CÍMKE: 'soros györgy'

Az Európa Tanács "Soros-embertípust" akar létrehozni...

Az Európa Tanács "Soros-embertípust" akar létrehozni...

Meg­döb­bentő ol­vas­mány az Eu­rópa Ta­nács biz­to­sá­nak ál­lás­fog­la­lása a "Soros-em­ber­tí­pus­ról".

Soros György embere irányítja az ENSZ migrációs politikáját

Soros György embere irányítja az ENSZ migrációs politikáját

Lo­uise Ar­bour ko­ráb­ban arról is ér­te­ke­zett, hogy minél több bur­kát vi­selő nő kell a köz­szfé­rába...

FRISS HÍREK

Benyújtotta a kormány a "Stop Soros" törvénycsomagot

Benyújtotta a kormány a "Stop Soros" törvénycsomagot

A mig­rá­ciót tá­mo­gató szer­ve­ze­tek mű­kö­dé­sé­nek en­ge­dé­lye­zé­sé­ről.

A "Stop Soros" tör­vény­cso­mag egy ré­szé­nek el­fo­ga­dá­sá­hoz két­har­ma­dos tá­mo­ga­tás szük­sé­ges.

Még szigorúbb lesz a "Stop Soros"

Még szigorúbb lesz a "Stop Soros"

A ka­bi­net meg­vi­tatta a több mint hat­száz be­ér­ke­zett ér­demi ja­vas­la­tot, és "le­vonta a meg­fe­lelő kö­vet­kez­te­té­se­ket". A tör­vény­cso­mag szi­go­rí­tott for­má­ban kerül majd az Or­szág­gyű­lés elé.

A ka­bi­net meg­vi­tatta a több mint hat­száz be­ér­ke­zett ér­demi ja­vas­la­tot, és "le­vonta a meg­fe­lelő kö­vet­kez­te­té­se­ket". A tör­vény­cso­mag szi­go­rí­tott for­má­ban kerül majd az Or­szág­gyű­lés elé.

Fidesz: Karácsony Soros miniszterelnök-jelöltje

Fidesz: Karácsony Soros miniszterelnök-jelöltje

Nem­csak itt­hon tá­mad­ják a ha­tár­zá­rat és a ha­tár­vé­del­met", hanem az Eu­ró­pai Par­la­ment­ben is min­dig a mig­rá­ció mel­lett sza­vaz­tak.

Nem­csak itt­hon tá­mad­ják a ha­tár­zá­rat és a ha­tár­vé­del­met", hanem az Eu­ró­pai Par­la­ment­ben is.

Karácsony Gergely "Sorosék trójai falova"

Karácsony Gergely "Sorosék trójai falova"

Ta­nács­adó tes­tü­le­té­ben so­ros­is­ták és SZDSZ-esek van­nak.

Mi­nisz­ter­el­nök-je­lölti ta­nács­adó tes­tü­le­té­ben a Soros Ala­pít­vány egy­kori mun­ka­tár­sai és a néhai SZDSZ hold­ud­va­rá­hoz tar­to­zók több­sé­get al­kot­nak.

Szél Bernadett Soros zsebében van

Németh Szilárd: Szél Bernadett Soros zsebében van

Nem­zet­biz­ton­sági bi­zott­sági tag­sá­gá­val "vissza­élve" pró­bált bi­zal­mas in­for­má­ci­ó­kat ki­kérni a "Soros-terv­ről" és a "Soros-há­ló­zat­ról" az Al­kot­mány­vé­delmi Hi­va­tal­tól.

Nem­zet­biz­ton­sági bi­zott­sági tag­sá­gá­val "vissza­élve" pró­bált bi­zal­mas in­for­má­ci­ó­kat ki­kérni a "Soros-terv­ről".

Hihetetlen! Már 5 millió bevándorló érkezett Európába 2011 óta

Hihetetlen! Már 5 millió bevándorló érkezett Európába 2011 óta

A rész­ada­to­kat össze­adva, va­ló­ban annyi. Pedig ez nem szó­be­széd, hanem az Europe Asy­lum Sup­port Office hi­va­ta­los adata.

Orbán: Soros kampánynyitót tartott Davosban

Orbán: Soros kampánynyitót tartott Davosban

Olyan lett, mint egy igazi mig­ráns.

