CÍMKE: 'sütemény'

Bögrés-mákos diétacsoda, ez a sütemény az idei nyár sztárja lesz

Bögrés-mákos diétacsoda, ez a sütemény az idei nyár sztárja lesz

A fehér liszt he­lyett mák ke­rült a tész­tá­jába! Zse­ni­á­lis kom­bi­ná­ció piros bo­gyós gyü­möl­csök­kel!

Imádod az epret? Akkor ezt a 7 receptet ismerned kell!

Imádod az epret? Akkor ezt a 7 receptet ismerned kell!

Eper min­den mennyi­ség­ben! Ké­szülj fel a sze­zonra. Ké­szítsd el sor­já­ban a fi­nom­sá­go­kat.

Könnyű, habos, epres álom - íme a tavasz legistenibb süteménye!

Könnyű, habos, epres álom - íme a tavasz legistenibb süteménye!

Szét­ol­vad a szád­ban ez a fan­tasz­ti­kus édes­ség - imádni fogja a csa­lád!

Szét­ol­vad a szád­ban ez a fan­tasz­ti­kus édes­ség - imádni fogja a csa­lád!

Megújult a zserbó, végre kicsit sem hizlal

Megújult a zserbó, végre kicsit sem hizlal

Ez a ha­gyo­má­nyos, ün­nepi édes­ség most meg­újult. Min­den ugyan­úgy néz ki rajta, mintha a nagyi re­ceptje alap­ján ké­szülne, de a hoz­zá­va­lók ga­ran­tál­ják, hogy akkor is ehe­ted, ha di­é­tá­zol.

Ez a ha­gyo­má­nyos, ün­nepi édes­ség most meg­újult. Min­den ugyan­úgy néz ki rajta, mintha a nagyi re­ceptje alap­ján ké­szülne, de a hoz­zá­va­lók ga­ran­tál­ják, hogy akkor is ehe­ted, ha di­é­tá­zol.

Kiderült végre, így lesz tökéletes a mézeskalács

Kiderült végre, így lesz tökéletes a mézeskalács

Le­gyen az ün­nepi ké­szü­lő­dés minél stressz­men­te­sebb. Ebben se­gí­tünk pár ügyes fo­gás­sal.

Le­gyen az ün­nepi ké­szü­lő­dés minél stressz­men­te­sebb. Ebben se­gí­tünk pár ügyes fo­gás­sal, ame­lye­ket ta­pasz­talt há­zi­asszo­nyok kí­sér­le­tez­tek ki.

Sírva röhögött az egész stúdió Mádai Vivien erotikus sütijén

Sírva röhögött az egész stúdió Mádai Vivien erotikus sütijén

Le­állt a for­ga­tás...

A ma este adásba ke­rülő Mas­terC­hef VIP for­ga­tá­sát le kel­lett ál­lí­tani, mert a Mokka mű­sor­ve­ze­tője vé­let­le­nül olyat al­ko­tott...

Árulkodó fotó: Erre kapott rá Liptai Claudia, a férje is tud róla

Árulkodó fotó: Erre kapott rá Liptai Claudia, a férje is tud róla

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője be­val­lotta, mi az, amit el­mon­dása sze­rint 'tolni' szo­kott.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője saját maga val­lotta be, hogy mi az, amit el­mon­dása sze­rint 'tolni' szo­kott.

Nem hiszed el, mire költi félmilliós nyereményét a magyar sztár!

Nem hiszed el, mire költi félmilliós nyereményét a magyar sztár!

Szá­mos ma­gyar hí­res­ség mel­lett Ganxsta Zolee is be­ne­ve­zett a gasztro-re­a­li­tybe, hogy pró­bára tegye a tu­dá­sát.

A fél világ ezen a szerencsétlen anyukán nevet. Nem hiszed el, amit látsz...

A fél világ ezen a szerencsétlen anyukán nevet. Nem hiszed el, amit látsz...

Pil­la­na­to­kon belül vi­gyo­rogni fogsz. Eze­ket a ké­pe­ket nem lehet ko­moly arc­cal nézni.

Ez lesz az Eurovízió nyitónapjának igazi szenzációja, nem a dalok

Ez lesz az Eurovíziós Dalfesztivál nyitónapjának igazi szenzációja, nem a dalok

A helyi sa­já­tos­sá­gok egyedi fű­sze­re­zést adnak az ese­mény­nek.

