CÍMKE: 'soros györgy'

Lebukott Soros megbízható embere, az EU-listáról is leszedték

Lebukott Soros megbízható embere, az EU-listáról is leszedték

Vissza­hívta Ce­ci­lia Wik­st­rö­möt EP-lis­tája élé­ről a Svéd Li­be­rá­lis Párt.

Vissza­hívta Ce­ci­lia Wik­st­rö­möt EP-lis­tája élé­ről a Svéd Li­be­rá­lis Párt.

Soros esetében nincs szükség semmiféle összeesküvés-elméletre

Soros esetében nincs szükség semmiféle összeesküvés-elméletre

Ko­vács Zol­tán sze­rint Soros már két év­ti­zede po­li­ti­kai sze­rep­lővé is vált.

Ko­vács Zol­tán sze­rint Soros már két év­ti­zede po­li­ti­kai sze­rep­lővé is vált.

Soros György mozgósította a tüntetőket

Soros György mozgósította a tüntetőket

A né­hány em­bert meg­moz­gatni bíró tün­te­té­sek már az EU kam­pány ré­szét ké­pe­zik,mondta a kor­mány­szó­vivő.

A né­hány em­bert meg­moz­gatni bíró utcai tün­te­té­sek már az EU kam­pány ré­szét ké­pe­zik, mondta a kor­mány­szó­vivő.

Betonfallal védi a migránsoktól a villáját Soros György - videó

Betonfallal védi a migránsoktól a villáját Soros György - videó

Ezt a ke­rí­tést Trump is el­fo­gadná.

Biz­ton­sági ka­me­rák­kal fel­sze­relt ri­asz­tó­rend­szer és fegy­ve­res biz­ton­sági szol­gá­lat védi a hí­vat­lan lá­to­ga­tók­tól a tőzs­de­spe­ku­lánst.

Sorosék utasítására manipulálták a megfulladt migránsgyerek fotóját

Sorosék utasítására manipulálták a megfulladt migránsgyerek fotóját

Már 2015-ben bot­rány lett abból, hogy ma­ni­pu­lál­ták meg­halt kisfiú fo­tó­ját.

Soros György bi­zalmi em­bere, kö­zeli mun­ka­társa adott uta­sí­tást.

Soros hadrendbe állította az embereit

Soros hadrendbe állította az embereit

Tá­mo­gat­ják a be­ván­dor­lást és Soros Györ­gyöt.

A túl­óra­tör­vény el­leni tün­te­té­se­ken olyan szer­ve­ze­tek is részt vesz­nek, ame­lyek tag­jai fent van­nak Soros György fi­ze­tési lis­tá­ján - mondta a Fi­desz par­la­menti frak­ció­ve­ze­tője.

Ezért tüntettek Budapesten, és ez fog történni május végéig

Ezért tüntettek Budapesten, és ez fog történni május végéig

A Fi­desz sze­rint a szom­bati el­len­zéki tün­te­tés már Soros György eu­ró­pai par­la­menti (EP-)vá­lasz­tási kam­pá­nyá­nak a része.

Nacsa Lőrinc: zajlik Soros György fizetett választási kampánya

Nacsa Lőrinc: zajlik Soros György fizetett választási kampánya

A Fi­desz-KDNP sze­rint Soros György em­be­rei, szer­ve­ze­tei újra meg­tá­mad­ják Ma­gyar­or­szá­got.

A Fi­desz-KDNP sze­rint Soros György em­be­rei, szer­ve­ze­tei újra meg­tá­mad­ják Ma­gyar­or­szá­got, mert a ma­gyar em­be­rek szá­mos al­ka­lom­mal ki­nyil­vá­ní­tot­ták már aka­ra­tu­kat, hogy nem kí­ván­nak be­ván­dor­lók­kal együtt élni. az Eu­ró­pai Par­la­ment ja­nuár végén ismét na­pi­rend­jére veszi Ma­gyar­or­szá­got.

Sorosék meg akarják bénítani Budapestet

Sorosék meg akarják bénítani Budapestet

Ijesztő röp­cé­du­lá­kat szór­tak szét a fő­vá­ros­ban egy kü­lö­nös nevű szer­ve­zet ak­ti­vis­tái. Aki­ket nagy va­ló­szí­nű­ség­gel Soros pén­zel.

Ijesztő röp­cé­du­lá­kat szór­tak szét a fő­vá­ros­ban egy kü­lö­nös nevű szer­ve­zet ak­ti­vis­tái. Aki­ket nagy va­ló­szí­nű­ség­gel Soros pén­zel.

Bűnözők, büntetett előéletű garázdák a tüntetők között

Bűnözők, büntetett előéletű garázdák a tüntetők között

Sú­lyos pri­u­szok.

