CÍMKE: 'szakítás'
FRISS HÍREK

Ennél nem lehetne kínosabb: a gép fedélzetén dobta ki barátja a nőt

Ennél nem lehetne kínosabb: a gép fedélzetén dobta ki barátja a nőt

Hi­he­tet­len je­le­net­nek vol­tak tanúi a gép uta­sai.

Hi­he­tet­len je­le­net­nek vol­tak tanúi a gép uta­sai.

Sejtelmes vallomás: ezért magányos Várkonyi Andrea

Sejtelmes vallomás: ezért magányos Várkonyi Andrea

Nem áb­rán­dult ki a sze­re­lem­ből, és lenne is olyan, aki el­ra­bolná a szí­vét.

Nem áb­rán­dult ki a sze­re­lem­ből, és lenne is olyan, aki el­ra­bolná a szí­vét.

A magyar műsorvezető drámája: Nyolc év után szakított szerelmével

A magyar műsorvezető drámája: Nyolc év után szakított szerelmével

Bár óri­ási sze­re­lem­nek in­dult, nyolc év után el­fá­radt a kap­cso­la­tuk.

Bár óri­ási sze­re­lem­nek in­dult, nyolc év után el­fá­radt a kap­cso­la­tuk.

Váratlan bejelentést tett a magyar énekes, öt év után szakított párjával

Váratlan bejelentést tett a magyar énekes, öt év után szakított párjával

Pár­ként kü­lön­vál­nak út­jaik, de nem érez­nek ha­ra­got egy­más iránt. Most szak­mai te­en­dő­ikre kon­cent­rál­nak!

Vége a nagy szerelemnek: váratlanul szakított a magyar énekesnő

Vége a nagy szerelemnek: váratlanul szakított a magyar énekesnő

Sári Évi kap­cso­lata két év után fu­tott zá­tonyra.

Sári Évi kap­cso­lata két év után fu­tott zá­tonyra. A munka miatt el­tá­vo­lod­tak egy­más­tól sze­rel­mé­vel.

Nem mert szakítani, ezért megrendezte a saját halálát egy nő

Nem mert szakítani, ezért megrendezte a saját halálát egy nő

Nem volt bá­tor­sága sza­kí­tani.

Nem volt bá­tor­sága a kínos be­szél­ge­tés­hez, ezért gon­dolt egy na­gyon me­ré­szet.

Ismét padlóra került, barátai féltik a magyar rappert

Ismét padlóra került a hazai könnyűzene fenegyereke, barátai féltik a magyar rappert

Ganxsta Zolee leg­utóbbi pár­kap­cso­lata feb­ru­ár­ban fu­tott zá­tonyra, a sza­kí­tás pedig ret­te­ne­te­sen meg­vi­selte.

Ganxsta Zolee leg­utóbbi pár­kap­cso­lata feb­ru­ár­ban fu­tott zá­tonyra, a sza­kí­tás pedig ret­te­ne­te­sen meg­vi­selte a rap­pert, ami­nek több­ször han­got is adott a kö­zös­ségi ol­da­lán.

Titkos viszony: rejtélyes nő miatt lett öngyilkos a 49 éves világsztár?

Titkos viszony: rejtélyes nő miatt lett öngyilkos a 49 éves világsztár?

Keith Flint ha­lá­lá­nak híre az egész zenei szak­mát meg­ren­dí­tette.

Keith Flint ha­lá­lá­nak híre az egész zenei szak­mát meg­ren­dí­tette.

Felbontotta jegyességét Király Linda, halálközeli élménye volt

Felbontotta jegyességét Király Linda, halálközeli élménye volt

A bal­eset után ko­mo­lyab­ban kez­dett gon­dol­kodni az éle­té­ről, és rá­jött: pár­kap­cso­lata már nem a régi.

Kiradírozzák a múltat a fotóinkról

Kiradírozzák a múltat a fotóinkról

Új szol­gál­ta­tás in­dult az in­ter­ne­ten: némi pén­zért el­tör­lik a múl­tat.

