CÍMKE: 'szavazás'

A magyar közösségért szavazott a 100 éves erdélyi asszony

A magyar közösségért szavazott a 100 éves erdélyi asszony

100 éves va­gyok, de min­den sza­va­zásra el­me­gyek, és a tá­mo­gató íve­ket is min­dig alá­írom - mondta.

Elsöprő siker: fölényesen nyerte a Fidesz-KDNP az EP-választást

Elsöprő siker: fölényesen nyerte a Fidesz-KDNP az EP-választást

Ilyen sokan eu­ró­pai vá­lasz­tá­son még nem tá­mo­gat­tak kor­mány­pár­tot!

5,4 százalékon az RMDSZ az exit poll szerint, Macron vesztett

5,4 százalékon az RMDSZ az exit poll szerint, Macron vesztett

Jóval ke­ve­sebb kép­vi­se­lője lehet az Eu­ró­pai Nép­párt­nak.

Jóval ke­ve­sebb kép­vi­se­lője lehet az Eu­ró­pai Nép­párt­nak.

30,52% a részvételi arány 15 órakor

30,52% a részvételi arány 15 órakor

A Nem­zeti Vá­lasz­tási Iroda ada­tai sze­rint a sza­va­zásra jo­go­sul­tak 30,52 %-a adta le a sza­va­za­tát 15 óráig. Ez a szám jóval több mint 5 évvel ez­előtt és több, mint 2009-ben.

A Nem­zeti Vá­lasz­tási Iroda ada­tai sze­rint a sza­va­zásra jo­go­sul­tak 30,52 %-a adta le a sza­va­za­tát 15 óráig. Ez a szám jóval több mint 5 évvel ez­előtt és több, mint 2009-ben.

24,01 százalék volt a részvételi arány 13 órakor

24,01 százalék volt a részvételi arány 13 órakor

A Nem­zeti Vá­lasz­tási Iroda leg­fris­sebb ada­tai sze­rint 13:00-ig a sza­va­zásra jo­go­sul­tak 24,01 %-a ment el sza­vazni.

A Nem­zeti Vá­lasz­tási Iroda leg­fris­sebb ada­tai sze­rint 13:00-ig a sza­va­zásra jo­go­sul­tak 24,01 %-a ment el sza­vazni.

Délig lehet mozgóurnát kérni - megkezdődött a szavazás

Délig lehet mozgóurnát kérni - rendben megkezdődött a szavazás

Ki­nyi­tot­tak a ma­gyar sza­va­zó­he­lyi­sé­gek, 10 277 sza­va­zó­kör­ben vár­nak este 7 óráig.

Ketyeg az óra, már csak pár órád van átjelentkezni a szavazáshoz

Ketyeg az óra, már csak pár órád van átjelentkezni a szavazáshoz

Szerda reg­ge­lig 77 034-en je­lez­ték, hogy nem a la­kó­he­lyü­kön akar­nak sza­vazni.

Instagramos szavazást indított a tini, öngyilkos lett az eredmény miatt

Instagramos szavazást indított a tini, öngyilkos lett az eredmény miatt

A 16 éves lány arról in­dí­tott sza­va­zást, hogy meg­ölje-e magát. Mivel az ige­nek győz­tek, ő le is ug­rott egy ház te­te­jé­ről.

Orbán Viktor: Brüsszel el akarja venni a gazdák pénzét

Orbán Viktor: Brüsszel el akarja venni a gazdák pénzét

Brüs­szel a gaz­dák pén­zé­nek egy ré­szét el akarja venni és oda akarja adni a mig­rán­sok tá­mo­ga­tá­sára, amit meg kell aka­dá­lyozni.

Brüs­szel a gaz­dák pén­zé­nek egy ré­szét el akarja venni és oda akarja adni a mig­rán­sok tá­mo­ga­tá­sára, amit meg kell aka­dá­lyozni - mondta a mi­nisz­ter­el­nök Fejér me­gyei Me­ző­fal­ván, a III. NAK szán­tó­földi napok és ag­rár­gép­show ren­dez­vé­nyén.

Nem adjuk át a határőrizetet a Frontexnek

Nem adjuk át a határőrizetet a Frontexnek

Múlt hét csü­tör­tö­kön meg­ál­la­pod­tak a közös határ- és part­vé­delmi ügy­nök­ség meg­erő­sí­té­sé­ről.

