CÍMKE: 'spórolás'

Feleannyiért lehet repülni Bécsből, mint Budapestről

Feleannyiért lehet repülni Bécsből, mint Budapestről

Meg­döb­bentő kü­lönb­sé­ge­ket ta­lál­tunk a Wizz Air jegy­árai kö­zött...

Rengeteget spórolhatsz a vízszámlán ezzel a nagyszerű eszközzel!

Rengeteget spórolhatsz a vízszámlán ezzel a nagyszerű eszközzel!

Több tíz­ezer liter víz­zel is ke­ve­seb­bet fo­gyaszt­hat egy át­la­gos csa­lád évente ezzel.

FRISS HÍREK

Megdöbbentő bejelentés, ezt biztosan nem sejtetted a műsorvezetőről

Megdöbbentő bejelentés, ezt biztosan nem sejtetted a műsorvezetőről

Csilla meg­fo­gadta, hogy ezen vál­toz­tat az új évben.

Csilla meg­fo­gadta, hogy ezen vál­toz­tat az új évben.

Így spórolhatsz súlyos ezreket a bevásárláson

Így spórolhatsz súlyos ezreket a bevásárláson

Pró­bálsz olyan ta­ka­ré­ko­san vá­sá­rolni, aho­gyan csak lehet, még­sem lát­szik az ered­mé­nye a pénz­tár­cád­ban? Mu­ta­tunk né­hány mód­szert, ami a hasz­nodra lehet.

Pró­bálsz olyan ta­ka­ré­ko­san vá­sá­rolni, aho­gyan csak lehet, még­sem lát­szik az ered­mé­nye a pénz­tár­cád­ban?

Soha ne dobd ki a használt teafiltert! Elképesztő, mire jó!

Soha ne dobd ki a használt teafiltert! Elképesztő, mire jó!

Vajon mit csi­nál­hatsz vele?

A spó­ro­lós anyu­kák trükk­jei el­árasz­tot­ták az in­ter­ne­tet. Ezek­kel az ap­ró­ság­nak tűnő for­té­lyok­kal évente sok ezer fo­rin­tot ta­ka­rít­hatsz meg.

Bevallotta Hódi Pamela, miből él: ezt nem gondoltad volna róla

Bevallotta Hódi Pamela, miből él: ezt nem gondoltad volna róla

Berki Krisz­tián gyer­me­ké­nek édes­anyja el­árulta, miből fi­zeti a ki­adá­sait.

Durva átverés
a karácsonyi csomagokkal!

Durva átverés
a karácsonyi csomagokkal!

Sokan hi­szik: cso­mag­ban ol­csóbb...

El­lep­ték az üz­le­te­ket a ka­rá­cso­nyi koz­me­ti­kai cso­ma­gok, ami­ket sokan au­to­ma­ti­ku­san meg­vesz­nek, mert azt gon­dol­ják: cso­mag­ban ol­csóbb, mint külön.

Így lehet nagyon kevés a panelben a rezsi

Így lehet nagyon kevés a panelben a rezsi

Egy hét­gyer­me­kes ma­gyar édes­anya és Nobel-díjas klí­ma­ku­tató, dr. Ürge-Vor­satz Diána is elő­adást tart ked­den Bécs­ben. A tudós el­uta­zása előtt in­ter­jút adott a Ri­post-nak.

Egy hét­gyer­me­kes ma­gyar édes­anya és Nobel-díjas klí­ma­ku­tató, dr. Ürge-Vor­satz Diána is elő­adást tart ked­den Bécs­ben. A tudós el­uta­zása előtt in­ter­jút adott a Ri­post-nak. Meg­lepő dol­gokra hívja fel a fi­gyel­met, s nagy­szerű ta­ná­cso­kat is ad, ame­lye­ket ér­de­mes meg­fon­tolni.

Ezek a spórolás varázsszavai

Ezek a spórolás varázsszavai

Nem csak a le­ér­té­kelt és az ak­ciós szó­val el­lá­tott ter­mé­ke­ket ér­de­mes ke­res­nie annak, aki ol­csób­ban sze­retne meg­venni va­la­mit. Mu­ta­tunk másik 8 ki­fe­je­zést!

Nem csak a le­ér­té­kelt és az ak­ciós szó­val el­lá­tott ter­mé­ke­ket ér­de­mes ke­res­nie annak, aki ol­csób­ban sze­retne meg­venni va­la­mit.

