szülni kell!

Ragyogó hírünk van, nagy meglepetést tartogat az időjárás

Ragyogó hírünk van, nagy meglepetést tartogat az időjárás

Egyre több nap­sü­tés­ben lesz ré­szünk.

Egyre több nap­sü­tés­ben lesz ré­szünk, de az erős szél néhol le­hűti a le­ve­gőt. Fel­hők alig lesz­nek az égen.

Jobb, ha felkészülsz, ilyen idő vár ma ránk

Jobb, ha felkészülsz, ilyen idő vár ma ránk

A hű­vö­sebb hét­vége után ma újra ki­tesz ma­gáért az idő­já­rás. Akár 18 fok is lehet nap­köz­ben. Saj­nos a hét többi nap­ján már nem lesz ennyire jó idő.

A hű­vö­sebb hét­vége után ma újra ki­tesz ma­gáért az idő­já­rás. Akár 18 fok is lehet nap­köz­ben. Saj­nos a hét többi nap­ján már nem lesz ennyire jó idő.

Visszatérnek a mínuszok, nem várt erősségű hidegfront közeleg

Visszatérnek a mínuszok, nem várt erősségű hidegfront közeleg

Sok lesz fe­let­tünk a felhő, rá­adá­sul más kel­le­met­len­ség­gel is szá­molni kell. Mu­tat­juk, mire kell ké­szülni!

Ebben nem lesz köszönet, újabb hidegfront tör be az országba

Ebben nem lesz köszönet, újabb hidegfront tör be az országba

Ideje elő­ké­szí­te­ned az es­er­nyőt, mert pén­te­ken bi­zony zá­po­rokra kell ké­szülni az erő­sen sze­les idő­ben.

Lecsap a durva szélvihar, és ezzel még nincs vége!

Lecsap a durva szélvihar, és ezzel még nincs vége!

Az elő­re­jel­zé­sek sze­rint a haj­nali mí­nu­szok­tól egy­előre nem sza­ba­du­lunk, de egyre több­felé kisüt a nap.

A me­te­o­ro­ló­giai elő­re­jel­zé­sek sze­rint a haj­nali mí­nu­szok­tól egy­előre nem sza­ba­du­lunk, de egyre több­felé kisüt a nap.

Vészjelzést kapott az ország, ma lecsap a durva hidegfront

Vészjelzést kapott az ország, ma lecsap a durva hidegfront

Ko­moly le­hű­lésre kell szá­mí­tani, és több kel­le­met­len meg­le­pe­tést is tar­to­gat a kö­vet­kező napok idő­já­rása.

Ko­moly le­hű­lésre kell szá­mí­tani, és több kel­le­met­len meg­le­pe­tést is tar­to­gat a kö­vet­kező napok idő­já­rása.

Ebben nem lesz köszönet, nemsokára lecsap a hidegfront

Ebben nem lesz köszönet, nemsokára lecsap a hidegfront

A köd ve­szé­lyes hely­ze­tet te­remt­het.

A tar­tós, sűrű köd ve­szé­lyes hely­ze­te­ket te­remt­het, emi­att már a ri­asz­tást is ki­ad­ták. Ezek sze­rint még nem jött el a ta­vasz...

Durva hidegfront tart az ország felé, eddig tart a tavaszias idő

Durva hidegfront tart az ország felé, eddig tart a tavaszias idő

Már a ri­asz­tást is ki­ad­ták!

Már a ri­asz­tást is ki­ad­ták, az át­lát­ha­tat­lan köd­től a kö­vet­kező na­pok­ban sem sza­ba­du­lunk.

Kiadták a vészjelzést, több fronton támad az időjárás

Kiadták a vészjelzést, több fronton támad az időjárás

Durva, vi­ha­ros szél­lel és eső­vel jön a hi­deg­front. A nap csak rövid időre bújik elő.

Durva, vi­ha­ros szél­lel és eső­vel jön a hi­deg­front. A nap csak rövid időre bújik elő.

Tudod, mi jön még a ködös, fagyos időben? Meg fogsz lepődni!

Tudod, mi jön még a ködös, fagyos időben? Meg fogsz lepődni!

Van­nak még jó és rossz hí­re­ink a kö­vet­kező napok elő­re­jel­zé­sé­vel kap­cso­lat­ban. Mu­tat­juk, mit hoz a hét­vége!

Van­nak még jó és rossz hí­re­ink a kö­vet­kező napok elő­re­jel­zé­sé­vel kap­cso­lat­ban.

