CÍMKE: 'soros györgy'
FRISS HÍREK

Migránsok bármi áron, Soros rászállt a magyar bíróságokra

Migránsok bármi áron, Soros rászállt a magyar bíróságokra

In­gyen tan­fo­lya­mo­kat tar­tott és tart több száz bí­ró­nak, hogy ked­ve­zőb­ben vi­szo­nyul­ja­nak a mig­ráns­kér­dés­hez.

In­gyen tan­fo­lya­mo­kat tar­tott a bí­rák­nak, hogy ked­ve­zőb­ben vi­szo­nyul­ja­nak a mig­ráns­kér­dés­hez.

Eszük ágában sincs megbüntetni Fluor Tomit

Eszük ágában sincs megbüntetni Fluor Tomit

Bár el­ter­jedt a hír...

Bár el­ter­jedt a hír, hogy Tomit és da­lait vég­ér­vé­nye­sen szám­űz­ték a Pe­tőfi Rá­di­ó­ból, ebből egy szó sem igaz. Sőt a köz­mé­dia csi­nált vic­cet a do­log­ból.

Rogán: Tudjuk, ki pénzeli a mai tüntetést

Rogán: Tudjuk, ki pénzeli a mai tüntetést

Rogán: Tudjuk, ki pénzeli a mai tüntetést

In­ter­jút adott a Ma­gyar Idők­nek.

Rogán Antal sze­rint csak egy eset­ben ért­hető meg, hogy az el­len­zék ma az ut­cára vonul.

Ijesztő méretű Soros kapcsolati hálója Brüsszelben

Ijesztő méretű Soros kapcsolati hálója Brüsszelben

Nem csak az Eu­ró­pai Bi­zott­ság al­el­nöke dol­go­zik Soros György keze alá. A tőzsde spe­ku­láns­nak több em­bere is dol­go­zik Brüsszel­ben.

Nem csak az Eu­ró­pai Bi­zott­ság al­el­nöke dol­go­zik Soros György keze alá. A tőzsde spe­ku­láns­nak több em­bere is dol­go­zik Brüsszel­ben. A TV2 ki­de­rí­tette, mi­ként és kiken ke­resz­tül be­fo­lyá­solja a mil­li­ár­dos az eu­ró­pai po­li­ti­kát.

Orbán Viktor beindította a visszaszámlálót: videó

Orbán Viktor beindította a visszaszámlálót: videó

Már ke­ve­sebb, mint 24 óra.

Már ke­ve­sebb, mint 24 óra és el­kez­dő­dik egy sors­döntő nap. Mind­két tábor tel­jes erő­vel moz­gó­sít.

Soros volt aktivistája: durva beavatkozást terveztek a magyar belpolitikába

Soros volt aktivistája: durva beavatkozást terveztek a magyar belpolitikába

Békés Bence hamar ki­áb­rán­dult a Soros-féle sa­já­tos jó­té­kony­ko­dás­ból.

Ka­pott 2009 ta­va­szán egy Soros-ösz­tön­dí­jat a Nyílt Tár­sa­da­lom In­té­zet­től, majd úgy gon­dolta, ezzel mind­ad­dig nincs is baj, amíg ki nem derül, hogy egé­szen mást vár el a há­ló­zat az ak­ti­vis­tá­tól, mint a mély­sze­gény­ség­ben élők se­gí­tése.

Külföldi aktivisták fognak beavatkozni a választásokba

Külföldi aktivisták fognak beavatkozni a választásokba

Egy Soros György által pén­zelt in­ter­ne­tes ak­ti­vis­ta­há­ló­zat akar be­avat­kozni a ma­gyar vá­lasz­tá­sokba.

Egy Soros György által pén­zelt in­ter­ne­tes ak­ti­vis­ta­há­ló­zat akar be­avat­kozni a ma­gyar vá­lasz­tá­sokba.

Sorosék rezsiügyekben is döntenének

Sorosék rezsiügyekben is döntenének

Ha em­be­rei ala­kí­ta­ná­nak kor­mányt.

