CÍMKE: 'sport'

"Budapest Tengerpartja" még szebb, mint tavaly, de ez még nem minden

"Budapest Tengerpartja" még szebb, mint tavaly, de ez még nem minden

Több mint 3 mil­li­ár­dos fej­lesz­tés­sel a régió egyik leg­szebb strand­jává vál­to­zott az egy­kori bánya.

Új műsorába toboroz Palik László

Új műsorába toboroz Palik László

A mű­sor­ve­ze­tőt nem csak egy pro­duk­ci­óra szer­ződ­tet­ték.

A mű­sor­ve­ze­tőt nem csak egy pro­duk­ci­óra szer­ződ­tet­ték. Je­len­leg máris egy má­si­kon dol­go­zik.

Beach Sports Festival a Lupán

Beach Sports Festival a Lupán

Több mint 40 sportág 2500 ver­seny­ző­jé­nek rész­vé­te­lé­vel ren­de­zik a nyár leg­na­gyobb sport­fesz­ti­vál­ját, a Beach Sports Fes­ti­valt.

Több mint 40 sportág 2500 ver­seny­ző­jé­nek rész­vé­te­lé­vel ren­de­zik a nyár leg­na­gyobb sport­fesz­ti­vál­ját, a Beach Sports Fes­ti­valt.

Orbán Viktorról kérdezték a németek Orbán Willit, így válaszolt

Orbán Viktorról kérdezték a németek Orbán Willit, így válaszolt

Mintha nem akar­nák meg­ér­teni, hogy a ma­gyar vá­lo­ga­tot­tat vá­lasz­totta.

Mintha nem akar­nák meg­ér­teni, hogy az RB Le­ip­zig klasszis vé­dője a ma­gyar vá­lo­ga­tot­tat vá­lasz­totta.

Szégyenében kezdett futni Németh Lajos

Szégyenében kezdett futni Németh Lajos

A me­te­o­ro­ló­gus éve­ken át ké­nyel­mes férfi­ként élte az éle­tét, ám ami­kor látta, hogy gyer­me­kei ennek egy­ál­ta­lán nem örül­nek, erőt vett magán, és fél év alatt for­mába hozta magát.

A me­te­o­ro­ló­gus éve­ken át ké­nyel­mes férfi­ként élte az éle­tét.

Siófok a Balaton Sportfővárosa

Siófok a Balaton Sportfővárosa

Sió­fok egész évben várja a spor­tok sze­rel­me­seit.

Sió­fok a ba­la­toni régió leg­na­gyobb te­le­pü­lé­se­ként nem­csak a leg­több sport­egye­sü­let­tel és tö­meg­spor­to­lási le­he­tő­ség­gel ren­del­kező város, de szá­mos szín­vo­na­las sport­ren­dez­vény­nek is ott­hont ad.

Nyit a LUPA

Nyit a LUPA

Nyit a LUPA

Május 17-én meg­nyitja ka­puit "Bu­da­pest ten­ger­partja", a Lupa Beach. Bár az igazi strand­idő még várat ma­gára, a Lupa-tóhoz már az elő­sze­zon­ban is ér­de­mes ki­lá­to­gatni, mivel szí­nes prog­ra­mok­kal is vár­ják a lá­to­ga­tó­kat.

Május 17-én meg­nyitja ka­puit "Bu­da­pest ten­ger­partja", a Lupa Beach. Bár az igazi strand­idő még várat ma­gára, a Lupa-tóhoz már az elő­sze­zon­ban is ér­de­mes ki­lá­to­gatni.

Leesik az állad, ennél szexibb fotó rég készült magyar sportolónőről

Leesik az állad, ennél szexibb fotó rég készült magyar sportolónőről

Las­san Stol­lár Fanny véd­je­gyévé vál­nak a szu­per­szexi fotók. A klasszis te­ni­szező ez­út­tal is ki­tett ma­gáért.

Magyar lányról beszélnek Németországban, ez az oka

Magyar lányról beszélnek Németországban, ez az oka

A ma­­gyar női röp­­labda-vá­­lo­­ga­­tott sztárja ran­gos el­is­me­rés­ben ré­sze­sült a német baj­noki dön­tő­ben.