Múlt hét csü­tör­tö­kön az Eu­ró­pai Unió társ­jog­al­kotó in­téz­mé­nyei meg­ál­la­pod­tak a közös határ- és part­vé­delmi ügy­nök­ség (Fron­tex) meg­erő­sí­té­sé­ről.

Komoly előrelépés, nagy lehetőség előtt áll Szoboszlai Dominik

Komoly előrelépés, nagy lehetőség előtt áll Szoboszlai Dominik

Már­cius leg­jobbja lehet.

A 18 éves ma­gyar fo­ci­sztárra is lehet sza­vazni a Red Bull Salz­burg által már­cius hónap leg­jobb­ja­i­nak tar­tott já­té­ko­sok lis­tá­ján.

Meglepetés, ilyen még nem történt Gulácsi Péterrel

Meglepetés, ilyen még nem történt Gulácsi Péterrel

A ka­pusé a 21. Ma­gyar Arany­labda.

Az RB Le­ip­zig ka­pu­sáé a 21. Ma­gyar Arany­labda. Ezen a téren is Ki­rály Gábor nyom­do­ka­iba lé­pett vá­lo­ga­tot­tunk né­met­or­szági lé­gi­ósa.

Döntés Salzburgban, itt a rég várt nagy hír Szoboszlairól

Döntés Salzburgban, itt a rég várt nagy hír Szoboszlairól

El­söprő győ­zel­met ara­tott. Csa­pat­tár­sa­i­nak esé­lyük sem volt a 18 éves ma­gyar szu­per­te­het­ség ellen.

El­söprő győ­zel­met ara­tott. Csa­pat­tár­sa­i­nak esé­lyük sem volt a 18 éves ma­gyar szu­per­te­het­ség ellen.

Te a nyári, vagy a téli időszámítást választanád?

Te a nyári, vagy a téli időszámítást választanád?

Va­sár­nap haj­nal­ban egy órát el­vesz­nek tő­lünk. So­kak­nak elege van már az évi két­szeri ál­lít­ga­tás­ból, de mi lesz ha ez meg­szű­nik?

Va­sár­nap haj­nal­ban egy órát el­vesz­nek tő­lünk. So­kak­nak elege van már az évi két­szeri ál­lít­ga­tás­ból, de mi lesz ha ez meg­szű­nik? Me­lyik idő­szá­mí­tás ma­rad­jon?

Megrémültek a németek, átírták a szavazást

Megrémültek a németek, átírták a szavazást

Az utolsó pil­la­nat­ban vál­toz­tat­ták meg a nép­párti kép­vi­se­lők, hogy miről sza­vaz­za­nak teg­nap.

A több­órás ülés köz­ben a német nép­pár­tiak meg­tud­ták, hogy Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök­nél ott a már alá­írt ki­lépő nyi­lat­ko­zat.

Döntöttek a szurkolók, ennyi szerepet adnának Dzsudzsák Balázsnak

Döntöttek a szurkolók, ennyi szerepet adnának Dzsudzsák Balázsnak

Már­cius 21-én Sz­lo­vá­kia, három nap­pal ké­sőbb Hor­vát­or­szág ellen ját­szik Eb-se­lej­te­zőt a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott.

Orbánt támogatják a németek

Orbánt támogatják a németek

A Die Welt mé­rése sze­rint Orbán Vik­tor ja­vas­la­tát he­lyes­lik az ol­va­sók.

A ma­gyar kor­mányfő ja­va­solta a sc­hen­geni öve­zet bel­ügy­mi­nisz­teri ta­ná­csá­nak fel­ál­lí­tá­sát. Erről sza­va­zást in­dí­tott a Die Welt. A lap ol­va­só­i­nak 82 szá­za­léka az or­báni ja­vas­la­tot tá­mo­gatja.

Deutsch Tamás: A magyar baloldal bármire képes a hatalomért

Deutsch Tamás: A magyar baloldal bármire képes a hatalomért

A tö­me­ge­sen ide­ér­kező em­be­rek nem in­teg­rá­lódni fog­nak, hanem szi­get­szerű kö­zös­sé­ge­ket fog­nak lét­re­hozni.

Nem elírás, ez lett 2019 madara

Nem elírás, ez lett 2019 madara

Min­den évben sza­va­zás­sal dön­tik el, hogy me­lyik le­gyen az év ma­dara.