Ti­ze­n­egy bün­te­tett elő­életű sze­mélyt is őri­zetbe vet­tek a tün­te­té­se­ken ga­rázda ma­ga­tar­tást ta­nú­sító, a rend­őrök­kel erő­sza­kos­kodó sze­mé­lyek kö­zött.

Lebukott a Soros-egyetem: Így próbálja a milliárdos átverni Magyarországot

Lebukott a Soros-egyetem: Így próbálja a milliárdos átverni Magyarországot

Lebukott a Soros-egyetem: Így próbálja a milliárdos átverni Magyarországot

Nincs is igazi ame­ri­kai "anya­egye­teme" a pesti Soros-is­ko­lá­nak. Na­gyot ha­zud­tak, ami­kor az el­len­ke­ző­jét ál­lí­tot­ták.

Nem volt elég? Kettőkor lezár egy határátkelőt az ellenzék

Nem volt elég? Kettőkor lezár egy határátkelőt az ellenzék

Nem nyug­sza­nak és to­vább szít­ják itt­hon a fe­szült­sé­get.

Nem nyug­sza­nak és to­vább szít­ják itt­hon a fe­szült­sé­get a Soros-féle ér­de­ke­ket ki­szol­gáló el­len­zéki pár­tok. Már egy ha­tár­át­ke­lő­hely meg­bé­ní­tá­sára ké­szül­nek.

Jogerősen 2 év börtönre ítélték Soros Györgyöt. Miért nem adnak ki ellene nemzetközi elfogatóparancsot?

Jogerősen 2 év börtönre ítélték Soros Györgyöt. Miért nem adnak ki ellene nemzetközi elfogatóparancsot?

Négy(!) bí­ró­ság is ki­mondta bű­nös­sé­gét, s hogy bör­tönbe kell vo­nul­nia. A fel­leb­be­zés összes le­he­tő­sé­gét ki­me­rí­tette, az íté­let jog­erős.

Soros György politikai blöffje a CEU miatti fenyegetőzés

Soros György politikai blöffje a CEU miatti fenyegetőzés

Ma­gyar­or­szá­got zsa­rolja Soros György ame­ri­kai tőzs­de­spe­ku­láns.

Ma­gyar­or­szá­got zsa­rolja Soros György ame­ri­kai tőzs­de­spe­ku­láns.

Miért tüntette ki Soros Györgyöt
az ukrán
elnök?

Miért tüntette ki Soros Györgyöt
az ukrán elnök?

Van-e össze­füg­gés a Ma­gyar­or­szág el­leni tá­ma­dá­sok és a ki­tün­te­tés kö­zött?

Soros a jó barátját, Demszky emberét küldte a Jobbikba

Soros a jó barátját, Demszky emberét küldte a Jobbikba

Vol­ner János a Fa­ce­boo­kon bo­rí­tott.

Vol­ner János a Fa­ce­boo­kon rán­totta le a lep­let arról, hogy hosszú ideje mennyire szo­ros az együtt­mű­kö­dés Soros György köz­vet­len mun­ka­tár­sai és a Job­bik kö­zött.

Díszhelyet kapott a Jobbikban Soros kulcsembere, a CEU alapítója

Díszhelyet kapott a Jobbikban Soros kulcsembere, a CEU alapítója

Vol­ner János foly­tatja a Nagy Le­lep­lező Had­já­ra­tot. El­ké­pesztő, mi min­denre derül fény a Job­bik sötét bugy­ra­i­ban.

Magyarország ellen szervezkednek Soros emberei Brüsszelben, Sargentini dirigál

Magyarország ellen szervezkednek Soros emberei Brüsszelben, Sargentini dirigál

Ju­dith Sar­gen­tini ma­gyar és kül­földi mig­ráns­párti ak­ti­vis­ták­kal ta­lál­ko­zott Brüsszel­ben.

Soros nyomást gyakorol az útjában lévő országokra

Soros nyomást gyakorol az útjában lévő országokra

A Fi­desz frak­ció­ve­ze­tője sze­rint Soros György nyo­mást gya­ko­rol a terve út­já­ban álló or­szá­gokra.

A Fi­desz frak­ció­ve­ze­tője sze­rint Soros György nyo­mást gya­ko­rol a terve út­já­ban álló or­szá­gokra.

Soros máris új kampányba kezdett

Soros máris új kampányba kezdett

Pró­bál­ják le­já­ratni a be­ván­dor­lás­el­le­nes ol­dalt, és a ma­gyar kor­mányt.

