CÍMKE: 'szakítás'

Férje segítségével ejtette szerelmét a TV2 sztárja

Férje segítségével ejtette szerelmét a TV2 sztárja

A csi­nos hí­res­ség spi­ri­tu­á­lis ve­ze­tő­ként te­kint a fér­jére.

Átvágva érzi magát Bochkor Gábor

Átvágva érzi magát Bochkor Gábor

A rá­diós úgy érzi, egy­kori ked­vese be­csapta őt.

A rá­diós úgy érzi, egy­kori ked­vese át­verte és be­csapta őt, és most már úgy gon­dolja, hogy nem kel­lett volna annyi sza­bad­sá­got adnia neki.

FRISS HÍREK

Folytatódik az üzengetés: bocsánatot kért Pintér Tibor

Folytatódik az üzengetés: bocsánatot kért Pintér Tibor

Frida na­gyon meg­sér­tő­dött a szí­nész múlt­kori ki­je­len­té­sén, csú­nyán be­szólt Te­nyá­nak.

Frida na­gyon meg­sér­tő­dött a szí­nész múlt­kori ki­je­len­té­sén, csú­nyán be­szólt Te­nyá­nak.

Elmúlt a nagy szerelem, kitálalt a szakításról Rippel Feri

Elmúlt a nagy szerelem, kitálalt a szakításról Rippel Feri

Az ar­tista nem­ré­gi­ben sza­kí­tott két év­ti­zed­del fi­a­ta­labb ked­ve­sé­vel. Feri nem bán­kó­dik.

Az ar­tista nem­rég sza­kí­tott két év­ti­zed­del fi­a­ta­labb ked­ve­sé­vel. Feri nem bán­kó­dik.

Áll a bál, csúnyán kiosztotta volt barátnője Pintér Tibort

Áll a bál, csúnyán kiosztotta volt barátnője Pintér Tibort

Frida ki­akadt a szí­nész reg­geli nyi­lat­ko­za­tán,Ins­tag­ram­ján meg­mondta a ma­gáét!

Frida ki­akadt a szí­nész reg­geli nyi­lat­ko­za­tán,Ins­tag­ram­ján meg­mondta a ma­gáét!

Elhagyta a párja ezt a férfit, döbbenetes, mivel helyettesítette

Elhagyta a párja ezt a férfit, döbbenetes, mivel helyettesítette

Ke­ser­édes fel­vé­te­lek kö­vet­kez­nek!

Imád­ták az in­ter­ne­te­zők a férfi fo­tóit. Aki járt már ha­sonló ci­pő­ben tudja, ilyen­kor egy kis humor könnyebbé teszi az el­vá­lást.

Képtelen dönteni a szakításról Pintér Tibor és Frida

Képtelen dönteni a szakításról Pintér Tibor és Frida

A szí­nész és fi­a­tal ked­vese szinte na­ponta cá­fol­nak rá a nyi­lat­ko­za­ta­ikra: egyik nap kü­lön­köl­tö­zés­ről be­szél­nek.

A szí­nész és fi­a­tal ked­vese szinte na­ponta cá­fol­nak rá a nyi­lat­ko­za­ta­ikra: egy nap kü­lön­köl­tö­zés­ről be­szél­nek, más­kor sza­kí­tás­ról.

Curtis kitálalt: durva dolgokat mond Majkáról

Curtis kitálalt: durva dolgokat mond Majkáról

Cur­tis már tud be­szélni a sza­kí­tás­ról..

Cur­tis ma már tud be­szélni arról a sze­gedi es­té­ről, ami­kor Majka nyil­vá­no­san sza­kí­tott vele a szín­pa­don és drog­füg­gő­nek ál­lí­totta be őt...

Ezért szakított Rippel Feri és 25 évvel fiatalabb szerelme

Ezért szakított Rippel Feri és 25 évvel fiatalabb szerelme

Ki­lenc hónap után ért véget Rip­pel Fe­renc és ked­vese Viki kap­cso­lata. Tö­ké­le­tes­nek tűnő sze­rel­mü­ket a tá­vol­ság ron­totta el...

Ki­lenc hónap után ért véget Rip­pel Fe­renc és ked­vese Viki kap­cso­lata. Tö­ké­le­tes­nek tűnő sze­rel­mü­ket vajon mi tudta el­ron­tani? Hol hi­báz­tak, il­letve ki hi­báz­ha­tott, hogy ez lett a vége?

