CÍMKE: 'szakítás'

Kipakolnak a megcsalt nők: Brutális bosszú!

Kipakolnak a megcsalt nők: Brutális bosszú!

Van­nak nők, akik olyan bosszút áll­nak, amire a férfi a leg­va­dabb rém­ál­má­ban sem gon­dolt volna.

Sejtelmes fotó, ezzel a gyönyörű szőkével éjszakázott Varga Viktor

Sejtelmes fotó, ezzel a gyönyörű szőkével éjszakázott Varga Viktor

Újra be­csa­jo­zott? Rej­té­lyes fény­ké­pet töl­tött fel az Ins­tag­ram-ol­da­lára.

FRISS HÍREK

Élő adásban, új szerelmével tálalt ki megromlott házasságáról Young G!

Élő adásban, új szerelmével tálalt ki házasságáról
Young G!

A rap­per hó­na­pok óta külön él a fe­le­sé­gé­től.

A rap­per külön él a fe­le­sé­gé­től, mi­u­tán egy csi­nos mo­dell sze­mé­lyé­ben ta­lált rá az új sze­re­lem.

Ideje szakítanod? Kiderül, ha elolvasod a szakértők véleményét

Ideje szakítanod? Kiderül, ha elolvasod a szakértők véleményét

Ezek azok a fő kér­dé­sek, me­lyekre vá­laszt kell ta­lál­nod, hogy dön­teni tudj.

Ezek azok a fő kér­dé­sek, me­lyekre vá­laszt kell ta­lál­nod, hogy dön­teni tudj.

Melyik lakásba költöznél? Ez a teszt mindent elárul rólad és a sorsodról

Melyik lakásba költöznél? Ez a teszt mindent elárul rólad és a sorsodról

Sok gyö­nyörű képet mu­ta­tunk. De mégis csu­pán egyet kell vá­lasz­ta­nod.

Sok gyö­nyörű képet mu­ta­tunk. De neked mégis csu­pán egyet kell vá­lasz­ta­nod.

Hosszú Katinka borított: inkább egy marslakó, mint Tusup

Hosszú Katinka borított: inkább egy marslakó, mint Tusup

Úszó­sztá­runk végre nyi­lat­ko­zott.

Úszó­sztá­runk végre nyi­lat­ko­zott a bot­rá­nyos sza­kí­tás hát­te­ré­ről. Hogy ho­gyan to­vább, és főleg kinek az irá­nyí­tá­sá­val, ki­de­rül.

Megtudtuk: most szakított, máris Palvin Barbival csetel Miskovits Marci

Megtudtuk: most szakított, máris Palvin Barbival csetel Miskovits Marci

A vi­lág­hírű mo­dell és a mű­sor­ve­zető az Ins­tag­ra­mon flör­töl­tek egy­más­sal.

A vi­lág­hírű mo­dell és a mű­sor­ve­zető az Ins­tag­ra­mon flör­töl­tek egy­más­sal.

Nincs visszaút: árulja otthonát a magyar álompár

Nincs visszaút: máris árulja otthonát a magyar álompár

A két éne­kes osz­toz­ko­dik...

A két éne­kes majd más­fél év­ti­zed­nyi sze­re­lem és négy év há­zas­ság után dön­tött a sza­kí­tás mel­lett. Az ügy ko­moly­sá­gát jelzi ez a lépés is.

Ezzel vége: hihetetlen, miért szakított egy év után az álompár

Ezzel vége: hihetetlen, miért szakított egy év után az álompár

Elege lett, to­vább­lé­pett.

Úgy tűnik, a nép­szerű éne­kesnő most sem ta­lálta meg az iga­zit. Elege lett, to­vább­lé­pett.

Eddig titkolta, most bevallotta, szakított párjával a TV2 sztárja

Eddig titkolta, most bevallotta, szakított párjával a TV2 sztárja

Más­fél év után dön­tött úgy a mű­sor­ve­zető, hogy jobb lesz, ha külön uta­kon foly­tat­ják.

Más­fél év után dön­tött úgy a mű­sor­ve­zető, hogy jobb lesz, ha külön uta­kon foly­tat­ják. Mis­ko­vits Marci akkor is­mer­ke­dett meg pár­já­val, ami­kor a TV2-höz szer­ző­dött. Petra az első pil­la­nat­tól na­gyon tet­szett neki, az sem za­varta, hogy Petra három évvel idő­sebb nála.