11 Chrome-trükk, amitől könnyebb lesz!

11 Chrome-trükk, amitől könnyebb lesz az életed

Ezek azok a bő­vít­mé­nyek, ami­ket min­den­képp tölts le!

A világ leg­nép­sze­rűbb bön­gé­sző­jé­hez 2008-as de­bü­tá­lása óta ren­ge­teg újí­tás ké­szült! Ezek azok a bő­vít­mé­nyek, ami­ket min­den­képp tölts le!

Méregdrága lomtalanítás: Kidobta spórolt pénzét Medveczky Ilona!

Méregdrága lomtalanítás: Kidobta spórolt pénzét Medveczky Ilona!

Tör­tént egy kis bal­eset! Több száz­ezer fo­rin­tot si­ke­rült "el­aján­dé­koz­nia"!

Elárulták a tanárok, hogy lehet spórolni az iskolakezdésen

Elárulták a tanárok, hogy lehet spórolni az iskolakezdésen

Ta­ná­rok me­sél­tek arról, ho­gyan is lehet ol­csób­ban ki­jönni az au­gusz­tusi be­szer­zé­sek­nél. El­árul­juk a tipp­je­i­ket.

Ki le­hetne az is­ko­lai fel­sze­re­lé­sek be­szer­zé­sé­nek na­gyobb szak­ér­tője, mint az, aki év végén össze­ál­lítja a kö­vet­kező évre szük­sé­ges fel­sze­re­lé­sek lis­tá­ját? Ta­ná­rok me­sél­tek arról, ho­gyan is lehet ol­csób­ban ki­jönni az au­gusz­tusi be­szer­zé­sek­nél. El­árul­juk a tipp­je­i­ket.

Hogyan főzzünk energiatakarékosan?

Hogyan főzzünk energiatakarékosan?

Volt egy régi rek­lám, mely­ben azt har­sog­ták, hogy "Szö­kik a gáz!". Saj­nos azon­ban ez egy valós je­len­ség. Ha fi­gyel­met­le­nül és ener­gia­ta­ka­ré­kos­ság nél­kül fő­zünk, ren­ge­te­get pa­zar­lunk.

Volt egy régi rek­lám, mely­ben azt har­sog­ták, hogy "Szö­kik a gáz!". Saj­nos azon­ban ez egy valós je­len­ség. Ha fi­gyel­met­le­nül és ener­gia­ta­ka­ré­kos­ság nél­kül fő­zünk, ren­ge­te­get pa­zar­lunk.

Ausztrália napi 6100 Ft-ból? Nem lehetetlen

Ausztrália napi 6100 Ft-ból? Nem lehetetlen

Az alábbi cikk­ben meg­mu­tat­juk, ho­gyan lehet spó­rolni a világ egyik leg­drá­gább or­szá­gá­ban való uta­zás alatt.

Az alábbi cikk­ben meg­mu­tat­juk, ho­gyan lehet spó­rolni a világ egyik leg­drá­gább or­szá­gá­ban való uta­zás alatt.

Ezzel az apró trükkel több liter benzint lehet megspórolni

Ezzel az apró trükkel több liter benzint lehet megspórolni

Évi 10 mil­lió gal­lon, vagyis több mint 40 mil­lió liter üzem­anya­got spó­rol a UPS cso­mag­szál­lító cég egy nem min­den­napi mód­szer­rel.

A 8 legrosszabb rejtekhely a spórolt pénzednek

A 8 legrosszabb rejtekhely a spórolt pénzednek

Már ha van mit rej­te­getni.

A ban­kok iránti egyre nö­vekvő el­len­szenv, a bró­ker­bot­rá­nyok, és a nyom­ta­la­nul el­tűnő meg­ta­ka­rí­tá­sok miatt egyre töb­ben tart­ják ott­hon a pén­zü­ket. Már, aki­nek van mit ott­hon tar­tani.

Hihetetlen, mennyit spórolhatsz, ha rendet teszel a lakásban

Ezért tarts rendet a lakásodban!

Ezért kell ren­det rakni.

Rend a lelke min­den­nek - de sok­szor eszünkbe se jut, mi­lyen haszna van annak, ha a cuc­ca­ink nem he­ver­nek sza­na­széj­jel a szo­bá­ink­ban!

Szikkadt a kenyered? Ki ne dobd! Megmutatjuk, mire jó

Szikkadt a kenyered? Ki ne dobd! Megmutatjuk, mire jó

Pél­dául, ké­szíts be­lőle piz­zát!