Most már tényleg vége, a jegygyűrűt is visszaadta a magyar énekesnő

Most már tényleg vége, a jegygyűrűt is visszaadta a magyar énekesnő

Tör­tént már ha­sonló a sztár­pár­ral, de ál­lí­tó­lag ez a végső dön­tés.

Tör­tént már ha­sonló a sztár­pár­ral, de ál­lí­tó­lag ez a végső és vissza­von­ha­tat­lan dön­tés.

Lecsaptak a rendőrök: Újabb részletek a Hooligans énekesének ügyében

Lecsaptak a rendőrök: Újabb részletek a Hooligans énekesének ügyében

A Ri­post teg­nap el­ső­ként tudta meg: rend­őr­ségi ügy lett a Ho­oli­gans éne­ke­sé­nek sza­kí­tá­sá­ból.

Elmondta az igazságot: Várkonyi Andrea ezért szakított Bochkorral

Elmondta az igazságot: Várkonyi Andrea ezért szakított Bochkorral

A csi­nos tévés nem­rég ha­tá­ro­zott úgy, hogy vég­leg maga mö­gött hagyja a múl­tat és új éle­tet kezd.

Titokban és tagadva, de mindenki belemegy ebbe a típusú szexbe

Titokban és tagadva, de mindenki belemegy ebbe a típusú szexbe

Nem vé­let­len, hogy senki nem büszke rá: a mai napig szá­nal­mas­nak tart­ják az em­be­rek, ha va­laki ezt csi­nálja.

Nem vé­let­len, hogy senki nem büszke rá: a mai napig szá­nal­mas­nak tart­ják az em­be­rek, ha va­laki ezt csi­nálja. Pedig egy friss ku­ta­tás­ból ki­de­rült, hogy egy­ál­ta­lán nem árt. Sőt: jót is tesz férfi­nak és nőnek egy­aránt...

Kitálalt volt barátjáról Gáspár Győző lánya, ezt mondta a férfiről!

Kitálalt volt barátjáról Gáspár Győző lánya, ezt mondta a férfiről!

Eve­lin és első sze­relme már két éve nem al­kot­nak egy párt, a lány­nak ettől füg­get­le­nül meg­van a vé­le­mé­nye Ta­más­ról.

Eve­lin és első sze­relme már két éve nem al­kot­nak egy párt, a lány­nak ettől füg­get­le­nül meg­van a vé­le­mé­nye Ta­más­ról.

Eljöhet egy korszak vége: felkészült a szakításra a szépséges sztár

Eljöhet egy korszak vége: felkészült a szakításra a szépséges sztár

Ma­rija Sa­rap­ova és a Nike útjai 20 év után vál­hat­nak szét.

Ma­rija Sa­rap­ova és a Nike útjai 20 év után vál­hat­nak szét. Az orosz hí­res­ség­nek ez óri­ási csa­pást je­lent.

Kiszivárgott: szakított a közkedvelt magyar sztárpár

Kiszivárgott: szakított a közkedvelt magyar sztárpár

Mi tör­tén­he­tett?

Zá­tonyra fu­tott Muri Enikő pár­kap­cso­lata! Az éne­kesnő csak a nyár kö­ze­pén je­len­tette be, hogy újra bol­dog Cseke Ka­tinka ex­férje mel­lett. Mi tör­tén­he­tett?

Pintér Tibor kitálalt a kapcsolati válságáról: Ez senkinek nem jó

Pintér Tibor kitálalt a kapcsolati válságáról: Ez senkinek nem jó

Szám­ta­lan konflik­tu­suk van.

A szí­nész je­len­leg a Sz­tár­ban Sztár adá­sa­ira ké­szül hét­ről-hétre, ba­rát­nő­jé­vel ezért jobb­nak lát­ták, ha kü­lön­köl­tö­zés­sel old­ják meg a szám­ta­lan konflik­tu­su­kat.

Felbontották az eljegyzést, végleg szakított az álompár

Felbontották az eljegyzést, végleg szakított az álompár

Nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül.

Az éne­kesnő nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül, ezért is pró­bálta diszk­ré­ten ke­zelni a sza­kí­tást. Nem­rég ex-ba­rátja ha­lál­hí­rét kel­lett fel­dol­goz­nia...