Újra facér a magyar sztárfocista, magányosan utazgat a világban

Újra facér a magyar sztárfocista, magányosan utazgat a világban

Egy fo­tó­ból de­rült ki, hogy vége Sza­lai Ádám kap­cso­la­tá­nak a német bom­bá­zó­val.

Gyermeke érdekében adja fel karrierjét a magyar énekesnő

Gyermeke érdekében adja fel karrierjét a magyar énekesnő

Az éne­kesnő min­den­kit meg­le­pett, ami­kor kö­zös­ségi ol­da­lán be­je­len­tette, ki­száll a szó­ra­koz­ta­tó­ipar­ból és nem lép fel töb­bet fér­jé­vel.

Véget ért a szerelem, a TV2 sztárja ismét szingli

Véget ért a szerelem, a TV2 sztárja ismét szingli

A csi­nos mű­sor­ve­zető azóta be­le­ve­tette magát a mun­kába.

A csi­nos mű­sor­ve­zető azóta be­le­ve­tette magát a mun­kába.

A világ legrövidebb házassága: Ezért vált el 15 perc után párjától a dühös férfi!

A világ legrövidebb házassága: Ezért vált el 15 perc után párjától a dühös férfi!

A fös­vény após a há­zas­ság­kö­tést kö­ve­tően azon­nal kö­ve­te­lő­zött...

A fös­vény após a há­zas­ság­kö­tést kö­ve­tően azon­nal kö­ve­telte a lá­nyá­rért ki­al­ku­dott pénzt, csak­hogy a férj ezt nem vi­selte so­káig.

Pirner Alma őszinte vallomása: Ezért múlt el a nagy szerelem!

Pirner Alma őszinte vallomása: Ezért múlt el a nagy szerelem!

A csi­nos hí­res­ség sze­rint ha­tal­mas munka meg­tar­tani a szen­ve­délyt egy kap­cso­lat­ban, ennek ap­ro­pó­ján pedig saját ta­pasz­ta­la­ta­i­ról is be­szá­molt.

A csi­nos hí­res­ség sze­rint ha­tal­mas munka meg­tar­tani a szen­ve­délyt egy kap­cso­lat­ban, ennek ap­ro­pó­ján pedig saját ta­pasz­ta­la­ta­i­ról is be­szá­molt.

Hosszú Katinka még nem törölte ki Shane Tusupot

Hosszú Katinka még nem törölte ki Shane Tusupot

A ké­pe­ket nem tö­rölte az Iron Lady.

A múlt héten je­len­tette be kö­zös­ségi ol­da­lán Hosszú Ka­tinka, hogy min­den téren véget ért a kap­cso­lata Shane Tu­sup­pal. A képek még ma­rad­tak.

Vége, váratlanul szakított a hollywoodi álompár

Vége, váratlanul szakított a hollywoodi álompár

Mind­össze fél évig vol­tak együtt.

A fi­a­tal szí­nész­pá­ros mind­össze fél évig volt együtt, ám ez­alatt is ren­ge­teg időt töl­töt­tek egy­más­sal.

Kiderült, ezért nem válhat el soha Debreczeni Zita és Gianni!

Kiderült, ezért nem válhat el soha Debreczeni Zita és Gianni!

Az ét­te­rem­tu­laj­do­nos több mint egy éve vette fe­le­sé­gül ked­ve­sét, aki­vel nem csu­pán né­hány évre, hanem egy életre ter­vez.

Weisz Fanni párja kitálalt, valójában így jöttek össze

Weisz Fanni párja kitálalt, valójában így jöttek össze

A Fa­ce­book hozta össze őket.

A gyö­nyörű mo­dell és ked­vese, Haj­másy Péter meg­is­mer­ke­dé­sük­ről eddig nem sokat le­he­tett tudni. Pél­dául, hogy sze­re­lem volt har­ma­dik lá­tásra.

Itt a szakítás új formája: Egyre több nő alkalmazza ezt a módszert

Itt a szakítás új formája: Egyre több nő alkalmazza ezt a módszert

Véget ért a sze­re­lem, s azon­nal egy új kap­cso­latba ug­rasz?

Véget ért a sze­re­lem, s azon­nal egy új kap­cso­latba ug­rasz? Ezzel nem vagy egye­dül.

Itt az első fotó: szakítása után újra bepasizott Lola

Itt az első fotó: szakítása után újra bepasizott Lola

Újra bol­dog pár­kap­cso­lat­ban él.