Po­ko­lian bosszantó, ha nem fogy el fris­sen a ke­nyér, pláne ha a szik­kad­tat már senki nem eszi meg. Ne bosszan­kodj a ma­ra­dék miatt, ké­szíts be­lőle piz­zát!

Pofonegyszerű trükk, hogy csökkentsd a kiadásaid

Pofonegyszerű trükk, hogy csökkentsd a kiadásaid

Van egy iga­zán egy­szerű mód­szer arra, hogy ez­re­se­ket tud­junk meg­ta­ka­rí­tani. Mégis ke­ve­sen hasz­nál­ják.

Van egy iga­zán egy­szerű mód­szer arra, hogy ez­re­se­ket tud­junk meg­ta­ka­rí­tani. Mégis ke­ve­sen hasz­nál­ják.

Pajzánkodva spórolnak a tus alatt a magyarok!

Pajzánkodva spórolnak a tus alatt a magyarok!

És ren­ge­te­gen ejtik a wc-be a te­le­font.

Tíz­ből négy ma­gyar szí­ve­sen für­dik vagy tusol együtt a sze­rel­mé­vel. És, ha már ott van­nak, nem csak egy­más hátát szap­pa­noz­zák be.

Most utazz a Balatonra, sokat spórolhatsz!

Most utazz a Balatonra, sokat spórolhatsz!

Óri­ási ked­vez­mé­nye­ket lehet ki­fogni!

A nyár utolsó hó­napja van, ez már az utó­sze­zon.. Óri­ási ked­vez­mé­nye­ket lehet ki­fogni! Ha iga­zán pénz­tár­ca­ba­rát nya­ra­lásra vágysz, most szer­vezd!

Kiderült, ezeket a sminkcuccokat felesleges megvenni

Kiderült, ezeket a sminkcuccokat felesleges megvenni

Akad­nak olyan szé­pí­tő­sze­rek, ame­lye­ket nyu­god­tan a pol­con hagy­hatsz. Lás­suk, mi az, amin spó­rol­hatsz.

Akad­nak olyan szé­pí­tő­sze­rek, ame­lye­ket nyu­god­tan a pol­con hagy­hatsz. Lás­suk, mi az, amin spó­rol­hatsz.

Éljen az energiatudatosság! Legyél kevesebb pénzből hatékonyabb!

Éljen az energiatudatosság! Legyél kevesebb pénzből hatékonyabb!

Meg­mu­tat­juk, ho­gyan spó­rol­hatsz pénzt a céged ener­gia­ügyein.

Meg­mu­tat­juk, ho­gyan spó­rol­hatsz pénzt a céged ener­gia­ügyein.

Te döntsd el, hogy mennyit fizetsz az áramért!

Te döntsd el, hogy mennyit fizetsz az áramért!

Te döntsd el, hogy mennyit fizetsz az áramért!

Meg­mu­tat­juk, hogy mit kell ten­ned.

Miért for­dí­ta­nád áram­költ­sé­gekre a pén­zed, ami­kor az me­hetne jobb helyre is a vál­lal­ko­zá­sod­ban?

Fizess kevesebbet az áramért!

Fizess kevesebbet az áramért!

Egy egy­szerű lé­pés­sel ütő­ké­pe­sebbé te­he­ted a vál­lal­ko­zá­sod. Vedd ke­zedbe a céged ener­gia­ügyeit, dönts te arról, hogy mennyit akarsz áramra köl­teni. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan csi­náld!

Egy egy­szerű lé­pés­sel ütő­ké­pe­sebbé te­he­ted a vál­lal­ko­zá­sod. Vedd ke­zedbe a céged ener­gia­ügyeit, dönts te arról, hogy mennyit akarsz áramra köl­teni. Meg­mu­tat­juk, ho­gyan csi­náld!

Ezekkel a cipőtrükkökkel sokat spórolhatsz!

Ezekkel a cipőtrükkökkel sokat spórolhatsz!

Ezekkel a cipőtrükkökkel sokat spórolhatsz!

Ki ne dobd a kissé vi­se­le­tes, meg­unt, vagy ké­nyel­met­len láb­be­li­ket! Mu­tat­juk a leg­jobb öt­le­te­ket, hogy ci­pőid újra szé­pek és ké­nyel­me­sek le­gye­nek!