Mráz Ágos­ton Sá­muel, a Né­ző­pont cso­port ve­ze­tője sze­rint az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tási kam­pány­hoz kap­cso­ló­dóan pró­bál­ják tá­madni, le­já­ratni a be­ván­dor­lás­el­le­nes ol­dalt - köz­tük a ma­gyar kor­mányt.

Soros emberei csalni akarnak az Európai Parlamentben

Soros emberei csalni akarnak az Európai Parlamentben

Ki­for­gat­nák a sza­bá­lyo­kat.

Még a mű­kö­dési sza­bá­lyok meg­sze­gé­sé­től sem ri­ad­nak vissza, hogy végre meg­bün­tet­hes­sék Ma­gyar­or­szá­got.

Pártot alapít Soros György Magyarországon

Pártot alapít Soros György Magyarországon

Pár­tot ala­pít a Soros-féle Mig­ra­tion Aid nevű szer­ve­zet, hogy ne kell­jen adóz­nia a spe­ku­láns tá­mo­ga­tá­sai után.

Pár­tot ala­pít a Soros-féle Mig­ra­tion Aid nevű szer­ve­zet, hogy ne kell­jen adóz­nia a spe­ku­láns tá­mo­ga­tá­sai után.

Soros beindította a Balkán-tervet, hálózata mindenütt ott van

Soros beindította a Balkán-tervet, hálózata mindenütt ott van

Azon dol­goz­nak, hogy a tör­vé­nye­ket is ki­játszva le­bont­sák a mig­rán­sok előtt az aka­dá­lyo­kat.

Ezért kell a STOP Soros: Így csempészik be a migránsokat Soros ügyvédjei

Ezért kell a STOP Soros: Így csempészik be a migránsokat Soros ügyvédjei

Elér­he­tő­sé­gük, te­le­fon­szá­maik már gyak­ran ott van­nak a ma­gyar ha­tárra ér­ke­zők zse­bé­ben.

Soros titokban meglátogatta az új spanyol miniszterelnököt!

Soros titokban meglátogatta az új spanyol miniszterelnököt!

Más­fél órán át tár­gyal­tak egy­más­sal.

A szer­dai lá­to­ga­tás elő­ze­te­sen nem is sze­re­pelt a spa­nyol kor­mányfő heti prog­ram­já­ban. Más­fél órán át tár­gyal­tak egy­más­sal és a meg­be­szé­lé­sen senki más nem vett részt, csak a So­rost kí­sérő két, eddig azo­no­sí­tat­lan sze­mély.

Migránsok bármi áron, Soros rászállt a magyar bíróságokra

Migránsok bármi áron, Soros rászállt a magyar bíróságokra

In­gyen tan­fo­lya­mo­kat tar­tott és tart több száz bí­ró­nak, hogy ked­ve­zőb­ben vi­szo­nyul­ja­nak a mig­ráns­kér­dés­hez.

In­gyen tan­fo­lya­mo­kat tar­tott a bí­rák­nak, hogy ked­ve­zőb­ben vi­szo­nyul­ja­nak a mig­ráns­kér­dés­hez.

Eszük ágában sincs megbüntetni Fluor Tomit

Eszük ágában sincs megbüntetni Fluor Tomit

Bár el­ter­jedt a hír...

Bár el­ter­jedt a hír, hogy Tomit és da­lait vég­ér­vé­nye­sen szám­űz­ték a Pe­tőfi Rá­di­ó­ból, ebből egy szó sem igaz. Sőt a köz­mé­dia csi­nált vic­cet a do­log­ból.

Rátámad-e a Jobbik a Parlamentet védő rendőrökre? Szétkapják Budapestet?

Rátámad-e a Jobbik a Parlamentet védő rendőrökre? Szétkapják Budapestet?

Egy plat­for­mon Soros és a Job­bik.

Egy plat­formra ke­rült, lé­nye­gé­ben közös ál­lás­pon­tot kép­vi­sel a Soros György pén­zelte TASZ és a Job­bik. Nem elő­ször kép­vi­se­lik ugyan­azt az ál­lás­pon­tot.

Ijesztő méretű Soros kapcsolati hálója Brüsszelben

Ijesztő méretű Soros kapcsolati hálója Brüsszelben

Nem csak az Eu­ró­pai Bi­zott­ság al­el­nöke dol­go­zik Soros György keze alá. A tőzsde spe­ku­láns­nak több em­bere is dol­go­zik Brüsszel­ben.

Nem csak az Eu­ró­pai Bi­zott­ság al­el­nöke dol­go­zik Soros György keze alá. A tőzsde spe­ku­láns­nak több em­bere is dol­go­zik Brüsszel­ben. A TV2 ki­de­rí­tette, mi­ként és kiken ke­resz­tül be­fo­lyá­solja a mil­li­ár­dos az eu­ró­pai po­li­ti­kát.

