CÍMKE: 'star academy'

Megmutatta az arcát: ő csábította el Szőcs Renit

Megmutatta az arcát: ő csábította el Szőcs Renit

A 22 éves éne­kesnő so­káig ti­tok­ban tar­totta, hogy ismét pár­kap­cso­lat­ban él.

Vége a szerelemnek, szakított a TV2 álompárja!

Vége a szerelemnek, szakított a TV2 álompárja!

Az éne­kesnő és ked­vese túl­sá­go­san kü­lön­bö­zően gon­dol­kod­tak, ez ve­tett véget a bol­dog­sá­guk­nak.

Pádár Alexandrát hatalmas megtiszteltetés érte

Pádár Alexandrát hatalmas megtiszteltetés érte

Egy hó­nap­pal ez­előtt volt a Star Academy végső döntje. Ale­xandra, a har­ma­dik he­lye­zett máris díjat ka­pott.

Egy hó­nap­pal ez­előtt volt a Star Academy végső döntje. Ale­xandra, a har­ma­dik he­lye­zett pedig máris díjat ka­pott.

Súlyos döntés: Ide költözik Szőcs Reni

Súlyos döntés: Ide költözik Szőcs Reni

A jobb élet re­mé­nyé­ben maga mö­gött hagyja régi éle­tét, és a ma­gyar fő­vá­rosba köl­tö­zik a Star Academy dögös győz­tese.

A jobb élet re­mé­nyé­ben maga mö­gött hagyja régi éle­tét, és a ma­gyar fő­vá­rosba köl­tö­zik a Star Academy dögös győz­tese.

Összeköltöztek a TV2-s sztárok

Összeköltöztek a szerelmes TV2-s sztárok

A fi­a­ta­lok nem te­ke­tó­ri­áz­tak, össze­bú­to­roz­tak.

A fi­a­ta­lok nem te­ke­tó­ri­áz­tak, szinte a ver­seny utáni első pil­la­nat­ban meg­kezd­ték közös éle­tü­ket. Per­sze nem min­den ment simán...

Családi tragédia: Peter Sramek gyászol!

Családi tragédia: Peter Sramek gyászol!

Az éne­kes sze­re­tett ro­ko­nát, a nagy­ma­má­ját ve­szí­tette el, a ra­jon­gói vi­gasz­tal­ják. Meg­ható kép­pel bú­csú­zott.

Az éne­kes sze­re­tett ro­ko­nát ve­szí­tette el, a ra­jon­gói vi­gasz­tal­ják.

Hihetetlen: Ő a Star Academy győztese!

Hihetetlen: Ő a Star Academy győztese!

A TV2 te­het­ség­ku­ta­tó­já­nak nézői erre az éne­kesre sza­vaz­tak a leg­töb­ben!

A TV2 te­het­ség­ku­ta­tó­já­nak nézői erre az éne­kesre sza­vaz­tak a leg­töb­ben! 24 mil­liós fődíj és le­mez­szer­ző­dés vár rá!

Gyönyörű dekoltázst villantott élő adásban Ördög Nóra!

Gyönyörű dekoltázst villantott élő adásban Ördög Nóra!

El­ké­pesztő öl­tö­zék!

A szexi mű­sor­ve­zető el­ké­pesztő öl­tö­zék­ben je­lent meg a Star Academy dön­tő­jé­ben!

Ájulással küzdött a TV2 tehetségkutatójának dögös győztese

Ájulással küzdött a TV2 tehetségkutatójának dögös győztese

Per­cek­kel az ered­mény­hir­de­tés után is tel­jes sokk­ban volt.

A fi­a­tal éne­kesnő per­cek­kel az ered­mény­hir­de­tés után is tel­jes sokk­ban volt. Alig hitte el, hogy ő bi­zo­nyult a leg­jobb­nak.

Nem hiszed el, hol élnek vissza TV2 sztárjának képeivel

Nem hiszed el, hol élnek vissza TV2 sztárjának képeivel

Hamar túl­tette magát az Ad­ri­án­nal tör­ténő sza­kí­tá­sán Balog Brigi. Az éne­kesnő most az in­ter­ne­ten ke­resi tár­sát

Hamar túl­tette magát az Ad­ri­án­nal tör­ténő sza­kí­tá­sán Balog Brigi.

Álmok törtek össze a TV2 színpadán szombat este

Álmok törtek össze a TV2 színpadán szombat este

Ők a Star Academy dön­tő­sei.

Talán a leg­ne­he­zebb azok­nak a ver­seny­zők­nek, akik éppen a döntő előtt esnek ki egy ver­seny­ből. De per­sze van­nak akik örül­het­tek.

