CÍMKE: 'szakítás'
FRISS HÍREK

Ez nagyon durva: Gáspár Győzőt nem zavarja, hogy megverték a lányát

Ez nagyon durva: Gáspár Győzőt nem zavarja, hogy megverték a lányát

Gás­pár Eve­lin szinte fesz­te­le­nül be­szélt az Esti Frizbi fel­vé­te­lén...

Gás­pár Eve­lin szinte fesz­te­le­nül be­szélt az Esti Frizbi fel­vé­te­lén arról a ja­nu­ári éj­sza­ká­ról...

Gúnyt űznek rajongói Tóth Gabiból: Szakítása miatt ócsárolják

Gúnyt űznek rajongói Tóth Gabiból: Szakítása miatt ócsárolják

Az éne­kesnő és ked­vese a na­pok­ban a Fa­ce­boo­kon erő­sí­tet­ték meg a hírt.

Az éne­kesnő és ked­vese a na­pok­ban a Fa­ce­boo­kon erő­sí­tet­ték meg a hírt.

Ilyen kegyetlenül szakít a barátaival Varnus Xavér

Ilyen kegyetlenül szakít a barátaival Varnus Xavér

Ta­vas­szal a ba­rá­tai kö­zött tart nagy­ta­ka­rí­tást. Aki­vel nem fej­lő­dik a kap­cso­la­tuk, annak fel­mond.

Ta­vas­szal a ba­rá­tai kö­zött tart nagy­ta­ka­rí­tást. Aki­vel nem fej­lő­dik a kap­cso­la­tuk, annak fel­mond.

A félrelépés mindent tönkretett - újabb sztárpár szakított!

A félrelépés mindent tönkretett - újabb sztárpár szakított!

A 2017-es esz­tendő egy­előre tra­gi­kus.

Brad Pitt és An­gel­ina Jolie há­zas­sági vál­sága és sza­kí­tása egy álmot is ma­gá­val vitt, az igaz sze­re­lembe ve­tett hit álmát. Most egy újabb mé­re­tes pofon ér­ke­zett...

Tóth Gabi megerősítette a pletykát

Tóth Gabi megerősítette a pletykát

Min­den­kit meg­le­pett, hogy sza­kí­tott ked­ve­sé­vel. Most egy vi­de­ó­ban mond­ják el, mi az igaz­ság.

Min­den­kit meg­le­pett, hogy sza­kí­tott ked­ve­sé­vel. Most egy vi­de­ó­ban mond­ják el, mi az igaz­ság.

Döbbenetes hír jelent meg Tóth Gabiról!

Döbbenetes hír jelent meg Tóth Gabiról!

Erre tény­leg senki nem szá­mí­tott, pláne egy ilyen ün­ne­pen.

Meg­döb­bentő hírek je­len­tek meg Tóth Ga­bi­val kap­cso­lat­ban. Az in­ter­ne­tes por­tál ez­út­tal rá­adá­sul a for­rá­sát sem ne­vezte meg, mégis ha­tá­ro­zott ál­lí­tá­so­kat fo­gal­ma­zott meg az éne­kes­nő­vel kap­cso­lat­ban.

Ezért szakított Mariah Carey, kiderültek a piszkos részletek

Ezért szakított Mariah Carey, kiderültek a piszkos részletek

5 hó­na­pig tar­tott a sze­re­lem.

So­káig úgy tűnt, a két­gyer­me­kes éne­kesnő végre meg­ta­lálta a bol­dog­sá­got.

Erre aztán nem számított a nemrég szakító Németh Kristóf

Erre aztán nem számított a nemrég szakító magyar sztárszínész

Elő­ször be­szélt nyíl­tan a fáj­dal­mas el­vá­lás kö­rül­mé­nye­i­ről.

Elő­ször be­szélt nyíl­tan a fáj­dal­mas el­vá­lás kö­rül­mé­nye­i­ről.

Válás miatt menekülnek a családi fészekből a magyar sztárok

Válás miatt menekülnek a családi fészekből a magyar sztárok

Az egy­ko­ron kö­zö­sen be­ren­de­zett fé­szek­től is örök bú­csút kel­lett ven­niük.

Az egy­ko­ron kö­zö­sen be­ren­de­zett csa­ládi fé­szek­től is örök bú­csút kel­lett ven­niük.

Hihetetlen, ezért akart szakítani a magyar sztár

Hihetetlen, ezért akart szakítani a magyar sztár

Gre­gor Ber­na­dett na­gyon közel állt ahhoz, hogy fel­hagy­jon hi­va­tá­sá­val, a szí­né­szet­tel.