A Ma­gyar Ma­dár­tani és Ter­mé­szet­vé­delmi Egye­sü­let 1979-ben in­dí­totta el az Év ma­dara prog­ra­mot. Min­den évben sza­va­zás­sal dön­tik el, hogy me­lyik madár le­gyen az Év ma­dara.

Budapest lett a legjobb európai úti cél

Budapest lett a legjobb európai úti cél

A ma­gyar fő­vá­ros 62 128 sza­va­zat­tal az 1. he­lyen vég­zett a Euro­pean Best Dest­i­na­tions (EBD) 2019. ja­nuár 15-étől feb­ruár 5-én délig tar­tott sza­va­zá­sán!

A ma­gyar fő­vá­ros 62 128 sza­va­zat­tal az 1. he­lyen vég­zett a Euro­pean Best Dest­i­na­tions sza­va­zá­sán!

Óriási sikert ért ért el a magyar rockbanda

Óriási sikert ért ért el a magyar rockbanda

Több száz dal kö­zött vég­zett elő­kelő he­lyen a ma­gyar banda szer­ze­mé­nye.

Több száz dal kö­zött vég­zett elő­kelő he­lyen a ma­gyar banda szer­ze­mé­nye. Még a Lordi győz­tes dala is rosszab­bul sze­re­pelt a sza­va­zá­son.

Theresa May ismét eltolhatja a Brexitről szóló szavazást

Theresa May ismét eltolhatja a Brexitről szóló szavazást

A brit Te­leg­raph ír erről.

A Te­leg­raph ír arról, hogy a brit mi­nisz­ter­el­nök vár­ha­tóan ismét el­ha­lasztja a par­la­menti sza­va­zást a végső Bre­xit-meg­ál­la­po­dás­ról.

Emelkedik az ápolási díj, bevezetik a gyermekek otthongondozási díját

Emelkedik az ápolási díj, bevezetik a gyermekek otthongondozási díját

Töb­bek kö­zött erről is dön­tött az Or­szág­gyű­lés szer­dán.

Töb­bek kö­zött erről is dön­tött az Or­szág­gyű­lés.

Az EP megszavazta a humanitárius vízum bevezetéséről szóló jelentést

Az EP megszavazta a humanitárius vízum bevezetéséről szóló jelentést

Az Eu­ró­pai Par­la­ment meg­sza­vazta a mig­rán­sok le­gá­lis uniós be­uta­zási ke­re­teit rög­zítő je­len­tést.

Brexit: mekkora káosz lesz Angliában?

Brexit: mekkora káosz lesz Angliában?

Fel­gyor­sul­tak az ese­mé­nyek a bri­tek ki­vá­lása ügyé­ben...

Fel­gyor­sul­tak az ese­mé­nyek a bri­tek ki­vá­lása ügyé­ben, el­vi­leg ked­den sors­döntő sza­va­zás jön. Úgy tűnik, nem lesz meg a sza­va­za­tok több­sége a "ren­de­zett" ki­vá­lás el­fo­ga­dá­sá­hoz.

Orbán Viktor: Fontos és jó törvényt alkottunk

Orbán Viktor: Fontos és jó törvényt alkottunk

Így fo­gal­ma­zott Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök az Or­szág­ház­ban, mi­u­tán a kép­vi­se­lők meg­sza­vaz­ták a munka tör­vény­könyve mó­do­sí­tá­sát.

Így fo­gal­ma­zott új­ság­írók­nak Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök az Or­szág­ház­ban, mi­u­tán a kép­vi­se­lők meg­sza­vaz­ták a munka tör­vény­könyve mó­do­sí­tá­sát, amely tar­tal­mazza egye­bek mel­lett a mun­ka­idő-be­osz­tás ön­kén­tes meg­vál­toz­ta­tá­sá­nak és az ön­ként vál­lalt túl­mun­ká­nak a le­he­tő­sé­gét.

Ő váltja a vezető pozícióban Angela Merkelt

Ő váltja a vezető pozícióban Angela Merkelt

A Ke­resz­tény­de­mok­rata Unió 1001 de­le­gáltja meg­sza­vazta a CDU új párt­el­nö­két.

A Ke­resz­tény­de­mok­rata Unió 1001 de­le­gáltja meg­sza­vazta a CDU új párt­el­nö­két.

Sordöntő kérdésről szavazhat Angela Merkel pártja

Sordöntő kérdésről szavazhat Angela Merkel pártja

A mig­rá­ciós pak­tum lehet a téma.

