CÍMKE: 'svédország'

A svéd politikus szerint a migránsok veszélyeztetik a nők biztonságát

A svéd politikus szerint a migránsok veszélyeztetik a nők biztonságát

A svéd Ke­resz­tény­de­mok­ra­ták ve­ze­tője el­ma­rasz­talta a svéd kor­mányt a mig­rá­ciós po­li­ti­kája miatt.

Kikerült egy videó a stockholmi buszrobbanásról!

Kikerült egy videó a stockholmi buszrobbanásról!

Nem ter­ror­tá­ma­dás tör­tént, de nagy volt a ri­a­da­lom a bel­vá­ros­ban.

Erre készülnek a Svédországba visszatért terroristák

Erre készülnek a Svédországba visszatért terroristák

Egy friss je­len­tés sze­rint a 300-ból eddig 150 ter­ro­rista tért haza. Cél­juk, hogy új szim­pa­ti­zán­so­kat sze­rez­ze­nek.

Egy friss je­len­tés sze­rint a 300-ból eddig 150 ter­ro­rista tért haza...

Hátborzongató! No-go zónákká válnak a svéd kórházak?!

Hátborzongató! No-go zónákká válnak a svéd kórházak?!

Az a leg­rosszabb, ami­kor egy fegy­ve­res konflik­tus­ban meg­lőtt mig­ráns­hoz lá­to­ga­tók ér­kez­nek. Ők sok­szor fegy­vert és go­lyó­álló mel­lényt vi­sel­nek...

Az a leg­rosszabb, ami­kor egy fegy­ve­res konflik­tus­ban meg­lőtt mig­ráns­hoz lá­to­ga­tók ér­kez­nek. Ők sok­szor fegy­vert és go­lyó­álló mel­lényt vi­sel­nek...

Világsztárok érkeznek, Budapesten lép fel a vb-címvédő válogatott

Világsztárok érkeznek, Budapesten lép fel a vb-címvédő válogatott

Nem min­den­napi mér­kő­zés lesz.

Nem min­den­napi mér­kő­zést ren­dez­nek áp­ri­lis­ban Bu­da­pes­ten.

Ingyen alhatunk egy hotelben, ha nem nyomkodjuk a mobilunkat!

Ingyen alhatunk egy hotelben, ha nem nyomkodjuk a mobilunkat!

Te ki­bír­nád, hogy ne hasz­náld a mo­bi­lo­dat a nya­ra­lás alatt?

Te ki­bír­nád, hogy ne hasz­náld a mo­bi­lo­dat a nya­ra­lás alatt?

Migráció és bűnözés - Svédországban mérhető az összefüggés

Migráció és bűnözés - Svédországban mérhető az összefüggés

To­vább nőtt a bűn­cse­lek­mé­nyek száma, kü­lö­nö­sen a nőket és a gye­re­ke­ket érintő nemi erő­sza­kok száma ug­rott meg 2018-ban.

A szeméttárolóban erőszakolta meg a 9 éves svéd kislányt a líbiai!

A szeméttárolóban erőszakolta meg a 9 éves svéd kislányt a líbiai!

A bru­tá­lis férfi már 2010 óta él tar­tóz­ko­dási en­ge­déllyel Svéd­or­szág­ban, de még min­dig lí­biai ál­lam­pol­gár.

Svédország: négy robbanás 24 óra alatt!

Svédország: négy robbanás 24 óra alatt!

2017-ben a svéd rend­őr­ség 211 rob­ba­nás­ról ka­pott be­je­len­tést. Bár ta­va­lyi sta­tisz­ti­kák még nin­cse­nek, de az tény, hogy egye­dül Malmö vá­ro­sá­ban 40 rob­ba­nás tör­tént.

Rá­adá­sul négy kü­lön­böző vá­ros­ban. 2017-ben a svéd rend­őr­ség 211 rob­ba­nás­ról ka­pott be­je­len­tést. Bár ta­va­lyi sta­tisz­ti­kák még nin­cse­nek, de az tény, hogy egye­dül Malmö vá­ro­sá­ban 40 rob­ba­nás tör­tént.

Vért hányt a beteg, lezárták a kórházat: már Európában a gyilkos kór?

Vért hányt a beteg, lezárták a kórházat: már Európában a gyilkos kór?

Még nem tel­je­sen biz­tos, hogy a beteg ebo­lás lett.

Még nem tel­je­sen biz­tos, hogy a beteg ebo­lás lett, de a tü­ne­tei alap­ján ez a leg­va­ló­szí­nűbb.