Őrület! Nézd, mit csinál! Ültess te is paradicsomot az új módszerrel!

Őrület! Nézd, mit csinál! Ültess te is paradicsomot az új módszerrel!

For­ra­dalmi és po­fon­egy­szerű. Nem fogsz hinni a sze­med­nek, és jó­for­mán még a kezed sem lesz ko­szos.

Miért az áramra pazarolnád a pénzed?

Miért az áramra pazarolnád a pénzed?

Hogy miről van szó? Arról, hogy te magad dönt­hesd el, kitől kapod az ára­mot! Ver­seny­ké­pessé tesszük vál­lal­ko­zá­sod!

Hogy miről van szó? Arról, hogy te magad dönt­hesd el, kitől kapod az ára­mot! Ver­seny­ké­pessé tesszük vál­lal­ko­zá­sod!

Ezek a legmérgezőbb termékek a százforintos boltokban

Ezek a legmérgezőbb termékek a százforintos boltokban

A spó­ro­lás hasz­nos, és néha szük­ség­szerű. De vi­gyázz, mit ve­szel

A spó­ro­lás hasz­nos, és néha szük­ség­szerű. De vi­gyázz, mit ve­szel, mert könnyen rá­fáz­hatsz...

Így biztos, hogy nem fogsz fázni! Íme, a legjobb tippek hideg ellen!

Így biztos, hogy nem fogsz fázni! Íme, a legjobb tippek hideg ellen!

Nem kell fáz­nod, di­de­reg­ned, él­vezd a tél örö­meit, bár­mennyire is hideg van.

Nem kell fáz­nod, di­de­reg­ned, él­vezd a tél örö­meit, bár­mennyire is ijesztő az idő­já­rás!

Turbózd fel a radiátorod működését ingyen!

Turbózd fel a radiátorod működését ingyen!

Most jött csak meg a ke­gyet­len hideg.

Most ér­ke­zett csak el a ke­gyet­len hideg, így még min­dig nem késő meg­tenni eze­ket a pénz­tár­ca­kí­mélő prak­ti­ká­kat a lakás me­le­gen tar­tá­sá­hoz.

Spórolj időt! Íme a trükk, amivel megúszhatod a vasalást!

Most időt kell spórolnod! Íme a trükk, amivel megúszhatod a vasalást!

Hi­he­tet­len, de ezzel a ke­ve­rék­kel órá­kat spó­rol­hatsz meg ma­gad­nak az ün­nepi haj­rá­ban.

8 trükk, hogyan spórolj a karácsonyon!

8 trükk, hogyan spórolj a karácsonyon!

Biz­tos veled is elő­for­dult már, hogy ka­rá­csony­kor túl­köl­te­kez­tél!

Biz­tos veled is elő­for­dult már, hogy ka­rá­csony­kor túl­köl­te­kez­tél! Mu­ta­tunk pár trük­köt, ami­vel spó­rol­hatsz, és még az ün­ne­ped is szebb lesz!

Felejtsd el a kalapácsot! Így törd a diót profi módon!

Felejtsd el a kalapácsot! Így törd a diót profi módon!

Sza­na­szét re­ped­ked­nek a dió­héj da­rab­kák? Szét­pasz­í­ro­zod a dió­be­let a ka­la­páccsal? Már be­da­gad­tak az uj­jaid? Akkor a kö­vet­kező kü­tyü­ket neked ta­lál­ták ki!

Pénteken akár 70%-ot spórolhatsz! Ezekbe az üzletekbe menj, hogy jól járj

Pénteken akár 70%-ot spórolhatsz! Ezekbe az üzletekbe menj, hogy jól járj

No­vem­ber 27-én több üzlet is gi­gan­ti­kus le­ára­zá­so­kat tart.

No­vem­ber 27-én több üzlet is gi­gan­ti­kus le­ára­zá­so­kat tart. Össze­gyűj­töt­tük, hol ér­de­mes vá­sá­rol­nod, így akár tíz­ez­re­ket is meg­ta­ka­rít­hatsz.

Leesik az állad: így spórolhatsz ezreket a sminkeden!

Leesik az állad: így spórolhatsz ezreket a sminkeden!

El­ké­pesz­tően egy­szerű trük­kök.

Vízbe áz­ta­tott szem­pil­la­spi­rál, ön­gyúj­tó­val me­le­gí­tett rúzs: ilyen el­ké­pesz­tően egy­szerű trük­kök­kel meg­ment­he­ted a már tönk­re­ment smink­cuc­co­kat.

