CÍMKE: 'szakítás'

Így vészelte át szakítását a gyönyörű magyar színésznő

Így vészelte át szakítását a gyönyörű magyar színésznő

Most szom­ba­ton mu­tat­ják be a Ja­nika című víg­já­té­kot a Turay Ida szín­ház­ban.

Így reagál egy luxusfeleség, ha nem kap elég pénzt

Így reagál egy luxusfeleség, ha nem kap elég pénzt

Egy orosz mo­dell ne­he­zen dol­gozta fel, hogy párja nem hi­te­lezte meg a vál­lal­ko­zá­sát.

Hajdú Péter vallomása: Jobban kellett volna figyelnem a családomra

Hajdú Péter vallomása: Jobban kellett volna figyelnem a családomra

Péter la­punk­nak val­lott a ma­gán­éle­té­ről.

Péter la­punk­nak val­lott a ma­gán­éle­té­ről.

Kiszivárgott a hír: egy másik nő miatt szakított a színész álompár

Kiszivárgott a hír: egy másik nő miatt szakított a színész álompár

Egy üze­net tette tönkre a tíz éven át tartó kap­cso­la­tot.

Egy gya­nús üze­net tette tönkre a tíz éven át tartó kap­cso­la­tot, amely­ből egy kis­lány is szü­le­tett.

Szülinapján ölték meg a fiatal lányt, szülei beleőrülnek a gyászba

Szülinapján ölték meg a fiatal lányt, szülei beleőrülnek a gyászba

Saját ágyá­ban gyil­kol­ták meg.

Saját ágyá­ban gyil­kol­ták meg a gyö­nyörű 20 éves lányt, mi­u­tán sza­kí­tott pár­já­val.

Baukó Éva szexi fotójától még a monitorod is elolvad

Baukó Éva szexi fotójától még a monitorod is elolvad

A va­ló­ság­show­hős sza­kí­tása után tel­je­sen stí­lust vál­tott. Elő­ször fod­rász­hoz ment, majd le­cse­rélte ru­háit.

A va­ló­ság­show­hős sza­kí­tása után tel­je­sen stí­lust vál­tott. Elő­ször fod­rász­hoz ment, majd le­cse­rélte ru­háit.

Bíróságon harcol a lányáért Kembe Sorel

Bíróságon harcol a lányáért Kembe Sorel

El­mér­ge­se­dett a vi­szony, az apa több jogot akar ma­gá­nak.

Az egy­kori álom­pár kö­zött el­mér­ge­se­dett a vi­szony, az apa több jogot akar ma­gá­nak.

Ez a férfi űz bolondot az izomceleb Pumped Gabóból

Ez a férfi űz bolondot az izomceleb Pumped Gabóból

Pum­ped Gabo és Se­bes­tyén Ági szám­ta­lan sza­kí­tá­son ment ke­resz­tül. Úgy tűnik, ez­út­tal vég­leg el­bú­csúz­tak egy­más­tól, ugyanis Ági új sze­rel­mé­vel pózol.

Drámai szakításáról vallott Anger Zsolt

Drámai szakításáról vallott Anger Zsolt

Öt év után fu­tott zá­tonyra a kap­cso­lata Ko­vács Pat­rí­ci­á­val. A szí­nész akkor úgy érezte, ro­mok­ban hever az élete.

Öt év után fu­tott zá­tonyra a kap­cso­lata Ko­vács Pat­rí­ci­á­val. A szí­nész akkor úgy érezte, ro­mok­ban hever az élete.

Már nem szeret a párod? Ezek a jelek erre utalnak...

Már nem szeret a párod? Ezek a jelek erre utalnak...

Úgy érzed, el­hi­de­gül­te­tek? Már nem vagy biz­tos az ér­zel­me­i­ben? Ha ezt ta­pasz­ta­lod, akkor okkal gya­nak­szol.

Kitálalt a szakításáról Bereczki Zoltán!

Kitálalt a szakításáról Bereczki Zoltán!

Rá­ta­lált a sze­re­lem, ami saját be­val­lása sze­rint gyor­san el is múlt.

A szí­nészre rá­ta­lált a sze­re­lem, ami saját be­val­lása sze­rint gyor­san el is múlt.

Palvin Barbi csúnyán lebuktatta magát, de mit szól ehhez Neymar?

Palvin Barbi csúnyán lebuktatta magát, de mit szól ehhez Neymar?

