CÍMKE: 'szakítás'

Kiderült, mihez kezd szakítása után Kárpáti Rebeka

Kiderült, mihez kezd szakítása után Kárpáti Rebeka

A Jóban Rossz­ban sztárja ki­zá­ró­lag a Ri­post­nak me­sélt ak­tu­á­lis ér­zé­se­i­ről.

Váratlan bejelentést tett a magyar színésznő: tönkrement a házassága

Váratlan bejelentést tett a magyar színésznő: tönkrement a házassága

A pár a válás mel­lett dön­tött. A sza­kí­tást egy Fa­ce­book-poszt­ban kö­zöl­ték a ra­jon­gók­kal.

Hajdú Péter kiakadt: Mi ez a hülyeség?

Hajdú Péter kiakadt: Mi ez a hülyeség?

Az Esti Frizbi mű­sor­ve­ze­tője meg­lepve ol­vasta az egyik ma­ga­zin­ban, hogy egy fény­kép miatt ke­rült vál­ságba a há­zas­sága.

Az Esti Frizbi mű­sor­ve­ze­tője meg­lepve ol­vasta az egyik ma­ga­zin­ban, hogy egy fény­kép miatt ke­rült vál­ságba a há­zas­sága.

Curtis már tudja: Ő az, akivel le akarja élni életét

Curtis már tudja: Ő az, akivel le akarja élni életét

Nem telik el nap, hogy a rap­per ne posz­tolna közös fotót kö­zös­ségi ol­da­lán új ba­rát­nő­jé­vel.

Nem telik el nap, hogy a rap­per ne posz­tolna közös fotót kö­zös­ségi ol­da­lán új ba­rát­nő­jé­vel. A leg­több képen intim hely­zet­ben van­nak.

Ebben a lakásban kezd új életet Tóth Gabi

Ebben a lakásban kezd új életet Tóth Gabi

Sza­kí­tása után a nő­vé­ré­nél húzta meg magát, de itt a köl­tö­zés ideje.

Sza­kí­tása után a nő­vé­ré­nél húzta meg magát, de itt a köl­tö­zés ideje. A test­vé­rek imád­ják egy­mást, de Tóth Gabi tudta, ez so­káig nem fenn­tart­ható ál­la­pot.

Egy álom ért véget, szakított a szerelmével Kárpáti Rebeka!

Egy álom ért véget, szakított a szerelmével Kárpáti Rebeka!

Kö­zö­sen dön­töt­tek a búcsú mel­lett, ám egy­előre még kény­te­le­nek egy fedél alatt élni.

Kö­zö­sen dön­töt­tek a búcsú mel­lett, ám egy­előre még kény­te­le­nek egy fedél alatt élni.

Különköltözött Hujber Ferenc és Cynthia!

Különköltözött Hujber Ferenc és Cynthia!

A szí­nész és fe­le­sége áp­ri­lis­ban ke­rült cél­ke­resztbe.

A szí­nész és fe­le­sége áp­ri­lis­ban ke­rült cél­ke­resztbe, ami­kor ki­de­rült, hogy Huj­ber túl­zásba vitt egy csa­ládi ve­sze­ke­dést.

Mindenkit átvert Iszak Eszter és Dobrády Ákos!

Mindenkit átvert Iszak Eszter és Dobrády Ákos!

A pár ta­valy au­gusz­tus­ban sza­kí­tott.

A pár ta­valy au­gusz­tus­ban sza­kí­tott, és bár azóta több­ször fel­rep­pen­tek hírek az új­ra­me­le­gí­tett kap­cso­lat­ról, ők min­dig ta­gad­ták.

Még a monitor is elolvad Curtisék forró csókjától

Még a monitor is elolvad Curtisék forró csókjától

Május végén de­rült ki, hogy a rap­per nem tudta meg­men­teni há­zas­sá­gát és új ba­rát­nője van.

Május végén de­rült ki, hogy a rap­per nem tudta meg­men­teni há­zas­sá­gát és új ba­rát­nője van. Pedig áp­ri­lis­ban még azt nyi­lat­kozta Cur­tis, hogy min­dent meg­tesz­nek Csil­lá­val a kap­cso­la­tu­kért. Az éve­kig se veled- se nél­kü­led há­zas­ság­ban élő pár végül mégis újra szét­ment.

Szakítás? Élő adásban szólalt meg Berki!

Szakítás? Élő adásban szólalt meg Berki!

