CÍMKE: 'stop soros'

Elfogadta a parlament a Stop Soros törvénycsomagot

Elfogadta a parlament a Stop Soros törvénycsomagot

Bün­tető tör­vény­könyvi (Btk.) tény­ál­lás lesz az il­le­gá­lis be­ván­dor­lás elő­se­gí­tése, tá­mo­ga­tása.

Orbán Viktor: Új szabályokat kell alkotni Magyarország védelméhez

Orbán Viktor: Új szabályokat kell alkotni Magyarország védelméhez

A mi­nisz­ter­el­nök a köz­rá­di­ó­ban szólt a kor­mány csa­lád­po­li­ti­kai ak­ció­ter­vé­ről is.

FRISS HÍREK

Keményebb lesz a Stop Soros, itt vannak a részletek

Keményebb lesz a Stop Soros, itt vannak a részletek

A Stop Soros az ere­de­ti­nél szi­go­rúbb lesz, bün­te­tő­jogi esz­kö­zö­ket is tar­tal­maz a mig­rá­ciót szer­ve­zők ellen.

A Stop Soros az ere­de­ti­nél szi­go­rúbb lesz, bün­te­tő­jogi esz­kö­zö­ket is tar­tal­maz a mig­rá­ciót szer­ve­zők ellen.

A Stop Soros javaslat és az alaptörvény szigorítását tervezi a kormány

A Stop Soros javaslat és az alaptörvény szigorítását tervezi a kormány

A Stop Soros-hoz az al­kot­má­nyos ala­po­kat is meg kell te­rem­teni.

A Stop Soros-hoz taz al­kot­má­nyos ala­po­kat is meg kell te­rem­teni.

Orbán: Nem akarunk kisebbségbe kerülni!

Orbán: Nem akarunk itthon kisebbségbe kerülni!

A ke­resz­tény­ség hit­béli kér­dés - hang­zott el a Kos­suth Rá­di­ó­ban.

A ke­resz­tény­ség hit­béli kér­dés - mondta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök a Kos­suth Rádió 180 perc című mű­so­rá­ban.

Nemzetbiztonsági okokból szükséges a Stop Soros törvénycsomag

Nemzetbiztonsági okokból szükséges a Stop Soros törvénycsomag

A pén­teki ter­ror­tá­ma­dás is­mé­tel­ten rá­irá­nyí­totta a fi­gyel­met.

A pén­teki ter­ror­tá­ma­dás is­mé­tel­ten rá­irá­nyí­totta a fi­gyel­met az il­le­gá­lis mig­rá­ció va­lós­ve­szé­lye­ire.

Karácsony Gergely nem áll a Soros-terv útjába

Karácsony Gergely nem áll a Soros-terv útjába

Mig­ráns­ba­rát ja­vas­la­tok szü­let­nek a Ka­rá­csony által ve­ze­tett zug­lói ön­kor­mány­zat­nál - kö­zölte Budai Gyula, a Fi­desz or­szág­gyű­lési kép­vi­se­lője.

Soros György befolyása alatt álló, zsarolható emberek akarnak kormányt alakítani

Soros György befolyása alatt álló, zsarolható emberek akarnak kormányt alakítani

Völ­ner Pál, az Igaz­ság­ügyi Mi­nisz­té­rium par­la­menti ál­lam­tit­kára sze­rint hem­zseg­nek az ide­gen ér­de­kek ki­szol­gá­lói és a zsa­rol­ható po­li­ti­kai fi­gu­rák az el­len­zék so­ra­i­ban.

A veszély kézzelfogható közelségben van - Rogán-interjú a Kossuth Rádióban

A veszély kézzelfogható közelségben van

Ha az el­len­zéki pár­tok ke­rül­né­nek kor­mányra, Brüs­szel min­den to­vábbi nél­kül ke­resz­tül­vinné aka­ra­tát - hang­sú­lyozta Rogán Antal.

Halász: Soros embere támadásba lendült a Stop Soros törvénycsomag ellen

Halász: Soros embere támadásba lendült a Stop Soros törvénycsomag ellen

Nils Mu­iz­ni­eks, az Eu­rópa Ta­nács (ET) em­beri jogi biz­tosa Soros György em­bere - je­len­tette ki a Fi­desz-frak­ció szó­vi­vője.

Parlament előtt a "Stop Soros"

Benyújtotta a kormány a "Stop Soros" törvénycsomagot

Egy ré­szé­nek el­fo­ga­dá­sá­hoz két­har­ma­dos tá­mo­ga­tás szük­sé­ges.