Elámultak a rajongók, elképesztő, mit vitt véghez Mádai Vivien

Elámultak a rajongók, elképesztő, mit vitt véghez Mádai Vivien

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője gya­kor­la­ti­lag az egész hét­vé­gé­jét fu­tás­sal töl­tötte: csa­pa­tá­val együtt kör­be­fu­totta a Ba­la­tont, ami 22 és fél órába telt szá­mára.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője gya­kor­la­ti­lag az egész hét­vé­gé­jét fu­tás­sal töl­tötte: csa­pa­tá­val együtt kör­be­fu­totta a Ba­la­tont, ami 22 és fél órába telt szá­mára.

Ezt látnod kell: Piócák lepték el Árpa Attila testét

Ezt látnod kell: Piócák lepték el Árpa Attila testét

Árpa At­tila sport köz­ben gyak­ran meg­sé­rül, ezért vér­alá­fu­tá­sai ke­let­kez­nek. Most ki­pró­bált va­lami vissza­ta­szí­tót.

Árpa At­tila sport köz­ben gyak­ran meg­sé­rül, ezért vér­alá­fu­tá­sai ke­let­kez­nek. Most ki­pró­bált va­lami vissza­ta­szí­tót.

Nem találnád ki, mivel keres pénzt Növényi Norbert fia

Nem találnád ki, mivel keres pénzt Növényi Norbert fia

Ma­te­ma­ti­ká­ból kor­re­pe­tál.

A fi­a­tal ket­rec­har­cos még nem tud meg­élni a sport­ból, ezért angol gye­re­ke­ket kor­re­pe­tál ma­te­ma­ti­ká­ból. Ap­já­val na­ponta több­ször is be­szél te­le­fo­non.

Baleset érte Liptai Claudia lányát, kórházba került!

Baleset érte Liptai Claudia lányát, kórházba került!

Edzés során rosszul lé­pett.

A mű­sor­ve­zető szo­morú hírt osz­tott meg az Ins­tag­ram-ol­da­lán, teg­nap, az edzés során rosszul lé­pett és ko­moly sé­rü­lést szen­ve­dett a lánya.

Anyaszült meztelenre vetkőzött a szívdöglesztő focistafeleség

Anyaszült meztelenre vetkőzött a szívdöglesztő focistafeleség

Mauro Icardi párja me­rész pózba vágta magát.

Mauro Icardi párja me­rész pózba vágta magát. A szőke bom­bázó nem elő­ször vál­lalt be ilyen fo­tó­zást.

Ezt nézd: Csúcsformában van Árpa Attila

Ezt nézd: Csúcsformában van Árpa Attila

Árpa At­tila sokat ad a meg­je­le­né­sére és igyek­szik az egész­sé­gére is oda­fi­gyelni.

Árpa At­tila sokat ad a meg­je­le­né­sére és igyek­szik az egész­sé­gére is oda­fi­gyelni.

Brutális, mit művel a konditeremben Tóth Vera

Brutális, mit művel a konditeremben Tóth Vera

Az Ins­tag­ramra fel­töl­tött fotók és vi­deók alap­ján az egyik leg­ke­mé­nyebb edzés­tí­pus­sal for­málja a tes­tét.

Az Ins­tag­ramra fel­töl­tött fotók és vi­deók alap­ján az éne­kesnő az egyik leg­ke­mé­nyebb edzés­tí­pus­sal for­málja a tes­tét.

Na tessék: Új függőségéről vallott Aurelio

Na tessék: Új függőségéről vallott Aurelio

Ko­rábbi szen­ve­dé­lyé­vel fel­ha­gyott.

A fi­a­tal srác egy pil­la­na­tig sem ta­gadta, hogy ko­ráb­ban ko­mo­lyabb is­me­ret­sé­get kö­tött a ko­ka­in­nal, de 2015-ös le­bu­kása után fel­ha­gyott szen­ve­dé­lyé­vel.

Élete álmát váltja valóra a TV2 sztárja

Élete álmát váltja valóra a TV2 sztárja

Az egy­kori ket­rec­har­cos rég­óta dé­del­ge­tett egy álmot...

Az egy­kori ket­rec­har­cos rég­óta dé­del­ge­tett egy álmot, ami ha­ma­ro­san va­ló­sággá válik. Meg­mu­tatta, hol épül majd fel új vál­lal­ko­zása.

Nyaralás közben sem pihen, elképesztő fotó Weisz Fanniról

Nyaralás közben sem pihen, elképesztő fotó Weisz Fanniról

Bar­ce­lo­nába uta­zott a fér­jé­vel.