Szíjjártó Péter: visszautasítjuk a svéd külügyminiszter pökhendi szavait

Szíjjártó Péter: visszautasítjuk a svéd külügyminiszter pökhendi szavait

A kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter vissza­uta­sítja a Ma­gyar­or­szá­got egy svéd na­pi­lap­ban kri­ti­záló vé­le­ményt.

Napi 1000 euróba kerül a svédeknek minden gyerek migráns

Napi 1000 euróba kerül a svédeknek minden gyerek migráns

Bru­tá­lis szám: a kí­sé­ret nél­küli me­ne­kült gyer­me­kekre 2,6 mil­li­árd eurót for­dí­tott a svéd kor­mány 2015-ben.

Rekord: 44 ember halt meg az idei lövöldözésekben Svédországban

Rekord: 44 ember halt meg az idei lövöldözésekben Svédországban

A lö­völ­dö­zé­sek egy része a mig­rán­sok által la­kott vá­ros­rész­ben tör­tént.

A lö­völ­dö­zé­sek egy része a 90 szá­za­lék­ban mig­rán­sok által la­kott Rin­keby vá­ros­rész­ben tör­tént, Stock­holm­ban. Az össze­csa­pá­sok fő­ként a Shottaz és a Death Pat­rol nevű mig­ráns­ban­dák konflik­tu­sa­i­ból szár­maz­tak.

Megerőszakoltak egy 10 éves svéd kislányt. Ő a tettes!?

Megerőszakoltak egy 10 éves svéd kislányt. Ő a tettes!?

A fel­té­te­le­zett tet­tes nem egy finn tu­rista, mint ahogy az el­ter­jedt a na­pok­ban, hanem egy 30 éves lí­biai be­ván­dorló.

A fel­té­te­le­zett tet­tes nem egy finn tu­rista, mint ahogy az el­ter­jedt a na­pok­ban, hanem egy 30 éves lí­biai be­ván­dorló, akit ko­ráb­ban már el­ítél­tek rab­lá­sért.

Svéd kriminológus: a kormány tudta nélkül lehetnek terroristák a skandináv országban

Svéd kriminológus: a kormány tudta nélkül lehetnek terroristák az országban

A skan­di­náv or­szágba csak az nem megy be, aki na­gyon nem akar...

A skan­di­náv or­szágba csak az nem megy be, aki na­gyon nem akar.

A kézigránátokat büntetlenül be lehet szolgáltatni Svédországban!

A kézigránátokat büntetlenül be lehet szolgáltatni Svédországban!

Teg­nap­tól ja­nuár 11-ig lehet ezt meg­tenni. A ren­de­let lő­porra, gyu­ta­csokra és bár­mely rob­ba­nó­szerre vo­nat­ko­zik.

Elvágta egy svéd diák torkát majd még 13-szor a testébe is szúrt

Elvágta egy svéd diák torkát majd még 13-szor a testébe is szúrt

Utóbb de­rült ki, hogy a 30 éves af­ri­kai már 23-szor kö­ve­tett el kü­lön­böző erő­sza­kos cse­le­ke­de­te­ket, elő­ször 2007-ben.

Ibrahimovic távozhat Amerikából, itt folytathatja

Ibrahimovic távozhat Amerikából, itt folytathatja

Egy év után tá­voz­hat Los An­ge­les­ből.

Egy év után tá­voz­hat Los An­ge­les­ből a svéd klasszis. Több aján­lata is van. Az idei sze­zon­ban 22 mér­kő­zé­sen 17 gólt szer­zett az MLS-ben.

Így nyaral a feleségével a magyar válogatott szövetségi kapitánya

Így nyaral a feleségével a magyar válogatott szövetségi kapitánya

Szü­le­tés­nap­ján kö­szön­tötte fel a fe­le­sé­gét. Ha­zá­já­ban, Svéd­or­szág­ban tölti a va­ká­ci­ó­ját.

A csoportos nemi erőszakot elkövetők 74 százaléka nem európai!

A csoportos nemi erőszakot elkövetők 74 százaléka nem európai!

Az új svéd sta­tisz­tika a már jog­erős bí­ró­sági íté­le­tek alap­ján ké­szült.

Az új svéd sta­tisz­tika a már jog­erős bí­ró­sági íté­le­tek alap­ján ké­szült.