Egyre kö­vet­he­tet­le­nebb a vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell sze­relmi élete!

Egyre kö­vet­he­tet­le­nebb a vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell sze­relmi élete!

Szakítási dráma: Itt él Hódi Pamela, mióta szakított Berkivel!

Szakítási dráma: Itt él Hódi Pamela, mióta szakított Berkivel!

Újabb dráma Berki és Hódi sza­kí­tása körül! Ki­de­rült, hol él a csi­nos édes­anya és gyer­meke!

Újabb dráma Berki és Hódi sza­kí­tása körül! Ki­de­rült, hol él a csi­nos édes­anya és gyer­meke!

Most jelentették be, elhagyta szerelme a sztársportolót

Most jelentették be, elhagyta szerelme a sztársportolót

Eddig bírta a hölgy Floyd May­weat­her mel­lett. Abi Clarke meg­lepő val­lo­más­sal sza­kí­tott a dús­gaz­dag bok­szo­ló­tól.

Eddig bírta a 26 éves hölgy Floyd May­weat­her mel­lett. Abi Clarke meg­lepő val­lo­más­sal sza­kí­tott a dús­gaz­dag bok­szo­ló­tól.

Mindent kipakolt az ismerős a magyar sztárpár szakításáról

Mindent kipakolt az ismerős a magyar sztárpár szakításáról

Sze­rinte egy­ér­tel­műek vol­tak a jelek.

Azt mondta a benn­fen­tes, egy­ér­telmű jelek utal­tak arra, hogy a nép­szerű hu­mo­rista, Nacsa Oli­vér és Pa­taki Szil­via szí­nésznő útjai el­vál­tak egy­más­tól.

Berki megint az orránál fogva vezetett mindenkit

Berki megint az orránál fogva vezetett mindenkit

Berki Krisz­tián sosem vál­to­zik!

Berki Krisz­tián sosem vál­to­zik! Van az az összeg, ami­ért akár hó­na­po­kon ke­resz­tül is meg­éri tit­kolni a sza­kí­tást

Kiderült, mi vezetett Berkiék szakításához

Kiderült, mi vezetett Berkiék szakításához

A felek nem be­szél­nek, de akad olyan kö­zeli is­me­rős, aki igen...

A felek nem be­szél­nek, de akad olyan kö­zeli is­me­rős, aki fel­leb­benti a fáty­lat a sztár­pár sza­kí­tá­sá­nak va­lódi oká­ról.

Óriási fordulat Hujber Ferenc és felesége kapcsolatában!

Óriási fordulat Hujber Ferenc és felesége kapcsolatában!

Cynthia nem tűr to­vább.

Cynthia úgy dön­tött, nem tűr to­vább, meg­elé­gelte az évek óta tartó bot­rá­nyo­kat.

Mi történik itt? Újabb magyar sztárpár szakított

Mi történik itt? Újabb magyar sztárpár szakított

Nacsa Oli­vér je­len­tette be a min­denki szá­mára meg­döb­bentő hírt. Ezt senki nem gon­dolta volna.

Nacsa Oli­vér je­len­tette be a min­denki szá­mára meg­döb­bentő hírt. Ezt senki nem gon­dolta volna.

Drámai bejelentés: végleg szakított a magyar sztárpár

Drámai bejelentés: végleg szakított a magyar sztárpár

Berki Krisz­ti­ánék ki­sebb-na­gyobb meg­sza­kí­tá­sok­kal öt évig volt együtt, és közös gyer­me­kük is szü­le­tett.

Különös vallomást tett volt férjéről Keresztes Ildikó

Különös vallomást tett volt férjéről Keresztes Ildikó

Az éne­kesnő és férje 25 évig éltek együtt, míg­nem 2012-ben el­vál­tak egy­más­tól.

Az éne­kesnő és férje 25 évig éltek együtt, míg­nem 2012-ben el­vál­tak egy­más­tól. Az EDDA gi­tá­ro­sára ké­sőbb rá­ta­lált a sze­re­lem...

Sokkoló: Szörnyű levelet kapott a magyar színész

Sokkoló: Szörnyű levelet kapott a magyar színész

Szék­he­lyi Jó­zsef bol­do­gan él har­ma­dik fe­le­sé­gé­vel, aki­vel kö­zö­sen ne­ve­lik 5 éves kis­lá­nyu­kat.

