CÍMKE: 'soros györgy'

Botrány, korrupció: milliókat kaszál a brüsszeli liberális elit

Botrány, korrupció: milliókat kaszál a brüsszeli elit

Mi­köz­ben át­lát­ha­tó­ság­ról, jog­ál­la­mi­ság­ról pa­pol­nak, szor­go­san tömik tele a zse­bü­ket.

Mi­köz­ben át­lát­ha­tó­ság­ról, jog­ál­la­mi­ság­ról pa­pol­nak, szor­go­san tömik tele a zse­bü­ket. Vé­let­len lenne, hogy So­ros­sal is jó a kap­cso­la­tuk?

A Magyarországot támadó Verhofstadt eurómilliókért lobbizott kétes cégeknek

A Magyarországot támadó Verhofstadt eurómilliókért lobbizott kétes cégeknek

Újabb li­be­rá­lis po­li­ti­kus bu­kott le.

Újabb ve­zető brüsszeli li­be­rá­lis po­li­ti­kus­ról de­rült ki, hogy a maga zse­bét tömi.

Lebukott Soros megbízható embere, az EU-listáról is leszedték

Lebukott Soros megbízható embere, az EU-listáról is leszedték

Vissza­hívta Ce­ci­lia Wik­st­rö­möt EP-lis­tája élé­ről a Svéd Li­be­rá­lis párt, mi­u­tán a po­li­ti­kusnő vál­lal­ha­tat­lan,bot­rányba ke­ve­re­dett.

Soros esetében nincs szükség semmiféle összeesküvés-elméletre

Soros esetében nincs szükség semmiféle összeesküvés-elméletre

Ko­vács Zol­tán sze­rint Soros már két év­ti­zede po­li­ti­kai sze­rep­lővé is vált.

Ko­vács Zol­tán sze­rint Soros már két év­ti­zede po­li­ti­kai sze­rep­lővé is vált.

Betonfallal védi a migránsoktól a villáját Soros György - videó

Betonfallal védi a migránsoktól a villáját Soros György - videó

Ezt a ke­rí­tést Trump is el­fo­gadná.

Biz­ton­sági ka­me­rák­kal fel­sze­relt ri­asz­tó­rend­szer és fegy­ve­res biz­ton­sági szol­gá­lat védi a hí­vat­lan lá­to­ga­tók­tól a tőzs­de­spe­ku­lánst.

Sorosék utasítására manipulálták a megfulladt migránsgyerek fotóját

Sorosék utasítására manipulálták a megfulladt migránsgyerek fotóját

Már 2015-ben bot­rány lett abból, hogy ma­ni­pu­lál­ták egy meg­ful­ladt kisfiú fo­tó­ját.

Soros György mozgósította a tüntetőket

Soros György mozgósította a tüntetőket

A né­hány tucat em­bert meg­moz­gatni bíró utcai tün­te­té­sek már az EU vá­lasz­tási kam­pány ré­szét ké­pe­zik, je­len­tette ki a kor­mány­szó­vivő.

A né­hány tucat em­bert meg­moz­gatni bíró utcai tün­te­té­sek már az EU vá­lasz­tási kam­pány ré­szét ké­pe­zik, je­len­tette ki a kor­mány­szó­vivő.

Nacsa Lőrinc: zajlik Soros György fizetett választási kampánya

Nacsa Lőrinc: zajlik Soros György fizetett választási kampánya

A Fi­desz-KDNP sze­rint Soros György em­be­rei, szer­ve­ze­tei újra meg­tá­mad­ják Ma­gyar­or­szá­got.

A Fi­desz-KDNP sze­rint Soros György em­be­rei, szer­ve­ze­tei újra meg­tá­mad­ják Ma­gyar­or­szá­got.

Ezért tüntettek Budapesten, és ez fog történni május végéig

Ezért tüntettek Budapesten, és ez fog történni május végéig

A Fi­desz sze­rint a szom­bati el­len­zéki tün­te­tés már Soros György eu­ró­pai par­la­menti (EP-)vá­lasz­tási kam­pá­nyá­nak a része.

Sorosék meg akarják bénítani Budapestet

Sorosék meg akarják bénítani Budapestet

Ijesztő röp­cé­du­lá­kat szór­tak szét a fő­vá­ros­ban.

Ijesztő röp­cé­du­lá­kat szór­tak szét a fő­vá­ros­ban egy kü­lö­nös nevű szer­ve­zet ak­ti­vis­tái. Aki­ket nagy va­ló­szí­nű­ség­gel egy, a mil­li­ár­dos­hoz és Hil­lary Clin­ton­hoz köt­hető ala­pít­vány pén­zel.