Kiteregette a szennyest a 43 éves sztármami: ezt tette vele Eddie Murphy

Kiteregette a szennyest a 43 éves sztármami: ezt tette vele Eddie Murphy

Az éne­kesnő be­val­lása sze­rint a szí­nész volt a leg­na­gyobb sze­relme.

Az éne­kesnő be­val­lása sze­rint a szí­nész volt a leg­na­gyobb sze­relme.

Kitálalt a szakításáról Hódi Pamela: ezt mondta Berkiről

Kitálalt a szakításáról Hódi Pamela: ezt mondta Berkiről

Si­ke­re­sebb­nek érzi magát.

A csi­nos mo­dell büszke arra, hogy ami­óta sza­kí­tott Ber­ki­vel, még erő­sebb­nek és si­ke­re­sebb­nek érzi magát, mint ko­ráb­ban bár­mi­kor.

Gyorsan továbblépett, már el is jegyezték Brad Pitt exbarátnőjét

Gyorsan továbblépett, már el is jegyezték Brad Pitt exbarátnőjét

Ki­he­verte a hol­ly­woodi szép­fiút.

Nem tar­tott so­káig a pro­fesszor asszony­nak, hogy ki­he­verje a hol­ly­woodi szép­fiút, és más­sal kezd­jen közös éle­tet.

Szomorú, amit Várkonyi Andrea tett Liptai Claudiával

Szomorú, amit Várkonyi Andrea tett Liptai Claudiával

Egy kö­zeli is­me­rős tá­lalt ki a rész­le­tek­ről. Azt mondta, a tévés tel­je­sen meg­vál­to­zott. De mi tör­tén­he­tett?

Egy kö­zeli is­me­rős tá­lalt ki a rész­le­tek­ről. Azt mondta, a tévés tel­je­sen meg­vál­to­zott. De mi tör­tén­he­tett?

Élvezi az életet, sikert sikerre halmoz Várkonyi Andrea

Élvezi az életet, sikert sikerre halmoz Várkonyi Andrea

Az utóbbi évek­ben meg­vál­to­zott.

Pót­haj, mű­szem­pilla, me­rész és szexi ruhák: Vár­ko­nyi And­rea az utóbbi évek­ben tel­je­sen meg­vál­to­zott. Ám, nem­csak a kül­se­jét vette tel­jes re­no­vá­lás alá, de közel a negy­ven­hez úgy dön­tött, az ál­mait is meg­va­ló­sítja: be­irat­ko­zott a pszi­cho­ló­gia szakra, és tel­je­sen új éle­tet kez­dett.

Megdöbbentő kijelentést tett Bochkor Gáborról Várkonyi Andrea

Megdöbbentő kijelentést tett Bochkor Gáborról Várkonyi Andrea

Vár­ko­nyi And­rea sza­kí­tott kis­lá­nya édes­ap­já­val, Boch­kor Gá­bor­ral, de azt mondja, még sze­reti...

Kiderültek a részletek: ezért szakított párjával Orosz Barbara

Kiderültek a részletek: ezért szakított párjával Orosz Barbara

Végre el­mondta, hogy mi volt az oka annak, hogy ki­lé­pett a kap­cso­la­tá­ból.

Végre el­mondta, hogy mi volt az oka annak, hogy ki­lé­pett a kap­cso­la­tá­ból.

Bochkor Gábornak máris új szerelme van? Erről a nőről suttognak

Bochkor Gábornak máris új szerelme van? Erről a nőről suttognak

A sza­kí­tás fáj­dal­mát egy fi­a­tal lány pró­bálja meg fe­led­tetni az 54 éves rá­di­ós­sal...

A sza­kí­tás fáj­dal­mát egy fi­a­tal lány pró­bálja meg fe­led­tetni az 54 éves rá­di­ós­sal...

Így lehet egy sértődött nőt kiengesztelni, 15 jól bevált trükk

Így lehet egy sértődött nőt kiengesztelni, 15 jól bevált trükk

Férfiak val­lot­tak a tech­ni­kák­ról!

Va­kar­hatja a fejét a férfi­em­ber, ha ma­gára ha­ra­gí­totta a pár­ját, sok­szor na­po­kig tart a mo­soly­szü­net.