Az igen! Ördög Nóri jól kipakolta mindenét

Az igen! Ördög Nóri jól kipakolta mindenét

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője szom­bat este ala­po­san ki­tett ma­gáért...

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője szom­bat este ala­po­san ki­tett ma­gáért, vagyis ala­po­san ki­tette csi­nos ido­mait az élő adás­ban...

Ez csúnya volt! Majka durván beszólt Keresztesnek

Ez csúnya volt! Majka durván beszólt Keresztesnek

Majka ugyan hu­mor­nak szánta de egy ki­csit túl­tolta a dol­got és per­ce­ken át pi­á­lás­sal ol­to­gatta a Star Academy zsű­ri­tag­ját.

Majka ugyan hu­mor­nak szánta de egy ki­csit túl­tolta a dol­got és per­ce­ken át pi­á­lás­sal ol­to­gatta a Star Academy zsű­ri­tag­ját.

Teljes összeomlástól féltik a TV2 szexi sztárját

Teljes összeomlástól féltik a TV2 szexi sztárját

A fi­a­tal te­het­ség­nek el kel­lett bú­csúz­nia sze­rel­mé­től. Nél­küle kell majd át­vé­szel­nie az el­kö­vet­ke­zendő he­te­ket. De vajon képes lesz rá?

A fi­a­tal te­het­ség­nek el kel­lett bú­csúz­nia sze­rel­mé­től. Nél­küle kell majd át­vé­szel­nie az el­kö­vet­ke­zendő he­te­ket. De vajon képes lesz rá?

Búcsú a képernyőtől: Elköszöntek a TV2 sztárjai

Búcsú a képernyőtől: Elköszöntek a TV2 sztárjai

Ré­góta dé­del­ge­tett álmok dől­tek ma este romba. A ki­esők nehéz szív­vel hagy­ták ott a te­het­ség­ku­ta­tót.

Ré­góta dé­del­ge­tett álmok dől­tek ma este romba. A ki­esők nehéz szív­vel hagy­ták ott a te­het­ség­ku­ta­tót.

Kifecsegte pikáns hálószobatitkait a TV2 sztárja

Kifecsegte pikáns hálószobatitkait a TV2 sztárja

Testi vá­gya­i­ról val­lott.

Kü­lö­nös dol­got tett: el­len­fe­lé­nek me­sélt ken­dő­zet­le­nül ér­zel­me­i­ről és testi vá­gya­i­ról.

Egy álom ért véget a TV2 sztárjai számára!

Egy álom ért véget a TV2 sztárjai számára!

Két fi­a­tal te­het­ség szá­mára ért ma véget az út a Star Academy­ben.

Két fi­a­tal te­het­ség szá­mára ért ma véget az út a Star Academy­ben. Ők ket­ten már nin­cse­nek ver­seny­ben a ha­tal­mas összegű fő­dí­jért.

Élő adásban vallott szerelmet Vastag Csaba!

Élő adásban vallott szerelmet Vastag Csaba!

Majd csú­nyán le­pon­tozta az éne­kest.

A Star Academy zsű­ri­tag­já­nak éppen akkor sza­lad ki a fur­csa val­lo­más a szá­ján, ami­kor le­pon­tozta az előtte álló meg­szep­pent éne­kest.

Ennyi volt, távozott a TV2 tehetsége!

Ennyi volt, távozott a műsorból a TV2 tehetsége!

Jecs­me­nik Ar­nold esett ki a Star Academy he­te­dik élő adá­sá­ban.

Jecs­me­nik Ar­nold nem tu­dott meg­me­ne­külni a ve­szély­zó­ná­ból a Star Academy he­te­dik élő adá­sá­ban.

Titokban filmezték le a bulizó Ördög Nórát

Titokban filmezték le a bulizó Ördög Nórát

A Star Academy mű­sor­ve­ze­tő­jére a szín­pad ta­ka­rá­sá­ban jött rá a "bug­iz­hat­nék" mi­u­tán fel­csen­dült ka­masz­ko­rá­nak emb­le­ma­ti­kus dala.

A Star Academy mű­sor­ve­ze­tő­jére a szín­pad ta­ka­rá­sá­ban jött rá a "bug­iz­hat­nék" mi­u­tán fel­csen­dült ka­masz­ko­rá­nak emb­le­ma­ti­kus dala.

És megint Majka férfiassága a téma!

És megint Majka férfiassága a téma!

Majka az élő adá­sok előtt rendre po­é­nok­kal me­le­gít...

Majka az élő adá­sok előtt rendre po­é­nok­kal me­le­gíti be magát és a kö­zön­sé­get is. Ma sem volt ez más­képp és ma sem ma­rad­ha­tott ki egy kis al­testi humor.