Azt már sej­teni le­he­tett, hogy újra pár­kap­cso­lat­ban él. Most fo­tó­val is bi­zo­nyítja.

Árulkodó fotó, új szerelme van, de volt feleségével ünnepelt Young G!

Árulkodó fotó, új szerelme van, de volt feleségével ünnepelt Young G!

A rap­per feb­ru­ár­ban je­len­tette be, hogy nyolc év után el­hagyta ked­ve­sét, és egy új hölgy mel­lett ta­lálta meg a bol­dog­sá­got.

Úgy érezte, nem az igazi: Szakított Hódi Pamela

Úgy érezte, nem az igazi: Szakított Hódi Pamela

Hódi Pa­mela áldja az eszét, hogy nem ment férj­hez. A mo­dell maga mö­gött hagyta a múl­tat, fülig sze­rel­mes.

Hódi Pa­mela áldja az eszét, hogy nem ment férj­hez. A mo­dell maga mö­gött hagyta a múl­tat, fülig sze­rel­mes.

Támadják az interneten: Kiborult a nagybeteg Orbán Józsi kedvese

Támadják az interneten: Kiborult a nagybeteg Orbán Józsi kedvese

And­rea hosszú éve­ken ke­resz­tül csönd­ben ma­radt.

And­rea hosszú éve­ken ke­resz­tül csönd­ben ma­radt, de most be­telt nála a pohár.

Ezzel vége: szakított az álompár, nem tudták áthidalni ezt a problémát

Ezzel vége: szakított az álompár, nem tudták áthidalni ezt a problémát

Két év után újra szingli lett a fi­a­tal éne­kesnő, Ariana Grande. Meg­vi­sel­ték a tör­tén­tek, de pró­bált bé­ké­ben el­válni.

Botrány, kitálalt a magyar sztár: Megbetegített a volt feleségem!

Botrány, kitálalt a magyar sztár: Megbetegített a volt feleségem!

A rap­per ál­lítja, exe egy­ál­ta­lán nem tö­rő­dik az öt­éves kis­lá­nyuk­kal.

A rap­per ál­lítja, exe egy­ál­ta­lán nem tö­rő­dik úgy az öt­éves kis­lá­nyuk­kal, mint azt ál­lítja, rá­adá­sul min­den le­het­sé­ges fó­ru­mon meg­pró­bálja be­fe­ke­tí­teni őt. Úgy tűnik, a szö­veg­mon­dó­nál be­telt a pohár, kö­zös­ségi ol­da­lán hosszan fa­kadt ki.

Mégsem akadály a 22 év, kibékült exével a magyar sztárszínésznő

Mégsem akadály a 22 év, kibékült exével a magyar sztárszínésznő

Hús­vét­kor je­len­tette be Janza Kata, hogy már nem al­kot­nak egy párt kol­lé­gá­já­val, Pesák Ádám­mal.

Hús­vét­kor je­len­tette be Janza Kata, hogy már nem al­kot­nak egy párt kol­lé­gá­já­val, Pesák Ádám­mal.

Őszinte vallomás: ezért ment tönkre Rózsa György kapcsolata

Őszinte vallomás: ezért ment tönkre Rózsa György kapcsolata

A le­gen­dás tévés magát okolja, hogy szét­men­tek élete utolsó nagy sze­rel­mé­vel.

Meglepő pletyka terjeng Janza Katáról, ezt ki gondolta volna?

Meglepő pletyka terjeng Janza Katáról, ezt ki gondolta volna?

Vajon igaz?

Szín­házi ber­kek­ben ér­de­kes szó­be­széd ütötte fel a fejét a szí­nész­nő­ről és hu­szon­két évvel fi­a­ta­labb exé­ről.

Borzalom, mire képesek szakítás után a nők: Kipakolnak a férfiak

Borzalom, mire képesek szakítás után a nők: Kipakolnak a férfiak

Ha vége a kap­cso­lat­nak, bi­zony a nők esze­ve­szett hú­zá­sokra ké­pe­sek...

Ha vége a kap­cso­lat­nak, bi­zony a nők esze­ve­szett hú­zá­sokra ké­pe­sek. Főleg, ha nem ők kez­de­mé­nyez­ték a sza­kí­tást. El­ké­pesztő val­lo­má­sok kö­vet­kez­nek azok­tól a pa­sik­tól, aki­ken durva bosszút áll­tak az el­ha­gyott nők.