Jens Spahn az egyik leg­esé­lye­sebb je­lölt arra, hogy be­töltse Ang­ela Mer­kel meg­üre­sedő he­lyét a kor­mányzó CDU párt­el­nöki po­zí­ci­ó­já­ban.

Merkel ma távozik, ők a lehetséges utódok

Merkel ma távozik, ők a lehetséges utódok

A német kan­cel­lár ok­tó­ber­ben je­len­tette be, hogy nem kíván újra in­dulni pártja el­nöki tiszt­sé­géért. Ma a kong­resszus 1001 de­le­gáltja dönt arról, hogy ki kö­veti a Mut­tit a párt élén.

A német kan­cel­lár ok­tó­ber­ben je­len­tette be, hogy nem kíván újra in­dulni pártja el­nöki tiszt­sé­géért. Ma a kong­resszus 1001 de­le­gáltja dönt arról, hogy ki kö­veti a Mut­tit a párt élén.

Gesztesi nem bír magával: Így szívatja Pintér Tibort

Gesztesi nem bír magával: Így szívatja Pintér Tibort

Minek az em­ber­nek el­len­ség, ha ilyen ba­rá­tai van­nak? Nagy­ban megy a zri­ká­lás az esti élő­show előtt.

Minek az em­ber­nek el­len­ség, ha ilyen ba­rá­tai van­nak? Nagy­ban megy a zri­ká­lás az esti élő­show előtt.

Ilyen még nem volt: Rajongóikra bízták a döntést Ördög Nóráék

Ilyen még nem volt: Rajongóikra bízták a döntést Ördög Nóráék

El­ké­pesztő tö­me­get moz­ga­tott meg Ördög Nóra, aki a csa­lád összes nyil­vá­nos fó­ru­mát egy­szerre iz­zí­totta.

El­ké­pesztő tö­me­get moz­ga­tott meg Ördög Nóra, aki a csa­lád összes nyil­vá­nos fó­ru­mát egy­szerre iz­zí­totta.

Ők az év legjobbjai a hazai zenében

Ők az év legjobbjai a hazai zenében

Idén har­ma­dik al­ka­lom­mal gyűlt össze a hazai zenei élet színe-java.

Idén har­ma­dik al­ka­lom­mal gyűlt össze a hazai zenei élet színe-java, hogy részt ve­gye­nek az év leg­na­gyobb zenei ese­mé­nyén. Ők a leg­job­bak!

Elfogadta a parlament a Stop Soros törvénycsomagot

Elfogadta a parlament a Stop Soros törvénycsomagot

Mó­do­sult a me­ne­dék­jogi tör­vény is.

Bün­tető tör­vény­könyvi (Btk.) tény­ál­lás lesz az il­le­gá­lis be­ván­dor­lás elő­se­gí­tése, tá­mo­ga­tása.

Végre kiderül, melyik az Év fürdője!

Végre kiderül, melyik az Év fürdője!

Két­száz hazai fürdő van ver­seny­ben a cí­mért. Eddig 80 ezren sza­vaz­tak, de az előző évek ta­pasz­ta­lata az, hogy au­gusz­tus­ban ér­té­kel­nek a leg­töb­ben, ez alap­ján dől el a vég­le­ges sor­rend.

Két­száz hazai fürdő van ver­seny­ben a cí­mért. Eddig 80 ezren sza­vaz­tak, de most jön az igazi hajrá! Több ka­te­gó­ri­á­ban is ered­ményt hir­det­nek majd.

Made in China: készülnek Trump 2020-as választási kellékei

Made in China: készülnek Trump 2020-as választási kellékei

Az "Ame­rica First" jel­mon­dat a jö­vő­ben már ke­vésbé lesz hi­te­les...

Óriási siker: Újra győzött a magyar tánccsapat

Óriási siker: Újra győzött a magyar tánccsapat

El­ké­pesztő fö­lénnyel győz­tek.

El­ké­pesztő fö­lénnyel lett "vi­lág­baj­nok" Szűcs Zol­tán tánc­csa­pata a brit te­het­ség­ku­tató kö­zön­ség­sza­va­zá­sán. Ők let­tek min­den idők leg­jobb­jai.

Szlovénia szavaz és ma megszabadulhat a szocialistáitól...

Szlovénia szavaz és ma megszabadulhat a szocialistáitól...