A gyö­nyörű mo­dell Bar­ce­lo­nába uta­zott fér­jé­vel, ám a ki­ruc­ca­nás alatt sem fe­led­ke­zik meg az egész­sé­ges élet­mód­ról.

Szexbomba lett a duci nőből: Leesik az állad, ha meglátod a fotókat

Szexbomba lett a duci nőből: Leesik az állad, ha meglátod a fotókat

Közel 50 kilót adott le.

A 32 éves anyuka több mint 30 kilót hí­zott ter­hes­sége során, de el­ha­tá­rozta, hogy vissza­nyeri a ko­rábbi alak­ját.

Bizarr hobbi: Hatalmas hímvesszőket rajzol futás közben ez a nő

Bizarr hobbi: Hatalmas hímvesszőket rajzol futás közben ez a nő

Va­lami fur­csa oknál fogva ra­gasz­ko­dik a pé­nisz alakú fu­tó­út­vo­na­lak­hoz a fi­a­tal ame­ri­kai nő.

Va­lami fur­csa oknál fogva ra­gasz­ko­dik a pé­nisz alakú fu­tó­út­vo­na­lak­hoz a fi­a­tal ame­ri­kai nő.

Ez hihetetlen, így tagadhatsz le könnyedén 20 évet a korodból

Így tagadhatsz le könnyedén 20 évet a korodból

Sze­ret­nél leg­alább 20 évet le­ta­gadni? Min­den esz­kö­zöd meg­van hozzá. Na jó, egy kis ön­fe­gye­lemre szük­ség lesz, de na­gyon meg­éri!

Orbán Viktor: Budapest egy globális sportfőváros

Orbán Viktor: Budapest egy globális sportfőváros

Ehhez min­den kö­rül­mény adott.

A ma­gyar kor­mányfő sze­rint Bu­da­pest egy glo­bá­lis sport­fő­vá­ros, ehhez min­den kö­rül­mény és ké­pes­ség adott: el­he­lyez­ke­dése, szép­sége, gaz­da­sági fej­lő­dése.

Zseniális csapatjáték stressz ellen: Vadászd le a főnököd

Zseniális csapatjáték stressz ellen: Vadászd le a főnököd

Ezzel ki­ereszt­he­ti­tek a gőzt!

Egé­szen kü­lö­nös öt­vö­zete ez a paint­ball­nak és Az éhe­zők vi­a­da­lá­nak. Ezzel ki­ereszt­he­ti­tek a gőzt!

Kivirult, sportmelltartóban villantott Selena Gomez

Kivirult és szexi fehér sportmelltartóban villantott Selena Gomez

Az éne­kesnő újra remek for­má­ban van, pedig sok időt töl­tött kór­ház­ban.

Az éne­kesnő újra remek for­má­ban van, pedig ki­fe­je­zet­ten sok időt töl­tött kór­ház­ban. Úgy tűnik, hogy túl­ju­tott prob­lé­máin! A fris­sen köz­zé­tett, spor­to­san szexi fo­tó­so­ro­zata pedig ga­ran­tál­tan be­in­dítja a pasik fan­tá­zi­á­ját!

Komoly díjat nyert Budapesten a tökéletes testű magyar szőkeség

Komoly díjat nyert Budapesten a tökéletes testű magyar szőkeség

Hat­van sportág, két­ezer ver­seny­zője vett részt a két­na­pos ese­mé­nyen.

Hat­van sportág, két­ezer ver­seny­zője vett részt a két­na­pos ese­mé­nyen a ma­gyar fő­vá­ros­ban.

Meztelenül jógázott a szexi szépség! Azt hitte, senki sem látja

Meztelenül jógázott a szexi szépség! Azt hitte, senki sem látja

Ké­zen­ál­lás köz­ben ké­szült róla a fotó.

Pont ké­zen­ál­lás köz­ben ké­szült róla a fotó, amely re­me­kül meg­mu­tatja tö­ké­le­tes teste min­den iz­gal­mas rész­le­tét... Lé­leg­zet­el­ál­lító a lát­vány.

Zseniális ötlet: Így utaznak ingyen a moszkvai metrón

Zseniális ötlet: Így utaznak ingyen a moszkvai metrón

Ezt kell tenni egy je­gyért!

Fur­má­nyos mód­szer­rel ve­szik rá egy kis test­moz­gásra a moszk­vai metró uta­sait. Ezt kell tenni egy in­gyen­je­gyért!