Durva dolgokat állít Ibrahimovic egykori edzője a svéd állapotokról

Durva dolgokat állít Ibrahimovic egykori edzője a svéd állapotokról

Gyil­kos­ság és erő­szak­hul­lám ár­nyé­kolta be az el­múlt hó­na­pok­ban több svéd nagy­vá­ros min­den­nap­jait is.

Így nem fog mennni: A migránsoknak csak 1,6 százaléka hajlandó tanulni!

Így nem fog mennni: A migránsoknak csak 1,6 százaléka hajlandó tanulni!

Tra­gi­ku­san rossz ered­mé­nye­ket ho­zott a svéd kor­mány be­is­ko­lá­zási prog­ramja.

Hazájában gyilkolt a svéd, aki korábban az ISIS oldalán harcolt!

Hazájában gyilkolt a svéd, aki korábban az ISIS oldalán harcolt!

Két em­bert is meg­ölt egy olyan kör­nyé­ken, ahon­nan mások is csat­la­koz­tak az Isz­lám Ál­lam­hoz.

Két em­bert is meg­ölt egy olyan kör­nyé­ken, ahon­nan mások is csat­la­koz­tak az Isz­lám Ál­lam­hoz.

Ibrahimovic bánkódhat: Anglia 28 év után újra vb-elődöntős!

Ibrahimovic bánkódhat: Anglia 28 év után újra vb-elődöntős!

Az an­go­lok úgy nyer­tek, hogy a hat­gó­los Kane nem ta­lált be a svéd ka­puba.

Az an­go­lok úgy nyer­tek, hogy a hat­gó­los Harry Kane nem ta­lált be a svéd ka­puba.

Dzsudzsák Balázs korábbi játszótársai a világbajnokság sztárjai

Dzsudzsák Balázs korábbi játszótársai a világbajnokság sztárjai

Dzs­u­dzsák ko­rábbi eind­ho­veni csa­pat­tár­sai a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság ne­gyed­dön­tő­jére ké­szül­nek.

Ibrahimovic elképesztő dolgot állít, vajon igaza lesz?

Ibrahimovic elképesztő dolgot állít, vajon igaza lesz?

Ezt senki nem hitte volna a svéd fo­ci­vá­lo­ga­tott­ról. Csoda ké­szül a vi­lág­baj­nok­sá­gon?

Elképesztő dolgot tett David Beckham, ezt még megbánhatja

Elképesztő dolgot tett David Beckham, ezt még nagyon megbánhatja

Az egy­kori fo­cista és Zla­tan Ib­ra­hi­movic na­gyon ko­moly fo­ga­dást kö­tött egy­más­sal.

Az egy­kori fo­cista és Zla­tan Ib­ra­hi­movic na­gyon ko­moly fo­ga­dást kö­tött egy­más­sal.

Lehetetlen küldetés, Brazília reménytelen helyzetből folytatja

Lehetetlen küldetés, Brazília reménytelen helyzetből folytatja

Pén­te­ken és szom­ba­ton már a ne­gyed­dön­tő­ket játsszák az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Pén­te­ken és szom­ba­ton már a ne­gyed­dön­tő­ket játsszák az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vb-n.

Rettegnek a nők a migránsok lakta svéd kerületekben

Rettegnek a nők a migránsok lakta svéd kerületekben

A nők fele ott­hon marad es­tén­ként.

Egy fel­mé­rés sze­rint a meg­kér­de­zett nők fele azt mondja, hogy nem érzi magát biz­ton­ság­ban sö­té­te­dés után azo­kon a ré­sze­ken, ahol sok mig­ráns él.

Tízszeresére nőtt a veszélyes iszlamisták aránya Svédországban!

Tízszeresére nőtt a veszélyes iszlamisták aránya Svédországban!

Az isz­lám papok tu­da­to­san fel­osz­tot­ták maguk kö­zött az or­szá­got, saját be­fo­lyási öve­ze­tekre.

Ki hitte volna, a vártnál korábban ért véget a meccs a vébén

Ki hitte volna, a vártnál korábban ért véget a meccs a vébén

Svéd­or­szág a mi­ni­ma­lista fo­ci­já­val már a leg­jobb nyolc kö­zött van.

Svéd­or­szág a mi­ni­ma­lista fo­ci­já­val már a leg­jobb nyolc kö­zött van.

Megerőszakolta svéd tanítványait a híres ghánai táncmester

Megerőszakolta svéd tanítványait a híres ghánai táncmester

A pe­dofil férfi­nak már 3000 kö­ve­tője volt az Ins­tag­ra­mon. Ami­kor ki­de­rült, hogy le­tar­tóz­tat­ták és el­ítél­ték, több szá­zan tá­mad­tak rá az in­ter­ne­ten.

