CÍMKE: 'svédország'

Megfenyegette Magyarországot a svéd miniszterelnök

Megfenyegette Magyarországot a svéd miniszterelnök

Svéd­or­szág erő­sen be­ván­dor­lás­párti mi­nisz­ter­el­nöke, a szo­ci­ál­de­mok­rata Ste­fan Löf­ven va­sár­nap nyi­lat­ko­zott.

Svéd­or­szág erő­sen be­ván­dor­lás­párti mi­nisz­ter­el­nöke, a szo­ci­ál­de­mok­rata Ste­fan Löf­ven va­sár­nap nyi­lat­ko­zott.

Tárt karokkal vár Svédország 150 dzsihadistát és 50 gyermeket!

Tárt karokkal vár Svédország 150 dzsihadistát és 50 gyermeket!

Kas­hif Virk imám: meg­ér­de­mel­nek egy má­so­dik esélyt.

Kas­hif Virk imám sze­rint a har­co­sok meg­ér­de­mel­nek egy má­so­dik esélyt.

Ennyire még nem örült győzelemnek a világsztár sportoló

Ennyire még nem örült győzelemnek a világsztár sportoló

Ismét a své­dek a világ leg­jobb­jai.

Ne­gye­dik vi­lág­baj­noki címet sze­rezte meg a svéd férfi cur­ling-vá­lo­ga­tot­tal Nik­las Edin, a sportág 34 éves le­gen­dája. Ed­digi leg­na­gyobb si­ke­ré­nek tartja.

91 éves svéd nagypapát büntettek meg "gyűlöletbeszédért"...

91 éves svéd nagypapát büntettek meg "gyűlöletbeszédért"...

Egé­szen pon­to­san a "bel­te­nyé­szet" ki­fe­je­zé­sért.

Egé­szen pon­to­san a "bel­te­nyé­szet" ki­fe­je­zé­sért, amely a bí­ró­ság sze­rint gyű­lö­let­keltő.

Csúcsmeccs Budapesten, világsztárok ellen készülnek a hokisaink

Csúcsmeccs Budapesten, világsztárok ellen készülnek a hokisaink

Nem min­den­napi meccsel kezdi meg a fel­ké­szü­lést a ma­gyar férfi jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott a vi­lág­baj­nok­ságra.

Svédország a pusztulás felé tart

Svédország a pusztulás felé tart

Nem las­sítja, hanem gyor­sítja a mig­rá­ciót a kor­mány.

Vá­lasz­tási ígé­re­té­vel szem­ben nem las­sítja, hanem gyor­sítja az or­szágba ér­kező mig­rá­ciót a be­ván­dor­lás­párti bal­ol­dali kor­mány Svéd­or­szág­ban. Az Isz­lám Állam ter­ro­ris­tá­i­nak a ro­ko­nait is szí­ve­sen lát­nák.

Ez őszinte volt, elárulta, kiket utál a magyar hokikapitány

Ez őszinte volt, elárulta, kiket utál a magyar hokikapitány

A ma­gyar jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott ma, pén­te­ken Bu­da­pes­ten Svéd­or­szág­gal ta­lál­ko­zik fel­ké­szü­lési mér­kő­zé­sen.

A ma­gyar jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott ma, pén­te­ken Bu­da­pes­ten Svéd­or­szág­gal ta­lál­ko­zik fel­ké­szü­lési mér­kő­zé­sen.

Ön befogadná-e Alit a lakásába?

Ön befogadná-e Alit a lakásába?

Egy zse­ni­á­lis utcai videó ké­szült Svéd­or­szág­ban, amely­hez nem sze­ret­nénk kom­men­tárt fűzni. A slussz­po­ént sem árul­juk el, ér­de­mes vé­gig­nézni és el­gon­dol­kodni rajta.

Egy zse­ni­á­lis utcai videó ké­szült Svéd­or­szág­ban, amely­hez nem sze­ret­nénk kom­men­tárt fűzni. A slussz­po­ént sem árul­juk el, ér­de­mes vé­gig­nézni és el­gon­dol­kodni rajta.

Kikerült egy videó a stockholmi buszrobbanásról!

Kikerült egy videó a stockholmi buszrobbanásról!

Nem ter­ror­tá­ma­dás tör­tént.

Nem ter­ror­tá­ma­dás tör­tént, de nagy volt a ri­a­da­lom a bel­vá­ros­ban.