Min­den évben kü­lön­le­ges iz­ga­lom övezi a ver­senyt, és nem csak ami­att, hogy ki lesz a nyer­tes. A helyi sa­já­tos­sá­gok ugyanis egyedi fű­sze­re­zést adnak az ese­mény­nek. És Por­tu­gá­li­á­ban akad egy-két paj­zán ha­gyo­mány...

Itt az ősz 7 legjobb almássüti-receptje

Itt az ősz 7 legjobb almássüti-receptje

Újra itt az al­ma­sze­zon, most iga­zán olcsó ez a finom és egész­sé­ges gyü­mölcs! Cso­korba szed­tük a leg­fi­no­mabb al­más­sü­te­mény-re­cep­te­ket, hogy minél több­féle édes­ség­gel lep­hesd meg a ven­dé­ge­i­det, csa­lá­do­dat!

Újra itt az al­ma­sze­zon, most iga­zán olcsó ez a finom és egész­sé­ges gyü­mölcs! Cso­korba szed­tük a leg­fi­no­mabb al­más­sü­te­mény-re­cep­te­ket, hogy minél több­féle édes­ség­gel lep­hesd meg a ven­dé­ge­i­det, csa­lá­do­dat!

Pudingos-barackkenyér

Pudingos-barackkenyér

A nyári for­ró­ság­ban a leg­jobb vá­lasz­tás, ha egy kis édes­ségre vá­gyunk egy üdítő gyü­möl­csös sü­te­mény. A pu­din­gos gyü­mölcs­ke­nyér igazi di­é­tás fi­nom­ság min­den al­ka­lomra!

A nyári for­ró­ság­ban a leg­jobb vá­lasz­tás, ha egy kis édes­ségre vá­gyunk egy üdítő gyü­möl­csös sü­te­mény. A pu­din­gos gyü­mölcs­ke­nyér igazi di­é­tás fi­nom­ság min­den al­ka­lomra!

Nem hiszünk a szemünknek: hihetetlenül elszállt itthon a vaj ára

Nem hiszünk a szemünknek: hihetetlenül elszállt itthon a vaj ára

Két­szer annyit kér­nek ma a va­jért a bolt­ban, mint ta­valy ilyen­kor.

Két­szer annyit kér­nek ma a va­jért a bolt­ban, mint ta­valy ilyen­kor. Szá­mos zsí­ros tej­ter­mék, il­letve az azok­ból ké­szülő sü­te­mé­nyek ára is re­kor­do­kat dönt.

Leszámolnak a silány kürtőskalácsokkal

Leszámolnak a silány kürtőskalácsokkal

Leszámolnak a silány kürtőskalácsokkal

Lejár a 200 fo­rin­tos, gagyi kür­tős­ka­lá­csok ideje! Az ag­rár­tárca új sza­bá­lyo­zása nem ked­vez már az ócska, sok­szor kür­tős­ka­lács­nak alig ne­vez­hető édes­sé­gek pi­a­cá­nak.

Lejár a 200 fo­rin­tos, gagyi kür­tős­ka­lá­csok ideje! Az ag­rár­tárca új sza­bá­lyo­zása nem ked­vez már az ócska, sok­szor kür­tős­ka­lács­nak alig ne­vez­hető édes­sé­gek pi­a­cá­nak.

Szuper diétás süti készült: Cseresznyés zabmuffin

Szuper diétás süti készült: Cseresznyés zabmuffin

Iga­zán könnyű, nyári sü­te­mény, ter­mé­sze­te­sen cukor nél­kül! Pil­la­na­tok alatt össze­do­bod és már maj­szol­ha­tod is.

Iga­zán könnyű, nyári sü­te­mény, ter­mé­sze­te­sen cukor nél­kül! Pil­la­na­tok alatt össze­do­bod és már maj­szol­ha­tod is.

Ezért legyen otthon mindig réteslapod!

Ezért legyen otthon mindig réteslapod!

Sok­szí­nűen fel­hasz­nál­ható, egy há­zi­asszony szá­mára élet­mentő.