Új szol­gál­ta­tás in­dult az in­ter­ne­ten: némi pén­zért el­tör­lik az ember múlt­ját, vagyis ki­ra­dí­roz­zák a volt ba­rá­to­kat, ba­rát­nő­ket, eset­leg volt fér­je­ket, fe­le­sé­ge­ket a fo­tók­ról!

Szívszorító, feleségének könyörgött halála előtt a legendás énekes

Szívszorító, feleségének könyörgött halála előtt a legendás énekes

Helyre akarta hozni a kap­cso­la­tu­kat.

Helyre akarta hozni a kap­cso­la­tu­kat, de a fi­a­tal nő nem tá­gí­tott dön­té­sé­től. Keith Flint végül fel­akasz­totta magát.

Teljesen összeomlott a dögös énekesnő, váratlanul szakított vele a szerelme

Teljesen összeomlott a dögös énekesnő, váratlanul szakított vele a szerelme

Ő mind­vé­gig azt hitte, hogy jól men­nek köz­tük a dol­gok...

Az albán szár­ma­zású brit éne­kesnő mind­vé­gig azt hitte, hogy a szu­per­hőst is meg­for­máló szí­nész ked­ve­sé­vel jól men­nek köz­tük a dol­gok, de úgy lát­szik, na­gyot té­ve­dett... A sze­relmi bánat annyira meg­vi­selte, hogy mély de­presszi­óba zu­hant!

Megrázó hír jött, valójában ezért halt meg a legendás énekes

Megrázó hír jött, valójában ezért halt meg a legendás énekes

Mély de­presszi­óba zu­hant a sztár, ami­nek sú­lyos előz­mé­nyei vol­tak. Fe­le­sége távol volt tőle ha­lá­la­kor.

Mély de­presszi­óba zu­hant a sztár, ami­nek sú­lyos előz­mé­nyei vol­tak. Fe­le­sége távol volt tőle ha­lá­la­kor.

Ő az a férfi, akit a barátnője Mr. Beanért hagyott el

Ő az a férfi, akit a barátnője Mr. Beanért hagyott el

Az új­sá­gok­ból tudta meg.

James Acas­ter az új­sá­gok­ból tudta meg, hogy a ba­rát­nője el­hagyta.

Ganxsta Zolee szakított a szerelmével, teljesen összeomlott

Ganxsta Zolee szakított a szerelmével, teljesen összeomlott

Pad­lóra ke­rült a zord kül­sejű, de érző szívű rap­per. Vajon van esély a bé­kü­lésre?

Szomorú hírt jelentett be Lady Gaga: Ezért szakított a vőlegényével

Szomorú hírt jelentett be Lady Gaga: Ezért szakított a vőlegényével

A ra­jon­gók már rég­óta sut­tog­nak arról, hogy a pár kap­cso­lata zá­tonyra fu­tott.

Szakított Rékasi Károly: mindenkit meglepett a váratlan döntéssel

Szakított Rékasi Károly: mindenkit meglepett a váratlan döntéssel

Ko­moly dön­tést ho­zott Ré­kasi Ká­roly, meg­döb­ben­tek a ra­jon­gók.

Ala­pos meg­fon­to­lás után ko­moly dön­tést ho­zott Ré­kasi Ká­roly szín­mű­vész, meg­döb­ben­tek a ra­jon­gók.

Szívszorító vallomás: nem dolgozta fel a szakítást a magyar színésznő

Szívszorító vallomás: nem dolgozta fel a szakítást a magyar színésznő

A 39 éves gyö­nyörű szí­nésznő még időt akar adni ma­gá­nak ahhoz, hogy egy új kap­cso­latba be­le­vesse magát.

Ledobta a bombát a sztárszínész: titokban szakított az álompár

Ledobta a bombát a sztárszínész: titokban szakított az álompár

Egy mo­no­lóg­ban ej­tette el: sza­bad.

A hol­ly­woodi sztára­puka egy kap­cso­la­tok­ról tar­tott mo­no­lóg­ban ej­tette el, hogy ő most éppen sza­bad. Azon­nal el­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok.

Megdöbbentő, hogyan szakított a férfi a lánnyal - teljesen felbolydult tőle az internet

Megdöbbentő, hogyan szakított a férfi a lánnyal - teljesen felbolydult tőle az internet

Egé­szen vá­rat­lan, ami tör­tént.

