CÍMKE: 'szálloda'

Furcsa dolgot művelt Mihalik Enikő a fürdőszobában, lefotózták

Furcsa dolgot művelt Mihalik Enikő a fürdőszobában, lefotózták

Ér­de­kes kép ké­szült a ma­gyar mo­dell­ről az egyik bu­da­pesti szál­lo­dá­ban.

Ér­de­kes kép ké­szült a ma­gyar mo­dell­ről az egyik bu­da­pesti szál­lo­dá­ban.

Itt vannak a legmenőbb 2019-es wellnesstrendek

Itt vannak a legmenőbb 2019-es wellnesstrendek

Az aláb­bi­ak­ban szak­értő se­gít­sé­gé­vel mu­ta­tunk né­hány well­nes­stren­det, ame­lyet ér­de­mes ki­pró­bálni!

Az aláb­bi­ak­ban szak­értő se­gít­sé­gé­vel mu­ta­tunk né­hány idei well­nes­stren­det, ame­lyet min­den­kép­pen ér­de­mes ki­pró­bálni!

Ebben a házikóban szeretnénk eltölteni legalább egy éjszakát

Ebben a házikóban szeretnénk eltölteni legalább egy éjszakát

Min­dig sze­ret­ted volna látni az Északi Fényt? Nor­vé­gi­á­ban ilyen há­zi­kók­ból les­he­ted az égi cso­dát.

Min­dig sze­ret­ted volna látni az Északi Fényt? Nor­vé­gi­á­ban ilyen há­zi­kók­ból les­he­ted az égi cso­dát.

Sosem találod ki, hol edzettek a magyar olimpiai bajnokok

Sosem találod ki, hol edzettek a magyar olimpiai bajnokok

Na­gyot néz­het­tek a tu­ris­ták a hol­land vá­ros­ban, ami­kor meg­lát­ták a vá­lo­ga­tott tag­jait.

Drámai jelenet a magyar szállodában: hőssé vált a recepciós

Drámai jelenet a magyar szállodában: hőssé vált a recepciós

Idős nő éle­tét kel­lett meg­men­teni.

Egy idős asszony éle­tét kel­lett meg­men­teni, mi­u­tán rosszul lett a re­cep­ciós előtt.

Titkos randevú, különös vendég érkezett a magyar sztárcsapathoz

Titkos randevú, különös vendég érkezett a magyar sztárcsapathoz

Egy veszp­rémi szál­lo­dá­ban lát­ták a 41 éves fi­a­tal­em­bert.

Egy veszp­rémi szál­lo­dá­ban lát­ták a 41 éves fi­a­tal­em­bert. Egye­lőre nem tudni, med­dig marad az or­szág­ban.

Afrikából - szállodába. De ennek most vége

Afrikából - szállodába. De ennek most vége

A ren­nes-i ön­kor­mány­zat már nem bírta to­vább  a költ­sé­ge­ket...Hogy a fő­ként af­ri­kai csa­lá­do­kat hova fog­ják köl­töz­tetni, arról még nincs hír.

A ren­nes-i ön­kor­mány­zat már nem bírta to­vább  a költ­sé­ge­ket...Hogy a fő­ként af­ri­kai csa­lá­do­kat hova fog­ják köl­töz­tetni, arról még nincs hír.

TOP 5 gyermekbarát wellness-szálloda

TOP 5 gyermekbarát wellness-szálloda

Sok min­dent te­he­tünk azért, hogy a leg­több pil­la­nat öröm­teli le­gyen.

Gye­re­kek­kel el­utazni nem egy­ér­tel­műen a fel­hőt­len ki­kap­cso­ló­dást je­lenti a szü­lők szá­mára, de sok min­dent te­he­tünk azért, hogy a leg­több pil­la­nat öröm­teli le­gyen.

Poloskát talált ágyában a világhírű bugyimodell, durva, ami utána történt

Poloskát talált ágyában a világhírű bugyimodell, durva, ami utána történt

Be­le­gon­dolni is rossz, hogy az un­do­rító bo­ga­rak mit tet­tek a cso­da­szép mo­dell tö­ké­le­tes tes­té­vel.

Világsztárt is kimenekítettek a tűz miatt a budapesti szállodából

Világsztárt is kimenekítettek a tűz miatt a budapesti szállodából

Qu­incy Jones szom­ba­ton ér­ke­zett a ma­gyar fő­vá­rosba.

Qu­incy Jones szom­ba­ton ér­ke­zett a ma­gyar fő­vá­rosba, és éppen az Er­zsé­bet téri ho­tel­ben szállt meg. Mint azt a Ri­post is meg­írta, va­sár­nap tűz ütött ki az egyik nagy, fő­vá­rosi szál­lo­dá­ban. A hely­színre ri­asz­tott hi­va­tá­sos tűz­ol­tók el­ol­tot­ták a lán­go­kat.

