CÍMKE: 'szakítás'

Fájdalmas döntést hozott Lagzi Lajcsi: 21 év után itt a vége

Fájdalmas döntést hozott Lagzi Lajcsi: 21 év után itt a vége

A trom­bi­tás sze­rint az em­be­rek saj­nos egyre meg­bíz­ha­tat­la­nab­bak. Ezért kel­lett így dön­te­nie.

Ez az igazság, reagált a szakításáról szóló pletykákra a TV2 sztárja

Ez az igazság, reagált a szakításáról szóló pletykákra a TV2 sztárja

Kétes hírek röp­pen­tek fel az Exat­lon Hun­gary já­té­ko­sá­nak pár­kap­cso­la­tá­ról.

FRISS HÍREK

Nehezen dolgozza fel a szakítást a magyar énekesnő

Nehezen dolgozza fel a szakítást a magyar énekesnő

Hiába ost­ro­mol­ják a férfiak Sári Évit, a csi­nos éne­kesnő túl­zot­tan ra­gasz­kodó típus.

Hiába ost­ro­mol­ják a férfiak Sári Évit, a csi­nos éne­kesnő túl­zot­tan ra­gasz­kodó típus.

Mindenki őt hibáztatta: válása miatt támadták Détár Enikőt

Mindenki őt hibáztatta: válása miatt támadták Détár Enikőt

A szí­nésznő hat évvel ez­előtt sza­kí­tott Ré­kasi Ká­rollyal.

A szí­nésznő hat évvel ez­előtt sza­kí­tott Ré­kasi Ká­rollyal.

Exkluzív interjú: Kitálalt a válófélben lévő mulatós sztár fia

Exkluzív interjú: Kitálalt a válófélben lévő mulatós sztár fia

Egy ideje már tart az üzen­ge­tés a ma­gyar mu­la­tós há­zas­pár kö­zött han­gos sza­kí­tá­suk­kal kap­cso­lat­ban...

Egy ideje már tart az üzen­ge­tés a ma­gyar mu­la­tós há­zas­pár kö­zött...

Vége a nagy szerelemnek: váratlanul szakított a sztárpár

Vége a nagy szerelemnek: váratlanul szakított a sztárpár

Min­denki meg­le­pő­dött a hír hal­la­tán. Egye­lőre még nem tudni a rész­le­te­ket.

Nem tud elszakadni az anyjától, örökre egyedül marad Bradley Cooper?

Nem tud elszakadni az anyjától, örökre egyedül marad Bradley Cooper?

A 44 éves szí­nész na­gyon közel áll az édes­any­já­hoz, főleg apja ha­lála óta.

A 44 éves szí­nész na­gyon közel áll az édes­any­já­hoz, főleg apja ha­lála óta.

Ezzel vége: négy év után szakított az álompár

Ezzel vége: négy év után szakított az álompár

A sztár­mami már el is köl­tö­zött.

A sztár­mami már el is köl­tö­zött ott­hon­ról, de ki­je­len­tette, hogy gyer­me­kü­ket a sza­kí­tás el­le­nére is kö­zö­sen ne­ve­lik.

Máris vége? Elköltözött a szupermodell Bradley Coopertől

Máris vége? Elköltözött a szupermodell Bradley Coopertől

Bár a benn­fen­te­sek már egy ideje be­szél­nek a sztár­pár sza­kí­tá­sá­ról, most úgy tűnik, vég­leg vége lehet a kap­cso­lat­nak.

Ezt mondta Anna, Hajdú Péter exe a szakításról

Ezt mondta Anna, Hajdú Péter exe a szakításról

Öt hónap után ért véget a tévés és a gyö­nyörű mo­dell pár­kap­cso­lata.

Öt hónap után ért véget a tévés és a gyö­nyörű mo­dell pár­kap­cso­lata.