Iga­zán sok­szí­nűen fel­hasz­nál­ható, egy há­zi­asszony szá­mára szinte élet­mentő alap­anyag. Per­cek alatt va­rá­zsol­ha­tod az asz­talra a leg­kü­lön­fé­lébb fi­nom­sá­go­kat be­lőle!

7 citromos, szuperfinom sütirecept húsvétra

7 citromos, szuperfinom sütirecept húsvétra

A cit­ro­mos édes­ség­nek nincs párja.

A cit­ro­mos édes­ség­nek nincs párja. Ha csak rá­gon­dolsz, össze­fut a nyál a szád­ban? Össze­szed­tük a leg­fi­no­mab­ba­kat, amit te is bár­mi­kor el­ké­szít­hetsz.

Íme, a 10 legszuperebb Update-sütemény Knap Daniellától!

Íme, a 10 legszuperebb Update-sütemény Knap Daniellától!

Mint­hogy Da­ni­ella ere­deti szak­mája ve­gyész­mér­nök, iszo­nya­tos pre­ci­zi­tás­sal ál­lítja össze desszert­jeit, még­hozzá a szén­hid­rát­csök­ken­tés szent je­gyé­ben.

Mint­hogy Da­ni­ella ere­deti szak­mája ve­gyész­mér­nök, iszo­nya­tos pre­ci­zi­tás­sal ál­lítja össze desszert­jeit, még­hozzá a szén­hid­rát­csök­ken­tés szent je­gyé­ben. Se cukor, se kamu: tö­ké­le­tes di­é­tás sütik!

Soha többé nem rontod el a piskótatekercset, zseniális trükk

Soha többé nem rontod el a piskótatekercset, zseniális trükk

Sze­ren­csére a ma­gyar há­zi­asszo­nyok jól is­me­rik e remek sü­te­mény tit­kát.

Sze­ren­csére a ma­gyar há­zi­asszo­nyok jól is­me­rik e remek sü­te­mény tit­kát.

Cukor nélküli csoda: Tarol a neten a tejfölös-meggyes piskóta

Cukor nélküli csoda: Tarol a neten a tejfölös-meggyes piskóta

Me­gint ki­de­rült, hogy a ma­gyar nők ver­he­tet­le­nek, ha sü­te­mény­ről van szó! Íme, egy is­teni gyü­möl­csös pis­kóta.

Minden idők 7 legjobb csokoládés receptje

Minden idők 7 legjobb csokoládés receptje

A cso­ko­ládé az egyik leg­jobb alap­anyag, ha sü­te­mény­ről van szó!

A cso­ko­ládé az egyik leg­jobb alap­anyag, ha sü­te­mény­ről van szó! Ken­het­jük, szór­hat­juk, te­het­jük kí­vülre és be­lülre is. A leg­jobb benne, hogy akár még di­é­tás desszert is ké­szít­hető be­lőle.

Nem találod ki, kinek csókolt kezet Majka

Nem találod ki, kinek csókolt kezet Majka

Nagy tálca sü­te­ménnyel lep­ték meg Az 50 mil­liós játszma mű­sor­ve­ze­tő­jét. A pár há­rom­mil­lió fo­rin­tot vitt haza a stú­di­ó­ból.

Nagy tálca sü­te­ménnyel lep­ték meg Az 50 mil­liós játszma mű­sor­ve­ze­tő­jét. A pár há­rom­mil­lió fo­rin­tot vitt haza a stú­di­ó­ból.

Ez a tökéletes bejgli titka - idén műremek lesz a karácsonyi süteményed!

Ez a tökéletes bejgli titka - idén műremek lesz a karácsonyi süteményed!

Az el­ma­rad­ha­tat­lan bejgli tö­ké­le­tes­sé­gé­hez csak né­hány fon­tos sza­bályt kell be­tar­ta­nod.

Egészséges bejgli cukor nélkül: Ezt bátran majszolhatod!

Egészséges bejgli cukor nélkül: Ezt bátran majszolhatod!

Fan­tasz­ti­ku­san finom és nem hiz­lal!

Ha szá­modra fon­tos a csi­nos alak, de nem sze­ret­nél le­mon­dani a ka­rá­cso­nyi sü­te­mé­nyek­ről, akkor ér­de­mes ki­pró­bál­nod ezt szu­per egész­sé­ges bejg­lit.