Ha Soros György em­be­rei ala­kí­ta­ná­nak kor­mányt, mint ahogy az egyes kör­nyező or­szá­gok­ban meg­tör­tént, akkor nekik lenne döntő sza­vuk a pénz­ügyek­ben.

Itt a hangfelvétel: 2000 Soros-ügynök dolgozik Magyarországon

Itt a hangfelvétel: 2000 Soros-ügynök dolgozik Magyarországon

A mi­nisz­ter­el­nök nagy­pén­teki rá­dió­in­ter­jú­já­ban el­mondta, hogy hi­telt ér­demlő hang­fel­vé­te­lek lát­tak nap­vi­lá­got.

Fidesz: Soros véleménye köszön vissza a brüsszeli javaslatokban

Fidesz: Soros véleménye köszön vissza a brüsszeli javaslatokban

A Brüsszel­ben igen gya­kori ven­dég­nek szá­mító Soros György mig­rá­ci­ó­val kap­cso­la­tos vé­le­mé­nye kö­szön vissza uniós ja­vas­la­tok­ban - mondta Gu­lyás Ger­gely.

Soros a magyar kijárójának: adunk még 3 millió dollárt, tudj róla...

Soros a magyar kijárójának: adunk még 3 millió dollárt, tudj róla...

A német kor­mány révén pró­bálta meg­vál­toz­tatni a ci­vil­szer­ve­ze­tek­ről szóló tör­vényt egy Soros tá­mo­gatta szer­ve­zet.

Így néz ki, amikor Soros beépül egy kormányba

Így néz ki, amikor Soros beépül egy kormányba

Soros egyik leg­fon­to­sabb em­bere el­árulta, ho­gyan ül­teti be a mil­li­ár­dos az em­be­reit a mi­nisz­té­ri­u­mokba, hogy po­li­ti­kai kont­rollt sze­rez­zen.

Soros egyik leg­fon­to­sabb em­bere el­árulta, ho­gyan ül­teti be a mil­li­ár­dos az em­be­reit a mi­nisz­té­ri­u­mokba, hogy po­li­ti­kai kont­rollt sze­rez­zen.

2000 fizetett Soros-zsoldos dolgozik az Orbán-kormány eltávolításán

Újabb bizonyítékok: 2000 fizetett Soros-zsoldos dolgozik az Orbán-kormány eltávolításán

Az el­múlt napok újabb le­lep­le­zé­se­ket hoz­tak - mondta Ha­lász János, a Fi­desz-frak­ció szó­vi­vője.

Kikotyogta Soros titkait itthoni megbízottja

Kikotyogta Soros titkait itthoni megbízottja

Le­hullt a lepel.

Soros ál­lí­tó­la­gos em­ber­ba­ráti ak­ciói va­ló­já­ban azt a célt szol­gál­ják, hogy a le­hető leg­job­ban meg­erő­sít­sék a mil­li­ár­dos po­li­ti­kai be­fo­lyá­sát Ma­gyar­or­szá­gon.

A HVG újságírója Soros György pénzelte Facebook cenzor

A HVG újságírója Soros György pénzelte Facebook cenzor

A Soros György pén­zelte Cor­rec­tiv német mé­dia­vál­la­lat ta­valy szer­ző­dött a Fa­ce­book-kal.

A Soros György pén­zelte Cor­rec­tiv német mé­dia­vál­la­lat ta­valy szer­ző­dött a Fa­ce­book-al.

Soros emberei most a szlovák kormányt akarják megdönteni

Soros emberei most a szlovák kormányt akarják megdönteni

Bármi áron meg akar­ják nyit­tatni a ha­tá­ro­kat Soros em­be­rei a be­ván­dor­ló­ára­dat előtt.

Bármi áron meg akar­ják nyit­tatni a ha­tá­ro­kat Soros em­be­rei a be­ván­dor­ló­ára­dat előtt.

Soros megrendelésére támad a német miniszter

Soros megrendelésére támad a német miniszter

Fo­tó­kon a bi­zo­nyí­té­kok.

Meg­ren­de­lésre tá­madt neki Ma­gyar­or­szág­nak Mi­chael Roth. A német kül­ügy ál­lam­mi­nisz­tere ked­den üzent Bu­da­pest­nek.

