CÍMKE: 'szakítás'

Mi történt? Lady Gaga esküvő helyett váratlanul szakított kedvesével

Mi történt? Lady Gaga esküvő helyett váratlanul szakított kedvesével

Na­gyon úgy tűnik, hogy az ol­tá­rig már nem jut­nak el...

Na­gyon úgy tűnik, hogy az ol­tá­rig már nem jut­nak el...

Végleg elmenekült az országból Stohl András exe, mindenről kitálalt

Végleg elmenekült az országból Stohl András exe, mindenről kitálalt

Az egy­kori vörös bom­bázó nem bírta el­vi­selni, hogy évek­kel a sza­kí­tá­suk után is meg­szól­ták őt az em­be­rek.

Az egy­kori vörös bom­bázó nem bírta el­vi­selni, hogy évek­kel a sza­kí­tá­suk után is meg­szól­ták.

Nem elég a szakítás: fájdalmas betegséggel küzd Vámos Erika

Nem elég a szakítás: fájdalmas betegséggel küzd Vámos Erika

A csi­nos mű­sor­ve­zető közel két hó­napja ve­tett véget nyolc hó­na­pos kap­cso­la­tá­nak, de a lelki fel­épü­lés­ben egy testi kín is hát­rál­tatja.

A csi­nos mű­sor­ve­zető közel két hó­napja ve­tett véget nyolc hó­na­pos kap­cso­la­tá­nak, de a lelki fel­épü­lés­ben egy testi kín is hát­rál­tatja.

Ezért akart szakítani Dobó Kata, Zsidró Tamás mindent leleplezett

Ezért akart szakítani Dobó Kata, Zsidró Tamás mindent leleplezett

A ren­de­ző­ként de­bü­táló ma­gyar szí­nész­nőn ha­tal­mas volt a nyo­más.

A ren­de­ző­ként de­bü­táló ma­gyar szí­nész­nőn ha­tal­mas volt a nyo­más az utóbbi idő­ben.

Elege lett Csutiból: szakításáról vallott Kulcsár Edina

Elege lett Csutiból: szakításáról vallott Kulcsár Edina

A csi­nos mo­dell bol­dog csa­lád­ban él.

A csi­nos mo­dell bol­dog csa­lád­ban él fér­jé­vel és kisfi­á­val, de ez nem volt min­dig így: volt idő, ami­kor nem bírta to­vább, és ki­adta ked­vese útját.

Óriási gyomros a Facebooktól: Ezt a statisztikát látnod kell

Óriási gyomros a Facebooktól: Ezt a statisztikát látnod kell

Bru­tá­lis sta­tisz­tika lá­tott nap­vi­lá­got: 10 000 Fa­ce­book-profilt néz­tek át a ku­ta­tók asze­rint, hogy mikor sza­kí­ta­nak az em­be­rek.

Bru­tá­lis sta­tisz­tika lá­tott nap­vi­lá­got: 10 000 Fa­ce­book-profilt néz­tek át a ku­ta­tók asze­rint, hogy mikor köz­lik az em­be­rek a kö­zös­ségi mé­di­á­ban a sza­kí­tá­suk hírét. El sem hi­szed, me­lyik idő­szak a leg­sű­rűbb!

Ez a bizonyíték rá, ha itt az ideje szakítanod...

Ez a bizonyíték rá, ha itt az ideje szakítanod...

Úgy érzed, nem vagy jó he­lyen, de még­sem vagy biz­tos benne? Se­gí­tünk dön­teni.

Úgy érzed, nem vagy jó he­lyen, de még­sem vagy biz­tos benne? Se­gí­tünk dön­teni.

5 nappal az esküvő előtt ezért dobta ki menyasszonyát a bunkó férfi

5 nappal az esküvő előtt ezért dobta ki menyasszonyát a bunkó férfi

Naná, hogy az ér­zé­ket­len fickó nem sze­mé­lye­sen, hanem SMS-ben kö­zölte pár­já­val a le­sújtó hírt.

Botrányos mutogatás: Reagált Liu Shaolin exbarátnője

Botrány a gyorskorisoknál: Reagált Liu Shaolin exbarátnője

Elise Ch­ris­tie csak po­én­ko­dott.

