CÍMKE: 'sör'

Hihetetlen mennyiség, ennyi sört ittak meg idén a Fradi-szurkolók

Hihetetlen mennyiség, ennyi sört ittak meg idén a Fradi-szurkolók

A Fe­renc­vá­ros lab­da­rú­gó­csa­pata a 30. baj­noki címét ün­ne­pelte az idei sze­zon­ban.

Bizarr ötlet: Sördiétát tartott egy férfi, őrület, mi történt vele

Bizarr ötlet: Sördiétát tartott egy férfi, őrület, mi történt vele

Azt ál­lítja, hogy ki­zá­ró­lag sört fo­gyasz­tott a nagy­böjt alatt, sze­rinte ez a fo­gyás titka.

Kizuhant a nézők közé a kosaras, de a lényeg csak ezután jött

Kizuhant a nézők közé a kosaras, de a lényeg csak ezután jött

Még sze­ren­cse, hogy a meccs köz­ben nem kapta elő a szon­dát a já­ték­ve­zető.

Még sze­ren­cse, hogy a meccs köz­ben nem kapta elő a szon­dát a já­ték­ve­zető.

Bődületes hazugság a kocsmázás aranyszabálya: Megvezették a férfiakat

Bődületes hazugság a kocsmázás aranyszabálya: Megvezették a férfiakat

Egy ku­ta­tó­cso­port végre utá­na­járt...

Bi­zarr kí­sér­le­tet vég­zett egy ku­ta­tó­cso­port. Meg­lepő ered­ményre ju­tot­tak.

Véletlenül Münchenbe utazott a pancser Liverpool-szurkoló

Véletlenül Münchenbe utazott a pancser Liverpool-szurkoló

A túl sok pia tehet min­den­ről. Sör­rel és kol­bás­szal vi­gasz­tal­ták a ba­jo­rok az angol druk­kert.

A túl sok pia tehet min­den­ről. Sör­rel és kol­bás­szal vi­gasz­tal­ták a ba­jo­rok az angol druk­kert.

Ez történt a férfival, aki 20 korsó sört és 1 üveg vodkát ivott minden nap

Ez történt a férfival, aki 20 korsó sört és 1 üveg vodkát ivott minden nap

Hosszú éve­ken ke­resz­tül to­le­rálta az angol férfi szer­ve­zete az ipari mennyi­ségű al­ko­holt.

Felfoghatatlan baleset történt a thaiföldi Phuket utcáján

Felfoghatatlan baleset történt a thaiföldi Phuket egyik utcáján

Férfiak szá­mára meg­rázó kép­so­ro­kat kö­zöl­tek a thai­földi Phu­ket­ről. A na­pok­ban fel­bo­rult egy sörös ka­mion.

Meg­rázó kép­so­ro­kat kö­zöl­tek a thai­földi Phu­ket­ről. A na­pok­ban fel­bo­rult egy sörös ka­mion.

Sörre bort ivott a bajai férfi, őrizetbe vették a rendőrök

Sörre bort ivott a bajai férfi, őrizetbe vették a rendőrök

Két hét alatt há­rom­szor tört be.

Két hét alatt há­rom­szor tört be ugyan­arra a helyre.

Nem hozott elég pénzt a MILF, döbbenetes, mi történt vele

Nem hozott elég pénzt a MILF, döbbenetes, mi történt vele

Az érett korú nők ret­tentő nép­sze­rűek a fi­a­tal férfiak kö­ré­ben, leg­alábbis egé­szen mos­ta­náig így tud­tuk.

Az érett korú nők ret­tentő nép­sze­rűek a fi­a­tal férfiak kö­ré­ben, leg­alábbis egé­szen mos­ta­náig így tud­tuk. De a leg­utóbbi be­je­len­tés min­den­kit sok­kolt, és meg­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok, vajon miért vesz­tett a fé­nyé­ből a milf...

Borzalmas színű sört dobtak piacra, ki fogja ezt meginni?

Borzalmas színű sört dobtak piacra, ki fogja ezt meginni?

Egyre több a ró­zsa­szín, szi­vár­vá­nyos lo­vacs­kás ter­mék. Most már a sört is meg­fer­tőzte ez az őrü­let...

Egyre több a ró­zsa­szín, szi­vár­vá­nyos lo­vacs­kás ter­mék. Nade az, hogy most már a sört is meg­fer­tőzte ez az őrü­let, azért az már min­den­nek a te­teje!

Meghökkentő lesifotó készült az éjszakában Szacsvay Lászlóról

Meghökkentő lesifotó készült az éjszakában Szacsvay Lászlóról

De miért volt egye­dül?

A 70 éves, nehéz idő­sza­kot átélő szí­nészt a Ri­post egyik szem­fü­les ol­va­sója vette észre az egyik bel­vá­rosi ét­te­rem te­ra­szán.