Ezzel vége, így ment tönkre 13 év után Jolly kapcsolata

Ezzel vége, így ment tönkre 13 év után Jolly kapcsolata

Jolly he­tek­kel ez­előtt el­köl­tö­zött. Suzy a kis­lá­nyá­val arra ér­ke­zett haza az óvo­dá­ból, hogy össze­pa­kolt és el­ment.

Jolly he­tek­kel ez­előtt el­köl­tö­zött. Suzy a kis­lá­nyá­val arra ér­ke­zett haza egy dél­után az óvo­dá­ból, hogy össze­pa­kolt és el­ment.

Vallott a magyar műsorvezető: 14 év után szakított párjával

Vallott a magyar műsorvezető: 14 év után szakított párjával

"Ne­künk ennyi év volt meg­írva. Át­ala­kul­tunk, le­járt az időnk" - mondta a tévés, aki nem hisz az új­ra­kez­dés­ben.

Dancs Annamari kitálalt Kerényi Miklós Mátéról és a közös múltjukról

Dancs Annamari kitálalt Kerényi Miklós Mátéról és a közös múltjukról

Az Ope­rett­szín­ház szí­nész­nője úgy érzi, ko­ráb­ban túl­sá­go­san sze­rel­mes és naiv volt.

Olyan csúnyán bukott le a félrelépő férj, hogy az szuperkínos

Olyan csúnyán bukott le a félrelépő férj, hogy az szuperkínos

Kevés ek­kora ma­lőr­ről hal­lani, mint ami tör­tént.

Kevés ek­kora ma­lőr­ről hal­lani, mint ami tör­tént.

Úgy összeveszett a Trónok harca két sztárja, hogy egymásra sem néznek

Úgy összeveszett a Trónok harca két sztárja, hogy egymásra sem néznek

A so­ro­zat­ban nem vol­tak haj­lan­dók közös je­le­net­ben sem sze­re­pelni.

Ko­ráb­ban egy párt al­kot­tak, de a so­ro­zat­ban nem vol­tak haj­lan­dók közös je­le­net­ben sem sze­re­pelni.

Eltűntek a közös képek, szakított a magyar álompár

Eltűntek a közös képek, szakított a magyar álompár

A spor­toló és az éne­kesnő kap­cso­lata nem tar­tott so­káig. Leg­alábbis, ha hinni lehet a fo­tók­nak.

A spor­toló és az éne­kesnő kap­cso­lata nem tar­tott so­káig. Leg­alábbis, ha hinni lehet a fo­tók­nak.

Válása miatt támadják Ábel Anitát: döbbenetes, mit mondanak róla

Válása miatt támadják Ábel Anitát: döbbenetes, mit mondanak róla

A szí­nésznő úgy érzi, hogy ami­óta el­vál­tak a fér­jé­vel, töb­ben meg­szól­ják és a sza­kí­tá­sért is őt okol­ják.

Egy modell miatt dobta barátnőjét a híres sportoló

Egy modell miatt dobta barátnőjét a híres sportoló

Va­la­hol ezt kész tény­ként ke­ze­lik.

A hírek sze­rint Ale­xan­der Zve­rev és Lana Gercke ala­po­san össze­me­le­ge­dett. Ennek a ki­váló te­ni­szező ko­rábbi párja itta meg a levét.

Durva vád, ezért szakítanak Dárdai Pállal a németek?

Durva vád, ezért szakítanak Dárdai Pállal a németek?

Ber­lin­ben sokan nem értik, miért kell men­nie a ma­gyar edző­nek. A leg­va­dabb el­kép­ze­lé­sek is nap­vi­lá­got lát­tak.

Felkavaró vallomás: gyógyszerfüggővé vált Liu Shaolin volt szerelme

Felkavaró vallomás: gyógyszerfüggővé vált Liu Shaolin volt szerelme

Elise Ch­ris­tie sú­lyos de­presszi­óba esett.

Elise Ch­ris­tie sú­lyos de­presszi­óba esett, mi­u­tán sza­kí­tott vele a ma­gyar gyors­ko­ris.

Már nem beszél Cinthyával Varga Viktor

Már nem beszél Cinthyával Varga Viktor

Az éne­kes tel­je­sen új éle­tet kez­dett.