Olyan lett, mint egy igazi mig­ráns - mondta a mi­nisz­ter­el­nök a cseh kol­lé­gá­já­val tar­tott saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.

Londonban jajgatott Magyarország miatt Soros maroknyi csoportja

Londonban jajgatott Magyarország miatt Soros maroknyi csoportja

A Stop Soros-tör­vény­cso­mag ellen til­ta­koz­tak.

A Stop Soros-tör­vény­cso­mag ellen til­ta­ko­zott hétfő este az Am­nesty In­ter­na­tio­nal (AI) fél tucat ak­ti­vis­tája Ma­gyar­or­szág lon­doni nagy­kö­vet­sé­gé­nél.

Soros Romániában is kihúzta a gyufát

Soros Romániában is kihúzta a gyufát

Román sze­ná­tusi elnök: Soros György a há­ló­za­tain ke­resz­tül az ál­lami in­téz­mé­nyek meg­gyen­gí­té­sére tör. Rá­a­á­sul Calin Pop­escu Ta­ri­ce­anu li­be­rá­lis. Nem ki­csit.

Román sze­ná­tusi elnök: Soros György a há­ló­za­tain ke­resz­tül az ál­lami in­téz­mé­nyek meg­gyen­gí­té­sére tör. Rá­a­á­sul Calin Pop­escu Ta­ri­ce­anu li­be­rá­lis. Nem ki­csit.

Migránsokat telepítene Európába az ENSZ-főtitkár is

Migránsokat telepítene Európába az ENSZ-főtitkár is

A kor­mány ezt vissza­uta­sítja.

A kor­mány vissza­uta­sítja az ENSZ-fő­tit­kár mig­rá­ci­ó­val kap­cso­la­tos nyi­lat­ko­za­tát, mivel ál­lás­pontja sze­rint a mig­rá­ciót nem tá­mo­gatni kell.

Őrült pénzszórásba kezdett a magyarok miatt Soros György

Őrült pénzszórásba kezdett a magyarok miatt Soros György

Csak ta­valy 14 mil­lió dol­lárt fi­ze­tett ki.

Csak az el­múlt esz­ten­dő­ben 3,5 mil­li­árd fo­rint­nyi dol­lárt köl­tött el ha­zánkra Soros György ame­ri­kai spe­ku­láns és mul­ti­mil­li­ár­dos.

Kőkeményet hazudott Soros. Sz@rik a tényekre

Kőkeményet hazudott Soros. Sz@rik a tényekre

Kőkeményet hazudott Soros. Sz@rik a tényekre

Kezdi tel­je­sen el­ve­szí­teni a józan eszét a mil­li­árd­jai révén észt osztó ön­je­lölt Mes­siás.

Kezdi tel­je­sen el­ve­szí­teni a józan eszét a mil­li­árd­jai révén észt osztó ön­je­lölt Mes­siás. S a vi­lág­la­pok né­me­lyike min­den kont­roll nél­kül teret biz­to­sít neki. A té­nyek mintha sen­kit nem za­var­ná­nak.

Soros Györggyel szemben elsőként vezethetik be a távoltartási végzést

Soros Györggyel szemben elsőként vezethetik be a távoltartási végzést

Erről is be­szélt Rogán Antal a Kos­suth Rá­di­ó­ban.

Soros Györggyel szem­ben az elsők kö­zött ve­ze­tik be a tá­vol­tar­tási vég­zést, ha a par­la­ment el­fo­gadja a Stop Soros tör­vény­cso­ma­got. Erről is be­szélt Rogán Antal, a Mi­nisz­ter­el­nöki Ka­bi­net­iro­dát ve­zető mi­nisz­ter.

Így tiltható ki Magyarországról Soros György

Így tiltható ki Magyarországról Soros György

Nyil­vá­nos a STOP SOROS cso­mag.

Nyil­vá­nos­ságra hozta és tár­sa­dalmi egyez­te­tésre bo­csátja a kor­mány a STOP SOROS tör­vény­cso­ma­got.

Orbán: a "Stop Soros" törvénycsomag új helyzetet teremt

Orbán: a "Stop Soros" törvénycsomag új helyzetet teremt

Soros György is el­dönt­heti, hogy mit csi­nál: ab­ba­hagyja vagy foly­tatja az il­le­gá­lis mig­rá­ció szer­ve­zé­sét, tá­mo­ga­tá­sát - mondta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

"Stop Soros" törvénycsomagot készített a kormány

"Stop Soros" törvénycsomagot készített a kormány

Lé­pett a kor­mány: fi­zet­niük kell a mig­rá­ciót szer­vező Soros-szer­ve­ze­tek­nek, va­la­mint lét­re­hoz­zák az ide­gen­ren­dé­szeti tá­vol­tar­tást is.