Előkerült a múltból egy retró-fröccságyú, te emlékszel még rá?

Előkerült a múltból egy retró-fröccságyú, te emlékszel még rá?

A fröccs nép­sze­rű­sége máig tö­ret­len.

A fröccs azóta a férfiak egyik ked­venc itala, hogy az 1800-as évek­ben di­vatba jött. Nép­sze­rű­sége máig tö­ret­len, talán épp sok­fé­le­sége miatt.

10 ütős érv, amiért a férfi arra kényszerül, hogy sört igyon

10 ütős érv, amiért a férfi arra kényszerül, hogy sört igyon

Egy új ku­ta­tás sze­rint olyan egész­sé­ges, hogy szinte re­ceptre kel­lene fel­ír­niuk az or­vo­sok­nak.

A sör nem csak most nép­szerű, több ezer éve jelen van az em­be­ri­ség éle­té­ben. És ez nem vé­let­len, hi­szen nem­csak kel­le­mes hű­sítő ital, de táp­lálja is a szer­ve­ze­tet, sőt! Egy leg­újabb ku­ta­tás sze­rint olyan egész­sé­ges, hogy szinte re­ceptre kel­lene fel­ír­niuk az or­vo­sok­nak.

Megint a sörivóknak lett igazuk! Őrület, mennyire egészséges ez az ital

Megint a sörivóknak lett igazuk! Őrület, mennyire egészséges ez az ital

Egy biz­tos kom­ló­ból főzik, ami va­ló­já­ban tény­leg egy gyógy­nö­vény...

Azt min­denki tudja, hogy oldja a fe­szült­sé­get és víz­hajtó, nincs ebben semmi új, de hogy még gyógy­ha­tása is lenne? Egy biz­tos kom­ló­ból főzik, ami va­ló­já­ban tény­leg egy gyógy­nö­vény...

Ingyensört osztogatnak egy városban, ez a feltétele!

Ingyensört osztogatnak egy városban, ez a feltétele!

Ehhez csak nyer­nie kell Cleve­land vá­rosi ame­ri­ka­i­foci-csa­pa­tá­nak.

Ha nyer Cleve­land ame­ri­ka­i­foci-csa­pata, akkor in­gyen­sört kap­nak a szur­ko­lók.

Ez undorító: durva, mit művelnek a szomjas csajok a strandon

Ez undorító: durva, mit művelnek a szomjas csajok a strandon

Fu­tó­tűz­ként ter­jed a neten az új, bot­rá­nyos őrü­let! Neked lenne mer­szed és gyom­rod ki­pró­bálni?

Brutális hőség: jó üzletet csinálnak velünk az áruházak

Brutális hőség: jó üzletet csinálnak velünk az áruházak

Meg­nőtt az üdí­tők, a sörök és a jég­kré­mek for­galma a hőség miatt, több fogy a ta­va­lyi­nál, de meg­in­dult a roham a ven­ti­lá­to­ro­kért is.

20 forinttal drágább lesz a sör!

20 forinttal drágább lesz a sör!

Szep­tem­ber­től 10-15 szá­za­lék­kal kerül majd többe a sör...

Szep­tem­ber­től 10-15 szá­za­lék­kal kerül majd többe a sör, mert a nagy szá­raz­ság miatt egész Eu­ró­pá­ban rosszabb lett az idei ár­pa­ter­més.

Magyarországon lesz elég sör és kóla

Magyarországon lesz elég sör és kóla

Csak Észak-Eu­rópa egyes pi­a­cain ala­kult ki szén-di­o­xid-hiány.

Csak Észak-Eu­rópa egyes pi­a­cain ala­kult ki szén-di­o­xid-hiány, a ve­szély min­ket nem fe­nye­get.

Több száz üveg sör odaveszett!

Több száz üveg sör odaveszett!

Egy sör­szál­lító te­her­autó fel­bo­rult, a sör pedig ki­folyt az ut­cára.

Egy sör­szál­lító te­her­autó fel­bo­rult, a sör pedig ki­folyt az ut­cára. A bal­eset­ben senki sem sé­rült meg, vi­szont sok sör meg­sem­mi­sült, a sör­imá­dók leg­na­gyobb bá­na­tára.

Szuperkemény lesz a férfi ezzel az élvezetes trükkel

Szuperkemény lesz a férfi ezzel az élvezetes trükkel

Pró­bál­tá­tok már sör­rel?

Pró­bál­tá­tok már sör­rel? Ha nem, itt az ideje! Egy új fel­fe­de­zés sze­rint a ma­xi­mu­mot hozza ki a férfi­ból sze­xu­á­lis téren heti né­hány pohár sö­röcske.