Az éne­kes tel­je­sen új éle­tet kez­dett, egy­kori vi­ha­ros kap­cso­la­tát a fo­tós­lánnyal pedig egy olyan al­bum­mal zárja le, ami­nek bo­rí­tó­ján az exe fo­tója lát­ható.

Ízekre szedte a fiatal nőt a fél világ, mikor elmondta, mit készül tenni párjával

Ízekre szedte a fiatal nőt a fél világ, mikor elmondta, mit készül tenni párjával

Sokan saj­nál­ják őt. De leg­alább ennyien ne­ki­es­tek...

Sokan saj­nál­ják őt. De leg­alább ennyien ne­ki­es­tek...

Ennél nem lehetne kínosabb: a gép fedélzetén dobta ki barátja a nőt

Ennél nem lehetne kínosabb: a gép fedélzetén dobta ki barátja a nőt

Hi­he­tet­len je­le­net­nek vol­tak tanúi a gép uta­sai.

Hi­he­tet­len je­le­net­nek vol­tak tanúi a gép uta­sai.

A magyar műsorvezető drámája: Nyolc év után szakított szerelmével

A magyar műsorvezető drámája: Nyolc év után szakított szerelmével

Bár óri­ási sze­re­lem­nek in­dult, nyolc év után el­fá­radt az is­mert tévés és ked­vese kap­cso­lata.

Váratlan bejelentést tett a magyar énekes, öt év után szakított párjával

Váratlan bejelentést tett a magyar énekes, öt év után szakított párjával

Pár­ként kü­lön­vál­nak út­jaik, de nem érez­nek ha­ra­got egy­más iránt. Most szak­mai te­en­dő­ikre kon­cent­rál­nak!

Sejtelmes vallomás: ezért magányos Várkonyi Andrea

Sejtelmes vallomás: ezért magányos Várkonyi Andrea

Nem áb­rán­dult ki a sze­re­lem­ből, és lenne is olyan, aki el­ra­bolná a szí­vét.

Azt ál­lítja, nem áb­rán­dult ki a sze­re­lem­ből, és lenne is olyan, aki el­ra­bolná a szí­vét. Tel­je­sen meg­újult, de társra még nem ta­lált.

Vége a nagy szerelemnek: váratlanul szakított a magyar énekesnő

Vége a nagy szerelemnek: váratlanul szakított a magyar énekesnő

Sári Évi kap­cso­lata két év után fu­tott zá­tonyra.

Sári Évi kap­cso­lata két év után fu­tott zá­tonyra. A munka miatt el­tá­vo­lod­tak egy­más­tól sze­rel­mé­vel.

Nem mert szakítani, ezért megrendezte a saját halálát egy nő

Nem mert szakítani, ezért megrendezte a saját halálát egy nő

Nem volt bá­tor­sága sza­kí­tani.

Nem volt bá­tor­sága a kínos be­szél­ge­tés­hez, ezért gon­dolt egy na­gyon me­ré­szet.

Ismét padlóra került, barátai féltik a magyar rappert

Ismét padlóra került a hazai könnyűzene fenegyereke, barátai féltik a magyar rappert

Ganxsta Zolee leg­utóbbi pár­kap­cso­lata feb­ru­ár­ban fu­tott zá­tonyra, a sza­kí­tás pedig ret­te­ne­te­sen meg­vi­selte.

Ganxsta Zolee leg­utóbbi pár­kap­cso­lata feb­ru­ár­ban fu­tott zá­tonyra, a sza­kí­tás pedig ret­te­ne­te­sen meg­vi­selte a rap­pert, ami­nek több­ször han­got is adott a kö­zös­ségi ol­da­lán.

Titkos viszony: rejtélyes nő miatt lett öngyilkos a 49 éves világsztár?

Titkos viszony: rejtélyes nő miatt lett öngyilkos a 49 éves világsztár?

Keith Flint ha­lá­lá­nak híre az egész zenei szak­mát meg­ren­dí­tette.