Összecsapnak az elemek, délután keményít be az időjárás

Összecsapnak az elemek, délután keményít be az időjárás

Az erős szél­től még nem sza­ba­du­lunk az elő­re­jel­zé­sek sze­rint. Ugya­n­ak­kor némi nap­sü­tésre azért szá­mí­tani lehet!

Viharos szél miatt adtak ki figyelmeztetést

Viharos szél miatt adtak ki figyelmeztetést

A ta­vasz elő­sze­lét érez­het­jük ma.

A ta­vasz elő­sze­lét érez­het­jük ma. Vi­ha­ros szél­lel ér­kező hi­deg­front halad át a Kár­pát-me­den­cén a hét első nap­ja­i­ban, utána vi­szont kora ta­va­szias idő lesz.

Sűrű köd telepszik az országra, de nem csak ezzel kell ma számolni

Sűrű köd telepszik az országra, de nem csak ezzel kell ma számolni

A haj­nali mí­nu­szok­tól sem sza­ba­du­lunk. Mu­tat­juk, mi jön még az elő­re­jel­zé­sek sze­rint!

A haj­nali mí­nu­szok­tól sem sza­ba­du­lunk. Mu­tat­juk, mi jön még az elő­re­jel­zé­sek sze­rint!

Drámai felvétel a londoni reptérről: Nem tudott leszállni az utasszállító

Drámai felvétel a londoni reptérről: Nem tudott leszállni az utasszállító

A pi­lóta min­dent meg­tett, hogy le­te­gye a ha­tal­mas utas­szál­lí­tót...

A pi­lóta min­dent meg­tett, hogy le­te­gye a ha­tal­mas utas­szál­lí­tót, de a ha­tal­mas szél­ben ez nem si­ke­rült neki.

Dermesztő szél ront ma a helyzeten, itt kell nagyon vigyázni

Dermesztő szél ront ma a helyzeten, itt kell nagyon vigyázni

Akár mí­nusz nyolc fokig is hűl­het a le­vegő hő­mér­sék­lete, reg­gel a sűrű köd ve­szé­lyessé teszi a köz­le­ke­dést.

Akár mí­nusz nyolc fokig is hűl­het a le­vegő hő­mér­sék­lete, reg­gel a sűrű köd ve­szé­lyessé teszi a köz­le­ke­dést.

Durva köddel indul a reggel, aztán nagy meglepetés jön

Durva köddel indul a reggel, aztán nagy meglepetés jön

Van jó hí­rünk is!

A haj­nali mí­nu­szok­tól és az erős szél­től nem sza­ba­du­lunk, de azért van jó hí­rünk is!

Egyre jobban bekeményít az időjárás, itt kell nagyon vigyázni

Egyre jobban bekeményít az időjárás, itt kell nagyon vigyázni

Erős szélre és esőre is ké­szülni kell a hi­deg­ben. A haj­na­lok kü­lö­nö­sen der­mesz­tőek lesz­nek.

Erre készülj, nem a sűrű köd lesz ma a legrosszabb!

Erre készülj, nem a sűrű köd lesz ma a legrosszabb!

Kel­le­met­len meg­le­pe­tésre ké­szülj...

Nem csoda, ha ebben a bo­ron­gós idő­ben semmi ked­ved ki­moz­dulni ott­hon­ról...

Még nincs vége, lecsap a hófúvás és az ónos eső

Még nincs vége, lecsap a hófúvás és az ónos eső

Mu­tat­juk, mi jön még!

Sok­felé kell ha­va­zásra és esőre ké­szülni, rá­adá­sul az erős szél sem kímél min­ket. Mu­tat­juk, mi jön még!

Horrorisztikus képsorokat rögzítettek egy angol reptéren

Horrorisztikus képsorokat rögzítettek egy angol reptéren

Hát­bor­zon­gató él­mény­ben le­he­tett része azok­nak, akik az ang­liai New­castle rep­te­rén lan­dol­tak, vagy onnan in­dult a re­pü­lő­jük a hét­vé­gén.

Hát­bor­zon­gató él­mény­ben le­he­tett része azok­nak, akik az ang­liai New­castle rep­te­rén ke­resz­tül utaz­tak.

Több fronton támad az időjárás, itt kell nagyon vigyázni

Több fronton támad az időjárás, itt kell nagyon vigyázni

A köd ve­szé­lyes hely­ze­te­ket te­remt.