Pintér Tibor kipakol: így vág vissza trágár barátnőjének

Pintér Tibor kipakol: így vág vissza trágár barátnőjének

A Nem­zeti Lovas Szín­ház igaz­ga­tója és ked­vese a Mokka ka­me­rái előtt szó­lal­koz­tak össze. A lány úgy ki­bo­rult, hogy szit­ko­zódva tá­vo­zott a stú­di­ó­ból.

A Nem­zeti Lovas Szín­ház igaz­ga­tója és ked­vese a Mokka ka­me­rái előtt szó­lal­koz­tak össze. A lány úgy ki­bo­rult, hogy nyom­da­fes­té­ket nem tűrő sza­vak­kal tá­vo­zott a stú­di­ó­ból. Az eset kap­csán őszin­tén val­lott kap­cso­la­tá­ról és ifjú ked­ve­sé­ről Pin­tér Tibor.

Drámai vallomás, mélypontra került Pintér Tibor kapcsolata

Drámai vallomás, mélypontra került a magyar sztárszínész kapcsolata

Az el­múlt né­hány hónap meg­vi­selte őket.

Más­fél éve alkot egy párt Pin­tér Tibor és a 23 évvel fi­a­ta­labb ba­rát­nője, Frida. Bár a sze­rel­me­sek sokat vi­tat­koz­nak egy­más­sal, ál­lít­ják: nagy az össz­hang kö­zöt­tük. Igaz, az el­múlt né­hány hónap meg­vi­selte őket.

Durván beszólt, új számában üzent exének a 48 éves sztáranyuka

Durván beszólt, új számában üzent exének a 48 éves sztáranyuka

Ma­riah Carey-t na­gyon meg­vi­selte a sza­kí­tás, de már túl van az egé­szen, a dühét is ki­adta leg­újabb ze­né­i­ben.

Kiderült Camilla hercegné sötét titka, szörnyű áskálódásért felelős

Kiderült Camilla hercegné sötét titka, szörnyű áskálódásért felelős

Nem fogta vissza magát! Ka­ta­lin her­ceg­né­ről azt mondta, hogy "csi­nos, bár kissé sötét".

Micsoda indok, Pamela Anderson ezért szakított a párjával

Micsoda indok, Pamela Anderson ezért szakított a párjával

A szí­nésznő be­fe­jezte a kap­cso­la­tát a vi­lág­baj­nok fran­cia lab­da­rú­gó­val.

Curtis otthon ülve is jó pénzt keres Majka dalaival

Curtis otthon ülve is jó pénzt keres Majka dalaival

Cur­tis élete leg­jobb be­fek­te­tése volt.

Cur­tis élete leg­jobb be­fek­te­tése volt, hogy évek­kel ez­előtt csat­la­ko­zott Maj­ká­hoz. Amíg a közös dalok si­ke­re­sek, nincs mitől tar­ta­nia.

Szakított sztárfocista szerelmével a dögös színésznő

Szakított sztárfocista szerelmével a dögös színésznő

Ale­xis Sánc­hez az Ins­tag­ra­mon je­len­tette be a hírt, már nem al­kot­nak egy párt Mayte Rod­rí­guez­zel.

Ale­xis Sánc­hez az Ins­tag­ra­mon je­len­tette be a hírt, már nem al­kot­nak egy párt Mayte Rod­rí­guez­zel.

Ez elképesztő, hiába a drogbotrány, egyre több pénzt keres Curtis!

Ez elképesztő, hiába a drogbotrány, egyre több pénzt keres Curtis!

Maj­ká­val való sza­kí­tása után a rap­per jobb hely­zetbe ke­rült, mint va­laha, meg­nőtt a rek­lám­ér­téke.

Exkluzív interjút adott a magyar énekesnő: Cáfolja a pletykákat

Exkluzív interjút adott a magyar énekesnő: Cáfolja a pletykákat

Idő­ről időre fel­röp­pen a pletyka...

Idő­ről időre fel­röp­pen a pletyka, hogy Tol­vai Reni és Kál­lay Sa­un­ders And­rás kap­cso­lata tu­laj­don­kép­pen nem is lé­te­zik.

Szomorú hír, esküvőjük előtt hagyta el kedvesét Köböl Anita!

Szomorú hír, esküvőjük előtt hagyta el kedvesét Köböl Anita!

A Mok­ká­ban őszin­tén be­szélt a sza­kí­tás oka­i­ról.