Soros hadrendbe állította az embereit

Soros hadrendbe állította az embereit

A túl­óra­tör­vény el­leni tün­te­té­se­ken olyan szer­ve­ze­tek is részt vesz­nek, ame­lyek tag­jai fent van­nak Soros György fi­ze­tési lis­tá­ján - mondta a Fi­desz par­la­menti frak­ció­ve­ze­tője.

A túl­óra­tör­vény el­leni tün­te­té­se­ken olyan szer­ve­ze­tek is részt vesz­nek, ame­lyek tag­jai fent van­nak Soros György fi­ze­tési lis­tá­ján - mondta a Fi­desz par­la­menti frak­ció­ve­ze­tője a Kos­suth rádió Va­sár­napi Újság című mű­so­rá­ban.

Nem volt elég? Kettőkor lezár egy határátkelőt az ellenzék

Nem volt elég? Kettőkor lezár egy határátkelőt az ellenzék

Nem nyug­sza­nak és to­vább szít­ják itt­hon a fe­szült­sé­get.

Nem nyug­sza­nak és to­vább szít­ják itt­hon a fe­szült­sé­get a Soros-féle ér­de­ke­ket ki­szol­gáló el­len­zéki pár­tok. Már egy ha­tár­át­ke­lő­hely meg­bé­ní­tá­sára ké­szül­nek.

Bűnözők, büntetett előéletű garázdák a tüntetők között

Bűnözők, büntetett előéletű garázdák a tüntetők között

Ti­ze­n­egy bün­te­tett elő­életű sze­mélyt is őri­zetbe vet­tek a tün­te­té­se­ken.

Ti­ze­n­egy bün­te­tett elő­életű sze­mélyt is őri­zetbe vet­tek a tün­te­té­se­ken ga­rázda ma­ga­tar­tást ta­nú­sí­tók kö­zött.

Soros György politikai blöffje a CEU miatti fenyegetőzés

Soros György politikai blöffje a CEU miatti fenyegetőzés

Ma­gyar­or­szá­got zsa­rolja Soros.

Ma­gyar­or­szá­got zsa­rolja Soros György ame­ri­kai tőzs­de­spe­ku­láns.

Soros nyomást gyakorol az útjában lévő országokra

Soros nyomást gyakorol az útjában lévő országokra

Mig­rán­so­kat akar bármi áron.

A Fi­desz frak­ció­ve­ze­tője sze­rint Soros György nyo­mást gya­ko­rol a terve út­já­ban álló or­szá­gokra, ame­lyek nem akar­nak le­mon­dani a ha­tár­őri­zet jo­gá­ról.

Miért tüntette ki Soros Györgyöt az ukrán elnök?

Miért tüntette ki Soros Györgyöt az ukrán elnök?

Van-e össze­füg­gés a Ma­gyar­or­szág el­leni tá­ma­dá­sok és a ki­tün­te­tés kö­zött?

Csak ke­ve­sen tud­ják, hogy Soros György a leg­ma­ga­sabb ál­lami ki­tün­te­té­sét az ukrán ál­lam­el­nök­től kapta. Van-e össze­füg­gés a Ma­gyar­or­szág el­leni tá­ma­dá­sok és a ki­tün­te­tés kö­zött?

Soros a jó barátját, Demszky emberét küldte a Jobbikba

Soros a jó barátját, Demszky emberét küldte a Jobbikba

Vol­ner János a Fa­ce­boo­kon bo­rí­tott.

Vol­ner János a Fa­ce­boo­kon rán­totta le a lep­let arról, hogy hosszú ideje mennyire szo­ros az együtt­mű­kö­dés Soros György köz­vet­len mun­ka­tár­sai és a Job­bik kö­zött.

Díszhelyet kapott a Jobbikban Soros kulcsembere, a CEU alapítója

Díszhelyet kapott a Jobbikban Soros kulcsembere, a CEU alapítója

Vol­ner János foly­tatja a Nagy Le­lep­lező Had­já­ra­tot. El­ké­pesztő, mi min­denre derül fény a Job­bik sötét bugy­ra­i­ban.

Soros máris új kampányba kezdett

Soros máris új kampányba kezdett

A Né­ző­pont cso­port ve­ze­tője sze­rint az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tási kam­pány­hoz kap­cso­ló­dóan pró­bál­ják tá­madni, le­já­ratni a be­ván­dor­lás­el­le­nes ol­dalt - köz­tük a ma­gyar kor­mányt.