Elise Ch­ris­tie obsz­cén moz­du­lat­tal üzent olim­piai baj­no­kunk­nak. Ké­sőbb azt ál­lí­totta, hogy poén volt az egész.

Csalódások sora, kiábrándult a focistákból a szépségkirálynő

Csalódások sora, kiábrándult a focistákból a szépségkirálynő

Spa­nyol­or­szág egy­kori szépe bőven tudna me­sélni a fut­bal­lis­ták­ról.

Spa­nyol­or­szág egy­kori szépe bőven tudna me­sélni a fut­bal­lis­ták­ról. Úgy fest, Eli­sa­beth Reyes nem okult a hi­bá­i­ból.

Pikáns videó, élő adásban intett be a magyar sztárnak volt szerelme

Pikáns videó, élő adásban intett be a magyar sztárnak volt szerelme

Elise Ch­ris­tie leg­fel­jebb ön­ma­gát mi­nő­sí­tette pro­duk­ci­ó­já­val.

Elise Ch­ris­tie leg­fel­jebb ön­ma­gát mi­nő­sí­tette pro­duk­ci­ó­já­val.

Meglepő, így nevezte élő adásban Bochkor Várkonyi Andreát!

Meglepő, így nevezte élő adásban Bochkor Várkonyi Andreát!

A jelek sze­rint hű­vössé vált Vár­ko­nyi And­rea és Boch­kor Gábor vi­szo­nya. Ezt bi­zo­nyít­ják Boch­kor sza­vai is.

A jelek sze­rint hű­vössé vált Vár­ko­nyi And­rea és Boch­kor Gábor vi­szo­nya. Ezt bi­zo­nyít­ják Boch­kor sza­vai is.

Faképnél hagyta gyermeke anyját a sztársportoló

Faképnél hagyta gyermeke anyját a sztársportoló

John Stones min­dent hát­ra­ha­gyott.

John Stones csa­pot-papot hát­ra­hagyva ki­köl­tö­zött a lu­xus­há­zá­ból. In­dok­lás­ként csak annyit mon­dott, hogy na­gyobb sza­bad­ságra van szük­sége.

Nem érdekelte senki véleménye: kitálalt a válásáról Ábel Anita

Nem érdekelte senki véleménye: kitálalt a válásáról Ábel Anita

Nem bánta meg a dön­tést.

A szí­nésznő három hó­nap­pal ez­előtt ve­tett véget ti­zen­hat év után a há­zas­sá­gá­nak, ám egy­ál­ta­lán nem bánta meg a dön­tést.

Bulizni ment, így próbál túllépni a szakításon Bochkor Gábor

Bulizni ment, így próbál túllépni a szakításon Bochkor Gábor

A szil­vesz­tert már nem be­zár­kózva töl­tötte, ami ko­moly elő­re­lé­pés­nek szá­mít. Végre ön­fe­led­ten szó­ra­koz­ha­tott.

2018 legfájdalmasabb sztárszakításai

2018 legfájdalmasabb sztárszakításai

A 2018-as év bő­vel­ke­dett szét­hul­lott há­zas­sá­gok­ban, le­fújt es­kü­vők­ben.

A 2018-as év bő­vel­ke­dett szét­hul­lott há­zas­sá­gok­ban, le­fújt es­kü­vők­ben.

Csak a Ripostnak vallott Pintér Tibor exe: Érezte, hogy baj lesz

Csak a Ripostnak vallott Pintér Tibor exe: Érezte, hogy baj lesz

A fi­a­tal lány alig hitt a sze­mé­nek, ami­kor la­punk­ból ér­te­sült...

A fi­a­tal lány alig hitt a sze­mé­nek, ami­kor la­punk­ból ér­te­sült, hogy Tenya már újra ran­di­zik.

Tíz évnek intett búcsút, edzőjével jött össze a dögös énekesnő

Tíz évnek intett búcsút, edzőjével jött össze a dögös énekesnő

Bár exe egy gyenge pil­la­na­tá­ban nosz­tal­gi­ázni pró­bált, ő egy kép­pel tette nyil­ván­va­lóvá, hogy már to­vább­lé­pett.