Szék­he­lyi Jó­zsef bol­do­gan él har­ma­dik fe­le­sé­gé­vel, aki­vel kö­zö­sen ne­ve­lik 5 éves kis­lá­nyu­kat. A szí­nész egy durva le­vél­nek kö­szön­heti új éle­tét.

Shakira és Piqué: teljes a káosz, mi az igazság?

Shakira és Piqué: teljes a káosz, mi az igazság?

Egy­más­nak el­lent­mon­dóak a hírek.

Egyes for­rá­sok sze­rint sza­kí­tot­tak, mások sze­rint még együtt van­nak. Egy­más­nak el­lent­mon­dóak a hírek.

Vége a szerelemnek: ezért szakított párjával Aleska

Vége a szerelemnek: ezért szakított párjával Aleska

Nehéz dön­tést ho­zott.

Nehéz dön­tést ho­zott meg Ale­ska, aki már szét is köl­tö­zött egy­kori sze­rel­mé­vel.

Kitálalt a bennfentes: 10 év után szakított a sztárpár

Kitálalt a bennfentes: 10 év után szakított a sztárpár

Bár már 2010-ben fel­bon­tot­ták a je­gyes­sé­gü­ket, akkor még nem tud­tak el­sza­kadni egy­más­tól.

Bár már 2010-ben fel­bon­tot­ták a je­gyes­sé­gü­ket, akkor még nem tud­tak el­sza­kadni egy­más­tól. Most vi­szont rá­jöt­tek, hogy nem tud­ják meg­men­teni a kap­cso­la­tu­kat.

Itt a bizonyíték, Shakira és Piqué szakítottak

Itt a bizonyíték, Shakira és Piqué szakítottak

Úgy fest, a sztár­vi­lág már napok óta tudja, mi tör­tént Sha­kira és a spa­nyol fut­bal­lista, Ge­rard Piqué kö­zött.

Úgy fest, a sztár­vi­lág már napok óta tudja, mi tör­tént Sha­kira és a spa­nyol fut­bal­lista, Ge­rard Piqué kö­zött.

Hoppá, ez az év híre, ha igaz! Shakira újra szingli?

Hoppá! Shakira újra szingli?

Ki­tá­lal­tak a ba­rá­tok.

Ki­tá­lal­tak a ba­rá­tok.

Nem cáfolják, szakított az álompár

Nem cáfolják, szakított az álompár

A fo­cista és az éne­kesnő sza­kí­tá­sá­ról plety­kál­nak a kö­zeli ba­rá­tok.

A fo­cista és az éne­kesnő sza­kí­tá­sá­ról plety­kál­nak a kö­zeli ba­rá­tok. A két gyer­me­ket ne­velő sztár­pár egy­előre nem be­szél.

Hihetetlen, amit Andy Vajna mondott Dobó Katáról

Hihetetlen, amit Andy Vajna mondott Dobó Katáról

Ti­ze­n­egy éve sza­kí­tott Andy Vajna és Dobó Kata. A pro­du­cer arról be­szélt, mit érez Kata iránt.

Ti­ze­n­egy éve sza­kí­tott Andy Vajna és Dobó Kata. A pro­du­cer arról be­szélt, mit érez Kata iránt.

Ebben a lakásban él szakítása óta Rátonyi Kriszta

Ebben a lakásban él szakítása óta Rátonyi Kriszta

Be­en­gedte a Ri­pos­tot har­ma­dik ke­rü­leti la­ká­sába Rá­to­nyi Kriszta. A 26 éves mű­sor­ve­zető már egy éve bérli az in­gat­lant.

Be­en­gedte a Ri­pos­tot har­ma­dik ke­rü­leti la­ká­sába Rá­to­nyi Kriszta. A 26 éves mű­sor­ve­zető már egy éve bérli az in­gat­lant.

Nem számított a korkülönbség, most mégis szakított Heidi Klum

Nem számított a korkülönbség, most mégis szakított Heidi Klum

Úgy tűnik, a gon­dok túl­nőt­tek kap­cso­la­tu­kon.

Úgy tűnik, a gon­dok túl­nőt­tek kap­cso­la­tu­kon.

Az elválásra készül Cooky és szerelme

Az elválásra készül Cooky és szerelme

Nem csak a szép pil­la­na­to­kat élik meg együtt, a rosszra is fel­ké­szül­nek.