Kiakadt társaira a TV2 tehetsége!

Kiakadt társaira a TV2 tehetsége!

Ar­nold nem tudta ma­gá­ban tar­tani el­len­ér­zé­seit.

Ar­nold nem tudta ma­gá­ban tar­tani el­len­ér­zé­seit tár­sa­i­val kap­cso­lat­ban, akik sze­rinte két­szí­nűen vi­sel­ked­tek a szom­bati show után. Sze­rin­ted igaza van?

Váratlan vallomás: ezért a lányért csorgatja a nyálát Majka

Váratlan vallomás: ezért a lányért csorgatja a nyálát Majka

Pádár Ale­xandra ismét el­káp­ráz­tatta a Star Academy zsű­ri­jét, Majka el­ol­vadt.

Pádár Ale­xandra ismét el­káp­ráz­tatta a Star Academy zsű­ri­jét, Majka el­ol­vadt a lát­vány­tól...

Ezért féltékeny Király Viktor a TV2 fiatal sztárjára

Ezért féltékeny Király Viktor a TV2 fiatal sztárjára

Hegyi Dávid a Take That egyik dalát éne­kelte, és el­ké­pesz­tően jól tán­colt hozzá

Hegyi Dávid a Take That egyik dalát éne­kelte, és el­ké­pesz­tően jól tán­colt hozzá

Őszinte vallomás: Ezért került az összeomlás szélére a TV2 sztárja

Őszinte vallomás: Ezért került az összeomlás szélére a TV2 sztárja

A fi­a­tal te­het­ség kép­te­len fel­dol­gozni sze­relmi csa­ló­dá­sát. A mun­kába me­ne­kül...

Király Viktor beismerte, randizik a gyönyörű modellel

Király Viktor beismerte, randizik a gyönyörű modellel

Szer­dán ki­szúr­tuk, hogy van va­lami...

Szer­dán a Ri­post szúrta ki, hogy Ki­rály Vik­tor és Nagy Réka kö­zött izzik a le­vegő. A fi­a­ta­lok akkor nem kom­men­tál­ták bim­bózó kap­cso­la­tu­kat...

Forró: meztelen combokat villantott Ördög Nóra!

Forró: meztelen combokat villantott Ördög Nóra!

A Star Academy mű­sor­ve­ze­tője a mai adás­ban is na­gyon dö­gö­sen néz ki, min­den­kit le­vett a lá­bá­ról a stú­di­ó­ban.

A Star Academy mű­sor­ve­ze­tője a mai adás­ban is na­gyon dö­gö­sen néz ki, min­den­kit le­vett a lá­bá­ról a stú­di­ó­ban.

Szerelmet hozott Király Viktornak a TV2?

Szerelmet hozott Király Viktornak a TV2?

Ki­rály Vik­tor szerda este en­ge­dett az édes csá­bí­tás­nak, és be­ug­rott Vajna Timi fán­ko­zó­já­nak meg­nyi­tó­jára. Egye­dül ér­ke­zett, de ko­ránt­sem úgy tá­vo­zott...

Ki­rály Vik­tor szerda este en­ge­dett az édes csá­bí­tás­nak, és be­ug­rott Vajna Timi fán­ko­zó­já­nak meg­nyi­tó­jára. Egye­dül ér­ke­zett, de ko­ránt­sem úgy tá­vo­zott...

Elmondta a Star Academy bombázója, kire van rágerjedve!

Elmondta a Star Academy bombázója, kire van rágerjedve!

Őszin­tén vá­la­szolt a nézők kér­dé­se­ire.

A fi­a­tal éne­kesnő őszin­tén vá­la­szolt a nézők kér­dé­se­ire.

Atyaég: Csontsoványra fogyott Keresztes Ildikó!

Atyaég: Csontsoványra fogyott Keresztes Ildikó!

Már ijesz­tően kar­csú!

Az arany­torkú éne­kesnő már ijesz­tően kar­csú! Mi lesz így vele? Na­gyon ag­gód­nak érte ra­jon­gói is!

Drámai vallomás! Hitelcsapdában a TV2 sztárjának egész családja

Drámai vallomás! Hitelcsapdában a TV2 sztárjának egész családja

Hogy mennyi múlik Ale­xandra sze­rep­lé­sén, arról eddig nem be­szélt.

Hogy a Star Academy szu­per­dö­gös ver­seny­ző­jé­nek nincs hol lak­nia, az már a be­köl­tö­zés előtt ki­de­rült. De hogy mennyi múlik Ale­xandra sze­rep­lé­sén, arról eddig nem be­szélt.

