CÍMKE: 'székelyföld'

Újra támadtak a medvék

Újra támadtak a medvék

A tu­ris­ták lát­vá­nyos­ság­ként gon­dol­nak a med­vékre.

A tu­ris­ták gyak­ran lát­vá­nyos­ság­ként gon­dol­nak az er­dé­lyi med­vékre, és nem szá­mol­nak a ve­szé­lyek­kel.

Medvepánik van Székelyföldön

Medvepánik van Székelyföldön

Két újabb med­ve­tá­ma­dás tör­tént csak ezen a héten.

Két újabb med­ve­tá­ma­dás tör­tént csak ezen a héten, mind­két ál­do­zat kór­házba ke­rült. Van­nak olyan fal­vak, ahol min­den­nap lát­nak med­vét.

Minitornádó söpört végig Székelyföldön - videó

Minitornádó söpört végig Székelyföldön - videó

Ebben az évben szo­kat­la­nul sok tor­nádó je­lent meg Ro­má­ni­á­ban. Ez­út­tal Szé­kely­föl­dön kap­tak len­cse­végre egy lát­vá­nyos mini tor­ná­dót.

Ebben az évben szo­kat­la­nul sok tor­nádó je­lent meg Ro­má­ni­á­ban. Ez­út­tal Szé­kely­föl­dön kap­tak len­cse­végre egy lát­vá­nyos mini tor­ná­dót.

Megmenekülhet a gyilkos medve

Megmenekülhet a gyilkos medve

El­köl­töz­tetné Rozit, a kő­ris­pa­taki anya­med­vét és bo­csait egy bras­sói ál­lat­védő egye­sü­let. Mint is­me­re­tes, az er­dé­lyi Kő­ris­pa­ta­kon Rozi bő egy hete em­bert ölt.

El­köl­töz­tetné Rozit, a kő­ris­pa­taki anya­med­vét és bo­csait egy bras­sói ál­lat­védő egye­sü­let. Mint is­me­re­tes, az er­dé­lyi Kő­ris­pa­ta­kon Rozi egy hete em­bert ölt.

Medvecsempészet?  5-600 euró egy medvebocs ára a Székelyföldön!

Medvecsempészet?  5-600 euró egy medvebocs ára a Székelyföldön!

A múlt heti ha­lá­los med­ve­tá­ma­dás kap­csán a ri­por­te­rek meg­döb­bentő fel­fe­de­zést tet­tek.

Csodák vannak. Mesés drónvideó készült a havas Székelyföldről

Csodák vannak. Mesés drónvideó készült a havas Székelyföldről

A szer­zője az orosz szár­ma­zású Lja­suk Di­mitry, aki a Ti­szá­nál nőtt fel és ma már Bu­da­pes­ten él.

A szer­zője az orosz szár­ma­zású Lja­suk Di­mitry, aki a Ti­szá­nál nőtt fel és ma már Bu­da­pes­ten él.

Most érkezett: magyar vadászra támadt rá egy medve

Most érkezett: magyar vadászra támadt rá egy medve

A férfit kór­házba szál­lí­tot­ták.

A paksi va­dász Szé­kely­földre ment va­dászni, ám az er­dő­ben nem várt állat tá­madt rá. Egy medve se­be­sí­tette meg az arcán és a vál­lán.

Óriási az öröm a székelyeknél, kitömték a bukaresti sztárcsapatot

Óriási az öröm a székelyeknél, kitömték a bukaresti sztárcsapatot

Videó a gó­lok­ról és az ün­nep­lés­ről! Tör­té­nelmi győ­zel­met ara­tott a Sepsi OSK a Steaua jog­utódja ellen.

Kiengedték a kórházból a medvetámadás áldozatát

Kiengedték a kórházból a medvetámadás áldozatát

Medve tá­madt meg Szé­kely­föl­dön egy paksi va­dászt.

Medve tá­madt meg Szé­kely­föl­dön egy paksi va­dászt, aki en­ge­dé­lye­zett vad­disz­nó­va­dá­sza­ton vett részt a Har­gita me­gyei Ko­bátfa kö­zeli er­dő­ben. A va­dász ki­lenc tár­sá­val és egy szé­kely­ud­var­he­lyi va­dás­szal járta az erdőt va­sár­nap.

Nagy veszélyben vannak a lakók, de nem tudják kiüríteni a környéket

Nagy veszélyben vannak a lakók, de nem tudják kiüríteni a környéket

Az em­be­rek egy­sze­rűen úgy dön­töt­tek, hogy nem moz­dul­nak.

Az em­be­rek egy­sze­rűen úgy dön­töt­tek, hogy nem moz­dul­nak.