Leköpték a jogállamot,1 milliót kapott a kábszerező, hazudozó újságíró

Leköpték a jogállamot,1 milliót kapott a kábszerező, hazudozó újságíró

Rit­kán lóg ki ennyire a lóláb. Ha­zug­sá­go­kat ter­jesztő, fake news gyártó, ká­bí­tó­szert rek­lá­mozó "új­ság­írót" tün­tet­tek ki.

Szél Bernadett nem juthat titkos adatokhoz

Szél Bernadett nem juthat titkos adatokhoz

Ki­vo­nul a Fi­desz a nem­zet­biz­ton­sági bi­zott­ság Soros-terv­ről szóló ülé­sé­ről, ha azon Szél Ber­na­dett is meg­je­le­nik.

Ki­vo­nul a Fi­desz a nem­zet­biz­ton­sági bi­zott­ság Soros-terv­ről szóló ülé­sé­ről, ha azon a Soros szol­gá­la­tá­ban álló LMP-s Szél Ber­na­dett is meg­je­le­nik.

Kormányjavaslat Soros György kitiltására

Javaslat Soros György kitiltására

Olyan tör­vény­ja­vas­lat­ról tár­gyal hol­nap a kor­mány, mely akár Soros György Ma­gyar­or­szág­ról tör­ténő ki­til­tá­sát is le­he­tővé teszi - tudta meg az origo.hu.

Mi köze Szél Bernadettnek Soros Györgyhöz?

Mi köze Szél Bernadettnek Soros Györgyhöz?

Szo­ros kap­cso­lat a spe­ku­láns­sal.

Csak ke­ve­sen tud­ják, hogy az LMP el­nö­két mennyire szo­ros kap­cso­la­tok fűzik a nem­zet­közi spe­ku­láns­hoz.

Afrikai népességrobbanás súlyosbítja a migrációt

Afrikai népességrobbanás súlyosbítja a migrációs válságot

2018 sors­döntő év lesz Eu­rópa, Ma­gyar­or­szág és a ma­gyar te­le­pü­lé­sek szem­pont­já­ból.

2018 sors­döntő év lesz Eu­rópa, Ma­gyar­or­szág és a ma­gyar te­le­pü­lé­sek szem­pont­já­ból.

Soros az anyák méheibe hatoló mozgalmat akar

Soros az anyák méheibe hatoló mozgalmat akar

Azt ál­lítja Allen West, ko­rábbi ame­ri­kai kong­resszusi kép­vi­selő, hogy Soros György ár­tat­lan gyer­me­kek éle­tére tör.

Nem ke­ve­seb­bet állít Allen West, ko­rábbi kong­resszusi kép­vi­selő, mint, hogy Soros György ár­tat­lan gyer­me­kek éle­tére tör.

Soros György a Fidesz 2018-as kampányában is jelen lesz

Soros György a Fidesz 2018-as kampányában is jelen lesz

Azért har­co­lunk, hogy Brüs­szel ne kény­sze­rít­sen Ma­gyar­or­szágra kö­te­lező kvó­tá­kat.

A baloldalon ma is Gyurcsány az igazi vezér!

A baloldalon ma is Gyurcsány az igazi vezér!

A baloldalon ma is Gyurcsány az igazi vezér!

Ér­de­kei sze­rint ala­kul min­den.

A Fi­desz sze­rint ma is Gyur­csány Fe­renc DK-elnök az igazi vezér a bal­ol­da­lon, ahol az ő ér­de­kei sze­rint, az ál­tala dik­tált ütem­ben ala­kul­nak a dol­gok.

Soros elleni újabb akcióterv a kormány előtt?

Soros elleni újabb akcióterv a kormány előtt?

Hol­lik Ist­ván ak­ció­ter­vet sür­ge­tett az újabb esz­kö­zök­kel pró­bál­kozó Soros-ak­ti­vis­ták ellen.