Keith Flint ha­lá­lá­nak híre az egész zenei szak­mát meg­ren­dí­tette, most azon­ban ki­de­rült egy meg­lepő rész­let.

Szívszorító, feleségének könyörgött halála előtt a legendás énekes

Szívszorító, feleségének könyörgött halála előtt a legendás énekes

Helyre akarta hozni a kap­cso­la­tu­kat.

Helyre akarta hozni a kap­cso­la­tu­kat, de a fi­a­tal nő nem tá­gí­tott dön­té­sé­től.

Felbontotta jegyességét Király Linda, halálközeli élménye volt

Felbontotta jegyességét Király Linda, halálközeli élménye volt

A bal­eset után ko­mo­lyab­ban kez­dett gon­dol­kodni az éle­té­ről, és rá­jött: pár­kap­cso­lata már nem a régi.

Kiradírozzák a múltat a fotóinkról

Kiradírozzák a múltat a fotóinkról

Új szol­gál­ta­tás in­dult az in­ter­ne­ten: némi pén­zért el­tör­lik a múl­tat.

Új szol­gál­ta­tás in­dult az in­ter­ne­ten: némi pén­zért el­tör­lik az ember múlt­ját, vagyis ki­ra­dí­roz­zák a volt ba­rá­to­kat, ba­rát­nő­ket, eset­leg volt fér­je­ket, fe­le­sé­ge­ket a fo­tók­ról!

Teljesen összeomlott a dögös énekesnő, váratlanul szakított vele a szerelme

Teljesen összeomlott a dögös énekesnő, váratlanul szakított vele a szerelme

Ő mind­vé­gig azt hitte, hogy jól men­nek köz­tük a dol­gok, de úgy lát­szik, na­gyot té­ve­dett... Mély de­presszi­óba zu­hant!

Ganxsta Zolee szakított a szerelmével, teljesen összeomlott

Ganxsta Zolee szakított a szerelmével, teljesen összeomlott

Pad­lóra ke­rült a zord kül­sejű, de érző szívű rap­per. Vajon van esély a bé­kü­lésre?

Megrázó hír jött, valójában ezért halt meg a legendás énekes

Megrázó hír jött, valójában ezért halt meg a legendás énekes

Mély de­presszi­óba zu­hant a sztár, ami­nek sú­lyos előz­mé­nyei vol­tak. Fe­le­sége távol volt tőle ha­lá­la­kor.

Mély de­presszi­óba zu­hant a sztár, ami­nek sú­lyos előz­mé­nyei vol­tak. Fe­le­sége távol volt tőle ha­lá­la­kor.

Ő az a férfi, akit a barátnője Mr. Beanért hagyott el

Ő az a férfi, akit a barátnője Mr. Beanért hagyott el

Az új­sá­gok­ból tudta meg.

James Acas­ter az új­sá­gok­ból tudta meg, hogy a ba­rát­nője el­hagyta.

Szakított Rékasi Károly: mindenkit meglepett a váratlan döntéssel

Szakított Rékasi Károly: mindenkit meglepett a váratlan döntéssel

Ko­moly dön­tést ho­zott Ré­kasi Ká­roly, meg­döb­ben­tek a ra­jon­gók.

Ala­pos meg­fon­to­lás után ko­moly dön­tést ho­zott Ré­kasi Ká­roly szín­mű­vész, meg­döb­ben­tek a ra­jon­gók.

Szívszorító vallomás: nem dolgozta fel a szakítást a magyar színésznő

Szívszorító vallomás: nem dolgozta fel a szakítást a magyar színésznő

A 39 éves gyö­nyörű szí­nésznő még időt akar adni ma­gá­nak.

A 39 éves gyö­nyörű szí­nésznő még időt akar adni ma­gá­nak.

Ledobta a bombát a sztárszínész: titokban szakított az álompár

Ledobta a bombát a sztárszínész: titokban szakított a hollywoodi álompár

A hol­ly­woodi sztára­puka egy kap­cso­la­tok­ról tar­tott mo­no­lóg­ban ej­tette el, hogy ő most éppen sza­bad.