Egé­szen vá­rat­lan, ami tör­tént. Az in­ter­ne­te­zők to­tá­li­san rá­pö­rög­tek a hírre.

Gáspár Evelinnek elege lett: Nem leszek senki babája

Gáspár Evelinnek elege lett: Nem leszek senki babája

A 24 éves lány nem nya­lo­gatja a se­beit, in­kább edzeni kez­dett és el­dön­tötte, mos­tan­tól csak ő szá­mít.

A 24 éves lány nem nya­lo­gatja a se­beit, in­kább bru­tá­lis edzésbe kez­dett és el­dön­tötte, mos­tan­tól csak ön­maga szá­mít.

Végleg elmenekült az országból Stohl András exe, mindenről kitálalt

Végleg elmenekült az országból Stohl András exe, mindenről kitálalt

Az egy­kori vörös bom­bázó nem bírta el­vi­selni, hogy évek­kel a sza­kí­tá­suk után is meg­szól­ták őt.

Nem elég a szakítás: fájdalmas betegséggel küzd Vámos Erika

Nem elég a szakítás: fájdalmas betegséggel küzd Vámos Erika

Közel két hó­napja van egye­dül.

A csi­nos mű­sor­ve­zető közel két hó­napja ve­tett véget nyolc hó­na­pos kap­cso­la­tá­nak, de a lelki fel­épü­lés­ben egy testi kín is hát­rál­tatja.

Mi történt? Lady Gaga esküvő helyett váratlanul szakított kedvesével

Mi történt? Lady Gaga esküvő helyett váratlanul szakított kedvesével

Na­gyon úgy tűnik, hogy az ol­tá­rig már nem jut­nak el...

Az el­jegy­zést ta­valy ok­tó­ber­ben je­len­tet­ték be, ám most na­gyon úgy tűnik, hogy az ol­tá­rig már nem jut­nak el...

Könnyes szemmel tért vissza Várkonyi Andrea, ezt mondta a férfiakról

Könnyes szemmel tért vissza Várkonyi Andrea, ezt mondta a férfiakról

Fáj­dal­mas sza­kí­tása után a sze­re­lem­ről tar­tott elő­adást.

Fáj­dal­mas sza­kí­tása után a sze­re­lem­ről tar­tott elő­adást.

Óriási gyomros a Facebooktól: Ezt a statisztikát látnod kell

Óriási gyomros a Facebooktól: Ezt a statisztikát látnod kell

Bru­tá­lis sta­tisz­tika lá­tott nap­vi­lá­got.

Bru­tá­lis sta­tisz­tika lá­tott nap­vi­lá­got: 10 000 Fa­ce­book-profilt néz­tek át a ku­ta­tók asze­rint, hogy mikor sza­kí­ta­nak az em­be­rek.

Ezért akart szakítani Dobó Kata, Zsidró Tamás mindent leleplezett

Ezért akart szakítani Dobó Kata, Zsidró Tamás mindent leleplezett

A ren­de­ző­ként de­bü­táló ma­gyar szí­nész­nőn ha­tal­mas volt a nyo­más.

A ren­de­ző­ként de­bü­táló ma­gyar szí­nész­nőn ha­tal­mas volt a nyo­más az utóbbi idő­ben, de párja végig ki­tar­tott mel­lette.

Elege lett Csutiból: szakításáról vallott Kulcsár Edina

Elege lett Csutiból: szakításáról vallott Kulcsár Edina

A csi­nos mo­dell bol­dog csa­lád­ban él fér­jé­vel és kisfi­á­val, de ez nem volt min­dig így: volt idő, ami­kor nem bírta to­vább, és ki­adta ked­vese útját.

A csi­nos mo­dell bol­dog csa­lád­ban él fér­jé­vel és kisfi­á­val, de ez nem volt min­dig így: volt idő, ami­kor nem bírta to­vább, és ki­adta ked­vese útját.

Ez a bizonyíték rá, ha itt az ideje szakítanod...

Ez a bizonyíték rá, ha itt az ideje szakítanod...

Úgy érzed, nem vagy jó he­lyen, de még­sem vagy biz­tos benne? Se­gí­tünk dön­teni.