Titkos videót készítettek a lányok a 100 éves hotelben, nagy hiba volt

Titkos videót készítettek a lányok a 100 éves hotelben, nagy hiba volt

Ré­m­álommá vált a ba­rát­nők közös pi­he­nése...

Ré­m­álommá vált a ba­rát­nők közös pi­he­nése...

Majka berezelt a szállodában

Majka berezelt a szállodában

A nép­szerű rap­per­nek nem iga­zán jött be a pá­ri­zsi ki­ruc­ca­nás. Dis­ney­land tel­je­sen ki­bo­rí­totta, a szál­lo­dá­ban pedig nem hitt a sze­mé­nek.

A nép­szerű rap­per­nek nem iga­zán jött be a pá­ri­zsi ki­ruc­ca­nás. Dis­ney­land tel­je­sen ki­bo­rí­totta, a szál­lo­dá­ban pedig nem hitt a sze­mé­nek.

Legendák legendái is éltetik a siófoki Aranypartot

Legendák legendái gazdagítják a siófoki Aranypartot

Sió­fo­kon "Itt kez­dő­dik a Ba­la­ton!"

Ri­chard Bur­ton, Eli­za­beth Tay­lor, Reza Pah­lavi iráni sah - vi­lág­hírű ven­dé­gek, akik a ten­ger­par­tok he­lyett egy­kor a ma­gyar ten­ger­nél pi­hen­tek.

A hotelszobában élvezett el a gyönyörű lány, mindenki látta

A hotelszobában élvezett el a gyönyörű lány, mindenki látta

Le­he­tett volna egy ki­csit óva­to­sabb is.

Bár a lát­vány min­den kép­ze­le­tet fe­lül­múl, a hölgy le­he­tett volna egy ki­csit óva­to­sabb is.

Önálló életre kelt a szálloda ajtaja: a portás kishíján szörnyethalt

Önálló életre kelt a szálloda ajtaja: a portás kishíján szörnyethalt

Az éj­sza­kás por­tás kis híján in­frak­tust ka­pott, ami­kor a szál­loda fo­to­cel­lás aj­ta­jai ma­guk­tól mű­kö­désbe lép­tek...

Vészhelyzet a szállodánál, kimenekítették a vendégeket

Vészhelyzet a szállodánál, kimenekítették a vendégeket

Egy kár­pát­al­jai szál­loda má­so­dik eme­le­tén csap­tak fel a lán­gok.

Egy kár­pát­al­jai szál­loda má­so­dik eme­le­tén csap­tak fel a lán­gok.

Elképesztő, mi zajlik karácsonykor a magyar szállodákban

Elképesztő, mi zajlik karácsonykor a magyar szállodákban

Már most telt­ház van a szál­lo­dák több­sé­gé­ben, ahol pedig még akad hely, ott meg­ké­rik az árát. Egyre töb­ben töl­tik ugyanis a ka­rá­csonyt szál­lo­dá­ban.

Gondoltad volna? Ez a budapesti szálloda a világ legjobbja

Gondoltad volna? Ez a budapesti szálloda a világ legjobbja

Már má­sod­szorra vég­zett az élen a Tri­pad­vi­sor lis­tá­ján. Nézd meg te is ezt a bel­vá­rosi cso­da­pa­lo­tát!

Már má­sod­szorra vég­zett az élen a Tri­pad­vi­sor lis­tá­ján. Nézd meg te is ezt a bel­vá­rosi cso­da­pa­lo­tát!

Lecsúszott felsőben csábít, vetkőzés közben fotózták Palvin Barbit

Lecsúszott felsőben csábít, vetkőzés közben fotózták Palvin Barbit

A si­ke­res mo­dell szép­sé­gé­vel nem lehet be­telni, bár­hol le­gyen is, tö­ké­le­te­sen fest.

Mi van itt ma? Sopronban is kigyulladt egy szálloda

Mi van itt ma? Sopronban is kigyulladt egy szálloda

A do­bo­gó­kői hotel után a vi­déki vá­ros­ban is la­kat­lan épü­let lán­gol. A helyi erdő is ve­szély­ben van.

Botrány a neves magyar szállodában, gyomorforgató dolgok történtek

Botrány a neves magyar szállodában, gyomorforgató dolgok történtek

Há­ny­in­ger­keltő ál­la­po­tok ural­kod­tak a ho­tel­ben.

Há­ny­in­ger­keltő ál­la­po­tok ural­kod­tak a ho­tel­ben. Fel­vé­te­lek is ké­szül­tek a vissza­ta­szító kö­rül­mé­nyek­ről.

Távol Katinkától, szállodába költöztek Tusupék

Távol Katinkától, szállodába költöztek Tusupék

Elő­ször van­nak Bu­da­pes­ten Shane Tusup szü­lei. A vi­lág­baj­nok­ságra ér­kez­tek, de a fi­a­ta­lo­kat a vi­lá­gért sem za­var­ják.

Durva baleset, luxusszállodából szállították kórházba Gesztesi Károlyt!