Titkos gyermekvilágot épített a TV2 sztárja

Titkos gyermekvilágot épített a TV2 sztárja

Pász­tor Anna na­gyon kü­lön­le­ges, mégis ta­ní­tani való gyer­mek­ne­ve­lési mód­szert vá­lasz­tott. Per­sze a meg­va­ló­sí­tás­hoz kell egy ba­ba­ba­rát mun­ka­hely, de neki sze­ren­cséje van.

Pász­tor Anna na­gyon kü­lön­le­ges, mégis ta­ní­tani való gyer­mek­ne­ve­lési mód­szert vá­lasz­tott. Per­sze a meg­va­ló­sí­tás­hoz kell egy ba­ba­ba­rát mun­ka­hely, de neki sze­ren­cséje van.

Ennyi volt! Búcsúzott a TV2 tehetsége!

Ennyi volt! Búcsúzott a TV2 tehetsége!

A fi­a­tal ver­senyző so­káig az esé­lye­sek kö­zött volt. Végül azon­ban szá­mára ked­ve­zőt­le­nül ala­kul­tak a dol­gok és tá­voz­nia kel­lett.

A fi­a­tal ver­senyző so­káig az esé­lye­sek kö­zött volt. Végül azon­ban szá­mára ked­ve­zőt­le­nül ala­kul­tak a dol­gok és tá­voz­nia kel­lett.

Felszarvazták Pásztor Annát a Star Academy stúdiójában!

Felszarvazták Pásztor Annát a Star Academy stúdiójában!

Vég­zet asszo­nya­ként je­lent meg.

A zsű­ri­tag fur­csa fej­fe­dő­ben, igazi vég­zet asszo­nya­ként lé­pett a stú­di­óba.

Ördög Nóri megmutatta, milyen a tökéletes fenék!

Ördög Nóri megmutatta, milyen a tökéletes fenék!

Pádár Ale­xandra pop­si­ját tesz­telte.

A mű­sor­ve­zető Pádár Ale­xandra pop­si­ján vég­zett el egy tesz­tet, si­ker­rel.

Felemészti családja hiánya a TV2 sztárját

Felemészti családja hiánya a TV2 sztárját

Be­val­lotta, ha­tal­mas űr tá­tong a lel­ké­ben emi­att.

A fi­a­tal te­het­ség már hó­na­pok óta nem lát­hatta Ame­ri­ká­ban élő szü­leit. Be­val­lotta, ha­tal­mas űr tá­tong a lel­ké­ben emi­att.

Fájdalmas búcsú: Elköszönt a nézőktől a TV2 sztárja

Fájdalmas búcsú: Elköszönt a nézőktől a TV2 sztárja

El­dőlt, kinek kell kell ha­za­men­nie.

Iz­zadó te­nyér­rel nézte min­denki a TV2 Star Academy-t, végül el­dőlt, me­lyik já­té­kos­nak kell ha­za­men­nie.

Mindenhol szexelnek a TV2 tehetségei!

Mindenhol szexelnek a TV2 tehetségei!

Jót tett, hogy nin­cse­nek ka­me­rák!

A Star Academy "sze­rel­mes­pár­já­nak" sze­xu­á­lis élete ug­rás­szerű fej­lő­dés­nek in­dult, amint meg­tud­ták, hogy nem min­den este kerül adásba tu­do­má­nyuk.

Könnyeivel küszködve búcsúzott a TV2 sztárja

Könnyeivel küszködve búcsúzott a TV2 sztárja

Tudja, min csú­szott el a to­vább­ju­tása.

A fi­a­tal te­het­ség pon­to­san tudja, min csú­szott el a to­vább­ju­tása.

Forró: Ismét terítéken a TV2 sztárjainak szexuális élete

Forró: Ismét terítéken a TV2 sztárjainak szexuális élete

Sosem telik el úgy egy adás sem, hogy ne ke­rülne szóba va­la­mi­lyen for­má­ban a sze­xu­a­li­tás.

Sosem telik el úgy egy adás sem, hogy ne ke­rülne szóba va­la­mi­lyen for­má­ban a sze­xu­a­li­tás.

Így ordítottak az akadémisták Pásztor Annával

Így ordítottak az akadémisták Pásztor Annával

A fi­a­tal te­het­sé­gek nem fog­ták vissza ma­gu­kat. Tor­kuk sza­kad­tá­ból üvöl­töz­tek a nép­szerű éne­kes­nő­vel.

A fi­a­tal te­het­sé­gek nem fog­ták vissza ma­gu­kat. Tor­kuk sza­kad­tá­ból üvöl­töz­tek a nép­szerű éne­kes­nő­vel.

Szexszel fújtak ébresztőt a TV2 tehetségei!

Szexszel fújtak ébresztőt a TV2 tehetségei!

Hát per­sze, hogy megint Alexa...