Úgy érzed, nem vagy jó he­lyen, de még­sem vagy biz­tos benne? Se­gí­tünk dön­teni.

Csalódások sora, kiábrándult a focistákból a szépségkirálynő

Csalódások sora, kiábrándult a focistákból a szépségkirálynő

Spa­nyol­or­szág egy­kori szépe bőven tudna me­sélni a fut­bal­lis­ták­ról. Úgy fest, Eli­sa­beth Reyes nem okult a hi­bá­i­ból.

5 nappal az esküvő előtt ezért dobta ki menyasszonyát a bunkó férfi

5 nappal az esküvő előtt ezért dobta ki menyasszonyát a bunkó férfi

Naná, hogy az ér­zé­ket­len fickó nem sze­mé­lye­sen, hanem SMS-ben kö­zölte pár­já­val a le­sújtó hírt.

Botrányos mutogatás: Reagált Liu Shaolin exbarátnője

Botrány a gyorskorisoknál: Reagált Liu Shaolin exbarátnője

Elise Ch­ris­tie csak po­én­ko­dott.

Elise Ch­ris­tie obsz­cén moz­du­lat­tal üzent olim­piai baj­no­kunk­nak. Ké­sőbb azt ál­lí­totta, hogy poén volt az egész.

Nem érdekelte senki véleménye: kitálalt a válásáról Ábel Anita

Nem érdekelte senki véleménye: kitálalt a válásáról Ábel Anita

Nem bánta meg a dön­tést.

A szí­nésznő három hó­nap­pal ez­előtt ve­tett véget ti­zen­hat év után a há­zas­sá­gá­nak, ám egy­ál­ta­lán nem bánta meg a dön­tést.

Pikáns videó, élő adásban intett be a magyar sztárnak volt szerelme

Pikáns videó, élő adásban intett be a magyar sztárnak volt szerelme

Elise Ch­ris­tie leg­fel­jebb ön­ma­gát mi­nő­sí­tette pro­duk­ci­ó­já­val.

Elise Ch­ris­tie leg­fel­jebb ön­ma­gát mi­nő­sí­tette pro­duk­ci­ó­já­val.

Meglepő, így nevezte élő adásban Bochkor Várkonyi Andreát!

Meglepő, így nevezte élő adásban Bochkor Várkonyi Andreát!

Ko­ránt sin­cse­nek már jóban.

A jelek sze­rint hű­vössé vált Vár­ko­nyi And­rea és Boch­kor Gábor vi­szo­nya.

Faképnél hagyta gyermeke anyját a sztársportoló

Faképnél hagyta gyermeke anyját a sztársportoló

John Stones min­dent hát­ra­ha­gyott.

John Stones csa­pot-papot hát­ra­hagyva ki­köl­tö­zött a lu­xus­há­zá­ból. In­dok­lás­ként csak annyit mon­dott, hogy na­gyobb sza­bad­ságra van szük­sége.

Bulizni ment, így próbál túllépni a szakításon Bochkor Gábor

Bulizni ment, így próbál túllépni a szakításon Bochkor Gábor

A szil­vesz­tert már nem be­zár­kózva töl­tötte, ami ko­moly elő­re­lé­pés.

A szil­vesz­tert már nem be­zár­kózva töl­tötte, ami ko­moly elő­re­lé­pés­nek szá­mít. Végre szó­ra­koz­ha­tott.

Csak a Ripostnak vallott Pintér Tibor exe: Érezte, hogy baj lesz

Csak a Ripostnak vallott Pintér Tibor exe: Érezte, hogy baj lesz

A fi­a­tal lány alig hitt a sze­mé­nek, ami­kor la­punk­ból ér­te­sült...

A fi­a­tal lány alig hitt a sze­mé­nek, ami­kor la­punk­ból ér­te­sült, hogy Tenya már újra ran­di­zik.

Tönkrement a kapcsolata Demcsák Zsuzsának, őszintén vallott az okokról

Tönkrement a kapcsolata Demcsák Zsuzsának, őszintén vallott az okokról

A tévés hiába pró­bálta, nem tudta meg­men­teni a sze­rel­mü­ket. Magát hi­báz­tatta a tör­tén­te­kért.