Tönkrement a kapcsolata Demcsák Zsuzsának, őszintén vallott az okokról

Tönkrement a kapcsolata Demcsák Zsuzsának, őszintén vallott az okokról

A tévés hiába pró­bálta, nem tudta meg­men­teni a sze­rel­mü­ket. Magát hi­báz­tatta a tör­tén­te­kért.

Itt a vége: Szakított 17 évvel fiatalabb párjával Kárász Róbert

Itt a vége: Szakított 17 évvel fiatalabb párjával Kárász Róbert

A mű­sor­ve­zető egy hi­va­ta­los köz­le­mény­ben erő­sí­tette meg a sza­kí­tás té­nyét.

A mű­sor­ve­zető egy hi­va­ta­los köz­le­mény­ben erő­sí­tette meg a sza­kí­tás té­nyét.

Komoly változás Pintér Tibor életében, ez áll a háttérben

Komoly változás Pintér Tibor életében, ez áll a háttérben

Tel­je­sen új éle­tet kezd a sza­kí­tás után a szí­nész. Meg­húzza a ha­tár­vo­na­lat a ma­gán­élete és a mun­kája kö­zött.

Tel­je­sen új éle­tet kezd a sza­kí­tás után a szí­nész. Meg­húzza a ha­tár­vo­na­lat a ma­gán­élete és a mun­kája kö­zött.

Folytatódik a háború: napi kapcsolatban van az ügyvédjével Hódi Pamela

Folytatódik a háború: napi kapcsolatban van az ügyvédjével Hódi Pamela

A sztár­anyuka nem sze­retné, ha Berki Krisz­tián rend­sze­re­sen fo­tó­kat rakna ki a kis­lá­nyuk­ról, ezért tesz is.

Kegyetlen, így állt bosszút csalfa barátján a 21 éves lány

Kegyetlen, így állt bosszút csalfa barátján a 21 éves lány

A fiú sem­mit sem sej­tett az össze­es­kü­vés­ből.

A fiú sem­mit sem sej­tett az össze­es­kü­vés­ből.

Itt a vége: ezért szakított két év után Gáspár Evelin

Itt a vége: ezért szakított két év után Gáspár Evelin

Gás­pár Győ­zike na­gyob­bik lánya újra szingli. A rész­le­tek­ről be­szélt a Mok­ká­ban.

Gás­pár Győ­zike na­gyob­bik lánya újra szingli. A rész­le­tek­ről be­szélt a Mok­ká­ban.

Áll a bál, Maradonát kidobta a menyasszonya

Áll a bál, Maradonát kidobta a menyasszonya

Úgy tűnik, véget ért a vi­szony.

Úgy tűnik, véget ért az egy­kori le­gen­dás ar­gen­tin lab­da­rúgó kap­cso­lata az ifjú sze­rel­mé­vel.

Ezért dobta ki a kínai milliárdosnőt a magyar sztármodell

Ezért dobta ki a kínai milliárdosnőt a magyar sztármodell

A mo­dell már nem bírta to­vább...

A mo­dell már nem bírta, hogy "el­tar­tott fi­ú­nak" nézik, ezért in­kább ki­lé­pett a kap­cso­lat­ból...

Őszintén vallott Pártos Csilla, fogalma sincs, mit hoz a jövő!

Őszintén vallott Pártos Csilla, fogalma sincs, mit hoz a jövő!

Pécsi Il­dikó egy­kori menye nem­ré­gi­ben három hétre sza­kí­tott nála fi­a­ta­labb ked­ve­sé­vel, ám úgy dön­töt­tek, újra meg­pró­bál­ják együtt.

Pécsi Il­dikó egy­kori menye nem­ré­gi­ben három hétre sza­kí­tott nála fi­a­ta­labb ked­ve­sé­vel, ám úgy dön­töt­tek, újra meg­pró­bál­ják együtt.

Fájdalmas vallomás: kitálalt a magánéletéről Osvárt Andrea

Fájdalmas vallomás: kitálalt a magánéletéről Osvárt Andrea

Éle­té­nek ezen része nem ala­kul annyira sze­ren­csé­sen.

A szí­nésznő szak­ma­i­lag szinte min­dent elért, amire vá­gyott, de a ma­gán­élete nem ala­kul annyira sze­ren­csé­sen, mint azt re­mélte.