Rogán: Tudjuk, ki pénzeli a mai tüntetést

Rogán: Tudjuk, ki pénzeli a mai tüntetést

Rogán: Tudjuk, ki pénzeli a mai tüntetést

In­ter­jút adott a Ma­gyar Idők­nek.

Rogán Antal sze­rint csak egy eset­ben ért­hető meg, hogy az el­len­zék ma az ut­cára vonul.

Káosz-tervet dolgozott ki Magyarországra Soros

Káosz-tervet dolgozott ki Magyarországra Soros

A köz­ponti elem a pro­vo­ká­ció.

A mód­szer köz­ponti eleme a pro­vo­ká­ció, a tör­vé­nyes­ség ha­tá­rán, vagy azon túl mozgó ak­ciók, il­letve ezek kö­vet­kez­té­ben az "ál­do­zattá" válás.

Külföldi aktivisták fognak beavatkozni a választásokba

Külföldi aktivisták fognak beavatkozni a választásokba

Be­in­dult az ak­ti­vis­ta­há­ló­zat.

Az Avaaz nevű cso­port óri­ási nagy­ság­rendű fi­ze­tett in­ter­ne­tes hir­de­tés­sel kam­pá­nyol Soros el­len­zéki je­lölt­jei mel­lett.

Orbán Viktor beindította a visszaszámlálót: videó

Orbán Viktor beindította a visszaszámlálót: videó

Már ke­ve­sebb, mint 24 óra.

Már ke­ve­sebb, mint 24 óra és el­kez­dő­dik egy sors­döntő nap. Mind­két tábor tel­jes erő­vel moz­gó­sít.

Sorosék rezsiügyekben is döntenének

Sorosék rezsiügyekben is döntenének

Ha Soros em­be­rei ala­kí­ta­ná­nak kor­mányt, akkor nekik lenne döntő sza­vuk a pénz­ügyek­ben, a re­zsi­ügyek­ben, és a be­ván­dor­lás-po­li­ti­ká­ban is - je­len­tette ki Dö­mö­tör Csaba.

Ha Soros em­be­rei ala­kí­ta­ná­nak kor­mányt, akkor nekik lenne döntő sza­vuk a pénz­ügyek­ben, vagy a re­zsi­ügyek­ben is.

Itt a hangfelvétel: 2000 Soros-ügynök dolgozik Magyarországon

Itt a hangfelvétel: 2000 Soros-ügynök dolgozik Magyarországon

A mi­nisz­ter­el­nök nagy­pén­teki rá­dió­in­ter­jú­já­ban el­mondta, hogy hi­telt ér­demlő hang­fel­vé­te­lek van­nak.

A mi­nisz­ter­el­nök nagy­pén­teki rá­dió­in­ter­jú­já­ban be­szélt erről. Itt a bi­zo­nyító erejű hang­fel­vé­tel.

Megdöbbentő felvétel! Így néz ki, amikor Soros beépül egy kormányba

Így néz ki, amikor Soros beépül egy kormányba

Soros egyik leg­fon­to­sabb em­bere el­árulta, ho­gyan ül­teti be a mil­li­ár­dos az em­be­reit a mi­nisz­té­ri­u­mokba, hogy po­li­ti­kai kont­rollt sze­rez­zen.

2000 fizetett Soros-zsoldos dolgozik az Orbán-kormány eltávolításán

Újabb bizonyítékok: 2000 fizetett Soros-zsoldos dolgozik az Orbán-kormány eltávolításán

Az el­múlt napok újabb le­lep­le­zé­se­ket hoz­tak - mondta Ha­lász János, a Fi­desz-frak­ció szó­vi­vője.

Fidesz: Soros véleménye köszön vissza a brüsszeli javaslatokban

Fidesz: Soros véleménye köszön vissza a brüsszeli javaslatokban

Brüsszel­ben igen gya­kori ven­dég­nek szá­mít Soros György - mondta Gu­lyás Ger­gely, a Fi­desz frak­ció­ve­ze­tője.

A Brüsszel­ben igen gya­kori ven­dég­nek szá­mító Soros György mig­rá­ci­ó­val kap­cso­la­tos vé­le­mé­nye kö­szön vissza eu­ró­pai uniós ja­vas­la­tok­ban - mondta Gu­lyás Ger­gely, a Fi­desz frak­ció­ve­ze­tője.

A HVG újságírója Soros György pénzelte Facebook cenzor

Újabb 100.000 eurót adott Facebook cenzúrára Soros!

Soros két­szer 100 000 eurót utalt át.