A Né­ző­pont cso­port ve­ze­tője sze­rint az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tási kam­pány­hoz kap­cso­ló­dóan pró­bál­ják le­já­ratni a be­ván­dor­lás­el­le­nes ol­dalt - köz­tük a ma­gyar kor­mányt.

Soros emberei csalni akarnak az Európai Parlamentben

Soros emberei csalni akarnak az Európai Parlamentben

Még a mű­kö­dési sza­bá­lyok meg­sze­gé­sé­től sem ri­ad­nak vissza, hogy végre meg­bün­tet­hes­sék Ma­gyar­or­szá­got.

Még a mű­kö­dési sza­bá­lyok meg­sze­gé­sé­től sem ri­ad­nak vissza, hogy végre meg­bün­tet­hes­sék Ma­gyar­or­szá­got.

Pártot alapít Soros György Magyarországon

Pártot alapít Soros György Magyarországon

Színre lép az Éj­jeli Őrség.

Pár­tot ala­pít a Soros-féle Mig­ra­tion Aid nevű szer­ve­zet, hogy ne kell­jen adóz­nia a spe­ku­láns tá­mo­ga­tá­sai után.

Magyarország ellen szervezkednek Soros emberei Brüsszelben, Sargentini dirigál

Magyarország ellen szervezkednek Soros emberei Brüsszelben, Sargentini dirigál

Büsz­kén posz­tol­tak az egyez­te­té­sek­ről.

Ju­dith Sar­gen­tini olyan ma­gyar és kül­földi mig­ráns­párti ak­ti­vis­ták­kal ta­lál­ko­zott Brüsszel­ben, akik a be­ván­dor­lás­párti spe­ku­láns ál­lás­pont­ját kép­vi­se­lik és Ma­gyar­or­szág el­íté­lé­séért lob­biz­nak. Büsz­kén posz­tol­tak az egyez­te­té­sek­ről.

Soros titokban meglátogatta az új spanyol miniszterelnököt!

Soros titokban meglátogatta az új spanyol miniszterelnököt!

A lá­to­ga­tás nem is sze­re­pelt a spa­nyol kor­mányfő heti prog­ram­já­ban.

A szer­daI lá­to­ga­tás elő­ze­te­sen nem is sze­re­pelt a spa­nyol kor­mányfő heti prog­ram­já­ban.

Ezért kell a STOP Soros: Így csempészik be a migránsokat Soros ügyvédjei

Ezért kell a STOP Soros: Így csempészik be a migránsokat Soros ügyvédjei

Elér­he­tő­sé­gük, te­le­fon­szá­maik már gyak­ran ott van­nak a ma­gyar ha­tárra ér­ke­zők zse­bé­ben.

Migránsok bármi áron, Soros rászállt a magyar bíróságokra

Migránsok bármi áron, Soros rászállt a magyar bíróságokra

In­gyen tan­fo­lya­mo­kat tart a bí­rák­nak.

In­gyen tan­fo­lya­mo­kat tar­tott és tart több száz bí­ró­nak, hogy ked­ve­zőb­ben vi­szo­nyul­ja­nak a mig­ráns­kér­dés­hez.

Soros beindította a Balkán-tervet, hálózata mindenütt ott van

Soros beindította a Balkán-tervet, hálózata mindenütt ott van

Azon dol­goz­nak, hogy le­bont­sák a mig­rán­sok előtt az aka­dá­lyo­kat.

Több tíz­ezer mig­ráns a Bal­kán­ról Nyu­gat-Eu­ró­pába tart, út­ju­kon a Soros-szer­ve­ze­tek em­be­rei se­gí­tik őket, és azon dol­goz­nak, hogy a ha­tá­lyos tör­vé­nye­ket is ki­játszva le­bont­sák előt­tük az aka­dá­lyo­kat.

Rátámad-e a Jobbik a Parlamentet védő rendőrökre? Szétkapják Budapestet?

Rátámad-e a Jobbik a Parlamentet védő rendőrökre? Szétkapják Budapestet?

Egy plat­for­mon Soros és a Job­bik.

Egy plat­formra ke­rült, lé­nye­gé­ben közös ál­lás­pon­tot kép­vi­sel a Soros György pén­zelte TASZ és a Job­bik. Nem elő­ször kép­vi­se­lik ugyan­azt az ál­lás­pon­tot.

Eszük ágában sincs megbüntetni Fluor Tomit

Eszük ágában sincs megbüntetni Fluor Tomit

Bár el­ter­jedt a hír, hogy Tomit és da­lait vég­ér­vé­nye­sen szám­űz­ték a Pe­tőfi Rá­di­ó­ból, ebből egy szó sem igaz.