Hát per­sze, hogy megint Alexa és La­cika ga­ba­lyo­dott egy­másba a Star Academy szál­lá­sán! Most azon­ban ext­rém he­lyet vá­lasz­tot­tak a légy­ott­hoz...

Arcpirító ajánlatot kapott Vastag Csaba!

Arcpirító ajánlatot kapott Vastag Csaba!

A va­sár­nap élő­show után Csaba be­ug­rott egy kis bu­lira az Aka­dé­mi­ára...

A va­sár­nap élő­show után Csaba be­ug­rott egy kis bu­lira az Aka­dé­mi­ára, ahol ér­de­kes for­du­la­tot vett a műsor alatt Alex­á­tól ka­pott csók tör­té­nete is...

Így verekedtek az Akadémián a TV2 sztárjai

Így verekedtek az Akadémián a TV2 sztárjai

A fi­a­tal te­het­sé­gek ki­csit sem kí­mél­ték egy­mást. Min­den­ki­nek ki­járt egy-egy ke­mény pofon.

A fi­a­tal te­het­sé­gek ki­csit sem kí­mél­ték egy­mást. Min­den­ki­nek ki­járt egy-egy ke­mény pofon.

Megszűnik a Star Academy összefoglalója!

Megszűnik a Star Academy összefoglalója!

A Star Academy össze­fog­la­lói le­ke­rül­nek a kép­er­nyő­ről, de a ver­seny foly­ta­tó­dik to­vább.

A Star Academy össze­fog­la­lói le­ke­rül­nek a kép­er­nyő­ről, de a ver­seny foly­ta­tó­dik to­vább min­den idők leg­na­gyobb nye­re­mé­nyéért.

Döbbenten reagált a zsűri Vastag Csaba és Pádár Alexandra csókjára!

Döbbenten reagált a zsűri Vastag Csaba és Pádár Alexandra csókjára!

Bár két fiú kö­zött is he­zi­tált, a Star Academy ver­seny­zője végül a zsű­ri­tag­gal csó­ko­ló­zott.

Nevetve búcsúzott a Star Academy legújabb kiesője

Nevetve búcsúzott a Star Academy legújabb kiesője

Nem volt csa­ló­dott a fris­sen bú­csúzó.

Nem volt csa­ló­dott a fris­sen bú­csúzó, hogy el kel­lett hagy­nia az Aka­dé­miát...

Szinte átszúrta a mellbimbója a TV2 sztárjának ruháját!

Szinte átszúrta a mellbimbója a TV2 sztárjának ruháját!

Balog Brigi nem bízta a vé­let­lenre a ru­ha­vá­lasz­tást, az este egyik leg­dö­gö­sebb sze­re­lé­sé­ben éne­kelt.

Balog Brigi nem bízta a vé­let­lenre a ru­ha­vá­lasz­tást, az este egyik leg­dö­gö­sebb sze­re­lé­sé­ben éne­kelt.

Élő adásban fotóztuk le Keresztes Ildikó formás melleit!

Élő adásban fotóztuk le Keresztes Ildikó formás melleit!

A gyö­nyörű és el­is­mert éne­kesnő a Star Academy stú­di­ó­já­ban en­ge­dett be­te­kin­tést óri­ási de­kol­tá­zsába!

A gyö­nyörű és el­is­mert éne­kesnő a Star Academy stú­di­ó­já­ban en­ge­dett be­te­kin­tést óri­ási de­kol­tá­zsába!

Pajzán felirat: Élő adásban készítette ki Majkát Ördög Nóra!

Pajzán felirat: Élő adásban készítette ki Majkát Ördög Nóra!

A Star Academy mű­sora ér­de­kes je­le­net­tel in­dult szom­bat este! A TV2 mű­sor­ve­ze­tői ki­ké­szül­tek!

A Star Academy mű­sora ér­de­kes je­le­net­tel in­dult szom­bat este! A TV2 mű­sor­ve­ze­tői ki­ké­szül­tek!

Féltékenységi dráma: Hárman párban a Star Academy-ben!

Féltékenységi dráma: Hárman párban a Star Academy-ben!

Az ud­var­lók hogy vi­se­lik egy­mást?

Mi lesz itt? Egy­szerre két pasit sze­retne bir­to­kolni a te­het­sé­ges éne­kesnő! Ki­de­rült, az ud­var­lók hogy vi­se­lik egy­mást!

Megszólal a szexen kapott TV2-sztár édesanyja!

Megszólal a szexen kapott TV2-sztár édesanyja!

La­cika anyu­kája csak egyet kér.

Vajon mi­lyen érzés lehet anya­ként vé­gig­nézni gyer­me­künk hó­dí­tá­sát, kü­lö­nö­sen, ha azt is lát­juk, aho­gyan célt ér az ud­var­lás, és meg­tör­té­nik a szex?

