CÍMKE: 'svédország'

Óriási bejelentést tettek a tudósok, vérfagyasztó leletre bukkantak

Óriási bejelentést tettek a tudósok, vérfagyasztó leletre bukkantak

Svéd­or­szág­ban tet­ték a fel­fe­de­zést, 50 éve nem volt példa ehhez ha­son­lóra.

Nem tudta, hogy tilos a nemi erőszak

Nem tudta, hogy tilos a nemi erőszak

Ezt ko­ráb­ban senki sem mondta el neki.

Azzal vá­dol­nak egy magát 17 éves­nek valló mig­ránst Svéd­or­szág­ban, hogy meg­erő­sza­kolt egy kis­korú lányt.

A svéd rendőrség közzétette az ország legveszélyesebb övezeteinek listáját

A svéd rendőrség közzétette az ország legveszélyesebb övezeteinek listáját

A 23 öve­ze­tet a je­len­tés­ben ve­szé­lyez­te­tett te­rü­let­ként ne­ve­zik meg.

A köz­re­adott 23 öve­ze­tet a je­len­tés­ben ve­szé­lyez­te­tett te­rü­let­ként ne­ve­zik meg...

Most jött a hír: robbanás rázott meg egy svéd várost, sok sérült

Most jött a hír: robbanás rázott meg egy svéd várost, sok sérült

Egye­lőre nem lehet tudni, hogy mi okozta a rob­ba­nást.

Egye­lőre nem lehet tudni, hogy mi okozta a rob­ba­nást, a rend­őr­ség nagy erők­kel dol­go­zik.

Elborzasztó riport készült a svéd no-go zónákról

Elborzasztó riport készült a svéd no-go zónákról

Mat­teo Sal­vini olasz bel­ügy­mi­nisz­ter a Twit­te­ren kom­men­tálta a lá­tot­ta­kat: Mi nemet mon­dunk Eu­rá­bi­ára.

Mat­teo Sal­vini olasz bel­ügy­mi­nisz­ter a Twit­te­ren kom­men­tálta a lá­tot­ta­kat: Mi nemet mon­dunk Eu­rá­bi­ára.

Svédország terrorveszélytől tart, fenntartja a határellenőrzést

Svédország terrorveszélytől tart, fenntartja a határellenőrzést

Meg­hosszab­bí­totta Svéd­or­szág a belső ha­tár­el­len­őr­zés ide­jét, mert a ter­ror­ve­szély nem múlt el.

Megfenyegette Magyarországot a svéd miniszterelnök

Megfenyegette Magyarországot a svéd miniszterelnök

Svéd­or­szág erő­sen be­ván­dor­lás­párti mi­nisz­ter­el­nöke, a szo­ci­ál­de­mok­rata Ste­fan Löf­ven va­sár­nap nyi­lat­ko­zott a Da­gens Ny­he­ter című li­be­rá­lis lap­nak.

Tárt karokkal vár Svédország 150 dzsihadistát és 50 gyermeket!

Tárt karokkal vár Svédország 150 dzsihadistát és 50 gyermeket!

Kas­hif Virk imám azt mondta, hogy az Isz­lám Ál­lam­tól vissza­térő har­co­sok meg­ér­de­mel­nek egy má­so­dik esélyt.

Autós ámokfutó! Legalább 10 svédet akart megölni, hogy mártír legyen

Autós ámokfutó! Legalább 10 svédet akart megölni, hogy mártír legyen

Egy tanú sze­rint fi­a­ta­lok egy cso­port­ját is meg­cé­lozta.

Egy tanú sze­rint fi­a­ta­lok egy cso­port­ját is meg­cé­lozta, akik 30-40-en le­het­tek, de a járda széle túl magas volt, így a ko­csi­já­val nem tu­dott fel­haj­tani rá. Az ügy még nem ju­tott bí­ró­sági sza­kaszba.

Ennyire még nem örült győzelemnek a világsztár sportoló

Ennyire még nem örült győzelemnek a világsztár sportoló

Ne­gye­dik vi­lág­baj­noki címet sze­rezte meg a svéd férfi cur­ling-vá­lo­ga­tot­tal Nik­las Edin.

Ne­gye­dik vi­lág­baj­noki címet sze­rezte meg a svéd férfi cur­ling-vá­lo­ga­tot­tal Nik­las Edin, a sportág 34 éves le­gen­dája.