Keserű vallomás: ezért szakított szerelmével a magyar sztár

Keserű vallomás: ezért szakított szerelmével a magyar sztár

Elise Ch­­ris­­tie egyik pil­la­nat­ról a má­sikra ve­szí­tette el Liu Sha­o­lin Sán­dort. Azt is tudni véli, hogy miért.

Elise Ch­­ris­­tie egyik pil­la­nat­ról a má­sikra ve­szí­tette el Liu Sha­o­lin Sán­dort. Azt is tudni véli, hogy miért.

Kiderült az igazság, ezért szakított szerelmével Osvárt Andrea

Kiderült az igazság, ezért szakított szerelmével Osvárt Andrea

A vi­lág­hírű ma­gyar szí­nésznő egé­szen más okokra hi­vat­ko­zott ko­ráb­ban. Most el­szólta magát!

Nagyon örült Brad Pitt exbarátnője, miután szakítottak

Nagyon örült Brad Pitt exbarátnője, miután szakítottak

Gwy­neth a ma­gán­éle­té­ről be­szélt.

Gwy­neth Palt­row még min­dig bomba for­má­ban van, és ezt öröm­mel meg is mu­tatja. Sőt a ma­gán­éle­té­ről is be­szélt.

Őszinte vallomás, ezért szakított Várkonyi Andrea és Bochkor Gábor

Őszinte vallomás, ezért szakított Várkonyi Andrea és Bochkor Gábor

A csi­nos mű­sor­ve­zető ko­moly el­ha­tá­ro­zásra ju­tott, mi­u­tán el­ve­szí­tette nő­vé­rét.

Várkonyi Andi keményen visszaszólt Bochkor Gábornak

Várkonyi Andi keményen visszaszólt Bochkor Gábornak

Nem túl együtt­ér­zően re­a­gált.

A rá­diós ki­tárta a szí­vét a sza­kí­tást kö­ve­tően, egy­kori párja pedig rö­vi­den és nem túl együtt­ér­zően re­a­gált rá.

Bochkor Gábornak elege lett, mindent kipakolt Várkonyi Andiról

Bochkor Gábornak elege lett, mindent kipakolt Várkonyi Andiról

Hosszú in­ter­jút adott Boch­kor Gábor, ami­ben el­mondta, sze­rinte mi ve­zet­he­tett a sza­kí­tás­hoz...

Bejelentette a sztárpár: titokban szakítottak, de nem ez a legmeglepőbb

Bejelentette a sztárpár: titokban szakítottak, de nem ez a legmeglepőbb

Min­dent a le­ges­leg­ele­jé­ről újra kel­lett épí­te­niük.

A kap­cso­la­tuk­ban volt egy kor­szak, ami­kor min­dent a le­ges­leg­ele­jé­ről újra kel­lett épí­te­niük.

Ennyi volt a 11 év, felbontotta eljegyzését a színész álompár

Ennyi volt a 11 év, felbontotta eljegyzését a színész álompár

Na­gyon el­dur­vul­tak a ve­sze­ke­dé­seik, a közös munka meg­ölte a sze­rel­mü­ket. Egyi­kük sem akarja már foly­tatni...

Na­gyon el­dur­vul­tak a ve­sze­ke­dé­seik, a közös munka meg­ölte a sze­rel­mü­ket.

Bevallotta Jennifer Lopez szerelme: ettől retteg a sztármami mellett

Bevallotta Jennifer Lopez szerelme: ettől retteg a sztármami mellett

A vissza­vo­nult spor­toló na­gyon sze­rel­mes, már la­ká­sát is el­kezdte árulni.

Ezzel vége, felbontotta az eljegyzést a színész álompár

Ezzel vége, felbontotta az eljegyzést a színész álompár

Tíz hó­napja je­gyez­ték el egy­mást.

Pedig csu­pán tíz hó­napja je­gyez­ték el egy­mást, és nagy öröm­mel ve­tet­ték bele ma­gu­kat az es­küvő szer­ve­zé­sébe.

Kiöntötte a szívét Bochkor Gábor: Borosnak beszélt a szakításról

Kiöntötte a szívét Bochkor Gábor: Borosnak beszélt a szakításról

Az Ön­in­dító mű­sor­ve­ze­tője az el­vá­lás fáj­dal­ma­i­ról be­szélt.

