CÍMKE: 'stílus'

Nem hittünk a szemünknek: Ilyen frizurára váltott Vastag Csaba

Nem hittünk a szemünknek: Ilyen frizurára váltott Vastag Csaba

Vas­tag Csaba ad ma­gára, ami­nek meg is van az ered­mé­nye, ra­jon­ga­nak érte a höl­gyek.

Hordj kalapot a télikabáthoz, sokkal érdekesebb leszel

Hordj kalapot a télikabáthoz, sokkal érdekesebb leszel

A téli szö­vet­ka­bát ön­ma­gá­ban is ele­gáns vi­se­let. De még jobb, ha ka­la­pot ve­szel hozzá!

Egyszerűen lenyűgöző, így lesz télen divatos a leggings

Egyszerűen lenyűgöző, így lesz télen divatos a leggings

A leg­gings idő­já­rás­tól füg­get­le­nül az egyik leg­ké­nyel­me­sebb ru­ha­da­rab a vi­lá­gon. Ha elég trük­kö­sen kom­bi­ná­lod, min­den év­szak­ban dögös le­hetsz benne.

A leg­gings idő­já­rás­tól füg­get­le­nül az egyik leg­ké­nyel­me­sebb ru­ha­da­rab a vi­lá­gon. Ha elég trük­kö­sen kom­bi­ná­lod, min­den év­szak­ban dögös le­hetsz benne. Meg­mu­tat­juk, hogy vi­seld ahhoz, hogy ké­nyel­me­sen érezd magad, de azért ne le­gyél benne kö­zön­sé­ges. Íme, a leg­jobb pél­dák.

Egyre többen festik feketére a hűtőjüket, kiderült, miért

Egyre többen festik feketére a hűtőjüket, kiderült, miért

Sze­ret­nél új stí­lust a kony­hádba?

Sze­ret­nél új stí­lust a kony­hádba? Né­hány apró vál­toz­ta­tás, máris más lesz a han­gu­lata. Nem csoda, hogy egyre töb­ben fes­tik át a hű­tő­szek­rényt.

Ez a kényelmes ruhadarab jó barátod lesz a hidegben!

Ez a kényelmes ruhadarab jó barátod lesz a hidegben!

A fa­vá­gók ked­venc koc­kás inge a női di­vatba is be­lo­pó­dzott. És mi­lyen jól tette!

A fa­vá­gók koc­kás inge a női di­vatba is be­lo­pó­dzott. És mi­lyen jól tette, hi­szen ké­nyel­mes és meleg!

Őt másolja Meghan hercegné? Egymás klónjaivá válnak ezzel a nővel

Őt másolja Meghan hercegné? Egymás klónjaivá válnak ezzel a nővel

A her­ceg­né­nek se­gít­ségre volt szük­sége Lon­donba köl­tö­zé­se­kor. Úgy tűnik, stí­lus­ban is passzoló ba­rát­nőt ta­lált.

Itt a válasz, ezért alázta bicskanyitogató módon rajongóját Tóth Andi

Itt a válasz, ezért alázta bicskanyitogató módon rajongóját Tóth Andi

Az éne­kesnő egy kü­lö­nö­sen trá­gár szó­val há­lálta meg ra­jon­gója építő jel­legű kri­ti­ká­ját, most azt is meg­ma­gya­rázza, miért cse­le­ke­dett így.

Ezért nincs párkapcsolata a magyar sztárnak

Ezért nincs párkapcsolata a magyar sztárnak

A pár­kap­cso­la­tok­tól való fé­le­lem nem ör­dög­től való és az is­mert em­be­rek kö­ré­ben sem ritka. Van, aki tit­kolja, de sokak ked­vence nyíl­tan be­szél erről is.

A pár­kap­cso­la­tok­tól való fé­le­lem nem ör­dög­től való és bi­zony, sokak szá­mára meg­lepő módon az is­mert em­be­rek kö­ré­ben sem ritka. Van, aki tit­kolja, de sokak ked­vence nyíl­tan be­szél erről is. Meg­lepő őszin­te­sége so­ka­kat el­gon­dol­kod­tat­hat, ön­elem­zésre kész­tet­het.

Hamarosan jön az ősz, de máris itt a legőrültebb fürdőruhadivat

Hamarosan jön az ősz, de máris itt a legőrültebb fürdőruhadivat

Aki kései nya­ra­lást ter­vez, akár már a leg­újabb bi­ki­ni­di­va­tot is kö­vet­heti. A ter­ve­zők ki­tet­tek ma­gu­kért.