Ez őszinte volt, elárulta, kiket utál a magyar hokikapitány

Ez őszinte volt, elárulta, kiket utál a magyar hokikapitány

El­kezdte a fel­ké­szü­lést a vá­lo­ga­tott.

A ma­gyar jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott ma, pén­te­ken Bu­da­pes­ten Svéd­or­szág­gal ta­lál­ko­zik fel­ké­szü­lési mér­kő­zé­sen.

Csúcsmeccs Budapesten, világsztárok ellen készülnek a hokisaink

Csúcsmeccs Budapesten, világsztárok ellen készülnek a hokisaink

Nem min­den­napi meccsel kezdi meg a fel­ké­szü­lést a ma­gyar férfi jég­ko­rong-vá­lo­ga­tott a vi­lág­baj­nok­ságra.

91 éves svéd nagypapát büntettek meg "gyűlöletbeszédért"...

91 éves svéd nagypapát büntettek meg "gyűlöletbeszédért"...

Egé­szen pon­to­san a "bel­te­nyé­szet" ki­fe­je­zé­sért.

Egé­szen pon­to­san a "bel­te­nyé­szet" ki­fe­je­zé­sért, amely a bí­ró­ság sze­rint gyű­lö­let­keltő a musz­li­mokra nézve. Pedig ha a bí­ró­ság is­merné a szak­iro­dal­mat...

Svédország a pusztulás felé tart

Svédország a migránsokkal apusztulás felé tart

Vá­lasz­tási ígé­re­té­vel szem­ben nem las­sítja, hanem gyor­sítja az or­szágba ér­kező mig­rá­ciót a be­ván­dor­lás­párti bal­ol­dali kor­mány Svéd­or­szág­ban.

Vá­lasz­tási ígé­re­té­vel szem­ben nem las­sítja, hanem gyor­sítja az or­szágba ér­kező mig­rá­ciót a be­ván­dor­lás­párti bal­ol­dali kor­mány Svéd­or­szág­ban. Nem­csak a csa­lád­egye­sí­té­se­ket könnyí­tené meg a szoc­dem ka­bi­net, hanem az Isz­lám Állam ter­ro­ris­tá­i­nak a ro­ko­nait is szí­ve­sen látná

Ön befogadná-e Alit a lakásába?

Ön befogadná-e Alit a lakásába?

Egy zse­ni­á­lis utcai videó ké­szült Svéd­or­szág­ban, amely­hez nem sze­ret­nénk kom­men­tárt fűzni. A slussz­po­ént sem árul­juk el, ér­de­mes vé­gig­nézni és el­gon­dol­kodni rajta.

Egy zse­ni­á­lis utcai videó ké­szült Svéd­or­szág­ban, amely­hez nem sze­ret­nénk kom­men­tárt fűzni. A slussz­po­ént sem árul­juk el, ér­de­mes vé­gig­nézni és el­gon­dol­kodni rajta.

A svéd politikus szerint a migránsok veszélyeztetik a nők biztonságát

A svéd politikus szerint a migránsok veszélyeztetik a nők biztonságát

Ebba Busch Thor, a svéd Ke­resz­tény­de­mok­ra­ták ve­ze­tője el­ma­rasz­talta a svéd kor­mányt a mig­rá­ciós po­li­ti­kája miatt.

Kikerült egy videó a stockholmi buszrobbanásról!

Kikerült egy videó a stockholmi buszrobbanásról!

Nem ter­ror­tá­ma­dás tör­tént.

Nem ter­ror­tá­ma­dás tör­tént, de nagy volt a ri­a­da­lom a bel­vá­ros­ban.

A svédek többsége nem is tudja, hogy mekkora bajban vannak

A svédek többsége nem is tudja, hogy mekkora bajban vannak

Peter Ima­nu­el­sen svéd új­ság­író egy német in­ter­ne­tes hír­por­tál­nak adott in­ter­jút...

Ingyen alhatunk egy hotelben, ha nem nyomkodjuk a mobilunkat!

Ingyen alhatunk egy hotelben, ha nem nyomkodjuk a mobilunkat!

Te ki­bír­nád, hogy ne hasz­náld a mo­bi­lo­dat a nya­ra­lás alatt?

Erre készülnek a Svédországba visszatért terroristák

Erre készülnek a Svédországba visszatért terroristák

Egy friss je­len­tés sze­rint a 300-ból eddig 150 ter­ro­rista tért haza. Cél­juk, hogy új szim­pa­ti­zán­so­kat sze­rez­ze­nek.

Egy friss je­len­tés sze­rint a 300-ból eddig 150 ter­ro­rista tért haza...