Ha ez így lesz, előbb-utóbb akár a V4-ek is erő­söd­het­nek egy új tag­gal...

Ha ez így lesz, előbb-utóbb akár a V4-ek is erő­söd­het­nek egy új tag­gal...

Szép csendben óriási bejelentést tett Berki Krisztián

Szép csendben óriási bejelentést tett Berki Krisztián

Van­nak dol­gok...

Van­nak dol­gok, amik mel­lett az öröm­má­mor kö­ze­pette sem sza­bad szót­la­nul el­menni. Ilyen pél­dául az izom­ce­leb el­ej­tett fél­mon­data!

Több ellenzéki párt vezetője is lemondott

Több ellenzéki párt vezetője is lemondott

Vona Gábor, Had­házy Ákos, az Együtt és az MSZP el­nök­sége is tá­voz­hat.

Vona Gábor, Had­házy Ákos, az Együtt és az MSZP el­nök­sége is fel­aján­lotta le­mon­dá­sát az el­vesz­tett vá­lasz­tás éj­sza­ká­ján.

Nézd vissza A Nagy Duett győztes produkcióját

Nézd vissza A Nagy Duett győztes produkcióját

A sztár­pár pro­duk­ci­ója után per­ce­kig zú­gott a taps a TV2 stú­di­ó­já­ban. Be is húz­ták az első adást.

A sztár­pár pro­duk­ci­ója után per­ce­kig zú­gott a taps a TV2 stú­di­ó­já­ban. Be is húz­ták az első adást.

Így áll most az országos lista: 80,76 százalékos feldolgozottság

Így áll most az országos lista: 80,76 százalékos feldolgozottság

A sza­va­za­tok 80,76 szá­za­lé­kos fel­dol­go­zott­sá­gá­nál a párt­lis­tákra le­adott sza­va­za­tok száma a kö­vet­kező:

Képregénnyel ütötte el az időt a Bocskai úton az utolsó szavazó

Képregénnyel ütötte el az időt a Bocskai úton az utolsó szavazó

A Bocs­kai is­ko­lá­nál sor­szá­mot kap­tak.

A Bocs­kai is­ko­lá­nál sor­szá­mot kap­tak, akik este 7 óra­kor még vá­ra­koz­tak.

Toronymagas Fidesz-győzelem, 91,65 százalékos feldolgozottság mellett

Toronymagas Fidesz-győzelem, 91,65 százalékos feldolgozottság mellett

Így áll az or­szá­gos lista.

Így áll 91,65 szá­za­lé­kos fel­dol­go­zott­ság mel­lett az or­szá­gos lista.

Lezárult a szavazás, de mutatjuk, meddig nem várható eredmény

Lezárult a szavazás, de mutatjuk, meddig nem várható eredmény

Je­len­leg Lon­don­ban és Új­bu­dán a leg­hosszabb a vá­ra­ko­zók sora.

Je­len­leg Lon­don­ban és Új­bu­dán a leg­hosszabb a vá­ra­ko­zók sora. A XI. ke­rü­let­ben "tra­gi­kus" a hely­zet, annak el­le­nére, hogy három te­rem­ben sza­vaz­tat­nak.

Hivatalosan véget ért a szavazás, aki sorban áll, még leadhatja a voksát

Hivatalosan véget ért a szavazás, aki sorban áll, még leadhatja a voksát

Este 7 óra­kor hi­va­ta­lo­san be­fe­je­ző­dött a sza­va­zás.

Este 7 óra­kor hi­va­ta­lo­san be­fe­je­ző­dött a sza­va­zás.

Így szavazott Dzsudzsák Balázs Abu-Dzabiban

Így szavazott Dzsudzsák Balázs Abu-Dzabiban

Győ­ze­lem után jött az iksz.

Győ­ze­lem után jött az iksz. Fo­ci­vá­lo­ga­tot­tunk csa­pat­ka­pi­tá­nya büsz­kén posz­tolta a fotót.

Ennyien mentek el szavazni 17 óráig, 63 százalék már voksolt

Ennyien mentek el szavazni 17 óráig, 63 százalék már voksolt

63,21 szá­za­lék ment el sza­vazni.

A vá­lasz­tásra jo­go­sul­tak 63,21 szá­za­léka ment el sza­vazni 17 óráig.

Kígyózó sorok a budapesti szavazóköröknél

Kígyózó sorok a budapesti szavazóköröknél

Több he­lyen is várni kell.