Sokan el­íté­lik őket a 27 év kor­kü­lönb­ség miatt, de a sze­re­lem­ben nin­cse­nek sza­bá­lyok. A pár most el­árulta, nem csak a szép pil­la­na­to­kat élik meg együtt, a rosszra is fel­ké­szül­nek.

Nyolc hónapos gyermekükkel kitette lakásukból férje a sztáranyukát

Nyolc hónapos gyermekükkel kitette lakásukból férje a sztáranyukát

Fejős Éva nagy álma vált va­lóra, ami­kor 49 éve­sen meg­szü­le­tett első gyer­meke.

Kitálalt Agócs Judit: Ezért szakított 5 hetes terhesen

Kitálalt Agócs Judit: Ezért szakított 5 hetes terhesen

Végre tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

A csúcs­for­má­ban lévő mű­vésznő meg­elé­gelte az ál­hí­re­ket. Végre tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

Eddig bírta, kitálalt szakításáról Gwyneth Paltrow

Eddig bírta, kitálalt szakításáról Gwyneth Paltrow

Úgy dön­tött, el­árulja az oko­kat!

Több híres férfi­vel is együtt élt, de mind­egyik kap­cso­lat fáj­dal­mas véget ért. Most úgy dön­tött, el­árulja az oko­kat!

Hajdú Péter: A gyerekek szeretnék, hogy minden a régi legyen

Hajdú Péter: A gyerekek szeretnék, hogy minden a régi legyen

A gyer­me­kei min­den­nél job­ban hi­á­nyoz­nak neki.

A gyer­me­kei min­den­nél job­ban hi­á­nyoz­nak neki.

Kiderült az igazság! Borzasztóan szenved Angelina a szakítás miatt

Kiderült az igazság! Borzasztóan szenved Angelina a szakítás miatt

A szí­nésznő pró­bál össze­sze­dett­nek lát­szani, de va­ló­já­ban lel­ki­leg da­ra­bok­ban van. Úgy véli, ret­tentő nehéz a hely­zete.

Elképesztő dolog derült ki a Trónok Harca két főszereplőjéről

Elképesztő dolog derült ki a Trónok Harca két főszereplőjéről

Sú­lyos ma­gán­életi titok áll­hat a hát­tér­ben, és bi­zo­nyára jó oka van annak, hogy az egész stáb hall­gat.

Örömhírt jelentett be a magyar énekesnő: férjhez ment!

Örömhírt jelentett be a magyar énekesnő: férjhez ment!

Ugyan a sze­rel­mes­pár három hó­napja sza­kí­tott, rá­jöt­tek, hogy nem bír­ják to­vább egy­más nél­kül.

Ugyan a sze­rel­mes­pár három hó­napja sza­kí­tott, rá­jöt­tek, hogy nem bír­ják to­vább egy­más nél­kül.

Megtörte a csendet: reagált a szakításról szóló pletykákra L.L. Junior!

Megtörte a csendet: reagált a szakításról szóló pletykákra L.L. Junior!

A rap­per a hírek sze­rint sza­kí­tott a meny­asszo­nyá­val.

A rap­per a hírek sze­rint sza­kí­tott a meny­asszo­nyá­val, eddig nem nyi­lat­ko­zott, ám most el­mondta az igaz­sá­got!

Vége a szerelemnek: szakított a párjával Xantus Barbara!

Vége a szerelemnek: szakított a párjával Xantus Barbara!

Két év után ért véget a kap­cso­lata.

A vesz­te­sé­get egy szín­da­rab se­gít­sé­gé­vel dol­gozta fel, két év után fu­tott zá­tonyra a kap­cso­lata.

Elképesztő vallomás, ezért szingli még mindig Zimány Linda

Elképesztő vallomás, ezért szingli még mindig Zimány Linda

Nem­csak a média vi­lá­gá­ban, hanem ügy­véd­je­lölt­ként is egyre si­ke­re­sebb. Ennek egyet­len há­tul­ütője van.

Nem­csak a média vi­lá­gá­ban, hanem ügy­véd­je­lölt­ként is egyre si­ke­re­sebb. Ennek egyet­len há­tul­ütője van.

Kiderült az igazság Tolvai Reni és Kállay-Saunders András szakításáról

Kiderült az igazság Tolvai Reni és Kállay-Saunders András szakításáról

Meg­lepő plety­kák lát­tak nap­vi­lá­got a ma­gyar sztár­pár­ról.