Der­mesz­tően hideg lesz a sze­les idő­ben, rá­adá­sul a sűrű köd ve­szé­lyes hely­ze­te­ket te­remt­het. Mu­tat­juk, mi jön még!

Emelték a riasztás fokozatát: jön a hófúvás, kiakad a hőmérő

Emelték a riasztás fokozatát: jön a hófúvás, kiakad a hőmérő

Erős, vi­ha­ros szélre kell szá­mí­tani, rá­adá­sul haj­nal­ban mí­nusz 13 fokig is hűl­het a le­vegő.

Kiadták a vészjelzést, fagyos esővel jön az újabb havazás

Kiadták a vészjelzést, fagyos esővel jön az újabb havazás

Az erős szél még der­mesz­tőbbé teszi az idő­já­rást, és saj­nos a mí­nu­szok­tól sem sza­ba­du­lunk.

Az erős szél még der­mesz­tőbbé teszi az idő­já­rást, és saj­nos a mí­nu­szok­tól sem sza­ba­du­lunk.

Mi jöhet még? Átláthatatlan a köd, havazás tart az ország felé

Mi jöhet még? Átláthatatlan a köd, havazás tart az ország felé

A reg­ge­lek fa­gyo­san in­dul­nak, az erős szél­ről nem is be­szélve!

A reg­ge­lek fa­gyo­san in­dul­nak, az erős szél pedig még der­mesz­tőbbé teszi a hét­fői idő­já­rást.

Több fronton támad az időjárás, jön az ónos eső

Több fronton támad az időjárás, jön az ónos eső

De jó hí­rünk is van!

A kö­vet­kező napok meg­le­pe­tést is tar­to­gat­nak! A hő­mér­sék­let az elő­re­jel­zé­sek sze­rint egyre ked­ve­zőb­ben ala­kul.

Drámai előrejelzés: Pusztító szél söpör végig az országon

Drámai előrejelzés: Pusztító szél söpör végig az országon

100 km/órás szél­lel ér­ke­zett a meleg!

Vi­ha­ros, néhol 100 km/órás szél­lel ér­ke­zett a meleg hét­főn, és ma is ilyen idő lesz: keddre 16 me­gyére kel­lett fi­gyel­mez­te­tést ki­adni.

Ma lecsap a hidegfront, itt kell nagyon vigyázni

Ma lecsap a hidegfront, itt kell nagyon vigyázni

Sok­felé ké­szül­he­tünk esőre, zá­po­rokra, sőt he­lyen­ként az erős szél még der­mesz­tőbbé teszi az idő­já­rást.

Sok­felé ké­szül­he­tünk esőre, zá­po­rokra, sőt he­lyen­ként az erős szél még der­mesz­tőbbé teszi az idő­já­rást.

Ettől kiakad a hőmérő: rendkívüli időre figyelmeztet a meteorológia

Ettől kiakad a hőmérő: rendkívüli időre figyelmeztet a meteorológia

Ext­rém hi­degre kell ké­szülni, rá­adá­sul több fron­ton is támad az idő­já­rás.

Ext­rém hi­degre kell ké­szülni pén­te­ken, rá­adá­sul több fron­ton is támad az idő­já­rás.

Dupla riasztást kapott az ország, több fronton támad az időjárás

Dupla riasztást kapott az ország, több fronton támad az időjárás

Ha­va­zás és ónos eső ke­se­ríti meg a na­pun­kat a me­te­o­ro­ló­gu­sok sze­rint. Rá­adá­sul nap­köz­ben is ma­rad­hat­nak a mí­nu­szok!

Hóviharral keményít be az időjárás, itt kell nagyon vigyázni

Hóviharral keményít be az időjárás, itt kell nagyon vigyázni

Der­mesztő idő­ben lesz ré­szünk!

A kö­vet­kező na­pok­ban der­mesztő idő­ben lesz ré­szünk, a durva mí­nu­szok­kal is meg kell küz­deni. Mu­tat­juk, mi vár­ható még!

Jön az év legdurvább lehűlése, de nem ez lesz a legrosszabb

Jön az év legdurvább lehűlése, de nem ez lesz a legrosszabb

A der­mesztő mí­nu­szo­kon kívül ha­va­zásra és erős szélre is ké­szülni kell. Mu­tat­juk mire szá­mít­hatsz még!

A der­mesztő mí­nu­szo­kon kívül ha­va­zásra és erős szélre is ké­szülni kell. Mu­tat­juk mire szá­mít­hatsz még!