A film­szí­nész sztára­puka egy kap­cso­la­tok­ról tar­tott mo­no­lóg­ban ej­tette el, hogy ő most éppen sza­bad. So­ka­kat meg­le­pett a be­je­len­tés, hol­ott a ked­ve­se­ként is­mert szí­nész­nő­vel idén egy­ál­ta­lán nem mu­tat­koz­tak együtt...

Gáspár Evelinnek elege lett: Nem leszek senki babája

Gáspár Evelinnek elege lett: Nem leszek senki babája

A 24 éves lány nem nya­lo­gatja a se­beit, in­kább edzeni kez­dett és el­dön­tötte, mos­tan­tól csak ő szá­mít.

A 24 éves lány nem nya­lo­gatja a se­beit, in­kább bru­tá­lis edzésbe kez­dett és el­dön­tötte, mos­tan­tól csak ön­maga szá­mít.

Végleg elmenekült az országból Stohl András exe, mindenről kitálalt

Végleg elmenekült az országból Stohl András exe, mindenről kitálalt

Az egy­kori vörös bom­bázó nem bírta el­vi­selni, hogy évek­kel a sza­kí­tá­suk után is meg­szól­ták őt.

Nem elég a szakítás: fájdalmas betegséggel küzd Vámos Erika

Nem elég a szakítás: fájdalmas betegséggel küzd Vámos Erika

Közel két hó­napja van egye­dül.

A csi­nos mű­sor­ve­zető közel két hó­napja ve­tett véget nyolc hó­na­pos kap­cso­la­tá­nak, de a lelki fel­épü­lés­ben egy testi kín is hát­rál­tatja.

Mi történt? Lady Gaga esküvő helyett váratlanul szakított kedvesével

Mi történt? Lady Gaga esküvő helyett váratlanul szakított kedvesével

Na­gyon úgy tűnik, hogy az ol­tá­rig már nem jut­nak el...

Az el­jegy­zést ta­valy ok­tó­ber­ben je­len­tet­ték be, ám most na­gyon úgy tűnik, hogy az ol­tá­rig már nem jut­nak el...

Könnyes szemmel tért vissza Várkonyi Andrea, ezt mondta a férfiakról

Könnyes szemmel tért vissza Várkonyi Andrea, ezt mondta a férfiakról

Fáj­dal­mas sza­kí­tása után a sze­re­lem­ről tar­tott elő­adást.

Fáj­dal­mas sza­kí­tása után a sze­re­lem­ről tar­tott elő­adást.

Ezért akart szakítani Dobó Kata, Zsidró Tamás mindent leleplezett

Ezért akart szakítani Dobó Kata, Zsidró Tamás mindent leleplezett

A ren­de­ző­ként de­bü­táló ma­gyar szí­nész­nőn ha­tal­mas volt a nyo­más.

A ren­de­ző­ként de­bü­táló ma­gyar szí­nész­nőn ha­tal­mas volt a nyo­más az utóbbi idő­ben.

Óriási gyomros a Facebooktól: Ezt a statisztikát látnod kell

Óriási gyomros a Facebooktól: Ezt a statisztikát látnod kell

Bru­tá­lis sta­tisz­tika lá­tott nap­vi­lá­got.

Bru­tá­lis sta­tisz­tika lá­tott nap­vi­lá­got: 10 000 Fa­ce­book-profilt néz­tek át a ku­ta­tók asze­rint, hogy mikor sza­kí­ta­nak az em­be­rek.

Elege lett Csutiból: szakításáról vallott Kulcsár Edina

Elege lett Csutiból: szakításáról vallott Kulcsár Edina

A csi­nos mo­dell bol­dog csa­lád­ban él.

A csi­nos mo­dell bol­dog csa­lád­ban él fér­jé­vel és kisfi­á­val, de ez nem volt min­dig így: volt idő, ami­kor nem bírta to­vább, és ki­adta ked­vese útját.

