CÍMKE: 'szálloda'

Elképesztő, milyen mesét adott elő a szállodákban a csaló magyar férfi

Elképesztő, milyen mesét adott elő a szállodákban a csaló magyar férfi

A 48 éves férfi szál­lo­dák­ban tar­tott te­rep­szem­lét.

A 48 éves férfi szál­lo­dák­ban tar­tott te­rep­szem­lét.

Húsvéti robbantás: Több mint 100-an haltak meg Srí Lankán

Húsvéti robbantás: Több mint 100-an haltak meg Srí Lankán

Három temp­lo­mot és három szál­lo­dát ért rob­ban­tá­sos tá­ma­dás hús­vét­va­sár­nap Srí Lan­kán.

Három temp­lo­mot és három szál­lo­dát ért rob­ban­tá­sos tá­ma­dás hús­vét­va­sár­nap Srí Lan­kán.

Levideózták a magyar sztárt, váratlan helyen bukkant fel

Levideózták a magyar sztárt, váratlan helyen bukkant fel

Fu­cso­vics Már­ton to­vább edz Roger Fe­de­rer­rel, ám akadt egy kis prob­léma.

Tóth Andi emelte a tétet, ilyen merészet még ő sem posztolt soha

Tóth Andi emelte a tétet, ilyen merészet még ő sem posztolt soha

A fi­a­tal éne­kesnő sosem volt szé­gyel­lős, most meg­vil­lan­totta bá­jait.

A fi­a­tal éne­kesnő sosem volt szé­gyel­lős, most meg­vil­lan­totta bá­jait.

Furcsa dolgot művelt Mihalik Enikő a fürdőszobában, lefotózták

Furcsa dolgot művelt Mihalik Enikő a fürdőszobában, lefotózták

Ér­de­kes kép ké­szült a ma­gyar mo­dell­ről az egyik bu­da­pesti szál­loda für­dő­jé­ben!

Itt vannak a 2019-es wellnesstrendek

Itt vannak a legmenőbb 2019-es wellnesstrendek

Eze­ket a well­ness­mód­sze­re­ket min­den­képp pró­báld ki idén!

A well­nes­se­zés to­vábbra is na­gyon di­va­tos, jól mu­tat­ják ezt a hazai szál­lo­dák el­múlt éves fog­lalt­sági ada­tai.

Ezek a legnyerőbb élményfürdős szállodák erre a nyárra

Olcsón a legjobbat: ezek a legnyerőbb élményfürdős szállodák erre a nyárra

A kö­vet­kező bri­li­áns lis­tá­val ala­po­san rá­cá­fo­lunk a le­he­tet­lenre!

Nya­ra­lás előtt szá­mos igény fo­gal­ma­zó­dik meg az ide­á­lis szál­lo­dá­val kap­cso­lat­ban. A kö­vet­kező bri­li­áns lis­tá­val ala­po­san rá­cá­fo­lunk a le­he­tet­lenre!

Ebben a házikóban szeretnénk eltölteni legalább egy éjszakát

Ebben a házikóban szeretnénk eltölteni legalább egy éjszakát

Min­dig sze­ret­ted volna látni az Északi Fényt? Nor­vé­gi­á­ban ilyen há­zi­kók­ból les­he­ted az égi cso­dát.

Min­dig sze­ret­ted volna látni az Északi Fényt? Nor­vé­gi­á­ban ilyen há­zi­kók­ból les­he­ted az égi cso­dát.

Titkos randevú, különös vendég érkezett a magyar sztárcsapathoz

Titkos randevú, különös vendég érkezett a magyar sztárcsapathoz

Egy veszp­rémi szál­lo­dá­ban lát­ták a 41 éves fi­a­tal­em­bert. Egye­lőre nem tudni, med­dig marad az or­szág­ban.

Sosem találod ki, hol edzettek a magyar olimpiai bajnokok

Sosem találod ki, hol edzettek a magyar olimpiai bajnokok

Na­gyot néz­het­tek a tu­ris­ták a hol­land vá­ros­ban, ami­kor meg­lát­ták a vá­lo­ga­tott tag­jait.

Na­gyot néz­het­tek a tu­ris­ták a hol­land vá­ros­ban, ami­kor meg­lát­ták a vá­lo­ga­tott tag­jait.

Durva, ami a szállodai medencékről kiderült, ezután biztos nem fürdesz majd!

Durva, ami a szállodai medencékről kiderült, ezután biztos nem fürdesz majd!