A pe­dofil férfi­nak már 3000 kö­ve­tője volt az Ins­tag­ra­mon. Af­ri­kai tán­cokra ta­ní­totta az ér­dek­lő­dő­ket. Ami­kor ki­de­rült, hogy le­tar­tóz­tat­ták és el­ítél­ték, több szá­zan tá­mad­tak rá az in­ter­ne­ten.

Ilyen nincs, erre senki nem számított a foci vb-n

Ilyen nincs, erre senki nem számított a foci vb-n

A cím­védő nem lesz ott a nyol­cad­dön­tő­ben. Dél-Korea óri­ási meg­le­pe­tésre le­győzte Né­met­or­szá­got.

A cím­védő nem lesz ott a nyol­cad­dön­tő­ben. Dél-Korea óri­ási meg­le­pe­tésre le­győzte Né­met­or­szá­got.

Életveszélyes fenyegetés, így reagált a vétkes focista

Életveszélyes fenyegetés, így reagált a vétkes focista

Jimmy Dur­maz hi­bája is kel­lett a német csa­pat si­ke­ré­hez. Svéd­or­szág­ban köz­el­len­ség lett a já­té­kos.

Csodát tettek a németek a foci vb-n

Csodát tettek a németek a foci vb-n

Az utolsó kör­ben dől el a cím­védő sorsa a vb-n.

Az utolsó kör­ben dől el a cím­védő sorsa a vb-n. Toni Kroos a 94. perc­ben lőtte Né­met­or­szág győz­tes gól­ját, Reus is be­ta­lált A má­so­dik fél­időt nem bírta a svéd vá­lo­ga­tott.

Ti felsőbbrendűek vagytok a svédeknél! - tanítják a muszlim iskolásoknak

Ti felsőbbrendűek vagytok a svédeknél! - tanítják a muszlim iskolásoknak

Ez az "egy­más­hoz szok­tató" is­kola sok­kal rosszabb, mintha külön tan­in­téz­ménybe jár­ná­nak a musz­lim és a svéd gye­re­kek.

Migráns bosszú: Nem engedték őket horgászni, felgyújtották az erdőt

Migráns bosszú: Nem engedték őket horgászni, felgyújtották az erdőt

Hogy mi tör­tént utána, azt itt­hon­ról úgy­sem lehet el­kép­zelni.

Hogy mi tör­tént utána, azt itt­hon­ról úgy­sem lehet el­kép­zelni...

Facebook-posztja miatt hallgatták ki a zsaruk a politikai kommentátort

Facebook-posztja miatt hallgatták ki a zsaruk a politikai kommentátort

Nem ez az első eset Svéd­or­szág­ban, ami­kor kor­lá­tozni pró­bál­ják az em­be­rek szó­lás­sza­bad­sá­gát.

Kitoloncolt, majd visszatért migráns gyilkolt meg egy svéd asszonyt

Kitoloncolt, majd visszatért migráns gyilkolt meg egy svéd asszonyt

A ra­bi­á­tus, ag­resszív férfit 1997-ben egy­szer már vissza­küld­ték Iránba, de egy évvel ké­sőbb már ismét Svéd­or­szág­ban volt.

A svédországi nemi erőszakok háromnegyedét migránsok követik el

A svédországi nemi erőszakok háromnegyedét migránsok követik el

A cso­por­tos nemi erő­sza­kok túl­nyomó több­sé­gét be­ván­dor­lók kö­ve­tik el.

A cso­por­tos nemi erő­sza­kok túl­nyomó több­sé­gét be­ván­dor­lók kö­ve­tik el.

15 svéd antifa tüntető vert össze brutálisan egy férfit! - videó

15 svéd antifa tüntető vert össze brutálisan egy férfit! - videó

Zász­ló­rúd­dal is ütöt­ték a sze­ren­csét­len em­bert a de­monst­rá­lók, aki még a föl­dön is ka­pott né­hány rú­gást.

Zász­ló­rúd­dal is ütöt­ték a sze­ren­csét­len em­bert a de­monst­rá­lók, aki még a föl­dön is ka­pott né­há­nyat.

Adóemelés lesz, mert az "új svédek" 60%-a nem dolgozik!

Adóemelés lesz, mert az "új svédek" 60%-a nem dolgozik!

"El­len­sú­lyozni kell a költ­sé­ge­ket."

Rá­adá­sul a már 8 éve Svéd­or­szág­ban élő be­ván­dor­lók­nak kö­rül­be­lül a fele még min­dig mun­ka­nél­küli.