Az Ön­in­dító mű­sor­ve­ze­tője az el­vá­lás fáj­dal­ma­i­ról be­szélt az élet­mentő mű­té­ten át­esett Bo­ros­nak.

Drámai fordulat a szakítás után: Ezért mondja le munkáit Várkonyi Andi

Drámai fordulat a szakítás után: Ezért mondja le munkáit Várkonyi Andi

Bár úgy tűnik, a mű­sor­ve­zető csak úgy hab­zsolja az éle­tet, ez csak álca.

Bár úgy tűnik, a mű­sor­ve­zető csak úgy hab­zsolja az éle­tet, ez csak álca.

Átvágva érzi magát Bochkor Gábor

Átvágva érzi magát Bochkor Gábor

A rá­diós úgy érzi, egy­kori ked­vese át­verte és be­csapta őt.

A rá­diós úgy érzi, egy­kori ked­vese át­verte és be­csapta őt, és most már úgy gon­dolja, hogy nem kel­lett volna annyi sza­bad­sá­got adnia neki.

Folytatódik az üzengetés: bocsánatot kért Pintér Tibor

Folytatódik az üzengetés: bocsánatot kért Pintér Tibor

Frida na­gyon meg­sér­tő­dött.

Frida na­gyon meg­sér­tő­dött a szí­nész múlt­kori ki­je­len­té­sén.

Férje segítségével ejtette szerelmét a TV2 sztárja

Férje segítségével ejtette szerelmét a TV2 sztárja

A csi­nos hí­res­ség spi­ri­tu­á­lis ve­ze­tő­ként te­kint a fér­jére, aki abban is tá­mo­gatta őt, hogy vég­le­ge­sen le­zárja az előző kap­cso­la­tát.

A csi­nos hí­res­ség spi­ri­tu­á­lis ve­ze­tő­ként te­kint a fér­jére, aki abban is tá­mo­gatta őt, hogy vég­le­ge­sen le­zárja az előző kap­cso­la­tát.

Elmúlt a nagy szerelem, kitálalt a szakításról Rippel Feri

Elmúlt a nagy szerelem, kitálalt a szakításról Rippel Feri

Az ar­tista nem­ré­gi­ben sza­kí­tott két év­ti­zed­del fi­a­ta­labb ked­ve­sé­vel. Feri nem bán­kó­dik.

Az ar­tista nem­ré­gi­ben sza­kí­tott két év­ti­zed­del fi­a­ta­labb ked­ve­sé­vel. Feri nem bán­kó­dik, hi­szen bé­ké­ben vál­tak el egy­más­tól.

Áll a bál, csúnyán kiosztotta volt barátnője Pintér Tibort

Áll a bál, csúnyán kiosztotta volt barátnője Pintér Tibort

Frida ki­akadt a szí­nész reg­geli nyi­lat­ko­za­tán,Ins­tag­ram­ján meg­mondta a ma­gáét!

Frida ki­akadt a szí­nész reg­geli nyi­lat­ko­za­tán,Ins­tag­ram­ján meg­mondta a ma­gáét!

Elhagyta a párja ezt a férfit, döbbenetes, mivel helyettesítette

Elhagyta a párja ezt a férfit, döbbenetes, mivel helyettesítette

Ke­ser­édes fel­vé­te­lek kö­vet­kez­nek!

Imád­ták az in­ter­ne­te­zők a férfi fo­tóit. Aki járt már ha­sonló ci­pő­ben tudja, ilyen­kor egy kis humor könnyebbé teszi az el­vá­lást.

Képtelen dönteni a szakításról Pintér Tibor és Frida

Képtelen dönteni a szakításról Pintér Tibor és Frida

Mind­ket­ten mást mon­da­nak.

A szí­nész és fi­a­tal ked­vese szinte na­ponta cá­fol­nak rá a nyi­lat­ko­za­ta­ikra: egyik nap kü­lön­köl­tö­zés­ről be­szél­nek, más­kor sza­kí­tás­ról, aztán úgy tűnik, mintha mégis min­den rend­ben lenne.

Ezért szakított Rippel Feri és fiatal szerelme

Ezért szakított Rippel Feri és 25 évvel fiatalabb szerelme

Ki­lenc hónap után ért véget a sze­re­lem...