Egy friss ame­ri­kai ku­ta­tás gyo­mor­for­gató ered­ményre ju­tott.

Egy friss ame­ri­kai ku­ta­tás gyo­mor­for­gató ered­ményre ju­tott a lu­xus­szál­lo­dák me­den­cé­i­ben ta­lál­ható víz­zel kap­cso­lat­ban. Maga a bor­za­lom, ami ki­de­rült.

Drámai jelenet a magyar szállodában: hőssé vált a recepciós

Drámai jelenet a magyar szállodában: hőssé vált a recepciós

Egy idős asszony éle­tét kel­lett meg­men­teni, mi­u­tán rosszul lett a re­cep­ciós előtt.

Egy idős asszony éle­tét kel­lett meg­men­teni, mi­u­tán rosszul lett a re­cep­ciós előtt.

Afrikából - szállodába. De ennek most vége

Afrikából - szállodába. De ennek most vége

A ren­nes-i ön­kor­mány­zat már nem bírta to­vább  a költ­sé­ge­ket...

A ren­nes-i ön­kor­mány­zat már nem bírta to­vább  a költ­sé­ge­ket...Hogy a fő­ként af­ri­kai csa­lá­do­kat hova fog­ják köl­töz­tetni, arról még nincs hír.

Világsztárt is kimenekítettek a tűz miatt a budapesti szállodából

Világsztárt is kimenekítettek a tűz miatt a budapesti szállodából

Qu­incy Jones szom­ba­ton ér­ke­zett a ma­gyar fő­vá­rosba, és éppen az Er­zsé­bet téri ho­tel­ben szállt meg.

TOP 5 gyermekbarát wellness-szálloda

TOP 5 gyermekbarát wellness-szálloda

Sok min­dent te­he­tünk azért, hogy a leg­több pil­la­nat öröm­teli le­gyen.

Gye­re­kek­kel el­utazni nem egy­ér­tel­műen a fel­hőt­len ki­kap­cso­ló­dást je­lenti a szü­lők szá­mára, de sok min­dent te­he­tünk azért, hogy a leg­több pil­la­nat öröm­teli le­gyen.

Poloskát talált ágyában a világhírű bugyimodell, durva, ami utána történt

Poloskát talált ágyában a világhírű bugyimodell, nagyon durva, ami utána történt

Be­le­gon­dolni is rossz, hogy a bo­ga­rak mit tet­tek a mo­dell tö­ké­le­tes tes­té­vel.

Be­le­gon­dolni is rossz, hogy a bo­ga­rak mit tet­tek a mo­dell tö­ké­le­tes tes­té­vel.

Majka berezelt a szállodában

Majka berezelt a szállodában

A nép­szerű rap­per­nek nem iga­zán jött be a pá­ri­zsi ki­ruc­ca­nás.

A nép­szerű rap­per­nek nem iga­zán jött be a pá­ri­zsi ki­ruc­ca­nás. Dis­ney­land tel­je­sen ki­bo­rí­totta, a szál­lo­dá­ban pedig nem hitt a sze­mé­nek.

Legendák az Aranyparton

Legendák az Aranyparton

Ri­chard Bur­ton, Eli­za­beth Tay­lor, Reza Pah­lavi iráni sah - vi­lág­hírű ven­dé­gek, akik a ten­ger­par­tok he­lyett egy­kor a ma­gyar ten­ger­nél pi­hen­tek, a sió­foki Arany­par­ton.

Ri­chard Bur­ton, Eli­za­beth Tay­lor, Reza Pah­lavi iráni sah - vi­lág­hírű ven­dé­gek, akik a ten­ger­par­tok he­lyett egy­kor a ma­gyar ten­ger­nél pi­hen­tek, a sió­foki Arany­par­ton.

A hotelszobában élvezett el a gyönyörű lány, mindenki látta

A hotelszobában élvezett el a gyönyörű lány, mindenki látta

Bár a lát­vány min­den kép­ze­le­tet fe­lül­múl, a hölgy le­he­tett volna egy ki­csit óva­to­sabb is.

Bár a lát­vány min­den kép­ze­le­tet fe­lül­múl, a hölgy le­he­tett volna egy ki­csit óva­to­sabb is.

Elképesztő, mi zajlik karácsonykor a magyar szállodákban

Elképesztő, mi zajlik karácsonykor a magyar szállodákban

Már most telt­ház van a szál­lo­dák több­sé­gé­ben, ahol pedig még akad hely, ott meg­ké­rik az árát. Egyre töb­ben töl­tik ugyanis a ka­rá­csonyt szál­lo­dá­ban.