2018 legfájdalmasabb sztárszakításai

2018 legfájdalmasabb sztárszakításai

A 2018-as év bő­vel­ke­dett szét­hul­lott há­zas­sá­gok­ban, le­fújt es­kü­vők­ben.

A 2018-as év bő­vel­ke­dett szét­hul­lott há­zas­sá­gok­ban, le­fújt es­kü­vők­ben.

Tíz évnek intett búcsút, edzőjével jött össze a dögös énekesnő

Tíz évnek intett búcsút, edzőjével jött össze a dögös énekesnő

Bár exe egy gyenge pil­la­na­tá­ban nosz­tal­gi­ázni pró­bált, ő már to­vább­lé­pett.

Bár exe egy gyenge pil­la­na­tá­ban nosz­tal­gi­ázni pró­bált, ő egy kép­pel tette nyil­ván­va­lóvá, hogy már to­vább­lé­pett.

Itt a vége: Szakított 17 évvel fiatalabb párjával Kárász Róbert

Itt a vége: Szakított 17 évvel fiatalabb párjával Kárász Róbert

A mű­sor­ve­zető egy hi­va­ta­los köz­le­mény­ben erő­sí­tette meg a sza­kí­tás té­nyét.

A mű­sor­ve­zető egy hi­va­ta­los köz­le­mény­ben erő­sí­tette meg a sza­kí­tás té­nyét.

Folytatódik a háború: napi kapcsolatban van az ügyvédjével Hódi Pamela

Folytatódik a háború: napi kapcsolatban van az ügyvédjével Hódi Pamela

A sztár­anyuka nem sze­retné, ha Berki Krisz­tián rend­sze­re­sen fo­tó­kat rakna ki a kis­lá­nyuk­ról, ezért tesz is.

Komoly változás Pintér Tibor életében, ez áll a háttérben

Komoly változás történt Pintér Tibor életében, ez áll a hatalmas lépés háttérben

Tel­je­sen új éle­tet kezd a sza­kí­tás után a 44 éves szí­nész. Végre meg­húzza a ha­tár­vo­na­lat a ma­gán­élete és a mun­kája kö­zött.

Be­val­lotta: tel­je­sen új éle­tet kezd a sza­kí­tás után a 44 éves szí­nész, a Nem­zeti Lovas Szín­ház ala­pí­tója. Tenya végre meg­húzta a ha­tár­vo­na­lat a ma­gán­élete és a mun­kája kö­zött.

Kegyetlen szakítás: Hűtlen férfit még nem tettek lapátra ilyen megalázó módon

Kegyetlen szakítás: Hűtlen férfit még nem tettek lapátra ilyen megalázó módon

Egyet­len férfi­em­ber sem kí­vánja magát ennek a srác­nak a he­lyébe.

Egyet­len férfi­em­ber sem kí­vánja magát annak pa­si­nak a he­lyébe, akit a ba­rá­tai és sze­ret­tei gyű­rű­jé­ben tet­tek la­pátra.

Itt a vége: ezért szakított két év után Gáspár Evelin

Itt a vége: ezért szakított két év után Gáspár Evelin

Gás­pár Győ­zike na­gyob­bik lánya újra szingli. A rész­le­tek­ről be­szélt a Mok­ká­ban.

Gás­pár Győ­zike na­gyob­bik lánya újra szingli. A rész­le­tek­ről be­szélt a Mok­ká­ban.

Őszintén vallott Pártos Csilla, fogalma sincs, mit hoz a jövő!

Őszintén vallott Pártos Csilla, fogalma sincs, mit hoz a jövő!

Nem­ré­gi­ben három hétre sza­kí­tott.

Pécsi Il­dikó egy­kori menye nem­ré­gi­ben három hétre sza­kí­tott nála fi­a­ta­labb ked­ve­sé­vel, ám úgy dön­töt­tek, újra meg­pró­bál­ják együtt.

Áll a bál, Maradonát kidobta a menyasszonya

Áll a bál, Maradonát kidobta a menyasszonya

Úgy tűnik, véget ért a vi­szony.