Olcsó és gyors: 3 isteni finomság babapiskótából

Olcsó és gyors: 3 isteni finomság babapiskótából

Sütni nem kell. Egy kis ke­ver­ge­tés, hűtés és máris kész az el­len­áll­ha­tat­lan fi­nom­ság. Három re­cep­tet mu­ta­tunk, amit per­cek alatt el­ké­szít­hetsz.

Sütni nem kell. Egy kis ke­ver­ge­tés, hűtés és máris kész az el­len­áll­ha­tat­lan fi­nom­ság. Három re­cep­tet mu­ta­tunk, amit per­cek alatt el­ké­szít­hetsz.

Semmi cukor: Csupa kókusz csodatorta a legújabb diétás kedvenc!

Semmi cukor: Csupa kókusz csodatorta a legújabb diétás kedvenc!

A cukor nél­kül ké­szült cso­dá­la­tos kó­kusz­torta a di­é­tás desszer­tek csú­csa!

Ez a cukor nél­kül ké­szült cso­dá­la­tos kó­kusz­torta a di­é­tás desszer­tek csú­csa! Kívül-belül kó­ku­szos, bün­tet­le­nül ehető fi­nom­ság, va­rázs­la­tos ízek­kel. Ké­szítsd el, kós­told meg, ez lesz a ked­ven­ced!

A legfinomabb almás morzsapite cukor és liszt nélkül

A legfinomabb almás morzsapite cukor és liszt nélkül

Te­li­ta­lá­la­tos őszi desszert súly­csök­kentő di­é­tá­hoz. Le­e­sik az állad ettől a bom­basz­ti­kus desszert­től!

Te­li­ta­lá­la­tos őszi desszert súly­csök­kentő di­é­tá­hoz. Le­e­sik az állad ettől a bom­basz­ti­kus desszert­től! Pil­la­na­tok alatt össze­dob­ha­tod. Vi­gyázz, na­gyon finom!

Kókuszos sütiből soha nem elég! Íme, a legjobb diétás receptek!

Kókuszos sütiből soha nem elég! Íme, a legjobb diétás receptek!

A kó­kusz a lé­tező leg­jobb di­é­tás alap­anyag, mert he­lyet­te­sít­he­ted vele a lisz­tet. Az íze va­rázs­la­to­san finom, nem vé­let­len, hogy a fo­gyó­kú­rá­zók imád­ják!

A kó­kusz a lé­tező leg­jobb di­é­tás alap­anyag, mert he­lyet­te­sít­he­ted vele a lisz­tet. Sze­ren­csére az íze va­rázs­la­to­san finom, el­ké­pesz­tően jól har­mo­ni­zál pél­dául a cso­ko­lá­dé­val. Nem vé­let­len, hogy a fo­gyó­kú­rá­zók egye­ne­sen imád­ják a kó­kuszt. Jöj­je­nek a sütik!

Íme, a szezon legfinomabb diétás nasija: Fahéjas-almás zabroppancs

Íme, a szezon legfinomabb diétás nasija: Fahéjas-almás zabroppancs

Íme, a szezon legfinomabb diétás nasija: Fahéjas-almás zabroppancs

Meg fogsz őrülni ezért a cu­kor­men­tes, de mégis na­gyon finom édes­sé­gért. Tuti, hogy nem tudsz ele­get sütni be­lőle.

Bögrés-mákos diétacsoda: Ez a sütemény minden fogyókúrázó álma!

Bögrés-mákos diétacsoda: Ez a sütemény minden fogyókúrázó álma!

Nem kér­dés, hogy a mákos sü­te­mé­nyek vi­szik a prí­met az őszi-téli sze­zon­ban. Most egy is­teni di­é­tás vál­to­za­tot mu­ta­tunk! Pá­rat­la­nul finom! Ez ki­rály!

Nem kér­dés, hogy a mákos sü­te­mé­nyek vi­szik a prí­met az őszi-téli sze­zon­ban. Most egy is­teni di­é­tás vál­to­za­tot mu­ta­tunk! El­ké­szí­teni na­gyon egy­szerű és pá­rat­la­nul finom! Ez ki­rály!

Ez a zamatos, szilvás sütiálom liszt és cukor nélkül omlik szét a szádban

Ez a zamatos, szilvás sütiálom liszt és cukor nélkül omlik szét a szádban

A fan­tasz­ti­ku­san finom desszert a sze­zon sztárja, és rab­jává válsz!