Szótárból hazudnak a migránsok

Van pár dolog, amit szívesen megtanulnak a migránsok

Nár bi­zo­nyí­ték is van arra, hogy a tör­vé­nyek ki­ját­szá­sára ta­nít­ják be őket.

Már bi­zo­nyí­ték is van arra, hogy a tör­vé­nyek ki­ját­szá­sára ta­nít­ják be őket - kö­zölte a Fi­desz frak­ció­szó­vi­vője.

Rettegnek az osztrákok a migrációtól

Rettegnek az osztrákok a migrációtól

Az oszt­rák la­kos­ság döntő több­sége el­uta­sítja a tö­me­ges mig­rá­ciót, egye­bek mel­lett fél­nek a köz­biz­ton­ság rom­lá­sá­tól is.

Az oszt­rák la­kos­ság döntő több­sége el­uta­sítja a tö­me­ges mig­rá­ciót, egye­bek mel­lett fél­nek a köz­biz­ton­ság rom­lá­sá­tól is. A vál­ság ke­ze­lé­sé­ben si­ke­re­sebb­nek tart­ják a ma­gya­ro­kat, mint Brüsszelt. Szá­zad­vég fel­mé­rés.

Soros az öngyilkosságot népszerűsíti

Soros az öngyilkosságot népszerűsíti a migránsok között

Kü­lön­le­ges szó­tár­ral se­gíti az Eu­ró­pába tartó mig­rán­so­kat a mil­li­ár­dos tá­mo­ga­tá­sát él­vező szer­ve­zet.

Kü­lön­le­ges szó­tár­ral se­gíti az Eu­ró­pába tartó mig­rán­so­kat a mil­li­ár­dos tá­mo­ga­tá­sát él­vező szer­ve­zet.

Soros György embere irányítja az ENSZ migrációs politikáját

Soros György embere irányítja az ENSZ migrációs politikáját

Lo­uise Ar­bour ko­ráb­ban arról is ér­te­ke­zett, hogy minél több bur­kát vi­selő nőt kell fel­venni a köz­szfé­rába...

Parlament előtt a "Stop Soros"

Benyújtotta a kormány a "Stop Soros" törvénycsomagot

Egy ré­szé­nek el­fo­ga­dá­sá­hoz két­har­ma­dos tá­mo­ga­tás szük­sé­ges.

A tör­vény­cso­mag egy ré­szé­nek el­fo­ga­dá­sá­hoz két­har­ma­dos tá­mo­ga­tás szük­sé­ges.

Az Európa Tanács "Soros-embertípust" akar létrehozni...

Az Európa Tanács "Soros-embertípust" akar létrehozni...

Meg­döb­bentő ol­vas­mány az Eu­rópa Ta­nács em­beri jogi biz­to­sá­nak ál­lás­fog­la­lása a "Soros-em­ber­tí­pus" lét­re­ho­zá­sá­nak szük­sé­ges­sé­gé­ről.

Meg­döb­bentő ol­vas­mány az Eu­rópa Ta­nács em­beri jogi biz­to­sá­nak ál­lás­fog­la­lása a "Soros-em­ber­tí­pus" lét­re­ho­zá­sá­nak szük­sé­ges­sé­gé­ről.

Még szigorúbb lesz a "Stop Soros"

Még szigorúbb lesz a "Stop Soros"

A ka­bi­net meg­vi­tatta a több mint hat­száz be­ér­ke­zett ér­demi ja­vas­la­tot, és "le­vonta a meg­fe­lelő kö­vet­kez­te­té­se­ket". A tör­vény­cso­mag szi­go­rí­tott for­má­ban kerül az Or­szág­gyű­lés elé.

A ka­bi­net meg­vi­tatta a több mint hat­száz be­ér­ke­zett ér­demi ja­vas­la­tot, és "le­vonta a meg­fe­lelő kö­vet­kez­te­té­se­ket". A tör­vény­cso­mag szi­go­rí­tott for­má­ban kerül majd az Or­szág­gyű­lés elé.