Nyílt utcán ölte meg szerelmét, brutális részletek derültek ki a gyilkosságról

Nyílt utcán ölte meg szerelmét, brutális részletek derültek ki a gyilkosságról

A nő két­ség­be­esve ki­a­bált se­gít­sé­gért, Tibor át­vágta sze­relme nya­kát...

A nő két­ség­be­esve ki­a­bált se­gít­sé­gért, ami­kor a szom­széd men­tőt hí­vott, Tibor át­vágta sze­relme nya­kát...

Ezt nézd: Így örül Hódi Pamela szerelme ajándékának

Ezt nézd: Így örül Hódi Pamela szerelme ajándékának

Hódi Pa­mela mos­ta­ná­ban egy másik arcát mu­tatja, de az is lehet, hogy ez az igazi?

Hódi Pa­mela mos­ta­ná­ban egy másik arcát mu­tatja, de az is lehet, hogy ez az igazi?

Nem bírták egymás nélkül: kibékült szerelmével Kárpáti Rebeka

Nem bírták egymás nélkül: kibékült szerelmével Kárpáti Rebeka

A Nagy Duett új­don­sült ri­por­ter­nője a Ri­post­nak be­szélt a tör­tén­tek­ről.

Intim titkok, szakítás után talált vissza párjához a TV2 sztárja

Intim titkok, szakítás után talált vissza párjához a TV2 sztárja

A 7. évben va­lami el­rom­lott...

A filmbe illő ro­mánc egy há­zi­bu­li­ban in­dult, ám a kri­ti­kus­nak szá­mító 7. évben hir­te­len min­den meg­vál­to­zott.

Kiderült a titok, ezért nem áll szóba az exével Hajdú Péter!

Kiderült a titok, ezért nem áll szóba az exével Hajdú Péter!

Még csak be­szélni sem sze­retne róla.

A pro­du­cer egy ki­vé­te­lé­vel min­den volt ba­rát­nő­jé­vel nor­má­lis vi­szonyt tu­dott ki­ala­kí­tani, de azzal a bi­zo­nyos hölggyel még csak be­szélni sem sze­retne.

Összetörték a szívét! Elárulta szerelme Bereczki Zolit!

Összetörték a szívét! Elárulta szerelme Bereczki Zolit!

A szí­nész ke­ve­set be­szél ma­gán­éle­té­ről, most azon­ban el­árulta, hogy na­gyon meg­bán­totta sze­relme, ami miatt nem má­szott ki a gö­dör­ből...

Vége, elbúcsúzott a leszbikus magyar színésznő egykori kedvese!

Vége, elbúcsúzott a leszbikus magyar színésznő egykori kedvese!

A fi­a­tal nőnek elege van az el­múlt idő­szak­ban őt ért vá­dak­ból.

A fi­a­tal nőnek elege van az el­múlt idő­szak­ban őt ért vá­dak­ból, ide­ig­le­ne­sen vissza­vo­nult, emi­att nagy könnyebb­sé­get érez.

Kétségbeesett Hódi Pamela: elmondta, milyen ember valójában Berki!

Kétségbeesett Hódi Pamela: elmondta, milyen ember valójában Berki!

A mo­dell­nek elege van abból, hogy egy­kori párja hó­na­pok óta le­ala­cso­nyí­tóan be­szél róla, ezért úgy dön­tött, ő sem tesz la­ka­tot a szá­jára.

Törölte a közös fotókat, szakított focista szerelmével a magyar műsorvezető

Törölte a közös fotókat, szakított focista szerelmével a magyar műsorvezető

A fi­a­tal szép­ség be­val­lotta, hogy nehéz erről ér­zel­mek nél­kül be­szél­nie, azok ugyanis még min­dig jelen van­nak.

Hiába szakítottak, a mai napig összejár gyermeke apjával Hernádi Judit!

Hiába szakítottak, a mai napig összejár gyermeke apjával Hernádi Judit!

Har­minc éve ve­tet­tek véget a kap­cso­la­tuk­nak.

A szí­nésznő és az ope­ra­éne­kes har­minc éve ve­tet­tek véget a kap­cso­la­tuk­nak, ám ez nem je­lenti azt, hogy gyű­lö­lik egy­mást.

Kitálalt a barát, ezért szakított fiatal kedvesével Janza Kata!

Kitálalt a barát, ezért szakított fiatal kedvesével Janza Kata!