A Cor­rec­tiv német mé­dia­vál­la­lat ta­valy szer­ző­dőtt a Fa­ce­book-kal, hogy segít nekik az in­ter­ne­tes ál­hí­rek "le­lep­le­zé­sé­ben".

Soros emberei most a szlovák kormányt akarják megdönteni

Soros emberei most a szlovák kormányt akarják megdönteni

A mig­ráns­kér­dés az igazi tét.

Nyil­ván­való, hogy Sz­lo­vá­ki­á­ban is a mig­ráns­kér­dés az igazi tét. Bármi áron meg akar­ják nyit­tatni a ha­tá­ro­kat Soros em­be­rei a be­ván­dor­ló­ára­dat előtt.

Soros a magyar kijárójának: adunk még 3 millió dollárt, tudj róla...

Soros a magyar kijárójának: adunk még 3 millió dollárt, tudj róla...

A német kor­mány révén pró­bálta meg­vál­toz­tatni a tör­vényt.

A német kor­mány révén pró­bálta meg­vál­toz­tatni a ci­vil­szer­ve­ze­tek­ről szóló tör­vényt egy Soros György tá­mo­gatta szer­ve­zet. El­járt a mil­li­ár­dos em­be­ré­nek szája.

Rettegnek az osztrákok a migrációtól

Rettegnek az osztrákok a migrációtól

Az oszt­rák la­kos­ság döntő több­sége el­uta­sítja a tö­me­ges mig­rá­ciót, egye­bek mel­lett fél­nek a köz­biz­ton­ság rom­lá­sá­tól is.

Az oszt­rák la­kos­ság döntő több­sége el­uta­sítja a tö­me­ges mig­rá­ciót, egye­bek mel­lett fél­nek a köz­biz­ton­ság rom­lá­sá­tól is. A vál­ság ke­ze­lé­sé­ben si­ke­re­sebb­nek tart­ják a ma­gya­ro­kat, mint Brüsszelt. Szá­zad­vég fel­mé­rés.

Soros megrendelésére támad a német miniszter

Soros megrendelésére támad a német miniszter

Meg­ren­de­lésre tá­madt neki Ma­gyar­or­szág­nak Mi­chael Roth. A német kül­ügy ál­lam­mi­nisz­tere ked­den üzent.

Meg­ren­de­lésre tá­madt neki Ma­gyar­or­szág­nak Mi­chael Roth, a német kül­ügy ál­lam­mi­nisz­tere.

Szótárból hazudnak a migránsok

Van pár dolog, amit szívesen megtanulnak a migránsok

Nár bi­zo­nyí­ték is van arra, hogy a tör­vé­nyek ki­ját­szá­sára ta­nít­ják be őket.

Már bi­zo­nyí­ték is van arra, hogy a tör­vé­nyek ki­ját­szá­sára ta­nít­ják be őket - kö­zölte a Fi­desz frak­ció­szó­vi­vője.

Soros az öngyilkosságot népszerűsíti

Soros az öngyilkosságot népszerűsíti

Kü­lön­le­ges szó­tár­ral.

Kü­lön­le­ges szó­tár­ral se­gíti az Eu­ró­pába tartó mig­rán­so­kat egy, a mil­li­ár­dos Soros György tá­mo­ga­tá­sát él­vező szer­ve­zet.

Az Európa Tanács "Soros-embertípust" akar létrehozni...

Az Európa Tanács "Soros-embertípust" akar létrehozni...

Meg­döb­bentő ol­vas­mányt ta­lál­tunk.

Meg­döb­bentő ol­vas­mány az Eu­rópa Ta­nács em­beri jogi biz­to­sá­nak ál­lás­fog­la­lása a "Soros-em­ber­tí­pus" lét­re­ho­zá­sá­nak szük­sé­ges­sé­gé­ről.

Fidesz: Karácsony Soros miniszterelnök-jelöltje

Fidesz: Karácsony Soros miniszterelnök-jelöltje

Brüsszel­ben tá­mad­ják a ha­tár­zá­rat.

A Fi­desz sze­rint "Ka­rá­csony Ger­ge­lyék nem­csak itt­hon tá­mad­ják a ha­tár­zá­rat és a ha­tár­vé­del­met", hanem az Eu­ró­pai Par­la­ment­ben is min­dig a mig­rá­ció mel­lett sza­vaz­tak.

Soros György embere irányítja az ENSZ migrációs politikáját

Soros György embere irányítja az ENSZ migrációs politikáját

Lo­uise Ar­bour ko­ráb­ban arról is ér­te­ke­zett, hogy minél több bur­kát vi­selő nőt kell fel­venni a köz­szfé­rába...