Fidesz: Karácsony Soros miniszterelnök-jelöltje

Fidesz: Karácsony Soros miniszterelnök-jelöltje

Nem­csak itt­hon tá­mad­ják a ha­tár­zá­rat és a ha­tár­vé­del­met", hanem az Eu­ró­pai Par­la­ment­ben is min­dig a mig­rá­ció mel­lett sza­vaz­tak.

Nem­csak itt­hon tá­mad­ják a ha­tár­zá­rat és a ha­tár­vé­del­met", hanem az Eu­ró­pai Par­la­ment­ben is.

Karácsony Gergely "Sorosék trójai falova"

Karácsony Gergely "Sorosék trójai falova"

Ta­nács­adó tes­tü­le­té­ben so­ros­is­ták és SZDSZ-esek van­nak.

Mi­nisz­ter­el­nök-je­lölti ta­nács­adó tes­tü­le­té­ben a Soros Ala­pít­vány egy­kori mun­ka­tár­sai és a néhai SZDSZ hold­ud­va­rá­hoz tar­to­zók több­sé­get al­kot­nak.

Szél Bernadett Soros zsebében van

Szél Bernadett Soros zsebében van

Pró­bált bi­zal­mas in­for­má­ci­ó­kat ki­kérni a "Soros-terv­ről".

Nem­zet­biz­ton­sági bi­zott­sági tag­sá­gá­val "vissza­élve" pró­bált bi­zal­mas in­for­má­ci­ó­kat ki­kérni a "Soros-terv­ről" és a "Soros-há­ló­zat­ról" az Al­kot­mány­vé­delmi Hi­va­tal­tól az LMP-s Szél Ber­na­dett.

Londonban jajgattak Sorosék hazánk miatt

Londonban jajgatott Magyarország miatt Soros maroknyi csoportja

A Stop Soros-tör­vény­cso­mag ellen til­ta­koz­tak.

A Stop Soros-tör­vény­cso­mag ellen til­ta­ko­zott hétfő este az Am­nesty In­ter­na­tio­nal (AI) fél tucat ak­ti­vis­tája.

Kőkeményet hazudott Soros. Sz@rik a tényekre

Kőkeményet hazudott Soros. Sz@rik a tényekre

Kőkeményet hazudott Soros. Sz@rik a tényekre

Kezdi el­ve­szí­teni az eszét.

Kezdi tel­je­sen el­ve­szí­teni a józan eszét a mil­li­árd­jai révén észt osztó ön­je­lölt Mes­siás. S a vi­lág­la­pok né­me­lyike min­den kont­roll nél­kül teret biz­to­sít neki.

Hihetetlen! Már 5 millió bevándorló érkezett Európába 2011 óta

Hihetetlen! Már 5 millió bevándorló érkezett Európába 2011 óta

A rész­ada­to­kat össze­adva, va­ló­ban annyi.

A rész­ada­to­kat össze­adva, va­ló­ban annyi. Soros György terve eddig elég jól tel­je­sül...

Orbán: Soros kampánynyitót tartott Davosban

Orbán: Soros kampánynyitót tartott Davosban

Olyan lett, mint egy igazi mig­ráns.

Olyan lett, mint egy igazi mig­ráns - mondta a mi­nisz­ter­el­nök a cseh kol­lé­gá­já­val tar­tott saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.

Soros Romániában is kihúzta a gyufát

Soros Romániában is kihúzta a gyufát

Ki­kezdte a bu­ka­resti ha­tal­mat is - mondta a sze­ná­tus li­be­rá­lis el­nöke.

Román sze­ná­tusi elnök: Soros György a há­ló­za­tain ke­resz­tül az ál­lami in­téz­mé­nyek meg­gyen­gí­té­sére tör. Rá­a­á­sul Calin Pop­escu Ta­ri­ce­anu li­be­rá­lis. Nem ki­csit.

Migránsokat telepítene Európába az ENSZ-főtitkár is

Migránsokat telepítene Európába az ENSZ-főtitkár is

A kor­mány vissza­uta­sítja az ENSZ-fő­tit­kár mig­rá­ci­ó­val kap­cso­la­tos nyi­lat­ko­za­tát.