Gre­gor Ber­na­dett na­gyon közel állt ahhoz, hogy fel­hagy­jon hi­va­tá­sá­val, a szí­né­szet­tel. Reg­ge­lente heves szív­do­bo­gás­sal éb­redt, és nem tudta mi­tévő le­gyen. Éppen mi­előtt le­járta szer­ző­dése a Pesti Ma­gyar Szín­ház­zal. A szí­nész­nőt na­gyon meg­vi­selte, hogy a tár­su­lat több tag­já­val együtt ut­cára ke­rült.

Bochkor Gábor híres exével barátkozik Várkonyi Andrea!

Bochkor Gábor híres exével barátkozik Várkonyi Andrea!

A mű­sor­ve­ze­tőt nem za­varja, hogy párja ba­ráti kap­cso­la­tot ápol a volt ked­ve­sé­vel, sőt, ő maga is jóban van vele.

A mű­sor­ve­ze­tőt nem za­varja, hogy párja ba­ráti kap­cso­la­tot ápol a volt ked­ve­sé­vel, sőt, ő maga is jóban van vele.

Durva, ezért szakított párjával a magyar sztár

Durva, ezért szakított párjával a magyar sztár

Két év után lett vége Len­gyel Tamás és párja kap­cso­la­tá­nak. Pedig nagy volt a sze­re­lem.

Két év után lett vége Len­gyel Tamás és párja kap­cso­la­tá­nak. Pedig nagy volt a sze­re­lem.

Erre nem számítottunk, döbbenetes vallomás Zimány Lindától

Erre nem számítottunk, döbbenetes vallomás Zimány Lindától

Mos­tan­tól nem titok, hogy Zi­mány Linda is sze­re­pel az áp­ri­lis 2-án in­duló A Nagy Du­ett­ben.

Élő adásban érzékenyült el szakítása miatt Németh Kristóf!

Élő adásban érzékenyült el szakítása miatt Németh Kristóf!

A szí­nész a na­pok­ban je­len­tette be, hogy más­fél év után véget ért a kap­cso­lata ked­ve­sé­vel.

Itt az igazság a magyar sorozatsztár szakításáról

Esküvőt és közös gyereket tervezett Németh Kristóf és szerelme, Judit

Hó­na­pok óta nem éltek együtt.

Bár csak most de­rült ki, hogy sza­kí­tott Né­meth Kris­tóf és sze­relme, Adler Judit, va­ló­já­ban hó­na­pok óta nem éltek együtt.

Váratlan bejelentés: megszületett a magyar TV-sztár kisfia!

Váratlan bejelentés: megszületett a magyar TV-sztár kisfia!

Né­hány hete sza­kí­tás­ról val­lott.

Nem­rég arról nyi­lat­ko­zott, fe­le­sé­gé­vel már nin­cse­nek együtt. Csoda, hogy most min­denki meg­le­pő­dött?

Vége a szerelemnek, zátonyra futott Erdélyi Tímea és Szente Vajk házassága!

Vége a szerelemnek, zátonyra futott Erdélyi Tímea és Szente Vajk házassága!

Ta­valy dön­töt­tek úgy, hogy tel­jes ti­tok­ban véget vet­nek a kap­cso­la­tuk­nak.

A há­zas­pár négy év után, ta­valy dön­tött úgy, hogy tel­jes ti­tok­ban véget vet­nek a kap­cso­la­tuk­nak.

Bréking! Esküvőt terveztek, mégis szakítottak Németh Kristófék

Bréking! Esküvőt terveztek, mégis szakítottak Németh Kristófék

Nem­ré­gen még azt ter­vezte Né­meth Kris­tóf, hogy oltár elé ve­zeti ked­ve­sét, Ju­di­tot.

Nem hiszed el, miről szól Dér Heni legújabb slágere

Nem hiszed el, miről szól Dér Heni legújabb slágere

Nem­rég bé­kült ki ked­ve­sé­vel.

Dér Heni nem­rég bé­kült ki ked­ve­sé­vel, egy más­fél éves szü­net után, azon­ban leg­újabb da­lá­ban még­sem a ha­tár­ta­lan sze­re­lem­ről éne­kel.

Szörnyű megpróbáltatásokon megy keresztül kisfiával Nádai Anikó

Szörnyű megpróbáltatásokon megy keresztül kisfiával Nádai Anikó

Nehéz hó­na­po­kon van túl a gyö­nyörű mű­sor­ve­zető.

Nehéz hó­na­po­kon van túl a gyö­nyörű mű­sor­ve­zető.