Ki­lenc hónap után ért véget Rip­pel Fe­renc és ked­vese Viki kap­cso­lata. Tö­ké­le­tes­nek tűnő sze­rel­mü­ket vajon mi tudta ki­kez­deni?

Titokban és tagadva, de mindenki belemegy ebbe a típusú szexbe

Titokban és tagadva, de mindenki belemegy ebbe a típusú szexbe

Senki nem büszke rá...

Nem vé­let­len, hogy senki nem büszke rá: a mai napig szá­nal­mas­nak tart­ják az em­be­rek, ha va­laki ezt csi­nálja.

Curtis kitálalt: durva dolgokat mond Majkáról

Curtis kitálalt: durva dolgokat mond Majkáról

Cur­tis ma már tud be­szélni arról a sze­gedi es­té­ről, ami­kor Majka nyil­vá­no­san sza­kí­tott vele a szín­pa­don...

Cur­tis ma már tud be­szélni arról a sze­gedi es­té­ről, ami­kor Majka nyil­vá­no­san sza­kí­tott vele a szín­pa­don és drog­füg­gő­nek ál­lí­totta be őt...

Most már tényleg vége, a jegygyűrűt is visszaadta a magyar énekesnő

Most már tényleg vége, a jegygyűrűt is visszaadta a magyar énekesnő

Tör­tént már ha­sonló a sztár­pár­ral, de ál­lí­tó­lag ez a végső és vissza­von­ha­tat­lan dön­tés.

Elmondta az igazságot: Várkonyi Andrea ezért szakított Bochkorral

Elmondta az igazságot: Várkonyi Andrea ezért szakított Bochkorral

A csi­nos tévés nem­rég ha­tá­ro­zott úgy, hogy vég­leg maga mö­gött hagyja a múl­tat és új éle­tet kezd.

A csi­nos tévés nem­rég ha­tá­ro­zott úgy, hogy vég­leg maga mö­gött hagyja a múl­tat és új éle­tet kezd.

Felkészült a szakításra a szépséges sztár

Eljöhet egy korszak vége: felkészült a szakításra a szépséges sztár

Ma­rija Sa­rap­ova és a Nike útjai 20 év után vál­hat­nak szét.

Ma­rija Sa­rap­ova és a Nike útjai 20 év után vál­hat­nak szét. Az orosz hí­res­ség­nek ez óri­ási csa­pást je­lent.

Kiszivárgott: szakított a közkedvelt magyar sztárpár

Kiszivárgott: szakított a közkedvelt magyar sztárpár

Mi tör­tén­he­tett?

Zá­tonyra fu­tott Muri Enikő pár­kap­cso­lata! Az éne­kesnő csak a nyár kö­ze­pén je­len­tette be, hogy újra bol­dog Cseke Ka­tinka ex­férje mel­lett. Mi tör­tén­he­tett?

Kitálalt volt barátjáról Gáspár Győző lánya, ezt mondta a férfiről!

Kitálalt volt barátjáról Gáspár Győző lánya, ezt mondta a férfiről!

Eve­lin és első sze­relme már két éve nem al­kot­nak egy párt, a lány­nak ettől füg­get­le­nül meg­van a vé­le­mé­nye Ta­más­ról.

Eve­lin és első sze­relme már két éve nem al­kot­nak egy párt, a lány­nak ettől füg­get­le­nül meg­van a vé­le­mé­nye Ta­más­ról.

Fokozódik a feszültség, Pintér Tibor közönségesnek nevezte barátnőjét

Fokozódik a feszültség, Pintér Tibor közönségesnek nevezte barátnőjét

A szí­nész párja nél­kül je­lent meg a FEM3 Ca­fé­ban.

A szí­nész párja nél­kül je­lent meg a FEM3 Ca­fé­ban.

Kitálalt a szakításáról Hódi Pamela: ezt mondta Berkiről

Kitálalt a szakításáról Hódi Pamela: ezt mondta Berkiről

Si­ke­re­sebb­nek érzi magát.

A csi­nos mo­dell büszke arra, hogy ami­óta sza­kí­tott Ber­ki­vel, még erő­sebb­nek és si­ke­re­sebb­nek érzi magát, mint ko­ráb­ban bár­mi­kor.