Meg­lepő plety­kák lát­tak nap­vi­lá­got a ma­gyar sztár­pár­ról. Az éne­kes tiszta vizet ön­tött a po­hárba!

Gondold át még egyszer, mielőtt elküldenéd az SMS-t az exednek!

Gondold át még egyszer, mielőtt elküldenéd az SMS-t az exednek!

Bár a leg­töb­ben meg­sza­kít­ják a kap­cso­la­tot volt pár­juk­kal, akad­nak, akik vissza-vissza­tér­nek. Egy ku­ta­tás fel­tárta az oko­kat.

Itt az ok: A családalapításon vérzett el Hajdúék kapcsolata

Itt az ok: A családalapításon vérzett el Hajdúék kapcsolata

Hajdú Péter és a 28 éves Esz­ter nyolc hónap után sza­kí­tot­tak, de nem vál­tak el ha­rag­gal.

Két nap után dobta is párja a dögös sztárénekesnőt

Két nap után dobta is párja a dögös sztárénekesnőt

Úgy tűnik, hogy nem tar­tott so­káig Katy Perry és Or­lando Bloom ro­mán­cá­nak má­so­dik fel­vo­nása.

Úgy tűnik, hogy nem tar­tott so­káig Katy Perry és Or­lando Bloom ro­mán­cá­nak má­so­dik fel­vo­nása.

Kiderült az igazság: Ezért szakított Hajdú Péter és új kedvese

Kiderült az igazság: Ezért szakított Hajdú Péter és új kedvese

Hajdú Péter és fi­a­tal ba­rát­nője nem együtt je­lent meg a Szi­ge­ten.

Hajdú Péter és fi­a­tal ba­rát­nője, Esz­ter nem együtt je­lent meg egy nyil­vá­nos ese­mé­nyen. Iga­zak a plety­kák?

Megdöbbentő választ adott Hajdú Péter a szakítás hírére

Megdöbbentő választ adott Hajdú Péter a szakítás hírére

Alig fél óra alatt kör­be­fu­tott az in­ter­ne­ten, hogy Hajdú Péter és csi­nos ked­vese, Esz­ter sza­kí­tot­tak.

Alig fél óra alatt kör­be­fu­tott az in­ter­ne­ten, hogy Hajdú Péter és csi­nos ked­vese, Esz­ter sza­kí­tot­tak.

Curtis meglepő vallomása, exe sosem volt a felesége

Curtis meglepő vallomása, exe sosem volt a felesége

Ame­ri­kai há­zas­sá­guk nem hi­va­ta­los.

Éve­ken ke­resz­tül se-veled se nél­kü­led kap­cso­lat­ban élt egy­más­sal a rap­per és Csilla. Nagy volt a sze­re­lem köz­tük, leg­alábbis ez jött le a poszt­ja­ik­ból.

Árulkodó fotók: Visszahódította szerelmét Heidi Klum

Árulkodó fotók: Visszahódította szerelmét Heidi Klum

Meg­bo­csá­tott hűt­len pár­já­nak.

Sokan már te­met­ték 3 éve tartó ro­mán­cu­kat, a mo­dell azon­ban be­bi­zo­nyí­totta, hogy ő a tö­ké­le­tes nő hűt­len párja szá­mára.

Anyaszült meztelenül hergeli a férfiakat Leonardo DiCaprio exe

Anyaszült meztelenül hergeli a férfiakat Leonardo DiCaprio exe

Na­gyon me­rész kép­pel bi­zo­nyít!

A gyö­nyörű mo­dell alig pár hó­napja sza­kí­tott Le­o­nardo DiCap­ri­ó­val, de úgy tűnik, hogy ki­csit sem szo­morú.

Hajdú Péter kiakadt: Mi ez a hülyeség?

Hajdú Péter kiakadt: Mi ez a hülyeség?

Az Esti Frizbi mű­sor­ve­ze­tője meg­lepve ol­va­sott ma­gá­ról.

Az Esti Frizbi mű­sor­ve­ze­tője meg­lepve ol­vasta az egyik ma­ga­zin­ban, hogy egy olyan fény­kép miatt ke­rült vál­ságba a há­zas­sága egy évvel ez­előtt, me­lyen új ba­rát­nő­jé­vel éppen el­hagy­nak egy szó­ra­ko­zó­he­lyet.