Az Ope­rett­szín­ház sztár­jait már csak a közös munka köti össze, de van­nak, akik még hisz­nek az új­ra­kez­dés­ben.

Az Ope­rett­szín­ház sztár­jait már csak a közös munka köti össze, de van­nak, akik még hisz­nek az új­ra­kez­dés­ben.

"Jött egy harmadik" - ezért szakított váratlanul Lola és vőlegénye

"Jött egy harmadik" - ezért szakított váratlanul Lola és vőlegénye

A fi­a­tal éne­kesnő azt mondja, biz­tos benne, hogy amúgy sem há­za­sod­tak volna össze, mert min­dig jött va­lami ga­liba.

Óriáskígyó a hálószobában: Bizarr kérés miatt szakított a pár

Óriáskígyó a hálószobában: Bizarr kérés miatt szakított a pár

Nem min­dig van­nak egy hul­lám­hosszon a párok a há­zi­ál­la­tok­kal kap­cso­lat­ban. Durva szto­rik kö­vet­kez­nek!

Intim titkokat árult el új szerelméről Hódi Pamela

Intim titkokat árult el új szerelméről Hódi Pamela

Hódi Pa­mela hó­na­pok óta sze­rel­mes, egy spor­toló ra­bolta el a szí­vét. A mo­dell na­gyon bol­dog.

Hódi Pa­mela hó­na­pok óta sze­rel­mes, egy spor­toló ra­bolta el a szí­vét. A mo­dell na­gyon bol­dog.

El se hisszük, mi történt: kitálalt szakításáról Lola

El se hisszük, mi történt: kitálalt szakításáról Lola

Több, mint fél évvel a tör­tén­tek után be­szélt elő­ször a szo­morú rész­le­tek­ről a sztár­éne­kesnő.

Több, mint fél évvel a tör­tén­tek után be­szélt elő­ször a szo­morú rész­le­tek­ről a sztár­éne­kesnő.

Így reagált a szakításáról szóló pletykákra Pintér Tibor

Így reagált a szakításáról szóló pletykákra Pintér Tibor

A Nem­zeti Lovas Szín­ház igaz­ga­tója a Ri­post­nak be­szélt a tör­tén­tek­ről.

Mindenki megdöbbent, ezt tette a szakítás Janza Katával!

Mindenki megdöbbent, ezt tette a szakítás Janza Katával!

A szí­nésznő he­tek­kel ez­előtt sza­kí­tott 22 évvel fi­a­ta­labb pár­já­val, Pesák Ádám­mal, azóta pedig szinte új­já­szü­le­tett.

Óriási bejelentést tett Hódi Pamela, de mit szól ehhez Berki?

Óriási bejelentést tett Hódi Pamela, de mit szól ehhez Berki?

Nem vé­let­le­nül csil­lo­gott annyira a szeme a Mokka né­hány hét­tel ez­előtti adá­sá­ban!

Nem vé­let­le­nül csil­lo­gott annyira a szeme a Mokka né­hány hét­tel ez­előtti adá­sá­ban!

Drámai titokra derült fény a magyar sztárpár múltjából

Drámai titokra derült fény a magyar sztárpár múltjából

Az egy­kori ké­zi­lab­dás, Tápai Sza­bina a Mi­csoda Nők! adá­sá­ban me­sélt a szo­morú rész­le­tek­ről.

Az egy­kori ké­zi­lab­dás, Tápai Sza­bina a Mi­csoda Nők! adá­sá­ban me­sélt a szo­morú rész­le­tek­ről. Ki hinné, hogy az is­mert és el­is­mert, si­ke­res páros éle­té­ben sem min­dig min­den tö­ké­le­tes? Sőt, a tör­té­ne­tü­ket meg­is­merve, lehet, sokan még­sem cse­rél­né­nek velük.

Kitálalt eltitkolt szeretőjéről Molnár Anikó, durva, amiket mondott

Kitálalt eltitkolt szeretőjéről Molnár Anikó, durva, amiket mondott

Az egy­kori va­ló­ság­show-hős végre úgy néz tü­körbe, hogy elé­ge­dett ma­gá­val.

Az egy­kori va­ló­ság­show-hős végre úgy néz tü­körbe, hogy elé­ge­dett ma­gá­val. Végre le­fo­gyott.

Úgy fest, szakított Pintér Tibor és szerelme

Úgy fest, szakított Pintér Tibor és szerelme

Va­lami nincs rend­ben.