8 aranyszabály a bevásárláshoz! Így spórolj ezreket!

8 aranyszabály a bevásárláshoz! Így spórolj ezreket!

Vol­tál már úgy vele, hogy egy-egy be­vá­sár­lás akal­má­val azt érez­ted, hogy alig vet­tél va­la­mit és szinte semmi sem ma­radt a pénz­tár­cád­ban? Se­gí­tünk!

Spórolj az olajjal! Egészséges omlett, olaj és sütés nélkül! - videó

Spórolj az olajjal! Egészséges omlett, olaj és sütés nélkül! - videó

Hi­he­tet­len új trükk kez­dett ter­jedni az om­lett ké­szí­té­sére, olaj és sütés nél­kül! Mu­tat­juk!

Hi­he­tet­len új trükk kez­dett ter­jedni az om­lett ké­szí­té­sére, olaj és sütés nél­kül! Mu­tat­juk!

Így spórolj a sárga csekken!

Így spórolj a sárga csekken!

Ke­rüld a sor­ban ál­lást, a rej­tett költ­sé­ge­ket, és az idő­vesz­te­sé­get! Tud­tad pél­dául, hogy a sárga csek­kes befi­ze­tés nincs in­gyen?

Ke­rüld a sor­ban ál­lást, a rej­tett költ­sé­ge­ket, és az idő­vesz­te­sé­get! Tud­tad pél­dául, hogy a sárga csek­kes befi­ze­tés nincs in­gyen?

Házi rezsicsökkentés: Így spórolhatsz a vízzel!

Házi rezsicsökkentés: Így spórolhatsz a vízzel!

Né­hány ügyes trük­kel spó­rol­hatsz!

A fel­hasz­nált víz 60 szá­za­léka a für­dő­szo­bá­ban és a vé­cé­ben fo­lyik el, ezért itt lehet meg­fogni a pénzt! Né­hány ügyes trük­kel sokat spó­rol­ha­tunk.

Spórolj benzint egy pofonegyszerű trükkel!

Spórolj benzint egy pofonegyszerű trükkel!

Egyet­len do­logra kell csak fi­gyel­ned!

Eszi a ben­zint az autód? Spó­rolni akarsz? Csu­pán egyet­len do­logra kell fi­gyel­ned, és akár 5-10%-kal ke­ve­seb­bet fog fo­gyasz­tani!

Így spórolj okosan a húson!

Így spórolj okosan a húson!

A hús az egyik leg­ko­mo­lyabb tétel a kony­ha­pénz­ben. Ám ha spó­rolni akarsz vele, nem kell fel­tét­le­nül le­szok­nod róla!

A hús az egyik leg­ko­mo­lyabb tétel a kony­ha­pénz­ben. Ám ha spó­rolni akarsz vele, nem kell fel­tét­le­nül le­szok­nod róla!

Miért kell langyos tej a kávézaccba?

Miért kell langyos tej a kávézaccba?

Meg fogsz döb­benni, mennyi min­denre jó ká­vé­zacc. Va­ló­sá­gos cso­da­szer a ház­tar­tás­ban! Min­den­nap kéz­nél van, még­hozzá in­gyen! Ne dobd ki, mu­tat­juk,mihez kezdj vele!

Meg fogsz döb­benni, mennyi min­denre jó ká­vé­zacc. Va­ló­sá­gos cso­da­szer a ház­tar­tás­ban! Min­den­nap kéz­nél van, még­hozzá in­gyen! Ne dobd ki, mu­tat­juk, mihez kezdj vele!

Varázsold újra cipődet egy félbevágott krumplival

Varázsold újra cipődet egy félbevágott krumplival

Egy­szerű és olcsó trükk.

Egy egé­szen el­ké­pesztő és olcsó mód­szer­rel meg­tart­ha­tod cipőd jó ál­la­po­tát, vagy új­já­va­rá­zsol­hatsz egy el­nyűtt da­ra­bot.

Spórolási tippek egyetemistáknak

A legjobb spórolási tippek egyetemistáknak

Nya­kadba sza­kadt az új élet? Se­gí­tünk, hogy ki­jöjj a di­ák­hi­tel­ből!

Nya­kadba sza­kadt az új élet? Se­gí­tünk, hogy ki­jöjj a di­ák­hi­tel­ből!