Lo­uise Ar­bour ko­ráb­ban arról is ér­te­ke­zett, hogy minél több bur­kát vi­selő nőt kell fel­venni a köz­szfé­rába...

Parlament előtt a "Stop Soros"

Benyújtotta a kormány a "Stop Soros" törvénycsomagot

Egy ré­szé­nek el­fo­ga­dá­sá­hoz két­har­ma­dos tá­mo­ga­tás szük­sé­ges.

A tör­vény­cso­mag egy ré­szé­nek el­fo­ga­dá­sá­hoz két­har­ma­dos tá­mo­ga­tás szük­sé­ges.

Még szigorúbb lesz a "Stop Soros"

Még szigorúbb lesz a "Stop Soros"

A ka­bi­net meg­vi­tatta a több mint hat­száz be­ér­ke­zett ér­demi ja­vas­la­tot.

A ka­bi­net meg­vi­tatta a több mint hat­száz be­ér­ke­zett ér­demi ja­vas­la­tot, és "le­vonta a meg­fe­lelő kö­vet­kez­te­té­se­ket". A tör­vény­cso­mag szi­go­rí­tott for­má­ban kerül majd az Or­szág­gyű­lés elé.

Karácsony Gergely "Sorosék trójai falova"

Karácsony Gergely "Sorosék trójai falova"

Mi­nisz­ter­el­nök-je­lölti ta­nács­adó tes­tü­le­té­ben a Soros Ala­pít­vány egy­kori mun­ka­tár­sai és a néhai SZDSZ hold­ud­va­rá­hoz tar­to­zók nagy­já­ból két­har­ma­dos több­sé­get al­kot­nak.

Ta­nács­adói közt a so­ros­is­ták és a néhai SZDSZ hold­ud­va­rá­hoz tar­to­zók nagy­já­ból két­har­ma­dos több­sé­get al­kot­nak.

Szél Bernadett Soros zsebében van

Németh Szilárd: Szél Bernadett Soros zsebében van

Nem­zet­biz­ton­sági bi­zott­sági tag­sá­gá­val "vissza­élve" pró­bált bi­zal­mas in­for­má­ci­ó­kat ki­kérni a "Soros-terv­ről" és a "Soros-há­ló­zat­ról" az Al­kot­mány­vé­delmi Hi­va­tal­tól.

Nem­zet­biz­ton­sági bi­zott­sági tag­sá­gá­val "vissza­élve" pró­bált bi­zal­mas in­for­má­ci­ó­kat ki­kérni a "Soros-terv­ről".

Hihetetlen! Már 5 millió bevándorló érkezett Európába 2011 óta

Hihetetlen! Már 5 millió bevándorló érkezett Európába 2011 óta

A rész­ada­to­kat össze­adva, va­ló­ban annyi. Pedig ez nem szó­be­széd, hanem az Europe Asy­lum Sup­port Office hi­va­ta­los adata.

Orbán: Soros kampánynyitót tartott Davosban

Orbán: Soros kampánynyitót tartott Davosban

Olyan lett, mint egy igazi mig­ráns.

Olyan lett, mint egy igazi mig­ráns - mondta a mi­nisz­ter­el­nök a cseh kol­lé­gá­já­val tar­tott saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.

Londonban jajgatott Magyarország miatt Soros maroknyi csoportja

Londonban jajgatott Magyarország miatt Soros maroknyi csoportja

A Stop Soros-tör­vény­cso­mag ellen til­ta­koz­tak.

A Stop Soros-tör­vény­cso­mag ellen til­ta­ko­zott hétfő este az Am­nesty In­ter­na­tio­nal (AI) fél tucat ak­ti­vis­tája Ma­gyar­or­szág lon­doni nagy­kö­vet­sé­gé­nél.

Soros Romániában is kihúzta a gyufát

Soros Romániában is kihúzta a gyufát

Román sze­ná­tusi elnök: Soros György a há­ló­za­tain ke­resz­tül az ál­lami in­téz­mé­nyek meg­gyen­gí­té­sére tör. Rá­a­á­sul Calin Pop­escu Ta­ri­ce­anu li­be­rá­lis. Nem ki­csit.

Román sze­ná­tusi elnök: Soros György a há­ló­za­tain ke­resz­tül az ál­lami in­téz­mé­nyek meg­gyen­gí­té­sére tör. Rá­a­á­sul Calin Pop­escu Ta­ri­ce­anu li­be­rá­lis. Nem ki­csit.

Migránsokat telepítene Európába az ENSZ-főtitkár is

Migránsokat telepítene Európába az ENSZ-főtitkár is

A kor­mány ezt vissza­uta­sítja.