A fan­tasz­ti­ku­san finom desszert a sze­zon sztárja, és rab­jává válsz!

5 zseniális almás recept, amit ki kell próbálnod most ősszel

5 zseniális almás recept, amit ki kell próbálnod most ősszel

Mu­ta­tunk né­hány zse­ni­á­lis re­cep­tet, így akár min­den héten va­lami új fi­nom­ság­gal ruk­kol­hatsz elő.

Pillanatok alatt elkészül ez a diétás muffin

Pillanatok alatt elkészül ez a diétás muffin

Ha di­é­tád alatt édes­ségre vágysz, ez lesz a te sü­te­mé­nyed. Pil­la­na­tok alatt össze tudod dobni.

Ha di­é­tád alatt édes­ségre vágysz, ez lesz a te sü­te­mé­nyed. Pil­la­na­tok alatt össze tudod dobni, és egy-két da­ra­bot meg­en­ged­hetsz ma­gad­nak be­lőle.

Milliókat hódított meg ez a cukor- és lisztmentes, mennyei répatorta!

Milliókat hódított meg ez a cukor- és lisztmentes, mennyei répatorta!

Ke­resve sem ta­lál­hat­nál ennél fe­je­del­mibb sü­te­ményt. És még egész­sé­ges is!

Meglepő fordulat Tóth Vera fogyásában! Mi lesz vele?

Meglepő fordulat Tóth Vera fogyásában! Mi lesz vele?

Pedig már 26 kilót fo­gyott...

Az éne­kesnő már­ci­us­ban esett át gyo­mor­szű­kítő mű­té­ten, azóta 26 kilót fo­gyott, mégis meg­lepő lé­pésre szánta el magát a diéta köz­ben!

Mentőöv édesszájú diétázóknak: itt a cukormentes tortalap

Mentőöv édesszájú diétázóknak: itt a cukormentes tortalap

Min­den sü­te­mény di­é­tássá, de egy­ben fi­nommá is te­hető, ha ezt a mód­szert pró­bá­lod ki.

Min­den sü­te­mény di­é­tássá, de egy­ben fi­nommá is te­hető, ha ezt a mód­szert pró­bá­lod ki.

Elégetted a süteményt? Ezzel a trükkel többé nem kell kidobnod

Elégetted a süteményt? Ezzel a trükkel többé nem kell kidobnod

Íme, hogy többé ne kell­jen a ku­ká­ban lan­dol­nia az oda­koz­mált sü­tik­nek:

Meg­mu­tat­juk a po­fon­egy­szerű trük­köt, hogy soha többé ne kell­jen a ku­ká­ban lan­dol­nia az oda­koz­mált sü­tik­nek.

Ezért nem szabad SOHA nyersen megkóstolnod a sütitésztát!

Ezért nem szabad SOHA nyersen megkóstolnod a sütitésztát!

Fo­gad­junk, hogy annak ide­jén te is lop­kod­tál be­lőle, ami­kor csak le­he­tett! Pedig ez tény­leg nem a leg­jobb ötlet...

Elképesztő ötlet: A tejfölös-meggyes piskótánál nem tudsz jobbat!

Elképesztő ötlet: A tejfölös-meggyes piskótánál nem tudsz jobbat!

Még egy ilyen egy­szerű süti, mint a meggyes pis­kóta is képes a meg­úju­lásra! Ke­verj tej­fölt a tész­tá­jába és nem bánod meg!

1 perc, és kész ez a diétacsoda: bögrés csokis az új kedvenc!

1 perc, és kész ez a diétacsoda: bögrés csokis az új kedvenc!

Ez a sü­te­mény egy álom! Cu­kor­men­tes, liszt­men­tes, könnyű, édes, cso­ko­lá­dés... - kell ennél több?

Ez a sü­te­mény egy álom! Cu­kor­men­tes, liszt­men­tes, könnyű, édes, cso­ko­lá­dés... - kell ennél több?

Éljen a málna! Fenséges, gyümölcsös süti cukor és liszt nélkül

Éljen a málna! Fenséges, gyümölcsös süti cukor és liszt nélkül

Hozd ki a leg­töb­bet a mál­ná­ból, és él­vezd a kré­mes és rop­pa­nós desszer­tet

Hozd ki a leg­töb­bet a mál­ná­ból, és él­vezd a kré­mes és rop­pa­nós desszer­tet bün­tet­le­nül.