Pin­tér Tibor ked­vese az in­ter­ne­ten je­lezte, hogy va­lami nincs rend­ben a kap­cso­la­tuk­kal.

Megrendítő vallomást tett a 49 éves énekesnő

Megrendítő vallomást tett a 49 éves énekesnő

Le­tett arról, hogy férj­hez megy.

Az auszt­rál pop­her­cegnő ideg­össze­om­lást ka­pott a sza­kí­tása után, s vég­leg le­tett arról, hogy va­laha is oltár elé áll, és ki­mondja a bol­do­gító igent.

Újabb bizonyíték került elő a leszbikus magyar színésznőről!

Újabb bizonyíték került elő a leszbikus magyar színésznőről!

Meg­lepő tit­kot tárt a nyil­vá­nos­ság elé.

A díva egy­kori ked­vese, Kren­csey Hella meg­lepő tit­kot tárt a nyil­vá­nos­ság elé a múlt­ból.

Ez a biztos jele, hogy a párod nem hozzád való! - Ideje szakítani...?

Ez a biztos jele, hogy a párod nem hozzád való! - Ideje szakítani...?

Tesz­tünk­ből ki­de­rül, vajon ideje lép­ned, vagy van még re­mény.

Tesz­tünk­ből ki­de­rül, vajon ideje lép­ned, vagy van még re­mény meg­men­teni a kap­cso­la­tod.

Dancs Annamari vallomása: Hazudnék, ha azt mondanám, jól vagyok

Dancs Annamari vallomása: Hazudnék, ha azt mondanám, jól vagyok

Je­len­leg egy­éves kisfia, Ádám bol­dog­sága a leg­fon­to­sabb.

A szí­nész­nő­nek je­len­leg egy­éves kisfia, Ádám bol­dog­sága a leg­fon­to­sabb, mi­atta nem en­ged­heti meg ma­gá­nak, hogy össze­omol­jon.

Ennyi volt a románc, kitálalt szakításáról Tóth Andi

Ennyi volt a románc, kitálalt szakításáról Tóth Andi

A Nagy Duett sztárja nincs könnyű hely­zet­ben! A TV2 áp­ri­lis­ban star­toló mű­so­rá­ban saját exé­vel ver­seng majd.

A Nagy Duett sztárja nincs könnyű hely­zet­ben! A TV2 áp­ri­lis­ban star­toló mű­so­rá­ban saját exé­vel ver­seng majd.

Pamela vallomása: Belebetegedtem abba, amit gondolnak rólam

Pamela vallomása: Belebetegedtem abba, amit gondolnak rólam

A fel­szín alatt forr­nak az in­du­la­tok.

Bár úgy tűnik, Hódi Pa­mela és Berki Krisz­tián kö­zött kezd hely­re­állni a béke, a fel­szín alatt ko­moly in­du­la­tok forr­nak.

Tényleg vége! Dancs Annamari válik Kiskerótól!

Tényleg vége! Dancs Annamari válik Kiskerótól!

Egy évvel az­után, hogy Ke­ré­nyi Mik­lós Máté el­köl­tö­zött gye­reke any­já­tól, el­kez­dő­dött az el­já­rás.

Egy évvel az­után, hogy Ke­ré­nyi Mik­lós Máté el­köl­tö­zött gye­reke any­já­tól, el­kez­dő­dött az el­já­rás.

Már nem bánkódik Kiskeró után: meglepő, ki segíti Dancs Annamarit!

Már nem bánkódik Kiskeró után: meglepő, ki segíti Dancs Annamarit!

A szí­nésznő meg­lepő hely­ről ka­pott se­gít­sé­get.

A szí­nésznő meg­lepő hely­ről ka­pott se­gít­sé­get: míg há­zas­sága egy év után tönk­re­ment, addig új csa­lád­tagja min­den­ben tá­mo­gatja.

Botrányos szakítás Manchesterben, kirúgták a United sztárját

Botrányos szakítás Manchesterben, kirúgták a United sztárját

Piros lapot ka­pott ba­rát­nő­jé­től az angol vá­lo­ga­tott fo­cista. Nem csak egy-két meccsre, hanem örökre szól a bün­te­tés.

Megtalálták a januárban eltűnt fiú holttestét?

Megtalálták a januárban eltűnt fiú holttestét?

Ba­rá­tai gyá­szol­ják.