Párja 4 hónap után el­je­gyezte őt, és már az es­kü­vőt is ter­vez­get­ték.

Váratlan fordulat, Szalai Ádám a magánéletéről beszélt

Váratlan fordulat, Szalai Ádám a magánéletéről beszélt

A vá­lo­ga­tott tá­madó kö­zös­ségi ol­da­lán cá­folta a plety­ká­kat. A hét­vé­gén gólt szer­zett a Bayern ellen.

A vá­lo­ga­tott tá­madó kö­zös­ségi ol­da­lán cá­folta a plety­ká­kat. A hét­vé­gén gólt szer­zett a Bayern ellen.

Hoppá, így reagált Dopeman a Majka-Curtis botrányra

Hoppá, így reagált Dopeman a Majka-Curtis botrányra

Nem tit­kolja, kinek a párt­ján áll.

Meg is le­pőd­tünk volna, ha pont ő tartja ma­gá­ban a vé­le­mé­nyét!

Meglepő vallomás: Két hónapja szingli a világbajnok magyar sportoló

Meglepő vallomás: Két hónapja szingli a világbajnok magyar sportoló

Végül úgy tűnik, azok­nak lett iga­zuk, akik már a kap­cso­lat ele­jén úgy gon­dol­ták, a nagy kor­kü­lönb­ség miatt ké­rész­életű lesz.

Így lépett túl a szakításon Majka- Videó

Így lépett túl a szakításon Majka- Videó

Majka meg­rázta magát és máris túl­tette magát azon, hogy Cur­tis nél­kül kell helyt­áll­nia. Telt ház előtt mu­tatta meg, mit tud!

Majka meg­rázta magát és máris túl­tette magát azon, hogy Cur­tis nél­kül kell helyt­áll­nia. Telt ház előtt mu­tatta meg, mit tud!

Szakított párjával a 46 éves sztár, fiatal modell csavarta el a fejét

Szakított párjával a 46 éves sztár, fiatal modell csavarta el a fejét

Ben Affleck sosem tu­dott iga­zán el­kö­te­le­ződni a tévés pro­du­cer mel­lett.

Ben Affleck sosem tu­dott iga­zán el­kö­te­le­ződni a tévés pro­du­cer mel­lett.

Ennyi volt, ezért szakított élete szerelmével Osvárt Andrea

Ennyi volt, ezért szakított élete szerelmével Osvárt Andrea

A két­éves kap­cso­lat alig pár hete ért véget, nem csoda, hogy a Szi­ge­ten is egye­dül bu­lizó hí­res­ség ne­he­zen be­szélt róla.

Vége! Szakított a magyar sztárszínésznő és párja

Vége! Szakított a magyar sztárszínésznő és párja

Két év után újra szingli Os­várt Andi.

Két évig al­ko­tott egy párt Os­várt And­rea és az olasz Ro­berto. Pedig nem­ré­gi­ben a há­zas­sá­got és a babát ter­vez­ték.

Majka kitálalt a botrányos szakításról, elveszítette a legjobb barátját

Majka kitálalt a botrányos szakításról, elveszítette a legjobb barátját

Nincs több esély Cur­tis szá­mára, a rap­per­nél be­telt a pohár.

Nincs több esély Cur­tis szá­mára, a rap­per­nél be­telt a pohár.

Meglepő módon ismerkedett meg új kedvesével Vámos Erika

Meglepő módon ismerkedett meg új kedvesével Vámos Erika

A mű­sor­ve­ze­tőre két hó­napja ta­lált rá a bol­dog­ság.

A mű­sor­ve­ze­tőre két hó­napja ta­lált rá a bol­dog­ság, ked­ve­sé­vel az in­ter­ne­ten kezd­tek is­mer­kedni egy­más­sal.

Itt a vége, 9 év után ez a sztárpár is szakított

Itt a vége, 9 év után ez a sztárpár is szakított

Hiába volt cso­dá­la­tos a 2013-as el­jegy­zés, hiába a közös, tün­déri kis­lány, itt az újabb bi­zo­nyí­ték, hogy semmi sem tart örökké.

Hiába volt cso­dá­la­tos a 2013-as el­jegy­zés, hiába a közös, tün­déri kis­lány, itt az újabb bi­zo­nyí­ték, hogy semmi sem tart örökké.