Nagy a baj, teljesen kifosztják a szurkolók Oroszországot

Nagy a baj, teljesen kifosztják a szurkolók Oroszországot

A leg­fon­to­sabb kel­lék apad ki a vi­lág­baj­nok­sá­gon. Pedig van még egy hónap a tor­ná­ból.

A leg­fon­to­sabb kel­lék apad ki a vi­lág­baj­nok­sá­gon. Pedig van még egy hónap a tor­ná­ból.

Olcsóbb csapolt sört akarnak a magyarok, ennyit spórolhatnál

Olcsóbb csapolt sört akarnak a magyarok, ennyit spórolhatnál

A nagy sör­gyár­tók és a hazai kis­üzemi főz­dék kö­zö­sen for­dul­tak a Pénz­ügy­mi­nisz­té­ri­um­hoz.

Nem hiszed el, mivel gyógyul ki betegségéből Orbán Józsi

Ez komoly? Nem hiszed el, mivel gyógyul ki betegségéből Orbán Józsi

Na­gyon le­gyen­gí­tette a hó­na­po­kon át tartó fek­vés, tel­je­sen el­fá­rad­tak az izmai.

Itt a sörimádó férfiak kánaánja: végre szabad inni

Itt a sörimádó férfiak kánaánja: végre szabad inni

Min­den férfi­em­ber tudja, hogy nincs sö­rö­zés bűn­tu­dat nél­kül. Sze­ren­csére van egy tuti mód­szer. Ha ezt be­ve­ted, többé senki nem tiltja meg a sör­ivást!

Min­den férfi­em­ber tudja, hogy nincs sö­rö­zés bűn­tu­dat nél­kül. Rá­adá­sul na­gyon kevés nő hagyja szó nél­kül a ha­veri sö­rö­zé­se­ket és a tévé előtt el­fo­gyasz­tott itó­ká­kat. Sze­ren­csére van egy tuti mód­szer. Ha ezt be­ve­ted, többé senki nem tiltja meg a sör­fo­gyasz­tást, sőt, lehet, még biz­ta­tást is kapsz!

Ezzel az itallal locsolgatják torkukat a királyi esküvőn a vendégek

Ezzel az itallal locsolgatják torkukat a királyi esküvőn a vendégek

Nem éri be akár­mi­vel Harry her­ceg és Meg­han Markle, pedig a brit sörök kö­zött is jócs­kán akad lu­xus­ka­te­gó­riás mi­nő­ség.

Ilyet még nem láttál: Sörimádók kedvence lesz ez a praktikus holmi

Ilyet még nem láttál: Sörimádók kedvence lesz ez a praktikus holmi

Na­gyon hasz­nos ta­lál­mány lá­tott nap­vi­lá­got, így töb­bet nem kell gon­dol­kod­nod, ho­gyan tá­rold a sö­rö­ket!

Elképesztő, mit művelt a somogyi fiatal, hogy sört lopjon

Elképesztő, mit művelt a somogyi fiatal, hogy sört lopjon

Be­törte egy presszó ab­la­kát, majd félre is ve­zette a rend­őrö­ket egy 17 éves fiú. Mind­ezt azért, hogy jól be­sö­röz­zön! Ám terve nem jól sült el...

Be­törte egy presszó ab­la­kát, majd félre is ve­zette a rend­őrö­ket egy 17 éves fiú. Mind­ezt azért, hogy jól be­sö­röz­zön! Ám terve nem jól sült el, nem si­ke­rült meg­ve­zet­nie a rend­őrö­ket...

Durva, mi történik a sörrel, tíz éve nem láttak ilyet a szakemberek

Durva, mi történik a sörrel, tíz éve nem láttak ilyet a szakemberek

Nem örül­nek a fo­lyé­kony ke­nyér sze­rel­me­sei.

Míg a gyár­tók 4-5 szá­za­lék­kal adják drá­gáb­ban a fo­lyé­kony ke­nye­ret a ke­res­ke­dők­nek, az végül jóval drá­gáb­ban jut el a vá­sár­lók­hoz. Ennek oka, hogy a sör egyik alap­anyaga idén két­szer annyiba kerül, mint egy évvel ez­előtt.

Rossz hír érkezett a sörivók számára

Durva érvágás ez a folyékony kenyér szerelmeseinek

Tíz éve nem lát­tak ilyet a szak­em­be­rek: dur­ván drá­gu­lás­nak in­dult a sör! A gyár­tók 4-5 szá­za­lék­kal adják drá­gáb­ban a fo­lyé­kony ke­nye­ret a ke­res­ke­dők­nek.

Tíz éve nem lát­tak ilyet a szak­em­be­rek: dur­ván drá­gu­lás­nak in­dult a sör! A gyár­tók 4-5 szá­za­lék­kal adják drá­gáb­ban.