Kitálalt a magyar színész: üzenet buktatta le volt párját

Kitálalt a magyar színész: üzenet buktatta le volt párját

De­cem­ber­ben sza­kí­tott a Jóban Rossz­ban álom­párja, de csak most de­rült ki, miért.

De­cem­ber­ben sza­kí­tott a Jóban Rossz­ban álom­párja, de csak most de­rült ki, miért.

Hajdú Péter
először beszélt
új szerelméről

Hajdú Péter
először beszélt
új szerelméről

Vége a plety­kák­nak...

Vége a plety­kák­nak és a ta­lál­ga­tá­sok­nak. Hajdú Péter meg­erő­sí­tette, hogy újra rá­ta­lált a sze­re­lem egy 28 éves szép­ség ol­da­lán.

Újabb szakítás: Rossz véget ért Vámos Erika kapcsolata

Újabb szakítás: Rossz véget ért Vámos Erika kapcsolata

Nyíl­tan me­sélt az el­vá­lás oka­i­ról!

A TV2 sztárja nem kön­tör­fa­la­zott, nyíl­tan me­sélt a vég­le­ges el­vá­lás oka­i­ról!

Nagy a baj: Aggódnak a barátok, ijesztően lefogyott Nádai Anikó

Nagy a baj: Aggódnak a barátok, ijesztően lefogyott Nádai Anikó

Lát­vá­nyo­san át­ala­kult Nádai Anikó kül­seje, a sza­kí­tás óta drasz­ti­ku­san le­fo­gyott. A mű­sor­ve­zető egész­sé­géért sokan ag­gód­nak.

Lát­vá­nyo­san át­ala­kult Nádai Anikó kül­seje, a sza­kí­tás óta drasz­ti­ku­san le­fo­gyott. A mű­sor­ve­zető egész­sé­géért sokan ag­gód­nak.

Nyílt levélben buzdítják szakításra Hódi Pamelát!

Nyílt levélben buzdítják szakításra Hódi Pamelát!

A csi­nos anyu­ká­ról töb­ben úgy gon­dol­ják, rossz pél­dát mutat a többi nőnek.

A csi­nos anyu­ká­ról töb­ben úgy gon­dol­ják, rossz pél­dát mutat a többi nőnek.

Nádai Anikó exével kavar Szorcsik H. Viki

Nádai Anikó exével kavar Szorcsik H. Viki

Úgy tűnik, mégis volt har­ma­dik fél az egy­kori mo­dell sza­kí­tá­sa­kor.

Még csak más­fél hó­napja je­len­tette be az egy­kori mo­dell és ren­dező párja, hogy öt bol­dog év és egy más­fél éves közös gyer­mek el­le­nére sza­kí­ta­nak. Úgy lát­szik, mégis volt har­ma­dik fél.

Abortusszal vádolják a Szulejmán sztárját

Abortusszal vádolják a Szulejmán sztárját

Tö­rök­or­szág­ban azt plety­kál­ják, hogy Meryem nem akarta a picit.

Tö­rök­or­szág­ban azt plety­kál­ják, hogy iga­zak vol­tak a nyá­ron fel­röp­pent hírek és a fi­a­tal Hür­re­met ala­kító szí­nésznő babát várt vő­le­gé­nyé­től.

Megszólalt lánya szakításáról Gáspár Győzike

Megszólalt lánya szakításáról Gáspár Győzike

Eve­lin kö­zös­ségi ol­dala me­rő­ben meg­vál­to­zott a na­pok­ban. El­árulta a show­man, hogy mit tud a hely­zet­ről.

Eve­lin kö­zös­ségi ol­dala me­rő­ben meg­vál­to­zott a na­pok­ban. El­árulta a show­man, hogy mit tud a hely­zet­ről.

Ezért ment tönkre Király Viktor kapcsolata

Ezért ment tönkre Király Viktor kapcsolata

A fi­a­tal éne­kes má­so­dik kap­cso­la­tát ál­dozza fel kar­ri­erje ol­tá­rán. A jelek sze­rint ezt ő maga is tudja, de nem akar vál­toz­tatni jö­vő­ké­pén.

A fi­a­tal éne­kes má­so­dik kap­cso­la­tát ál­dozza fel kar­ri­erje ol­tá­rán. A jelek sze­rint ezt ő maga is tudja, de nem akar vál­toz­tatni jö­vő­ké­pén.

Fekete Valentin a sztárvilágban

Fekete Valentin a sztárvilágban

Csak kap­kod­tuk a fe­jün­ket szer­dán, ami­kor gyors egy­más­után­ban három sze­rel­mes­pár is be­je­len­tette, vége a kap­cso­la­tuk­nak.