Ez az epres álom a legmennyeibb sütemény liszt és cukor nélkül

Ez az epres álom a legmennyeibb sütemény liszt és cukor nélkül

Kré­mes, könnyű, üde és édes. De cukor vagy liszt még a kör­nyé­kén sem jár.

Kré­mes, könnyű, üde és édes. De cukor vagy liszt még a kör­nyé­kén sem jár.

Diétás álomtorta cukor nélkül: Málnás Pavlova

Diétás álomtorta cukor nélkül: Málnás Pavlova

Fi­no­mab­bat el­kép­zelni nem lehet.

Sem cso­dá­la­to­sab­bat, sem fi­no­mab­bat el­kép­zelni nem lehet. Rop­pa­nós és lágy hab­ré­te­gek vált­ják egy­mást, friss eper­rel, mál­ná­val. Va­lami is­teni!

Eperlavina! 10 eszméletlen finom epres recept!

Eperlavina! 10 eszméletlen finom epres recept!

Itt az eper­sze­zon és szí­ve­sen süt­nél va­lami fi­nom­sá­got? Mu­ta­tunk né­hány szu­per re­cep­tet, ami­ből ked­vedre vá­lo­gat­hatsz.

Krémes és roppanós, könnyű citromtorta - cukor és liszt nélküli mámor!

Krémes és roppanós, könnyű citromtorta - cukor és liszt nélküli mámor!

Üde, hab­könnyű krém ro­po­gós, édes tész­ta­kér­gen.

Üde, hab­könnyű krém ro­po­gós, édes tész­ta­kér­gen. Ez az an­gya­lok cse­me­géje!

Ez az epres sajttorta a rabjává tesz: se liszt, se cukor nem kell hozzá!

Ez az epres sajttorta a rabjává tesz: se liszt, se cukor nem kell hozzá!

Lágy és rop­pa­nós, könnyű, kré­mes - nehéz lesz sza­va­kat ta­lál­nod, ha ki­pró­bá­lod a re­cep­tet.

Lágy és rop­pa­nós, könnyű, kré­mes - nehéz lesz sza­va­kat ta­lál­nod, ha ki­pró­bá­lod a re­cep­tet.

Hoppá! Liptai Claudia sütijét is megkóstolhatod a gasztro fesztiválon!

Hoppá! Liptai Claudia sütijét is megkóstolhatod a gasztro fesztiválon!

A tévés szexi, sárga eső­ka­bát­ban örül si­ke­ré­nek.

Párja cuk­rász­dája is ki­pa­kolt a Mil­le­ná­ris­hoz! A tévés szexi, sárga eső­ka­bát­ban örül si­ke­ré­nek.

Semmi cukor: Ezt a mennyei fahéjas süteményt imádni fogod!

Semmi cukor: Ezt a mennyei fahéjas süteményt imádni fogod!

Ez a cso­dás cse­me­gét te­je­sen bün­tet­le­nül fo­gyaszt­ha­tod, is­teni vá­lasz­tás!

Ez a cso­dás cse­me­gét te­je­sen bün­tet­le­nül fo­gyaszt­ha­tod, is­teni vá­lasz­tás!

Mennyei csokoládétorta liszt és cukor nélkül! Isteni íz, nulla bűntudat

Mennyei csokoládétorta liszt és cukor nélkül! Isteni íz, nulla bűntudat

Fen­sé­ge­sen finom ez a sü­te­mény. És az össze­te­vők közt igazi meg­le­pe­tést is ta­lálsz majd.

Ennél az epres joghurttortánál még nem ettél finomabb desszertet

Ennél az epres joghurttortánál még nem ettél finomabb desszertet

Könnyű, omlós, epres cse­mege. A fél világ meg­őrül ezért a re­cep­tért.

Könnyű, omlós, epres cse­mege. A fél világ meg­őrül ezért a re­cep­tért. Most raj­tad a sor.

Víz helyett kávé: így lesz mostantól isteni a süteményed

Víz helyett kávé: így lesz mostantól isteni a süteményed

Ez a tit­kos ada­lék mos­tan­tól se­gí­teni fog abban, hogy szu­per­gyors, mégis finom sü­te­mé­nye­ket ké­szít­hess.