Imádják a nők ezt a nagyon bizarr sört

Imádják a nők ezt a nagyon bizarr sört

Imádják a nők ezt a nagyon bizarr sört

Noha a színe egye­ne­sen sok­koló, töb­ben ál­lít­ják, hogy az íze finom.

Noha a színe egye­ne­sen sok­koló, töb­ben ál­lít­ják, hogy az íze ki­mon­dot­tan finom. To­vábbi elő­nye, hogy na­gyon egész­sé­ges. Kér­dés per­sze, hogy kinek van bá­tor­sága meg­kós­tolni.

A forralt bor már a múlté, így isszák most a sört a menők

A forralt bor már a múlté, így isszák most a sört a menők

A forralt bor már a múlté, így isszák most a sört a menők

Ér­de­mes ki­pró­bálni.

A sör eddig a nagy nyári me­le­gek ked­venc itala volt, de most be­fér­kő­zött a hideg idő ita­lai közé. Ha unod a for­ralt bort, ér­de­mes ki­pró­bálni.

Szégyen, mit műveltek a focipálya szélén

Szégyen, mit műveltek a focipálya szélén

Edző her­gelte a já­té­ko­so­kat és a szur­ko­ló­kat. Bün­te­tésre szá­mít­hat.

Ma­gá­ról meg­fe­led­ke­zett edző her­gelte a já­té­ko­so­kat és a szur­ko­ló­kat. Ke­mény bün­te­tésre szá­mít­hat a német fut­ball­szö­vet­ség­től.

Egészen bizarr hatása van ennek a sörnek

Egészen bizarr hatása van ennek a sörnek

Jelen állás sze­rint ettől a sör­faj­tá­tól mel­le­ket ereszt­het­nek a férfiak.

Jelen állás sze­rint egy bi­zo­nyos tí­pusú sör­faj­tá­tól mel­le­ket ereszt­het­nek a férfiak.

Csodás mellek és még valami: így csábít a pucér álomnő

Csodás mellek és még valami: így csábít a pucér álomnő

Min­den, mi szem-száj­nak in­gere. Ennél többre tán nem is vágy­hat egy sport­ra­jongó szur­koló.

Min­den, mi szem-száj­nak in­gere. Ennél többre tán nem is vágy­hat egy sport­ra­jongó szur­koló.

Bámulatos videó az új magyar stadionból

Bámulatos videó az új magyar focistadionból

Nem csak a Fradi-ve­rés­nek örül­het­tek a Ha­la­dás-druk­ke­rek.

Nem csak a Fradi-ve­rés­nek örül­het­tek a szom­bat­he­lyi druk­ke­rek. Most aztán cso­rog­hat a nyála a többi csa­pat szur­ko­ló­i­nak.

Férfi vagy? Ma minden rólad szól!

Férfi vagy? Ma minden rólad szól!

Ha férfi vagy, ma fel­vir­radt a te napod! Ülj le a ka­na­péra és...

Ha férfi vagy, ma fel­vir­radt a te napod! Ülj le a ka­na­péra, vedd ma­gad­hoz a táv­irá­nyí­tót, és ha az asszony csa­tor­nát vál­tana, vagy nem akarná be­hozni a söröd, csak mu­tass a nap­tárra!

Elképesztő, mi derült ki a sörről

Elképesztő, mi derült ki a sörről

Biz­to­san sokat hal­lot­tál már a jó­té­kony ha­tá­sa­i­ról, és hogy mér­ték­kel fo­gyasztva cso­dákra képes. De amire a leg­újabb ku­ta­tás rá­jött, arra biz­tos, hogy nem gon­dol­tál!

Biz­to­san sokat hal­lot­tál már a jó­té­kony ha­tá­sa­i­ról, és hogy mér­ték­kel fo­gyasztva cso­dákra képes. De amire a leg­újabb ku­ta­tás rá­jött, arra biz­tos, hogy nem gon­dol­tál!

Budapesten keveredett kocsmai balhéba a világsztár

Budapesten keveredett kocsmai balhéba a világsztár

Ré­sze­gen nem akart szelfit ké­szí­teni egyik ra­jon­gó­já­val a gyö­nyörű szí­nésznő, ezért meg­alázta a férfit.

Ré­sze­gen nem akart szelfit ké­szí­teni egyik ra­jon­gó­já­val a gyö­nyörű szí­nésznő, ezért úgy meg­alázta a férfit, hogy az sírva ro­hant el.

Örömtáncba kezdtek a férfiak: elképesztő, ami kiderült a sörről

Elképesztő, ami kiderült a sörről

Fel­so­rolni is nehéz lenne, mi min­dent kö­szön­het­nek a jó­ked­ven kívül a férfiak a sör­nek. A tu­dó­sok azon­ban most be­bi­zo­nyí­tot­ták, miért olyan egész­sé­ges ez az ital.