Csak kap­kod­tuk a fe­jün­ket szer­dán, ami­kor gyors egy­más­után­ban három sze­rel­mes­pár is be­je­len­tette, vége a kap­cso­la­tuk­nak.

Vége, szakított a magyar álompár

Vége, szakított a magyar álompár

Pár hónap után véget ért a csi­nos mo­dell és a sár­mos éne­kes kap­cso­lata.

Pár hónap után véget ért a csi­nos mű­sor­ve­zető és a sár­mos éne­kes kap­cso­lata, pedig min­denki álom­pár­nak gon­dolta őket.

Szakított a legszebb magyar pár

Szakított a legszebb magyar pár

A gyö­nyörű egy­kori mo­dell meg­erő­sí­tette a hírt...

A gyö­nyörű egy­kori mo­dell meg­erő­sí­tette a hírt, nem alkot egy párt a sé­rü­lés­sel küsz­ködő fo­cis­tá­val. Bé­kes­ség­ben vál­tak el.

Kozsónak már nincs szüksége a volt kedvesére!

Kozsónak már nincs szüksége a volt kedvesére!

Pon­tot tett a kap­cso­lat vé­gére.

Az éne­kes egy hosszú se veled, se nél­kü­led kap­cso­lat vé­gére tett pon­tot vég­ér­vé­nye­sen.

Összeomlott a szakítástól Kylie Minogue

Összeomlott a szakítástól Kylie Minogue

Már az es­kü­vőt ter­vezte sze­rel­mé­vel.

A dögös vi­lág­sztár már az es­kü­vőt ter­vezte sze­rel­mé­vel. Nem is sej­tette, hogy a fi­a­tal szí­nész köz­ben más­sal tölti az ide­jét...

Sarka Kata visszaszólt: 9 és fél évig tűrtem!

Sarka Kata visszaszólt: 9 és fél évig tűrtem!

A békés válás már csak álom. Egy he­ti­lap híre sze­rint Sarka Kata be­pa­s­izott. Az üz­let­asszony egy per­cig sem várt a vá­las­szal. Ke­ményre si­ke­rült. Ki­tört a há­ború.

A békés válás már csak álom. Egy he­ti­lap híre sze­rint Sarka Kata be­pa­s­izott. Az üz­let­asszony egy per­cig sem várt a vá­las­szal. Ke­ményre si­ke­rült.

Brutális csajok ostromolják Hajdú Pétert

Brutális csajok ostromolják Hajdú Pétert

Nincs könnyű hely­zet­ben...

Hi­va­ta­lo­san is Hajdú Péter lett a leg­ka­pó­sabb szingli pasi. Ezt bi­zo­nyítja a meg­szá­mol­ha­tat­lan üze­net, amit a mű­sor­ve­zető na­ponta kap.

Örömlányokra vágyik az ágyban a szingli Pintér Tibor

Örömlányokra vágyik az ágyban a szingli Pintér Tibor

Mi­csoda igé­nyek...

Mi­csoda igé­nyek... A szí­nész régen be­szélt már ilyen őszin­tén a ma­gán­éle­té­ről.

Thomas Doll nagy döntést hozott, egyedül maradt

Thomas Doll nagy döntést hozott, egyedül maradt

A gyö­nyörű fél­vér ex­mo­dell többé már nem lá­to­gatja meg Bu­da­pes­ten. Újra sza­bad a Fradi-edző szíve.

A gyö­nyörű fél­vér ex­mo­dell többé már nem lá­to­gatja meg Bu­da­pes­ten. Évek óta tartó kap­cso­lat vé­gére tet­tek pon­tot. Újra sza­bad a Fradi-edző szíve.

Gundel Takács Gábor is szakított

Gundel Takács Gábor is szakított

Szak­mai okok miatt be­adta fel­mon­dá­sát a nép­szerű te­le­ví­ziós. A mű­sor­ve­zető tíz év után dön­tött a vál­tás mel­lett, pedig a köz­té­vé­ben amo­lyan min­de­nes volt.

Szak­mai okok miatt be­adta fel­mon­dá­sát a nép­szerű te­le­ví­ziós. A mű­sor­ve­zető tíz év után dön­tött a vál­tás mel­lett, pedig a köz­té­vé­ben amo­lyan min­de­nes volt.

Zalatnay Cini megtörte a csendet: Újabb csapás érte

Zalatnay Cini megtörte a csendet: Újabb csapás érte

Már nem elő­ször...

Bár a 69 éves éne­kesnő öröm­mel fo­gadta volt férje kö­ze­le­dé­sét, újra csa­lód­nia kel­lett. Már nem elő­ször...