Meglepő, honfitársa szólt be Ibrahimovicnak

Meglepő, honfitársa szólt be Ibrahimovicnak

A svéd kapus sze­rint nem kell Ibra.

Nem min­denki látna szí­ve­sen a svéd ke­ret­ben a 36 éves klasszist. A leg­utóbbi két vi­lág­baj­nok­ságra nem ju­tott ki Ibra a nem­zeti csa­pat­tal.

Végre eldőlt Ibrahimovic sorsa

Végre eldőlt Ibrahimovic sorsa

Zla­tan Ib­ra­hi­movic az utóbbi he­tek­ben arról be­szélt, hogy nél­küle nem lenne igazi az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság.

Zla­tan Ib­ra­hi­movic az utóbbi he­tek­ben arról be­szélt, hogy nél­küle nem lenne igazi az orosz­or­szági lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság.

Svédország: 20 nemi erőszakos cselekmény, naponta!

Svédország: 20 nemi erőszakos cselekmény, naponta!

A kül­föld­ről ér­ke­zett be­ván­dor­lók kö­zött öt­ször annyi gya­nú­sí­tott van, mint az ős­ho­nos své­dek ese­té­ben.

A kül­föld­ről ér­ke­zett be­ván­dor­lók kö­zött öt­ször annyi gya­nú­sí­tott van, mint a své­dek ese­tén.

Írástudatlan a Svédországba érkező bevándorlók fele!

Írástudatlan a Svédországba érkező bevándorlók fele!

Még az első 4 osz­tályt sem jár­ták ki.

Még az első négy osz­tályt sem jár­ták ki. Vi­szont a svéd mun­ka­erő­pi­a­con el­ső­sor­ban kép­zett szak­em­be­rekre lenne szük­ség...

Szőke nő mellett elégítette ki magát a migráns egy svéd buszon

Szőke nő mellett elégítette ki magát a migráns egy svéd buszon

Döb­be­ne­tes je­le­ne­te­ket rög­zí­tett egy svéd busz biz­ton­sági ka­me­rája.

Eltörlik a iskolai dolgozatot és a házi feladatokat Svédországban!

Eltörlik a iskolai dolgozatot és a házi feladatokat Svédországban!

Hadd le­gyen könnyebb be­il­lesz­kedni a mig­rán­sok gyer­me­ke­i­nek.

Hadd le­gyen könnyebb be­il­lesz­kedni a mig­rán­sok gyer­me­ke­i­nek. Egye­lőre egy is­ko­lá­ban van így, de az ál­lami sajtó lel­ke­sen tá­mo­gatja a kí­sér­le­tet. Ki tudja, lehet, hogy rö­vi­de­sen már az egész or­szág­ban így ok­tat­nak.

Gigantikus mecset épül egy svéd kisvárosban

Gigantikus mecset épül egy svéd kisvárosban

Hiába írták alá több szá­zan a til­ta­kozó pe­tí­ciót, a vá­ros­ve­ze­tés ki­adta az épí­tési en­ge­délyt.

Hiába írták alá több szá­zan a til­ta­kozó pe­tí­ciót, a vá­ros­ve­ze­tés ki­adta az épí­tési en­ge­délyt.

Szingli voltam, és azt hittem, mókás, ha filmezem erőszak közben, mondta az arab migráns

Szingli voltam, és azt hittem, mókás, ha filmezem erőszak közben, mondta az arab migráns

Svéd fel­mé­rés az erő­sza­ko­lók­ról.

Cso­por­tos nemi erő­szak el­kö­ve­tő­i­ről ké­szült fel­mé­rés Svéd­or­szág­ban.

Amerikai tévéseket támadtak meg Svédországban a migránsok...Videó!

Amerikai tévéseket támadtak meg Svédországban a migránsok...Videó!

Pedig ők csak azért utaz­tak olyan sokat, hogy be­mu­tas­sák: mi­lyen min­ta­sze­rűen be tud­nak il­lesz­kedni a mig­rán­sok...

Védekeznek a svédek. Rekord mennyiségű golyóálló üveget vesznek

Védekeznek a svédek. Rekord mennyiségű golyóálló üveget vesznek

Ter­ror­tá­ma­dá­sok­tól és ban­da­há­bo­rúk­tól fél­nek leg­in­kább a ter­mék meg­ren­de­lői.