A svédek többsége nem is tudja, hogy mekkora bajban vannak

A svédek többsége nem is tudja, hogy mekkora bajban vannak

Peter Ima­nu­el­sen svéd új­ság­író egy német in­ter­ne­tes hír­por­tál­nak adott in­ter­jút...

A svéd politikus szerint a migránsok veszélyeztetik a nők biztonságát

A svéd politikus szerint a migránsok veszélyeztetik a nők biztonságát

A kép­vi­selő el­ma­rasz­talta a svéd kor­mányt a mig­rá­ciós po­li­ti­kája miatt.

Ebba Busch Thor, a svéd Ke­resz­tény­de­mok­ra­ták ve­ze­tője el­ma­rasz­talta a svéd kor­mányt a mig­rá­ciós po­li­ti­kája miatt. A po­li­ti­kus sze­rint a nők biz­ton­sága ke­rült ve­szélybe az el­múlt évek­ben.

Erre készülnek a Svédországba visszatért terroristák

Erre készülnek a Svédországba visszatért terroristák

Egy friss je­len­tés sze­rint azok az egy­kori Isz­lám Állam har­co­sok fi­a­ta­lo­kat to­bo­roz­nak Svéd­or­szág­ban.

Egy friss je­len­tés sze­rint azok az egy­kori Isz­lám Állam har­co­sok, akik az el­múlt évek­ben vissza­tér­tek Svéd­or­szágba, most ki­lá­tás­ta­lan hely­zet­ben élő musz­lim fi­a­ta­lo­kat ra­di­ka­li­zál­ják.

Hátborzongató! No-go zónákká válnak a svéd kórházak?!

Hátborzongató! No-go zónákká válnak a svéd kórházak?!

Az a leg­rosszabb, ami­kor egy fegy­ve­res konflik­tus­ban meg­lőtt mig­ráns­hoz lá­to­ga­tók ér­kez­nek. Ők sok­szor fegy­vert és go­lyó­álló mel­lényt vi­sel­nek...

Az a leg­rosszabb, ami­kor egy fegy­ve­res konflik­tus­ban meg­lőtt mig­ráns­hoz lá­to­ga­tók ér­kez­nek. Ők sok­szor fegy­vert és go­lyó­álló mel­lényt vi­sel­nek...

Világsztárok érkeznek, Budapesten lép fel a vb-címvédő válogatott

Világsztárok érkeznek, Budapesten lép fel a vb-címvédő válogatott

Nem min­den­napi mér­kő­zés lesz.

Nem min­den­napi mér­kő­zést ren­dez­nek áp­ri­lis­ban Bu­da­pes­ten.

Ingyen alhatunk egy hotelben, ha nem nyomkodjuk a mobilunkat!

Ingyen alhatunk egy hotelben, ha nem nyomkodjuk a mobilunkat!

Te ki­bír­nád, hogy ne hasz­náld a mo­bi­lo­dat a nya­ra­lás alatt?

Svédország: négy robbanás 24 óra alatt!

Svédország: négy robbanás 24 óra alatt!

2017-ben a svéd rend­őr­ség 211 rob­ba­nás­ról ka­pott be­je­len­tést.

Rá­adá­sul négy kü­lön­böző vá­ros­ban. 2017-ben a svéd rend­őr­ség 211 rob­ba­nás­ról ka­pott be­je­len­tést. Bár ta­va­lyi sta­tisz­ti­kák még nin­cse­nek, de az tény, hogy egye­dül Malmö vá­ro­sá­ban 40 rob­ba­nás tör­tént.

Rekord: 44 ember halt meg az idei lövöldözésekben Svédországban

Rekord: 44 ember halt meg az idei lövöldözésekben Svédországban

A lö­völ­dö­zé­sek egy része a 90 szá­za­lék­ban mig­rán­sok által la­kott Rin­keby vá­ros­rész­ben tör­tént, Stock­holm­ban.

Migráció és bűnözés - Svédországban mérhető az összefüggés

Migráció és bűnözés - Svédországban mérhető az összefüggés

To­vább nőtt a bűn­cse­lek­mé­nyek száma Svéd­or­szág­ban.

Kü­lö­nö­sen a nőket és a gye­re­ke­ket érintő nemi erő­sza­kok száma ug­rott meg 2018-ban.

A szeméttárolóban erőszakolta meg a 9 éves svéd kislányt a líbiai!

A szeméttárolóban erőszakolta meg a 9 éves svéd kislányt a líbiai!