Pintér Tibor kitálalt a kapcsolati válságáról: Ez senkinek nem jó

Pintér Tibor kitálalt a kapcsolati válságáról: Ez senkinek nem jó

Ba­rát­nő­jé­vel ezért jobb­nak lát­ták, ha kü­lön­köl­tö­zés­sel old­ják meg a szám­ta­lan konflik­tu­su­kat.

A szí­nész je­len­leg a Sz­tár­ban Sztár adá­sa­ira ké­szül hét­ről-hétre, ba­rát­nő­jé­vel ezért jobb­nak lát­ták, ha kü­lön­köl­tö­zés­sel old­ják meg a szám­ta­lan konflik­tu­su­kat.

Gyorsan továbblépett, már el is jegyezték Brad Pitt exbarátnőjét

Gyorsan továbblépett, már el is jegyezték Brad Pitt exbarátnőjét

Nem tar­tott so­káig a pro­fesszor asszony­nak, hogy ki­he­verje a hol­ly­woodi szép­fiút, és más­sal kezd­jen közös éle­tet.

Úgy tűnik, egy­ál­ta­lán nem tar­tott so­káig a pro­fesszor asszony­nak, hogy ki­he­verje a hol­ly­woodi szép­fiút, és más­sal kezd­jen közös éle­tet. Sőt, még le is ta­gadta, hogy köze lett volna a férfi­hoz! S hogy mit szól mind­eh­hez Brad Pitt?!

Felbontották az eljegyzést, végleg szakított az álompár

Felbontották az eljegyzést, végleg szakított az álompár

Az éne­kesnő nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül, pró­bálta diszk­ré­ten ke­zelni a sza­kí­tást.

Az éne­kesnő nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül, ezért is pró­bálta diszk­ré­ten ke­zelni a sza­kí­tá­sát a hu­mo­ris­tá­val.

Beszédes fotók: Ancsika megbocsátott Stohl Andrásnak!

Beszédes fotók: Ancsika megbocsátott Stohl Andrásnak!

Maga mö­gött hagyta a múl­tat.

Vi­dám­ság, ben­ső­sé­ges érin­té­sek: két évvel a sza­kí­tá­suk után ezek jel­lem­zik Stohl And­rás és volt párja, An­csika kap­cso­la­tát.

Szomorú, amit Várkonyi Andrea tett Liptai Claudiával

Szomorú, amit Várkonyi Andrea tett Liptai Claudiával

Egy kö­zeli is­me­rős tá­lalt ki.

Egy kö­zeli is­me­rős tá­lalt ki a rész­le­tek­ről. Mi tör­tén­he­tett?

Pintér Tibor kipakol: így vág vissza trágár barátnőjének

Pintér Tibor kipakol: így vág vissza trágár barátnőjének

Pin­tér Tibor és ked­vese is ki­bo­rult...

Pin­tér Tibor és ked­vese a Mokka ka­me­rái előtt szó­lal­koz­tak össze. A lány úgy ki­bo­rult, hogy nyom­da­fes­té­ket nem tűrő sza­vak­kal tá­vo­zott a stú­di­ó­ból.

Élvezi az életet, sikert sikerre halmoz Várkonyi Andrea

Élvezi az életet, sikert sikerre halmoz Várkonyi Andrea

Pót­haj, mű­szem­pilla, me­rész és szexi ruhák: Vár­ko­nyi And­rea az utóbbi évek­ben tel­je­sen meg­vál­to­zott.

Pót­haj, mű­szem­pilla, me­rész és szexi ruhák: Vár­ko­nyi And­rea az utóbbi évek­ben tel­je­sen meg­vál­to­zott. Ám, nem­csak a kül­se­jét vette tel­jes re­no­vá­lás alá, de közel a negy­ven­hez úgy dön­tött, az ál­mait is meg­va­ló­sítja: be­irat­ko­zott a pszi­cho­ló­gia szakra, és tel­je­sen új éle­tet kez­dett.

Megdöbbentő kijelentést tett Bochkor Gáborról Várkonyi Andrea

Megdöbbentő kijelentést tett Bochkor Gáborról Várkonyi Andrea

Vár­ko­nyi And­rea sza­kí­tott kis­lá­nya édes­ap­já­val, Boch­kor Gá­bor­ral, de azt mondja, még sze­reti...