A tör­vény­cso­mag egy ré­szé­nek el­fo­ga­dá­sá­hoz két­har­ma­dos tá­mo­ga­tás szük­sé­ges.

A szabadságjogok nem vonatkoznak illegális bevándorlókra

A baloldali német államminiszter téved

Az eu­ró­pai sza­bad­ság­jo­gok nem vo­nat­koz­nak il­le­gá­lis be­ván­dor­lókra, és pláne nem vo­nat­koz­nak ter­ro­ris­tákra.

Mi­chael Roth, a bal­ol­dali német ál­lam­mi­nisz­ter téved - szö­gezte le a kül­ügy­mi­nisz­ter pén­te­ken. Szij­jártó Péter ki­emelte: "az eu­ró­pai sza­bad­ság­jo­gok nem vo­nat­koz­nak il­le­gá­lis be­ván­dor­lókra, és pláne nem vo­nat­koz­nak ter­ro­ris­tákra".

Még szigorúbb lesz a "Stop Soros"

Még szigorúbb lesz a "Stop Soros"

A ka­bi­net meg­vi­tatta a több mint hat­száz be­ér­ke­zett ér­demi ja­vas­la­tot, és "le­vonta a meg­fe­lelő kö­vet­kez­te­té­se­ket". A tör­vény­cso­mag szi­go­rí­tott for­má­ban kerül az Or­szág­gyű­lés elé.

A ka­bi­net meg­vi­tatta a több mint hat­száz be­ér­ke­zett ér­demi ja­vas­la­tot, és "le­vonta a meg­fe­lelő kö­vet­kez­te­té­se­ket". A tör­vény­cso­mag szi­go­rí­tott for­má­ban kerül majd az Or­szág­gyű­lés elé.

Magyarország újabb védvonalat húz

Magyarország újabb védvonalat húz

A Stop Soros tör­vény­cso­mag el­fo­ga­dá­sá­val Ma­gyar­or­szág újabb véd­vo­na­lat húz - je­len­tette ki Pus­kás Imre, a Fi­desz szó­vi­vője va­sár­nap új­ság­írók­nak.

A Stop Soros tör­vény­cso­mag el­fo­ga­dá­sá­val Ma­gyar­or­szág újabb véd­vo­na­lat húz - je­len­tette ki Pus­kás Imre, a Fi­desz szó­vi­vője va­sár­nap új­ság­írók­nak.

Brüsszel bejelentkezett a migráció főszponzorának

Soros kérte, Brüsszel teljesítette

Múlt héten Brüs­szel út­mu­ta­tót és for­rá­so­kat ren­delt a mig­rán­sok be­te­le­pí­té­sé­hez, a be­ván­dor­lás tá­mo­ga­tá­sá­hoz, il­letve a be­ván­dor­lók in­teg­rá­ci­ó­já­nak se­gí­té­sé­hez, éppen úgy, ahogy Soros György kérte.

Az átláthatóságot szolgálja a Stop Soros, újabb részletek

Az átláthatóságot szolgálja a Stop Soros, újabb részletek

Pénz­ügyek­ben je­len­tés­kö­te­le­zett­ség.

Az át­lát­ha­tó­sá­got szol­gálja, hogy a Stop Soros tör­vény­cso­mag el­fo­ga­dása ese­tén re­giszt­rál­niuk kell az il­le­gá­lis mig­rá­ciót se­gítő szer­ve­ze­tek­nek. Pénz­ügyek­ben je­len­tés­kö­te­le­zett­ség is lesz a Ma­gyar Nem­zeti Bank felé.

Soros szervezetei Magyarország megbüntetésére készülnek

Soros szervezetei Magyarország megbüntetésére készülnek

A ma­gya­rok el­vár­ják az il­le­gá­lis be­ván­dor­lás el­leni fel­lé­pést, ezért al­kot­ták meg a "Stop Soros" tör­vény­cso­ma­got.

Soros Györggyel szemben elsőként vezethetik be a távoltartási végzést

Soros Györggyel szemben elsőként vezethetik be a távoltartási végzést

Erről is be­szélt Rogán Antal, a Mi­nisz­ter­el­nöki Ka­bi­net­iro­dát ve­zető mi­nisz­ter a Kos­suth Rá­di­ó­ban.

Orbán: a "Stop Soros" törvénycsomag új helyzetet teremt

Orbán: a "Stop Soros" törvénycsomag új helyzetet teremt

Soros György is el­dönt­heti, hogy mit csi­nál: ab­ba­hagyja vagy foly­tatja az il­le­gá­lis mig­rá­ció szer­ve­zé­sét, tá­mo­ga­tá­sát - mondta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.