Durva baleset, luxusszállodából szállították kórházba Gesztesi Károlyt!

A szí­nész körül nem szűn­nek a kel­le­met­len in­ci­den­sek, most édes­any­já­val együtt érte a baj.

Sokkot kapott a takarítónő: családi tragédia történt a felkapott szállodában

Sokkot kapott a takarítónő: családi tragédia történt a felkapott szállodában

A há­zas­pár éle­tét már nem le­he­tett meg­men­teni. A rend­őr­ség nyo­moz.

A há­zas­pár éle­tét már nem le­he­tett meg­men­teni. A rend­őr­ség nyo­mo­zást in­dí­tott.

Kötelezővé akarják tenni a borravalót

Kötelezővé akarják tenni a borravalót

Kötelezővé akarják tenni a borravalót

Ven­dé­gek és fel­szol­gá­lók egy­ön­te­tűen fel­há­bo­rod­tak azon, hogy az ét­ter­mek szö­vet­sége a kö­te­lező szer­viz­díj be­ve­ze­té­sét in­dít­vá­nyozza, még­hozzá a számla 15 szá­za­lé­kát.

Ven­dé­gek és fel­szol­gá­lók egy­ön­te­tűen fel­há­bo­rod­tak azon, hogy az ét­ter­mek szö­vet­sége a kö­te­lező szer­viz­díj be­ve­ze­té­sét in­dít­vá­nyozza, még­hozzá a számla 15 szá­za­lé­kát.

Bizarr csomagot hagyott a szállodai szoba ágya alatt a gyilkos vendég

Bizarr csomagot hagyott a szállodai szoba ágya alatt a gyilkos vendég

Töb­ben alud­tak a szo­bá­ban, mit sem sejtve arról, hogy az ágy alatt egy hulla van el­rejtve.

Szexszel őrjítette meg szomszédait a focista

Szexszel őrjítette meg szomszédait a 100 milliós focista

Nem fogta vissza magát a sztár­iga­zo­lás.

Fi­no­man szólva sem fogta vissza magát az angol sztár­csa­pat nyári iga­zo­lása egy öt­csil­la­gos ho­tel­ban, két ven­dég el is köl­tö­zött mi­atta.

Gyárfás Tamás ezt elrontotta, mi lesz így a vébével?

Gyárfás Tamás ezt elrontotta, mi lesz így a vébével?

Újabb baki az úszók­nál.

Újabb baki a Ma­gyar Úszó­szö­vet­ség­ben. Szál­lo­dai gon­dok me­rül­het­nek fel a vi­lág­baj­nok­ság­gal kap­cso­lat­ban.

Újságíró buktatta le a vendégeit kukkoló kéjenc szállodást

Újságíró buktatta le a vendégeit kukkoló kéjenc szállodást

Könyv ké­szül a per­verz férfi­ről.

A per­verz ho­tel­tu­laj­do­nos szel­lő­ző­nek ál­cá­zott lyu­ka­kat vájt a szo­bák pla­fon­jába, hogy ki­elé­gítse be­te­ges vá­gyait.

Így mentették meg kínos helyzetéből a politikust

Így mentették meg kínos helyzetéből a politikust

Do­nald Trump csak a szál­lo­dai szo­bá­jába akart el­jutni. Men­tő­ak­ció lett a vége.

Do­nald Trump csak a szál­lo­dai szo­bá­jába akart el­jutni. Men­tő­ak­ció lett a vége. Tíz em­ber­rel ke­rült szo­rult hely­zetbe.

7 nap Mallorca Budapestről, 3 csillagos hotelben 63.000 Ft-ért!

7 nap Mallorca Budapestről, 3 csillagos hotelben 63.000 Ft-ért!

Ennyire ol­csón még sosem nya­ral­hat­tál a cso­dás klí­májú Mal­lor­cán! Leg­alábbis, ha nem ma­radsz le a he­lyek­ről!

Ez a nő fosztotta ki álmában a gyanútlan férfit!

Ez a nő fosztotta ki álmában a gyanútlan férfit!

Nagy erők­kel ke­resi a rend­őrég!

Nagy erők­kel ke­resi a rend­őrég azt a nőt, aki még feb­ruár 28-án haj­nal­ban ra­bolta ki ál­do­za­tát egy bu­da­pesti szál­lo­dá­ban.

Kísértetet fotózott le a szálloda vendége

Kísértetet fotózott le a szálloda vendége

Meg­döb­bentő fo­tó­val ruk­kolt elő egy szál­loda ven­dége. A fény­ké­pen kü­lö­nös alak lát­ható, mely va­ló­ban olyan, mintha kí­sér­tet lenne.

Meg­döb­bentő fo­tó­val ruk­kolt elő egy szál­loda ven­dége. A fény­ké­pen kü­lö­nös alak lát­ható, mely va­ló­ban olyan, mintha kí­sér­tet lenne.