A kor­mány vissza­uta­sítja az ENSZ-fő­tit­kár mig­rá­ci­ó­val kap­cso­la­tos nyi­lat­ko­za­tát.

Őrült pénzszórásba kezdett a magyarok miatt Soros György

Őrült pénzszórásba kezdett a magyarok miatt Soros György

Csak az el­múlt esz­ten­dő­ben 3,5 mil­li­árd fo­rint­nyi dol­lárt köl­tött el ha­zánkra az ame­ri­kai spe­ku­láns.

Csak az el­múlt esz­ten­dő­ben 3,5 mil­li­árd fo­rint­nyi dol­lárt köl­tött el ha­zánkra Soros György ame­ri­kai spe­ku­láns és mul­ti­mil­li­ár­dos.

Nemzetbiztonsági ügybe keveredett az LMP kormányfőjelöltje

Nemzetbiztonsági ügybe keveredett az LMP kormányfőjelöltje

Nem­zet­biz­ton­sági oka van, hogy el­ta­ná­csol­ták a nem­zet­biz­ton­sági bi­zott­ság ülé­se­i­től.

Így tiltható ki Magyarországról Soros György

Így tiltható ki Magyarországról Soros György

Nyil­vá­nos a STOP SOROS cso­mag.

Nyil­vá­nos­ságra hozta és tár­sa­dalmi egyez­te­tésre bo­csátja a kor­mány a STOP SOROS tör­vény­cso­ma­got.

Soros Györggyel szemben elsőként vezethetik be a távoltartási végzést

Soros Györggyel szemben elsőként vezethetik be a távoltartási végzést

Erről is be­szélt Rogán Antal a Kos­suth Rá­di­ó­ban.

Soros Györggyel szem­ben az elsők kö­zött ve­ze­tik be a tá­vol­tar­tási vég­zést, ha a par­la­ment el­fo­gadja a Stop Soros tör­vény­cso­ma­got. Erről is be­szélt Rogán Antal, a Mi­nisz­ter­el­nöki Ka­bi­net­iro­dát ve­zető mi­nisz­ter.

Orbán: a "Stop Soros" törvénycsomag új helyzetet teremt

Orbán: a "Stop Soros" törvénycsomag új helyzetet teremt

Soros György is el­dönt­heti, ab­ba­hagyja vagy foly­tatja az il­le­gá­lis mig­rá­ció szer­ve­zé­sét, tá­mo­ga­tá­sát.

Soros György is el­dönt­heti, ab­ba­hagyja vagy foly­tatja az il­le­gá­lis mig­rá­ció szer­ve­zé­sét, tá­mo­ga­tá­sát.

Szél Bernadett nem juthat titkos adatokhoz

Szél Bernadett nem juthat titkos adatokhoz

Ki­vo­nul a Fi­desz a nem­zet­biz­ton­sági bi­zott­ság Soros-terv­ről szóló ülé­sé­ről, ha azon a Soros szol­gá­la­tá­ban álló LMP-s Szél Ber­na­dett is meg­je­le­nik.

Kormányjavaslat Soros György kitiltására

Javaslat Soros György kitiltására

Olyan tör­vény­ja­vas­lat­ról tár­gyal hol­nap a kor­mány, mely akár Soros György Ma­gyar­or­szág­ról tör­ténő ki­til­tá­sát is le­he­tővé teszi - tudta meg az origo.hu.

"Stop Soros" törvénycsomagot készített a kormány

"Stop Soros" törvénycsomagot készített a kormány

Lé­pett a kor­mány: fi­zet­niük kell a mig­rá­ciót szer­vező Soros-szer­ve­ze­tek­nek, va­la­mint lét­re­hoz­zák az ide­gen­ren­dé­szeti tá­vol­tar­tást is.

Lé­pett a kor­mány: fi­zet­niük kell a mig­rá­ciót szer­vező Soros-szer­ve­ze­tek­nek, va­la­mint lét­re­hoz­zák az ide­gen­ren­dé­szeti tá­vol­tar­tást is.

Mi köze Szél Bernadettnek Soros Györgyhöz?

Mi köze Szél Bernadettnek Soros Györgyhöz?