Botrányos mutogatás: Reagált Liu Shaolin exbarátnője

Botrány a gyorskorisoknál: Reagált Liu Shaolin exbarátnője

Elise Ch­ris­tie csak po­én­ko­dott.

Elise Ch­ris­tie obsz­cén moz­du­lat­tal üzent olim­piai baj­no­kunk­nak. Ké­sőbb azt ál­lí­totta, hogy poén volt az egész.

Ez a bizonyíték rá, ha itt az ideje szakítanod...

Ez a bizonyíték rá, ha itt az ideje szakítanod...

Úgy érzed, nem vagy jó he­lyen, de még­sem vagy biz­tos benne? Se­gí­tünk dön­teni.

Úgy érzed, nem vagy jó he­lyen, de még­sem vagy biz­tos benne? Se­gí­tünk dön­teni.

Csalódások sora, kiábrándult a focistákból a szépségkirálynő

Csalódások sora, kiábrándult a focistákból a szépségkirálynő

Spa­nyol­or­szág egy­kori szépe bőven tudna me­sélni a fut­bal­lis­ták­ról. Úgy fest, Eli­sa­beth Reyes nem okult a hi­bá­i­ból.

5 nappal az esküvő előtt ezért dobta ki menyasszonyát a bunkó férfi

5 nappal az esküvő előtt ezért dobta ki menyasszonyát a bunkó férfi

Naná, hogy az ér­zé­ket­len fickó nem sze­mé­lye­sen, hanem SMS-ben kö­zölte pár­já­val a le­sújtó hírt.

Pikáns videó, élő adásban intett be a magyar sztárnak volt szerelme

Pikáns videó, élő adásban intett be a magyar sztárnak volt szerelme

Elise Ch­ris­tie leg­fel­jebb ön­ma­gát mi­nő­sí­tette pro­duk­ci­ó­já­val.

Elise Ch­ris­tie leg­fel­jebb ön­ma­gát mi­nő­sí­tette pro­duk­ci­ó­já­val.

Meglepő, így nevezte élő adásban Bochkor Várkonyi Andreát!

Meglepő, így nevezte élő adásban Bochkor Várkonyi Andreát!

A jelek sze­rint hű­vössé vált Vár­ko­nyi And­rea és Boch­kor Gábor vi­szo­nya. Ezt bi­zo­nyít­ják Boch­kor sza­vai is.

A jelek sze­rint hű­vössé vált Vár­ko­nyi And­rea és Boch­kor Gábor vi­szo­nya. Ezt bi­zo­nyít­ják Boch­kor sza­vai is.

Nem érdekelte senki véleménye: kitálalt a válásáról Ábel Anita

Nem érdekelte senki véleménye: kitálalt a válásáról Ábel Anita

Nem bánta meg a dön­tést.

A szí­nésznő három hó­nap­pal ez­előtt ve­tett véget ti­zen­hat év után a há­zas­sá­gá­nak, ám egy­ál­ta­lán nem bánta meg a dön­tést.

Bulizni ment, így próbál túllépni a szakításon Bochkor Gábor

Bulizni ment, így próbál túllépni a szakításon Bochkor Gábor

A szil­vesz­tert már nem be­zár­kózva töl­tötte, ami ko­moly elő­re­lé­pés­nek szá­mít. Végre ön­fe­led­ten szó­ra­koz­ha­tott.

Botrányos szakítás, faképnél hagyta gyermeke anyját a sztársportoló

Botrányos szakítás, faképnél hagyta gyermeke anyját a sztársportoló

John Stones csa­pot-papot hát­ra­hagyva ki­köl­tö­zött a lu­xus­há­zá­ból.

John Stones csa­pot-papot hát­ra­hagyva ki­köl­tö­zött a lu­xus­há­zá­ból. In­dok­lás­ként csak annyit mon­dott, hogy na­gyobb sza­bad­ságra van szük­sége.