Így spórolhatsz 30%-ot az élelmiszereken!

Így spórolhatsz 30%-ot az élelmiszereken!

Spó­rolni a leg­ne­he­zebb, főleg az élel­mi­sze­re­ken. De ha­ma­ro­san ezt is meg­te­het­jük. Olyan ter­mé­ke­ket ve­he­tünk ol­csób­ban, ame­lyek mégis jó mi­nő­sé­gűek.

Spó­rolni a leg­ne­he­zebb, főleg az élel­mi­sze­re­ken. De ha­ma­ro­san ezt is meg­te­het­jük. Olyan ter­mé­ke­ket ve­he­tünk ol­csób­ban, ame­lyek mégis jó mi­nő­sé­gűek. De a lé­nyeg, hogy akár 30-40 szá­za­lék­kal több pénz marad a tár­cánk­ban a be­vá­sár­lás után. Mu­tat­juk!

Néhány praktikával tovább csökkenhet a havi kiadásod

Néhány okos praktikával tovább csökkenhet a havi kiadásod

Össze­gyűj­töt­tünk né­hány egy­szerű öt­le­tet, ami­vel szép össze­get spó­rol­hatsz meg.

Sze­ret­nél csök­ken­teni ki­adá­sa­i­don, jól jönne egy kis plusz pénz a hó végén? Össze­gyűj­töt­tünk né­hány egy­szerű és hasz­nos öt­le­tet, ami­vel egész szép kis össze­get spó­rol­hatsz meg, csak egy kis egy kis oda­fi­gye­lés szük­sé­ges.

Te milyen ember vagy, ha pénzről van szó?

Te milyen ember vagy, ha pénzről van szó?

A pénz szó hal­la­tán min­denki más­hogy re­a­gál. Akad, aki bát­ran el­árulja mennyit keres, sokan vi­szont po­fát­lan­ság­nak tart­ják még a kér­dést is.

Akad, aki bát­ran el­árulja mennyit keres, sokan vi­szont po­fát­lan­ság­nak tart­ják még a kér­dést is.

Az iskolai büfékben is becsengetnek: így tud spórolni a gyerek!

Az iskolai büfékben is becsengetnek: így tud spórolni a gyerek!

A bü­fék­ben a világ összes zseb­pén­zét el lehet szórni, rá­adá­sul egész­ség­te­len dol­gokra. Mu­ta­tunk né­hány tip­pet, ami­vel rá­ve­he­ted a spó­ro­lásra!

Így úszhatod meg olcsóbban az iskolakezdést

Így úszhatod meg olcsóbban az iskolakezdést

Fa­ragd le a költ­sé­ge­ket! Se­gí­tünk!

Né­hány okos trük­kel sok­kal könnyebbé te­he­ted a költ­sé­ges su­li­kez­dést. Se­gí­tünk benne!

Miért ne dobd ki a használt CD-t

Bomba ötletek! Miért ne dobd ki a használt CD-t

Lom­ta­la­ní­tasz ott­hon és he­gyek­ben áll az el­hasz­nált CD és DVD lemez?

Lom­ta­la­ní­tasz ott­hon és he­gyek­ben áll az el­hasz­nált CD és DVD lemez? Ne­hogy ki­dobd őket, akár ruhát is ké­szít­hetsz be­lő­lük.

Tudatos vásárlással spórolhatsz

Ezreket spórolhatsz meg, ha tudatosan vásárolsz

Ha be­tar­tasz né­hány sza­bályt, akkor több ezer fo­rint is üt­heti a mar­kod.

Spó­rolni na­gyon nehéz, főleg, ha a vá­sár­lás­ról van szó. Ha azon­ban be­tar­tasz né­hány sza­bályt, akkor több ezer fo­rint is üt­heti a mar­kod.

Így tüntesd el a penészt fillérekből

Így tüntesd el a penészt fillérekből

A pe­nész nem csak csú­nya lát­vány a la­kás­ban, de ko­moly egész­ség­ügyi gon­do­kat is okoz­hat, ha nem ke­ze­led. Mos­tan­tól nem kell drága vegy­sze­rekre köl­te­ned, csak nézz körül ott­hon.

A pe­nész nem csak csú­nya a la­kás­ban, de ko­moly egész­ség­ügyi gon­do­kat is okoz­hat, ha nem ke­ze­led. Mos­tan­tól nem kell drága vegy­sze­rekre köl­te­ned, csak nézz körül ott­hon.