A bru­tá­lis férfi már 2010 óta él tar­tóz­ko­dási en­ge­déllyel Svéd­or­szág­ban, de még min­dig lí­biai ál­lam­pol­gár.

Vért hányt a beteg, lezárták a kórházat: már Európában a gyilkos kór?

Vért hányt a beteg, lezárták a kórházat: már Európában a gyilkos kór?

Még nem tel­je­sen biz­tos, hogy a beteg ebo­lás lett, de a tü­ne­tei alap­ján ez a leg­va­ló­szí­nűbb.

Szíjjártó Péter: visszautasítjuk a svéd külügyminiszter pökhendi szavait

Szíjjártó Péter: visszautasítjuk a svéd külügyminiszter pökhendi szavait

A Ma­gyar­or­szá­got kri­ti­záló írás egy svéd na­pi­lap­ban je­lent meg.

A Ma­gyar­or­szá­got kri­ti­záló írás egy svéd na­pi­lap­ban je­lent meg.

Napi 1000 euróba kerül a svédeknek minden gyerek migráns!

Napi 1000 euróba kerül a svédeknek minden gyerek migráns!

A rend­őr­ség és az igaz­ság­szol­gál­ta­tás éves költ­ség­ve­tése is ennyi...

Az összeg meg­kö­ze­líti a svéd rend­őr­ség és az igaz­ság­szol­gál­ta­tás éves költ­ség­ve­té­sét...

Megerőszakoltak egy 10 éves svéd kislányt. Ő a tettes!?

Megerőszakoltak egy 10 éves svéd kislányt. Ő a tettes!?

A fel­té­te­le­zett tet­tes nem egy finn tu­rista, mint ahogy az el­ter­jedt a na­pok­ban, hanem egy 30 éves lí­biai be­ván­dorló.

A fel­té­te­le­zett tet­tes nem egy finn tu­rista, mint ahogy az el­ter­jedt a na­pok­ban, hanem egy 30 éves lí­biai be­ván­dorló, akit ko­ráb­ban már el­ítél­tek rab­lá­sért.

Elvágta egy svéd diák torkát majd még 13-szor a testébe is szúrt

Elvágta egy svéd diák torkát majd még 13-szor a testébe is szúrt

Utóbb de­rült ki, hogy a 30 éves af­ri­ka­i­nak hosszú a bűn­lajst­roma.

Utóbb de­rült ki, hogy a 30 éves af­ri­kai már 23-szor kö­ve­tett el kü­lön­böző erő­sza­kos cse­le­ke­de­te­ket.

A csoportos nemi erőszakot elkövetők 74 százaléka nem európai!

A csoportos nemi erőszakot elkövetők 74 százaléka nem európai!

Az új svéd sta­tisz­tika a már jog­erős bí­ró­sági íté­le­tek alap­ján ké­szült. Nagy­já­ból ugyan­azt ál­lítja, mint a ko­rábbi cik­kek.

Durva dolgokat állít Ibrahimovic egykori edzője a svéd állapotokról

Durva dolgokat állít Ibrahimovic egykori edzője a svéd állapotokról

Gyil­kos­ság és erő­szak­hul­lám ár­nyé­kolta be az el­múlt hó­na­pok­ban több svéd nagy­vá­ros min­den­nap­jait is.

Ibrahimovic távozhat Amerikából, itt folytathatja

Ibrahimovic távozhat Amerikából, itt folytathatja

Egy év után tá­voz­hat Los An­ge­les­ből a svéd klasszis. Több aján­lata is van. Az idei sze­zon­ban 22 mér­kő­zé­sen 17 gólt szer­zett az MLS-ben.

Egy év után tá­voz­hat Los An­ge­les­ből a svéd klasszis. Több aján­lata is van. Az idei sze­zon­ban 22 mér­kő­zé­sen 17 gólt szer­zett az MLS-ben.

Így nem fog mennni: A migránsoknak csak 1,6 százaléka hajlandó tanulni!

Így nem fog mennni: A migránsoknak csak 1,6 százaléka hajlandó tanulni!

Tra­gi­ku­san rossz ered­mé­nye­ket ho­zott a svéd kor­mány prog­ramja.

Tra­gi­ku­san rossz ered­mé­nye­ket ho­zott a svéd kor­mány be­is­ko­lá­zási prog­ramja. A ki­vá­lasz­tott 5500 főből mind­össze 90-en vol­tak haj­lan­dóak is­ko­lába járni. Egy "diák" 3,3 mil­lió svéd ko­ro­nába ke­rült...