Bu­da­pes­ten több he­lyen is vá­ra­kozni kell a sza­va­zásra.

Itt az eredmény: közel 54 százalékos a részvételi arány három órakor

Itt az eredmény: közel 54 százalékos a részvételi arány három órakor

A vá­lasz­tásra jo­go­sul­tak 53,64 szá­za­léka ment már el sza­vazni.

A vá­lasz­tásra jo­go­sul­tak 53,64 szá­za­léka ment már el sza­vazni.

Itt a legújabb adat: csaknem 30 százalékos a részvételi arány

Itt a legújabb adat: csaknem 30 százalékos a részvételi arány

A vá­lasz­tásra jo­go­sul­tak 29,93 szá­za­léka sza­va­zott 11 óráig.

A vá­lasz­tásra jo­go­sul­tak 29,93 szá­za­léka sza­va­zott 11 óráig.

Csak így érvényes a szavazás, erre mindenki figyeljen

Csak így érvényes a szavazás, erre mindenki figyeljen

Ha nincs pe­csét a lapon, nem ér­vé­nyes a sza­va­zás. De előre nem lehet rá­nyomni...

Ha nincs pe­csét a lapon, nem ér­vé­nyes a sza­va­zás. De előre nem lehet rá­nyomni...

Ezt semmiképp se hagyd otthon, ha szavazni mégy!

Ezt semmiképp se hagyd otthon, ha szavazni mégy!

Sza­vazni ki­zá­ró­lag a sze­mély­azo­nos­ság, va­la­mint a lak­cím vagy a sze­mé­lyi azo­no­sító (sze­mé­lyi szám) iga­zo­lása után lehet.

Elindult a választás, megnyitottak a szavazókörök

Elindult a választás, megnyitottak a szavazókörök

Ez a nyol­ca­dik sza­bad vá­lasz­tás.

Pár­tokra, kép­vi­se­lő­je­löl­tekre sza­vaz ma az or­szág, a nyol­ca­dik sza­bad or­szág­gyű­lési vá­lasz­tá­son.

Minden eddiginél magasabb a részvételi arány reggel 7 óráig

Minden eddiginél magasabb a részvételi arány reggel 7 óráig

Az első rész­vé­teli ada­tok sze­rint a vá­lasz­tásra jo­go­sul­tak 2,24 szá­za­léka já­rult az ur­nák­hoz.

Az első rész­vé­teli ada­tok sze­rint a vá­lasz­tásra jo­go­sul­tak 2,24 szá­za­léka já­rult az ur­nák­hoz.

Az ismert színész bevállalta: Így szavaz vasárnap

Az ismert színész bevállalta: Így szavaz vasárnap

A vá­lasz­tá­sok előtti utolsó per­cek­ben egyre több is­mert ember vál­lalja nyil­vá­no­san is párt­ál­lá­sát.

A vá­lasz­tá­sok előtti utolsó per­cek­ben egyre több is­mert ember vál­lalja nyil­vá­no­san is párt­ál­lá­sát. Ő is ki meri mon­dani han­go­san!

Botrány, elnökjelöltet vert a sztárfocista

Botrány, elnökjelöltet vert a sztárfocista

Ér­vény­te­le­nek a rá le­adott vok­sok, pedig mil­li­ó­nyi sza­va­za­tot ka­pott.

Hi­he­tet­len a Li­ver­pool-csa­tár nép­sze­rű­sége a ha­zá­já­ban, de ér­vény­te­le­nek a rá le­adott vok­sok. Pedig mil­li­ó­nyi sza­va­za­tot ka­pott.

Változatlanul vezet a Fidesz

Változatlanul vezet a Fidesz a kampány véghajrájában

Akár 50% fe­letti sza­va­zat­aránnyal is szá­mol­hat­nak.

To­vábbra is élen a Fi­desz-KDNP, a kor­mány­pár­tok akár 50% fe­letti sza­va­zat­aránnyal is szá­mol­hat­nak - derül ki a Né­ző­pont In­té­zet fel­mé­ré­sé­ből.

Nacsa Olivér: Meg kell védeni a kultúránkat

Nacsa Olivér: Meg kell védeni a kultúránkat

Nacsa Oli­vér sze­rint a ma­gyar kor­mány volt az első és talán az egyet­len, amely fel­is­merte, hogy mi­lyen valós ve­szé­lye­ket rejt az il­le­gá­lis be­ván­dor­lás.