Ez vár a nőkre: a focidrukkerek álmát árulja a magyar válogatott

Ez vár a nőkre: a focidrukkerek álmát árulja a magyar válogatott

Az el­múlt évek­ben Ang­li­á­ban lé­gi­ós­kodó kapus üz­le­té­nek a férfiak biz­to­san örül­nek majd. Mit szól­nak ehhez a fe­le­sé­gek?

Nagy László reagált, ennyit ivott a vezetés előtt

Nagy László reagált, ennyit ivott a vezetés előtt

A Ri­post szá­molt be elő­ször arról, hogy a Veszp­rém klasszisa le­bu­kott egy rend­őri el­len­őr­zés során.

A Ri­post szá­molt be elő­ször arról, hogy a Veszp­rém klasszisa le­bu­kott egy rend­őri el­len­őr­zés során. Nem gon­dolta volna, hogy nem ürül ki idő­ben a sör a szer­ve­ze­té­ből.

Budapestet választották a legjobb sörözőhelynek

Budapestet választották a legjobb sörözőhelynek

Ta­valy 39 mil­li­árd liter sört gyár­tot­tak az Eu­ró­pai Uni­ó­ban.Ma­gyar­or­szá­gon ebből 655 mil­lió li­tert.

Ta­valy 39 mil­li­árd liter sört gyár­tot­tak az Eu­ró­pai Uni­ó­ban.Ma­gyar­or­szá­gon ebből 655 mil­lió li­tert.

Riasztották a mentőt: sokkoló dolgot talált italában ez a nő

Riasztották a mentőt: sokkoló dolgot talált italában ez a nő

Az asszony rosszul lett.

Az asszony rosszul lett, ele­inte el sem akarta hinni, hogy ez meg­tör­tén­het. Az ügy­ben vizs­gá­lat in­dult.

Tipikus sörhibák - mire figyeljünk kóstoláskor?

Tipikus sörhibák - mire figyeljünk kóstoláskor?

Mi van, ha rossz ízű a sör?

Nin­csen annál le­han­go­lóbb, mint ami­kor egy hosszú nap után végre be­le­kor­tyo­lunk a sö­rünkbe és az fur­csán rossz ízű. De mire kell fi­gyelni?

12 tény, amit tuti nem tudtál a sörről!

12 tény, amit tuti nem tudtál a sörről!

Nincs is jobb, mint a hő­ség­ben le­gu­rí­tani egy pohár sört. A Ri­post el­árul pár ér­de­kes­sé­get, amit eddig nem tud­tunk a fo­lyé­kony ke­nyér­ről.

Nincs is jobb, mint a hő­ség­ben le­gu­rí­tani egy pohár sört. Talán nem is gon­dol­nánk, mi­lyen rég­óta az em­be­ri­ség egyik ked­venc szomj­ol­tója - most azon­ban a Ri­post el­árul pár ér­de­kes­sé­get, amit eddig nem tud­tunk a fo­lyé­kony ke­nyér­ről.

Így tudod kánikulában leggyorsabban lehűteni a sörödet

Így tudod kánikulában leggyorsabban lehűteni a sörödet

Ebben a tik­kasztó hő­ség­ben na­gyon jól tud esni egy hideg sör. Most meg­mu­tat­juk, me­lyik a leg­jobb mód­szer.

Ebben a tik­kasztó hő­ség­ben na­gyon jól tud esni egy hideg sör. Most meg­mu­tat­juk, me­lyik az a mód­szer, ami­vel per­cek alatt le tudod hű­teni ked­venc ita­lo­dat. A leg­gyor­sabb és leg­egy­sze­rűbb mód­sze­rek­kel nem kell so­káig vár­nod.

A világ legegyszerűbb és legfinomabb sült oldalasa

A világ legegyszerűbb és legfinomabb sült oldalasa

Íme, a ma­gyar férfiak leg­na­gyobb ked­vence! Finom ro­po­gós és el­ront­ha­tat­lan sült ol­da­las!

Íme, a ma­gyar férfiak leg­na­gyobb ked­vence! Finom ro­po­gós és el­ront­ha­tat­lan sült ol­da­las!

Le akarta itatni a közönség: Alkohollal rohanták le Bereczki Zoltánt!

Le akarta itatni a közönség: Alkohollal rohanták le Bereczki Zoltánt!

Fur­csa re­ak­ciót vál­tott ki a kö­zön­ség­ből az éne­kes! Olyan fer­ge­te­ges volt a han­gu­lat, hogy elő­ke­rül­tek a sörös kor­sók!

Nagyot lépett a Csíki Sör és a Heineken

Nagyot lépett a Csíki Sör és a Heineken

Nagyot lépett a Csíki Sör és a Heineken

Meg­szü­le­tett a rész­le­tes írás­beli meg­ál­la­po­dás.