Így nyaral a feleségével a magyar válogatott szövetségi kapitánya

Így nyaral a feleségével a magyar válogatott szövetségi kapitánya

Szü­le­tés­nap­ján kö­szön­tötte fel a fe­le­sé­gét.

Szü­le­tés­nap­ján kö­szön­tötte fel a fe­le­sé­gét.

Hazájában gyilkolt a svéd, aki korábban az ISIS oldalán harcolt!

Hazájában gyilkolt a svéd, aki korábban az ISIS oldalán harcolt!

Két em­bert is meg­ölt...

Két em­bert is meg­ölt egy olyan kör­nyé­ken, ahon­nan mások is csat­la­koz­tak az Isz­lám Ál­lam­hoz. Kö­rül­be­lül 150 egy­kori svéd ál­lam­pol­gár tért már haza.

Ibra bánkódhat: Anglia 28 év után újra vb-elődöntős!

Ibrahimovic bánkódhat: Anglia 28 év után újra vb-elődöntős!

Pedig Harry Kane gólt sem lőtt.

Az an­go­lok úgy nyer­tek, hogy a hat­gó­los Harry Kane nem ta­lált be a svéd ka­puba.

Elképesztő dolgot tett David Beckham, ezt még megbánhatja

Elképesztő dolgot tett David Beckham, ezt még nagyon megbánhatja

Fo­ga­dást kö­tött az angol sztár.

Az egy­kori fo­cista és Zla­tan Ib­ra­hi­movic na­gyon ko­moly fo­ga­dást kö­tött egy­más­sal.

Ki hitte volna, a vártnál korábban ért véget a meccs a vébén

Ki hitte volna, a vártnál korábban ért véget a meccs a vébén

Svéd­or­szág a mi­ni­ma­lista fo­ci­já­val már a leg­jobb nyolc kö­zött van.

Dzsudzsák Balázs korábbi játszótársai a világbajnokság sztárjai

Dzsudzsák Balázs korábbi játszótársai a világbajnokság sztárjai

Dzs­u­dzsák ko­rábbi eind­ho­veni csa­pat­tár­sai a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság ne­gyed­dön­tő­jére ké­szül­nek.

Dzs­u­dzsák ko­rábbi eind­ho­veni csa­pat­tár­sai a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság ne­gyed­dön­tő­jére ké­szül­nek.

Ibrahimovic elképesztő dolgot állít, vajon igaza lesz?

Ibrahimovic elképesztő dolgot állít, vajon igaza lesz?

Ezt senki nem hitte volna a svéd fo­ci­vá­lo­ga­tott­ról. Csoda ké­szül a vi­lág­baj­nok­sá­gon?

Lehetetlen küldetés, Brazília reménytelen helyzetből folytatja

Lehetetlen küldetés, Brazília reménytelen helyzetből folytatja

A ne­gyed­dön­tők kö­vet­kez­nek.

Pén­te­ken és szom­ba­ton már a ne­gyed­dön­tő­ket játsszák az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Rettegnek a nők a migránsok lakta svéd kerületekben

Rettegnek a nők a migránsok lakta svéd kerületekben

A meg­kér­de­zett nők fele azt mondja, hogy nem érzi magát biz­ton­ság­ban sö­té­te­dés után...

A meg­kér­de­zett nők fele azt mondja, hogy nem érzi magát biz­ton­ság­ban sö­té­te­dés után...

Tízszeresére nőtt a veszélyes iszlamisták aránya Svédországban!

Tízszeresére nőtt a veszélyes iszlamisták aránya Svédországban!

Ne in­ter­grá­lód­ja­tok! - pré­di­kál­ják az imá­mok or­szág­szerte. Egy­más kö­zött fel­osz­tot­ták az or­szá­got...

Ne in­ter­grá­lód­ja­tok! - pré­di­kál­ják az imá­mok or­szág­szerte.

Ilyen nincs, erre senki nem számított a foci vb-n

Ilyen nincs, erre senki nem számított a foci vb-n

Ki­esett a cím­védő.

A cím­védő nem lesz ott a nyol­cad­dön­tő­ben. Dél-Korea óri­ási meg­le­pe­tésre le­győzte Né­met­or­szá­got. A své­dek nyer­ték a cso­por­tot.