Nem hiszed el, mit tett új munkája előtt Sváby András

Nem hiszed el, mit tett új munkája előtt Sváby András

Már pár éve le­he­tett tudni, hogy meg­rom­lott a tévés és fe­le­sége vi­szo­nya, most pon­tot tet­tek az ügy vé­gére.

Már pár éve le­he­tett tudni, hogy meg­rom­lott a tévés és fe­le­sége vi­szo­nya, most pon­tot tet­tek az ügy vé­gére. A te­le­ví­ziós úgy fo­gal­ma­zott, le­zá­rult szé­pen egy há­rom­éves vá­lási fo­lya­mat, ami úgy zaj­lott le, hogy Eni­kő­vel ba­rát­ság­ban ma­rad­tak, és gye­re­keik is el­fo­gad­ták dön­té­sü­ket.

Sarka Kata állítja, Hajdú elárulta magát

Sarka Kata állítja, Hajdú elárulta magát

Sarka Kata hosszú hetek óta ál­lítja, fér­jé­nek a sza­kí­tás óta már van új kap­cso­lata. Péter fo­lya­ma­to­san cáfol, de fe­le­sége most egé­szen fur­csa ki­je­len­tést tett.

Sarka Kata hosszú hetek óta ál­lítja, fér­jé­nek a sza­kí­tás óta már van új kap­cso­lata.

Pintér Tibor elmesélte szakítása eredeti okait

Pintér Tibor elmesélte szakítása eredeti okait

Pin­tér Tibor és párja két hónap után sza­kí­tot­tak

Pin­tér Tibor és párja két hónap után sza­kí­tot­tak. Azóta kü­lön­böző hí­re­ket le­he­tett ol­vasni az okok­ról, most Tibor törte meg a csen­det.

Ezért került válságba Vámos Erika kapcsolata

Ezért került válságba Vámos Erika kapcsolata

Az okok­ról val­lott.

A Ri­post szer­kesz­tő­sé­gébe el­jut­ta­tott in­for­má­ciók igaz­nak bi­zo­nyul­tak. Vajon si­ke­rül meg­be­szél­niük a prob­lé­má­kat?

Gondoltad volna? Ezzel vigasztalódik Stohl András

Gondoltad volna? Ezzel vigasztalódik Stohl András

A nép­szerű szí­nész az 50-hez kö­ze­ledve ta­lált új szen­ve­délyt ma­gá­nak. Vajon így si­ke­rül meg­gyó­gyí­ta­nia a lel­két?

A nép­szerű szí­nész az 50-hez kö­ze­ledve ta­lált új szen­ve­délyt ma­gá­nak. Vajon így si­ke­rül meg­gyó­gyí­ta­nia a lel­két?

Kifakadt Pintér Tibor exe: "Nem adta meg, amire a legjobban vágytam"

Kifakadt Pintér Tibor exe: "Nem adta meg, amire a legjobban vágytam"

Nehéz dön­tést ho­zott: rá­jött, hogy kép­te­len to­vább várni Pin­tér Ti­borra.

Nehéz dön­tést ho­zott: rá­jött, hogy kép­te­len to­vább várni Pin­tér Ti­borra.

Hoppá, itt az új szerelme Nádai Anikónak

Hoppá, itt az új szerelme Nádai Anikónak

Nehéz idő­sza­kon van túl a mű­sor­ve­zető, aki pár hete sza­kí­tott kisfia édes­ap­já­val.

Nehéz idő­sza­kon van túl a mű­sor­ve­zető, aki pár hete sza­kí­tott kisfia édes­ap­já­val. A kisfiú igazi kis ener­gia bomba, nem hagyja, hogy anyu­kája unat­koz­zon.

Pintér Tibor őszintén vallott a szakítás okairól

Pintér Tibor őszintén vallott a szakítás okairól

Nem áll ké­szen a há­zas­ságra.

A szí­nész nem áll ké­szen a há­zas­ságra és a gyer­mek­vál­la­lásra, és ideje sem volt sze­rel­mére.

Sokan akarják, hogy Fésűs Nellyék szakítsanak

Sokan akarják, hogy Fésűs Nellyék szakítsanak

Pedig giccse­sen jó a kap­cso­la­tuk.

A gyö­nyörű szí­nésznő sze­rint sokan örül­né­nek, ha szét­men­né­nek pár­já­val, Vajtó La­jos­sal.

Durván kitálalt: Ezért szakított Ács Beatrix Pintér Tiborral

Durván kitálalt: Ezért szakított Ács Beatrix Pintér Tiborral

Ács Be­at­rix kö­zös­ségi ol­da­lán szá­molt be a sza­kí­tás rész­le­te­i­ről.