Ez a tit­kos ada­lék mos­tan­tól se­gí­teni fog abban, hogy szu­per­gyors, mégis finom sü­te­mé­nye­ket ké­szít­hess. Megéri!

Fekete csokis cukkinisüti: őrületes ízélmény!

Fekete csokis cukkinisüti: őrületes ízélmény!

Gyere át ve­lünk a sötét ol­dalra!

Gyere át ve­lünk a sötét ol­dalra és nem bánod meg! A ke­serű cso­ko­ládé po­koli já­té­kot űz ér­zé­ke­id­del. És e fe­kete má­gi­á­ban cin­kos­társa a cuk­kini!

Íme, az újabb 1 perces kedvenc: diétás csokicsoda

Íme, az újabb 1 perces kedvenc: diétás csokicsoda

Íz­le­tes, di­é­tás és még sütni sem kell!

Ha va­lami gyors nas­sol­ni­va­lóra, édes­ségre vágysz, és per­sze hízni sem sze­ret­nél tőle, akkor mu­tat­juk a tö­ké­le­tes meg­ol­dást! Íz­le­tes, di­é­tás, sütni sem kell!

Ennél a csokis-epres sütinél nincs csodásabb! A rabjává válik a család

Ennél a csokis-epres sütinél nincs csodásabb! A rabjává válik a család

Kré­mes, lágy és édes ez a cso­ko­lá­dés-epres re­mekmű.

Kré­mes, lágy és édes ez a cso­ko­lá­dés-epres re­mekmű. Ké­szítsd el, és pil­la­na­tok alatt csak mor­zsák ma­rad­nak a tá­nyé­ron.

Itt az új diétabomba: befőtt lett a sütemény!

Itt az új diétabomba: befőtt lett a sütemény!

Norbi ra­jon­gó­tá­bora foly­ton elő­áll va­lami öt­le­tes re­cept­tel. Ilyet még nem lát­tál, ezt nézd!

Norbi ra­jon­gó­tá­bora foly­ton elő­áll va­lami öt­le­tes re­cept­tel. Most egy na­gyon könnyű és gyor­san el­ké­szít­hető di­é­tás desszert a leg­na­gyobb ked­venc. Könnyen utaz­tat­ha­tod! Ilyet még nem lát­tál, nézd!

A diétázók álma ez a citromos bögrés süti: szempillantás alatt kész!

A diétázók álma ez a citromos bögrés süti: szempillantás alatt kész!

Ezt a cit­ro­mos sütit pár perc alatt el­ké­szít­he­ted, és nem is fogsz hízni tőle!

Fo­gyó­zol, de imá­dod az édes­sé­get? Süt­nél va­lami egy­sze­rűt, de nem vagy egy kony­ha­tün­dér?

A diétás álomsüti: epres krémes! Nem kell sütni és nincs benne cukor!

A diétás álomsüti: epres krémes! Nem kell sütni és nincs benne cukor!

Az egyik leg­jobb fo­gyó­kú­rás gyü­möl­csünk az eper, ami­ből fan­tasz­ti­kus di­é­tás édes­sé­get ké­szít­hetsz!

Mi sem jelzi job­ban, hogy vége a tél­nek és örül­he­tünk a jó idő­nek, nap­sü­tés­nek, mint­hogy a zöld­sé­ges­nél ott vi­rí­ta­nak az első gyö­nyörű eprek. Az egyik leg­jobb fo­gyó­kú­rás gyü­möl­csünk, ami­ből fan­tasz­ti­kus di­é­tás édes­sé­get ké­szít­hetsz!

Ez az illatos almás táska nem sütőben sült! De akkor hol?

Ez az illatos almás táska nem sütőben sült! De akkor hol?

Gyors sü­te­ményre vágysz? Ezt nézd!

Édes sü­te­ményre vágysz, de nincs időd órá­kat a kony­há­ban töl­teni? Hasz­náld ki a szend­vics­sü­tő­ben rejlő új és új le­he­tő­sé­ge­ket!

7 cukormentes, könnyű desszert húsvétra! Mindegyiket imádni fogod!

7 cukormentes, könnyű desszert húsvétra! Mindegyiket imádni fogod!