Elképesztő: így változik meg a hasad 30 nap felüléstől - FOTÓK!

Elképesztő: így változik meg a hasad 30 nap felüléstől - FOTÓK!

Mind­össze 30 nap, mégis lát­vá­nyos vál­to­zást tudsz el­érni.

Mind­össze 30 nap, mégis lát­vá­nyos vál­to­zást tudsz el­érni napi né­hány perc alatt.

Magyar világsiker lett a balatoni beton pingpongasztalból

Magyar világsiker lett a balatoni beton pingpongasztalból

Ez köti össze Dzs­u­dzsá­kot és Ney­mart. Gyurta Dá­niel is a teq­ball vi­lág­csú­csot je­lentő elő­re­lé­pé­sét ün­ne­pelte Ja­kar­tá­ban.

Ez köti össze Dzs­u­dzsá­kot és Ney­mart. Gyurta Dá­niel is a teq­ball vi­lág­csú­csot je­lentő elő­re­lé­pé­sét ün­ne­pelte Ja­kar­tá­ban. Rá­adá­sul kezd kör­vo­na­la­zódni a kö­vet­kező mér­földkő, mely a sport leg­ma­ga­sabb szint­jét je­lenti. Hogy mi a siker titka? Máris mond­juk!

Besokallt Babos Tímea édesapja, keményen kiosztotta lánya zaklatóit

Besokallt Babos Tímea édesapja, keményen kiosztotta lánya zaklatóit

Babos Csa­bá­nak elege van a név­te­len gya­láz­ko­dá­sok­ból.

Babos Csa­bá­nak elege van a név­te­len gya­láz­ko­dá­sok­ból.

A hetedik Volkswagen-találkozó

A hetedik Volkswagen-találkozó legfontosabb részletei - 1. rész

Szep­tem­ber 22-én újra meg­nyitja ka­puit a hazai au­tó­sport fel­leg­vára

Szep­tem­ber 22-én újra meg­nyitja ka­puit a hazai au­tó­sport fel­leg­vára

Lefotózták, szinte ruha nélkül hajolt be Iszak Eszter

Lefotózták, szinte ruha nélkül hajolt be Iszak Eszter

Kro­ket­te­zés köz­ben kap­ták le.

Kro­ket­te­zés köz­ben kap­ták len­cse­végre a szexi mű­sor­ve­ze­tőt.

Felépült súlyos sérüléséből a magyar tévés

Felépült súlyos sérüléséből a magyar tévés

Már újra tud spor­tolni...

A mű­sor­ve­ze­tőn az utóbbi he­tek­ben jól lát­szott, hogy va­lami nincs rend­ben vele. Ám fris­sen posz­tolt fo­tója sze­rint már újra tud spor­tolni...

Nem hittünk a szemünknek: Mi történt Bódi Sylvi bőrével?

Nem hittünk a szemünknek: Mi történt Bódi Sylvi bőrével?

Bódi Sylvi szo­ká­sá­hoz hűen, idén nyá­ron is a ször­fö­zés­nek szen­teli az ide­jét.

Bódi Sylvi szo­ká­sá­hoz hűen, idén nyá­ron is a ször­fö­zés­nek szen­teli az ide­jét.

Durva, ami a narancsbőrről kiderült!

Durva, ami a narancsbőrről kiderült!

A na­rancs­bőr­rel szinte min­den nőnek meg­gyű­lik a baja élete során leg­alább egy­szer. De ahhoz, hogy fel­ve­hesd a har­cot el­lene, tud­nod kell róla mind­azt, amit a tu­do­mány az utóbbi idő­ben ki­de­rí­tett.

A na­rancs­bőr­rel szinte min­den nőnek meg­gyű­lik a baja élete során leg­alább egy­szer. De ahhoz, hogy fel­ve­hesd a har­cot el­lene, tud­nod kell róla mind­azt, amit a tu­do­mány az utóbbi idő­ben ki­de­rí­tett. Ha vi­szont meg­is­me­red ezt a szép­ség­hi­bát, a meg­fe­lelő fel­lé­pés­sel ha­té­ko­nyan tudod meg­szün­tetni is.

Napi 15 perc, és bombaalakod lesz a strandon! Íme a legjobb gyakorlatok otthonra

Napi 15 perc, és bombaalakod lesz a strandon! Íme a legjobb gyakorlatok otthonra

Káp­rá­za­tos vál­to­zá­so­kat ér­hetsz el.

