CÍMKE: 'spacex'

Kiszivárgott egy videó a NASA-tól, amit nem akartak, hogy lássál!

Kiszivárgott egy videó a NASA-tól, amit nem akartak, hogy lássál!

Ki­rú­gás­sal fe­nye­get­ték meg az al­kal­ma­zot­ta­kat, ha meg­oszt­ják bár­hol a fel­vé­telt.

Ilyen futurisztikus űrhajóval mehetünk az űrbe hamarosan

Ilyen futurisztikus űrhajóval mehetünk az űrbe hamarosan

A sokak által csak az űrbe kül­dött au­tó­já­ról is­mert Elon Musk fotót posz­tolt egy űr­ha­jó­ról.

Alig lőtték fel a SpaceX rakétát az űrbe, máris jöttek a mémek a neten

Még szinte fel se lőtték a SpaceX rakétát az űrbe, máris jöttek a mémek a neten

Esz­mé­let­len gyor­san re­a­gált az in­ter­net népe a vi­lág­űrbe lőtt sport­ko­csira.

Esz­mé­let­len gyor­san re­a­gált az in­ter­net népe a vi­lág­űrbe fel­lőtt sport­ko­csira, egy­más után gyárt­ják a mé­me­ket. Össze­vá­lo­gat­tuk a leg­vic­ce­seb­be­ket, de ez csak a jég­hegy csú­csa!

Elképesztő videó: a házak is beleremegtek az űrrakéta felrobbanásába

Elképesztő videó: a házak is beleremegtek az űrrakéta felrobbanásába

A Spa­ceX az űr-in­ter­net meg­al­ko­tá­sán dol­go­zott... Egye­lőre biz­tos nem lesz net­kap­cso­lat!

Sikeres volt az őrült kísérlet, sportkocsit lőtt az űrbe a milliárdos zseni

Sikeres volt az őrült kísérlet, sportkocsit lőtt az űrbe a milliárdos zseni

Maga Elon Musk is ké­tel­ke­dett benne, hogy a ra­kéta fel fog szállni az űrbe.

Maga Elon Musk is ké­tel­ke­dett benne, hogy a ra­kéta fel fog szállni az űrbe. A si­ke­res ki­lö­vést több mil­li­óan néz­ték élő­ben. A kí­sér­let célja nem csak az volt, hogy egy autót küld­jön a Marsra: az űr­ku­ta­tás na­gyot lép előre ál­tala.

Felrobbant leszállás közben a SpaceX rakétája

Felrobbant leszállás közben a SpaceX rakétája

Né­hány hónap alatt már har­mad­szor.

Elon Musk több­ször fel­hasz­nál­ható ra­ké­tája igazi át­tö­rést hoz­hatna az űr­ha­jó­zás­ban, de né­hány hónap alatt már har­mad­szor rob­bant fel a Fal­con 9-es.

Valami készül: Négy űrhajót lőttek fel öt nap alatt a nagyhatalmak

Valami készül: Négy űrhajót lőttek fel öt nap alatt a nagyhatalmak

Rá­adá­sul az ün­nepi idő­szak­ban, ami­kor mi­nenki fi­gyelme más­felé irá­nyul.

Még a la­i­ku­sok­nak is sze­met szúrt, hogy alig egy hét alatt szinte min­den űr­nagy­ha­ta­lom fel­lőtte a maga ra­ké­tá­ját. Rá­adá­sul az ün­nepi idő­szak­ban, ami­kor az em­be­rek fi­gyelme más­felé irá­nyul... Vajon mire ké­szül­het­nek?

Újabb űrbaleset! Éhezni fognak az Nemzetközi Űrállomáson?

Újabb űrbaleset! Éhezni fognak az Nemzetközi Űrállomáson?

Már a má­so­dik te­her­űr­hajó sem­mi­sült meg, amellyel után­pót­lást szál­lí­tot­tak volna a Nem­zet­közi Űr­ál­lo­másra.