Nacsa Oli­vér sze­rint a ma­gyar kor­mány volt az első és talán az egyet­len, amely fel­is­merte, hogy mi­lyen valós ve­szé­lye­ket rejt az il­le­gá­lis be­ván­dor­lás.

Te nevezheted el ezt a tündéri jövevényt!

Te nevezheted el ezt a tündéri jövevényt!

Még azt sem tud­ják, fiú-e vagy lány, de hogy na­gyon ara­nyos, az biz­tos! ár lá­to­gat­ható a go­ril­la­lány, de nem sza­bad va­kuzni. A lá­to­ga­tók három uni­szex név közül vá­laszt­hat­nak.

Még azt sem tud­ják, fiú-e vagy lány, de hogy na­gyon ara­nyos, az biz­tos! Már lá­to­gat­ható a go­ril­la­lány, de nem sza­bad va­kuzni. A lá­to­ga­tók három uni­szex név közül vá­laszt­hat­nak. Sza­vazz te is!

Bécsben szavaznak, 70 százalék egyet ért Lázár Jánossal!

Bécsben szavaznak, 70 százalék egyet ért Lázár Jánossal!

A Kleine Ze­i­tung in­ter­ne­tes köz­vé­le­mény-ku­ta­tása 21 óra­kor zárul. Lá­zár­ral ért egyet a döntő több­ség!

A Kleine Ze­i­tung in­ter­ne­tes köz­vé­le­mény-ku­ta­tása ma este 21 óra­kor zárul. Lá­zár­ral ért egyet a döntő több­ség!

Szavazz, melyik páros nyerje meg a Sztárban Sztár meg egy kicsit!

Szavazz, melyik páros nyerje meg a Sztárban Sztár meg egy kicsit!

Elér­kez­tünk a fi­ná­lé­hoz.

Elér­kez­tünk az or­szág há­zi­bu­li­já­nak fi­ná­lé­já­hoz. Vajon me­lyik pá­rosé lesz a győ­ze­lem?

Újabb városnak lett elege a migránsokból

Újabb városnak lett elege a migránsokból

Sorra so­kall­nak be a német vá­ro­sok, Fre­i­berg­ben telt be a pohár.

Sorra so­kall­nak be a német vá­ro­sok, egyre töb­ben zár­nák le ka­pu­i­kat a mig­rán­sok előtt - most a szász Fre­i­berg­ben telt be a pohár.

Szavazz az Akváriumra!

Szavazz az Akváriumra!

Három ka­te­gó­ri­á­ban je­löl­ték idén a fő­vá­ros nép­szerű szó­ra­ko­zó­he­lyét.

Három ka­te­gó­ri­á­ban - leg­jobb nagy klub, leg­jobb kon­cert­hely­szín, leg­jobb me­leg­ba­rát hely - je­löl­ték idén a fő­vá­ros egyik leg­nép­sze­rűbb szó­ra­ko­zó­he­lyét, az Ak­vá­rium Klu­bot.

Ez fájhat, csúnyán megalázták Lewis Hamiltont

Ez fájhat, csúnyán megalázták Lewis Hamiltont

Hiába lett vi­lág­baj­nok, a bri­tek csú­nyán le­sza­vaz­ták a Forma-1-es sztárt. Nem csak Ha­mil­ton szo­mor­kod­hat.

Hoppá, ők nyerték meg a mai Sztárban Sztár meg egy kicsit!

Hoppá, ők nyerték meg a mai Sztárban Sztár meg egy kicsit!

A tíz páros mind­egyike be­le­adott apait-anyait a va­sár­nap esti show-ban. De egy egy heti győz­tes lehet.

A tíz páros mind­egyike be­le­adott apait-anyait a va­sár­nap esti show-ban. De csak egy heti győz­tes lehet. Most nekik si­ke­rült.

Most érkezett: végre örömhír Hosszú Katinkáról

Most érkezett: végre örömhír Hosszú Katinkáról

Egy szin­ten Roger Fe­de­der­rel.

Ideje volt már ennek az utóbbi napok sok ré­misztő plety­kája után. Ami a férfi­ak­nál Roger Fe­de­rer, az a nők­nél a ma­gyar Iron Lady.

Most érkezett: örömhírt kapott Hosszú Katinka

Most érkezett: örömhírt kapott Hosszú Katinka

Ez ja­vít­hat picit a rossz­ked­vén.