Káp­rá­za­tos vál­to­zá­so­kat ér­hetsz el, ha be­ik­ta­tod nap­ja­idba ezt az edzést.

Viszlát integetőháj! Napi 10 perc, és csodás lesz az alakod!

Viszlát integetőháj! Napi 10 perc, és csodás lesz az alakod!

Egy­szerű és ott­hon vé­gez­hető fel­adat­sort mu­ta­tunk, mellyel lát­vá­nyos ered­ményt ér­hetsz el.

Megmutatta kigyúrt felsőtestét a TV2 sztárja

Megmutatta kigyúrt felsőtestét a TV2 sztárja

Till At­tila nem bízza a vé­let­lenre.

Till At­tila nem bízza a vé­let­lenre, sok időt tölt a kon­di­te­rem­ben, hogy fit­ten tartsa magát.

Ezzel a két eszközzel győzte le a magyar fiú a rákot

Ezzel a két eszközzel győzte le a magyar fiú a rákot

Tup­csia Dávid ti­zen­nyolc éve­sen lett rákos. De meg­fo­gadta: be­bi­zo­nyítja, hogy igazi férfi, fel­ve­szi a har­cot a gyil­kos kór­ral.

Tup­csia Dávid ti­zen­nyolc éve­sen lett rákos. De meg­fo­gadta: be­bi­zo­nyítja, hogy igazi férfi, fel­ve­szi a har­cot a gyil­kos kór­ral, ehhez pedig a spor­tot és a mű­vé­sze­tet hívta se­gít­sé­gül. Ma bol­dog nős ember, csa­lád­ala­pí­tásra ké­szül.

Gyönyörű nővé cseperedett Németh Lajos 17 éves unokája

Gyönyörű nővé cseperedett Németh Lajos 17 éves unokája

A me­te­o­ro­ló­gus meg­lá­to­gatta Finn­or­szág­ban élő ro­ko­nait.

A me­te­o­ro­ló­gus meg­lá­to­gatta Finn­or­szág­ban élő ro­ko­nait.

Viszlát úszógumi! - Napi 7 perc, és karcsúbb leszel, mint valaha

Viszlát úszógumi! - Napi 7 perc, és karcsúbb leszel, mint valaha

Egy­szerű, ha­tá­sos és ott­hon vé­gez­hető gya­kor­la­tok, me­lyek cso­dá­san for­mál­nak.

Gyurta elárulta, ennek is köszönheti az olimpiai aranyérmét

Gyurta elárulta, ennek is köszönheti az olimpiai aranyérmét

A NOB tagja 2016 óta.

A vissza­vo­nuló spor­toló sze­rint a ma­gyar sport fény­kora je­len­leg is tart.

Szomorú hír! Válik a magyar fitneszálompár!

Szomorú hír! Válik a magyar fitneszálompár!

Az egy­kori sze­rel­me­sek több mint tíz évig éltek bol­do­gan, de már nem bír­ták to­vább együtt!

Az egy­kori sze­rel­me­sek több mint tíz évig éltek bol­do­gan, de már nem bír­ták to­vább együtt! A ra­jon­gó­ik­kal a kö­zös­ségi ol­da­lu­kon osz­tot­ták meg a rossz hírt!

Meglepő videón a várandós Kulcsár Edina, aggódnak a rajongók

Meglepő videófelvételen szerepel a gyermeket váró Kulcsár Edina, aggódnak a rajongók

Sokan fél­tik az ál­la­po­tos mű­sor­ve­ze­tőt leg­újabb fel­vé­tele miatt.

Sokan fél­tik a csi­nos, szíve alatt mag­za­tot hordó te­le­ví­ziós mű­sor­ve­ze­tőt a kö­zös­ségi ol­da­lán meg­osz­tott friss vi­deo­fel­vé­tel miatt. Neked mi a vé­le­mé­nyed, egyet­ér­tesz az ag­gó­dók­kal?

Megtörte a csendet: Kitálalt a betegségéről Iszak Eszter!

Megtörte a csendet: Kitálalt a betegségéről Iszak Eszter!

Eszti spor­to­lási szo­ká­sa­i­ról me­sélt, köz­ben el­árulta: be­teg­sé­gei miatt vi­gyáz­nia kell, mi­lyen te­re­pen edz.

Eszti spor­to­lási szo­ká­sa­i­ról me­sélt, köz­ben el­árulta: be­teg­sé­gei miatt vi­gyáz­nia kell, mi­lyen te­re­pen edz.