Ismét szextől volt hangos a TV2 stúdiója!

Ismét szextől volt hangos a TV2 stúdiója!

Nem kósza ka­land szö­vő­dött a Star Academy fi­a­tal­jai kö­zött.

Nem kósza ka­land szö­vő­dött a Star Academy fi­a­tal­jai kö­zött. Las­san külön hálót is biz­to­sít­hat­ná­nak nekik, hi­szen min­den este egy­más­nak ug­ra­nak...

Igazi csoda történt Jimmy családjában! Az orvosok sem értik

Igazi csoda történt Jimmy családjában! Az orvosok sem értik

Anna néni fel­épült!

Anna né­ni­ről az utóbbi hó­na­pok­ban sorra ag­gasztó hírek ér­kez­tek, ren­ge­teg­szer ke­rült kór­házba.

Kemény szex a TV2 kamerái előtt!

Kemény szex a TV2 kamerái előtt!

Ale­xandra végre be­adta a de­re­kát, és konk­rét testi örö­mök­ben ré­sze­sí­tette egyik ve­tély­tár­sát. A vi­deót el­nézve, a fi­a­ta­lok nem is ap­róz­ták el a dol­got.

Ale­xandra végre be­adta a de­re­kát, és konk­rét testi örö­mök­ben ré­sze­sí­tette egyik ve­tély­tár­sát. A vi­deót el­nézve, a fi­a­ta­lok nem is ap­róz­ták el a dol­got.

Kettesben franciázott Cooky és Alexa!

Kettesben franciázott Cooky és Alexa!

Min­dent meg­tet­tek a siker ér­de­ké­ben, mégis ne­ve­tés lett a vége.

Min­dent meg­tet­tek a siker ér­de­ké­ben, mégis ne­ve­tés lett a vége.

Összeomlott a TV2 tehetsége!

Összeomlott a TV2 tehetsége!

A Star Academy fi­a­tal te­het­sé­gei kö­zött egyre több a fe­szült­ség.

A Star Academy fi­a­tal te­het­sé­gei kö­zött egyre több a fe­szült­ség, ahogy tel­nek a napok. Most Zi­tá­nál sza­kad el a cérna, ami­kor a fiúk el­mond­ták neki vé­le­mé­nyü­ket.

Erotikával ütötték agyon az időt a TV2 sztárjai

Erotikával ütötték agyon az időt a TV2 sztárjai

El­sza­ba­dult a pokol a Star Academy­ben, a szom­ba­ton ki­esett Randy em­lé­kére ren­de­zett bulin.

El­sza­ba­dult a pokol a Star Academy­ben, a szom­ba­ton ki­esett Randy em­lé­kére ren­de­zett bulin. Szt­rip­tíz és fe­nék­rá­zás a köbön...

Árulkodó nyomok: Vajon kivel ölelkezett a TV2 sztárja?

Árulkodó nyomok: Vajon kivel ölelkezett a TV2 sztárja?

A fi­a­tal éne­kes­ről eddig is tud­tuk, hogy nagy nő­faló, ám, hogy az élő adás alatt kivel me­le­ge­dett össze, az rej­tély...

A fi­a­tal éne­kes­ről eddig is tud­tuk, hogy nagy nő­faló, ám, hogy az élő adás alatt kivel me­le­ge­dett össze, az egy­előre rej­tély...

Megvan Majka utódja? Beugrott a klón

Megvan Majka utódja? Beugrott a klón

Majka csak egyet­len adást ha­gyott ki a Star Academy­ben.

Majka csak egyet­len adást ha­gyott ki a Star Academy­ben, de a trón­kö­ve­telő máris a he­lyére lé­pett. Ke­le­men Laci be­ug­rott és jól csi­nálta.

Egyedül maradt Ördög Nóra!

Egyedül maradt Ördög Nóra!

Ördög Nóra el­ár­vul­tan áll szom­bat este a Star Academy szín­pa­dán.

Ördög Nóra el­ár­vul­tan áll szom­bat este a Star Academy szín­pa­dán, ugyanis mű­sor­ve­zető társa, Majka egy kon­cert miatt nem tud jelen lenni a show-n.

Élő adásban bonyolódott vad csókcsatába a TV2 felfedezettje!

Élő adásban bonyolódott vad csókcsatába a TV2 felfedezettje!

A Star Academy fi­a­tal te­het­sége bol­do­gan ölelte ma­gá­hoz pár­ját.

A Star Academy fi­a­tal te­het­sége bol­do­gan ölelte ma­gá­hoz pár­ját a szom­bati élő­show után. Csep­pet sem za­varta, hogy a ro­man­ti­kus je­le­ne­tet több szá­zan lát­ják!