Ez ja­vít­hat picit a rossz­ked­vén. Rá­fért már a ma­gán­éle­té­ben vál­ságba ju­tott ma­gyar szu­per­sztárra. Ke­vé­sen múlt az első hely.

Újra bekerülhet Budapest Európa legjobbjai közé

Újra bekerülhet Budapest Európa legjobbjai közé

Hét­főig lehet sza­vazni az Ad­venti Ünnep a Ba­zi­li­ká­nál ren­dez­vény­so­ro­zatra

Hét­főig lehet sza­vazni az Ad­venti Ünnep a Ba­zi­li­ká­nál ren­dez­vény­so­ro­zatra

Izgalom a Zámbó családban, mindenki Janicsák Vecának drukkol!

Izgalom a Zámbó családban, mindenki Janicsák Vecának drukkol!

Az éne­kesnő a Ki­rály bő­rébe bújik a va­sár­napi Sz­tár­ban Sz­tár­ban.

Az éne­kesnő a Ki­rály bő­rébe bújik a va­sár­napi Sz­tár­ban Sz­tár­ban, a néhai éne­kes csa­ládja egy em­ber­ként áll mö­götte.

Kirúgják Storckot? Szavazz a kapitány sorsáról

Kirúgják Storckot? Szavazz a kapitány sorsáról

Bernd Storck ellen tün­tet­tek.

A kö­zön­ség Bernd Storck ellen tün­te­tett a keddi, Fe­röer-szi­ge­tek el­leni bu­da­pesti vi­lág­baj­noki se­lej­te­zőn.

Nagyon csalódottak
a német emberek a szavazás után

Nagyon csalódottak
a német emberek
a szavazás után

Sokan új vá­lasz­tást sze­ret­né­nek.

Más­fél hét­tel a vá­lasz­tá­sok után el­ké­szült egy fel­mé­rés, ami­ből ki­de­rül, hogy a tár­sa­da­lom egy je­len­tős része elé­ge­det­len a ki­ala­kult vég­ered­ménnyel.

Dzsudzsák nagyon mellélőtt, mi erre a magyarázat?

Dzsudzsák nagyon mellélőtt, mi erre a magyarázat?

C. Ro­naldo nem tudta meg­győzni. Pedig több­ször is test­kö­zel­ből ta­pasz­tal­hatta, mit tud a neves kol­léga.

C. Ro­naldo nem tudta meg­győzni. Pedig több­ször is test­kö­zel­ből ta­pasz­tal­hatta, mit tud a neves kol­léga.

Már hivatalos, így döntöttek a németek

Már hivatalos, így döntöttek a németek

Meg­szá­mol­ták a sza­va­za­to­kat, har­ma­duk­kal nyerte meg a vá­lasz­tást az Ang­ela Mer­kel ve­zette párt­szö­vet­ség. Mu­tat­juk, ho­gyan ala­kul­tak a hi­va­ta­los ered­mé­nyek.

Meg­szá­mol­ták a sza­va­za­to­kat, har­ma­duk­kal nyerte meg a vá­lasz­tást az Ang­ela Mer­kel ve­zette párt­szö­vet­ség. Mu­tat­juk, ho­gyan ala­kul­tak a hi­va­ta­los ered­mé­nyek.

Kiosztunk még egy vb-aranyérmet: szavazz a kedvencedre!

Kiosztunk még egy vb-aranyérmet: szavazz a kedvencedre!

Hosszú Ka­tinka és tár­sai: ara­nyo­sak és ér­me­sek, de me­lyi­kük lopta be magát a leg­in­kább a szí­vedbe?

Világsztárok között győzték le Hosszú Katinkát

Világsztárok között győzték le Hosszú Katinkát

Neves me­zőny­ben in­dult.

Neves me­zőny­ben in­dult a há­rom­szo­ros olim­piai baj­nok úszónő az ESPN és az ABC év­ér­té­kelő sza­va­zá­sán.

Meglepetés? Doll menesztésére szavaznak

Meglepetés? Doll menesztésére szavaznak

Rosszul kezdte a sze­zont a Fe­renc­vá­ros, amely ki­esett az Eu­rópa-li­gá­ból és az NB I-ben is csa­ló­dást oko­zott.

Rosszul kezdte a sze­zont a Fe­renc­vá­ros, amely ki­esett az Eu­rópa-li­gá­ból és az NB I-ben is csa­ló­dást oko­zott.