CÍMKE: 'soroksári gyilkosság'

Különös kegyetlenség: Ez derült ki a soroksári futónő meggyilkolásáról

Különös kegyetlenség: Ez derült ki a soroksári futónő meggyilkolásáról

Be­fe­je­ző­dött a több mint öt évig tartó nyo­mo­zás a so­rok­sári fu­tónő meg­gyil­ko­lása ügyé­ben.

Fordulat a soroksári futónő ügyében: súlyos ellentmondásokra derült fény

Fordulat a soroksári futónő ügyében: súlyos ellentmondásokra derült fény

Mást mon­da­nak a szak­ér­tők.

Az ügy­ben fel­kért orvos szak­ér­tők vé­le­mé­nye el­lent­mond egy­más­nak.

"Csak a plafont bámulja" - megszólalt a soroksári gyilkos ügyvédje

"Csak a plafont bámulja" - megszólalt a soroksári gyilkos ügyvédje

R. Szi­lárd még az ud­varra sem haj­landó ki­menni.

R. Szi­lárd még az ud­varra sem haj­landó ki­menni.

Megszólalt a soroksári gyilkos ügyvédje, ezt még ő sem érti

Megszólalt a soroksári gyilkos ügyvédje, ezt még ő sem érti

A gyil­kos­sági ügyek­ben azon­nal el szok­ták ren­delni az el­me­or­vosi vizs­gá­la­tot, most hosszú ideig vár­tak vele.

A gyil­kos­sági ügyek­ben azon­nal el szok­ták ren­delni az el­me­or­vosi vizs­gá­la­tot.

Újabb fordulat a futónő ügyében: ilyen aljas módon támadt a feltételezett gyilkos

Újabb fordulat a futónő ügyében: ilyen aljas módon támadt a feltételezett gyilkos

A fel­té­te­le­zett gyil­kost teg­nap pró­bál­ták meg újra ki­hall­gatni a rend­őrök. Ám R. Szil­vesz­ter né­ma­sági fo­ga­dal­mat tett.

Ezért engedték ki a börtönből a soroksári futónő feltételezett gyilkosát

Ezért engedték ki a börtönből a soroksári futónő feltételezett gyilkosát

R. Szil­vesz­ter eddig rab­lá­sért ült, bün­te­tése le­járt, ezért ki­en­ged­ték.

R. Szil­vesz­ter eddig rab­lá­sért ült, bün­te­tése le­járt, ezért ki­en­ged­ték.

Újabb fordulat a soroksári gyilkosságban

Újabb fordulat a soroksári gyilkosságban: megdöbbentő amit bejelentett a védő

A DNS- min­tát ki­zár­hat­ják...

Az em­ber­ölés­sel gya­nú­sí­tott R. Szil­vesz­ter ügy­véd­jé­nek ál­lí­tása bru­tá­lis.

Emiatt a rendőri hanyagság miatt nem tudták 5 évig, ki a futónő gyilkosa

Emiatt a rendőri hanyagság miatt nem tudták 5 évig, ki a futónő gyilkosa

Hiába adta meg a So­rok­sá­ron meg­gyil­kolt fu­tónő férje az el­tűnt te­le­fon gyári szá­mát, az il­le­té­kes rendőr nem rög­zí­tette azt a rend­szer­ben...

Műteni kell, napokon belül kés alá fekszik a soroksári futónő gyilkosa

Műteni kell, napokon belül kés alá fekszik a soroksári futónő gyilkosa

Hó­na­pok óta vár mű­tét­jére a ko­cogó nő meg­ölé­sé­vel gya­nú­sí­tott férfi.

Hó­na­pok óta vár mű­tét­jére a ko­cogó nő meg­ölé­sé­vel gya­nú­sí­tott férfi, aki na­po­kon belül kés alá fe­küd­het.

Ezért sikerült elkapni az ultrafutó nő támadóját

Ezért sikerült elkapni az ultrafutó nő támadóját

Egy is­mert ult­ra­ma­ra­to­nista futó, Makai Vik­tó­ria volt az ál­do­zat, a férje men­tette meg.

Most egy is­mert ult­ra­ma­ra­to­nista futó, Makai Vik­tó­ria volt az ál­do­zat, az éle­tét csak az idő­ben ér­kező férje men­tette meg.

Soroksári gyilkosság: Összeomlott az özvegy, ez történt a rendőrségen

Soroksári gyilkosság: Összeomlott az özvegy, ez történt a rendőrségen

Az öt éve meg­gyil­kolt fu­tónő fér­jé­nek saj­nos újabb je­le­nése volt a rend­őr­sé­gen. Nem vi­selte jól...