Bár el­ter­jedt a hír, hogy Tomit és da­lait vég­ér­vé­nye­sen szám­űz­ték a Pe­tőfi Rá­di­ó­ból, ebből egy szó sem igaz. Sőt a köz­mé­dia csi­nált vic­cet a do­log­ból.

Ijesztő méretű Soros kapcsolati hálója Brüsszelben

Ijesztő méretű Soros kapcsolati hálója Brüsszelben

A TV2 bir­to­kába ke­rült ira­tok sze­rint.

Nem csak az Eu­ró­pai Bi­zott­ság al­el­nöke dol­go­zik Soros György keze alá. A tőzsde spe­ku­láns­nak több em­bere is dol­go­zik Brüsszel­ben.

Rogán: Tudjuk, ki pénzeli a mai tüntetést

Rogán: Tudjuk, ki pénzeli a mai tüntetést

Rogán: Tudjuk, ki pénzeli a mai tüntetést

Rogán Antal sze­rint csak egy eset­ben ért­hető meg, hogy az el­len­zék ma az ut­cára vonul.

Rogán Antal sze­rint csak egy eset­ben ért­hető meg, hogy az el­len­zék ma az ut­cára vonul.

Káosz-tervet dolgozott ki Magyarországra Soros

Káosz-tervet dolgozott ki Magyarországra Soros

A köz­ponti elem a pro­vo­ká­ció.

A mód­szer köz­ponti eleme a pro­vo­ká­ció, a tör­vé­nyes­ség ha­tá­rán, vagy azon túl mozgó ak­ciók, il­letve ezek kö­vet­kez­té­ben az "ál­do­zattá" válás.

Soros volt aktivistája: durva beavatkozást terveztek a magyar belpolitikába

Soros volt aktivistája: durva beavatkozást terveztek a magyar belpolitikába

Békés Bence hamar ki­áb­rán­dult a Soros-féle sa­já­tos jó­té­kony­ko­dás­ból.

Békés Bence hamar ki­áb­rán­dult a Soros-féle sa­já­tos jó­té­kony­ko­dás­ból.

Sorosék rezsiügyekben is döntenének

Sorosék rezsiügyekben is döntenének

Ha em­be­rei ala­kí­ta­ná­nak kor­mányt.

Ha Soros György em­be­rei ala­kí­ta­ná­nak kor­mányt, mint ahogy az egyes kör­nyező or­szá­gok­ban meg­tör­tént, akkor nekik lenne döntő sza­vuk a pénz­ügyek­ben.

Itt a hangfelvétel: 2000 Soros-ügynök dolgozik Magyarországon

Itt a hangfelvétel: 2000 Soros-ügynök dolgozik Magyarországon

A mi­nisz­ter­el­nök nagy­pén­teki rá­dió­in­ter­jú­já­ban el­mondta, hogy hi­telt ér­demlő hang­fel­vé­te­lek lát­tak nap­vi­lá­got.

Külföldi aktivisták fognak beavatkozni a választásokba

Külföldi aktivisták fognak beavatkozni a választásokba

Egy Soros György által pén­zelt in­ter­ne­tes ak­ti­vis­ta­há­ló­zat akar be­avat­kozni a ma­gyar vá­lasz­tá­sokba.

Egy Soros György által pén­zelt in­ter­ne­tes ak­ti­vis­ta­há­ló­zat akar be­avat­kozni a ma­gyar vá­lasz­tá­sokba. Az Avaaz nevű cso­port óri­ási nagy­ság­rendű fi­ze­tett in­ter­ne­tes hir­de­tés­sel kam­pá­nyol Soros el­len­zéki je­lölt­jei mel­lett.

Fidesz: Soros véleménye köszön vissza a brüsszeli javaslatokban

Fidesz: Soros véleménye köszön vissza a brüsszeli javaslatokban

Brüsszel­ben gya­kori ven­dég­nek szá­mít Soros György - mondta Gu­lyás Ger­gely.

Brüsszel­ben gya­kori ven­dég­nek szá­mít Soros György - mondta Gu­lyás Ger­gely.

2000 fizetett Soros-zsoldos dolgozik az Orbán-kormány eltávolításán

Újabb bizonyítékok: 2000 fizetett Soros-zsoldos dolgozik az Orbán-kormány eltávolításán

Az el­múlt napok újabb le­lep­le­zé­se­ket hoz­tak - mondta Ha­lász János, a Fi­desz-frak­ció szó­vi­vője.

Kikotyogta Soros titkait itthoni megbízottja

Kikotyogta Soros titkait itthoni megbízottja

Le­hullt a lepel.

