Szörnyű titokra derült fény Köllő Babett múltjából

Szörnyű titokra derült fény Köllő Babett múltjából

Bor­zal­mas idő­sza­kon me­he­tett ke­resz­tül a lu­xus­fe­le­ség. Ezt ki tudta róla?

Megrázó vallomás, ezért akar meghalni a TV2 sztárja

Megrázó vallomás, ezért akar meghalni a TV2 sztárja

"Tény­leg egy egész éle­ten át tu­dat­lan­ság­ban kell, hogy él­jünk?" - tette fel a kér­dést a szí­nésznő.

Spiritualitásba menekült a gyásztól összetört Vajna Tímea

Spiritualitásba menekült a gyásztól összetört Vajna Tímea

Andy Vajna ha­lála után újra egy­másra ta­lál­tak. Egy benn­fen­tes sze­rint az öz­vegy ál­landó fel­ügye­let alatt áll.

Andy Vajna ha­lála után újra egy­másra ta­lál­tak. Az öz­vegy ál­landó fel­ügye­let alatt áll.

Baljós jelek érkeztek a túlvilágról, Amanda mindenkit figyelmeztet

Baljós jelek érkeztek a túlvilágról, Amanda mindenkit figyelmeztet

Mint mondja, a más­vi­lág nem játék. Tönk­re­ment az élete.

Mint mondja, a más­vi­lág nem játék. Tönk­re­ment az élete.

7 energiaközpont irányítja a tested: Ismerd meg az ősi keleti bölcseletet EZO

7 energiaközpont irányítja a tested: Ismerd meg az ősi keleti bölcseletet

7 energiaközpont irányítja a tested: Ismerd meg az ősi keleti bölcseletet

A ke­leti gyó­gyí­tók más­képp vi­szo­nyul­nak az em­beri egész­ség­hez, mint a ha­gyo­má­nyos or­vos­lás.

Ezért változik minden 7. évben az életünk EZO

Ezért változik minden 7. évben az életünk

Ezért változik minden 7. évben az életünk

Is­merd meg te is e bá­mu­la­tos fo­lya­ma­tot és ha­tá­sait!

A sejt­szintű és a lelki vál­to­zá­sok ter­mé­sze­te­sen ki­ha­tás­sal van­nak egész élet­utunkra. Is­merd meg te is e bá­mu­la­tos fo­lya­ma­tot és ha­tá­sait!

Így képes kommunikálni elhunyt édesanyjával Csonka András!

Így képes kommunikálni elhunyt édesanyjával Csonka András!

Sokan pró­bál­nak kap­cso­latba lépni ha­lott sze­ret­te­ik­kel. A sztár­szí­nész el­árulta, neki hogy si­ke­rül!

Elképesztő kijelentést tett Pataky Attila

Elképesztő kijelentést tett Pataky Attila

Rend­kí­vüli spi­ri­tu­á­lis él­mény­ben volt része az EDDA éne­ke­sé­nek.

Rend­kí­vüli spi­ri­tu­á­lis él­mény­ben volt része az EDDA éne­ke­sé­nek a mű­tő­asz­ta­lon, mi­köz­ben meg­lá­to­gatta az őr­an­gyala.