Ezért kellett megműteni a soroksári futónő feltételezett gyilkosát

Ezért kellett megműteni a soroksári futónő feltételezett gyilkosát

R. Szil­vesz­ter je­len­leg a tö­köli rab­kór­ház­ban lá­ba­do­zik, a férfit egy szem­mel lát­ható el­vál­to­zás miatt kel­lett meg­ope­rálni...

Soroksári gyilkosság: rendőrpalotába vezettek a nyomok

Döbbenetes ami kiszivárgott a soroksári gyilkosságról: rendőrpalotába vezettek a nyomok

A nyo­mo­zás során a világ 6 leg­jobb ke­re­ső­ku­tyá­ját is be­ve­tet­ték, az ebek pedig sza­got fog­tak..

A nyo­mo­zás során a világ 6 leg­jobb ke­re­ső­ku­tyá­ját is be­ve­tet­ték, az ebek meg­döb­bentő helyre ve­zet­ték el a rend­őrö­ket...

Beismerő vallomást tett egy férfi a soroksári gyilkosság ügyében

Beismerő vallomást tett egy férfi a soroksári gyilkosság ügyében

Je­lent­ke­zett va­laki a rend­őr­sé­gen, és be­is­merő val­lo­mást tett...

Va­do­natúj in­for­má­ció ke­rült a Ri­post bir­to­kába a so­rok­sári futó nő meg­gyil­ko­lá­sá­val kap­cso­lat­ban: teg­nap reg­gel je­lent­ke­zett va­laki a rend­őr­sé­gen, és be­is­merő val­lo­mást tett, azt ál­lítva: ő ölte meg Kar­dosné Gyu­rik Krisz­ti­nát.

Megtagadta apja a futónő feltételezett gyilkosát: ezt gondolja a fiáról

Megtagadta apja a futónő feltételezett gyilkosát: ezt gondolja a fiáról

R. Szil­vesz­ter apja hal­lani sem akar a fi­á­ról, sőt in­kább attól ret­teg, hogy ki­de­rül: ro­ko­nok...

A soroksári futó nő halála: Mégis igaza volt a halottlátónak?

A soroksári futó nő halála: Mégis igaza volt a halottlátónak?

Kar­dos Lajos végső két­ség­be­esé­sé­ben for­dult lá­tó­hoz meg­ölt fe­le­sége ügyé­ben, aki úgy tűnik, valós dol­got ál­lí­tott.

Horribilis összeg: ennyi adósságot terhelhetnek rá a futónő gyilkosára

Horribilis összeg: ennyi adósságot terhelhetnek rá a soroksári futónő gyilkosára

Ha­tal­mas össze­get emész­tett fel a so­rok­sári gyil­kos­ság nyo­mo­zása, a több száz mil­liós bűn­ügyi költ­ség az el­kö­ve­tőt ter­heli...

Élete végéig börtönben marad a soroksári futó nő gyilkosa

Élete végéig börtönben marad a soroksári futó nő gyilkosa

Végre vá­la­szo­kat kap­tunk az or­szá­got öt éve fog­lal­koz­tató kér­dé­sekre: ki és miért ölte meg Kar­dosné Gyu­rik Krisz­ti­nát.

Lehull a lepel: Így derült ki, hogy ki a soroksári futó nő gyilkosa...

Lehull a lepel: Így derült ki, hogy ki a soroksári futó nő gyilkosa...

A rend­őr­ség egy negy­ven­éves, bün­te­té­sét bör­tön­ben töltő férfit gya­nú­sít.

A rend­őr­ség egy negy­ven­éves, bün­te­té­sét bör­tön­ben töltő férfit gya­nú­sít.

Újabb részleteket közölt a rendőrség a soroksári futó nő gyilkosáról

Újabb részleteket közölt a rendőrség a soroksári futó nő gyilkosáról

A nyo­mo­zók saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón szá­mol­tak be a gya­nú­sí­tott el­fo­gá­sá­ról.

A nyo­mo­zók saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón szá­mol­tak be a gya­nú­sí­tott el­fo­gá­sá­ról.

Megvan a soroksári futónő feltételezett gyilkosa!

Megvan a soroksári futónő feltételezett gyilkosa!

Gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­ták ki.

A rend­őr­ség gya­nú­sí­tott­ként hall­ga­tott ki egy em­bert.

Soroksári gyilkosság: kiborult a zsaruk miatt a meggyilkolt nő férje

Soroksári gyilkosság: kiborult a zsaruk miatt a meggyilkolt nő férje

Kar­dosné Gyu­rik Krisz­tina férje fel­há­bo­ro­dott, ami­ért évek óta a saj­tó­ból kell ér­te­sül­nie az ügy min­den fej­le­mé­nyé­ről.

Döbbenetes fordulat: Így bukott le a soroksári futónő gyilkosa

Döbbenetes fordulat: Így bukott le a soroksári futónő gyilkosa

A gya­nú­sí­tot­tat csü­tör­tö­kön fog­ták el és hall­gat­ták ki.