Soros ál­lí­tó­la­gos em­ber­ba­ráti ak­ciói va­ló­já­ban azt a célt szol­gál­ják, hogy a le­hető leg­job­ban meg­erő­sít­sék a mil­li­ár­dos po­li­ti­kai be­fo­lyá­sát Ma­gyar­or­szá­gon.

Így néz ki, amikor Soros beépül egy kormányba

Így néz ki, amikor Soros beépül egy kormányba

Soros egyik leg­fon­to­sabb em­bere el­árulta, ho­gyan ül­teti be a mil­li­ár­dos az em­be­reit a mi­nisz­té­ri­u­mokba.

Soros egyik leg­fon­to­sabb em­bere el­árulta, ho­gyan ül­teti be a mil­li­ár­dos az em­be­reit a mi­nisz­té­ri­u­mokba.

Soros a magyar kijárójának: adunk még 3 millió dollárt, tudj róla...

Soros a magyar kijárójának: adunk még 3 millió dollárt, tudj róla...

A német kor­mány révén pró­bálta meg­vál­toz­tatni a tör­vényt.

A német kor­mány révén pró­bálta meg­vál­toz­tatni a ci­vil­szer­ve­ze­tek­ről szóló tör­vényt egy Soros György tá­mo­gatta szer­ve­zet. El­járt a mil­li­ár­dos em­be­ré­nek szája.

A HVG újságírója Soros György pénzelte Facebook cenzor

A HVG újságírója Soros György pénzelte Facebook cenzor

A Soros György pén­zelte Cor­rec­tiv német mé­dia­vál­la­lat ta­valy szer­ző­dött a Fa­ce­book-kal.

A Soros György pén­zelte Cor­rec­tiv német mé­dia­vál­la­lat ta­valy szer­ző­dött a Fa­ce­book-al.

Soros emberei most a szlovák kormányt akarják megdönteni

Soros emberei most a szlovák kormányt akarják megdönteni

A mig­ráns­kér­dés az igazi tét.

Nyil­ván­való, hogy Sz­lo­vá­ki­á­ban is a mig­ráns­kér­dés az igazi tét. Bármi áron meg akar­ják nyit­tatni a ha­tá­ro­kat Soros em­be­rei a be­ván­dor­ló­ára­dat előtt.

Rettegnek az osztrákok a migrációtól

Rettegnek az osztrákok a migrációtól

A döntő több­ség el­uta­sítja.

Az oszt­rák la­kos­ság döntő több­sége el­uta­sítja a tö­me­ges mig­rá­ciót, egye­bek mel­lett fél­nek a köz­biz­ton­ság rom­lá­sá­tól is.

Soros megrendelésére támad a német miniszter

Soros megrendelésére támad a német miniszter

Fo­tó­kon a bi­zo­nyí­té­kok.

Meg­ren­de­lésre tá­madt neki Ma­gyar­or­szág­nak Mi­chael Roth. A német kül­ügy ál­lam­mi­nisz­tere ked­den üzent Bu­da­pest­nek.

Soros György embere irányítja az ENSZ migrációs politikáját

Soros György embere irányítja az ENSZ migrációs politikáját

Lo­uise Ar­bour ko­ráb­ban arról is ér­te­ke­zett, hogy minél több bur­kát vi­selő nőt kell fel­venni a köz­szfé­rába...

Van pár dolog, amit szívesen megtanulnak a migránsok

Van pár dolog, amit szívesen megtanulnak a migránsok

Már bi­zo­nyí­ték is van arra, hogy a tör­vé­nyek ki­ját­szá­sára ta­nít­ják be őket.

Már bi­zo­nyí­ték is van arra, hogy a tör­vé­nyek ki­ját­szá­sára ta­nít­ják be őket.

Soros az öngyilkosságot népszerűsíti

Soros az öngyilkosságot népszerűsíti

Kü­lön­le­ges szó­tár­ral.

Kü­lön­le­ges szó­tár­ral se­gíti az Eu­ró­pába tartó mig­rán­so­kat egy, a mil­li­ár­dos Soros György tá­mo­ga­tá­sát él­vező szer­ve­zet.

Az Európa Tanács "Soros-embertípust" akar létrehozni...

Az Európa Tanács "Soros-embertípust" akar létrehozni...

Meg­döb­bentő ol­vas­mányt ta­lál­tunk.

Meg­döb­bentő ol­vas­mány az Eu­rópa Ta­nács em­beri jogi biz­to­sá­nak ál­lás­fog­la­lása a "Soros-em­ber­tí­pus" lét­re­ho­zá­sá­nak szük­sé­ges­sé­gé­ről.