Hol­lik Ist­ván ak­ció­ter­vet sür­ge­tett az újabb esz­kö­zök­kel pró­bál­kozó Soros-ak­ti­vis­ták ellen. A CEU-n éppen ma, a mig­ráns­kér­dés­ről ren­dez­nek kong­resszust, mi­köz­ben a hét ele­jén Ma­gyar­or­szágra ér­ke­zett egy Soros-párti EP kép­vi­se­lőnő.

Egy milliárdos is mondhat butaságokat

Egy milliárdos is mondhat butaságokat

Soros György "nehéz éle­té­ről" írt cik­ket a The Washing­ton Times és azt ja­va­solta neki, hogy lá­to­gassa meg a Ter­ror Házát.

Soros György­ről írt cik­ket a The Washing­ton Times és azt ja­va­solta neki, hogy lá­to­gassa meg a Ter­ror Házát.

A Vona - Soros szövetség első bizonyítékai: Novák Előd nem tűr tovább!

A Vona - Soros szövetség első bizonyítékai: Novák Előd nem tűr tovább!

Soros György egyik leg­főbb bi­zal­masa, a CEU ala­pí­tója már ba­rát­ko­zik a Job­bik­kal. Novák Előd­nél be­telt a pohár.

Taposóaknákba fektetett be Soros György, de nem bánja

Taposóaknákba fektetett be Soros György, de nem bánja

Sok min­dent nem tud­nak róla.

Sok min­dent nem tud­nak róla. Mi­köz­ben hívei va­la­mi­féle meg­vál­tó­ként pró­bál­ják be­ál­lí­tani, s ő maga is "festi" magát, van egy egé­szen más, ijesztő arca is.

Soros brüsszeli emberei újra Magyarországot támadják

Soros brüsszeli emberei újra Magyarországot támadják

Soros em­be­rei meg­hall­gat­ják Soros em­be­reit és kö­zö­sen el­íté­lik ha­zán­kat.

Soros em­be­rei meg­hall­gat­ják Soros em­be­reit és aztán kö­zö­sen jól el­íté­lik Ma­gyar­or­szá­got - mondta Hid­véghi Ba­lázs, a Fi­desz kom­mu­ni­ká­ciós igaz­ga­tója szer­dai bu­da­pesti saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­ján.

Megdrágulhat az európai benzin a migránsok miatt

Megdrágulhat az európai benzin a migránsok miatt

Mint a jó di­á­kok, úgy mond­ják fel a Soros György ter­vé­ről ti­tok­ban tar­tott lec­ké­ket az EP-kép­vi­se­lők.

Mint a jó di­á­kok, úgy mond­ják fel a Soros György ter­vé­ről ti­tok­ban tar­tott lec­ké­ket az Eu­ró­pai Par­la­ment be­ván­dor­lás­párti kép­vi­se­lői. Frank Engel lu­xem­burgi po­li­ti­kus sze­rint a mig­rán­sok sokba ke­rül­nek, ami­hez a pén­ze­ket meg kell ta­lálni. Soros pél­dául üzem­anyag­adót ja­va­sol.

Vadul fúrják a Nemzeti Konzultációt

Vadul fúrják a Nemzeti Konzultációt

A kor­mány­párt úgy látja össze­han­golt tá­ma­dás zaj­lik a Nem­zeti Kon­zul­tá­ció ellen. Az ere­deti ha­tár­idő le­járta előtt re­kord­számú vá­lasz ér­ke­zett.

A kor­mány­párt úgy látja össze­han­golt tá­ma­dás zaj­lik a Nem­zeti Kon­zul­tá­ció ellen. Az el­len­zé­ket lé­nye­gé­ben Soros ve­zérli...

Soros György Magyarország megbüntetését követeli

Soros György Magyarország megbüntetését követeli

Ha­tá­ro­zott fel­lé­pést kö­ve­tel Brüsszel­től Ma­gyar­or­szág ellen a vi­lá­got bármi áron a maga ké­pére for­málni akaró mil­li­ár­dos.

Újabb szexbotrány: Nők megkínzásával vádolják Soros György jó barátját

Újabb szexbotrány: Nők megkínzásával vádolják Soros György jó barátját

Soros György "jobb­ke­ze­ként" is­me­rik azt a híres ban­kárt, akit most el­ké­pesztő bűn­cse­lek­ménnyel vá­dol­nak.

Orbán: Nem jöhet létre kevert népességű Magyarország!