Miért ment el a román kormányfő józan esze?

Miért ment el a román kormányfő józan esze?

Tö­me­ges ki­vég­zés­sel fe­nye­gette meg a ro­má­niai ma­gya­ro­kat Mihai Tu­dose.

Tö­me­ges ki­vég­zés­sel fe­nye­gette meg a ro­má­niai ma­gya­ro­kat Mihai Tu­dose román mi­nisz­ter­el­nök, ha ki­füg­gesz­tik a ma­gyar vagy a szé­kely zász­lót.

Berendelték a külügyminisztériumba a román nagykövetet a kormányfő miatt

Berendelték a külügyminisztériumba a román nagykövetet az akasztásos beszéd miatt

Bu­da­pest el­ítéli Mihai Tu­dose mi­nisz­ter­el­nök­nek a ma­gya­rok­kal kap­cso­la­tos be­szé­dét.

Magyar politikussal így még nem törölték fel a padlót... Csúnyán megjárta a Jobbik elnöke

Magyar politikussal így még nem törölték fel a padlót... Csúnyán megjárta a Jobbik elnöke

Csú­nyán le­aláz­ták...

Vona Gábor mond­hatni helybe ment a po­fo­nért, Szé­kely­földre. Csú­nyán le­aláz­ták, nem kér­tek be­lőle...

Esőben, szélben, az autonómiáért tüntettek a székelyek. Katalán zászló is volt...

Esőben, szélben, az autonómiáért tüntettek a székelyek. Katalán zászló is volt...

Eu­ró­pá­ban "meg­moz­dult a föld" - írták a tün­te­tés ki­ált­vá­nyá­ban.

Eu­ró­pá­ban "meg­moz­dult a föld", egyre több régió, vagy ön­álló ál­lam­mal nem ren­del­kező kö­zös­ség fe­jezi ki az ön­ren­del­ke­zés iránti aka­ra­tát - írták a tün­te­tés ki­ált­vá­nyá­ban.

Leszámolnak a silány kürtőskalácsokkal

Leszámolnak a silány kürtőskalácsokkal

Leszámolnak a silány kürtőskalácsokkal

Lejár a 200 fo­rin­tos, gagyi kür­tős­ka­lá­csok ideje!

Lejár a 200 fo­rin­tos, gagyi kür­tős­ka­lá­csok ideje! Az ag­rár­tárca új sza­bá­lyo­zása nem ked­vez már az ócska, sok­szor kür­tős­ka­lács­nak alig ne­vez­hető édes­sé­gek pi­a­cá­nak.

A Ku-Klux-Klan módszereit vetik be a székelyek ellen

A Ku-Klux-Klan módszereit vetik be a székelyek ellen

A Ku Klux Klán módszereit vetik be a székelyek ellen

Fo­gyasz­tó­védő-kom­man­dók azt vizs­gál­ják a há­rom­széki cé­gek­nél: ki, ho­gyan be­szél ro­má­nul.

Arról ér­te­sült Tamás Sán­dor, a Ko­vászna me­gyei ön­kor­mány­zat el­nöke, hogy fo­gyasz­tó­védő-kom­man­dók jár­ják a há­rom­széki cé­ge­ket. Azt vizs­gál­ják, ki ho­gyan be­szél ro­má­nul.

Halálos tragédia Székelyföldön: villám csapott a fiúba

Halálos tragédia Székelyföldön: villám csapott a fiúba

A hely­szí­nen éle­tét vesz­tette.

A fi­a­tal fiú épp csa­lád­já­val dol­go­zott egy kö­zeli ka­szá­lón, ami­kor hir­te­len ha­tal­mas vihar ke­re­ke­dett, egy vil­lám pedig egye­ne­sen be­le­csa­pott a tes­tébe.

A román elnök üdvöskéje is támogatta a Székelyföld-térképeket

A román elnök üdvöskéje is támogatta a Székelyföld-térképeket

A román elnök üdvöskéje is támogatta a Székelyföld-térképeket

Nincs is na­gyobb derű ennél.

Nincs is na­gyobb derű annál, mint ami­kor ki­de­rül: a román ál­lamfő egy­kori üd­vös­kéje mi­nisz­ter­ként tá­mo­gatta a ma au­to­no­mis­tá­nak ki­ki­ál­tott Szé­kely­föld-tér­ké­pek ki­adá­sát.

Búvárok keresik az osztálykirándulásról eltűnt gyereket

Búvárok keresik az osztálykirándulásról eltűnt gyereket

Teg­nap este ér­ke­zett a hír az MTI-hez, hogy egy 14 éves fiú el­tűnt a szé­kely­földi Szent Anna tónál.