Kiderült, mihez kezd szakítása után Kárpáti Rebeka

Kiderült, mihez kezd szakítása után Kárpáti Rebeka

A TV2 sztárja a Ri­post­nak me­sélt ak­tu­á­lis ér­zé­se­i­ről. Azt is el­mondta, mennyire vi­seli meg az el­vá­lás.

A TV2 sztárja a Ri­post­nak me­sélt ak­tu­á­lis ér­zé­se­i­ről. Azt is el­mondta, mennyire vi­seli meg az el­vá­lás.

Szomorú hírt közölt a magyar színésznő: 7 év után elválik férjétől

Váratlan bejelentést tett a magyar színésznő: tönkrement a házassága

A hírt Fa­ce­boo­kon kö­zöl­ték.

A pár a válás mel­lett dön­tött. A sza­kí­tást egy Fa­ce­book-poszt­ban kö­zöl­ték a ra­jon­gók­kal.

Itt az igazság, a magyar sztár és barátnője szakításáról

Itt az igazság, a magyar sztár és barátnője szakításáról

Szü­le­i­hez köl­tö­zött Kefir ba­rát­nője.

Mint a friss sze­rel­me­sek, úgy tur­bé­kolt egy­más­sal a sió­foki Plá­zson Kecs­kés Tibor és ba­rát­nője.

Curtis már tudja: Ő az, akivel le akarja élni életét

Curtis már tudja: Ő az, akivel le akarja élni életét

Nem telik el nap, hogy a rap­per ne posz­tolna közös fotót kö­zös­ségi ol­da­lán új ba­rát­nő­jé­vel.

Nem telik el nap, hogy a rap­per ne posz­tolna közös fotót kö­zös­ségi ol­da­lán új ba­rát­nő­jé­vel. A leg­több képen intim hely­zet­ben van­nak.

Ebben a lakásban kezd új életet Tóth Gabi

Ebben a lakásban kezd új életet Tóth Gabi

Sza­kí­tása után a nő­vé­ré­nél húzta meg magát, de itt a köl­tö­zés ideje. A test­vé­rek imád­ják egy­mást, de Gabi tudta, ez az ál­la­pot nem tart­ható fent so­káig.

Sza­kí­tása után a nő­vé­ré­nél húzta meg magát, de itt a köl­tö­zés ideje. A test­vé­rek imád­ják egy­mást, de Tóth Gabi tudta, ez az ál­la­pot nem tart­ható fent so­káig.

Még a monitor is elolvad Curtisék forró csókjától

Még a monitor is elolvad Curtisék forró csókjától

Má­jus­ban mu­tatta meg új ked­ve­sét.

Május végén de­rült ki, hogy a rap­per nem tudta meg­men­teni há­zas­sá­gát és új ba­rát­nője van. Pedig áp­ri­lis­ban még igye­kez­tek Csil­lá­val rendbe hozni min­dent.

Különköltözött Hujber Ferenc és Cynthia!

Különköltözött Hujber Ferenc és Cynthia!

A szí­nész és fe­le­sége áp­ri­lis­ban ke­rült cél­ke­resztbe.

A szí­nész és fe­le­sége áp­ri­lis­ban ke­rült cél­ke­resztbe, ami­kor ki­de­rült, hogy Huj­ber túl­zásba vitt egy csa­ládi ve­sze­ke­dést.

Egy álom ért véget, szakított a szerelmével Kárpáti Rebeka!

Egy álom ért véget, szakított a szerelmével Kárpáti Rebeka!

Egye­lőre még kény­te­le­nek egy fedél alatt élni.

Kö­zö­sen dön­töt­tek a búcsú mel­lett, ám egy­előre még kény­te­le­nek egy fedél alatt élni.

Mindenkit átvert Iszak Eszter és Dobrády Ákos!

Mindenkit átvert Iszak Eszter és Dobrády Ákos!

A pár ta­valy au­gusz­tus­ban sza­kí­tott, és bár azóta több­ször fel­rep­pen­tek hírek az új­ra­me­le­gí­tett kap­cso­lat­ról, ők min­dig ta­gad­ták.

A pár ta­valy au­gusz­tus­ban sza­kí­tott, és bár azóta több­ször fel­rep­pen­tek hírek az új­ra­me­le­gí­tett kap­cso­lat­ról, ők min­dig ta­gad­ták.