Ezt hogy? Szerelmi zálogot visel Sarka Kata

Ezt hogy? Szerelmi zálogot visel Sarka Kata

Kü­lön­le­ges ék­szerre fi­gyelt fel a Bors.

Kü­lön­le­ges ék­szerre fi­gyelt fel a Bors, Sarka Kata csuk­ló­ján. A le­gen­dás ék­szert a világ egyik leg­na­gyobb ék­szer­cége ké­szíti, és...

Szörnyű megpróbáltatásokon megy keresztül kisfiával Nádai Anikó

Szörnyű megpróbáltatásokon megy keresztül kisfiával Nádai Anikó

Vég­leg el­köl­tö­zött pár­já­tól a cso­dás mű­sor­ve­zető.

Vég­leg el­köl­tö­zött pár­já­tól a cso­dás mű­sor­ve­zető.

Azt beszélik: Szakított párjával Vámos Erika

Azt beszélik: Szakított párjával Vámos Erika

Arról sut­tog­nak: a csi­nos té­vés­nek és sze­rel­mé­nek el­vál­tak az út­jaik.

Mi tör­tén­he­tett? Arról sut­tog­nak: a csi­nos té­vés­nek és sze­rel­mé­nek, Má­té­nak el­vál­tak az út­jaik.

Hoppá: Újra szerelmes a sármos magyar színész

Hoppá: Újra szerelmes a sármos magyar színész

Nagy Ervin máris meg­ta­lálta...

Nagy Ervin csak né­hány hete je­len­tette be, hogy sza­kí­tott gyer­meke any­já­val, de máris be­ko­pog­ta­tott hozzá az új sze­re­lem. Egy kol­lé­ga­nő­jé­vel jött össze...

Végre: Újra együtt Iszak Eszter és Dobrády Ákos

Végre: Újra együtt Iszak Eszter és Dobrády Ákos

Iszak Esz­ter árul­kodó fo­tó­kat tesz közzé ame­ri­kai álom­nya­ra­lá­sá­ról, me­lye­ken ugyan Ákos nem sze­re­pel, de...

Iszak Esz­ter árul­kodó fo­tó­kat tesz közzé ame­ri­kai álom­nya­ra­lá­sá­ról, me­lye­ken ugyan Ákos nem sze­re­pel, de...

Nagy a baj: Megrázó vallomást tett Stohl András

Nagy a baj: Megrázó vallomást tett Stohl András

Va­lami na­gyon nyo­masztja a szí­nészt.

Bár a nép­szerű szí­nész nem­rég azt nyi­lat­kozta, sok­kal ki­egyen­sú­lyo­zot­tabb, mióta el­köl­tö­zött An­csi­ká­tól, va­lami mégis nyo­masztja!

Itt a bizonyíték: Bezárt teaházában csábítja el a nőket Kozso!

Itt a bizonyíték: Bezárt teaházában csábítja el a nőket Kozso!

Eddig még nem lé­pett elé álmai nője!

Az éne­kes pró­bálja meg­ta­lálni a iga­zit, ran­dit ran­dira hal­moz, de eddig még nem lé­pett elé álmai nője!

Curtis exfelesége munkanélküli lett

Curtis exfelesége munkanélküli lett

Cur­tis és fe­le­sége, Kar­dos Csilla kap­cso­la­tá­nak, a két ünnep kö­zött, bé­ké­ben vége lett, amit je­len­leg Csilla egye­dül pró­bál fel­dol­gozni.

Cur­tis és fe­le­sége, Kar­dos Csilla kap­cso­la­tá­nak, a két ünnep kö­zött, bé­ké­ben vége lett, amit je­len­leg Csilla egye­dül pró­bál fel­dol­gozni.

Ismét szakítottak Curtisék

Ismét szakítottak Curtisék

A nép­szerű rap­per és fe­le­sége drá­mai be­je­len­tést tett ta­valy ok­tó­ber kö­ze­pén: sza­kí­tot­tak. Majd ki­csi­vel több mint egy hónap után ismét kéz a kéz­ben je­len­tek meg egy díj­át­adón.

Cur­tis la­punk­nak el­árulta: nem si­ke­rült meg­men­te­niük a kap­cso­la­tu­kat.

Hoppá: Hajdú Péter újra szerelmes?

Hoppá: Hajdú Péter újra szerelmes?

Hajdú Péter ké­szen áll az új életre? Poszt­já­ban erről be­szélt.

