CÍMKE: 'szegénység'

Meglepő, mit mutatott meg négyéves kislányának Caramel

Meglepő, mit mutatott meg négyéves kislányának Caramel

A nép­szerű éne­kes és fe­le­sége, Szilvi tu­da­to­san ne­ve­lik Szofit.

Megrendítő fotó: ez történt Horváth Tamás egykori otthonával

Megrendítő fotó: ez történt Horváth Tamás egykori otthonával

Si­ral­ma­san néz ki a ház, ahol ne­vel­ke­dett. Ő mégis büsz­kén vál­lalja. Azt is el­mondta, miért.

FRISS HÍREK

Szívszorító vallomás, Antal Imre sírját sem láthatja szűkölködő örököse

Szívszorító vallomás, Antal Imre sírját sem láthatja szűkölködő örököse

Jenei Jó­zsef be­teg­ség­gel és anyagi gon­dok­kal küzd.

Jenei Jó­zsef be­teg­ség­gel és anyagi gon­dok­kal küzd. Na­gyon két­ségbe van esve.

Szűcs Judith édesanyjának 36 terhessége volt

Szűcs Judith édesanyjának 36 terhessége volt

Ha­ma­ro­san hat­van­hat éves lesz Szűcs Ju­dith, aki úgy gon­dolja, el­jött az ideje vissza­te­kin­teni a múltra.

Ha­ma­ro­san hat­van­hat éves lesz Szűcs Ju­dith, aki úgy gon­dolja, el­jött az ideje vissza­te­kin­teni a múltra.

Megrendítő vallomást tett Caramel: kilátástalannak tűnt az élete

Megrendítő vallomást tett Caramel: kilátástalannak tűnt az élete

A ci­gány­sor­ról küz­dötte fel magát az éne­kes.

A ci­gány­sor­ról küz­dötte fel magát az éne­kes, aki­ben szinte senki sem hitt.

Kiverte a biztosítékot Kim Kardashian: most már úgy tesz, mintha szegény volna

Kiverte a biztosítékot Kim Kardashian: most már úgy tesz, mintha szegény volna

Kim Kar­das­hian és Kanye West hir­te­len nem akar fel­vágni a 350 mil­lió dol­lá­ros va­gyo­ná­val.

Szívszorító vallomás: fájdalmas gyerekkoráról vallott Liptai Claudia

Szívszorító vallomás: fájdalmas gyerekkoráról vallott Liptai Claudia

A mű­sor­ve­zető épp egy me­se­beli szi­ge­ten nya­ral a csa­lád­já­val.

A mű­sor­ve­zető épp egy me­se­beli szi­ge­ten nya­ral.

Megható, rászorulóknak adja a ruháit Zimány Linda!

Megható, rászorulóknak adja a ruháit Zimány Linda!

Má­so­kat is jó­tettre buz­dít.

A mo­dell ked­ves gesz­tus­sal pró­bálja szebbé tenni azok ün­ne­pét, akik nem en­ged­he­tik meg ma­guk­nak, hogy szép hol­mi­kat vá­sá­rol­ja­nak.

Nem volt pénze, sírt a mélyszegénység miatt a magyar énekes

Nem volt pénze, sírt a mélyszegénység miatt a magyar énekes

Ne­gye­dik gyer­me­kü­ket vár­ják.

Az éne­kes és fe­le­sége ne­gye­dik gyer­me­kü­ket vár­ják. El­mondta, hogy iga­zá­ból három gye­re­ket sze­ret­tek volna.

Hazugság, hogy a magyar nyugdíjasok elszegényednek

Hazugság, hogy a magyar nyugdíjasok elszegényednek

Az el­len­zéki média a ma­gyar nyug­dí­ja­sok el­sze­gé­nye­dé­sé­vel ri­o­gat, de a té­nyek mást mu­tat­nak.

Az el­len­zéki média a ma­gyar nyug­dí­ja­sok el­sze­gé­nye­dé­sé­vel ri­o­gat, de a té­nyek mást mu­tat­nak. Az Eu­ró­pai Uni­ó­ban élő nyug­dí­ja­sok 14 szá­za­léka van ki­téve a sze­gény­ség koc­ká­za­tá­nak, Ma­gyar­or­szá­gon ez az arány mind­össze 9 szá­za­lék. Ezzel az adat­tal az uniós tag­or­szá­gok él­me­ző­nyé­ben va­gyunk.

Megrázó dolog derült ki a várandós Balássy Bettyről

Megrázó dolog derült ki a várandós Balássy Bettyről

Ezt ke­ve­sen gon­dol­ták volna a har­ma­dik gyer­me­két váró éne­kes­nő­ről. Nem túl­zás, hogy meg­járta a pok­lot...