Csak ke­ve­sen tud­ják, hogy az LMP el­nö­két mennyire szo­ros kap­cso­la­tok fűzik a nem­zet­közi spe­ku­láns­hoz.

A kér­dés a par­la­ment Nem­zet­biz­ton­sági Bi­zott­sá­gá­nak ülése kap­csán ke­rült na­pi­rendre. Csak ke­ve­sen tud­ják, hogy az LMP el­nö­két mennyire szo­ros kap­cso­la­tok fűzik a nem­zet­közi spe­ku­láns­hoz.

Leköpték a jogállamot,1 milliót kapott a kábszerező, hazudozó újságíró

Leköpték a jogállamot,1 milliót kapott a kábszerező, hazudozó újságíró

Rit­kán lóg ki ennyire a lóláb. Nem ér­dekli őket a jog­ál­lam.

Rit­kán lóg ki ennyire a lóláb. Nem ér­dekli őket a jog­ál­lam.

Afrikai népességrobbanás súlyosbítja a migrációs válságot

Afrikai népességrobbanás súlyosbítja a migrációs válságot

2018 sors­döntő év lesz Eu­rópa, Ma­gyar­or­szág és a ma­gyar te­le­pü­lé­sek szem­pont­já­ból.

Soros az anyák méheibe hatoló mozgalmat akar

Soros az anyák méheibe hatoló mozgalmat akar

Ár­tat­lan gyer­me­kek éle­tére tör.

Nem ke­ve­seb­bet állít Allen West, ko­rábbi ame­ri­kai kong­resszusi kép­vi­selő, mint, hogy Soros György ár­tat­lan gyer­me­kek éle­tére tör.

Soros elleni újabb akcióterv a kormány előtt?

Soros elleni újabb akcióterv a kormány előtt?

Hol­lik Ist­ván ke­resz­tény­de­mok­rata or­szág­gyű­lési kép­vi­selő kor­mány­zati ak­ció­ter­vet sür­ge­tett az újabb esz­kö­zök­kel pró­bál­kozó Soros-ak­ti­vis­ták ellen.

Soros brüsszeli emberei újra Magyarországot támadják

Soros brüsszeli emberei újra Magyarországot támadják

Soros em­be­rei meg­hall­gat­ják Soros em­be­reit és jól el­íté­lik Ma­gyar­or­szá­got - mondta a Fi­desz kom­mu­ni­ká­ciós igaz­ga­tója.

Soros György a Fidesz 2018-as kampányában is jelen lesz

Soros György a Fidesz 2018-as kampányában is jelen lesz

"Azért har­co­lunk, hogy Brüs­szel ne kény­sze­rít­sen Ma­gyar­or­szágra kö­te­lező kvó­tá­kat" - Gu­lyás Ger­gely.

Azért har­co­lunk, hogy Brüs­szel ne kény­sze­rít­sen Ma­gyar­or­szágra kö­te­lező kvó­tá­kat.

A baloldalon ma is Gyurcsány az igazi vezér!

A baloldalon ma is Gyurcsány az igazi vezér!

A baloldalon ma is Gyurcsány az igazi vezér!

Ér­de­kei sze­rint ala­kul min­den.

A Fi­desz sze­rint ma is Gyur­csány Fe­renc DK-elnök az igazi vezér a bal­ol­da­lon, ahol az ő ér­de­kei sze­rint, az ál­tala dik­tált ütem­ben ala­kul­nak a dol­gok.

Egy milliárdos is mondhat butaságokat

Egy milliárdos is mondhat butaságokat

Soros György "nehéz éle­té­ről" írt cik­ket a The Washing­ton Times.

Soros György "nehéz éle­té­ről" írt cik­ket a The Washing­ton Times és azt ja­va­solta neki, hogy lá­to­gassa meg a Ter­ror Házát.

A Vona - Soros szövetség első bizonyítékai: Novák Előd nem tűr tovább!

A Vona - Soros szövetség első bizonyítékai: Novák Előd nem tűr tovább!

Soros György egyik leg­főbb bi­zal­masa már ba­rát­ko­zik a Job­bik­kal.