A po­lice.hu-n meg­je­lent köz­le­mény sze­rint a gya­nú­sí­tot­tat csü­tör­tö­kön fog­ták el és hall­gat­ták ki.

Fordulat a soroksári gyilkosság ügyében, itt a DNS-vizsgálat eredménye

Fordulat a soroksári gyilkosság ügyében, itt a DNS-vizsgálat eredménye

Még­sem ke­rül­het pont a las­san öt éve hú­zódó ügy vé­gére.

Még­sem ke­rül­het pont a las­san öt éve hú­zódó ügy vé­gére.

Soroksár: újabb sokkoló részletek derültek ki!

Soroksár: újabb sokkoló részletek derültek ki!

Az ipari al­pi­nista tet­tes­tár­sát ke­re­sik!

Az ipari al­pi­nista tet­tes­tár­sát ke­re­sik! A bru­tá­lis gyil­kos­sági ügy­ben las­san öt éve nyo­moz­nak. Ki­de­rül­het végre az igaz­ság? Rész­le­tek a cikk­ben!

Soroksári gyilkosság: rendőrségi fotókon is felismerte párját a koronatanú

Soroksári gyilkosság: rendőrségi fotókon is felismerte párját a koronatnaú

Egy öt évvel ez­előtti rend­őr­ségi fény­kép ve­zet­het el a tet­tes­hez. A bi­cik­list Krisz­tina meg­gyil­ko­lása előtt nem sok­kal rög­zí­tette az egyik ipari ka­mera.

Soroksári futónő-gyilkosság: kiderült, miért hallgat a rendőrség

Soroksári futónő-gyilkosság: kiderült, miért hallgat a rendőrség

Hó­na­pok óta meg­sze­rez­ték a DNS-min­tát...

Hogy lehet, hogy már hó­na­pok­kal ez­előtt DNS-min­tát sze­rez­tek a so­rok­sári fu­tónő fel­té­te­le­zett gyil­ko­sá­tól, és még min­dig hall­gat a rend­őr­ség? A Ri­post in­for­má­ciói sze­rint ket­ten öl­het­ték meg Kar­dosné Gyu­rik Krisz­ti­nát.

Megszólalt a volt barátnő, elmondta, ki ölhette meg a soroksári futónőt

Megszólalt a volt barátnő, elmondta, ki ölhette meg a soroksári futónőt

Egy va­do­natúj val­lo­más az egész ügyet meg­vál­toz­tat­hatja.

Egy va­do­natúj val­lo­más az egész ügyet meg­vál­toz­tat­hatja, egy asszony ugyanis rá­is­mert egy­kori pár­jára, és eszébe ju­tot­tak a gyil­kos­ság utáni gya­nús kö­rül­mé­nyek.

Hátborzongató dolgokat suttognak Soroksáron

Hátborzongató dolgokat suttognak Soroksáron

Ren­ge­teg a ha­son­ló­ság K. Krisz­tina és a most ked­den hol­tan ta­lált B. Ágnes tör­té­nete körül.

Ren­ge­teg a ha­son­ló­ság a 2013 szep­tem­ber 25-én meg­gyil­kolt K. Krisz­tina és a most ked­den hol­tan ta­lált B. Ágnes tör­té­nete körül.

Fordulat a soroksári futónő ügyében! Jelentkezett egy szemtanú!

Fordulat a soroksári futónő ügyében! Jelentkezett egy szemtanú!

Ezt mondta a zsa­ruk­nak!

Egy lap in­for­má­ciói sze­rint je­lent­ke­zett is egy szem­tanú, aki ál­lí­tó­lag azt is el­árulta, kik le­het­nek a tet­te­sek.

Döbbenetes, ami kiderült a férfiról, akit a soroksári futónő ügyében keresnek

Döbbenetes dolgok derültek ki a férfiról, akit a soroksári futónő ügyében keresnek

A so­rok­sári gyil­kos­sági ügy kul­csa lehet egy fur­csa férfi, akit 4 év után keres a rend­őr­ség...

Soroksári gyilkosság: ezért lett nagyon dühös a rendőrségre a halott futónő férje

Soroksári gyilkosság: ezért lett nagyon dühös a rendőrségre a halott futónő férje

Több mint négy évvel Kar­dosné Gyu­rik Krisz­tina meg­ölése után a rend­őr­ség újabb szem­ta­nú­kat keres.

Soroksári gyilkosság: 60 éves férfit vádoltak a futónő megölésével

Soroksári gyilkosság: 60 éves férfit vádoltak a futónő megölésével

Saját fér­jét vá­dolta meg egy hölgy.

Saját fér­jét vá­dolta meg gyil­kos­ság­gal egy hölgy, és ezzel meg is ke­reste a fu­tónő öz­ve­gyét..

