CÍMKE: 'sokkoló'

Besokkolt a nő, amikor sógora elővette és megmutatta legintimebb titkát...

Besokkolt a nő, amikor sógora elővette és megmutatta legintimebb titkát...

Egé­szen za­varba ejtő hely­zetbe ke­rült sze­ren­csét­len nő...

Egé­szen za­varba ejtő hely­zetbe ke­rült sze­ren­csét­len nő...

Brutális, mit művelt az anyós a menyével - ilyet még nem hallottál

Brutális, mit művelt az anyós a menyével - ilyet még nem hallottál

Sok me­re­dek do­logra képes egy anya, de ami itt tör­tént, azt el­ké­pesztő.

Sok me­re­dek do­logra képes egy anya, de ami itt tör­tént, azt el­ké­pesztő.

Sokkoló dokumentumfilm készült Curtisről, most mindenről kitálal!

Sokkoló dokumentumfilm készült Curtisről, most mindenről kitálal!

A Cur­tis kö­rüli mé­dia­vissz­hang ez­út­tal sosem lá­tott meg­vi­lá­gí­tásba kerül.

Gyászhírt közöltek: elhunyt a magyar válogatott kajakos

Gyászhírt közöltek: elhunyt a magyar válogatott kajakos

Hosszú be­teg­ség után tá­vo­zott az élők so­rá­ból a sport­em­ber, aki évek óta a szö­vet­ség­ben dol­go­zott.

Hosszú és küz­del­mes be­teg­ség után tá­vo­zott az élők so­rá­ból a sport­em­ber, aki évek óta a szö­vet­ség­ben dol­go­zott.

Brutális: méteres kígyó támadt rá vécéjében a férfira - VIDEÓ

Brutális: méteres kígyó támadt rá vécéjében a férfira - VIDEÓ

Pá­nikba esett a férfi, és nem cso­dál­juk, mert sok­koló az eset.

Pá­nikba esett a férfi, és nem cso­dál­juk, mert sok­koló az eset.

Sokkot kapott az anyuka, amikor betette kisfiát a kádba

Sokkot kapott az anyuka, amikor betette kisfiát a kádba

Az asszony nem akarta el­hinni, amit a négy­éves kisfia mon­dott.

Az asszony nem akarta el­hinni, amit a négy­éves kisfia mon­dott.

Sokkot kapott a lány, olyat látott szüleiről, hogy évekig nem tért magához

Sokkot kapott a lány, olyat látott szüleiről, hogy évekig nem tért magához

Tel­je­sen meg­döb­bent a fi­a­tal lány, és nem cso­dál­juk. Mi is alig kap­nánk le­ve­gőt.

Karácsonyi vacsorára invitálta a férfit a nő, durva, ami ezután történt

Karácsonyi vacsorára invitálta a férfit a nő, durva, ami ezután történt

Egé­szen úgy fes­tett, hogy egy jó kis légy­ott lesz a ta­lál­ká­ból. Aztán fáj­dal­mak­kal és sok-sok vér­rel vég­ző­dött az este.

Brutális, hogyan ölte meg szerelmét a híres sztársebész

Brutális, hogyan ölte meg szerelmét a híres sztársebész

Egé­szen sok­koló, mi­lyen módon vég­zett az orvos a nővel.

Egé­szen sok­koló, mi­lyen módon vég­zett az orvos a nővel.

Sokkot kapott a magyar focisztár: nem tudott aludni attól, amit látott

Sokkot kapott a magyar focisztár: nem tudott aludni attól, amit látott

Sú­lyos láb­tö­rést szen­ve­dett Fehér Krisz­tián, újra meg kell ta­nul­nia járni.

Sú­lyos láb­tö­rést szen­ve­dett Fehér Krisz­tián, újra meg kell ta­nul­nia járni. Kabát Pé­te­rék sírva fa­kad­tak, ami­kor meg­lát­ták a sé­rü­lé­sét.

Dermesztő: saját, levágott karja után rohant a férfi - VIDEÓ

Dermesztő: saját, levágott karja után rohant a férfi - VIDEÓ

Egy fű­rész­üzem­ben tör­tént a bal­eset. Meg­rázó pil­la­na­tok...

Egy fű­rész­üzem­ben tör­tént a bal­eset. Meg­rázó pil­la­na­tok...

Döbbenet, hogy mivel szexelt ez a férfi, rendőrök állították le

Döbbenet, hogy mivel szexelt ez a férfi, rendőrök állították le

A srác ren­ge­teg al­ko­holt ivott.

A za­va­ro­dott srác ren­ge­teg al­ko­holt ivott.