Ezt ke­ve­sen gon­dol­ták volna a har­ma­dik gyer­me­két váró éne­kes­nő­ről. Nem túl­zás, hogy meg­járta a pok­lot...

Újabb magyar híresség árulja a használt ruháit

Újabb magyar híresség árulja a használt ruháit

Mo­ha­med Fa­tima áru­sít.

Mo­ha­med Fa­tima akár a fel­lé­pé­seit is le­mondja, de meg­tartja az áru­sí­tást.

Az átvert ügyfelek bosszúja: tönkretennék Klapka lányát!

Az átvert ügyfelek bosszúja: tönkretennék Klapka lányát!

Az Arany­em­ber ko­rábbi kétes üz­le­tei során töb­ben el­vesz­tet­ték min­de­nü­ket, most jogos jus­su­kat akar­ják.

Ezért váltott szakmát a magyar sztárénekesnő

Ezért váltott szakmát a magyar sztárénekesnő

Mar­cel­l­ina csa­ládja, ami­kor gyer­mek volt, sze­gény­ség­ben élt. A ti­zen­négy éves kis­lány­nak vi­szont fel­lé­pésre kel­lett menni, de nem volt hozzá ru­hája.

Mar­cel­l­ina csa­ládja, ami­kor gyer­mek volt, sze­gény­ség­ben élt. A ti­zen­négy éves kis­lány­nak vi­szont fel­lé­pésre kel­lett menni, de nem volt hozzá ru­hája. Mivel nem volt var­ró­gé­pük sem, így saját két ke­zé­vel, ol­csón vett anyag­ból meg­varrta élete első szín­padi öl­tö­zé­két.

Lópici Gáspár drámai vallomása: Egy vállalkozó tett földönfutóvá

Lópici Gáspár drámai vallomása: Egy vállalkozó tett földönfutóvá

Senki nem kér­dezte meg, ho­gyan jut­ha­tott idáig...

Senki nem kér­dezte meg, ho­gyan jut­ha­tott idáig egy egy­kor ren­ge­te­get for­gató és szá­mos szín­da­rab­ban ját­szó le­genda.

Váratlan fordulat Lópici Gáspár ügyében, megváltozhat az élete!

Váratlan fordulat Lópici Gáspár ügyében, megváltozhat az élete!

Egy jó­aka­ró­já­nak kö­szön­he­tően egy csa­pásra jóra for­dul­hat a sorsa.

Egy jó­aka­ró­já­nak kö­szön­he­tően egy csa­pásra jóra for­dul­hat a sorsa.

Kasza Tibi élete legsötétebb időszakáról vallott!

Kasza Tibi élete legsötétebb időszakáról vallott!

A hí­res­ség nehéz éve­ket élt át.

A hí­res­ség nehéz éve­ket élt át, ami­kor ke­nyérre sem fu­totta, mégis bol­dog volt.

Ezt megkönnyezed: szegény magyarokat karolnak fel Messiék

Ezt megkönnyezed: szegény magyarokat karolnak fel Messiék

A Barca ér­té­kes erek­lyét aján­lott fel.

A Bar­ce­lona ér­té­kes erek­lyét aján­lott fel. A sze­gény ma­gya­rok­nak egy életre meg­vál­toz­hat a sor­suk.

Nyíltan harcol, a romák királyával száll szembe Oláh Gergő!

Nyíltan harcol, a romák királyával száll szembe Oláh Gergő!

Üres sza­vak he­lyett a tet­tek­ben hisz.

Az éne­kes a maga mód­ján veszi fel a har­cot a sze­gény­ség­gel és az éhe­zés­sel, az üres sza­vak he­lyett a tet­tek­ben hisz.

Ehhez pofa kell, Messi esküvője ezért förtelmes

Ehhez pofa kell, Messi esküvője ezért förtelmes

Tö­ké­le­tes mon­dat­tal jel­le­mez­ték.

Tö­ké­le­tes mon­dat­tal jel­le­mezte Li­onel Messi kö­zelgő es­kü­vő­jét egy ar­gen­tin tar­to­má­nyi tiszt­vi­selő.

Belehalt a szegénységbe Gáspár Laci édesapja!

Belehalt a szegénységbe Gáspár Laci édesapja!

A gyer­mek­kora ne­héz­sé­gek közt telt.

A hí­res­ség gyer­mek­kora ne­héz­sé­gek közt, nél­kü­lö­zés­ben telt, ez pedig a csa­ládi éle­tére is ki­ha­tás­sal volt.