Így lesz a kis konyhából, kevés pénzzel menő hely!

Így lesz a kis konyhából, kevés pénzzel menő hely!

Túl pici a kony­hád? Semmi baj!

Túl pici a kony­hád? Sebaj, attól még lehet stí­lu­sos! Meg­mu­tat­juk, hogy vál­toz­tasd me­nővé! Ne ag­gódj, nem kell va­gyo­no­kat köl­te­ned rá!

Rengeteget spórolhatsz a vízszámlán ezzel az őrült módszerrel

Rengeteget spórolhatsz a vízszámlán ezzel az őrült módszerrel

Egy át­lag­em­ber 8 per­cet tölt a zu­hany alatt. Ezzel az új ta­lál­mánnyal fe­lére csök­kent­het­jük a zu­hany­zás­kor el­hasz­nált vizet.

Hogyan kerüld el a magas telefonszámlát külföldi nyaralásod során

Hogyan kerüld el a magas telefonszámlát külföldi nyaralásod során

Ha így hasz­ná­lod a mo­bi­lod kül­föl­dön, nem lesz magas a te­le­fon­szám­lád.

Ha így hasz­ná­lod a mo­bi­lod kül­föl­dön, nem lesz magas a te­le­fon­szám­lád.

Így spórolj ezreket vásárlás közben

Így spórolj ezreket vásárlás közben

Né­hány okos trük­kel meg­le­pően sokat ta­ka­rít­hatsz meg. El­árul­juk, ho­gyan vé­szeld át könnyeb­ben a hónap végét. Hidd el, nem is lesz nehéz!

Né­hány okos trük­kel meg­le­pően sokat ta­ka­rít­hatsz meg. El­árul­juk, ho­gyan.

Nyáron többet fogyaszt a hűtőd

Szökik a pénzed, nyáron többet fogyaszt a hűtőd

Meg­lá­tod a szám­lát sok­kot kapsz, mert nyá­ron a hűtő töb­bet fo­gyaszt.

Azt hit­ted nyá­ron ala­cso­nyabb lesz a re­zsi­költ­sé­ged. Ami­kor azon­ban meg­lá­tod a szám­lát sok­kot kapsz, mert sok­szor több, mint a télen.

Na, most figyelj! Ki ne dobd a dinnyehéjat!

Na, most figyelj! Ki ne dobd a dinnyehéjat!

Utána szá­mol­tál már, mennyit fi­zetsz a dinnye hé­jáért, amit végül ki­dobsz?

Utána szá­mol­tál már, hogy mennyit fi­zetsz a dinnye hé­jáért, amit végül a sze­me­tesbe dobsz? Nem kell, hogy kárba ves­szen a héj! Remek cse­me­gé­ket ké­szít­hetsz be­lőle, íme 4 fan­tasz­ti­kus ötlet!

Nem is sejted, mire jó a használt fürdővíz

Nem is sejted, mire jó a használt fürdővíz

A fá­rasztó munka után egy kis la­zu­lás a kád­ban, tö­ké­le­tes be­fe­je­zése a nap­nak. Főleg akkor, ha tudod, hogy a für­dő­vi­zed­del több ezer fo­rin­tot is spó­rol­hatsz.

A fá­rasztó munka után egy kis la­zu­lás a kád­ban, tö­ké­le­tes be­fe­je­zése a nap­nak. Főleg akkor, ha tudod, hogy a für­dő­vi­zed­del több ezer fo­rin­tot is spó­rol­hatsz, ha nem en­ge­ded le a pan­cso­lás vé­gez­té­vel.

Olcsósítsd a háztartásod borotvahabbal - meghökkentő módszerek

Olcsósítsd a háztartásod borotvahabbal - meghökkentő módszerek

Eddig a bo­rot­va­ha­bot csak a bő­rödre hasz­nál­tad? Ez­re­ket spó­rol­hatsz meg, ha ki­pró­bá­lod, mi min­denre jó még!

Így spórolj a benzinnel. A legjobb trükkök utazáshoz

Így spórolj a benzinnel. A legjobb trükkök utazáshoz

Sok kicsi sokra megy.

Sok kicsi sokra megy: egyet­len meg­váltó titok he­lyett elég némi józan ész, és sú­lyos ez­re­ket spó­rol­hatsz a nya­ra­lás során.