Életveszélyes fenyegetés, így reagált a vétkes focista

Életveszélyes fenyegetés, így reagált a vétkes focista

Jimmy Dur­maz hi­bája is kel­lett a német csa­pat si­ke­ré­hez. Svéd­or­szág­ban köz­el­len­ség lett a já­té­kos.

Megerőszakolta svéd tanítványait a híres ghánai táncmester

Megerőszakolta svéd tanítványait a híres ghánai táncmester

A pe­dofil férfi­nak már 3000 kö­ve­tője volt az Ins­tag­ra­mon. Ami­kor ki­de­rült, hogy le­tar­tóz­tat­ták és el­ítél­ték, több szá­zan tá­mad­tak rá az in­ter­ne­ten.

A pe­dofil férfi­nak már 3000 kö­ve­tője volt az Ins­tag­ra­mon. Af­ri­kai tán­cokra ta­ní­totta az ér­dek­lő­dő­ket. Ami­kor ki­de­rült, hogy le­tar­tóz­tat­ták és el­ítél­ték, több szá­zan tá­mad­tak rá az in­ter­ne­ten.

Csodát tettek a németek a foci vb-n

Csodát tettek a németek a foci vb-n

Az utolsó kör­ben dől el a cím­védő sorsa a vb-n. Toni Kroos a 94. perc­ben lőtte Né­met­or­szág győz­tes gól­ját. A má­so­dik fél­időt nem bírta a svéd vá­lo­ga­tott.

Az utolsó kör­ben dől el a cím­védő sorsa a vb-n. Toni Kroos a 94. perc­ben lőtte Né­met­or­szág győz­tes gól­ját. A má­so­dik fél­időt nem bírta a svéd vá­lo­ga­tott.

Migráns bosszú: Nem engedték őket horgászni, felgyújtották az erdőt

Migráns bosszú: Nem engedték őket horgászni, felgyújtották az erdőt

De ez csak a tör­té­net eleje. Hogy mi tör­tént utána, azt itt­hon­ról úgy­sem lehet el­kép­zeni, ahhoz Svéd­or­szág­ban kell élni...

Facebook-posztja miatt hallgatták ki a zsaruk a politikai kommentátort

Facebook-posztja miatt hallgatták ki a zsaruk a politikai kommentátort

Nem ez az első eset Svéd­or­szág­ban, ami­kor kor­lá­tozni pró­bál­ják az em­be­rek szó­lás­sza­bad­sá­gát.

Ti felsőbbrendűek vagytok a svédeknél! - tanítják a muszlim iskolásoknak

Ti felsőbbrendűek vagytok a svédeknél! - tanítják a muszlim iskolásoknak

Ez az "egy­más­hoz szok­tató" is­kola nem mű­kö­dik...

Ezt min­den bi­zonnyal a Korán órá­kon ta­nul­ják... Az "egy­más­hoz szok­tató" is­kola sok­kal rosszabb, mintha külön tan­in­téz­ménybe jár­ná­nak a musz­lim és a svéd gye­re­kek - ál­lítja két is­kola igaz­ga­tója.

Kitoloncolt, majd visszatért migráns gyilkolt meg egy svéd asszonyt

Kitoloncolt, majd visszatért migráns gyilkolt meg egy svéd asszonyt

A ra­bi­á­tus, ag­resszív férfit 1997-ben egy­szer már vissza­küld­ték Iránba...

A ra­bi­á­tus, ag­resszív férfit 1997-ben egy­szer már vissza­küld­ték Iránba, de egy évvel ké­sőbb már ismét Svéd­or­szág­ban volt. Ha a sors nem szól közbe, a 60 éves nő még min­dig élne...

A 9000 "gyerek, vagy kiskorú" afgánnak 78 százaléka valójában felnőtt

A 9000 "gyerek, vagy kiskorú" afgánnak 78 százaléka valójában felnőtt

Ami­kor re­giszt­rál­ják őket, pon­to­san tud­ják, hogy mit kell mon­da­niuk.

Ami­kor re­giszt­rál­ják őket, pon­to­san tud­ják, hogy mit kell mon­da­niuk.

A svédországi nemi erőszakok háromnegyedét migránsok követik el

A svédországi nemi erőszakok háromnegyedét migránsok követik el

Az or­szág­ban el­kö­ve­tett cso­por­tos nemi erő­sza­kok túl­nyomó több­sé­gét be­ván­dor­lók kö­ve­tik el.

15 svéd antifa tüntető vert össze brutálisan egy férfit! - videó

15 svéd antifa tüntető vert össze brutálisan egy férfit! - videó

Zász­ló­rúd­dal is ütöt­ték az em­bert.