7X2 perc naponta, és jön a bombaforma: A legszuperebb tavaszváró edzésterv

7X2 perc naponta, és jön a bombaforma: A legszuperebb tavaszváró edzésterv

Olyan edzés­ter­vet ál­lí­tot­tunk össze neked, mellyel egé­szen cso­dás ha­tást ér­hetsz el!

Olyan edzés­ter­vet ál­lí­tot­tunk össze neked, mellyel egé­szen cso­dás ha­tást ér­hetsz el! Nem könnyű gya­kor­la­tok, de meg­éri dol­gozni velük az irigy­lésre méltó ered­mé­nyért.

Megsérült Majka, a földön fekszik a fájdalomtól

Megsérült Majka, a földön fekszik a fájdalomtól

Se­bes­tyén Ba­lázs vi­de­óra vette.

A mű­sor­ve­zető mel­lett ott volt Se­bes­tyén Ba­lázs is, aki vi­de­óra vett min­dent!

Így hozhatod formába magad, ha szinte semmi időd nincs

Így hozhatod formába magad, ha szinte semmi időd nincs

Az idő­hi­ány többé nem ki­fo­gás, hi­szen ezzel a mód­szer­rel né­hány per­ces edzé­sek­kel is for­mába hoz­ha­tod magad...

Az idő­hi­ány többé nem ki­fo­gás, hi­szen ezzel a mód­szer­rel né­hány per­ces edzé­sek­kel is for­mába hoz­ha­tod magad...

Így néz ki sportolás közben a 72 éves Nagy Feró!

Így néz ki sportolás közben a 72 éves Nagy Feró!

Len­dü­let­tel rúgja a lab­dát...

A fi­a­ta­los kül­sőért és az el­ké­pesztő ener­gi­áért, amit a szín­pa­don nyújt, bi­zony ke­mé­nyen meg kell dol­goz­nia!

Fontos téli sportren- dezvény Budapesten - A műkorcsolyáé a főszerep!

Fontos téli sportrendezvény Budapesten - A műkorcsolyáé a főszerep!

Nem len­nénk meg­lepve, ha kor­cso­lya­spor­tok nép­sze­rű­sége lé­nye­ge­sen meg­ug­rana itt­hon.

Elárulta a titkát: Ezért nem öregszik Csisztu Zsuzsa

Elárulta a titkát: Ezért nem öregszik Csisztu Zsuzsa

Csisztu Zsu­zsa a na­pok­ban ün­ne­pelte negy­ven­he­te­dik szü­le­tés­nap­ját. A mű­sor­ve­zető ki­rob­banó for­má­ban van.

Csisztu Zsu­zsa a na­pok­ban ün­ne­pelte negy­ven­he­te­dik szü­le­tés­nap­ját. A mű­sor­ve­zető ki­rob­banó for­má­ban van.

Szeretsz futni? Akkor neked is tudnod kell, mi az a plogging

Szeretsz futni? Akkor neked is tudnod kell, mi az a plogging

Új fit­ne­sz­őrü­let hódít. Per­sze, hogy megint a své­dek kezd­ték! Lehet egy­szerre edzeni és vé­deni a kör­nye­ze­tet?

Lehet egy­szerre edzeni és vé­deni a kör­nye­ze­tet? Igen, lehet! Mu­tat­juk, ho­gyan.

Megszólalt Demcsák Zsuzsa, nagy változás történt az életében

Megszólalt Demcsák Zsuzsa, nagy változás történt az életében

Be­szá­molt a fej­le­mé­nyek­ről.

Az egy­kori mű­sor­ve­zető az Ins­tag­ram-ol­da­lán szá­molt be ra­jon­gó­i­nak a fej­le­mé­nyek­ről.

Hírességek kampányolnak a napi testmozgásért

Hírességek kampányolnak a napi testmozgásért

Feb­ruár el­se­jén hi­va­ta­lo­san is el­in­dul a "Ma­gya­rok a napi test­moz­gá­sért tár­sa­dalmi össze­fo­gás" kam­pá­nya.

A kez­de­mé­nye­zés mellé olyan pro­mi­nens sze­mé­lyek áll­tak mint pél­dául Ko­vács "Kokó" Ist­ván, Hrutka János, Föld­házi Zsófia, Cseh László, Szen­tesi Éva, Ver­rasztó Dávid.