Meg­szü­le­tett a rész­le­tes írás­beli meg­ál­la­po­dás a He­i­ne­ken Cso­port és a Csíki Sört gyártó ma­nu­fak­túra kö­zött a véd­je­gyek hasz­ná­la­tá­ról, amellyel a kü­lön­böző jog­vi­tá­kat is le­zár­ták a felek.

Leitatja szurkolóit az NB I-es csapat

Leitatja szurkolóit az NB I-es csapat

In­gyen sört osz­ta­nak Deb­re­cen­ben az utolsó hazai baj­no­kin.

In­gyen sört osz­ta­nak Deb­re­cen­ben az utolsó hazai baj­no­kira ki­lá­to­gató fa­na­ti­ku­sok­nak. Ér­de­mes lesz ki­lá­to­gatni a Nagy­er­dei Sta­di­onba a Hon­véd ellen. A já­té­ko­sok fi­ze­tik az ita­lo­kat.

Spiccesen is szabad sörbringát vezetni

Jogsi nélkül, spiccesen is vezethetik a sörbringát

Jó buli a be­er­bike, de aka­dá­lyozza a for­gal­mat, és sok­szor ve­szé­lyes is.

Jó buli, vidám dolog a sör­bringa (angol nevén a be­er­bike), de aka­dá­lyozza a for­gal­mat, és sok­szor ve­szé­lyes is.

Több mint 100 fajta csapolt sör egy helyen

Több mint 100 fajta csapolt sör egy helyen

Bé­kés­csa­bán 2017. jú­nius 2. és 4. kö­zött ismét meg­ren­de­zésre kerül az or­szág egyik, ha nem a leg­na­gyobb sör­ün­nepe, a Csa­bai Sör­fesz­ti­vál és Csü­lök­pa­rádé.

Bé­kés­csa­bán 2017. jú­nius 2. és 4. kö­zött ismét meg­ren­de­zésre kerül az or­szág egyik, ha nem a leg­na­gyobb sör­ün­nepe, a Csa­bai Sör­fesz­ti­vál és Csü­lök­pa­rádé.

Szívbe markol az alkohol!

Szívbe markol az alkohol!

Nem­csak a májat ká­ro­sítja az al­ko­hol, a szí­vet is erő­sen ve­szé­lyez­teti.

Köz­tu­dott, hogy a májat ká­ro­sítja az al­ko­hol, de hogy a szí­vet is erő­sen ve­szé­lyez­teti, arra most szol­gál­tat­tak bi­zo­nyí­té­kot a szak­em­be­rek. A világ leg­na­gyobb sör­fesz­ti­vál­ján vé­gez­tek ku­ta­tást!

Malactáppal érlelik a söröket!

Malactáppal érlelik a söröket!

A ma­gya­rok­nak ez is jó? Miért nincs sör­tör­vény?

Azt hi­szik, a ma­gya­rok­nak ez is jó? Mikor ju­tunk el oda, ahova a né­me­tek már öt­száz éve? Mikor lesz ná­lunk olyan sör­tör­vény, mint Né­met­or­szág­ban?

Kiderítettük, ennyivel ihatod olcsóbban a csapolt sört!

Kiderítettük, ennyivel ihatod olcsóbban a csapolt sört!

A je­len­legi 27 szá­za­lék­ról 5 szá­za­lékra csök­ken­te­nék a fo­lyé­kony ke­nyér adó­ját 2018 ele­jé­től.

A je­len­legi 27 szá­za­lék­ról 5 szá­za­lékra csök­ken­te­nék a fo­lyé­kony ke­nyér adó­ját 2018 ele­jé­től.

Álommeló: sörözve kereshetsz milliókat

Álommeló: sörözve kereshetsz milliókat

Je­lent­kezni már­cius 24-ig lehet. Három sze­ren­csést fog­nak ki­vá­lasz­tani, akik­nek a fel­adata az lesz, hogy sört kós­tol­gas­sa­nak utaz­ga­tá­saik köz­ben.

Je­lent­kezni már­cius 24-ig lehet. Három sze­ren­csést fog­nak ki­vá­lasz­tani, akik­nek a fel­adata az lesz, hogy sört kós­tol­gas­sa­nak utaz­ga­tá­saik köz­ben.

Betiltották a székelyek kedvenc sörét: bojkott a Heineken ellen

Betiltották a székelyek kedvenc sörét: bojkott a Heineken ellen

A Ma­gyar­or­szá­gon is jól is­mert sör gyár­tó­já­nak har­minc napja van, hogy az italt el­tün­tesse, a gyár­tó­sort meg­sem­mi­sítse.

Kapszulás kávé után itt a kapszulás sör is!

Kapszulás kávé után itt a kapszulás sör is!

Hi­he­tet­len do­logra ké­szül a világ egyik leg­na­gyobb sör­gyár­tója.