Soros György egyik leg­főbb bi­zal­masa, a CEU ala­pí­tója már ba­rát­ko­zik a Job­bik­kal.

Taposóaknákba fektetett be Soros György, de nem bánja

Taposóaknákba fektetett be Soros György, de nem bánja

Sok min­dent nem tud­nak róla. Az árul­kodó bi­zo­nyí­té­ko­kat pró­bál­ják el­tün­tetni a vi­lág­há­ló­ról.

Sok min­dent nem tud­nak róla. Az árul­kodó bi­zo­nyí­té­ko­kat pró­bál­ják el­tün­tetni a vi­lág­há­ló­ról.

Vadul fúrják a Nemzeti Konzultációt

Vadul fúrják a Nemzeti Konzultációt

A kor­mány­párt úgy látja össze­han­golt tá­ma­dás zaj­lik a Kon­zul­tá­ció ellen.

A kor­mány­párt úgy látja össze­han­golt tá­ma­dás zaj­lik a Nem­zeti Kon­zul­tá­ció ellen. Az ere­deti ha­tár­idő le­járta előtt re­kord­számú vá­lasz ér­ke­zett. Az el­len­zé­ket lé­nye­gé­ben Soros György ve­zérli...

Soros György Magyarország megbüntetését követeli

Soros György Magyarország megbüntetését követeli

Ha­tá­ro­zott fel­lé­pést kö­ve­tel Brüsszel­től Ma­gyar­or­szág ellen a vi­lá­got bármi áron a maga ké­pére for­málni akaró mil­li­ár­dos.

Megdrágulhat az európai benzin a migránsok miatt

Megdrágulhat az európai benzin a migránsok miatt

Mint a jó di­á­kok, úgy mond­ják fel a Soros György ter­vé­ről ti­tok­ban tar­tott lec­ké­ket az EP-kép­vi­se­lők.

Mint a jó di­á­kok, úgy mond­ják fel a Soros György ter­vé­ről ti­tok­ban tar­tott lec­ké­ket az Eu­ró­pai Par­la­ment be­ván­dor­lás­párti kép­vi­se­lői. Frank Engel lu­xem­burgi po­li­ti­kus sze­rint a mig­rán­sok sokba ke­rül­nek, ami­hez a pén­ze­ket meg kell ta­lálni. Soros pél­dául üzem­anyag­adót ja­va­sol.

Újabb szexbotrány: Nők megkínzásával vádolják Soros György jó barátját

Újabb szexbotrány: Nők megkínzásával vádolják Soros György jó barátját

Több nőt meg­erő­sza­kolt, meg­vert és meg­kín­zott.

A spe­ku­láns jó­ba­rát­ja­ként is­me­rik azt a híres ban­kárt, aki több nőt meg­erő­sza­kolt és meg­kín­zott.

Már kvóta sem lesz, számolatlanul jöhetnek a migránsok

Már kvóta sem lesz, számolatlanul jöhetnek a migránsok

A Soros-terv­ről nyi­lat­ko­zott Orbán.

A Soros-terv vég­re­haj­tása meg­kez­dő­dött, nyi­lat­kozta Brüsszel­ben Orbán Vik­tor. De már nem évi 1 mil­lió mig­ráns fo­ga­dá­sá­ról szól­nak a ter­vek.

Orbán: Nem jöhet létre kevert népességű Magyarország!

Orbán: Nem jöhet létre kevert népességű Magyarország!

Ha egy­szer rést nyi­tunk a falon, be fog öm­leni a víz - hang­sú­lyozta.

Ha egy­szer rést nyi­tunk a falon, be fog öm­leni a víz - hang­sú­lyozta a mi­nisz­ter­el­nök a mig­ráns­kér­dés­sel kap­cso­lat­ban, ma reg­gel a Kos­suth Rá­di­ó­ban. Be­szélt a brüsszeli szer­ve­ze­te­ket be­fonó Soros-há­ló­ról is.

A Soros-terv már működik: naponta több ezer migránst adnak kézről kézre...

A Soros-terv már működik: naponta több ezer migránst adnak kézről kézre...

Mo­bi­lapp­li­ká­ciók, hon­la­pok, vész­jelző gomb. Van itt min­den...