Zász­ló­rúd­dal is ütöt­ték a sze­ren­csét­len em­bert a de­monst­rá­lók, aki még a föl­dön is ka­pott né­hány rú­gást.

Végre eldőlt Ibrahimovic sorsa

Végre eldőlt Ibrahimovic sorsa

Zla­tan Ib­ra­hi­movic az utóbbi he­tek­ben a vb-ről be­szélt.

Zla­tan Ib­ra­hi­movic az utóbbi he­tek­ben arról be­szélt, hogy nél­küle nem lenne igazi az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság.

Adóemelés lesz, mert az "új svédek" 60%-a nem dolgozik!

Adóemelés lesz, mert az "új svédek" 60%-a nem dolgozik!

Rá­adá­sul a már 8 éve Svéd­or­szág­ban élő be­ván­dor­lók­nak kö­rül­be­lül a fele még min­dig mun­ka­nél­küli.

Rá­adá­sul a már 8 éve Svéd­or­szág­ban élő be­ván­dor­lók­nak kö­rül­be­lül a fele még min­dig mun­ka­nél­küli.

Meglepő, honfitársa szólt be Ibrahimovicnak

Meglepő, honfitársa szólt be Ibrahimovicnak

A svéd kapus sze­rint nem kell Ibra.

Nem min­denki látna szí­ve­sen a svéd ke­ret­ben a 36 éves klasszist. A leg­utóbbi két vi­lág­baj­nok­ságra nem ju­tott ki Ibra a nem­zeti csa­pat­tal.

Svédország: 20 nemi erőszakos cselekmény, naponta!

Svédország: 20 nemi erőszakos cselekmény, naponta!

Szi­go­rúbb bün­te­té­se­ket sze­ret­né­nek.

A kül­föld­ről ér­ke­zett be­ván­dor­lók kö­zött öt­ször annyi gya­nú­sí­tott van, mint az ős­ho­nos své­dek ese­té­ben.

Írástudatlan a Svédországba érkező bevándorlók fele!

Írástudatlan a Svédországba érkező bevándorlók fele!

Még az első négy osz­tályt sem jár­ták ki. Vi­szont el­ső­sor­ban kép­zett szak­em­be­rekre lenne szük­ség...

Még az első négy osz­tályt sem jár­ták ki. Ebből még na­gyon sok fe­szült­ség szár­maz­hat.

Szőke nő mellett elégítette ki magát a migráns egy svéd buszon

Szőke nő mellett elégítette ki magát a migráns egy svéd buszon

Döb­be­ne­tes je­le­ne­te­ket rög­zí­tett egy svéd busz biz­ton­sági ka­me­rája.

Egy mig­ráns leült egy szőke lány mellé, majd ön­ki­elé­gí­tésbe kez­dett. A fi­a­tal nő nem hitt a sze­mé­nek...

Amerikai tévéseket támadtak meg Svédországban a migránsok...Videó!

Amerikai tévéseket támadtak meg Svédországban a migránsok...Videó!

Pedig ők csak azért utaz­tak olyan sokat, hogy be­mu­tas­sák: mi­lyen min­ta­sze­rűen be tud­nak il­lesz­kedni a mig­rán­sok...

Gigantikus mecset épül egy svéd kisvárosban

Gigantikus mecset épül egy svéd kisvárosban

Hiába írták alá több szá­zan a til­ta­kozó pe­tí­ciót, a vá­ros­ve­ze­tés ki­adta az épí­tési en­ge­délyt.

Hiába írták alá több szá­zan a til­ta­kozó pe­tí­ciót, a vá­ros­ve­ze­tés ki­adta az épí­tési en­ge­délyt.

Védekeznek a svédek. Rekord mennyiségű golyóálló üveget vesznek

Védekeznek a svédek. Rekord mennyiségű golyóálló üveget vesznek

Ter­ror­tá­ma­dá­sok­tól és ban­da­há­bo­rúk­tól fél­nek leg­in­kábbi.

Ter­ror­tá­ma­dá­sok­tól és ban­da­há­bo­rúk­tól fél­nek leg­in­kább.

Lemészárolt egy svéd házaspárt négy migráns

Lemészárolt egy svéd házaspárt négy migráns

Épp ami­kor a rend­őrök meg­ér­kez­tek.

