CÍMKE: 'szállás'
FRISS HÍREK

Sokan az utcára kerülnek, míg a migránsoknak hotel szobákat bérelnek

Sokan az utcára kerülnek, míg a migránsoknak hotel szobákat bérelnek

A görög kor­mány ter­vei sze­rint hotel szo­bák­ban he­lye­zik el a mig­rán­so­kat.

A görög kor­mány ter­vei sze­rint hotel szo­bák­ban he­lye­zik el a mig­rán­so­kat.

Így juthatunk ingyen szálláshoz

Így juthatunk ingyen szálláshoz

Egy kül­földi uta­zás leg­je­len­tő­sebb költ­sége a szál­lás, de ma­nap­ság az in­ter­ne­tes kö­zös­ségi ol­da­lak­nak kö­szön­he­tően ezt a té­telt már szinte tel­je­sen ki is nul­láz­hat­juk.

Egy kül­földi uta­zás leg­je­len­tő­sebb költ­sége a szál­lás, de ma­nap­ság az in­ter­ne­tes kö­zös­ségi ol­da­lak­nak kö­szön­he­tően ezt a té­telt már szinte tel­je­sen ki is nul­láz­hat­juk.

Olcsó hétvégi romantikázás a festői Lisszabonban: Irány Portugália!

Olcsó hétvégi romantikázás a festői Lisszabonban: Irány Portugália!

Olcsó hétvégi romantikázás a festői Lisszabonban: Irány Portugália!

A ta­vasz a leg­gyö­nyö­rűbb év­szak a tő­lünk leg­tá­vo­labb eső eu­ró­pai nagy­vá­ros­ban. Lissza­bon a tör­té­ne­lem böl­csője...

7 fontos szempont: Így találhatsz szuper szállást a nyaraláshoz

7 fontos szempont: Így találhatsz szuper szállást a nyaraláshoz

A meg­fe­lelő szál­lás ki­vá­lasz­tása az egyik leg­fon­to­sabb része az uta­zás meg­ter­ve­zé­sé­nek.

A meg­fe­lelő szál­lás ki­vá­lasz­tása az egyik leg­fon­to­sabb része az uta­zás meg­ter­ve­zé­sé­nek.

Romantikus novemberi hétvége, repülővel: Irány a csodás Szófia!

Romantikus novemberi hétvége, repülővel: Irány a csodás Szófia!

Most hi­he­tet­len ol­csón jut­hatsz el az arany­ku­po­lák vá­ro­sába! 4 nap Szófia szál­lás­sal, re­pü­lő­jeggyel, mind­össze 13.980 Ft-ért!

Olcsó kiruccanás Londonba: Fedezd fel az izgalmas várost!

Olcsó kiruccanás Londonba: Fedezd fel Európa legizgalmasabb városát!

Ne­hogy ki­hagyd ezt a le­he­tő­sé­get!

Ne­hogy ki­hagyd ezt a le­he­tő­sé­get! Hosszú hét­vége Lon­don­ban, szál­lás­sal 23.500 fo­rin­tért!

Kevés pénzből szuper nyaralás: Íme, a világ legolcsóbb csúcsszállásai!

Kevés pénzből szuper nyaralás: Íme, a világ legolcsóbb csúcsszállásai!

Utazni jó dolog, ke­ve­sebb pénz­ből ki­hozni egy uta­zást pedig még jobb.

Utazni jó dolog, ke­ve­sebb pénz­ből ki­hozni egy uta­zást pedig még jobb. A szál­lá­son ren­ge­te­get tu­dunk spó­rolni, pél­dául úgy, hogy hos­tel­ben fog­la­lunk. El­ké­pesztő iz­gal­mas, meg­fi­zet­hető he­lye­ket mu­ta­tunk.

Utazz olcsón: Szállásfoglalási tippek kezdőknek!

Utazz olcsón: Szállásfoglalási tippek kezdőknek!

Né­hány okos tip­pel, il­letve hasz­nos web­ol­dal se­gít­sé­gé­vel meg­fi­zet­hető áron ta­lál­hatsz szu­per szál­lás­he­lye­ket!

Né­hány okos tip­pel, il­letve hasz­nos web­ol­dal se­gít­sé­gé­vel meg­fi­zet­hető áron ta­lál­hatsz szu­per szál­lás­he­lye­ket!

Rihanna nem mer Münchenben maradni a terrorveszély miatt!

Rihanna nem mer Münchenben maradni a terrorveszély miatt!

Az éne­kesnő is ret­teg...

Az éne­kesnő is ret­teg. Ra­jon­gói csak a leg­szi­go­rúbb biz­ton­sági in­téz­ke­dé­sek kö­ze­pette me­het­nek kon­cert­jére.

6 nap Dubai Budapestről 67.180 Ft-ért, repülőjeggyel, szállással együtt!

6 nap Dubai Budapestről 67.180 Ft-ért, repülőjeggyel, szállással együtt!

Hit­ted volna? A mes­ter­sé­ges szi­ge­tek, a pom­pás fel­hő­kar­co­lók és a fény­űzés első számú ha­zája már nem el­ér­he­tet­len úti cél!

Ilyen olcsón még biztos soha nem repültél Rómába

Ilyen olcsón még biztos soha nem repültél Rómába

Retúr re­pü­lő­jegy Ró­mába 8.180 fo­rin­tért! Le­gol­csóbb idő­pont szep­tem­ber 25-30 kö­zött.

Retúr re­pü­lő­jegy Ró­mába 8.180 fo­rin­tért! Le­gol­csóbb idő­pont szep­tem­ber 25-30 kö­zött.

Hosszú Katinka csak percekig maradt a riói szállásán, aztán...

Hosszú Katinka csak percekig maradt a riói szállásán, aztán...

A MOB is csak cso­dál­ko­zik.

Ka­tin­ká­ból csak egy van. Hi­he­tet­len, mit mű­velt, mi­u­tán meg­látta az olim­piai szál­lás­he­lyét. A MOB is csak cso­dál­ko­zik.

KI NE HAGYD! 8 nap Málta Budapestről, 3 csillagos szállással csak 60.500 Ft-ért!

KI NE HAGYD! 8 nap Málta Budapestről, 3 csillagos szállással csak 60.500 Ft-ért!

Ennyire ol­csón még biz­tos nem kí­nál­tak neked egy­he­tes ten­ger­parti nya­ra­lást re­pü­lő­vel! Vétek lenne el­sza­lasz­ta­nod!

Szabad a csók? A nők is elférnek a hotelben

Szabad a csók? A nők is elférnek a hotelben

Lu­xus­ban ké­szül­nek meccse­ikre fo­cis­tá­ink az Eb-n.

Lu­xus­ban ké­szül­nek meccse­ikre fo­cis­tá­ink az Eb-n. Dzs­u­dzsák Ba­lázsék a fran­cia Ri­vi­éra kö­ze­lé­ben száll­nak meg, s akár a sze­ret­te­i­ket is fo­gad­hat­ják.