Erre senki nem számított, újra együtt van volt szerelmével L.L. Junior

Erre senki nem számított, újra együtt van volt szerelmével L.L. Junior

A rap­per és ked­vese amo­lyan se veled, se nél­kü­led kap­cso­lat­ban élt so­káig, ám most úgy tűnik, végre rá­jöt­tek, mit akar­nak.

Túl van Kiskerón, hihetetlen, kibe szerelmes Dancs Annamari

Túl van Kiskerón, hihetetlen, kibe szerelmes Dancs Annamari

A szí­nész­nőt egy éve hagyta el a férje, ám nem­ré­gi­ben újra rá­ta­lált a bol­dog­ság úgy, hogy nem is ke­reste azt.

Mi történhetett? Hirtelen lemondta az esküvőt a sztárpár és szakítottak

Mi történhetett? Hirtelen lemondta az esküvőt a sztárpár és szakítottak

A szí­nész tel­je­sen maga alatt van, ami­ért véget ért a kap­cso­la­tuk. Alig pár hét múlva es­küd­tek volna.

Így nyaral szexi barátnőjével és lányával Young G

Így nyaral szexi barátnőjével és lányával Young G

Az idei nyár az első közös nya­ruk.

A rap­per és ked­vese, Nor­ina szá­mára az idei nyár az első, amit egy pár­ként tölt­het­nek. A nya­ra­lásra csat­la­ko­zott hoz­zá­juk Béci kis­lá­nya, Nap­su­gár is.

Hoppá, Dobó Kata reagált a szakításáról szóló pletykákra

Hoppá, Dobó Kata reagált a szakításáról szóló pletykákra

Végre ki­de­rült, miért bu­li­zott Zsidró Tamás egy barna hajú lánnyal a Ba­la­ton So­un­don.

Végre ki­de­rült, miért bu­li­zott Zsidró Tamás egy barna hajú lánnyal a Ba­la­ton So­un­don.

Üzenetben szakított párjával a magyar olimpiai bajnok?

Üzenetben szakított párjával a magyar olimpiai bajnok?

Véget ért a sze­re­lem.

Véget ért a sze­re­lem, közel három évig al­ko­tott egy párt olim­piai baj­nok gyors­kor­cso­lyá­zónk, Liu Sha­o­lin Sán­dor és a brit Elise Ch­ris­tie.

"A konyhában aludtam, annyira féltem tőle" - megrázó vallomás

"A konyhában aludtam, annyira féltem tőle" - vallomás egy bántalmazott nőtől

Meg­rázó tör­té­ne­tét osz­totta meg ve­lünk egy nő, aki a pok­lot élte meg éve­ken át.

Megtörte a csendet, kitálalt szakítása után Orosz Barbara

Megtörte a csendet, kitálalt szakítása után Orosz Barbara

Né­hány hete dön­tött úgy, hogy új éle­tet kezd. Ál­lí­tása sze­rint ez volt élete leg­ne­he­zebb sza­kí­tása...

Né­hány hete dön­tött úgy, hogy új éle­tet kezd. Ál­lí­tása sze­rint ez volt élete leg­ne­he­zebb sza­kí­tása...

Hatalmas küzdelem, válása utáni új életéről vallott Dancs Annamari

Hatalmas küzdelem, válása utáni új életéről vallott Dancs Annamari

A szí­nésznő im­má­ron tel­jes mér­ték­ben egye­dül­álló anya­ként áll helyt.

A szí­nésznő im­má­ron tel­jes mér­ték­ben egye­dül­álló anya­ként áll helyt a min­den­na­pok­ban. Ügye­sen la­ví­roz az anya­ság és a munka kö­zött.

Közel 40 éves titok derült ki a John Lennon gyilkosságról

Közel 40 éves titok derült ki a John Lennon gyilkosságról

Ha­vad­tői Sá­muel me­sélt a tra­gé­di­á­ról.

Ha­vad­tői Sá­muel, vagy ahogy min­den­hol is­me­rik, Sam Ha­vad­toy sosem tit­kolta, hogy ren­ge­te­get kö­szön­het egy­kori élet­tár­sá­nak, Yoko Ono­nak.

Véget ért egy korszak, ezért szakított szerelmével Orosz Barbara

Véget ért egy korszak, ezért szakított szerelmével Orosz Barbara

A mű­sor­ve­zető nem bús­la­ko­dik a sza­kí­tás miatt, azt is el­árulta, miért...