Hátborzongató! No-go zónákká válnak a svéd kórházak?!

Hátborzongató! No-go zónákká válnak a svéd kórházak?!

Las­san bármi meg­tör­tén­het.

Az a leg­rosszabb, ami­kor egy fegy­ve­res konflik­tus­ban meg­lőtt mig­ráns­hoz lá­to­ga­tók ér­kez­nek. Ők sok­szor fegy­vert és go­lyó­álló mel­lényt vi­sel­nek...

Világsztárok érkeznek, Budapesten lép fel a vb-címvédő válogatott

Világsztárok érkeznek, Budapesten lép fel a vb-címvédő válogatott

Nem min­den­napi mér­kő­zés lesz.

Nem min­den­napi mér­kő­zést ren­dez­nek áp­ri­lis­ban Bu­da­pes­ten.

Svédország: négy robbanás 24 óra alatt!

Svédország: négy robbanás 24 óra alatt!

2017-ben a svéd rend­őr­ség 211 rob­ba­nás­ról ka­pott be­je­len­tést. Bár ta­va­lyi sta­tisz­ti­kák még nin­cse­nek, de az tény, hogy egye­dül Malmö vá­ro­sá­ban 40 rob­ba­nás tör­tént.

2017-ben a svéd rend­őr­ség 211 rob­ba­nás­ról ka­pott be­je­len­tést. Ta­valy Malmö vá­ro­sá­ban 40 rob­ba­nás tör­tént.

Migráció és bűnözés - Svédországban mérhető az összefüggés

Migráció és bűnözés - Svédországban mérhető az összefüggés

To­vább nőtt a bűn­cse­lek­mé­nyek száma Svéd­or­szág­ban.

Kü­lö­nö­sen a nőket és a gye­re­ke­ket érintő nemi erő­sza­kok száma ug­rott meg 2018-ban.

Vért hányt a beteg, lezárták a kórházat: már Európában a gyilkos kór?

Vért hányt a beteg, lezárták a kórházat: már Európában a gyilkos kór?

Még nem tel­je­sen biz­tos, hogy a beteg ebo­lás lett, de a tü­ne­tei alap­ján ez a leg­va­ló­szí­nűbb.

Rekord: 44 ember halt meg az idei lövöldözésekben Svédországban

Rekord: 44 ember halt meg az idei lövöldözésekben Svédországban

A lö­völ­dö­zé­sek egy része a 90 szá­za­lék­ban mig­rán­sok által la­kott Rin­keby vá­ros­rész­ben tör­tént, Stock­holm­ban.

A szeméttárolóban erőszakolta meg a 9 éves svéd kislányt a líbiai!

A szeméttárolóban erőszakolta meg a 9 éves svéd kislányt a líbiai!

A bru­tá­lis férfi már 2010 óta él tar­tóz­ko­dási en­ge­déllyel Svéd­or­szág­ban.

A bru­tá­lis férfi már 2010 óta él tar­tóz­ko­dási en­ge­déllyel Svéd­or­szág­ban, de még min­dig lí­biai ál­lam­pol­gár. Rá­adá­sul három saját gyer­meke is van.

Szíjjártó Péter: visszautasítjuk a svéd külügyminiszter pökhendi szavait

Szíjjártó Péter: visszautasítjuk a svéd külügyminiszter pökhendi szavait

A Ma­gyar­or­szá­got kri­ti­záló írás egy svéd na­pi­lap­ban je­lent meg.

A Ma­gyar­or­szá­got kri­ti­záló írás egy svéd na­pi­lap­ban je­lent meg.

Megerőszakoltak egy 10 éves svéd kislányt. Ő a tettes!?

Megerőszakoltak egy 10 éves svéd kislányt. Ő a tettes!?

Egy 30 éves lí­biai be­ván­dorló.

A fel­té­te­le­zett tet­tes nem egy finn tu­rista, mint ahogy az el­ter­jedt a na­pok­ban, hanem egy 30 éves lí­biai be­ván­dorló, akit ko­ráb­ban már el­ítél­tek rab­lá­sért.

Napi 1000 euróba kerül a svédeknek minden gyerek migráns!

Napi 1000 euróba kerül a svédeknek minden gyerek migráns

A kí­sé­ret nél­küli kis­ko­rúak költ­sége 2015-ben 2,6 mil­li­árd euró volt.