Ennyit még nem röhögtünk Star Academy videón!

Ennyit még nem röhögtünk Star Academy videón!

Két srác is jó han­gu­lat­ban éb­redt pén­tek reg­gel az Aka­dé­mián, és azon­nal el­sza­ba­dult az őrü­let.

Két srác is jó han­gu­lat­ban éb­redt pén­tek reg­gel az Aka­dé­mián, és azon­nal el­sza­ba­dult az őrü­let.

Kamerák előtt dobta ki barátnője a TV2 sztárját

Kamerák előtt dobta ki barátnője a TV2 sztárját

Könnyes búcsú a Star Academy­ben.

Gya­kor­la­ti­lag a Star Academy kez­dete óta benne volt a le­ve­gő­ben, hogy Ad­ri­ánt ki fogja dobni ba­rát­nője. A fiú sírva vette tu­do­má­sul sze­relme dön­té­sét.

Újabb változtatások a TV2-nél

Újabb változtatások a TV2-nél

El­in­dul a csa­torna leg­újabb so­ro­zata, ami­től óri­ási si­kert vár­nak. Ezért még ál­do­za­tokra is ha­lan­dóak vol­tak. Tel­je­sen át­szab­ták az esti mű­sor­sá­vot.

El­in­dul a csa­torna leg­újabb so­ro­zata, ami­től óri­ási si­kert vár­nak. Ezért még ál­do­za­tokra is ha­lan­dóak vol­tak. Tel­je­sen át­szab­ták az esti mű­sor­sá­vot.

Így pózoltak a TV2-s csajok Ördög Nóra férjének!

Így pózoltak a TV2-s csajok Ördög Nóra férjének!

Hogy mi tör­té­nik, ha Ná­nási Pál csa­jok közé ke­ve­re­dik? Hát per­sze hogy mind­egyik­ből mo­dellt farag.

Hogy mi tör­té­nik, ha Ná­nási Pál csa­jok közé ke­ve­re­dik? Hát per­sze hogy mind­egyik­ből mo­dellt farag. A Star Academy te­het­sé­gei ön­fe­led­ten pó­zol­tak a sztár­fo­tós ka­me­rája előtt.

Friss! Vastag Csaba bunyózott!

Friss! Vastag Csaba bunyózott!

Bo­da­tö­rést szen­ve­dett a Star Academy sztárja. Lá­nyok tíz­ez­rei cse­rél­tek volna Kasza Ti­bi­vel, aki saját ott­ho­ná­nak kony­há­já­ban fo­gad­hatta Vas­tag Csa­bát.

Bo­da­tö­rést szen­ve­dett a Star Academy sztárja. Lá­nyok tíz­ez­rei cse­rél­tek volna Kasza Ti­bi­vel, aki saját ott­ho­ná­nak kony­há­já­ban fo­gad­hatta Vas­tag Csa­bát.

Szívszorító sorsáról vallott a Star Academy népszerű versenyzője

Szívszorító sorsáról vallott a Star Academy népszerű versenyzője

Régen éhezve járta Pest ut­cáit.

Az éne­kes régen éhezve járta Pest ut­cáit, és csak ál­modni mert egy jobb élet­ről.

Zuhanyzós szex a Star Academyben?

Zuhanyzós szex a Star Academyben?

A jelek sze­rint Ale­xandra nem bírta to­vább kor­dá­ban tar­tani vá­gyait...

A jelek sze­rint Ale­xandra nem bírta to­vább kor­dá­ban tar­tani vá­gyait, és rá­ment az éppen zu­hanyzó szép­fiú Dá­vidra. Hogy mi tör­tént abban a ka­bin­ban? Hát...

Ilyen még sosem volt a műsor történetében! Így győzött az énekes

Ilyen még sosem volt a műsor történetében! Így győzött az énekes

De egy em­ber­nek tá­voz­nia kel­lett...

Volt, aki tör­té­nelmi si­ke­re­ket ért el a Star Academy­ben, de a végén egy em­ber­nek tá­voz­nia kel­lett.

Három pasit kényeztetett a medencében a TV2 sztárja

Három pasit kényeztetett a medencében a TV2 sztárja

Itt az első igazi va­ló­ság­show-elem a Star Academy­ből. Alexa el­fe­led­ke­zett a ka­me­rák­ról és a jelek sze­rint ön­ma­gá­ról is.

Különleges ereklyével idézik meg Jimmy szellemét

Különleges ereklyével idézik meg Jimmy szellemét

Köz­vetve Zámbó Jimmy is szín­padra lép szom­bat este a Star Academy show-jában.