Megdőlt egy régi tabu: ezzel a divatbakival hódítanak most a nők

Megdőlt egy régi tabu: ezzel a divatbakival hódítanak most a nők

Sze­rin­ted is unal­mas és íz­lés­te­len a kék és fe­kete szín együtt? Ne hidd! Csak vi­selni kell tudni és me­ré­szen vá­lo­gatni!

Minden, amit egy alfahímnek tudnia kell a legfontosabb férfiholmiról

Minden, amit egy alfahímnek tudnia kell a legfontosabb férfiholmiról

Össze­szed­tünk hát az ing­gel kap­cso­la­tos leg­fon­to­sabb tud­ni­va­ló­kat.

Az ing a férfias és stí­lu­sos meg­je­le­nés alap­da­rabja. De agyon­vágja az öl­tö­ze­tet, ha nem a meg­fe­le­lőt vá­lasz­tod. Össze­szed­tünk hát az ing­gel kap­cso­la­tos leg­fon­to­sabb tud­ni­va­ló­kat, hogy még vé­let­le­nül se nyúlj mellé.

Minden, amit az őszi farmerdivatról tudnod kell

Minden, amit az őszi farmerdivatról tudnod kell

A far­mer soha nem megy ki a di­vat­ból, így ős­szel is szá­mos for­má­ban vi­sel­he­ted.

A far­mer soha nem megy ki a di­vat­ból, így ős­szel is szá­mos for­má­ban vi­sel­he­ted. Meg­mu­tat­juk a leg­jobb össze­ál­lí­tá­so­kat és tren­de­ket.

Besokallt Király L. Norbi: bunkók a magyarok!

Besokallt Király L. Norbi: bunkók a magyarok!

Pár napja egy hazai szí­nész bo­rult ki a ma­gya­rok bar­bár vi­sel­ke­dése miatt. Úgy tűnik, nincs egye­dül a né­ze­té­vel.

Pár napja egy is­mert hazai szí­nész bo­rult ki a ma­gya­rok bar­bár vi­sel­ke­dése miatt. Úgy tűnik, nincs egye­dül a vé­le­mé­nyé­vel.

Így viseld nyáron az icipici shortot!

Szuperszexi divat! Így viseld nyáron az icipici shortot!

A hőség egyik slá­gere az ici­pici rö­vid­nad­rág. Ne gon­dold, hogy ezt nem lehet stí­lu­so­san, ele­gán­san vi­selni: meg­mu­tat­juk, ho­gyan le­hetsz benne min­dig ki­fo­gás­ta­la­nul csi­nos!

A hőség egyik slá­gere az ici­pici rö­vid­nad­rág. Ne gon­dold, hogy ezt nem lehet stí­lu­so­san, ele­gán­san vi­selni: meg­mu­tat­juk, ho­gyan le­hetsz benne min­dig ki­fo­gás­ta­la­nul csi­nos!

6 lélegzetelállító körömforma, amit egyszer az életben ki kell próbálnod

6 lélegzetelállító körömforma, amit egyszer az életben ki kell próbálnod

Me­g­elég­szel a sima kö­röm­mel, és egy át­lát­szó lak­kal? Eddig! Íme, a nagy kö­rö­men­cik­lo­pé­dia, hogy meg­ta­láld a ked­ven­ced!

Kalapmánia - akkor is, ha nem vagy az a kalapos típus!

Kalapmánia - akkor is, ha nem vagy az a kalapos típus!

A kalap min­den­ki­nek jól áll. Se­gí­tünk!

Két­féle ember lé­te­zik a vi­lá­gon, aki sze­ret ka­la­pot hor­dani és aki nem. Pedig a kalap min­den­ki­nek jól áll, csak meg kell ta­lálni a hoz­zád illőt. Se­gí­tünk!

Itthon szokatlan díjra jelölték a Saul fia rendezőjét

Itthon szokatlan díjra jelölték a Saul fia rendezőjét

A Gol­den Globe díj után egy hazai ver­se­nyen is dí­jaz­hat­ják Nemes Jeles Lász­lót.

A Gol­den Globe díj után egy hazai ver­se­nyen is dí­jaz­hat­ják a Saul fia ren­de­ző­jét, Nemes Jeles Lász­lót.

Árulkodó fehérneműk! Te milyet hordasz?

Árulkodó fehérneműk! Te milyet hordasz?

A bugyi stí­lusa sok min­dent mesél rólad.

A bugyi stí­lusa sok min­dent mesél rólad. Bo­lon­dos, gyen­géd, netán sze­xis­tennő vagy az ágy­ban? A fe­hér­ne­műd el­árulja! Íme, a nagy bu­gyi­en­cik­lo­pé­dia!