Ez durva: Ezért fogyott közel 40 kilót Zámbó Jimmy fia

Ez durva: Ezért fogyott közel 40 kilót Zámbó Jimmy fia

Ma­gán­életi törés áll a hát­tér­ben...

Mint sok eset­ben, itt is ko­moly ma­gán­életi törés áll a hát­tér­ben...

Itt a teljes igazság: Ezért ment vissza exéhez Keresztes Ildikó

Itt a teljes igazság: Ezért ment vissza exéhez Keresztes Ildikó

Ke­resz­tes Il­dikó úgy érzi, a le­hető leg­jobb dön­tést hozta em­be­ri­leg és szak­ma­i­lag is.

Szakítás? Élő adásban szólalt meg Berki!

Szakítás? Élő adásban szólalt meg Berki Krisztián!

Hi­he­tet­len dol­go­kat árult el a Hódi Pam­e­lá­val való kap­cso­la­tá­ról Berki Krisz­tián, akik­ről a kö­zel­múlt­ban szinte ki­je­len­tet­ték, sza­kí­tot­tak. Itt az igaz­ság!

Hi­he­tet­len dol­go­kat árult el a Hódi Pam­e­lá­val való kap­cso­la­tá­ról Berki Krisz­tián, akik­ről a kö­zel­múlt­ban szinte ki­je­len­tet­ték, sza­kí­tot­tak.Az izom­em­ber el­is­merte, mind­ket­tő­jük­nek "Egye­dül­álló" a stá­tu­sza a Fa­ce­book-on. Most az is ki­de­rült, mióta és miért.

Átok ül a sztárvilágon: sorra mondják le az esküvőt a hírességek!

Átok ül a sztárvilágon: sorra mondják le az esküvőt a hírességek!

Mintha va­la­mi­féle ér­zelmi méreg lenne a le­ve­gő­ben, úgy fut zá­tonyra az utóbbi évek­ben a hí­res­sé­gek kap­cso­lata.

Mintha va­la­mi­féle ér­zelmi méreg lenne a le­ve­gő­ben, úgy fut zá­tonyra az utóbbi évek­ben a hí­res­sé­gek kap­cso­lata.

Ezért képtelen Kozso elengedni a teaházát

Ezért képtelen Kozso elengedni a teaházát

Ko­zsót ren­ge­teg emlék fűzi a bel­vá­rosi tea­ház­hoz, talán ezért esik ne­he­zére vég­leg to­vább­állni. A ze­nész bízik a si­ker­ben.

Ko­zsót ren­ge­teg emlék fűzi a bel­vá­rosi tea­ház­hoz, talán ezért esik ne­he­zére vég­leg to­vább­állni. A ze­nész bízik a si­ker­ben.

Brutális változás, szerelmi bánat miatt fogyott le Baukó Éva

Brutális változás, szerelmi bánat miatt fogyott le Baukó Éva

A TV2 sztárja tel­je­sen meg­vál­to­zott.

Büsz­kén posz­tolt ki ma­gá­ról egy négy évvel ez­előtti és egy mos­tani fotót a TV2 sztárja. A bot­rá­nya­i­ról, al­ko­hol­prob­lé­má­i­ról hír­hedt Éva tel­je­sen meg­vál­to­zott.

Élő adásban zokogott: öngyilkos akart lenni szakítása után az énekesnő

Élő adásban zokogott: öngyilkos akart lenni szakítása után az énekesnő

Egy egész napon ke­resz­tül élő adás­ban volt, de a végén az össze­tört sztár már nem bírta vissza­foj­tani könnyeit.

Lebuktató fotó: a TV2 sztárja így romantikázik új szerelmével

Lebuktató fotó: a TV2 sztárja így romantikázik új szerelmével

Három és fél éven ke­resz­tül el­zár­kó­zott egy újabb kap­cso­lat­tól Szö­geczki Ágica.

Mégsem válnak Hajdúék!

Mégsem válnak Hajdúék!

Az év vá­lá­sá­nak ki­ál­tot­ták ki Sarka Kata és Hajdú Péter vá­ló­pe­rét, ám...

Az év vá­lá­sá­nak ki­ál­tot­ták ki Sarka Kata és Hajdú Péter vá­ló­pe­rét, ám a há­zas­pár a má­so­dik meg­hi­ú­sult bí­ró­sági tár­gya­lás után vissza­vo­nu­lót fújt.