Csak a Ripostnak vallott Pintér Tibor exe: Érezte, hogy baj lesz

Csak a Ripostnak vallott Pintér Tibor exe: Érezte, hogy baj lesz

A fi­a­tal lány alig hitt a sze­mé­nek, ami­kor la­punk­ból ér­te­sült...

A fi­a­tal lány alig hitt a sze­mé­nek, ami­kor la­punk­ból ér­te­sült, hogy Tenya már újra ran­di­zik.

Tönkrement a kapcsolata Demcsák Zsuzsának, őszintén vallott az okokról

Tönkrement a kapcsolata Demcsák Zsuzsának, őszintén vallott az okokról

A tévés hiába pró­bálta, nem tudta meg­men­teni a sze­rel­mü­ket. Magát hi­báz­tatta a tör­tén­te­kért.

2018 legfájdalmasabb sztárszakításai

2018 legfájdalmasabb sztárszakításai

A 2018-as év bő­vel­ke­dett szét­hul­lott há­zas­sá­gok­ban, le­fújt es­kü­vők­ben.

A 2018-as év bő­vel­ke­dett szét­hul­lott há­zas­sá­gok­ban, le­fújt es­kü­vők­ben.

Tíz évnek intett búcsút, edzőjével jött össze a dögös énekesnő

Tíz évnek intett búcsút, edzőjével jött össze a dögös énekesnő

Bár exe egy gyenge pil­la­na­tá­ban nosz­tal­gi­ázni pró­bált, ő már to­vább­lé­pett.

Bár exe egy gyenge pil­la­na­tá­ban nosz­tal­gi­ázni pró­bált, ő egy kép­pel tette nyil­ván­va­lóvá, hogy már to­vább­lé­pett.

Itt a vége: Szakított 17 évvel fiatalabb párjával Kárász Róbert

Itt a vége: Szakított 17 évvel fiatalabb párjával Kárász Róbert

Az új­évet már biz­tos nem kö­zö­sen kö­szön­tik. A mű­sor­ve­zető egy hi­va­ta­los köz­le­mény­ben erő­sí­tette meg a sza­kí­tás té­nyét.

Az új­évet már biz­tos nem kö­zö­sen kö­szön­tik. A mű­sor­ve­zető egy hi­va­ta­los köz­le­mény­ben erő­sí­tette meg a sza­kí­tás té­nyét.

Komoly változás Pintér Tibor életében, ez áll a háttérben

Komoly változás Pintér Tibor életében, ez áll a háttérben

Tel­je­sen új éle­tet kezd a sza­kí­tás után a szí­nész. Meg­húzza a ha­tár­vo­na­lat a ma­gán­élete és a mun­kája kö­zött.

Tel­je­sen új éle­tet kezd a sza­kí­tás után a szí­nész. Meg­húzza a ha­tár­vo­na­lat a ma­gán­élete és a mun­kája kö­zött.

Folytatódik a háború: napi kapcsolatban van az ügyvédjével Hódi Pamela

Folytatódik a háború: napi kapcsolatban van az ügyvédjével Hódi Pamela

A sztár­anyuka nem sze­retné, ha Berki Krisz­tián rend­sze­re­sen fo­tó­kat rakna ki a kis­lá­nyuk­ról, ezért tesz is.

Ezért dobta ki a kínai milliárdosnőt a magyar sztármodell

Ezért dobta ki a kínai milliárdosnőt a magyar sztármodell

A mo­dell már nem bírta to­vább...

A mo­dell már nem bírta, hogy "el­tar­tott fi­ú­nak" nézik, ezért in­kább ki­lé­pett a kap­cso­lat­ból...

Itt a vége: ezért szakított két év után Gáspár Evelin

Itt a vége: ezért szakított két év után Gáspár Evelin

Gás­pár Győ­zike na­gyob­bik lánya újra szingli. A rész­le­tek­ről be­szélt a Mok­ká­ban.

Gás­pár Győ­zike na­gyob­bik lánya újra szingli. A rész­le­tek­ről be­szélt a Mok­ká­ban.