Döb­be­ne­tes szám­adat! A kí­sé­ret nél­küli me­ne­kült gyer­me­kekre fe­jen­ként napi 1000 eurót, éves szin­ten 2,6 mil­li­árd eurót for­dí­tott a svéd kor­mány 2015-ben. Közel annyit, mint amennyi a rend­őr­ség és az igaz­ság­szol­gál­ta­tás éves költ­ség­ve­tése.

A kézigránátokat büntetlenül be lehet szolgáltatni Svédországban!

A kézigránátokat büntetlenül be lehet szolgáltatni Svédországban!

Teg­nap­tól ja­nuár 11-ig lehet ezt meg­tenni.

Teg­nap­tól ja­nuár 11-ig lehet ezt meg­tenni. A ren­de­let lő­porra, gyu­ta­csokra és bár­mely rob­ba­nó­szerre vo­nat­ko­zik. A lő­fegy­ve­rekre is volt egy ilyen mo­ra­tó­rium, és 12 ezer fegy­vert vit­tek vissza a rend­őr­sé­gekre.

Elvágta egy svéd diák torkát majd még 13-szor a testébe is szúrt

Elvágta egy svéd diák torkát majd még 13-szor a testébe is szúrt

Utóbb de­rült ki, hogy a 30 éves af­ri­ka­i­nak hosszú a bűn­lajst­roma.

Utóbb de­rült ki, hogy a 30 éves af­ri­kai már 23-szor kö­ve­tett el kü­lön­böző erő­sza­kos cse­le­ke­de­te­ket.

Ibrahimovic távozhat Amerikából, itt folytathatja

Ibrahimovic távozhat Amerikából, itt folytathatja

Egy év után tá­voz­hat Los An­ge­les­ből.

Egy év után tá­voz­hat Los An­ge­les­ből a svéd klasszis. Több aján­lata is van. Az idei sze­zon­ban 22 mér­kő­zé­sen 17 gólt szer­zett az MLS-ben.

A csoportos nemi erőszakot elkövetők 74 százaléka nem európai!

A csoportos nemi erőszakot elkövetők 74 százaléka nem európai!

Az új svéd sta­tisz­tika a már jog­erős bí­ró­sági íté­le­tek alap­ján ké­szült. Nagy­já­ból ugyan­azt ál­lítja, mint a ko­rábbi cik­kek.

Durva dolgokat állít Ibrahimovic egykori edzője a svéd állapotokról

Durva dolgokat állít Ibrahimovic egykori edzője a svéd állapotokról

Gyil­kos­ság és erő­szak­hul­lám ár­nyé­kolta be az el­múlt hó­na­pok­ban több svéd nagy­vá­ros min­den­nap­jait is.

Ibra bánkódhat: Anglia 28 év után újra vb-elődöntős!

Ibrahimovic bánkódhat: Anglia 28 év után újra vb-elődöntős!

Pedig Harry Kane gólt sem lőtt.

Az an­go­lok úgy nyer­tek, hogy a hat­gó­los Harry Kane nem ta­lált be a svéd ka­puba.

Így nem fog mennni: A migránsoknak csak 1,6 százaléka hajlandó tanulni!

Így nem fog mennni: A migránsoknak csak 1,6 százaléka hajlandó tanulni!

Tra­gi­ku­san rossz ered­mé­nye­ket ho­zott a svéd kor­mány prog­ramja.

Tra­gi­ku­san rossz ered­mé­nye­ket ho­zott a svéd kor­mány prog­ramja.

Így nyaral a feleségével a magyar válogatott szövetségi kapitánya

Így nyaral a feleségével a magyar válogatott szövetségi kapitánya

Szü­le­tés­nap­ján kö­szön­tötte fel a fe­le­sé­gét. Ha­zá­já­ban, Svéd­or­szág­ban tölti a va­ká­ci­ó­ját.

Hazájában gyilkolt a svéd, aki korábban az ISIS oldalán harcolt!

Hazájában gyilkolt a svéd, aki korábban az ISIS oldalán harcolt!

Két em­bert is meg­ölt...

Két em­bert is meg­ölt egy olyan kör­nyé­ken, ahon­nan mások is csat­la­koz­tak az Isz­lám Ál­lam­hoz. Kö­rül­be­lül 150 egy­kori svéd ál­lam­pol­gár tért már haza.

Elképesztő dolgot tett David Beckham, ezt még megbánhatja

Elképesztő dolgot tett David Beckham, ezt még nagyon megbánhatja

Az egy­kori fo­cista és Zla­tan Ib­ra­hi­movic na­gyon ko­moly fo­ga­dást kö­tött egy­más­sal.

