CÍMKE: 'szarvas'

Döbbenet: ellopta az erdőből az őzet, majd otthon nevelte

Döbbenet: ellopta az erdőből az őzet, majd otthon nevelte

Most le­bu­kott, az ud­va­ron az őz mel­lett agan­cso­kat is ta­lál­tak. A rend­őr­ség in­téz­ke­dett az ügy­ben.

Vadak fosztogatnak a kertvárosokban

Vadak fosztogatnak a kertvárosokban

Be­tör­nek a ker­tekbe és a nyári la­kokba.

Be­tör­nek a ker­tekbe és a nyári la­kokba, fel­dúl­ják a te­me­tő­ket, élel­met és bú­vó­he­lyet ke­res­nek.

Óvodában garázdálkodnak a szarvasok

Óvodában garázdálkodnak a szarvasok

El­ké­pesztő fel­vé­te­le­ket rög­zí­tett egy biz­ton­sági ka­mera a Heves me­gyei Si­ro­kon.

El­ké­pesztő fel­vé­te­le­ket rög­zí­tett egy biz­ton­sági ka­mera a Heves me­gyei Si­ro­kon. A te­le­pü­lé­sen nagy ká­rok­ról be­szél­nek.

Aranyérmet ért Stohl András egyetlen, végzetes lövése

Aranyérmet ért Stohl András egyetlen, végzetes lövése

Iga­zán kü­lön­le­ges és ritka vi­de­óra buk­kan­tunk a leg­na­gyobb vi­de­ó­meg­osztó por­tá­lon.

Iga­zán kü­lön­le­ges és ritka vi­de­óra buk­kan­tunk a leg­na­gyobb vi­de­ó­meg­osztó por­tá­lon.

Ilyen elképesztő szarvasvonulást még nem láttál

Ilyen elképesztő szarvasvonulást még nem láttál

Több száz ha­tal­mas testű állat vo­nult.

Több száz ha­tal­mas testű állat vo­nult át az 56-os főúton Ud­var­nál. Az au­tó­sok per­ce­kig vá­ra­koz­tak, mire to­vább tud­tak menni.

Ketten meghaltak Kisbérnél, a semmiből beléjük csapódott egy elütött szarvas

Ketten meghaltak Kisbérnél, a semmiből beléjük csapódott egy elütött szarvas

Egy ka­mion el­ütött egy szar­vast, át­lökte a szem­közti sávba.

Egy ka­mion el­ütött egy szar­vast, át­lökte a szem­közti sávba.

Elképesztő, mit fotózott Nógrád megyében a vadkamera

Elképesztő, mit fotózott Nógrád megyében a vadkamera

Szárnyra ka­pott a hír, hogy barna med­vék kó­bo­rol­nak Ma­gyar­or­szá­gon, kü­lö­nö­sen az északi te­rü­le­te­ken...

Bizarr közlekedési balesetben halt szörnyet egy motoros férfi

Bizarr közlekedési balesetben halt szörnyet Vámosmikolán egy férfi

Egy mo­to­ros­sal tör­tént a ször­nyű bal­eset. Esé­lye sem volt túl­élni a ta­lál­ko­zást.

Csodás élményben volt része Kasza Tibiéknek a Grand Canyonnál

Csodás élményben volt része Kasza Tibiéknek a Grand Canyonnál

Az éne­kes-mű­sor­ve­zető pár napja uta­zott el meny­asszo­nyá­val.

Az éne­kes-mű­sor­ve­zető pár napja uta­zott el Ame­ri­kába meny­asszo­nyá­val. Pá­ri­zson ke­resz­tül re­pül­tek New Yorkba, de a vég­ál­lo­más, Las Vegas. Ha már kint van­nak a ter­mé­szeti cso­dák­ban bő­vel­kedő or­szág­ban, úgy dön­töt­tek, be­jár­ják ki­csit.

Friss: Autóbalesetet szenvedett Erzsébet királynő és Károly herceg!

Friss: Autóbalesetet szenvedett Erzsébet királynő és Károly herceg!

A trón­örö­kös skó­ciai bir­to­kán au­tó­zott, ami­kor meg­tör­tént a baj.

A brit trón­örö­kös skó­ciai bir­to­kán au­tó­zott édes­any­já­val, ami­kor meg­tör­tént a baj. Au­tó­juk to­tál­ká­ros lett!

Rémült szarvascsorda veszélyezteti az autósokat Vas megyében

Rémült szarvascsorda veszélyezteti az autósokat Vas megyében

Meg­döb­bentő fo­tó­kat posz­tol­tak egy Fa­ce­book-cso­portba: egy szar­vas­csorda ke­resz­tezte az au­tó­sok útját Kis­rá­kos­nál.

Vigyázz, lelőnek! Errefelé ne kirándulj most Magyarországon!

Vigyázz, lelőnek! Errefelé inkább ne kirándulj most Magyarországon!

Habár gyö­nyörű az idő, és az em­ber­nek kedve lenne egész nap a ter­mé­szet­ben sé­tál­gatni - még­sem lehet.

Habár gyö­nyörű az idő, és az em­ber­nek kedve lenne egész nap a ter­mé­szet­ben sé­tál­gatni - még­sem lehet. El­kez­dő­dött a szar­va­sok pár­zási idő­szaka, ez pedig a va­dá­szok­nak maga a ká­naán. Jól ki is til­tot­ták a ki­rán­du­ló­kat az er­dő­ből!

Brutális állatvilág! Így fut le egy medve egy szarvast!

Brutális állatvilág! Így fut le egy medve egy szarvast!

Nem egy jó­pofa, eset­len állat...

Nem árt időn­ként meg­em­lé­kez­nünk arról, hogy a medve egy­ál­ta­lán nem egy jó­pofa, eset­len állat. Simán le­futja az em­bert is, esély nincs a me­ne­kü­lésre.

Durva fotók a szarvas okozta halálos csapodi karambolról

Durva fotók a szarvas okozta halálos csapodi karambolról

Két gép­jármű is el­ütötte azt a szar­vast, ame­lyik az or­szág­útra fu­tott Csa­pod­nál. Egy ember meg­halt, az egyik autó ki­gyul­ladt.

Két gép­jármű is el­ütötte azt a szar­vast, ame­lyik az or­szág­útra fu­tott Csa­pod­nál. Egy ember meg­halt, az egyik autó ki­gyul­ladt.

31 szarvast számolt meg a kertjében

31 szarvast számolt meg a kertjében

Éj­je­lente már nem al­sza­nak a pusz­ta­sze­mesi lakók.

Éj­je­lente, Pusz­ta­sze­me­sen szar­va­sok jár­nak be a ker­tekbe: az egyik lakó har­minc­egyet szá­molt meg egy­szerre. Az ál­la­tok min­dent le­le­gel­nek.