Hi­he­tet­len dol­go­kat árult el a Hódi Pam­e­lá­val való kap­cso­la­tá­ról Berki Krisz­tián, akik­ről a kö­zel­múlt­ban szinte ki­je­len­tet­ték, sza­kí­tot­tak. Itt az igaz­ság!

Hi­he­tet­len dol­go­kat árult el a Hódi Pam­e­lá­val való kap­cso­la­tá­ról Berki Krisz­tián, akik­ről a kö­zel­múlt­ban szinte ki­je­len­tet­ték, sza­kí­tot­tak. Itt az igaz­ság!

Itt a teljes igazság: Ezért ment vissza exéhez Keresztes Ildikó

Itt a teljes igazság: Ezért ment vissza exéhez Keresztes Ildikó

Ke­resz­tes Il­dikó úgy érzi, a le­hető leg­jobb dön­tést hozta em­be­ri­leg és szak­ma­i­lag is.

Átok ül a sztárvilágon: sorra mondják le az esküvőt a hírességek!

Átok ül a sztárvilágon: sorra mondják le az esküvőt a hírességek!

Zá­tonyra fut a sztá­rok kap­cso­lata.

Mintha va­la­mi­féle ér­zelmi méreg lenne a le­ve­gő­ben, úgy fut zá­tonyra az utóbbi évek­ben a hí­res­sé­gek kap­cso­lata.

Ez durva: Ezért fogyott közel 40 kilót Zámbó Jimmy fia

Ez durva: Ezért fogyott közel 40 kilót Zámbó Jimmy fia

Mint sok eset­ben, itt is ko­moly ma­gán­életi törés áll a hát­tér­ben. Ad­rián ennek el­le­nére büszke a vál­to­zásra.

Mint sok eset­ben, itt is ko­moly ma­gán­életi törés áll a hát­tér­ben. Ad­rián ennek el­le­nére büszke a vál­to­zásra.

Ezért képtelen Kozso elengedni a teaházát

Ezért képtelen Kozso elengedni a teaházát

Ko­zsót ren­ge­teg emlék fűzi a bel­vá­rosi tea­ház­hoz, talán ezért esik ne­he­zére vég­leg to­vább­állni. Si­kerre akarja se­gí­teni a he­lyet.

Ko­zsót ren­ge­teg emlék fűzi a bel­vá­rosi tea­ház­hoz, talán ezért esik ne­he­zére vég­leg to­vább­állni. Si­kerre akarja se­gí­teni a he­lyet.

Brutális változás, szerelmi bánat miatt fogyott le Baukó Éva

Brutális változás, szerelmi bánat miatt fogyott le Baukó Éva

Büsz­kén posz­tolt ki ma­gá­ról egy négy évvel ez­előtti és egy mos­tani fotót a TV2 sztárja.

Büsz­kén posz­tolt ki ma­gá­ról egy négy évvel ez­előtti és egy mos­tani fotót a TV2 sztárja.

Élő adásban zokogott: öngyilkos akart lenni szakítása után az énekesnő

Élő adásban zokogott: öngyilkos akart lenni szakítása után az énekesnő

Egy egész napon ke­resz­tül élő adás­ban volt, de a végén az össze­tört sztár már nem bírta vissza­foj­tani könnyeit.

Lebuktató fotó: a TV2 sztárja így romantikázik új szerelmével

Lebuktató fotó: a TV2 sztárja így romantikázik új szerelmével

Három és fél éven ke­resz­tül el­zár­kó­zott egy újabb kap­cso­lat­tól Szö­geczki Ágica.

Őszinte vallomás: Stohl András kitálalt Ancsikáról

Őszinte vallomás: Stohl András kitálalt Ancsikáról

Kép­te­len a bol­dog­ságra a szí­nész.

Nem csoda, hogy kép­te­len ma­ra­dék­ta­la­nul bol­dog lenni a nép­szerű szí­nész...

Friss hír: szakított a legszexisebb sztárpár!

Friss hír: szakított a legszexisebb sztárpár!

Az utóbbi idők­ben a két szí­nész ál­lan­dóan ve­sze­ke­dett.

Az utóbbi idők­ben a két szí­nész ál­lan­dóan ve­sze­ke­dett. A plety­kák sze­rint ezt elé­gelte meg a sár­mos szí­nész, aki már egy ideje nem mu­tat­ko­zik gyö­nyörű fe­le­sé­gé­vel.

Végrehajtás alatt álló cég köti össze Stohl Andrást és Ancsikát!