A kor­mány vissza­uta­sítja az ENSZ-fő­tit­kár mig­rá­ci­ó­val kap­cso­la­tos nyi­lat­ko­za­tát, mivel ál­lás­pontja sze­rint a mig­rá­ciót nem tá­mo­gatni kell.

Őrült pénzszórásba kezdett a magyarok miatt Soros György

Őrült pénzszórásba kezdett a magyarok miatt Soros György

Csak ta­valy 14 mil­lió dol­lárt fi­ze­tett ki.

Csak az el­múlt esz­ten­dő­ben 3,5 mil­li­árd fo­rint­nyi dol­lárt köl­tött el ha­zánkra Soros György ame­ri­kai spe­ku­láns és mul­ti­mil­li­ár­dos.

Kőkeményet hazudott Soros. Sz@rik a tényekre

Kőkeményet hazudott Soros. Sz@rik a tényekre

Kőkeményet hazudott Soros. Sz@rik a tényekre

Kezdi tel­je­sen el­ve­szí­teni a józan eszét a mil­li­árd­jai révén észt osztó ön­je­lölt Mes­siás.

Kezdi tel­je­sen el­ve­szí­teni a józan eszét a mil­li­árd­jai révén észt osztó ön­je­lölt Mes­siás. S a vi­lág­la­pok né­me­lyike min­den kont­roll nél­kül teret biz­to­sít neki. A té­nyek mintha sen­kit nem za­var­ná­nak.

Soros Györggyel szemben elsőként vezethetik be a távoltartási végzést

Soros Györggyel szemben elsőként vezethetik be a távoltartási végzést

Erről is be­szélt Rogán Antal a Kos­suth Rá­di­ó­ban.

Soros Györggyel szem­ben az elsők kö­zött ve­ze­tik be a tá­vol­tar­tási vég­zést, ha a par­la­ment el­fo­gadja a Stop Soros tör­vény­cso­ma­got. Erről is be­szélt Rogán Antal, a Mi­nisz­ter­el­nöki Ka­bi­net­iro­dát ve­zető mi­nisz­ter.

Így tiltható ki Magyarországról Soros György

Így tiltható ki Magyarországról Soros György

Nyil­vá­nos a STOP SOROS cso­mag.

Nyil­vá­nos­ságra hozta és tár­sa­dalmi egyez­te­tésre bo­csátja a kor­mány a STOP SOROS tör­vény­cso­ma­got.

Orbán: a "Stop Soros" törvénycsomag új helyzetet teremt

Orbán: a "Stop Soros" törvénycsomag új helyzetet teremt

Soros György is el­dönt­heti, hogy mit csi­nál: ab­ba­hagyja vagy foly­tatja az il­le­gá­lis mig­rá­ció szer­ve­zé­sét, tá­mo­ga­tá­sát - mondta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

"Stop Soros" törvénycsomagot készített a kormány

"Stop Soros" törvénycsomagot készített a kormány

Lé­pett a kor­mány: fi­zet­niük kell a mig­rá­ciót szer­vező Soros-szer­ve­ze­tek­nek, va­la­mint lét­re­hoz­zák az ide­gen­ren­dé­szeti tá­vol­tar­tást is.

Leköpték a jogállamot,1 milliót kapott a kábszerező, hazudozó újságíró

Leköpték a jogállamot,1 milliót kapott a kábszerező, hazudozó újságíró

Rit­kán lóg ki ennyire a lóláb. Ha­zug­sá­go­kat ter­jesztő, fake news gyártó, ká­bí­tó­szert rek­lá­mozó "új­ság­írót" tün­tet­tek ki.

Szél Bernadett nem juthat titkos adatokhoz

Szél Bernadett nem juthat titkos adatokhoz

Ki­vo­nul a Fi­desz a nem­zet­biz­ton­sági bi­zott­ság Soros-terv­ről szóló ülé­sé­ről, ha azon Szél Ber­na­dett is meg­je­le­nik.

Ki­vo­nul a Fi­desz a nem­zet­biz­ton­sági bi­zott­ság Soros-terv­ről szóló ülé­sé­ről, ha azon a Soros szol­gá­la­tá­ban álló LMP-s Szél Ber­na­dett is meg­je­le­nik.

Kormányjavaslat Soros György kitiltására

Javaslat Soros György kitiltására

Olyan tör­vény­ja­vas­lat­ról tár­gyal hol­nap a kor­mány, mely akár Soros György Ma­gyar­or­szág­ról tör­ténő ki­til­tá­sát is le­he­tővé teszi - tudta meg az origo.hu.

Mi köze Szél Bernadettnek Soros Györgyhöz?