Csokis keksz haj az év végi csúcsdivat!

Csokis keksz haj az év végi csúcsdivat!

Idén a szi­vár­vány min­den szí­né­ben pom­páz­tak már a haj­ko­ro­nák.

Idén a szi­vár­vány min­den szí­né­ben pom­páz­tak már a haj­ko­ro­nák. Most végre itt az igazi év végi szu­per haj­szín, me­lyet a világ leg­fi­no­mabb étele ih­le­tett.

Kétperces csodakonty munkába és partira

Kétperces csodakonty munkába és partira

Munka után kerti par­tira vagy hi­va­ta­los? Ezt az egy­szerű, mégis ele­gáns kon­tyot két perc alatt el­ké­szít­he­ted, és már meg is ol­dód­tak a fri­zu­ra­gond­jaid.

Munka után kerti par­tira vagy hi­va­ta­los? Ezt az egy­szerű, mégis ele­gáns kon­tyot két perc alatt el­ké­szít­he­ted.

Bizarr frizurák, melyeket nem felejtünk gyerekkorunkból

Bizarr frizurák, melyeket nem felejtünk gyerekkorunkból

A 80-as évek haj­di­vat­já­nál kevés ré­misz­tőbb lát­vány van.

A 80-as évek haj­di­vat­já­nál kevés ré­misz­tőbb lát­vány van. Tedd a szí­vedre a kezed és valld be, hogy az egyi­ket te is ki­pró­bál­tad!

Kétéves divatdiktátorok hódították meg a világot - fotók!

Kétéves divatdiktátorok hódították meg a világot - fotók!

A kis­lá­nyok igazi stí­lus­iko­nokká vál­tak, száz­ez­rek kö­ve­tik őket, rá­adá­sul szu­per­cu­kik.

Miért kell a rövid hajhoz vonalzó?

Miért kell a rövid hajhoz vonalzó?

Nem tudod el­dön­teni, jól áll-e neked a rövid haj?

Nem tudod el­dön­teni, jól áll-e neked a rövid haj? Be­mu­tat­juk az 5,7 cen­ti­mé­te­res tesz­tet, amely segít el­dön­teni. Csak egy vo­nalzó és egy ce­ruza kell hozzá, és per­sze egy perc sza­bad­idő.

Lewis Hamiltonnak a cipők miatt nincs barátnője

Lewis Hamiltonnak a cipők miatt nincs barátnője

Vége a ta­lál­ga­tás­nak. El­árulta végre az F1-vi­lág­baj­nok, hogy miért nincs együtt pop­sztár sze­rel­mé­vel.

Vége a tit­ko­ló­zás­nak és a ta­lál­ga­tás­nak. El­árulta végre az Forma-1 vi­lág­baj­noka, hogy miért nincs együtt pop­sztár sze­rel­mé­vel, se más nővel. A mos­ta­ná­ban fel­tű­nően di­va­tos öl­töz­kö­dé­sé­hez van köze a szing­li­sé­gé­hez.

Ez a frufru 10 évet fiatalít

Ez a frufru 10 évet fiatalít

A fru­fru nem­csak örök divat, de azon­nal meg is fi­a­ta­lít. Ne cso­dál­kozz, ha lép­ten-nyo­mon ti­ni­nek néz­nek majd vele.

A fru­fru nem­csak örök divat, de azon­nal meg is fi­a­ta­lít. Ne cso­dál­kozz, ha lép­ten-nyo­mon ti­ni­nek néz­nek majd vele.

15 kert, ahol élveznénk a tavaszt

15 kert, ahol élveznénk a tavaszt

Olyan ker­te­ket mu­ta­tunk, amik iga­zán stí­lu­so­sak. És könnyen lehet, hogy öt­le­tet is me­rít­hetsz be­lő­lük ott­honra!

Olyan ker­te­ket mu­ta­tunk, amik iga­zán stí­lu­so­sak. És könnyen lehet, hogy öt­le­tet is me­rít­hetsz be­lő­lük ott­honra!

Öltözz szőnyegbe!

Öltözz szőnyegbe!

A mér­ték­te­len sző­nyeg­minta a 2015-ös trend egyik fő irány­vo­nala.

A mér­ték­te­len sző­nyeg­minta a 2015-ös trend egyik fő irány­vo­nala. A sok­színű, vál­to­za­tos minta min­den da­rab­ban vissza­kö­szön a ci­pők­től a ki­egé­szí­tő­kig. A kö­ve­tendő elv: minél szí­ne­sebb, annál jobb.