Vészhelyzet a szállodánál, kimenekítették a vendégeket

Vészhelyzet a szállodánál, kimenekítették a vendégeket

Egy kár­pát­al­jai szál­loda má­so­dik eme­le­tén csap­tak fel a lán­gok.

Egy kár­pát­al­jai szál­loda má­so­dik eme­le­tén csap­tak fel a lán­gok, ezért nagy erők­kel ki­vo­nul­tak a tűz­ol­tók.

Önálló életre kelt a szálloda ajtaja: a portás kishíján szörnyethalt

Önálló életre kelt a szálloda ajtaja: a portás kishíján szörnyethalt

Az éj­sza­kás por­tás kis híján in­frak­tust ka­pott az ijedt­ség­től...

Az éj­sza­kás por­tás kis híján in­frak­tust ka­pott az ijedt­ség­től...

Gondoltad volna? Ez a budapesti szálloda a világ legjobbja

Gondoltad volna? Ez a budapesti szálloda a világ legjobbja

Már má­sod­szorra vég­zett az élen.

Már má­sod­szorra vég­zett az élen a Tri­pad­vi­sor lis­tá­ján. Nézd meg te is ezt a bel­vá­rosi cso­da­pa­lo­tát!

Botrány a neves magyar szállodában, gyomorforgató dolgok történtek

Botrány a neves magyar szállodában, gyomorforgató dolgok történtek

Há­ny­in­ger­keltő ál­la­po­tok ural­kod­tak a ho­tel­ben. Fel­vé­te­lek is ké­szül­tek a vissza­ta­szító kö­rül­mé­nyek­ről.

Lecsúszott felsőben csábít, vetkőzés közben fotózták Palvin Barbit

Lecsúszott felsőben csábít, vetkőzés közben fotózták Palvin Barbit

A si­ke­res mo­dell bár­hol le­gyen is, tö­ké­le­te­sen fest.

A si­ke­res mo­dell szép­sé­gé­vel nem lehet be­telni, bár­hol le­gyen is, tö­ké­le­te­sen fest.

Mi van itt ma? Sopronban is kigyulladt egy szálloda

Mi van itt ma? Sopronban is kigyulladt egy szálloda

A do­bo­gó­kői hotel után a vi­déki vá­ros­ban is la­kat­lan épü­let lán­gol. A helyi erdő is ve­szély­ben van.

A do­bo­gó­kői hotel után a vi­déki vá­ros­ban is la­kat­lan épü­let lán­gol. A helyi erdő is ve­szély­ben van.

Robbie Williams napi 2 millióért bérel luxuslakosztályt

Robbie Williams napi 2 millióért bérel luxuslakosztályt

Óri­ási ké­nye­lem­ben ké­szül a show-ra.

Szerda este ötö­dik al­ka­lom­mal lép fel Bu­da­pes­ten Rob­bie Wil­li­ams, aki óri­ási ké­nye­lem­ben és biz­ton­ság­ban ké­szül a kon­certre.

Távol Katinkától, szállodába költöztek Tusupék

Távol Katinkától, szállodába költöztek Tusupék

Elő­ször van­nak Bu­da­pes­ten Shane Tusup szü­lei. A vi­lág­baj­nok­ságra ér­kez­tek, de a fi­a­ta­lo­kat a vi­lá­gért sem za­var­ják.

Bizarr csomagot hagyott a szállodai szoba ágya alatt a gyilkos vendég

Bizarr csomagot hagyott a szállodai szoba ágya alatt a gyilkos vendég

Töb­ben alud­tak a szo­bá­ban, mit sem sejtve arról, hogy az ágy alatt egy hulla van el­rejtve.

Durva baleset, luxusszállodából szállították kórházba Gesztesi Károlyt!

Durva baleset, luxusszállodából vitték kórházba Gesztesi Károlyt!

A szí­nész körül nem szűn­nek a kel­le­met­len in­ci­den­sek.

A szí­nész körül nem szűn­nek a kel­le­met­len in­ci­den­sek, most édes­any­já­val együtt érte a baj.

Kötelezővé akarják tenni a borravalót

Kötelezővé akarják tenni a borravalót

Kötelezővé akarják tenni a borravalót

Ven­dé­gek és fel­szol­gá­lók egy­ön­te­tűen fel­há­bo­rod­tak.