Szinte min­dent el lehet ké­szí­teni egész­sé­ge­sen is. Íme né­hány bi­zo­nyí­ték, hogy cukor- és liszt­men­te­sen is lehet fi­no­ma­kat sütni.

Az ün­nepi sü­te­mény min­den di­é­tázó rém­álma, mert egy­sze­rűen nem lehet neki el­len­állni. De miért is kéne, hi­szen szinte min­dent el lehet ké­szí­teni egész­sé­ge­sen is. Íme né­hány bi­zo­nyí­ték, hogy cukor és liszt­men­te­sen is lehet fi­no­ma­kat sütni.

Kéjenc férfiak perverz vágyait teljesíti a konyhában Kelemen Anna!

Kéjenc férfiak perverz vágyait teljesíti a konyhában Kelemen Anna!

Ken­dő­zet­len őszin­te­ség­gel val­lott ma­gán­élete leg­fél­tet­tebb tit­ka­i­ról.

Ken­dő­zet­len őszin­te­ség­gel val­lott ma­gán­élete leg­fél­tet­tebb tit­ka­i­ról.

Ezt vidd az ágyba vasárnap reggel! Csók lesz a jutalom!

Ezt vidd az ágyba vasárnap reggel! Csók lesz a jutalom!

Mu­ta­tunk né­hány szu­per trük­köt, hogy a ké­szen kap­ható le­ve­les tész­tá­ból mennyi min­dent lehet ké­szí­teni!

Eszméletlen, mit művel a piskótával a szódabikarbóna!

Eszméletlen, mit művel a piskótával a szódabikarbóna!

Ha könnyű és le­ve­gős, pláne so­káig fris­sen ma­radó sü­te­ményt sze­ret­nél, ne is pró­bál­kozz sü­tő­por­ral! Mu­tat­juk, miért!

Ha könnyű és le­ve­gős, pláne so­káig fris­sen ma­radó sü­te­ményt sze­ret­nél, ne is pró­bál­kozz sü­tő­por­ral! A régi öre­gek pis­kó­tá­hoz sose hasz­nál­tak mást, csak szó­da­bi­kar­bó­nát! Mu­tat­juk, miért!

Így lesz sokkal egészségesebb a sütid!

Így lesz sokkal egészségesebb a sütid!

Jön a téli sü­ti­sze­zon, és bi­zony egy­ál­ta­lán nem mind­egy, mennyi cuk­rot ve­szel ma­gad­hoz a házi ké­szí­tésű édes­sé­gek­kel.

Jön a téli sü­ti­sze­zon, és bi­zony egy­ál­ta­lán nem mind­egy, mennyi cuk­rot ve­szel ma­gad­hoz a házi ké­szí­tésű édes­sé­gek­kel.

Így tehetsz csodát a kiszáradt sütivel, tortával!

Így tehetsz csodát a kiszáradt sütivel, tortával!

Ez a 7 remek trükk segít!

A leg­fi­no­mabb sü­te­mény is ki­szá­rad, ha nem fogy el idő­ben. Azon­ban ne ag­gódj, mert ezzel a 7 remek trük­kel ismét fris­sen, fi­no­man tá­lal­ha­tod!

Így telik a sztárok karácsony előtti pár napja

Így telik a sztárok karácsony előtti pár napja

VI­gyázz, kész, ka­rá­csony!

Meg­mu­tat­juk, hogy telik a köz­is­mert em­be­rek: Dun­dika, Lola, Cseke Esz­ter és Csonka And­rás ka­rá­csony előtti pár napja.

Készíts sütit a megmaradt szaloncukorból!

Készíts sütit a megmaradt szaloncukorból!

A ka­rá­csony ked­venc édes­sége igazi ma­gyar cse­mege. Mos­tan­tól nem kell a ku­ká­ban vé­gez­nie, hi­szen mennyei édes­sé­ge­ket ké­szít­hetsz be­lőle.

A ka­rá­csony ked­venc édes­sége igazi ma­gyar cse­mege. Az ün­ne­pek vé­gez­té­vel azon­ban min­dig marad be­lőle pár ma­rék­nyi, amit már senki nem sze­retne meg­enni. Mos­tan­tól nem kell a ku­ká­ban vé­gez­nie, hi­szen mennyei édes­sé­ge­ket ké­szít­hetsz be­lőle.