Így úszd meg olcsón a nyaralást

Így úszd meg olcsón a nyaralást

Nya­ralni jó. Ol­csón nya­ralni pedig még jobb.

Nya­ralni jó. Ol­csón nya­ralni pedig még jobb. Ezek­kel a tip­pek­kel könnyebb lesz a dol­god.

Így gyere haza a Balatonról dugó nélkül!

Így gyere haza Budapestre a Balatonról dugó nélkül!

Az itt lát­ható út­vo­nal ga­ran­tál­tan du­gó­men­tes, rá­adá­sul me­gyei mat­ri­cát sem kell hozzá venni.

Csúcs­for­ga­lom­ban Bu­da­pestre ha­za­jutni a Ba­la­ton­ról kész rém­álom. Az itt lát­ható út­vo­nal ga­ran­tál­tan du­gó­men­tes, rá­adá­sul me­gyei mat­ri­cát sem kell hozzá venni. Nincs ide­ges­ke­dés, él­mény marad a nya­ra­lás vége is.

Így spórolj ezreket a konyhában

Így spórolj ezreket a konyhában

Van né­hány tuti öt­le­tünk, ho­gyan tudod jóval ké­nyel­me­sebbé tenni a ki­adá­sa­i­dat! Így hónap végén sem kell, hogy fáj­jon a fejed.

Van né­hány tuti öt­le­tünk, ho­gyan tudod jóval ké­nyel­me­sebbé tenni a ki­adá­sa­i­dat!

Így spórolj a strandkajákkal a parton

Így spórolj a strandkajákkal a parton

Miért kel­lene ez­re­ket köl­te­ned vagy éppen ott­hon főz­nöd egész nap? Van meg­ol­dás!

Miért kel­lene ez­re­ket köl­te­ned vagy éppen ott­hon főz­nöd egész nap? Van meg­ol­dás arra, hogy bü­fé­ben egyél, mégis ma­rad­jon pén­zed.

Járj túl a betörők eszén! Így dugd el a pénzed otthon!

Járj túl a betörők eszén! Így dugd el a pénzed otthon!

A ban­kok­ban egyre ke­ve­seb­ben bíz­nak, ott­hon vi­szont nem biz­ton­sá­gos pénzt tar­tani. Ki­ug­rott be­tö­rőt kér­dez­tünk arról, hogy hol tart­suk az ér­té­ke­in­ket.

Nem megy a spórolás? Íme a 4 leggyakoribb csapda!

Nem megy a spórolás? Íme a 4 leggyakoribb csapda!

Ne élj a mának, úgy nem fog menni!

Ne élj a mának, úgy nem fog menni! És akkor sem, ha be­csa­pod saját magad. Ter­mé­sze­tes a kész­te­tés, hogy azon­nal el­költ­sük a tel­jes fi­ze­té­sün­ket, de ez le­győz­hető.

Időt spórol a jó konyha

Időt spórol a jó konyha

A nők az éle­tük­ből akár 5 évet is a kony­há­ban töl­te­nek.

Tud­tad, hogy a nők az éle­tük­ből akár 5 évet is a kony­há­ban töl­te­nek? Rosszul ki­ala­kí­tott kony­há­ban ennél sok­kal töb­bet is.

Holnapig használhatod a Szép-kártyádat

Már csak holnapighasználhatod a SZÉP-kártyádat

Ha május vé­géig nem köl­töd el a lét, el­ve­szí­ted!

Ha május vé­géig nem köl­töd el a lét, el­ve­szí­ted!

3 applikáció, mely segít a spórolásban

3 applikáció, mely segít a spórolásban

Ki­pró­bál­nád, mire vagy képes némi se­gít­ség­gel?

Sze­ret­nél spó­rolni, de ne­he­zen megy? Ki­pró­bál­nád, mire vagy képes némi se­gít­ség­gel?

Erre figyeljen, ha kuponokkal vagy akciósan vásárol

Erre figyeljen, ha kuponokkal vagy akciósan vásárol

Ku­po­no­kat hasz­nálni vá­sár­lás­nál na­gyon prak­ti­kus, hi­szen sok pénzt spó­rol­hat meg vele. Igaz ugyanez az ak­ci­ókra is. De ér­de­mes kö­rül­te­kin­tő­nek len­nie!

Ku­po­no­kat hasz­nálni vá­sár­lás­nál na­gyon prak­ti­kus, hi­szen sok pénzt spó­rol­hat meg vele.