Hi­he­tet­len do­logra ké­szül a világ egyik leg­na­gyobb sör­gyár­tója, nem­so­kára kap­szu­lá­ból ké­szít­het­jük el a sö­rün­ket is. Ha be­vá­lik, az meg­vál­toz­tat­hatja a ven­dég­lá­tós pi­a­cot is akár.

Hamarosan bolygóközi sört főznek a Holdon az eszement kutatók

Hamarosan bolygóközi sört főznek a Holdon az eszement kutatók

A tu­dó­sok azon agyal­nak, hogy le­het­sé­ges-e sört főzni a Hol­don.

A tu­do­mány meg­ál­lít­ha­tat­lan! Ren­dít­he­tet­len ku­ta­tók éjt nap­pallá téve dol­goz­nak az em­be­ri­ség meg­ol­dat­lan­nak tűnő rej­té­lyein. Most pél­dául azon agyal­nak, hogy le­het­sé­ges-e sört főzni a Hol­don.

Nem tudott ellenállni a sörnek, ez lett a veszte!

Nem tudott ellenállni a sörnek, ez lett a veszte!

Ha bár­hol meg­lá­tott a hű­tő­ben egy jég­hi­deg sört, be­in­dul­tak a refle­xei...

Ha bár­hol meg­lá­tott a hű­tő­ben egy jég­hi­deg sört, be­in­dul­tak a refle­xei...

Végre nem tilos az alkohol: 10 jó ok, hogy leguríts egy pohár sört

Végre nem tilos az alkohol: 10 jó ok, hogy leguríts egy pohár sört

Nem vé­let­le­nül olyan nép­szerű!

A sör az egyik leg­ré­gebbi és leg­nép­sze­rűbb ital. Nem vé­let­le­nül: na­gyon gaz­dag B-vi­ta­min­ban és ás­vá­nyi anya­gok­ban.

Újra dübörög az Octoberfest Budapesten

Újra dübörög az Octoberfest Budapesten

Csü­tör­tök­től egé­szen va­sár­na­pig.

Ne­gye­dik al­ka­lom­mal ren­de­zik meg ha­zánk­ban a nép­szerű sör­fesz­ti­vált Bu­da­pes­ten az Öt­ven­ha­to­sok terén. Csü­tör­tök­től egé­szen va­sár­na­pig tart a fesz­ti­vál.

Imádják a férfiak az új kanalas orvosságot: köhögés ellen sörszirup!

Imádják a férfiak az új kanalas orvosságot: köhögés ellen sörszirup!

Ettől a házi szi­rup­tól egy nap alatt meg­sza­ba­dul­hatsz a kö­hö­gés­től.

Ettől a pár perc alatt el­ké­szít­hető kö­hö­gés el­leni szi­rup­tól akár egyet­len nap alatt meg­sza­ba­dul­hatsz a kínzó kö­hö­gés­től. A sör­ked­ve­lők pedig egye­ne­sen ra­jon­gani fog­nak az új or­vos­sá­gért!

Szexi fotók Victoria Beckham védelmében

Szexi fotók Victoria Beckham védelmében

Beck­hamné vé­kony mo­dell­jei miatt óri­ási bot­rány tört ki. A lá­nyok azon­ban csat­ta­nós vá­laszt adtak a kri­ti­ku­sok­nak.

Beck­hamné vé­kony mo­dell­jei miatt óri­ási bot­rány tört ki. A lá­nyok azon­ban csat­ta­nós vá­laszt adtak a kri­ti­ku­sok­nak.

13 titok a sörről, amit ma muszáj megtudnod

13 titok a sörről, amit ma muszáj megtudnod

Ma van a vi­lág­napja!

Au­gusz­tus első pén­tekje a sör vi­lág­napja, egy ame­ri­kai kis­kocsma hir­dette meg 2012-ben. Eze­ket biz­to­san nem sej­tet­ted eddig az ital­ról!

Mi köze a csirkének a sörösdobozhoz? Elképesztő megoldás!

Mi köze a csirkének a sörösdobozhoz? Elképesztő megoldás!

Pá­rat­lan ötlet, mennyei vég­ered­mény! Sü­tő­ben vagy sza­bad­ban egy­aránt be­vet­hető tur­pis­sá­got mu­ta­tunk!

Ilyen bravúros sörnyitást még nem láttál!

Ilyen bravúros sörnyitást még nem láttál!

Dani Alves labda nél­kül is el­ké­pesztő trük­kökre képes, pél­dául a sö­rös­ku­pak el­tá­vo­lí­tá­sá­nak for­ra­dal­ma­sí­tá­sára.

Dani Alves labda nél­kül is el­ké­pesztő trük­kökre képes, pél­dául a sö­rös­ku­pak el­tá­vo­lí­tá­sá­nak for­ra­dal­ma­sí­tá­sára.