Benyújtotta a kormány a "Stop Soros" törvénycsomagot

Benyújtotta a kormány a "Stop Soros" törvénycsomagot

A mig­rá­ciót tá­mo­gató szer­ve­ze­tek mű­kö­dé­sé­nek en­ge­dé­lye­zé­sé­ről.

A "Stop Soros" tör­vény­cso­mag egy ré­szé­nek el­fo­ga­dá­sá­hoz két­har­ma­dos tá­mo­ga­tás szük­sé­ges.

Még szigorúbb lesz a "Stop Soros"

Még szigorúbb lesz a "Stop Soros"

A ka­bi­net meg­vi­tatta a több mint hat­száz be­ér­ke­zett ér­demi ja­vas­la­tot, és "le­vonta a meg­fe­lelő kö­vet­kez­te­té­se­ket". A tör­vény­cso­mag szi­go­rí­tott for­má­ban kerül majd az Or­szág­gyű­lés elé.

A ka­bi­net meg­vi­tatta a több mint hat­száz be­ér­ke­zett ér­demi ja­vas­la­tot, és "le­vonta a meg­fe­lelő kö­vet­kez­te­té­se­ket". A tör­vény­cso­mag szi­go­rí­tott for­má­ban kerül majd az Or­szág­gyű­lés elé.

Karácsony Gergely "Sorosék trójai falova"

Karácsony Gergely "Sorosék trójai falova"

Ta­nács­adó tes­tü­le­té­ben so­ros­is­ták és SZDSZ-esek van­nak.

Mi­nisz­ter­el­nök-je­lölti ta­nács­adó tes­tü­le­té­ben a Soros Ala­pít­vány egy­kori mun­ka­tár­sai és a néhai SZDSZ hold­ud­va­rá­hoz tar­to­zók több­sé­get al­kot­nak.

Szél Bernadett Soros zsebében van

Szél Bernadett Soros zsebében van

Pró­bált bi­zal­mas in­for­má­ci­ó­kat ki­kérni a "Soros-terv­ről".

Nem­zet­biz­ton­sági bi­zott­sági tag­sá­gá­val "vissza­élve" pró­bált bi­zal­mas in­for­má­ci­ó­kat ki­kérni a "Soros-terv­ről" és a "Soros-há­ló­zat­ról" az Al­kot­mány­vé­delmi Hi­va­tal­tól az LMP-s Szél Ber­na­dett.

Fidesz: Karácsony Gergely Soros miniszterelnök-jelöltje

Fidesz: Karácsony Gergely Soros miniszterelnök-jelöltje

Nem­csak itt­hon tá­mad­ják a ha­tár­zá­rat és a ha­tár­vé­del­met", hanem az Eu­ró­pai Par­la­ment­ben is min­dig a mig­rá­ció mel­lett sza­vaz­tak.

A Fi­desz sze­rint "Ka­rá­csony Ger­ge­lyék nem­csak itt­hon tá­mad­ják a ha­tár­zá­rat és a ha­tár­vé­del­met", hanem az Eu­ró­pai Par­la­ment­ben is min­dig a mig­rá­ció mel­lett sza­vaz­tak.

Londonban jajgatott Magyarország miatt Soros maroknyi csoportja

Londonban jajgatott Magyarország miatt Soros maroknyi csoportja

A Stop Soros-tör­vény­cso­mag ellen til­ta­koz­tak.

A Stop Soros-tör­vény­cso­mag ellen til­ta­ko­zott hétfő este az Am­nesty In­ter­na­tio­nal.

Orbán: Soros kampánynyitót tartott Davosban

Orbán: Soros kampánynyitót tartott Davosban

Olyan lett, mint egy igazi mig­ráns.

Olyan lett, mint egy igazi mig­ráns - mondta a mi­nisz­ter­el­nök a cseh kol­lé­gá­já­val tar­tott saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.

Soros Romániában is kihúzta a gyufát

Soros Romániában is kihúzta a gyufát

Ki­kezdte a bu­ka­resti ha­tal­mat is - mondta a sze­ná­tus li­be­rá­lis el­nöke.

Román sze­ná­tusi elnök: Soros György a há­ló­za­tain ke­resz­tül az ál­lami in­téz­mé­nyek meg­gyen­gí­té­sére tör. Rá­a­á­sul Calin Pop­escu Ta­ri­ce­anu li­be­rá­lis. Nem ki­csit.