Nem mond igazat a svéd miniszterelnök: no-go zónák pedig vannak

Nem mond igazat a svéd miniszterelnök: no-go zónák pedig vannak

A Svéd De­mok­ra­ták párt ve­ze­tője éle­sen bí­rálta a svéd mi­nisz­ter­el­nö­köt, aki még min­dig ba­ga­tell­ként ke­zeli az ügyet.

Lemészárolt egy svéd házaspárt négy migráns

Lemészárolt egy svéd házaspárt négy migráns

Ami­kor a rend­őrök meg­ér­kez­tek, éppen a svéd férfit ké­selte meg az egyik be­ván­dorló.

Ami­kor a rend­őrök meg­ér­kez­tek, éppen a svéd férfit ké­selte meg az egyik be­ván­dorló.

Magyarországra menekült egy svéd-magyar nő, mert itt sokkal biztonságosabb

Magyarországra menekült egy svéd-magyar nő, mert itt biztonságosabb

Dön­té­sé­vel nincs egye­dül, sokan köl­töz­nek haza, mert a mig­ráns­hely­zet már el­vi­sel­he­tet­len a skan­di­náv or­szág­ban.

Újfajta bűnökkel küzdenek a svédek a migránsok miatt

Újfajta bűnökkel küzdenek a svédek a migránsok miatt

Meg­ál­lít­ha­tat­la­nul nő a gyű­lö­let-bűn­cse­lek­mé­nyek száma, és a rend­őr­ség még ne­he­zen küzd meg a ki­hí­vás­sal.

Meg­ál­lít­ha­tat­la­nul nő a gyű­lö­let-bűn­cse­lek­mé­nyek száma Svéd­or­szág­ban, és a rend­őr­ség még ne­he­zen küzd meg a ki­hí­vás­sal.

"Ez van" - két embert ölt meg a migráns az Ikeában

"Ez van" - két embert ölt meg a migráns az Ikeában

Fe­lej­teni akar az az erit­reai mig­ráns, aki két ár­tat­lan em­bert gyil­kolt meg egy Ike­á­ban.

Fe­lej­teni akar az az erit­reai mig­ráns, aki két ár­tat­lan em­bert gyil­kolt meg egy Ike­á­ban, mi­u­tán a svéd ha­tó­sá­gok el­uta­sí­tot­ták me­ne­dék­ké­rel­mét.

Svédországban dolgozni tanítják a migránsokat

Svédországban dolgozni tanítják a migránsokat

Ha­tal­mas össze­ge­kért te­szik.

Ha­tal­mas össze­ge­ket öl a svéd kor­mány abba, hogy rá­ve­gyék a mig­rán­so­kat arra, hogy a ké­pes­sé­ge­ik­nek meg­fe­lelő mun­kát vé­gez­ze­nek az or­szág­ban.

Vér a téli olimpián, korcsolyával rúgta fejen ellenfelét

Vér a téli olimpián, korcsolyával rúgta fejen ellenfelét

Sú­lyos sé­rü­lés tör­tént.

Sú­lyos sé­rü­lés tör­tént a Svéd­or­szág-Nor­vé­gia férfi jég­ko­rong meccsen a pjong­csangi téli olim­pián.

Öngyilkosságba menekülnek a migráns fiatalok

Öngyilkosságba menekülnek a migráns fiatalok

Ro­ha­mo­san nő a Svéd­or­szág­ban tar­tóz­kodó, ma­gá­nyos, fi­a­tal­korú mig­rán­sok kö­ré­ben az ön­gyil­kos­sá­gok száma.

Ro­ha­mo­san nő a Svéd­or­szág­ban tar­tóz­kodó, ma­gá­nyos, fi­a­tal­korú mig­rán­sok kö­ré­ben az ön­gyil­kos­sá­gok száma.

A Svédországba érkezett "kiskorú" marokkóiak 84 százaléka felnőtt...

A Svédországba érkezett "kiskorú" marokkóiak 84 százaléka felnőtt...

Ma­rokkó meg­ér­tette, hogy fe­le­lős az ál­lam­pol­gá­ra­i­ért.

Ma­rokkó a saját adat­bá­zi­sá­ban tá­rolt ada­to­kat a své­dek ren­del­ke­zé­sére bo­csáj­totta.

Brutális erőszakhullám: a svéd nagyvárosban már a menekültek is félnek

Brutális erőszakhullám: a svéd nagyvárosban már a menekültek is félnek

A svéd nagy­vá­ros fe­lett a rend­őr­ség már tel­je­sen el­vesz­tette az el­len­őr­zést.