Riadó, napokon belül kirobban a doppingbotrány Magyarországon

Riadó, napokon belül kirobban a doppingbotrány Magyarországon

Min­denki ta­lál­gatni fog, ki lehet az érin­tett.

Min­denki ta­lál­gatni fog, ki lehet az érin­tett. A spor­to­lót akár már hét­főn fel­füg­geszt­he­tik.

Megdöbbentő: ilyen változást okoz a testeden a futás! - FOTÓK

Megdöbbentő: ilyen változást okoz a testeden a futás! - FOTÓK

Va­lódi em­be­rek va­lódi fo­tóin ve­he­ted szem­ügyre, mi­lyen vál­to­zást okoz tes­te­den a futás.

Gigantikusat pucsított meztelenül a gyönyörű légtornász

Gigantikusat pucsított meztelenül a gyönyörű légtornász

A fotó is jól si­ke­rült.

Na­gyon ext­rém póz­ban fo­tóz­ták a te­to­vált spor­to­ló­nőt, aki sze­ren­csére a ra­jon­gók­kal is meg­osz­totta a fény­ké­pet...

Itt az új, 30 napos kihívás - feszes és lapos has napi 15 perc alatt!

Itt az új, 30 napos kihívás - feszes és lapos has napi 15 perc alatt!

Rövid idő alatt lát­vá­nyos ered­ményt ér­hetsz el, ha ve­lünk tar­tasz!

Rövid idő alatt lát­vá­nyos ered­ményt ér­hetsz el, ha ve­lünk tar­tasz!

Kéjesen mutogatja meztelen testét a dögös jógalány

Kéjesen mutogatja meztelen testét a dögös jógalány

Csak a mel­leit ta­karta el va­la­mennyire Je­ka­tye­rina Zu­jeva, aki büsz­kén szokta mu­to­gatni a tes­tét.

Csak a mel­leit ta­karta el va­la­mennyire Je­ka­tye­rina Zu­jeva, aki büsz­kén szokta mu­to­gatni a tes­tét.

Napi cukiság, úszni tanítja kisbabáját Horváth Éva

Napi cukiság, úszni tanítja kisbabáját Horváth Éva

A spor­to­lást soha nem korai el­kez­deni és ezt Hor­váth Éva is így gon­dolja, ezért me­den­cébe ug­rott.

A spor­to­lást soha nem korai el­kez­deni és ezt Hor­váth Éva is így gon­dolja, ezért me­den­cébe ug­rott.

Zsírgyilkos kihívás az újévre: 30 nap alatt lerobban rólad a fölösleg

Zsírgyilkos kihívás az újévre: 30 nap alatt lerobban rólad a fölösleg

Kezdd az évet ener­gi­ku­san! For­máld magad fe­szes és for­más bom­bá­zóvá.

Kezdd az évet ener­gi­ku­san! For­máld magad fe­szes és for­más bom­bá­zóvá.

2018-ban legyél bombanő: ezek voltak 2017 leghatékonyabb edzései!

2018-ban legyél bombanő: ezek voltak 2017 leghatékonyabb edzései!

Nyerd el iga­zán dögös for­má­dat, nézz elé­ge­det­ten a tü­körbe! Mu­tat­juk, mik vol­tak az év slá­ger­tipp­jei.

Majka keményen elverte Sebestyén Balázst

Majka keményen elverte Sebestyén Balázst

Egy­más­nak fe­szült a két mű­sor­ve­zető.

Egy­más­nak fe­szült a két mű­sor­ve­zető, de csak az egyi­kük ke­rült ki győz­te­sen.

Új őrülettel támad Brüsszel: jön az EU-válogatott

Új őrülettel támad Brüsszel: jön az EU-válogatott

Ha­tal­mas fel­há­bo­ro­dást vál­tott ki a leg­újabb ötlet, amely a sport­ver­se­nyek meg­szo­kott rend­jét írná felül.

Ha­tal­mas fel­há­bo­ro­dást vál­tott ki a leg­újabb ötlet, amely a sport­ver­se­nyek meg­szo­kott rend­jét írná felül.

Végre kiderült az igazság, ebben a műfajban sokkal jobbak a nők a férfiaknál

Végre kiderült az igazság, ebben a műfajban sokkal jobbak a nők a férfiaknál

Ko­ráb­ban a nők au­to­ma­ti­ku­san át­en­ged­ték az első he­lyet a férfi­ak­nak.