A mű­sor­ve­zető nem bús­la­ko­dik a sza­kí­tás miatt, azt is el­árulta, miért...

Itt az igazság Tóth Gabiék szakításáról

Itt az igazság Tóth Gabiék szakításáról

Pár nap­pal ez­előtt több újság is arról írt, hogy az éne­kesnő újra szingli. Mind­ezt arra ala­poz­ták, hogy kap­cso­la­tuk ele­jén sok közös képet osz­tot­tak meg kö­zös­ségi ol­da­la­i­kon.

Pár nap­pal ez­előtt több újság is arról írt, hogy az éne­kesnő újra szingli. Ezt arra ala­poz­ták, hogy kap­cso­la­tuk ele­jén sok közös képet osz­tot­tak meg kö­zös­ségi ol­da­la­i­kon.

Kitálalt a leszbikus magyar színésznő exe, ijesztő, amit állít

Kitálalt a leszbikus magyar színésznő exe, ijesztő, amit állít

Meg­hök­kentő dol­go­kat állít.

Kren­csey Hella ígéri, ha­ma­ro­san ki­de­rül, ki volt az egy­kori élet­társa, de új be­jegy­zé­sé­ben meg­hök­kentő dol­go­kat is állít.

Kipakolt a sztárszínésznő, beismerte az évek óta tartó titkos románcot

Kipakolt a sztárszínésznő, beismerte az évek óta tartó titkos románcot

A na­pok­ban el­ter­jedt a hír, hogy Katie Hol­mes és Jamie Foxx sza­kí­tot­tak, ám most vá­rat­lan for­du­lat tör­tént.

Ezzel vége: nem sokkal gyerekük megszületése után szakított az álompár

Ezzel vége: nem sokkal gyerekük megszületése után szakított az álompár

Mos­tan­tól külön uta­kon foly­tat­ják az éle­tü­ket.

Bár nehéz dön­tést kel­lett meg­hoz­niuk, mos­tan­tól külön uta­kon foly­tat­ják az éle­tü­ket.

Ennyi volt: lemondták az esküvőt, öt év után szakított az álompár

Ennyi volt: lemondták az esküvőt, öt év után szakított az álompár

So­káig ti­tok­ban ran­diz­gat­tak, ám végül egy ko­rábbi bi­zalmi prob­léma véget ve­tett a ro­mánc­nak.

So­káig ti­tok­ban ran­diz­gat­tak, ám végül egy ko­rábbi bi­zalmi prob­léma véget ve­tett a ro­mánc­nak.

Kipakolnak a megcsalt nők: Brutális bosszú!

Kipakolnak a megcsalt nők: Brutális bosszú!

Min­den férfi tudja, hogy a meg­csa­lás nem marad meg­to­ro­lat­lan.

Van­nak nők, akik nem érik be a sza­kí­tás­sal, és olyan bosszút áll­nak, amire a férfi a leg­va­dabb rém­ál­má­ban sem gon­dolt volna. Durva szto­rik kö­vet­kez­nek!

Sejtelmes fotó, ezzel a gyönyörű szőkével éjszakázott Varga Viktor

Sejtelmes fotó, ezzel a gyönyörű szőkével éjszakázott Varga Viktor

Újra be­csa­jo­zott? Rej­té­lyes fény­ké­pet töl­tött fel az Ins­tag­ram-ol­da­lára a ma­gyar éne­kes. Sokan druk­kol­nak neki.

Élő adásban, új szerelmével tálalt ki megromlott házasságáról Young G!

Élő adásban, új szerelmével tálalt ki megromlott házasságáról Young G

A rap­per hó­na­pok óta külön él a fe­le­sé­gé­től, mi­u­tán egy csi­nos mo­dell sze­mé­lyé­ben ta­lált rá az új sze­re­lem.

Megtudtuk: most szakított, máris Palvin Barbival csetel Miskovits Marci

Megtudtuk: most szakított, máris Palvin Barbival csetel Miskovits Marci

A vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell és a mű­sor­ve­zető az Ins­tag­ra­mon flör­töl­tek egy­más­sal.

Ideje szakítanod? Kiderül, ha elolvasod a szakértők véleményét

Ideje szakítanod? Kiderül, ha elolvasod a szakértők véleményét

Ezek azok a fő kér­dé­sek, me­lyekre vá­laszt kell ta­lál­nod, hogy dön­teni tudj.

