CÍMKE: 'stop soros'
FRISS HÍREK

A baloldali német államminiszter téved

A baloldali német államminiszter téved

Szij­jártó Péter Mi­chael Roth nyi­lat­ko­za­tára vá­la­szolva mondta: "az eu­ró­pai sza­bad­ság­jo­gok nem vo­nat­koz­nak il­le­gá­lis be­ván­dor­lókra, és pláne nem vo­nat­koz­nak ter­ro­ris­tákra".

Szij­jártó Péter Mi­chael Roth nyi­lat­ko­za­tára vá­la­szolva mondta: "az eu­ró­pai sza­bad­ság­jo­gok nem vo­nat­koz­nak ter­ro­ris­tákra".

Halász: Soros embere támadásba lendült

Halász: Soros embere támadásba lendült

Nils Mu­iz­ni­eks, a stras­bourgi szék­he­lyű Eu­rópa Ta­nács (ET) em­beri jogi biz­tosa Soros György em­bere - je­len­tette ki Ha­lász János, a Fi­desz-frak­ció szó­vi­vője.

Nils Mu­iz­ni­eks, a stras­bourgi szék­he­lyű Eu­rópa Ta­nács (ET) em­beri jogi biz­tosa Soros György em­bere - je­len­tette ki a Fi­desz-frak­ció szó­vi­vője.

Benyújtotta a kormány a "Stop Soros" törvénycsomagot

Benyújtotta a kormány a "Stop Soros" törvénycsomagot

A mig­rá­ciót tá­mo­gató szer­ve­ze­tek mű­kö­dé­sé­nek en­ge­dé­lye­zé­sé­ről.

A "Stop Soros" tör­vény­cso­mag egy ré­szé­nek el­fo­ga­dá­sá­hoz két­har­ma­dos tá­mo­ga­tás szük­sé­ges.

Még szigorúbb lesz a "Stop Soros"

Még szigorúbb lesz a "Stop Soros"

A ka­bi­net meg­vi­tatta a több mint hat­száz be­ér­ke­zett ér­demi ja­vas­la­tot.

A ka­bi­net meg­vi­tatta a több mint hat­száz be­ér­ke­zett ér­demi ja­vas­la­tot, és "le­vonta a meg­fe­lelő kö­vet­kez­te­té­se­ket". A tör­vény­cso­mag szi­go­rí­tott for­má­ban kerül majd az Or­szág­gyű­lés elé.

Magyarország újabb védvonalat húz

Magyarország újabb védvonalat húz

A Stop Soros tör­vény­cso­mag el­fo­ga­dá­sá­val Ma­gyar­or­szág újabb véd­vo­na­lat húz - je­len­tette ki Pus­kás Imre, a Fi­desz szó­vi­vője va­sár­nap új­ság­írók­nak.

A Stop Soros tör­vény­cso­mag el­fo­ga­dá­sá­val Ma­gyar­or­szág újabb véd­vo­na­lat húz - je­len­tette ki Pus­kás Imre, a Fi­desz szó­vi­vője va­sár­nap új­ság­írók­nak.

Soros szervezetei Magyarország megbüntetésére készülnek

Soros szervezetei Magyarország megbüntetésére készülnek

A ma­gya­rok el­vár­ják az il­le­gá­lis be­ván­dor­lás el­leni fel­lé­pést, ezért al­kot­ták meg a "Stop Soros" tör­vény­cso­ma­got.

Brüsszel bejelentkezett a migráció főszponzorának

Soros kérte, Brüsszel teljesítette

Múlt héten Brüs­szel for­rá­so­kat ren­delt a mig­rán­sok be­te­le­pí­té­sé­hez.

Múlt héten Brüs­szel út­mu­ta­tót és for­rá­so­kat ren­delt a mig­rán­sok be­te­le­pí­té­sé­hez, a be­ván­dor­lás tá­mo­ga­tá­sá­hoz, il­letve a be­ván­dor­lók in­teg­rá­ci­ó­já­nak se­gí­té­sé­hez, éppen úgy, ahogy Soros György kérte - mondta Hol­lik Ist­ván, KDNP-s or­szág­gyű­lési kép­vi­selő hét­fői saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.

Soros Györggyel szemben elsőként vezethetik be a távoltartási végzést

Soros Györggyel szemben elsőként vezethetik be a távoltartási végzést

Erről is be­szélt Rogán Antal, a Mi­nisz­ter­el­nöki Ka­bi­net­iro­dát ve­zető mi­nisz­ter a Kos­suth Rá­di­ó­ban.

Az átláthatóságot szolgálja a Stop Soros, újabb részletek

Az átláthatóságot szolgálja a Stop Soros, újabb részletek

APénz­ügyek­ben je­len­tés­kö­te­le­zett­ség is lesz a Ma­gyar Nem­zeti Bank felé.

Az át­lát­ha­tó­sá­got szol­gálja, hogy a Stop Soros tör­vény­cso­mag el­fo­ga­dása ese­tén re­giszt­rál­niuk kell az il­le­gá­lis mig­rá­ciót se­gítő szer­ve­ze­tek­nek. Pénz­ügyek­ben je­len­tés­kö­te­le­zett­ség is lesz a Ma­gyar Nem­zeti Bank felé.

Orbán: a "Stop Soros" törvénycsomag új helyzetet teremt

Orbán: a "Stop Soros" törvénycsomag új helyzetet teremt

Soros György is el­dönt­heti, hogy mit csi­nál: ab­ba­hagyja vagy foly­tatja az il­le­gá­lis mig­rá­ció szer­ve­zé­sét, tá­mo­ga­tá­sát - mondta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.