Az egy­kori fo­cista és Zla­tan Ib­ra­hi­movic na­gyon ko­moly fo­ga­dást kö­tött egy­más­sal.

Dzsudzsák Balázs korábbi játszótársai a világbajnokság sztárjai

Dzsudzsák Balázs korábbi játszótársai a világbajnokság sztárjai

Dzs­u­dzsák ko­rábbi eind­ho­veni csa­pat­tár­sai a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság ne­gyed­dön­tő­jére ké­szül­nek.

Dzs­u­dzsák ko­rábbi eind­ho­veni csa­pat­tár­sai a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság ne­gyed­dön­tő­jére ké­szül­nek.

Lehetetlen küldetés, Brazília reménytelen helyzetből folytatja

Lehetetlen küldetés, Brazília reménytelen helyzetből folytatja

A ne­gyed­dön­tők kö­vet­kez­nek.

Pén­te­ken és szom­ba­ton már a ne­gyed­dön­tő­ket játsszák az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Ki hitte volna, a vártnál korábban ért véget a meccs a vébén

Ki hitte volna, a vártnál korábban ért véget a meccs a vébén

Svéd­or­szág a mi­ni­ma­lista fo­ci­já­val már a leg­jobb nyolc kö­zött van.

Ibrahimovic elképesztő dolgot állít, vajon igaza lesz?

Ibrahimovic elképesztő dolgot állít, vajon igaza lesz?

Ezt senki nem hitte volna a svéd fo­ci­vá­lo­ga­tott­ról. Csoda ké­szül a vi­lág­baj­nok­sá­gon?

Ezt senki nem hitte volna a svéd fo­ci­vá­lo­ga­tott­ról. Csoda ké­szül a vi­lág­baj­nok­sá­gon?

Rettegnek a nők a migránsok lakta svéd kerületekben

Rettegnek a nők a migránsok lakta svéd kerületekben

A meg­kér­de­zett nők fele azt mondja, hogy nem érzi magát biz­ton­ság­ban sö­té­te­dés után...

A meg­kér­de­zett nők fele azt mondja, hogy nem érzi magát biz­ton­ság­ban sö­té­te­dés után...

Megerőszakolta svéd tanítványait a híres ghánai táncmester

Megerőszakolta svéd tanítványait a híres ghánai táncmester

Négy évre ítél­ték.

A pe­dofil férfi­nak már 3000 kö­ve­tője volt az Ins­tag­ra­mon. Ami­kor ki­de­rült, hogy le­tar­tóz­tat­ták és el­ítél­ték, több szá­zan tá­mad­tak rá az in­ter­ne­ten.

Ilyen nincs, erre senki nem számított a foci vb-n

Ilyen nincs, erre senki nem számított a foci vb-n

Ki­esett a cím­védő.

A cím­védő nem lesz ott a nyol­cad­dön­tő­ben. Dél-Korea óri­ási meg­le­pe­tésre le­győzte Né­met­or­szá­got. A své­dek nyer­ték a cso­por­tot.

Tízszeresére nőtt a veszélyes iszlamisták aránya Svédországban!

Tízszeresére nőtt a veszélyes iszlamisták aránya Svédországban!

Ne in­ter­grá­lód­ja­tok! - pré­di­kál­ják az imá­mok or­szág­szerte.

Ne in­ter­grá­lód­ja­tok! - pré­di­kál­ják az imá­mok or­szág­szerte. Egy új ta­nul­mány sze­rint az isz­lám papok tu­da­to­san fel­osz­tot­ták maguk kö­zött az or­szá­got, saját be­fo­lyási öve­ze­tekre.

Életveszélyes fenyegetés, így reagált a vétkes focista

Életveszélyes fenyegetés, így reagált a vétkes focista

Jimmy Dur­maz hi­bája is kel­lett a német csa­pat si­ke­ré­hez. Svéd­or­szág­ban köz­el­len­ség lett a já­té­kos.

Jimmy Dur­maz hi­bája is kel­lett a német csa­pat si­ke­ré­hez. Svéd­or­szág­ban köz­el­len­ség lett a já­té­kos.

Csodát tettek a németek a foci vb-n

Csodát tettek a németek a foci vb-n

Az utolsó kör­ben dől el a cím­védő sorsa a vb-n. Toni Kroos a 94. perc­ben lőtte Né­met­or­szág győz­tes gól­ját. A má­so­dik fél­időt nem bírta a svéd vá­lo­ga­tott.