Bochkor Gábornak máris új szerelme van? Erről a nőről suttognak

Bochkor Gábornak máris új szerelme van? Erről a nőről suttognak

A sza­kí­tás fáj­dal­mát egy fi­a­tal lány pró­bálja meg fe­led­tetni az 54 éves rá­di­ós­sal...

Így lehet egy sértődött nőt kiengesztelni, 15 jól bevált trükk

Így lehet egy sértődött nőt kiengesztelni, 15 jól bevált trükk

Va­kar­hatja a fejét a férfi­em­ber, ha ma­gára ha­ra­gí­totta a pár­ját, sok­szor na­po­kig tart a mo­soly­szü­net.

Va­kar­hatja a fejét a férfi­em­ber, ha ma­gára ha­ra­gí­totta a pár­ját, sok­szor na­po­kig tart a mo­soly­szü­net.

Ez a biztos jel, ha megcsal a párod - töltsd ki tesztünket, és biztosra mehetsz

Ez a biztos jel, ha megcsal a párod - töltsd ki tesztünket, és biztosra mehetsz

Úgy érzed, va­lami nem stim­mel? Rossz meg­ér­zé­seid van­nak? Se­gí­tünk!

Úgy érzed, va­lami nem stim­mel? Rossz meg­ér­zé­seid van­nak? Se­gí­tünk el­iga­zodni.

Nagy a baj: Válságban a magyar színész házassága

Nagy a baj: Válságban a magyar színész házassága

Fe­le­sége egy poszt­ban üzent...

A cso­dás hangú elő­adó­mű­vész fe­le­sége egy fény­ké­pek­kel tar­kí­tott poszt­ban üzente meg is­me­rő­se­i­nek: új éle­tet kezd, ami­ben a férfi­nak már nincs helye.

Durván beszólt, új számában üzent exének a 48 éves sztáranyuka

Durván beszólt, új számában üzent exének a 48 éves sztáranyuka

Ma­riah Carey-t na­gyon meg­vi­selte a sza­kí­tás, de már túl van az egé­szen, a dühét is ki­adta leg­újabb ze­né­i­ben.

Drámai vallomás, mélypontra került Pintér Tibor kapcsolata

Drámai vallomás, mélypontra került a magyar sztárszínész kapcsolata

Az el­múlt né­hány hónap meg­vi­selte őket.

Más­fél éve alkot egy párt Pin­tér Tibor és a 23 évvel fi­a­ta­labb ba­rát­nője, Frida. Bár a sze­rel­me­sek sokat vi­tat­koz­nak egy­más­sal, ál­lít­ják: nagy az össz­hang kö­zöt­tük. Igaz, az el­múlt né­hány hónap meg­vi­selte őket.

Kiderült Camilla hercegné sötét titka, szörnyű áskálódásért felelős

Kiderült Camilla hercegné sötét titka, szörnyű áskálódásért felelős

Ka­ta­lin her­ceg­né­ről azt mondta, hogy "csi­nos, bár kissé sötét".

Nem fogta vissza magát! Ka­ta­lin her­ceg­né­ről azt mondta, hogy "csi­nos, bár kissé sötét".

Szakított sztárfocista szerelmével a dögös színésznő

Ennyi volt: szakított sztárfocista szerelmével a dögös színésznő

Ale­xis Sánc­hez meg­erő­sí­tette a hírt.

Ale­xis Sánc­hez az Ins­tag­ra­mon je­len­tette be a hírt, már nem al­kot­nak egy párt Mayte Rod­rí­guez­zel.

Ez elképesztő, hiába a drogbotrány, egyre több pénzt keres Curtis!

Ez elképesztő, hiába a drogbotrány, egyre több pénzt keres Curtis!

Maj­ká­val való sza­kí­tása után a rap­per jobb hely­zetbe ke­rült, mint va­laha, meg­nőtt a rek­lám­ér­téke.

Micsoda indok, Pamela Anderson ezért szakított a párjával

Micsoda indok, Pamela Anderson ezért szakított a párjával

A szí­nésznő be­fe­jezte a kap­cso­la­tát a vi­lág­baj­nok fran­cia lab­da­rú­gó­val.

A szí­nésznő be­fe­jezte a kap­cso­la­tát a vi­lág­baj­nok fran­cia lab­da­rú­gó­val.