Fordulat a megölt soroksári futónő ügyében: videó is készült

Fordulat a megölt soroksári futónő ügyében: videó is készült

És még min­dig él az öt­mil­lió fo­rin­tos nyom­ra­ve­ze­tői díj!

És még min­dig él az öt­mil­lió fo­rin­tos nyom­ra­ve­ze­tői díj! A rend­őr­ség most rész­le­tes le­írást adott.

Megdöbbentő dolgot állít a meggyilkolt soroksári futónő férje

Megdöbbentő dolgot állít a meggyilkolt soroksári futónő férje

A férj sze­rint már nincs sok re­mény.

Kar­dos Lajos, a férj sze­rint a ko­ro­na­tanú ha­lála után már nincs sok re­mény a gyil­kos meg­ta­lá­lá­sára.

Újabb nem várt fordulat a meggyilkolt soroksári futónő ügyében

Újabb nem várt fordulat a meggyilkolt soroksári futónő ügyében

Meg­halt az ügy egyik ko­ro­na­ta­núja. Az a férfi, aki­vel Gyu­rik Krisz­tina nem sok­kal ha­lála előtt tit­kos kap­cso­la­tot lé­te­sí­tett.

Megdöbbentő részleteket árult el a meggyilkolt soroksári futónő férje

Megdöbbentő részleteket árult el a meggyilkolt futónő férje

Két évig rossz irányba te­relte a nyo­mo­zást egy szennye­zett kesz­tyű.

Hi­he­tet­len, de két évig rossz irányba te­relte a nyo­mo­zást egy szennye­zett kesz­tyű.

Amire sokan nem számítottak: Fordulat a soroksári gyilkosság ügyében!

Amire sokan nem számítottak: Fordulat a soroksári gyilkosság ügyében!

A tet­tes még min­dig sza­bad­lá­bon van...

A bor­zal­mas so­rok­sári gyil­kos­ság rej­té­lye már három éve fog­lal­koz­tatja a köz­vé­le­ményt.

Soroksári gyilkosság: ezért nem halad a nyomozás?

Soroksári gyilkosság: ezért nem halad a nyomozás?

Még min­dig nincs elő­re­lé­pés

Még min­dig nincs elő­re­lé­pés az ügy­ben, de az el­múlt napok újabb kér­dé­se­ket vet­nek fel!

Rejtélyes szemtanú oldhatja meg a soroksári gyilkosságot

Rejtélyes szemtanú oldhatja meg a soroksári gyilkosságot

Ka­kukk­to­jás­nak szá­mít.

Fel­buk­kant egy "ka­kukk­to­jás" a ke­re­sett szem­ta­núk kö­zött. Most már szinte biz­tos, hogy előre ki­ter­vel­ték a gyil­kos­sá­got.

Váratlan vallomás a soroksári gyilkosság ügyében!

Váratlan vallomás a soroksári gyilkosság ügyében!

Újabb el­mé­let lá­tott nap­vi­lá­got a rej­té­lyes so­rok­sári gyil­kos­ság­ról! Egy asszony azt ál­lítja, jól is­meri Krisz­tina fel­té­te­le­zett gyil­ko­sát...

Újabb el­mé­let lá­tott nap­vi­lá­got a rej­té­lyes so­rok­sári gyil­kos­ság­ról! Egy neve el­hall­ga­tá­sát kérő asszony azt ál­lítja, jól is­meri Krisz­tina fel­té­te­le­zett gyil­ko­sát...

Soroksári gyilkosság: szorul a hurok a gyilkos körül

Soroksári gyilkosság: szorul a hurok a gyilkos körül

Május 26-án le­zá­rult a nyo­mo­zás, most mégis több szem­ta­nút is keres a rend­őr­ség!

Tévedett a halottlátó a soroksári ügyben? Valamit alaposan félrenézett

Tévedett a halottlátó a soroksári ügyben? Valamit alaposan félrenézett

Két fel­té­te­le­zett el­kö­vető után nyo­moz a rend­őr­ség a So­rok­sá­ron meg­gyil­kolt nő ügyé­ben.

Soroksári gyilkosság: 34 bejelentés érkezett

Soroksári gyilkosság: 34 bejelentés érkezett

Hu­szon­hét hó­­napja meg­ol­dat­lan rej­tély, ki vég­zett esti ko­co­gá­sán Kar­dosné Gyu­rik Krisz­ti­ná­val.

Soroksári gyilkosság: Megtalálták a keresett Suzukit!

Soroksári gyilkosság: Megtalálták a keresett Suzukit!

Év ele­jén úgy tűnt, egy egye­di­leg fes­tett Su­zu­kis meg­ta­lá­lása lehet az utolsó re­mény­su­gár.