Az utolsó kör­ben dől el a cím­védő sorsa a vb-n. Toni Kroos a 94. perc­ben lőtte Né­met­or­szág győz­tes gól­ját. A má­so­dik fél­időt nem bírta a svéd vá­lo­ga­tott.

Ti felsőbbrendűek vagytok a svédeknél! - tanítják a muszlim iskolásoknak

Ti felsőbbrendűek vagytok a svédeknél! - tanítják a muszlim iskolásoknak

Ez az "egy­más­hoz szok­tató" is­kola sok­kal rosszabb, mintha külön tan­in­téz­ménybe jár­ná­nak a musz­lim és a svéd gye­re­kek.

Migráns bosszú: Nem engedték őket horgászni, felgyújtották az erdőt

Migráns bosszú: Nem engedték őket horgászni, felgyújtották az erdőt

De ez csak a tör­té­net eleje. Hogy mi tör­tént utána, azt itt­hon­ról úgy­sem lehet el­kép­zeni, ahhoz Svéd­or­szág­ban kell élni...

Facebook-posztja miatt hallgatták ki a zsaruk a politikai kommentátort

Facebook-posztja miatt hallgatták ki a zsaruk a politikai kommentátort

Nem ez az első eset Svéd­or­szág­ban, ami­kor kor­lá­tozni pró­bál­ják az em­be­rek szó­lás­sza­bad­sá­gát.

15 svéd antifa tüntető vert össze brutálisan egy férfit! - videó

15 svéd antifa tüntető vert össze brutálisan egy férfit! - videó

Zász­ló­rúd­dal is ütöt­ték az em­bert.

Zász­ló­rúd­dal is ütöt­ték a sze­ren­csét­len em­bert a de­monst­rá­lók, aki még a föl­dön is ka­pott né­hány rú­gást.

Kitoloncolt, majd visszatért migráns gyilkolt meg egy svéd asszonyt

Kitoloncolt, majd visszatért migráns gyilkolt meg egy svéd asszonyt

A ra­bi­á­tus, ag­resszív férfit 1997-ben egy­szer már vissza­küld­ték Iránba...

A ra­bi­á­tus, ag­resszív férfit 1997-ben egy­szer már vissza­küld­ték Iránba...

A svédországi nemi erőszakok háromnegyedét migránsok követik el

A svédországi nemi erőszakok háromnegyedét migránsok követik el

Az or­szág­ban el­kö­ve­tett cso­por­tos nemi erő­sza­kok túl­nyomó több­sé­gét be­ván­dor­lók kö­ve­tik el.

Végre eldőlt Ibrahimovic sorsa

Végre eldőlt Ibrahimovic sorsa

Zla­tan Ib­ra­hi­movic az utóbbi he­tek­ben arról be­szélt, hogy nél­küle nem lenne igazi az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság.

Zla­tan Ib­ra­hi­movic az utóbbi he­tek­ben arról be­szélt, hogy nél­küle nem lenne igazi az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság.

Adóemelés lesz, mert az "új svédek" 60%-a nem dolgozik!

Adóemelés lesz, mert az "új svédek" 60%-a nem dolgozik!

Rá­adá­sul a már 8 éve Svéd­or­szág­ban élő be­ván­dor­lók­nak kö­rül­be­lül a fele még min­dig mun­ka­nél­küli.

Rá­adá­sul a már 8 éve Svéd­or­szág­ban élő be­ván­dor­lók­nak kö­rül­be­lül a fele még min­dig mun­ka­nél­küli.

Svédország: 20 nemi erőszakos cselekmény, naponta!

Svédország: 20 nemi erőszakos cselekmény, naponta!

Szi­go­rúbb bün­te­té­se­ket sze­ret­né­nek.

A kül­föld­ről ér­ke­zett be­ván­dor­lók kö­zött öt­ször annyi gya­nú­sí­tott van, mint az ős­ho­nos své­dek ese­té­ben.

Meglepő, honfitársa szólt be Ibrahimovicnak

Meglepő, honfitársa szólt be Ibrahimovicnak

Nem min­denki látna szí­ve­sen a svéd ke­ret­ben a 36 éves klasszist. A leg­utóbbi két vi­lág­baj­nok­ságra nem ju­tott ki Ibra a nem­zeti csa­pat­tal.