Hihetetlen! Már 5 millió bevándorló érkezett Európába 2011 óta

Hihetetlen! Már 5 millió bevándorló érkezett Európába 2011 óta

A rész­ada­to­kat össze­adva, va­ló­ban annyi.

A rész­ada­to­kat össze­adva, va­ló­ban annyi. Pedig ez nem szó­be­széd, hanem az Europe Asy­lum Sup­port Office hi­va­ta­los adata. Soros György terve eddig elég jól tel­je­sül...

Kőkeményet hazudott Soros. Sz@rik a tényekre

Kőkeményet hazudott Soros. Sz@rik a tényekre

Kőkeményet hazudott Soros. Sz@rik a tényekre

Kezdi tel­je­sen el­ve­szí­teni a józan eszét a mil­li­árd­jai révén észt osztó ön­je­lölt Mes­siás.

Kezdi tel­je­sen el­ve­szí­teni a józan eszét a mil­li­árd­jai révén észt osztó ön­je­lölt Mes­siás. S a vi­lág­la­pok né­me­lyike min­den kont­roll nél­kül teret biz­to­sít neki. A té­nyek mintha sen­kit nem za­var­ná­nak.

Migránsokat telepítene Európába az ENSZ-főtitkár is

Migránsokat telepítene Európába az ENSZ-főtitkár is

A kor­mány vissza­uta­sítja az ENSZ-fő­tit­kár mig­rá­ci­ó­val kap­cso­la­tos nyi­lat­ko­za­tát.

A kor­mány vissza­uta­sítja az ENSZ-fő­tit­kár mig­rá­ci­ó­val kap­cso­la­tos nyi­lat­ko­za­tát.

Őrült pénzszórásba kezdett a magyarok miatt Soros György

Őrült pénzszórásba kezdett a magyarok miatt Soros György

Csak ta­valy 14 mil­lió dol­lárt fi­ze­tett ki.

Csak az el­múlt esz­ten­dő­ben 3,5 mil­li­árd fo­rint­nyi dol­lárt köl­tött el ha­zánkra Soros György ame­ri­kai spe­ku­láns és mul­ti­mil­li­ár­dos.

Soros Györggyel szemben elsőként vezethetik be a távoltartási végzést

Soros Györggyel szemben elsőként vezethetik be a távoltartási végzést

Erről is be­szélt Rogán Antal, a Mi­nisz­ter­el­nöki Ka­bi­net­iro­dát ve­zető mi­nisz­ter a Kos­suth Rá­di­ó­ban.

Nemzetbiztonsági ügybe keveredett az LMP kormányfőjelöltje

Nemzetbiztonsági ügybe keveredett az LMP kormányfőjelöltje

Nem­zet­biz­ton­sági oka van, hogy el­ta­ná­csol­ták a nem­zet­biz­ton­sági bi­zott­ság ülé­se­i­től.

Szél Bernadett nem juthat titkos adatokhoz

Szél Bernadett nem juthat titkos adatokhoz

Ki­vo­nul a Fi­desz a nem­zet­biz­ton­sági bi­zott­ság Soros-terv­ről szóló ülé­sé­ről, ha azon a Soros szol­gá­la­tá­ban álló LMP-s Szél Ber­na­dett is meg­je­le­nik.

Így tiltható ki Magyarországról Soros György

Így tiltható ki Magyarországról Soros György

Nyil­vá­nos­ságra hozta és tár­sa­dalmi egyez­te­tésre bo­csátja a kor­mány a STOP SOROS tör­vény­cso­ma­got.

Nyil­vá­nos­ságra hozta és tár­sa­dalmi egyez­te­tésre bo­csátja a kor­mány a STOP SOROS tör­vény­cso­ma­got.

Orbán: a "Stop Soros" törvénycsomag új helyzetet teremt

Orbán: a "Stop Soros" törvénycsomag új helyzetet teremt

Soros György is el­dönt­heti, hogy mit csi­nál: ab­ba­hagyja vagy foly­tatja az il­le­gá­lis mig­rá­ció szer­ve­zé­sét, tá­mo­ga­tá­sát - mondta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

"Stop Soros" törvénycsomagot készített a kormány

"Stop Soros" törvénycsomagot készített a kormány

Lé­pett a kor­mány: fi­zet­niük kell a mig­rá­ciót szer­vező Soros-szer­ve­ze­tek­nek, va­la­mint lét­re­hoz­zák az ide­gen­ren­dé­szeti tá­vol­tar­tást is.