Úgy tűnik, véget ért az egy­kori le­gen­dás ar­gen­tin lab­da­rúgó kap­cso­lata az ifjú sze­rel­mé­vel.

Ezért dobta ki a kínai milliárdosnőt a magyar sztármodell

Ezért dobta ki a kínai milliárdosnőt a magyar sztármodell

A mo­dell már nem bírta to­vább...

A mo­dell már nem bírta, hogy "el­tar­tott fi­ú­nak" nézik, ezért in­kább ki­lé­pett a kap­cso­lat­ból...

Nagyon örült Brad Pitt exbarátnője, miután szakítottak

Nagyon örült Brad Pitt exbarátnője, miután szakítottak

Gwy­neth a ma­gán­éle­té­ről be­szélt.

Gwy­neth Palt­row még min­dig bomba for­má­ban van, és ezt öröm­mel meg is mu­tatja. Sőt a ma­gán­éle­té­ről is be­szélt.

Fájdalmas vallomás: kitálalt a magánéletéről Osvárt Andrea

Fájdalmas vallomás: kitálalt a magánéletéről Osvárt Andrea

Éle­té­nek ezen része nem ala­kul annyira sze­ren­csé­sen, mint re­mélte.

A szí­nésznő szak­ma­i­lag szinte min­dent elért, amire vá­gyott, de a ma­gán­élete nem ala­kul annyira sze­ren­csé­sen, mint azt re­mélte.

Keserű vallomás: ezért szakított szerelmével Liu Shaolin Sándor

Ezért szakított szerelmével a magyar sztár

Ko­rábbi sze­relme tett val­lo­mást.

Elise Ch­­ris­­tie egyik pil­la­nat­ról a má­sikra ve­szí­tette el Liu Sha­o­lin Sán­dort. Olim­piai baj­no­kunk üze­net­ben ve­tett véget a kap­cso­lat­nak.

Kiderült az igazság, ezért szakított szerelmével Osvárt Andrea

Kiderült az igazság, ezért szakított szerelmével Osvárt Andrea

A vi­lág­hírű ma­gyar szí­nésznő egé­szen más okokra hi­vat­ko­zott ko­ráb­ban. Most el­szólta magát!

Zalatnay Cini kitálalt Komár Lászlóról: döbbenetes, miért szakítottak

Zalatnay Cini kitálalt Komár Lászlóról: döbbenetes, miért szakítottak

Za­lat­nay Sa­rolta őszin­tén be­szélt múlt­já­nak nagy mér­föld­kö­ve­i­ről.

Za­lat­nay Sa­rolta őszin­tén be­szélt múlt­já­nak nagy mér­föld­kö­ve­i­ről.

Bochkor Gábornak elege lett, mindent kipakolt Várkonyi Andiról

Bochkor Gábornak elege lett, mindent kipakolt Várkonyi Andiról

Hosszú in­ter­jút adott Boch­kor Gábor, ami­ben el­mondta, sze­rinte mi ve­zet­he­tett a sza­kí­tás­hoz...

Őszinte vallomás, ezért szakított Várkonyi Andrea és Bochkor Gábor

Őszinte vallomás, ezért szakított Várkonyi Andrea és Bochkor Gábor

A csi­nos mű­sor­ve­zető ko­moly el­ha­tá­ro­zásra ju­tott, mi­u­tán el­ve­szí­tette nő­vé­rét.

Várkonyi Andi keményen visszaszólt Bochkor Gábornak

Várkonyi Andi keményen visszaszólt Bochkor Gábornak

A rá­diós ki­tárta a szí­vét a sza­kí­tást kö­ve­tően, egy­kori párja pedig rö­vi­den és nem túl együtt­ér­zően re­a­gált rá.

A rá­diós ki­tárta a szí­vét a sza­kí­tást kö­ve­tően, egy­kori párja pedig rö­vi­den és nem túl együtt­ér­zően re­a­gált rá.

Bejelentette a sztárpár: titokban szakítottak, de nem ez a legmeglepőbb

Bejelentette a sztárpár: titokban szakítottak, de nem ez a legmeglepőbb

Min­dent a le­ges­leg­ele­jé­ről újra kel­lett épí­te­niük.