Mo­bi­lapp­li­ká­ciók, hon­la­pok, vész­jelző gomb. Van itt min­den, csak jöj­jön a mig­ráns! Még han­gos szó­tárt is kap­nak, hogy tud­ják, mit kell mon­dani a me­ne­kült­ké­re­lem­hez...

Soros fizeti a lebukott német migráns-taxiztató hajót is!?

Soros fizeti a lebukott német migráns-taxiztató hajót is!?

De ez még semmi! Nyo­moz­tunk egy ke­ve­set és töb­bet ta­lál­tunk, mint amennyire gon­dol­tunk volna...

De ez még semmi! Nyo­moz­tunk egy ke­ve­set és töb­bet ta­lál­tunk, mint amennyire gon­dol­tunk...

Soros György örököse Pestre érkezett: Egy playboy lett az új főnök

Soros György örököse Pestre érkezett: Egy playboy lett az új főnök

A kér­dés el­dőlt, Soros Alex nevű fiát ne­vezte meg utód­ja­ként. A hét­vé­gén át­vette a bu­da­pesti ér­de­kelt­sé­ge­ket.

Mikor mond igazat Soros a migránsokkal kapcsolatban?

Mikor mond igazat Soros a migránsokkal kapcsolatban?

A tör­té­ne­lem me­ne­tébe min­den­áron be­avat­kozni akaró ön­je­lölt vi­lág­meg­váltó új cik­ket je­len­te­tett meg, mely­ben a mig­rá­ció kér­dése szo­kás sze­rint...

Ez a Soros-Orbán meccs igazi tétje...

Ez a Soros-Orbán meccs igazi tétje...

Soros út­já­ban áll a ma­gyar ke­rí­tés és a ma­gyar kor­mányfő.

Soros György, ahogy már több cik­ké­ben is le­írta, évente 1 mil­lió mig­ránst akar be­en­gedni Eu­ró­pába. Ennek vi­szont út­já­ban áll a ma­gyar ke­rí­tés és per­sze vele együtt a ma­gyar kor­mányfő.

Soros így akarja: Juhász Péter és Gulyás Márton Röszkénél szétbontják a kerítést!

Soros így akarja: Juhász Péter és Gulyás Márton Röszkénél szétbontják a kerítést!

Szél­ső­ba­los po­li­ti­kai ro­ham­osz­ta­gok se­gít­sé­gét is igénybe ve­szik,

A fő­pró­bát hús­vét­kor már meg­tar­tot­ták.

Megkerestük a CEU New York-i központját. Csúnyán meglepődtünk...

Megkerestük a CEU New York-i központját. Csúnyán meglepődtünk...

Gon­dol­tuk, meg­ké­rünk né­hány New York-i is­me­rőst, nézze már meg azt a bi­zo­nyos épü­le­tet...

Majtényi nem emlékszik, mennyi pénzt kapott Sorostól

Majtényi nem emlékszik, mennyi pénzt kapott Sorostól

Az el­len­zék köz­tár­sa­sá­gi­el­nök-je­lölt­jét nyil­ván­va­lóan meg­csalta az em­lé­ke­zete. Va­la­hogy nem em­lék­szik.

Az el­len­zék köz­tár­sa­sá­gi­el­nök-je­lölt­jét nyil­ván­va­lóan meg­csalta az em­lé­ke­zete. Va­la­hogy nem em­lék­szik.

Itt a bizonyíték: Soros György nyakig benne van a migránsügyben!

Itt a bizonyíték: Soros György nyakig benne van a migránsügyben!

A do­ku­men­tu­mok egy­ér­tel­műen bi­zo­nyít­ják, hogy Soros be­fo­lyá­solja az eu­ró­pai vá­lasz­tá­so­kat.

Újabb gazdasági világválság elé nézünk

Újabb gazdasági világválság elé nézünk

Még az elő­ző­ből se tér­tünk ma­gunk­hoz, de itt az újabb.

Még az előző vál­ság­ból sem tér­tünk ma­gunk­hoz, Soros György sze­rint máris jöhet a kö­vet­kező.