Orbán: Nem jöhet létre kevert népességű Magyarország!

Ha egy­szer rést nyi­tunk a falon, be fog öm­leni a víz - hang­sú­lyozta a mi­nisz­ter­el­nök a mig­ráns­kér­dés­sel kap­cso­lat­ban.

Soros fizeti a lebukott német migráns-taxiztató hajót is!?

Soros fizeti a lebukott német migráns-taxiztató hajót is!?

De ez még semmi!

De ez még semmi! Nyo­moz­tunk egy ke­ve­set és töb­bet ta­lál­tunk, mint amennyire gon­dol­tunk volna...A német elv­társi ala­pít­vá­nyok maguk is be­se­gí­te­nek...

Már kvóta sem lesz, számolatlanul jöhetnek a migránsok

Már kvóta sem lesz, számolatlanul jöhetnek a migránsok

A Soros-terv vég­re­haj­tása meg­kez­dő­dött, nyi­lat­kozta Brüsszel­ben Orbán Vik­tor. Nincs felső ha­tára a kvó­tá­nak.

A Soros-terv vég­re­haj­tása meg­kez­dő­dött, nyi­lat­kozta Brüsszel­ben Orbán. Nincs felső ha­tára a kvó­tá­nak.

A Soros-terv már működik: naponta több ezer migránst adnak kézről kézre...

A Soros-terv már működik: naponta több ezer migránst adnak kézről kézre...

Mo­bi­lapp­li­ká­ciók, hon­la­pok, vész­jelző gomb. Van itt min­den, csak jöj­jön a mig­ráns! Még han­gos szó­tárt is kap­nak!

Soros György örököse Pestre érkezett: Egy playboy lett az új főnök

Soros György örököse Pestre érkezett: Egy playboy lett az új főnök

A kér­dés el­dőlt, Soros Alex nevű fiát ne­vezte meg utód­ja­ként.

A kér­dés el­dőlt, Soros Alex nevű fiát ne­vezte meg utód­ja­ként.

Mikor mond igazat Soros a migránsokkal kapcsolatban?

Mikor mond igazat Soros a migránsokkal kapcsolatban?

A tör­té­ne­lem me­ne­tébe min­den­áron be­avat­kozni akaró ön­je­lölt vi­lág­meg­váltó új cik­ket je­len­te­tett meg.

A tör­té­ne­lem me­ne­tébe min­den­áron be­avat­kozni akaró ön­je­lölt vi­lág­meg­váltó új cik­ket írt.

Ez a Soros-Orbán meccs igazi tétje...

Ez a Soros-Orbán meccs igazi tétje...

Soros, ahogy már több cik­ké­ben is le­írta, évente 1 mil­lió mig­ránst akar be­en­gedni Eu­ró­pába. Ennek vi­szont út­já­ban áll a ma­gyar ke­rí­tés és per­sze vele együtt a ma­gyar kor­mányfő.

Soros György, ahogy már több cik­ké­ben is le­írta, évente 1 mil­lió mig­ránst akar be­en­gedni Eu­ró­pába. Ennek vi­szont út­já­ban áll a ma­gyar ke­rí­tés és per­sze vele együtt a ma­gyar kor­mányfő. Sze­rinte nem­csak a me­ne­kül­te­ket, de a gaz­da­sági be­ván­dor­ló­kat is be kell en­gedni.

Majtényi nem emlékszik mennyi pénzt kapott Sorostól

Majtényi nem emlékszik mennyi pénzt kapott Sorostól

Az el­len­zék köz­tár­sa­sági el­nök­je­lölt­jét nyil­ván­va­lóan meg­csalta az em­lé­ke­zete.

Itt a bizonyíték: Soros György nyakig benne van a migránsügyben!

Itt a bizonyíték: Soros György nyakig benne van a migránsügyben!

A do­ku­men­tu­mok egy­ér­tel­műen bi­zo­nyít­ják, hogy Soros be­fo­lyá­solja az eu­ró­pai vá­lasz­tá­so­kat.

Újabb gazdasági világválság elé nézünk

Újabb gazdasági világválság elé nézünk

Még az elő­ző­ből se tér­tünk ma­gunk­hoz, de itt az újabb.

Még az előző vál­ság­ból sem tér­tünk ma­gunk­hoz, Soros György sze­rint máris jöhet a kö­vet­kező.