Ami­kor a rend­őrök meg­ér­kez­tek, éppen a svéd férfit ké­selte meg az egyik be­ván­dorló, a rend­őrök le­lőt­ték. Fe­le­sé­gét akkor már meg­gyil­kol­ták.

Ismét cenzúrázott a Facebook: törölték a migránsok miatt hazaköltözött svéd-magyar nő videóját

Ismét cenzúrázott a Facebook: törölték a migránsok miatt hazaköltözött svéd-magyar nő videóját

Hiába járt egy­mil­lió meg­te­kin­tés és 12 ezer meg­osz­tás fe­lett az M1-nek nyi­lat­kozó svéd-ma­gyar nő vi­de­ója, a Fa­ce­book­nak nem tet­szett a tar­talma, ezért ön­ké­nye­sen el­tá­vo­lí­totta.

Magyarországra menekült egy svéd-magyar nő, mert itt sokkal biztonságosabb

Magyarországra menekült egy svéd-magyar nő, mert itt sokkal biztonságosabb

A hi­rado.hu-nak el­mondta: dön­té­sé­vel nincs egye­dül...

A hi­rado.hu-nak el­mondta: dön­té­sé­vel nincs egye­dül, sokan köl­töz­nek Ma­gyar­or­szágra, mert a mig­ráns­hely­zet már el­vi­sel­he­tet­len a skan­di­náv or­szág­ban.

Nem mond igazat a svéd miniszterelnök: no-go zónák pedig vannak

Nem mond igazat a svéd miniszterelnök: no-go zónák pedig vannak

A Svéd De­mok­ra­ták párt ve­ze­tője éle­sen bí­rálta a svéd mi­nisz­ter­el­nö­köt.

A Svéd De­mok­ra­ták párt ve­ze­tője éle­sen bí­rálta a svéd mi­nisz­ter­el­nö­köt.

Újfajta bűnökkel küzdenek a svédek a migránsok miatt

Újfajta bűnökkel küzdenek a svédek a migránsok miatt

Ter­jed a gyű­lö­let.

Meg­ál­lít­ha­tat­la­nul nő a gyű­lö­let-bűn­cse­lek­mé­nyek száma Svéd­or­szág­ban, és a rend­őr­ség még elég ne­he­zen küzd meg a ki­hí­vás­sal.

"Ez van" - két embert ölt meg a migráns az Ikeában

"Ez van" - két embert ölt meg a migráns az Ikeában

Fe­lej­teni akar az erit­reai mig­ráns.

Fe­lej­teni akar az az erit­reai mig­ráns, aki két ár­tat­lan em­bert gyil­kolt meg egy Ike­á­ban, mi­u­tán a svéd ha­tó­sá­gok el­uta­sí­tot­ták me­ne­dék­ké­rel­mét.

Öngyilkosságba menekülnek a migráns fiatalok

Öngyilkosságba menekülnek a migráns fiatalok

Nem bír­ják to­vább.

Ro­ha­mo­san nő a Svéd­or­szág­ban tar­tóz­kodó, ma­gá­nyos, fi­a­tal­korú mig­rán­sok kö­ré­ben az ön­gyil­kos­sá­gok száma, nem bír­ják fel­dol­gozni az át­él­te­ket.

Mi köze a gyerekzokninak Allahhoz?

Mi köze a gyerekzokninak Allahhoz?

Nem fi­gyel­tek eléggé oda.

A világ má­so­dik leg­na­gyobb di­vat­cikk már­ká­já­nál nem tud­nak ara­bu­sul. Vagy ha igen, nem fi­gyel­tek eléggé oda. Az isz­lám­hí­vők annál in­kább...

Svédországban dolgozni tanítják a migránsokat

Svédországban dolgozni tanítják a migránsokat

Ha­tal­mas össze­ge­ket öl a svéd kor­mány abba, hogy rá­ve­gyék a mig­rán­so­kat arra, hogy dol­goz­za­nak.

Ha­tal­mas össze­ge­ket öl a svéd kor­mány abba, hogy rá­ve­gyék a mig­rán­so­kat arra, hogy a ké­pes­sé­ge­ik­nek meg­fe­lelő mun­kát vé­gez­ze­nek az or­szág­ban.

Vér a téli olimpián, korcsolyával rúgta fejen ellenfelét

Vér a téli olimpián, korcsolyával rúgta fejen ellenfelét

Sú­lyos sé­rü­lés tör­tént.

Sú­lyos sé­rü­lés tör­tént a Svéd­or­szág-Nor­vé­gia férfi jég­ko­rong meccsen a pjong­csangi téli olim­pián.