Ba­rá­tai gyá­szol­ják a ja­nu­ár­ban el­tűnt jász­be­ré­nyi Zsol­tot. Úgy tud­ják, a fiú holt­tes­tét ta­lál­ták meg a rend­őrök, sőt azt is tudni vélik, miért le­he­tett ön­gyil­kos.

Kiderült az igazi ok: emiatt lett vége a szexi énekesnő kapcsolatának

Kiderült az igazi ok: emiatt lett vége a szexi énekesnő kapcsolatának

Ki­de­rült, egy­ál­ta­lán nem Se­lena anyja miatt ment szét az álom­pár.

Egy benn­fen­tes el­árulta, egy­ál­ta­lán nem Se­lena anyja miatt ment szét az álom­pár.

Nem kívánja a szexet a népszerű énekes

Nem kívánja a szexet a népszerű énekes

A sztár­pár hat év után vég­leg bú­csút in­tett egy­más­nak. A sza­kál­las elő­adó azt mondja: a sza­kí­tás óta egy­ál­ta­lán nem vá­gyik szexre! Sőt, egész más hajtja...

A sztár­pár hat év és meg­annyi csiki-csuki ál­la­pot után ez­út­tal tény­leg vég­leg bú­csút in­tett egy­más­nak. Már ha hi­he­tünk nekik, hi­szen nem elő­ször for­dí­tot­tak egy­más­nak hátat, hogy aztán újból ki­bé­kül­je­nek. A sza­kál­las elő­adó azt mondja: a sza­kí­tás óta egy­ál­ta­lán nem vá­gyik szexre! Sőt, va­lami egé­szen más hajtja...

Ez a teljes igazság: kitálalt szakításáról Varga Viktor

Ez a teljes igazság: kitálalt szakításáról Varga Viktor

Közel egy hó­napja rob­bant a hír, hogy ismét véget ért a sztár­pár kap­cso­lata. Azóta egyik fél sem nyi­lat­ko­zott.

Közel egy hó­napja rob­bant a hír, hogy ismét véget ért a sztár­pár kap­cso­lata. Azóta egyik fél sem nyi­lat­ko­zott a tör­tén­tek­ről. Egé­szen mos­ta­náig.

Titokban már a szakításon gondolkodsz? Nem vagy egyedül!

Titokban már a szakításon gondolkodsz? Nem vagy egyedül!

Vajon tény­leg úgy tisz­tes­sé­ges, hogy nyíl­tan kö­zöl­jük pá­runk­kal a sza­kí­tást, ha el­jött az idő? Az érin­tet­tek me­sél­nek.

Kérészéletű szerelmek: sztárok, akik nem bírták egymás mellett!

Kérészéletű szerelmek: sztárok, akik nem bírták egymás mellett!

Össze­ál­lí­tá­sunk­ban olyan hí­res­sé­ge­ket gyűj­töt­tünk össze, akik­nél dúlt a sze­re­lem, ám egyik nap­ról a má­sikra sza­kí­tot­tak.

Lebukott, így vigasztalódik a szakítás után Jennifer Aniston

Lebukott, így vigasztalódik a szakítás után Jennifer Aniston

A szí­nésznő ren­ge­teg se­gít­sé­get kap a ba­rát­nő­i­től, akik egy pil­la­natra sem hagy­ják ma­gára a sztárt.

Szakítása miatt dühöng Baukó Éva, mindent kitálalt

Szakítása miatt dühöng Baukó Éva, mindent kitálalt

Ken­dő­zet­le­nül mondta el vé­le­mé­nyét.

Az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő most is el­mondta ken­dő­zet­le­nül a vé­le­mé­nyét.

Ezt érzik szakítás után az emberek: 17 őszinte vallomás

Ezt érzik szakítás után az emberek: 17 őszinte vallomás

A tönk­re­ment kap­cso­la­tok is jók va­la­mire. A sza­kí­tás sok­szor tanít ne­künk va­lami fon­to­sat az éle­tünk­ről.

A tönk­re­ment kap­cso­la­tok is jók va­la­mire. A sza­kí­tás sok­szor tanít ne­künk va­la­mit az éle­tünk­ről - ezt me­sél­ték az érin­tet­tek.

Élő adásban tálalt ki Baukó Éva a szakításról, durva, amit mondott!

Élő adásban tálalt ki Baukó Éva a szakításról, durva, amit mondott!

