CÍMKE: 'sporting kansas city'

A legjobbak közé választották a magyar sztárt Amerikában

A legjobbak közé választották a magyar sztárt Amerikában

A ma­gyar vá­lo­ga­tott fo­cista, Né­meth Krisz­tián remek for­má­ban ját­szik ebben a sze­zon­ban.

Elképesztő, mit művelt a magyar sztár Amerikában

Elképesztő, mit művelt a magyar sztár Amerikában

Né­meth Krisz­tán csa­pata, a Sport­ing Kan­sas City őrült meccset ját­szott.

Váratlan fordulat, honfitársa előzte meg a magyar csatárt Amerikában

Váratlan fordulat, honfitársa előzte meg a magyar csatárt Amerikában

Az utóbbi két évben Ni­ko­lics Ne­manja vitte a prí­met a ten­ge­ren­tú­lon.

Az utóbbi két évben Ni­ko­lics Ne­manja vitte a prí­met a ten­ge­ren­tú­lon.

Baj van, súlyos sérülést szenvedett a magyar válogatott focista

Baj van, súlyos sérülést szenvedett a magyar válogatott focista

He­te­ket kell ki­hagy­nia Sal­lói Dá­ni­el­nek.

He­te­ket kell ki­hagy­nia Sal­lói Dá­ni­el­nek, az ame­ri­kai Sport­ing Kan­sas City tá­ma­dó­já­nak.

Mi történhetett? Három magyart figyeltek Los Angelesben

Mi történhetett? Három magyart figyeltek Los Angelesben

Három ma­gyar já­té­kos is sze­re­pet ka­pott a Sport­ing Kan­sas City­ben.

Három ma­gyar já­té­kos is sze­re­pet ka­pott a Sport­ing Kan­sas City­ben az MLS első for­du­ló­já­ban.

Amerikában lehet sztár a magyar válogatott focista

Amerikában lehet sztár a magyar válogatott focista

Né­meth Krisz­ti­án­tól éve jöhet.

Edzője ki­ugró tel­je­sít­ményt vár Né­meth Krisz­ti­án­tól a ma kez­dődő 2019-es sze­zon­ban. Ta­valy nyá­ron tért vissza a Sport­ing Kan­sas City együt­te­sé­hez.

Emiatt ünneplik a magyar válogatott focistát Amerikában

Emiatt ünneplik a magyar válogatott focistát Amerikában

Né­meth Krisz­tián gól­já­nak is kö­szön­he­tően a Sport­ing Kan­sas City 3-0-ra meg­verte a me­xi­kói To­lu­cát.

Né­meth Krisz­tián gól­já­nak is kö­szön­he­tően a Sport­ing Kan­sas City 3-0-ra meg­verte a me­xi­kói To­lu­cát a CONCACAF BL-ben.

Óriási siker, magyar sztáron ámulnak az Egyesült Államokban

Magyar sztáron ámulnak Amerikában

Sal­lói Dá­ni­el­nek nagy meccse volt.

Sal­lói Dá­niel két gólt szer­zett a Sport­ing Kan­sas­ben, amely be­ju­tott az MLS nyu­gati fő­cso­port­já­nak dön­tő­jébe. Né­meth Krisz­tián a kis­pad­ról nézte végig a ta­lál­ko­zót.

Végre összejött, sokat várt erre a magyar válogatott focista

Végre összejött, sokat várt erre a magyar válogatott focista

Elő­ször ta­lált be a sze­zon­ban.

A Sport­ing Kan­sas City 5-1-re győzte le a San Jose Earth­qu­a­kes együt­te­sét. Né­meth elő­ször ta­lált be a sze­zon­ban. A kö­zel­múlt­ban tért vissza a Sport­ing­hoz.

Curtis Amerikába megy, ez áll a háttérben

Curtis Amerikába megy, ez áll a háttérben

Ma­gyar sztár­fo­cista in­vi­tálta meg a rap­pert a ten­ge­ren­túlra. El­fo­gadta a meg­hí­vást Cur­tis.

Ma­gyar sztár­fo­cista in­vi­tálta meg a rap­pert a ten­ge­ren­túlra. El­fo­gadta a meg­hí­vást Cur­tis, aki mezt is ka­pott aján­dékba. Mind­ket­ten fo­ciz­tak Új­pes­ten.

Na végre, visszatért csapatához a magyar válogatott focista

Na végre, visszatért csapatához a magyar válogatott focista

A csa­tár két évig sze­re­pelt ko­ráb­ban a klub­ban, imád­ták a szur­ko­lók és a ve­ze­tők is.

A csa­tár két évig sze­re­pelt ko­ráb­ban a klub­ban, imád­ták a szur­ko­lók és a ve­ze­tők is.

Kíméletlen volt a magyar csatár, ez a jutalma

Kíméletlen volt a magyar csatár, ez a jutalma

Sal­lói Dá­niel fon­tos sze­rep­hez ju­tott.

Sal­lói Dá­ni­el­lel a so­ra­i­ban a Sport­ing Kan­sas City elő­dön­tőt ját­szott a ku­pá­ban.

Ezért csodálja Amerika a focistánkat

Ezért csodálja egész Amerika a magyar focistát

Né­meth Krisz­tián odébb­állt, még­sem fe­le­dik Kan­sas­ban.

Né­meth Krisz­tián odébb­állt, még­sem fe­le­dik Kan­sas­ban. Szó­ló­gól­ját a liga tör­té­ne­té­nek leg­szebb­je­ként tart­ják szá­mon.