Sokkoló sérülés, ez történt válogatott focistánkkal, amíg aludtál

Sokkoló sérülés, ez történt válogatott focistánkkal, amíg aludtál

Csak erős ideg­ze­tű­ek­nek! Előbb hő­si­e­sen küz­dött a pá­lyán, aztán éjjel posz­tolt az el­ke­rül­he­tet­len be­avat­ko­zás­ról.

Rendőri intézkedés közben kapott szívrohamot egy 17 éves fiú, súlyos az állapota

Rendőri intézkedés közben kapott szívrohamot egy 17 éves fiú, súlyos az állapota

A fiú és tár­sai a rend­őrökre tá­mad­tak.

A fiú és tár­sai a rend­őrökre tá­mad­tak, ami­kor azok a hely­színre értek.

Csontsoványra fogyott Singh Viki!

Csontsoványra fogyott Singh Viki!

A hí­res­ség né­hány hó­napja kez­dett tel­jes élet­mód­vál­tásba.

A hí­res­ség né­hány hó­napja kez­dett tel­jes élet­mód­vál­tásba, azóta ren­ge­te­get fo­gyott. Oly­annyira, hogy már a leg­ki­sebb mé­retű nad­rág is lóg rajta.

Brutális, menet közben gyulladt ki Bódi Csabi autója - Videó

Brutális, menet közben gyulladt ki Bódi Csabi autója - Videó

Má­sod­per­ce­ken múlt Csabi élete. Az éne­kes a tör­tén­tek óta aludni sem tud, annyira meg­vi­selte őt a ha­lál­kö­zeli él­mény.

Sokkoló: halálos világjárványra figyelmeztet a WHO!

Sokkoló: halálos világjárványra figyelmeztet a WHO!

Bru­tá­lis elő­re­jel­zést adott az Egész­ség­ügyi Vi­lág­szer­ve­zet. Kezd­he­tünk ag­gódni...

Bru­tá­lis elő­re­jel­zést adott az Egész­ség­ügyi Vi­lág­szer­ve­zet. Kezd­he­tünk ag­gódni...

Sokkoló hír jött, kómában az olimpiai érmes sportoló

Sokkoló hír jött, kómában az olimpiai érmes sportoló

Ve­szély­ben a hol­land ext­rém­spor­toló élete. Bor­zal­mas edzés­bal­ese­tet szen­ve­dett.

Ve­szély­ben a hol­land ext­rém­spor­toló élete. Bor­zal­mas edzés­bal­ese­tet szen­ve­dett.

Nem fogod elhinni, mivel botránkoztat Pumped Gabo - Fotó

Nem fogod elhinni, mivel botránkoztat Pumped Gabo - Fotó

Sok­kolta kö­ve­tőit.

Nem túl­zás ki­je­len­teni: olyat csi­nált Pum­ped Gabo, amit még soha... Kö­ve­tőit sok­kolta tet­té­vel!

Motorosrendőr támadt sokkolóval egy éttermi dolgozóra

Motorosrendőr támadt sokkolóval egy éttermi dolgozóra

Már rég­óta törzs­ven­dég volt, senki sem szá­mí­tott arra, hogy meg­lövi a tu­laj­do­nos fiát.

Már rég­óta törzs­ven­dég volt, senki sem szá­mí­tott arra, hogy meg­lövi a tu­laj­do­nos fiát. Az in­ci­dens után a férfi úgy tett, mintha semmi sem tör­tént volna. Az ét­termi dol­gozó meg­tette el­lene a fel­je­len­tést, így bí­ró­ság elé kell áll­nia a rend­őr­nek. Senki sem érti mi tör­tén­he­tett vele.

Sokkoló: az ELTE egyik épületénél halt meg egy munkás Budapesten

Sokkoló: az ELTE egyik épületénél halt meg egy munkás Budapesten

Az 68 éves férfi egy áll­vány­ról zu­hant a mélybe.

Az 68 éves férfi egy áll­vány­ról zu­hant a mélybe. Sok­kos ál­la­potba ke­rült a csa­lád a hír hal­la­tán.

Pokoli fájdalmak kínozzák Király Viktort, nem engedik ki a kórházból

Pokoli fájdalmak kínozzák Király Viktort, nem engedik ki a kórházból

Vik­tor jó ideig ágy­hoz lesz kötve sé­rü­lése miatt, rá­adá­sul he­tekre, de in­kább hó­na­pokra ki­esik a mun­ká­ból.

Horror a magyar focipályán, sokkot kaptak a játékosok!

Horror a magyar focipályán, sokkot kaptak a játékosok!

Ilyen sé­rü­lést rit­kán látni...

Az egyik fut­bal­lista olyan sú­lyo­san meg­sé­rült, hogy a töb­biek kép­te­le­nek vol­tak to­vább ját­szani.