Őszintén vallott Pártos Csilla, fogalma sincs, mit hoz a jövő!

Őszintén vallott Pártos Csilla, fogalma sincs, mit hoz a jövő!

Nem­ré­gi­ben három hétre sza­kí­tott.

Pécsi Il­dikó egy­kori menye nem­ré­gi­ben három hétre sza­kí­tott nála fi­a­ta­labb ked­ve­sé­vel, ám úgy dön­töt­tek, újra meg­pró­bál­ják együtt.

Áll a bál, Maradonát kidobta a menyasszonya

Áll a bál, Maradonát kidobta a menyasszonya

Úgy tűnik, véget ért a vi­szony.

Úgy tűnik, véget ért az egy­kori le­gen­dás ar­gen­tin lab­da­rúgó kap­cso­lata az ifjú sze­rel­mé­vel.

Fájdalmas vallomás: kitálalt a magánéletéről Osvárt Andrea

Fájdalmas vallomás: kitálalt a magánéletéről Osvárt Andrea

Éle­té­nek ezen része nem ala­kul annyira sze­ren­csé­sen, mint re­mélte.

A szí­nésznő szak­ma­i­lag szinte min­dent elért, amire vá­gyott, de a ma­gán­élete nem ala­kul annyira sze­ren­csé­sen, mint azt re­mélte.

Keserű vallomás: ezért szakított szerelmével a magyar sztár

Keserű vallomás: ezért szakított szerelmével a magyar sztár

Elise Ch­­ris­­tie egyik pil­la­nat­ról a má­sikra ve­szí­tette el Liu Sha­o­lin Sán­dort. Azt is tudni véli, hogy miért.

Elise Ch­­ris­­tie egyik pil­la­nat­ról a má­sikra ve­szí­tette el Liu Sha­o­lin Sán­dort. Azt is tudni véli, hogy miért.

Nagyon örült Brad Pitt exbarátnője, miután szakítottak

Nagyon örült Brad Pitt exbarátnője, miután szakítottak

Gwy­neth a ma­gán­éle­té­ről be­szélt.

Gwy­neth Palt­row még min­dig bomba for­má­ban van, és ezt öröm­mel meg is mu­tatja. Sőt a ma­gán­éle­té­ről is be­szélt.

Kiderült az igazság, ezért szakított szerelmével Osvárt Andrea

Kiderült az igazság, ezért szakított szerelmével Osvárt Andrea

A vi­lág­hírű ma­gyar szí­nésznő egé­szen más okokra hi­vat­ko­zott ko­ráb­ban.

A vi­lág­hírű ma­gyar szí­nésznő egé­szen más okokra hi­vat­ko­zott ko­ráb­ban. Most el­szólta magát!

Bochkor Gábornak elege lett, mindent kipakolt Várkonyi Andiról

Bochkor Gábornak elege lett, mindent kipakolt Várkonyi Andiról

Hosszú in­ter­jút adott Boch­kor Gábor, ami­ben el­mondta, sze­rinte mi ve­zet­he­tett a sza­kí­tás­hoz...

Őszinte vallomás, ezért szakított Várkonyi Andrea és Bochkor Gábor

Őszinte vallomás, ezért szakított Várkonyi Andrea és Bochkor Gábor

A csi­nos mű­sor­ve­zető ko­moly el­ha­tá­ro­zásra ju­tott, mi­u­tán el­ve­szí­tette nő­vé­rét.

Várkonyi Andi keményen visszaszólt Bochkor Gábornak

Várkonyi Andi keményen visszaszólt Bochkor Gábornak

A rá­diós ki­tárta a szí­vét a sza­kí­tást kö­ve­tően, egy­kori párja pedig rö­vi­den és nem túl együtt­ér­zően re­a­gált rá.

A rá­diós ki­tárta a szí­vét a sza­kí­tást kö­ve­tően, egy­kori párja pedig rö­vi­den és nem túl együtt­ér­zően re­a­gált rá.