Mi köze Szél Bernadettnek Soros Györgyhöz?

Szo­ros kap­cso­lat a spe­ku­láns­sal.

Csak ke­ve­sen tud­ják, hogy az LMP el­nö­két mennyire szo­ros kap­cso­la­tok fűzik a nem­zet­közi spe­ku­láns­hoz.

Afrikai népességrobbanás súlyosbítja a migrációt

Afrikai népességrobbanás súlyosbítja a migrációs válságot

2018 sors­döntő év lesz Eu­rópa, Ma­gyar­or­szág és a ma­gyar te­le­pü­lé­sek szem­pont­já­ból.

2018 sors­döntő év lesz Eu­rópa, Ma­gyar­or­szág és a ma­gyar te­le­pü­lé­sek szem­pont­já­ból.

Soros az anyák méheibe hatoló mozgalmat akar

Soros az anyák méheibe hatoló mozgalmat akar

Azt ál­lítja Allen West, ko­rábbi ame­ri­kai kong­resszusi kép­vi­selő, hogy Soros György ár­tat­lan gyer­me­kek éle­tére tör.

Nem ke­ve­seb­bet állít Allen West, ko­rábbi kong­resszusi kép­vi­selő, mint, hogy Soros György ár­tat­lan gyer­me­kek éle­tére tör.

Soros György a Fidesz 2018-as kampányában is jelen lesz

Soros György a Fidesz 2018-as kampányában is jelen lesz

Azért har­co­lunk, hogy Brüs­szel ne kény­sze­rít­sen Ma­gyar­or­szágra kö­te­lező kvó­tá­kat.

A baloldalon ma is Gyurcsány az igazi vezér!

A baloldalon ma is Gyurcsány az igazi vezér!

A baloldalon ma is Gyurcsány az igazi vezér!

Ér­de­kei sze­rint ala­kul min­den.

A Fi­desz sze­rint ma is Gyur­csány Fe­renc DK-elnök az igazi vezér a bal­ol­da­lon, ahol az ő ér­de­kei sze­rint, az ál­tala dik­tált ütem­ben ala­kul­nak a dol­gok.

Soros elleni újabb akcióterv a kormány előtt?

Soros elleni újabb akcióterv a kormány előtt?

Hol­lik Ist­ván ak­ció­ter­vet sür­ge­tett az újabb esz­kö­zök­kel pró­bál­kozó Soros-ak­ti­vis­ták ellen.

Hol­lik Ist­ván ak­ció­ter­vet sür­ge­tett az újabb esz­kö­zök­kel pró­bál­kozó Soros-ak­ti­vis­ták ellen. A CEU-n éppen ma, a mig­ráns­kér­dés­ről ren­dez­nek kong­resszust, mi­köz­ben a hét ele­jén Ma­gyar­or­szágra ér­ke­zett egy Soros-párti EP kép­vi­se­lőnő.

Egy milliárdos is mondhat butaságokat

Egy milliárdos is mondhat butaságokat

Soros György "nehéz éle­té­ről" írt cik­ket a The Washing­ton Times és azt ja­va­solta neki, hogy lá­to­gassa meg a Ter­ror Házát.

Soros György­ről írt cik­ket a The Washing­ton Times és azt ja­va­solta neki, hogy lá­to­gassa meg a Ter­ror Házát.

A Vona - Soros szövetség első bizonyítékai: Novák Előd nem tűr tovább!

A Vona - Soros szövetség első bizonyítékai: Novák Előd nem tűr tovább!

Soros György egyik leg­főbb bi­zal­masa, a CEU ala­pí­tója már ba­rát­ko­zik a Job­bik­kal. Novák Előd­nél be­telt a pohár.

Taposóaknákba fektetett be Soros György, de nem bánja

Taposóaknákba fektetett be Soros György, de nem bánja

Sok min­dent nem tud­nak róla.

Sok min­dent nem tud­nak róla. Mi­köz­ben hívei va­la­mi­féle meg­vál­tó­ként pró­bál­ják be­ál­lí­tani, s ő maga is "festi" magát, van egy egé­szen más, ijesztő arca is.

Soros brüsszeli emberei újra Magyarországot támadják

Soros brüsszeli emberei újra Magyarországot támadják

Soros em­be­rei meg­hall­gat­ják Soros em­be­reit és kö­zö­sen el­íté­lik ha­zán­kat.

Soros em­be­rei meg­hall­gat­ják Soros em­be­reit és aztán kö­zö­sen jól el­íté­lik Ma­gyar­or­szá­got - mondta Hid­véghi Ba­lázs, a Fi­desz kom­mu­ni­ká­ciós igaz­ga­tója szer­dai bu­da­pesti saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.