Javaslat Soros György kitiltására

Javaslat Soros György kitiltására

Olyan tör­vény­ja­vas­lat­ról tár­gyal hol­nap a kor­mány, mely akár Soros György Ma­gyar­or­szág­ról tör­ténő ki­til­tá­sát is le­he­tővé teszi - tudta meg az origo.hu.

Olyan tör­vény­ja­vas­lat­ról tár­gyal hol­nap a kor­mány, mely akár Soros György Ma­gyar­or­szág­ról tör­ténő ki­til­tá­sát is le­he­tővé teszi - tudta meg az origo.hu.

Mi köze Szél Bernadettnek Soros Györgyhöz?

Mi köze Szél Bernadettnek Soros Györgyhöz?

Csak ke­ve­sen tud­ják, hogy az LMP el­nö­két mennyire szo­ros kap­cso­la­tok fűzik a nem­zet­közi spe­ku­láns­hoz.

A kér­dés a par­la­ment Nem­zet­biz­ton­sági Bi­zott­sá­gá­nak ülése kap­csán ke­rült na­pi­rendre. Csak ke­ve­sen tud­ják, hogy az LMP el­nö­két mennyire szo­ros kap­cso­la­tok fűzik a nem­zet­közi spe­ku­láns­hoz.

Afrikai népességrobbanás súlyosbítja a migrációs válságot

Afrikai népességrobbanás súlyosbítja a migrációs válságot

2018 sors­döntő év lesz Eu­rópa, Ma­gyar­or­szág és a ma­gyar te­le­pü­lé­sek szem­pont­já­ból.

Soros az anyák méheibe hatoló mozgalmat akar

Soros az anyák méheibe hatoló mozgalmat akar

Ár­tat­lan gyer­me­kek éle­tére tör.

Nem ke­ve­seb­bet állít Allen West, ko­rábbi ame­ri­kai kong­resszusi kép­vi­selő, mint, hogy Soros György ár­tat­lan gyer­me­kek éle­tére tör.

Leköpték a jogállamot,1 milliót kapott a kábszerező, hazudozó újságíró

Leköpték a jogállamot,1 milliót kapott a kábszerező, hazudozó újságíró

Rit­kán lóg ki ennyire a lóláb. Nem ér­dekli őket a jog­ál­lam.

Rit­kán lóg ki ennyire a lóláb. Ha­zug­sá­go­kat ter­jesztő, fake news gyártó, ká­bí­tó­szert rek­lá­mozó "új­ság­írót" tün­tet­tek ki. Nem ér­dekli őket a jog­ál­lam.

Soros elleni újabb akcióterv a kormány előtt?

Soros elleni újabb akcióterv a kormány előtt?

Hol­lik Ist­ván ak­ció­ter­vet sür­ge­tett az újabb esz­kö­zök­kel pró­bál­kozó Soros-ak­ti­vis­ták ellen.

Hol­lik Ist­ván kor­mány­zati ak­ció­ter­vet sür­ge­tett az újabb esz­kö­zök­kel pró­bál­kozó Soros-ak­ti­vis­ták ellen.

A baloldalon ma is Gyurcsány az igazi vezér!

A baloldalon ma is Gyurcsány az igazi vezér!

A baloldalon ma is Gyurcsány az igazi vezér!

Ér­de­kei sze­rint ala­kul min­den.

A Fi­desz sze­rint ma is Gyur­csány Fe­renc DK-elnök az igazi vezér a bal­ol­da­lon, ahol az ő ér­de­kei sze­rint, az ál­tala dik­tált ütem­ben ala­kul­nak a dol­gok.

Egy milliárdos is mondhat butaságokat

Egy milliárdos is mondhat butaságokat

Soros György "nehéz éle­té­ről" írt cik­ket a The Washing­ton Times.

Soros György "nehéz éle­té­ről" írt cik­ket a The Washing­ton Times és azt ja­va­solta neki, hogy lá­to­gassa meg a Ter­ror Házát.

Soros György a Fidesz 2018-as kampányában is jelen lesz

Soros György a Fidesz 2018-as kampányában is jelen lesz

Azért har­co­lunk, hogy Brüs­szel ne kény­sze­rít­sen Ma­gyar­or­szágra kö­te­lező kvó­tá­kat - fo­gal­ma­zott Gu­lyás Ger­gely.

A gaz­da­sági ered­mé­nyek meg­őr­zé­sé­hez és a be­ván­dor­lás fel­tar­tóz­ta­tá­sá­hoz arra van szük­ség, hogy 2018 ta­va­szán is Orbán Vik­tor ala­kít­has­son kor­mányt - fo­gal­ma­zott Gu­lyás Ger­gely az ATV-nek adott in­ter­jú­já­ban.