A kap­cso­la­tuk­ban volt egy kor­szak, ami­kor min­dent a le­ges­leg­ele­jé­ről újra kel­lett épí­te­niük.

Kiöntötte a szívét Bochkor Gábor: Borosnak beszélt a szakításról

Kiöntötte a szívét Bochkor Gábor: Borosnak beszélt a szakításról

Az Ön­in­dító mű­sor­ve­ze­tője az el­vá­lás fáj­dal­ma­i­ról be­szélt az élet­mentő mű­té­ten át­esett Bo­ros­nak.

Bevallotta Jennifer Lopez szerelme: ettől retteg a sztármami mellett

Bevallotta Jennifer Lopez szerelme: ettől retteg a sztármami mellett

A vissza­vo­nult spor­toló na­gyon sze­rel­mes, már la­ká­sát is el­kezdte árulni.

Ennyi volt a 11 év, felbontotta eljegyzését a színész álompár

Ennyi volt a 11 év, felbontotta eljegyzését a színész álompár

El­dur­vul­tak a ve­sze­ke­dé­seik, a közös munka meg­ölte a sze­rel­mü­ket.

Na­gyon el­dur­vul­tak a ve­sze­ke­dé­seik, a közös munka meg­ölte a sze­rel­mü­ket. Egyi­kük sem akarja már foly­tatni...

Ezzel vége, felbontotta az eljegyzést a színész álompár

Ezzel vége, felbontotta az eljegyzést a színész álompár

Pedig csu­pán tíz hó­napja je­gyez­ték el egy­mást, és nagy öröm­mel ve­tet­ték bele ma­gu­kat az es­küvő szer­ve­zé­sébe.

Pedig csu­pán tíz hó­napja je­gyez­ték el egy­mást, és nagy öröm­mel ve­tet­ték bele ma­gu­kat az es­küvő szer­ve­zé­sébe.

Drámai fordulat a szakítás után: Ezért mondja le munkáit Várkonyi Andi

Drámai fordulat a szakítás után: Ezért mondja le munkáit Várkonyi Andi

Bár úgy tűnik, a mű­sor­ve­zető csak úgy hab­zsolja az éle­tet, ez csak álca.

Bár úgy tűnik, a mű­sor­ve­zető csak úgy hab­zsolja az éle­tet, ez csak álca.

Férje segítségével ejtette szerelmét a TV2 sztárja

Férje segítségével ejtette szerelmét a TV2 sztárja

Le­zárta az előző kap­cso­la­tát.

A csi­nos hí­res­ség spi­ri­tu­á­lis ve­ze­tő­ként te­kint a fér­jére, aki abban is tá­mo­gatta őt, hogy vég­le­ge­sen le­zárja az előző kap­cso­la­tát.

Átvágva érzi magát Bochkor Gábor

Átvágva érzi magát Bochkor Gábor

A rá­diós úgy érzi, egy­kori ked­vese át­verte és be­csapta őt.

A rá­diós úgy érzi, egy­kori ked­vese át­verte és be­csapta őt, és most már úgy gon­dolja, hogy nem kel­lett volna annyi sza­bad­sá­got adnia neki.

Folytatódik az üzengetés: bocsánatot kért Pintér Tibor

Folytatódik az üzengetés: bocsánatot kért Pintér Tibor

Frida na­gyon meg­sér­tő­dött.

Frida na­gyon meg­sér­tő­dött a szí­nész múlt­kori ki­je­len­té­sén.

Képtelen dönteni a szakításról Pintér Tibor és Frida

Képtelen dönteni a szakításról Pintér Tibor és Frida

Mind­ket­ten mást mon­da­nak.

A szí­nész és fi­a­tal ked­vese szinte na­ponta cá­fol­nak rá a nyi­lat­ko­za­ta­ikra: egyik nap kü­lön­köl­tö­zés­ről be­szél­nek, más­kor sza­kí­tás­ról, aztán úgy tűnik, mintha mégis min­den rend­ben lenne.

Elmúlt a nagy szerelem, kitálalt a szakításról Rippel Feri

Elmúlt a nagy szerelem, kitálalt a szakításról Rippel Feri

Az ar­tista nem­ré­gi­ben sza­kí­tott két év­ti­zed­del fi­a­ta­labb ked­ve­sé­vel. Feri nem bán­kó­dik.