Végrehajtás alatt álló cég köti össze Stohl Andrást és Ancsikát!

A szí­nész kft.-jében volt ked­vese, An­csika is tag, így együtt kell meg­bir­kóz­niuk a cég tar­to­zá­sá­val.

A szí­nész kft.-jében volt ked­vese, An­csika is tag, így együtt kell meg­bir­kóz­niuk a cég tar­to­zá­sá­val.

Árulkodó fotók: újra együtt Iszak Eszter és Dobrády Ákos?

Árulkodó fotók: újra együtt Iszak Eszter és Dobrády Ákos?

Együtt bu­liz­tak egy kon­cer­ten.

Ta­valy au­gusz­tusi sza­kí­tá­suk után most együtt bu­liz­tak egy kon­cer­ten.

Mégsem válnak Hajdúék!

Mégsem válnak Hajdúék!

Az év vá­lá­sá­nak ki­ál­tot­ták ki Sarka Kata és Hajdú Péter vá­ló­pe­rét, ám...

Az év vá­lá­sá­nak ki­ál­tot­ták ki Sarka Kata és Hajdú Péter vá­ló­pe­rét, ám a há­zas­pár a má­so­dik meg­hi­ú­sult bí­ró­sági tár­gya­lás után vissza­vo­nu­lót fújt.

Zámbó Krisztián ismét együtt van a volt párjával?

Zámbó Krisztián ismét együtt van a volt párjával?

A pár több mint egy éve sza­kí­tott vég­leg, előtte éve­ken át se veled, se nél­kü­led kap­cso­lat­ban éltek.

A pár több mint egy éve sza­kí­tott vég­leg, előtte éve­ken át se veled, se nél­kü­led kap­cso­lat­ban éltek.

Zokogva vallott a szakításról Stohl András

Zokogva vallott a szakításról Stohl András

A szí­nész-mű­sor­ve­zető élete tel­je­sen meg­vál­to­zott, ami­óta meg­is­merte új ked­ve­sét, Évát.

A szí­nész-mű­sor­ve­zető élete tel­je­sen meg­vál­to­zott, ami­óta meg­is­merte új ked­ve­sét, Évát.

Váratlan fordulat: békülhet Janicsák Veca és gyermeke édesapja

Váratlan fordulat: békülhet Janicsák Veca és gyermeke édesapja

Az éne­kesnő és gyer­meke édes­apja öt év után sza­kí­tot­tak, de az sem ki­zárt, hogy ki­bé­kül­nek.

A szakítás után a lánya keresztelőjét is lemondta Janicsák Veca!

A szakítás után a lánya keresztelőjét is lemondta Janicsák Veca!

Az éne­kesnő élete egyik leg­fon­to­sabb pil­la­na­tára ké­szült, ám a csa­ládi prog­ram most csú­szik né­hány hetet.

Most már hivatalos: Szakított a hollywoodi álompár

Most már hivatalos: Szakított a hollywoodi álompár

So­káig úgy tűnt, hogy Le­o­nardo DiCap­rio a gyö­nyörű szu­per­mo­dell, Nina Agdal ol­da­lán végre meg­ta­lálta a bol­dog­sá­got.

So­káig úgy tűnt, hogy Le­o­nardo DiCap­rio a gyö­nyörű szu­per­mo­dell, Nina Agdal ol­da­lán végre meg­ta­lálta a bol­dog­sá­got. Ám ennek a kap­cso­lat­nak is ugyanaz lett a sorsa, mint az elő­ző­ek­nek.

Hoppá, szakított gyermeke apjával Janicsák Veca

Hoppá, szakított gyermeke apjával Janicsák Veca

Bár sokan már az es­küvő idő­pont­ját ta­lál­gat­ták, az éne­kesnő kap­cso­lata 5 év után zá­tonyra fu­tott.

Szívrohama után, a kórházban üvöltött felesége a magyar sztárral

Szívrohama után, a kórházban üvöltött felesége a magyar sztárral

Lajsz And­rás ál­lítja, pusz­tán plá­tói kap­cso­lat fűzte fi­a­tal kol­lé­ga­nő­jé­hez...

Pucéran terpeszt a vadítóan dögös világsztár

Pucéran terpeszt a vadítóan dögös világsztár

A 20 éves mo­dell ké­pe­i­től va­ló­ság­gal fel­rob­ban az in­ter­net. Most vi­szont nem emi­att ke­rült kö­zép­pontba.