Sörmutató: Svájcban egy doboz annyiba kerül, mint itthon egy rekesz

Sörmutató: Hol mennyibe kerül a folyékony kenyér?

Nya­ralni ké­szülsz, és sze­re­ted a sört? 70 város árait ha­son­lí­tot­ták össze egy fel­mé­rés­ben - így könnyebb ki­vá­lasz­tani az úti célt...

Szereted a sört? Ezt a videót utálni fogod!

Szereted a sört? Ezt a videót utálni fogod!

Wales­ben nem spó­rol­nak a szur­ko­lók a sör­rel.

Wales­ben nem spó­rol­nak a szur­ko­lók a sör­rel. A fo­ci­csa­pat gólja után senki nem ma­radt szá­ra­zon.

Most már biztos: a sör életmentő! És erre meg is van a bizonyíték...

Most már biztos: a sör életmentő! És erre meg is van a bizonyíték...

Olyan meg­ol­dást ta­lál­tak ki a sör ra­jon­gó­i­nak, amire ál­mod­ban sem gon­dol­tál volna.

Olyan meg­ol­dást ta­lál­tak ki a sör ra­jon­gó­i­nak, amire ál­mod­ban sem gon­dol­tál volna. Így lesz élet­mentő!

Ilyen dögösen sem ivott még senki sört, mint Rihanna

Ilyen dögösen sem ivott még senki sört, mint Rihanna

Ha­za­ug­rott egy ki­csit nya­ralni.

Ha­za­ug­rott egy ki­csit nya­ralni Bar­ba­dosra, és köz­ben be­mu­tatta, hogy mi­ként lehet úgy sö­rözni, hogy attól min­den férfi el­alél­jon.

Eszméletlen, mit találtak ki a férfifunkcióhoz!

Eszméletlen, mit találtak ki a férfifunkcióhoz! Ilyen bizarr holmit még nem láttál!

Alig hit­tünk a sze­münk­nek...

Alig hit­tünk a sze­münk­nek a kép lát­tán, és el sem tud­juk kép­zelni, ho­gyan néz ez ki a gya­kor­lat­ban...

Itt a nyár kihívása: Idd ki a sörödet két mell közül!

Itt a nyár kihívása: Idd ki a sörödet két mell közül!

Szinte min­den év­szakra jut va­la­mi­lyen új in­ter­ne­tes ki­hí­vás. Az idei nyár slá­gere biz­to­san a mel­lek közül sör­ivás lesz. Fi­gyeld a tech­ni­kát!

Szinte min­den év­szakra jut va­la­mi­lyen új in­ter­ne­tes ki­hí­vás. Az idei nyár slá­gere biz­to­san a mel­lek közül sör­ivás lesz. Fi­gyeld a tech­ni­kát!

David Beckham ismét megnyerte magának a szívünket!

David Beckham ismét megnyerte magának a szívünket!

A nyug­dí­jas spor­toló va­gyo­nát nagy­já­ból 500 mil­lió angol fontra be­csü­lik. Ami­ből nem­csak a csa­lád­jára költ.

A va­gyo­nát nagy­já­ból 500 mil­lió angol fontra be­csü­lik. Ami­ből nem­csak a csa­lád­jára költ.

Eleged van a csigákból? Íme, a csodaszer!

Eleged van a csigákból a kertben? Íme, az egyszerű csodaszer!

Gyor­san el­ké­szít­he­ted a sör­csap­dát.

Né­hány pil­la­nat alatt el­ké­szít­he­ted a sör­csap­dát, és bú­csút int­hetsz a hí­vat­lan ven­dé­gek­nek!

Döbbenetes, mi derült ki a sörről!

Döbbenetes, mi derült ki a sörről!

Cso­dá­la­tos ha­tó­anya­got ta­lált a sör­ben egy új tu­do­má­nyos ku­ta­tás.

Cso­dá­la­tos ha­tó­anya­got ta­lált a sör­ben egy új tu­do­má­nyos ku­ta­tás. Ez a fo­gyó­kú­rát elő­se­gítő, ki­vé­te­les ve­gyü­let sehol más­hol nincs jelen a ter­mé­szet­ben.

Fogod a hasad, sörben sérült meg Gulácsiék főnöke

Fogod a hasad, sörben sérült meg Gulácsiék főnöke

Ralf Rang­nick nem ilyen bu­lira szá­mí­tott. Az RB Le­ip­zig sport­igaz­ga­tója az or­vosi szo­bá­ban töl­tötte a csa­pat­bu­lit.

Ralf Rang­nick nem ilyen fiesz­tára szá­mí­tott. A német él­vo­nalba ju­tást ün­neplő RB Le­ip­zig sport­igaz­ga­tója az or­vosi szo­bá­ban töl­tötte a csa­pat­bu­lit. Nem min­den­napi okból.