Az ar­tista nem­rég sza­kí­tott két év­ti­zed­del fi­a­ta­labb ked­ve­sé­vel. Feri nem bán­kó­dik.

Elhagyta a párja ezt a férfit, döbbenetes, mivel helyettesítette

Elhagyta a párja ezt a férfit, döbbenetes, mivel helyettesítette

Ke­ser­édes fel­vé­te­lek kö­vet­kez­nek!

Imád­ták az in­ter­ne­te­zők a férfi fo­tóit. Aki járt már ha­sonló ci­pő­ben tudja, ilyen­kor egy kis humor könnyebbé teszi az el­vá­lást.

Ezért szakított Rippel Feri és 25 évvel fiatalabb szerelme

Ezért szakított Rippel Feri és 25 évvel fiatalabb szerelme

Ki­lenc hónap után ért véget Rip­pel Fe­renc és ked­vese Viki kap­cso­lata. Tö­ké­le­tes­nek tűnő sze­re­lem volt...

Ki­lenc hónap után ért véget Rip­pel Fe­renc és ked­vese Viki kap­cso­lata. Mi ron­totta ezt meg?

Curtis kitálalt: durva dolgokat mond Majkáról

Curtis kitálalt: durva dolgokat mond Majkáról

Cur­tis ma már tud be­szélni arról a sze­gedi es­té­ről, ami­kor Majka nyil­vá­no­san sza­kí­tott vele a szín­pa­don...

Cur­tis ma már tud be­szélni arról a sze­gedi es­té­ről, ami­kor Majka nyil­vá­no­san sza­kí­tott vele a szín­pa­don és drog­füg­gő­nek ál­lí­totta be őt...

Most már tényleg vége, a jegygyűrűt is visszaadta a magyar énekesnő

Most már tényleg vége, a jegygyűrűt is visszaadta a magyar énekesnő

Tör­tént már ha­sonló a sztár­pár­ral, de ál­lí­tó­lag ez a végső és vissza­von­ha­tat­lan dön­tés.

Titokban és tagadva, de mindenki belemegy ebbe a típusú szexbe

Titokban és tagadva, de mindenki belemegy ebbe a típusú szexbe

Senki nem büszke rá...

Nem vé­let­len, hogy senki nem büszke rá: a mai napig szá­nal­mas­nak tart­ják az em­be­rek, ha va­laki ezt csi­nálja.

"Napokig nem jött ki hang a torkomon" - egy megcsalt nő súlyos története

"Napokig nem jött ki hang a torkomon" - egy megcsalt nő súlyos története

Anna me­sélte el ne­künk, min ment ke­resz­tül, ami­kor romba dőlt az élete.

Anna me­sélte el ne­künk, min ment ke­resz­tül, ami­kor hir­te­len ro­mokba dőlt az élete.

Kitálalt volt barátjáról Gáspár Győző lánya, ezt mondta a férfiről!

Kitálalt volt barátjáról Gáspár Győző lánya, ezt mondta a férfiről!

Már két éve nem al­kot­nak egy párt.

Eve­lin és első sze­relme már két éve nem al­kot­nak egy párt, a lány­nak ettől füg­get­le­nül meg­van a vé­le­mé­nye Ta­más­ról.

Felkészült a szakításra a szépséges sztár

Eljöhet egy korszak vége: felkészült a szakításra a szépséges sztár

Ma­rija Sa­rap­ova és a Nike útjai 20 év után vál­hat­nak szét.

Ma­rija Sa­rap­ova és a Nike útjai 20 év után vál­hat­nak szét. Az orosz hí­res­ség­nek ez óri­ási csa­pást je­lent.

Elmondta az igazságot: Várkonyi Andrea ezért szakított Bochkorral

Elmondta az igazságot: Várkonyi Andrea ezért szakított Bochkorral

Úgy ha­tá­ro­zott, hogy maga mö­gött hagyja a múl­tat és új éle­tet kezd.

A csi­nos tévés nem­rég ha­tá­ro­zott úgy, hogy vég­leg maga mö­gött hagyja a múl­tat és új éle­tet kezd.