A Svédországba érkezett "kiskorú" marokkóiak 84 százaléka felnőtt...

A Svédországba érkezett "kiskorú" marokkóiak 84 százaléka felnőtt...

Ma­rokkó meg­ér­tette a saját adat­bá­zi­sá­ban tá­rolt ada­to­kat a své­dek ren­del­ke­zé­sére bo­csáj­totta. A své­dek bol­do­gok.

Brutális erőszakhullám: a svéd nagyvárosban már a menekültek is félnek

Brutális erőszakhullám: a svéd nagyvárosban már a menekültek is félnek

A svéd nagy­vá­ros fe­lett a rend­őr­ség már tel­je­sen el­vesz­tette az el­len­őr­zést.

A svéd nagy­vá­ros fe­lett a rend­őr­ség már tel­je­sen el­vesz­tette az el­len­őr­zést.

Nagy a baj, háborúra készül Svédország

Nagy a baj, háborúra készül Svédország

Kezd fo­ko­zódni a pá­nik­han­gu­lat, is­me­ret­ter­jesztő köny­vecs­kék­ben már arra ta­nít­ják a la­ko­so­kat, hogy hova me­ne­kül­je­nek tá­ma­dás ide­jén.

Kezd fo­ko­zódni a pá­nik­han­gu­lat, is­me­ret­ter­jesztő köny­vecs­kék­ben már arra ta­nít­ják a la­ko­so­kat, hogy hova me­ne­kül­je­nek tá­ma­dás ide­jén.

A nyugdíjasokat büntetik Svédországban a migránsok miatt

A nyugdíjasokat büntetik Svédországban a migránsok miatt

A svéd kor­mány kény­te­len vé­gig­gon­dolni annak le­he­tő­sé­gét, hogy meg­nö­vel­jék a nyug­díj­kor­ha­tárt.

Pokollá változott a svéd város, otthon rettegnek az emberek

Pokollá változott a svéd város, otthon rettegnek az emberek

A svéd­or­szági Hel­sin­borg­ban egyet­len év alatt 300 szá­za­lék­kal nőtt a fegy­ve­res lö­völ­dö­zé­sek száma, a la­ko­sok már ki sem mer­nek lépni az ut­cára.

A svéd­or­szági Hel­sin­borg­ban egyet­len év alatt 300 szá­za­lék­kal nőtt a fegy­ve­res lö­völ­dö­zé­sek száma, a la­ko­sok már ki sem mer­nek lépni az ut­cára.

Rettegnek a tűzoltók, migránsok támadnak rájuk

Rettegnek a tűzoltók, migránsok támadnak rájuk

Po­koli ál­la­po­tok ural­kod­nak a svéd Upp­sala egyik ke­rü­le­té­ben, a tűz­ol­tók sem me­rész­ked­nek oda.

Po­koli ál­la­po­tok ural­kod­nak a svéd Upp­sala egyik ke­rü­le­té­ben: a tűz­ol­tók sem me­rész­ked­nek Gottsun­dába.

Ez az ország lép ki Nagy-Britannia után az EU-ból?

Ez az ország lép ki Nagy-Britannia után az EU-ból?

A Bre­xit el­in­dí­totta a la­vi­nát.

A Bre­xit utat nyi­tott az elé­ge­det­len tag­ál­la­mok­nak, ame­lyek sorra sza­kít­hat­ják meg kap­cso­la­tu­kat Brüsszel­lel.

Több ezer migránst nem tudnak kitoloncolni

Több ezer migránst nem tudnak kitoloncolni

17 ezer mig­ráns adta fel a lec­két.

Az el­kö­vet­kező évek­ben meg­kö­ze­lí­tő­leg 50 ezer mig­ráns ese­té­ben bo­csát ki ki­to­lon­co­lási vég­zést a svéd mig­rá­ciós ügy­nök­ség.

Őrjöngő csapat rohanta meg a tévéseket

Őrjöngő csapat rohanta meg a tévéseket

Dől a dísz­let, ve­szély­ben a stáb. Ami az ola­szok­nak a pokol, az a skan­di­ná­vok­nak maga a menny­or­szág.

Dől a dísz­let, ve­szély­ben a stáb. Ami a vi­lág­baj­nok­ság­ról 60 év után le­ma­radó ola­szok­nak a pokol, az a skan­di­ná­vok­nak maga a menny­or­szág.