A hí­res­ség­nek újabb kap­cso­lata fu­tott zá­tonyra, ami miatt szá­mot ve­tett mos­tani éle­té­vel.

Berki Krisztián reagált Pamela kirohanására

Berki Krisztián reagált Pamela kirohanására

Né­hány napig úgy tűnt, Pa­mela mél­tó­ság­gal vi­seli a dol­gok ala­ku­lá­sát.

Né­hány napig úgy tűnt, Pa­mela mél­tó­ság­gal vi­seli, hogy volt ked­vese újra sze­rel­mes. A hét­vé­gén azon­ban nem tudta kor­dá­ban tar­tani in­du­la­tait.

Némán üvölt a tested: Vége a kapcsolatodnak, figyeld a jeleket

Némán üvölt a tested: Vége a kapcsolatodnak, figyeld a jeleket

Oly­kor po­koli nehéz be­látni, hogy ideje véget vetni a meg­rom­lott vi­szony­nak.

Oly­kor po­koli nehéz be­látni, hogy ideje véget vetni a meg­rom­lott vi­szony­nak, hogy to­vább kell lépni.

Hatalmas kebleit kitéve tudatta Baukó Éva, hogy újra szingli

Hatalmas kebleit kitéve tudatta Baukó Éva, hogy újra szingli

A va­ló­ság­show-hős egy hó­nap­pal ez­előtt je­len­tette be, hogy rá­ta­lált a sze­re­lem.

A va­ló­ság­show-hős egy hó­nap­pal ez­előtt je­len­tette be, hogy rá­ta­lált a sze­re­lem.

Mindenki szomorkodik a népszerű magyar rapper miatt

Mindenki szomorkodik a népszerű magyar rapper miatt

A ra­jon­gók az Ins­tag­ram-ol­da­lon írták le vé­le­mé­nyü­ket a rap­per dön­té­sé­vel kap­cso­lat­ban.

Bevallotta, elhagyta feleségét a népszerű magyar énekes

Bevallotta, elhagyta feleségét a népszerű magyar énekes

Há­zas­sá­guk zá­tonyra fu­tott.

Bár Rácz Béla két éve má­sod­szorra is fe­le­sé­gül vette kis­lá­nya édes­any­ját, Adrit, há­zas­sá­guk mos­tanra vég­leg zá­tonyra fu­tott.

Újabb sztárpár szakított, hihetetlen okból ért véget a kapcsolatuk

Újabb sztárpár szakított, hihetetlen okból ért véget a kapcsolatuk

A vi­lág­hírű szí­nész, Ewan McG­re­gor az új sze­re­lem miatt válik.

A vi­lág­hírű szí­nész, Ewan McG­re­gor az új sze­re­lem miatt adta be a vá­ló­ke­re­se­tet, de ez nem tudta meg­men­teni kap­cso­la­tát.

Ezzel a módszerrel dolgozza fel a szakítást Cinthya Dictator

Ezzel a módszerrel dolgozza fel a szakítást Cinthya Dictator

Cin­thya Dic­ta­tor tudja, mire van szük­sége, ezért most edző­te­rembe jár és ki­tar­tóan dol­go­zik.

Cin­thya Dic­ta­tor tudja, mire van szük­sége, ezért most edző­te­rembe jár és ki­tar­tóan dol­go­zik.

Meghatóan vallott kisfiáról Kerényi Miklós Máté elhagyott felesége!

Meghatóan vallott kisfiáról Kerényi Miklós Máté elhagyott felesége!

A szí­nésznő egy évvel ez­előtt adott éle­tet közös gyer­me­kük­nek, aki a vi­lá­gon a leg­fon­to­sabb szá­mára.

Újra összejön az álompár? Váratlanul mindkét sztárszínész szingli lett

Újra összejön az álompár? Váratlanul mindkét sztárszínész szingli lett

Brad Pitt és Jen­ni­fer Anis­ton szing­li­sége fel­tü­zelte a ra­jon­gó­kat, bár a szí­nésznő még csak most je­len­tette be vá­lá­sát.

Menekülj, ha ezeket a jeleket fedezed fel a párodon!

Menekülj, ha ezeket a jeleket fedezed fel a párodon!

Védd magad, vedd észre a je­le­ket, és lépj ki a kap­cso­lat­ból, amíg nem késő!

Védd magad, vedd észre a je­le­ket, és lépj ki a kap­cso­lat­ból, amíg nem késő!