Őszinte vallomás: Stohl András kitálalt Ancsikáról

Őszinte vallomás: Stohl András kitálalt Ancsikáról

Nem is csoda, hogy kép­te­len ma­ra­dék­ta­la­nul bol­dog lenni a nép­szerű szí­nész...

Nem csoda, hogy kép­te­len ma­ra­dék­ta­la­nul bol­dog lenni a nép­szerű szí­nész...

Végrehajtás alatt álló cég köti össze Stohl Andrást és Ancsikát!

Végrehajtás alatt álló cég köti össze Stohl Andrást és Ancsikát!

Kft.-jében volt ked­vese, An­csika is tag.

A szí­nész kft.-jében volt ked­vese, An­csika is tag, így együtt kell meg­bir­kóz­niuk a cég tar­to­zá­sá­val.

Árulkodó fotók: újra együtt Iszak Eszter és Dobrády Ákos?

Árulkodó fotók: újra együtt Iszak Eszter és Dobrády Ákos?

Együtt bu­liz­tak egy kon­cer­ten.

Ta­valy au­gusz­tusi sza­kí­tá­suk után most együtt bu­liz­tak egy kon­cer­ten.

Friss hír: szakított a legszexisebb sztárpár!

Friss hír: szakított a legszexisebb sztárpár!

Az utóbbi idők­ben a két szí­nész ál­lan­dóan ve­sze­ke­dett, ezt elé­gelte meg a sár­mos szí­nész, aki már egy ideje nem mu­tat­ko­zik fe­le­sé­gé­vel.

Az utóbbi idők­ben a két szí­nész ál­lan­dóan ve­sze­ke­dett, ezt elé­gelte meg a sár­mos szí­nész, aki már egy ideje nem mu­tat­ko­zik fe­le­sé­gé­vel.

Zámbó Krisztián ismét együtt van a volt párjával?

Zámbó Krisztián ismét együtt van a volt párjával?

A pár több mint egy éve sza­kí­tott vég­leg, előtte éve­ken át se veled, se nél­kü­led kap­cso­lat­ban éltek.

A pár több mint egy éve sza­kí­tott vég­leg, előtte éve­ken át se veled, se nél­kü­led kap­cso­lat­ban éltek.

Most már hivatalos: Szakított a hollywoodi álompár

Most már hivatalos: Szakított a hollywoodi álompár

Vár­ható volt...

So­káig úgy tűnt, hogy Le­o­nardo DiCap­rio a gyö­nyörű szu­per­mo­dell, Nina Agdal ol­da­lán végre meg­ta­lálta a bol­dog­sá­got...

Váratlan fordulat: békülhet Janicsák Veca és gyermeke édesapja

Váratlan fordulat: békülhet Janicsák Veca és gyermeke édesapja

Az éne­kesnő és gyer­meke édes­apja öt év után sza­kí­tot­tak, de az sem ki­zárt, hogy ki­bé­kül­nek.

Zokogva vallott a szakításról Stohl András

Zokogva vallott a szakításról Stohl András

A szí­nész-mű­sor­ve­zető élete tel­je­sen meg­vál­to­zott, ami­óta meg­is­merte új ked­ve­sét, Évát.

A szí­nész-mű­sor­ve­zető élete tel­je­sen meg­vál­to­zott, ami­óta meg­is­merte új ked­ve­sét, Évát.

Hoppá, szakított gyermeke apjával Janicsák Veca

Hoppá, szakított gyermeke apjával Janicsák Veca

Bár sokan már az es­küvő idő­pont­ját ta­lál­gat­ták, az éne­kesnő kap­cso­lata 5 év után zá­tonyra fu­tott.

Szívrohama után, a kórházban üvöltött felesége a magyar sztárral

Szívrohama után, a kórházban üvöltött felesége a magyar sztárral

Lajsz And­rás ál­lítja, pusz­tán plá­tói kap­cso­lat fűzte fi­a­tal kol­lé­ga­nő­jé­hez...

Pucéran terpeszt a vadítóan dögös világsztár

Pucéran terpeszt a vadítóan dögös világsztár

A 20 éves mo­dell ké­pe­i­től va­ló­ság­gal fel­rob­ban az in­ter­net. Most vi­szont nem emi­att ke­rült kö­zép­pontba.