Köz­vetve Zámbó Jimmy is szín­padra lép szom­bat este a Star Academy szín­pa­dán.

Máris szerelmes Peter Srámek?

Máris szerelmes Peter Srámek?

A Jimmy utó­da­ként em­le­ge­tett éne­kes pár napja je­len­tette be, a sza­kí­tást.

A Jimmy utó­da­ként em­le­ge­tett éne­kes alig pár napja je­len­tette be, hogy sza­kí­tott ko­rábbi ked­ve­sé­vel, és bár ál­lítja, mos­ta­ná­ban nem ter­vez sze­re­lembe esni, a jelek másra utal­nak.

Hátborzongató: maffiózók után kémkedett Pásztor Anna!

Hátborzongató: maffiózók után kémkedett a TV2 törékeny sztárja!

A ma­gyar éne­kesnő egy idő­ben olyan mun­kát is el­vál­lalt, ami akár az éle­tébe is ke­rül­he­tett volna.

Így búcsúzott a Star Academy kiesője!

Megható: Így búcsúzott a Star Academy kiesője!

Fer­ge­tege te­het­ség­ku­tató szem­ta­núi le­het­tek a TV2 nézői szom­bat este, ám az új műsor egyik ver­seny­ző­jé­től meg kel­lett válni.

Fer­ge­tege te­het­ség­ku­tató szem­ta­núi le­het­tek a TV2 nézői szom­bat este, ám az új műsor egyik ver­seny­ző­jé­től meg kel­lett válni.

Alsógatyában feszít a TV2 szépfiúja

Alsógatyában feszít a TV2 szépfiúja

A Star Academy Dá­vidja most meg­mu­tatja.

A Star Academy Dá­vidja ta­gad­ha­tat­la­nul az egyik leg­na­gyobb re­mény­sége a mű­sor­nak. Csu­pán egy "baj" volt vele. Eddig!

Minden pasija szerette a TV2 sztárjának pici cicijét!

Minden pasija szerette a TV2 sztárjának pici cicijét!

Le a mell­tar­tó­val! Szólt az ukáz.

A Star Academy ígé­re­tes te­het­sége meg­lepő ja­vas­la­tot ka­pott a szom­bati show előtti ru­ha­pró­bán. Le a mell­tar­tó­val!

Dráma: Összeomlott a TV2 felfedezettje, Szűcs Randy!

Dráma: Összeomlott a TV2 felfedezettje, Szűcs Randy!

Tel­je­sen ki­ké­szült a Star Academy fi­a­tal ver­seny­zője! Vajon képes lesz ilyen ál­la­pot­ban szín­padra lépni a szom­bati élő show­ban?

Tel­je­sen ki­ké­szült a Star Academy fi­a­tal ver­seny­zője! Vajon képes lesz ilyen ál­la­pot­ban szín­padra lépni a szom­bati élő show­ban?

Ebből mi lesz? Súlyosbodik a szexhiány a TV2 tehetségei között

Ebből mi lesz? Súlyosbodik a szexhiány a TV2 tehetségei között

Szé­pek, fi­a­lok, te­het­sé­ge­sek, és ter­mé­sze­te­sen dol­goz­nak a hor­mo­nok is.

Szé­pek, fi­a­lok, te­het­sé­ge­sek, és ter­mé­sze­te­sen dol­goz­nak a hor­mo­nok is.

Hatalmas áldozatot hozott jövőjéért a TV2 tehetsége

Hatalmas áldozatot hozott jövőjéért a TV2 tehetsége

Is­ko­la­pad he­lyett az aka­dé­mi­ára.

A 18 éves srác szep­tem­ber­ben kez­dené ta­nul­má­nyait egy szí­ni­ta­no­dá­ban, de ő in­kább a Star Academyt vá­lasz­totta az is­ko­la­pad he­lyett.

Váratlan fordulat a Star Academyben!

Váratlan fordulat a Star Academyben!

A va­sár­napi be­köl­töző show után négy fiú tá­vo­zott a stú­di­ó­ból.

A va­sár­napi be­köl­töző show után négy csa­ló­dott fiú tá­vo­zott a stú­di­ó­ból. A sor­suk most a te ke­zed­ben van!

Falatnyi bikiniben süttette magát a TV2 új sztárja

Falatnyi bikiniben süttette magát a TV2 új sztárja

Ol­tári sze­ren­cse, hogy kora ős­szel még tűz a nap! Ha nem így lenne, most nem né­ze­get­het­nék a Star Academy jó­csa­ját...

Ol­tári sze­ren­cse, hogy kora ős­szel még tűz a nap! Ha nem így lenne, most nem né­ze­get­het­nék a Star Academy jó­csa­ját...