Sokáig beszélni fognak még a magyar sztár anyák napi köszöntőjéről

Sokáig beszélni fognak még a magyar sztár anyák napi köszöntőjéről

Kö­zös­ségi ol­da­lán üzent édes­any­já­nak.

Kö­zös­ségi ol­da­lán üzent édes­any­já­nak a fi­a­tal lab­da­rúgó. Első ta­lá­la­tát sze­rezte a sze­zon­ban.

Némó nyomában: mindenki jól járt, mi a gond?

Némó nyomában: mindenki jól járt, mi a gond?

Rekop György (hu­mo­rista, TrollFoci) írása a ri­post.hu-nak. Blog­ge­rünk Né­meth Krisz­tián ka­tari szer­ző­dé­sé­vel kap­cso­lat­ban árul el ku­lissza­tit­ko­kat.

Rekop György (hu­mo­rista, TrollFoci) írása a ri­post.hu-nak. Blog­ge­rünk ez­út­tal Né­meth Krisz­tián ka­tari szer­ző­dé­sé­vel kap­cso­lat­ban árul el ku­lissza­tit­ko­kat.

Mémekkel lázadtak a drukkerek a magyar csatár miatt

Mémekkel lázadtak a drukkerek a magyar csatár miatt

Talán maga Né­meth Krisz­tián sem gon­dolta, hogy ek­kora nép­sze­rű­ség­nek ör­ven­dett Kan­sas­ben.

Talán maga Né­meth Krisz­tián sem gon­dolta, hogy ek­kora nép­sze­rű­ség­nek ör­ven­dett Kan­sas­ben. Ki­akad­tak a szur­ko­lók.

Válaszolt a támadásokra a magyar válogatott csatára

Válaszolt a támadásokra a magyar válogatott csatára

Né­meth Krisz­tián ren­ge­teg kri­ti­kát ka­pott, ami­ért Ka­tarba szer­ző­dött. A ma­gyar csa­tár a Fa­ce­book-ol­da­lán in­do­kolt.

Ezzel szédítették meg válogatott focistánkat az olajsejkek

Ezzel szédítették meg válogatott focistánkat az olajsejkek

Több­szö­rös fi­ze­tést kap Ka­tar­ban.

Jócs­kán emelte volna a gá­zsi­ját az ame­ri­kai klubja is, de ezzel nem ver­se­nyez­he­tett. Több­szö­rös fi­ze­tést kap Ka­tar­ban.

Dzsudzsák-effektus: elásta magát válogatott focistánk?

Dzsudzsák-effektus: elásta magát válogatott focistánk?

Fut­ball he­lyett az arab olaj­sej­kek pén­zét vá­lasz­totta. Kö­ze­lebb ke­rült Eu­ró­pá­hoz, de tá­vo­labb az igazi lab­da­rú­gás­tól.

Fut­ball he­lyett az arab olaj­sej­kek pén­zét vá­lasz­totta. Kö­ze­lebb ke­rült Eu­ró­pá­hoz, de tá­vo­labb az igazi lab­da­rú­gás­tól. 27 éve­sen már a nyug­díjra gon­dol?

Németh bombagóllal búcsúzott Amerikától, időben hazaér

Németh bombagóllal búcsúzott Amerikától, időben hazaér

Ott lesz a vá­lo­ga­tott pót­se­lej­te­ző­jén.

Ezt a vi­deót nem elég tíz­szer meg­nézni. Utolsó meccsén óri­ási gólt lőtt a ma­gyar fo­cista, aki ott lesz a vá­lo­ga­tott pót­se­lej­te­ző­jén.

Foggal-körömmel harcolnak válogatott csatárunkért

Foggal-körömmel harcolnak válogatott csatárunkért

Egy év alatt ha­tal­mas nép­sze­rű­ségre tett szert. A cso­da­gól­ját az év leg­szebb­jé­nek vá­lasz­tot­ták. Még­sem fi­ze­tik meg úgy, ahogy meg­ér­de­melné.

Egy év alatt ha­tal­mas nép­sze­rű­ségre tett szert. A cso­da­gól­ját az év leg­szebb­jé­nek vá­lasz­tot­ták. Még­sem fi­ze­tik meg úgy, ahogy meg­ér­de­melné. Más klu­bok el­len­ben sor­ban áll­nak érte.

Megerősítették a kudarcok, kapós lett a magyar csatár

Megerősítették a kudarcok, kapós lett a magyar csatár

Ke­ve­sen hit­tek Né­meth Krisz­ti­án­ban.

Ke­ve­sen hit­tek benne, de Né­meth Krisz­tián ma­gára ta­lált, és remek for­má­ban sze­re­pel az ame­ri­kai lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Válogatott csatárunk szívesen otthagyná a csapatát

Válogatott csatárunk szívesen otthagyná a csapatát

Né­meth Krisz­tián két hó­napra le­lépne Kan­sas­ből. A ten­ge­ren­túli baj­nok­ság he­lyett az Eb-t vá­lasz­taná.

Né­meth Krisz­tián két hó­napra le­lépne Kan­sas­ből. A ten­ge­ren­túli baj­nok­ság­ban alap­em­ber­nek szá­mító tá­madó ter­mé­sze­te­sen az Eu­rópa-baj­nok­sá­got vá­lasz­taná jövő nyá­ron.

Döbbenetet okozott a magyar csatár Amerikában!

Döbbenetet okozott a magyar csatár Amerikában!

Né­meth Krisz­tián el­ké­pesztő gólt lőtt.

Nem min­den­napi gólt szer­zett az ame­ri­kai lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban Né­meth Krisz­tián, aki az egész pá­lyát vé­gig­cse­lezte, majd a há­lóba lőtt.