Nagy a baj, háborúra készül Svédország

Nagy a baj, háborúra készül Svédország

Már arra ta­nít­ják a la­ko­so­kat, hogy hova me­ne­kül­je­nek tá­ma­dás ide­jén.

Kezd fo­ko­zódni a pá­nik­han­gu­lat, is­me­ret­ter­jesztő köny­vecs­kék­ben már arra ta­nít­ják a la­ko­so­kat, hogy hova me­ne­kül­je­nek tá­ma­dás ide­jén, és hon­nan sze­rez­ze­nek vizet.

Mi köze a gyerek zokninak Allahhoz?

Mi köze a gyerekzokninak Allahhoz?

A világ má­so­dik leg­na­gyobb di­vat­cikk már­ká­já­nál nem tud­nak ara­bu­sul. Vagy ha igen, nem fi­gyel­tek eléggé oda.

A világ má­so­dik leg­na­gyobb di­vat­cikk már­ká­já­nál nem tud­nak ara­bu­sul. Vagy ha igen, nem fi­gyel­tek eléggé oda. A svéd­or­szági isz­lám­hí­vők vi­szont résen vol­tak...

Pokollá változott a svéd város, otthon rettegnek az emberek

Pokollá változott a svéd város, otthon rettegnek az emberek

A svéd­or­szági Hel­sin­borg­ban egyet­len év alatt 300 szá­za­lék­kal nőtt a fegy­ve­res lö­völ­dö­zé­sek száma, a la­ko­sok már ki sem mer­nek lépni az ut­cára.

A svéd­or­szági Hel­sin­borg­ban egyet­len év alatt 300 szá­za­lék­kal nőtt a fegy­ve­res lö­völ­dö­zé­sek száma, a la­ko­sok már ki sem mer­nek lépni az ut­cára.

A nyugdíjasokat büntetik Svédországban a migránsok miatt

A nyugdíjasokat büntetik Svédországban a migránsok miatt

A svéd kor­mány kény­te­len vé­gig­gon­dolni a nyug­díj­kor­ha­tár nö­ve­lé­sét.

A svéd kor­mány kény­te­len vé­gig­gon­dolni annak le­he­tő­sé­gét, hogy meg­nö­vel­jék a nyug­díj­kor­ha­tárt.

Rettegnek a tűzoltók, migránsok támadnak rájuk

Rettegnek a tűzoltók, migránsok támadnak rájuk

Po­koli ál­la­po­tok Svéd­or­szág­ban.

Po­koli ál­la­po­tok ural­kod­nak a svéd Upp­sala egyik ke­rü­le­té­ben: a tűz­ol­tók sem me­rész­ked­nek oda, ha va­lami ki­gyul­lad, mert a mig­rán­sok rájuk tá­mad­nak.

Őrjöngő csapat rohanta meg a tévéseket

Őrjöngő csapat rohanta meg a tévéseket

Dől a dísz­let, ve­szély­ben a stáb.

Dől a dísz­let, ve­szély­ben a stáb. Ami az ola­szok­nak a pokol, az a skan­di­ná­vok­nak maga a menny­or­szág.

Örömhír a királyi családban: megszületett a hercegnő kisbabája

Örömhír a királyi családban: megszületett a hercegnő kisbabája

A ki­rá­lyi pa­lota egy­előre még nem árulta el a pici nemét, de az biz­tos: ő és anyu­kája is ki­tűnő egész­ség­nek ör­vend!

Ez az ország lép ki Nagy-Britannia után az EU-ból?

Ez az ország lép ki Nagy-Britannia után az EU-ból?

A Bre­xit utat nyi­tott az elé­ge­det­len tag­ál­la­mok­nak, ame­lyek sorra sza­kít­hat­ják meg kap­cso­la­tu­kat Brüsszel­lel.

A Bre­xit utat nyi­tott az elé­ge­det­len tag­ál­la­mok­nak, ame­lyek sorra sza­kít­hat­ják meg kap­cso­la­tu­kat Brüsszel­lel.

Több ezer migránst nem tudnak kitoloncolni

Több ezer migránst nem tudnak kitoloncolni

17 ezer mig­ráns adta fel a lec­két.

Az el­kö­vet­kező évek­ben meg­kö­ze­lí­tő­leg 50 ezer mig­ráns ese­té­ben bo­csát ki ki­to­lon­co­lási vég­zést a svéd mig­rá­ciós ügy­nök­ség.

Kiürítették a repteret: bombát találtak a német férfinál

Kiürítették a repteret: bombát találtak a német férfinál

A "Sátán anyja" la­pult a bő­rönd­jé­ben.