Ezek azok a fő kér­dé­sek, me­lyekre vá­laszt kell ta­lál­nod, hogy dön­teni tudj.

Hosszú Katinka borított: inkább egy marslakó, mint Tusup

Hosszú Katinka borított: inkább egy marslakó, mint Tusup

Úszó­sztá­runk végre nyi­lat­ko­zott.

Úszó­sztá­runk végre nyi­lat­ko­zott a bot­rá­nyos sza­kí­tás hát­te­ré­ről. Hogy ho­gyan to­vább, és főleg kinek az irá­nyí­tá­sá­val, ki­de­rül.

Eddig titkolta, most bevallotta, szakított párjával a TV2 sztárja

Eddig titkolta, most bevallotta, szakított párjával a TV2 sztárja

Más­fél év után dön­tött úgy a mű­sor­ve­zető, hogy jobb lesz, ha külön uta­kon foly­tat­ják.

Más­fél év után dön­tött úgy a mű­sor­ve­zető, hogy jobb lesz, ha külön uta­kon foly­tat­ják.

Nincs visszaút: máris árulja otthonát a magyar álompár

Nincs visszaút: máris árulja otthonát a magyar álompár

A két éne­kes majd más­fél év­ti­zed­nyi sze­re­lem és négy év há­zas­ság után dön­tött a sza­kí­tás mel­lett.

A két éne­kes majd más­fél év­ti­zed­nyi sze­re­lem és négy év há­zas­ság után dön­tött a sza­kí­tás mel­lett.

Fájdalmas bejelentést tett a magyar műsorvezető, ezért válik el férjétől

Fájdalmas bejelentést tett a magyar műsorvezető, ezért válik el férjétől

Ki­de­rült, hogy na­gyon meg­rom­lott a kap­cso­la­tuk, és már nem is élnek együtt. Hiába pró­bál­ták hely­re­hozni éle­tü­ket.

Véget ért a szerelem, a TV2 sztárja ismét szingli

Véget ért a szerelem, a TV2 sztárja ismét szingli

Azóta be­le­ve­tette magát a mun­kába.

A csi­nos mű­sor­ve­zető azóta be­le­ve­tette magát a mun­kába.

Ezzel vége: hihetetlen, miért szakított egy év után az álompár

Ezzel vége: hihetetlen, miért szakított egy év után az álompár

Úgy tűnik, a nép­szerű éne­kesnő most sem ta­lálta meg az iga­zit. Elege lett, to­vább­lé­pett.

Úgy tűnik, a nép­szerű éne­kesnő most sem ta­lálta meg az iga­zit. Elege lett, to­vább­lé­pett.

A világ legrövidebb házassága: Ezért vált el 15 perc után párjától a dühös férfi!

A világ legrövidebb házassága: Ezért vált el 15 perc után párjától a dühös férfi!

A fös­vény após a há­zas­ság­kö­tést kö­ve­tően azon­nal kö­ve­telte a lá­nyá­rért ki­al­ku­dott pénzt, csak­hogy a férj ezt nem vi­selte el.

Pirner Alma őszinte vallomása: Ezért múlt el a nagy szerelem!

Pirner Alma őszinte vallomása: Ezért múlt el a nagy szerelem!

Saját ta­pasz­ta­la­ta­i­ról szá­molt be.

A csi­nos hí­res­ség sze­rint ha­tal­mas munka meg­tar­tani a szen­ve­délyt egy kap­cso­lat­ban, ennek ap­ro­pó­ján pedig saját ta­pasz­ta­la­ta­i­ról is be­szá­molt.

Gyermeke érdekében adja fel karrierjét a magyar énekesnő

Gyermeke érdekében adja fel karrierjét a magyar énekesnő

Az éne­kesnő min­den­kit meg­le­pett, ami­kor kö­zös­ségi ol­da­lán be­je­len­tette, ki­száll a szó­ra­koz­ta­tó­ipar­ból és nem lép fel töb­bet fér­jé­vel.

Az éne­kesnő min­den­kit meg­le­pett, ami­kor kö­zös­ségi ol­da­lán be­je­len­tette, ki­száll a szó­ra­koz­ta­tó­ipar­ból és nem lép fel töb­bet fér­jé­vel.