Nem min­denki látna szí­ve­sen a svéd ke­ret­ben a 36 éves klasszist. A leg­utóbbi két vi­lág­baj­nok­ságra nem ju­tott ki Ibra a nem­zeti csa­pat­tal.

Írástudatlan a Svédországba érkező bevándorlók fele!

Írástudatlan a Svédországba érkező bevándorlók fele!

Még az első négy osz­tályt sem jár­ták ki. Vi­szont el­ső­sor­ban kép­zett szak­em­be­rekre lenne szük­ség...

Még az első négy osz­tályt sem jár­ták ki. Ebből még na­gyon sok fe­szült­ség szár­maz­hat.

Gigantikus mecset épül egy svéd kisvárosban

Gigantikus mecset épül egy svéd kisvárosban

Hiába írták alá több szá­zan a til­ta­kozó pe­tí­ciót, a vá­ros­ve­ze­tés ki­adta az épí­tési en­ge­délyt.

Szőke nő mellett elégítette ki magát a migráns egy svéd buszon

Szőke nő mellett elégítette ki magát a migráns egy svéd buszon

Döb­be­ne­tes je­le­ne­te­ket rög­zí­tett egy svéd busz biz­ton­sági ka­me­rája.

Döb­be­ne­tes je­le­ne­te­ket rög­zí­tett egy svéd busz biz­ton­sági ka­me­rája. Egy mig­ráns leült egy szőke lány mellé, majd ön­ki­elé­gí­tésbe kez­dett. A fi­a­tal nő nem hitt a sze­mé­nek...

Amerikai tévéseket támadtak meg Svédországban a migránsok...Videó!

Amerikai tévéseket támadtak meg Svédországban a migránsok...Videó!

Nem volt sze­ren­csé­jük, me­ne­kü­lés lett a vége.

Pedig ők csak azért utaz­tak olyan sokat, hogy be­mu­tas­sák: mi­lyen min­ta­sze­rűen be tud­nak il­lesz­kedni a be­ván­dor­lók a svéd életbe. Nem volt sze­ren­csé­jük, me­ne­kü­lés lett a vége.

Védekeznek a svédek. Rekord mennyiségű golyóálló üveget vesznek

Védekeznek a svédek. Rekord mennyiségű golyóálló üveget vesznek

Ter­ror­tá­ma­dá­sok­tól és ban­da­há­bo­rúk­tól fél­nek leg­in­kábbi.

Ter­ror­tá­ma­dá­sok­tól és ban­da­há­bo­rúk­tól fél­nek leg­in­kább.

Lemészárolt egy svéd házaspárt négy migráns

Lemészárolt egy svéd házaspárt négy migráns

Épp ami­kor a rend­őrök meg­ér­kez­tek.

Ami­kor a rend­őrök meg­ér­kez­tek, éppen a svéd férfit ké­selte meg az egyik be­ván­dorló, a rend­őrök le­lőt­ték. Fe­le­sé­gét akkor már meg­gyil­kol­ták.

"Ez van" - két embert ölt meg a migráns az Ikeában

"Ez van" - két embert ölt meg a migráns az Ikeában

Fe­lej­teni akar az erit­reai mig­ráns.

Fe­lej­teni akar az az erit­reai mig­ráns, aki két ár­tat­lan em­bert gyil­kolt meg egy Ike­á­ban, mi­u­tán a svéd ha­tó­sá­gok el­uta­sí­tot­ták me­ne­dék­ké­rel­mét.

Magyarországra menekült egy svéd-magyar nő, mert itt sokkal biztonságosabb

Magyarországra menekült egy svéd-magyar nő, mert itt sokkal biztonságosabb

A hi­rado.hu-nak el­mondta: dön­té­sé­vel nincs egye­dül...

A hi­rado.hu-nak el­mondta: dön­té­sé­vel nincs egye­dül...

Nem mond igazat a svéd miniszterelnök: no-go zónák pedig vannak

Nem mond igazat a svéd miniszterelnök: no-go zónák pedig vannak

A Svéd De­mok­ra­ták párt ve­ze­tője éle­sen bí­rálta a svéd mi­nisz­ter­el­nö­köt, aki még min­dig ba­ga­tell­ként ke­zeli az ügyet.

Újfajta bűnökkel küzdenek a svédek a migránsok miatt

Újfajta bűnökkel küzdenek a svédek a migránsok miatt

Ter­jed a gyű­lö­let.

Meg­ál­lít­ha­tat­la­nul nő a gyű­lö­let-bűn­cse­lek­mé­nyek száma Svéd­or­szág­ban, és a rend­őr­ség még elég ne­he­zen küzd meg a ki­hí­vás­sal.