Ko­ráb­ban a nők au­to­ma­ti­ku­san át­en­ged­ték az első he­lyet a férfi­ak­nak. És most ki­de­rült, hogy az el­ső­ség őket il­leti. De vajon miről van szó? Miben job­bak, a nők, mint a férfiak?

Szülinapot ünnepelt a világbajnok magyar csapat

Szülinapot ünnepelt a világbajnok magyar csapat

Tíz éve a ka­mi­on­sport él­vo­na­lá­ban. Az OXXO Ra­cing Team 2018-ban ismét ver­senybe száll az Eb-do­bo­góért.

Tíz éve a ka­mi­on­sport él­vo­na­lá­ban. Az OXXO Ra­cing Team 2018-ban ismét ver­senybe száll az Eb-do­bo­góért.

15 perc naponta, és hasad feszesebb, formásabb, szebb lesz, mint valaha!

15 perc naponta, és hasad feszesebb, formásabb, szebb lesz, mint valaha!

A leg­jobb gya­kor­la­to­kat mu­tat­juk, me­lyek se­gí­te­nek el­érni bom­ba­for­má­dat.

A leg­jobb gya­kor­la­to­kat mu­tat­juk, me­lyek se­gí­te­nek el­érni bom­ba­for­má­dat.

Egyszerűen brutális, amit Rubint Réka művel!

Egyszerűen brutális, amit Rubint Réka művel!

So­ka­dik éve nem akad le­győ­zője!

Senki nem érhet a ma­gyar fit­nesz­ki­rálynő nyom­do­ka­iba. Hazai pá­lyán so­ka­dik éve nem akad le­győ­zője!

3 zsírgyilkos gyakorlat: Szuper kerek lesz a popsid

3 zsírgyilkos gyakorlat: Szuper kerek lesz a popsid

Nincs időd el­menni edzeni?

Nincs időd el­menni edzeni? Ne ke­ress ki­fo­gást, vé­gezd el ott­hon ezt a 3 gya­kor­la­tot! Napi 20 perc, és ga­ran­tál­tan kerek lesz a pop­sid!

Most minden nő szíve elolvad: Justin Timberlake ezt műveli a kisfiával

Most minden nő szíve elolvad: Justin Timberlake ezt műveli a kisfiával

Az apa-fiú kap­cso­lat na­gyon ér­té­kes dolog.

Az apa-fiú kap­cso­lat na­gyon ér­té­kes dolog. Úgy tűnik, Jus­tin Tim­ber­lake hi­he­tet­len sokat meg­tesz érte. A szu­per-apuka nem­csak a kö­te­lé­ket erő­síti maguk kö­zött, de még pél­dát is mutat!

Feszes és gömbölyű popsi: íme az új, 30 napos kitörés-kihívás! Tarts velünk az álomtestért!

Feszes és gömbölyű popsi: íme az új, 30 napos kitörés-kihívás! Tarts velünk az álomtestért!

Egyet­len hónap, de ha­tal­mas vál­to­zás. Mind­össze napi 10 per­cedbe kerül.

Egyet­len hónap, ugyan­ak­kor ha­tal­mas vál­to­zás. Mind­össze napi 10 per­ced kell ál­doz­nod az időd­ből azért, hogy elérd ál­maid pop­si­ját. Mu­tat­juk a gya­kor­la­to­kat!

Kire legyünk irigyek: Ez a bombázó izzasztja meg Árpa Attilát

Kire legyünk irigyek: Ez a bombázó izzasztja meg Árpa Attilát

Árpa At­tila ki­tűzte a célt és el­érte, de nem akár­ki­nek kö­szön­heti a vég­ered­ményt.

Árpa At­tila ki­tűzte a célt és el­érte, de nem akár­ki­nek kö­szön­heti a vég­ered­ményt.

Elképesztő, mire képes 101 évesen ez a nő

Elképesztő, mire képes 101 évesen ez a nő

Az biz­tos, hogy ez a kissé koros, ámde na­gyon is fi­a­ta­los hoz­záál­lású hölgy téged is mo­ti­válni fog. El­ké­pesztő sztori!

Az biz­tos, hogy ez a kissé koros, ámde na­gyon is fi­a­ta­los hoz­záál­lású hölgy téged is mo­ti­válni fog. Ha ő képes ön­ma­gát le­győzve futni és spor­tolni, akkor azt te miért ne te­het­néd meg? El­ké­pesztő sztori!