Hajdú Péter a kö­zös­ségi ol­da­lon hosszabb poszt­ban tette egy­ér­tel­művé, hogy ké­szen áll az új életre, mi­u­tán nyá­ron vál­ságba ju­tott a há­zas­sága.

Szakított Alekosz, kitálalt a volt barátnője!

Szakított Alekosz, kitálalt a volt barátnője!

Már nin­cse­nek együtt.

A va­ló­ság­show-sztár hó­na­pok­kal ez­előtt még el­je­gyezte ked­ve­sét, ma már nin­cse­nek együtt.

Csepregi Éva súlyos döntést hozott

Csepregi Éva súlyos döntést hozott

A Neo­ton Fa­mí­lia éne­kes­nője meg­gon­dolta magát és már nem árulja házát. Pedig ami­kor 15 év után sza­kí­tott pár­já­val, At­ti­lá­val, azon­nal meg akart válni közös ott­ho­nuk­tól.

A Neo­ton Fa­mí­lia éne­kes­nője is, meg­gon­dolta magát és már nem árulja házát. Pedig ami­kor 15 év után sza­kí­tott pár­já­val, At­ti­lá­val, azon­nal meg akart válni közös ott­ho­nuk­tól.

Hajdú Péter döntött: nem folytatja tovább Sarka Katával!

Hajdú Péter döntött: nem folytatja tovább Sarka Katával!

A mű­sor­ve­zető vég­le­ges­nek tűnő el­ha­tá­ro­zásra ju­tott, be­le­fá­radt az el­múlt idő­szak ese­mé­nye­ibe.

A mű­sor­ve­zető vég­le­ges­nek tűnő el­ha­tá­ro­zásra ju­tott, be­le­fá­radt az el­múlt idő­szak ese­mé­nye­ibe.

Hihetetlen! Szakított az RTL gyönyörű műsorvezetője!

Hihetetlen! Szakított az RTL gyönyörű műsorvezetője!

Erre aztán tény­leg nem szá­mí­tott senki.

Erre aztán tény­leg nem szá­mí­tott senki.

Varga Viktor és Dér Heni is visszatért exéhez

Varga Viktor és Dér Heni is visszatért exéhez

Két ma­gyar sztár­pár is ki­bé­kült.

Két ma­gyar sztár­pár is úgy gon­dolta, az új év a leg­jobb kap­cso­la­tuk új­ra­kez­dé­sé­hez. Elő­ször Varga Vik­tor tette köz­hírré, majd Dér Heni osz­totta meg örö­mét.

Házas kollégájáért hagyta el gyermeke apját a magyar színésznő

Házas kollégájáért hagyta el gyermeke apját a magyar színésznő

A Jóban Rossz­ban so­ro­zat sztárja nős kol­lé­gá­jába ha­ba­ro­dott bele, még a kap­cso­la­tát is fel­adta az új ro­mán­cért.

Derekán viseli exe nevét Döglégy

Derekán viseli exe nevét Döglégy

Ha­tal­mas, vas­ta­gon varrt Petra te­to­vá­lás virít Ganxsta Zolee de­re­kán.

Ha­tal­mas, vas­ta­gon varrt Petra te­to­vá­lás virít Ganxsta Zolee de­re­kán. Egy ra­jon­gója vette észre kon­cert­jük köz­ben. Vajon je­lent­het ez? Máris ki­bé­kül­tek?

Iszak Eszter és Dobrády Ákos képtelenek elengedni egymást

Iszak Eszter és Dobrády Ákos képtelenek elengedni egymást

A páros négy hó­napja sza­kí­tott, de most újra fel­me­le­gí­te­nék a kap­cso­la­tu­kat.

Elváltak útjai a Jóban Rosszban sztárpárjának

Elváltak útjai a Jóban Rosszban sztárpárjának

El­köl­tö­zött ott­hon­ról Kembe Sorel, aki évek óta al­ko­tott egy párt Kon­dá­kor Zsófi­val.

El­köl­tö­zött ott­hon­ról Kembe Sorel, aki évek óta al­ko­tott egy párt Kon­dá­kor Zsófi­val.Egy ha­ra­ma­dik fél miatt sza­kí­tot­tak.

Tíz év után szakított gyermeke anyjával a magyar sztár

Tíz év után szakított gyermeke anyjával a magyar sztár

Ku­dar­cot val­lott Nagy Ervin.

Tíz év és két vál­sá­gos idő­szak után vég­leg sza­kí­tott Nagy Ervin és gyer­me­ké­nek édes­anyja, Váczi Rozi. A szí­nész nem ta­gadja nyug­ha­tat­lan típus.