Öngyilkosságba menekülnek a migráns fiatalok

Öngyilkosságba menekülnek a migráns fiatalok

Ro­ha­mo­san nő a Svéd­or­szág­ban tar­tóz­kodó, ma­gá­nyos, fi­a­tal­korú mig­rán­sok kö­ré­ben az ön­gyil­kos­sá­gok száma.

Ro­ha­mo­san nő a Svéd­or­szág­ban tar­tóz­kodó, ma­gá­nyos, fi­a­tal­korú mig­rán­sok kö­ré­ben az ön­gyil­kos­sá­gok száma.

Svédországban dolgozni tanítják a migránsokat

Svédországban dolgozni tanítják a migránsokat

Ha­tal­mas össze­ge­ket öl a svéd kor­mány abba, hogy rá­ve­gyék a mig­rán­so­kat arra, hogy dol­goz­za­nak.

Ha­tal­mas össze­ge­ket öl a svéd kor­mány abba, hogy rá­ve­gyék a mig­rán­so­kat arra, hogy a ké­pes­sé­ge­ik­nek meg­fe­lelő mun­kát vé­gez­ze­nek az or­szág­ban.

A Svédországba érkezett "kiskorú" marokkóiak 84 százaléka felnőtt...

A Svédországba érkezett "kiskorú" marokkóiak 84 százaléka felnőtt...

Ma­rokkó meg­ér­tette a saját adat­bá­zi­sá­ban tá­rolt ada­to­kat a své­dek ren­del­ke­zé­sére bo­csáj­totta. A své­dek bol­do­gok.

Mi köze a gyerekzokninak Allahhoz?

Mi köze a gyerekzokninak Allahhoz?

Nem fi­gyel­tek eléggé oda.

A világ má­so­dik leg­na­gyobb di­vat­cikk már­ká­já­nál nem tud­nak ara­bu­sul. Vagy ha igen, nem fi­gyel­tek eléggé oda. Az isz­lám­hí­vők annál in­kább...

Vér a téli olimpián, korcsolyával rúgta fejen ellenfelét

Vér a téli olimpián, korcsolyával rúgta fejen ellenfelét

Sú­lyos sé­rü­lés tör­tént a Svéd­or­szág-Nor­vé­gia férfi jég­ko­rong meccsen a pjong­csangi téli olim­pián.

Sú­lyos sé­rü­lés tör­tént a Svéd­or­szág-Nor­vé­gia férfi jég­ko­rong meccsen a pjong­csangi téli olim­pián.

Brutális erőszakhullám: a svéd nagyvárosban már a menekültek is félnek

Brutális erőszakhullám: a svéd nagyvárosban már a menekültek is félnek

A svéd nagy­vá­ros fe­lett a rend­őr­ség már tel­je­sen el­vesz­tette az el­len­őr­zést.

A svéd nagy­vá­ros fe­lett a rend­őr­ség már tel­je­sen el­vesz­tette az el­len­őr­zést.

Pokollá változott a svéd város, otthon rettegnek az emberek

Pokollá változott a svéd város, otthon rettegnek az emberek

300 szá­za­lék­kal több a lö­völ­dö­zés.

A svéd­or­szági Hel­sin­borg­ban egyet­len év alatt 300 szá­za­lék­kal nőtt a fegy­ve­res lö­völ­dö­zé­sek száma, a la­ko­sok már ki sem mer­nek lépni az ut­cára.

A nyugdíjasokat büntetik Svédországban a migránsok miatt

A nyugdíjasokat büntetik Svédországban a migránsok miatt

A svéd kor­mány kény­te­len vé­gig­gon­dolni annak le­he­tő­sé­gét, hogy meg­nö­vel­jék a nyug­díj­kor­ha­tárt.

Nagy a baj, háborúra készül Svédország

Nagy a baj, háborúra készül Svédország

Kezd fo­ko­zódni a pá­nik­han­gu­lat, is­me­ret­ter­jesztő köny­vecs­kék­ben már arra ta­nít­ják a la­ko­so­kat, hogy hova me­ne­kül­je­nek tá­ma­dás ide­jén.

Kezd fo­ko­zódni a pá­nik­han­gu­lat, is­me­ret­ter­jesztő köny­vecs­kék­ben már arra ta­nít­ják a la­ko­so­kat, hogy hova me­ne­kül­je­nek tá­ma­dás ide­jén.