Ven­dé­gek és fel­szol­gá­lók egy­ön­te­tűen fel­há­bo­rod­tak azon, hogy az ét­ter­mek szö­vet­sége a kö­te­lező szer­viz­díj be­ve­ze­té­sét in­dít­vá­nyozza, még­hozzá a számla 15 szá­za­lé­kát.

Ilyet még nem láttál: kedvezmény jár a jó gyerekért!

Ilyet még nem láttál: kedvezmény jár a jó gyerekért!

Főleg, ha ren­de­sen vi­sel­ke­dik.

Ked­vez­ményt ad egy olasz ét­te­rem tu­laj­do­nosa csa­lá­dos ven­dé­ge­i­nek, ha a gyer­me­kek ren­de­sen vi­sel­ked­nek.

Szexszel őrjítette meg szomszédait a 100 milliós focista

Szexszel őrjítette meg szomszédait a 100 milliós focista

Fi­no­man szólva sem fogta vissza magát az angol sztár­csa­pat nyári iga­zo­lása egy öt­csil­la­gos ho­tel­ban.

Fi­no­man szólva sem fogta vissza magát az angol sztár­csa­pat nyári iga­zo­lása egy öt­csil­la­gos ho­tel­ban, két ven­dég el is köl­tö­zött mi­atta.

Gyárfás Tamás ezt elrontotta, mi lesz így a vébével?

Gyárfás Tamás ezt elrontotta, mi lesz így a vébével?

Újabb baki a Ma­gyar Úszó­szö­vet­ség­ben. Szál­lo­dai gon­dok me­rül­het­nek fel a vi­lág­baj­nok­ság­gal kap­cso­lat­ban.

Újabb baki a Ma­gyar Úszó­szö­vet­ség­ben. Szál­lo­dai gon­dok me­rül­het­nek fel a vi­lág­baj­nok­ság­gal kap­cso­lat­ban.

7 nap Mallorca Budapestről, 3 csillagos hotelben 63.000 Ft-ért!

7 nap Mallorca Budapestről, 3 csillagos hotelben 63.000 Ft-ért!

Ennyire ol­csón még sosem nya­ral­hat­tál a cso­dás klí­májú Mal­lor­cán! Leg­alábbis, ha nem ma­radsz le a he­lyek­ről!

Ez a nő fosztotta ki álmában a gyanútlan férfit!

Ez a nő fosztotta ki álmában a gyanútlan férfit!

Nagy erők­kel ke­resi a rend­őrég!

Nagy erők­kel ke­resi a rend­őrég azt a nőt, aki még feb­ruár 28-án haj­nal­ban ra­bolta ki ál­do­za­tát egy bu­da­pesti szál­lo­dá­ban.

Így mentették meg kínos helyzetéből a politikust

Így mentették meg kínos helyzetéből a politikust

Do­nald Trump csak a szál­lo­dai szo­bá­jába akart el­jutni. Men­tő­ak­ció lett a vége.

Do­nald Trump csak a szál­lo­dai szo­bá­jába akart el­jutni. Men­tő­ak­ció lett a vége. Tíz em­ber­rel ke­rült szo­rult hely­zetbe.

Újságíró buktatta le a vendégeit kukkoló kéjenc szállodást

Újságíró buktatta le a vendégeit kukkoló kéjenc szállodást

Könyv ké­szül a per­verz férfi­ről.

A per­verz ho­tel­tu­laj­do­nos szel­lő­ző­nek ál­cá­zott lyu­ka­kat vájt a szo­bák pla­fon­jába, hogy ki­elé­gítse be­te­ges vá­gyait.

Kísértetet fotózott le a szálloda vendége

Kísértetet fotózott le a szálloda vendége

Meg­döb­bentő fo­tó­val ruk­kolt elő egy szál­loda ven­dége.

Meg­döb­bentő fo­tó­val ruk­kolt elő egy szál­loda ven­dége. A fény­ké­pen kü­lö­nös alak lát­ható, mely va­ló­ban olyan, mintha kí­sér­tet lenne.

Szállodai széfbe zártak egy csecsemőt

Csecsemőt találtak a szálloda széfjébe zárva

A ta­ka­rí­tónő fi­gyelt fel a sí­rásra. Végül a széfbe zárva ta­lált rá a gyer­mekre.

Cse­csemő sí­rásra fi­gyelt fel a ta­ka­rí­tónő, a gyer­me­ket a szál­loda széflébe zár­ták.