Nem találkozik gyermeke apjával a valóságshow-sztár

Nem találkozik gyermeke apjával a valóságshow-sztár

Nincs könnyű dolga VV Ági­cá­nak.

Nincs könnyű dolga az egy­kori va­ló­ság­show-sztár­nak mos­ta­ná­ban. Kisfia, Pat­rik az utóbbi na­pok­ban annyit volt or­vos­nál, mint szü­le­tése óta össze­sen.

Újabb fordulat: Pikali elköltözött Rékasitól?

Újabb fordulat: Pikali elköltözött Rékasitól?

Pi­kali Gerda még a nyá­ron dön­tött úgy, hogy új ott­hont vá­laszt ma­gá­nak. A szí­nésznő gyer­me­ke­i­vel együtt Bu­da­pest egyik külső ke­rü­le­tébe köl­tö­zött.

Pi­kali Gerda még a nyá­ron dön­tött úgy, hogy új ott­hont vá­laszt ma­gá­nak.

Hoppá: Jövőre esküvő vár Sarka Katára

Hoppá: Jövőre esküvő vár Sarka Katára

Sarka Kata ugyan hi­va­ta­lo­san még házas, és ko­ránt sem biz­tos, hogy végül vá­lásba tor­kol­lik há­zas­sági vál­sága, de a kö­zös­ségi oldal már es­kü­vőt jósol neki....

Sarka Kata ugyan hi­va­ta­lo­san még házas, és ko­ránt sem biz­tos, hogy végül vá­lásba tor­kol­lik há­zas­sági vál­sága, de...

Csalódása után újra szerelemre vágyik Muri Enikő

Csalódása után újra szerelemre vágyik Muri Enikő

Meg­gyá­szolta már a múl­tat.

Nehéz hó­na­po­kat tud­hat maga mö­gött. Úgy érzi, kel­lő­képp meg­gyá­szolta már a múl­tat, és el­jött az idő a to­vább­lé­pésre.

Baronits Gábor exe újra szerelmes

Baronits Gábor exe újra szerelmes

Az egy­kori álom­pár már a múlté, de úgy tűnik Syd­ney újra sze­rel­mes.

Az egy­kori álom­pár már a múlté, de úgy tűnik Syd­ney újra ró­zsa­szín­fel­hő­ben úszik.

Kiderült: Angelina és Brad nem most szakítottak először

Kiderült: Angelina és Brad nem most szakítottak először

A tö­ké­le­tes­nek tűnő kap­cso­la­tuk ko­ráb­ban is meg­in­gott, és akkor is úgy dön­töt­tek, hogy nincs to­vább. Csak ezt re­me­kül el­tit­kol­ták.

A tö­ké­le­tes­nek tűnő kap­cso­la­tuk ko­ráb­ban is meg­in­gott, és akkor is úgy dön­töt­tek, hogy nincs to­vább. Csak ezt re­me­kül el­tit­kol­ták.

Stohl nem először kavar újságíróval

Stohl nem először kavar újságíróval

Sok­szor elő­for­dul, hogy fel­lob­ban a láng azok kö­zött, akik ha­sonló kör­ben mo­zog­nak. Így tör­tén­he­tett, hogy Stohl And­rás és egy csi­nos fi­a­tal új­ság­írónő egy­másra ta­lált.

Sok­szor elő­for­dul, hogy fel­lob­ban a láng azok kö­zött, akik ha­sonló kör­ben mo­zog­nak. Így tör­tén­he­tett, hogy Stohl And­rás és egy csi­nos fi­a­tal új­ság­írónő egy­másra ta­lált.

Újabb nővel boronálták össze Stohl Andrást

Újabb nővel boronálták össze Stohl Andrást

Egy újabb ti­tok­za­tos hölgy.

Egy újabb ti­tok­za­tos hölgy, aki­ről úgy tudni, a bul­vár­mé­di­á­ban dol­go­zik...

Stohl: Terápia számomra az új darab

Stohl: Terápia számomra az új darab

Ha má­sért nem is, de szín­házi mun­kája miatt meg­szó­lal...

Ha má­sért nem is, de szín­házi mun­kája miatt meg­szó­lal újabb kap­cso­lati vál­sá­gá­ról a szí­nész. Most a szín­pa­don néz szembe saját dé­mon­ja­i­val

Orosz Barbara vallomása: híres férfivel folytatott viszonyt!

Orosz Barbara vallomása: híres férfivel folytatott viszonyt!

A mű­sor­ve­zető éle­té­ben most elő­ször szingli.

A mű­sor­ve­zető éle­té­ben most elő­ször szingli, de még min­dig volt ked­ve­sét sze­reti.