CÍMKE: 'számla'

Számlát kapott a vevő a kamu ezüstről

Számlát kapott a vevő a kamu ezüstről

Po­fát­la­nul be­csap­tak egy nőt Bu­da­fo­kon.

Po­fát­la­nul be­csap­tak egy nőt Bu­da­fo­kon - és va­ló­szí­nű­leg min­den más vevőt is.

Brutális számla, 1 millióért ittak alkoholt a focisták

Brutális számla, 1 millióért ittak alkoholt a focisták

Ko­moly bulit ren­dez­tek azok a lab­da­rú­gók, akik 1 mil­lió fo­rint­nak meg­fe­lelő össze­get mu­lat­tak el.

Eltűnt a számlákról a pénz, a CIB Bank ügyfelei jártak pórul

Eltűnt a számlákról a pénz, a CIB Bank ügyfelei jártak pórul

Volt, aki nem tu­dott már fi­zetni a kár­tyá­já­val, más­nak úgy tűnt el pénze a szám­lá­ról, hogy nem is köl­tött.

Volt, aki nem tu­dott már fi­zetni a kár­tyá­já­val, más­nak úgy tűnt el pénze a szám­lá­ról, hogy nem is köl­tött.

Vizet sem adtak ingyen a rákos kislánynak a mekisek

Vizet sem adtak ingyen a rákos kislánynak a mekisek

A dol­go­zók vizet adtak neki - majd ki­szám­láz­ták az anyu­ká­já­nak.

A dol­go­zók vizet adtak neki - majd ki­szám­láz­ták az anyu­ká­já­nak.

Minden kiderült: ezért kapott 4 milliárdos gázszámlát Ferenc

Minden kiderült: ezért kapott 4 milliárdos gázszámlát Ferenc

Sok­kot ka­pott Ko­vács Fe­renc...

Sok­kot ka­pott Ko­vács Fe­renc, ami­kor ki­nyi­totta az NKM Föld­gáz­szol­gál­tató Zrt.-től ka­pott le­ve­let, a csek­ken több mint 4 mil­li­árd 100 mil­lió fo­rin­tos ta­to­zás sze­re­pelt.

Pofátlanság netovábbja: bicskanyitogató, amit Berki Krisztián művel

Pofátlanság netovábbja: bicskanyitogató, amit Berki Krisztián művel

Az izom­ce­leb egy­ál­ta­lán nem fogja vissza magát.

Az izom­ce­leb egy­ál­ta­lán nem fogja vissza magát. Hi­he­tet­len, mit tolt most a ra­jon­gói ar­cába az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Ezért ragaszkodunk a sárga csekkhez

Ezért ragaszkodunk annyira a sárga csekkhez

Hiába az elekt­ro­ni­kus ügy­in­té­zés, sokan mégis sor­ban áll­nak a pos­tán.

Hódít az elekt­ro­ni­kus ügy­in­té­zés, ám a több­ség még min­dig sor­ban áll a pos­tán, hogy ki­egyen­lítse a tar­to­zá­sát. A Ri­post az okok­nak járt utána.

A párkeresők 78 százalékának ez a véleménye az első randiról

A párkeresők 78 százalékának ez a véleménye az első randiról

Az első randi szinte min­den­kit iz­ga­tottá tesz, hi­szen sok múlik rajta.

Az első randi szinte min­den­kit iz­ga­tottá tesz, hi­szen na­gyon sok múlik ezen az al­kal­mon. Van azon­ban a ta­lál­ko­zó­nak egy sar­ka­la­tos pontja, ami le­nul­láz­hat min­den vá­ra­ko­zást. Vajon ki fi­zesse az első szám­lát? Lás­suk a ta­pasz­ta­la­to­kat!

Nem fizetett számlát, kikapcsolták a szolgáltatást a magyar sztárnál!

Nem fizetett számlát, kikapcsolták a szolgáltatást a magyar sztárnál!

Az éne­kes min­dig be­csü­le­te­sen fi­zette a csek­ke­ket, ám most hiba csú­szott a szá­mí­tásba.

Ezzel védekezhetünk a szolgáltatókkal szemben!

Ezzel védekezhetünk a szolgáltatókkal szemben!

Több­ször elő­for­dult, hogy egy köz­mű­szol­gál­tató hó­na­pok­kal, évek­kel ko­rábbi, ál­lí­tó­la­gos tar­to­zást pró­bált be­haj­tani egy fo­gyasz­tón.

Több­ször elő­for­dult, hogy egy köz­mű­szol­gál­tató hó­na­pok­kal, évek­kel ko­rábbi, ál­lí­tó­la­gos tar­to­zást pró­bált be­haj­tani egy fo­gyasz­tón. Min­denki hi­báz­hat, de bi­zo­nyí­tékra így is szük­sé­günk lesz.

Hálásak a német emberek a magyar kerítésért

Hálásak a német emberek a magyar kerítésért

El­jött a szo­li­da­ri­tás ideje...

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök le­ve­let írt Jean-Cla­ude Jun­c­ker­nek, az Eu­ró­pai Bi­zott­ság el­nö­ké­nek, ami­ben arra kéri, hogy az unió fi­zesse meg a költ­sé­ge­ink felét.