A "Sátán anyja" ne­ve­zetű bomba la­pult a fi­a­tal férfi bő­rönd­jé­ben - az Isz­lám Állam ked­velt fegy­vere ez a ko­moly pusz­tí­tásra képes rob­ba­nó­szer­ke­zet.

Most kaptuk a hírt: támadás történt egy társasházban, több sérült van

Most kaptuk a hírt: támadás történt egy társasházban, több sérült van

Egy férfi lö­völ­dözni kez­dett a va­sár­napra vir­radó éjjel.

Egy férfi lö­völ­dözni kez­dett a va­sár­napra vir­radó éjjel, majd el­me­ne­kült a hely­szín­ről.

Felejtsd el a garzont, költözz atombunkerbe!

Felejtsd el a garzont, költözz atombunkerbe!

Svéd­or­szág­ban el­adóvá vált egy meg­le­he­tő­sen nagy atom­bun­ker. A hir­dető sze­rint na­gyon olcsó...

Svéd­or­szág­ban el­adóvá vált egy meg­le­he­tő­sen nagy atom­bun­ker. A hir­dető sze­rint na­gyon olcsó...

Tragikus. Mindössze 493 bevándorló dolgozik Svédországban!

Tragikus. Mindössze 493 bevándorló dolgozik Svédországban!

Ez a 163 ezer fris­sen ér­ke­zett mig­ráns­nak csak tö­re­déke. Be­lát­ha­tat­lan fo­lya­ma­tok előtt áll a svéd tár­sa­da­lom.

Összeomlott egy híd, a vasúti sínre zuhantak az emberek

Összeomlott egy híd, a vasúti sínre zuhantak az emberek

Épít­ke­zés köz­ben rop­pant össze a híd.

Épít­ke­zés köz­ben rop­pant össze a híd tar­tó­ge­ren­dája Svéd­or­szág­ban, sok mun­kás kór­házba ke­rült, négy ember ál­la­pota sú­lyos.

Négy kiskorú lányt erőszakoltak meg egy svédországi fesztiválon!

Négy kiskorú lányt erőszakoltak meg egy svédországi fesztiválon!

Alig egy hó­napja ha­sonló ese­mény tör­tént.

Alig egy hó­napja Svéd­or­szág leg­na­gyobb ren­dez­vé­nyén úgy dön­töt­tek, hogy jö­vőre azt már nem tart­ják meg. Pedig akkor "csak" egy részt­ve­vőt erő­sza­kol­tak meg...

Svédország megjárta a kiskorú migránsokkal

Svédország megjárta a kiskorú migránsokkal

A mig­rán­sok há­rom­ne­gyede ha­zu­dott a valós élet­ko­rá­ról - ko­moly bot­rány tör­het ki Svéd­or­szág­ban, nem tudni, há­nyan ját­szot­ták ki a rend­szert.

A mig­rán­sok há­rom­ne­gyede ha­zu­dott a valós élet­ko­rá­ról - ko­moly bot­rány tör­het ki Svéd­or­szág­ban!

Szép új világ: chipet ültetnek a dolgozókba

Szép új világ: egy cégnél chipet ültetnek a dolgozókba

"Jedi-moz­du­la­tok­kal" nyíl­nak az ajtók, de fi­zetni is tud­nak az al­kal­ma­zot­tak!

"Jedi-moz­du­la­tok­kal" nyíl­nak az ajtók, in­dul­nak el a nyom­ta­tók, de fi­zetni is tud­nak az al­kal­ma­zot­tak - egyet­len le­gyin­tés­sel!

A világ legbénább postása nagyon eltévedt Putyin levelével

A világ legbénább postása nagyon eltévedt Putyin levelével

Egy svéd férfi na­gyon meg­döb­bent, mikor egy olyan le­ve­let ka­pott, ami­nek nem ő, hanem az orosz elnök volt a cím­zettje.

Ugandai vezetője és hátborzongató tervei vannnak egy svéd pártnak

Ugandai vezetője és hátborzongató tervei vannnak egy svéd pártnak

Am­nesz­tia a bű­nö­zők­nek? Kor­lá­tok nél­kül be­ván­do­lás?

Am­nesz­tia a bű­nö­zők­nek? Kor­lá­tok nél­kül be­ván­do­lás? Az or­szág, amely­ben már bármi meg­tört­éhet. Csak egy dolog nem tiszta: ki fi­nan­szí­rozza a pár­tot?