Sokkoló részletek a múltból: Diana temetéséről tálalt ki a testvér

Sokkoló részletek a múltból: Diana temetéséről tálalt ki a testvér

Diana her­cegnő öccsé­nek fáj­dal­mát nem eny­híti az idő.

Diana her­cegnő öccsé­nek fáj­dal­mát nem eny­híti az idő. Nő­vére te­me­té­sé­nek em­léke máig kí­sérti.

Sokkolta a családot, mi volt a Meki Happy Meal menüjében

Sokkolta a családot, mi volt a Meki Happy Meal menüjében

Meg­döb­bent a csa­lád, ami­kor ki­nyi­tot­ták a két­éves kisfi­ú­nak vett Happy Meal menüt.

Meg­döb­bent a csa­lád, ami­kor ki­nyi­tot­ták a két­éves kisfi­ú­nak vett Happy Meal menüt.

Végzetes érzelmek: ők gyilkoltak a szerelemért 2016-ban

Végzetes érzelmek: ők gyilkoltak a szerelemért 2016-ban

A leg­sok­ko­lóbb bűn­ügyek mö­gött idén is a fél­té­keny­ség állt: sok kö­ve­tel­tek a vi­szon­zat­lan sze­rel­mek.

A leg­sok­ko­lóbb bűn­ügyek mö­gött idén is a fél­té­keny­ség állt: sok kö­ve­tel­tek a vi­szon­zat­lan sze­rel­mek.

Sokkoló videó: szanaszét hevernek a tetemek Ecsernél

Sokkoló videó: szanaszét hevernek a tetemek Ecsernél

Ter­jeng a dög­szag...

Ter­jeng a dög­szag, el­áraszt­ják az ál­lati te­te­mek az Ecser és Ve­csés közti te­rü­le­tet.

Sokkoló hír: rendőr ölte meg az angol foci sztárját

Sokkoló hír: rendőr ölte meg az angol foci sztárját

Atkin­son szíve nem bírta.

Atkin­son szíve nem bírta. Az Aston Villa-szur­ko­lók ko­rábbi ked­ven­cén a men­tők sem tud­tak se­gí­teni.

Sokkot kapott, amikor kiderült, miért fáj az arca

Sokkot kapott, amikor kiderült, miért fáj az arca

Ezt te sem hi­szed el!

El­vi­sel­he­tet­len fáj­dal­mat ér­zett a nő az ar­cá­ban, de sosem hitte volna, mi a baja. Ki­ké­szült, ami­kor az orvos kö­zölte vele, mitől szen­ved.

Álló férfiasságával sokkolt a Got Talent színpadán

Álló férfiasságával sokkolt a Got Talent színpadán

Ennél bi­zar­rabb pro­duk­ció nincs.

Nem­csak ha­zánk­ban, hanem a világ többi ré­szén is akadt né­hány iga­zán bi­zarr pro­duk­ció a Got Ta­lent szín­pa­dán.

Sokkoló jelentés a magyarországi gyermekeltűnésekről

Sokkoló jelentés a magyarországi gyermekeltűnésekről

Az ORFK tá­jé­koz­ta­tása sze­rint ta­valy egy kis­vá­ros­nyi gyer­mek tűnt el Ma­gyar­or­szá­gon.

Az ORFK tá­jé­koz­ta­tása sze­rint ta­valy egy kis­vá­ros­nyi gyer­mek tűnt el Ma­gyar­or­szá­gon. Ma van az El­tűnt Gyer­me­kek Vi­lág­napja.

Horváth Éva nem szégyenlős! Megmutatja, amit más rejteget!

Horváth Éva nem szégyenlős! Megmutatja, amit más rejteget!

Hor­váth Éva iga­zán be­vál­la­lós képet osz­tott meg ma­gá­ról kö­zös­ségi ol­da­lán. Első pil­lan­tásra egé­szen sok­koló a lát­vány.

Egymillió volttal ráz meg a sokkoló zseblámpa

Egymillió volttal ráz meg a sokkoló zseblámpa

Egy cseh web­ol­da­lon áru­sít­ják.

Egy cseh web­ol­dal­ról szinte bárki be­sze­rez­heti ezt az esz­közt, ami­vel meg­rázó él­ményt okoz­hat a tá­ma­dó­já­nak. Csa­jos ki­sze­re­lés­ben is kap­ható.

Horror! Élve temették el a 16 éves lányt - meghalt, mire kiszabadították!

Élve temették el a 16 éves lányt, aki csak sokkot kapott!

Min­d­annyi­unk leg­sok­ko­lóbb rém­ál­mát élte át a sze­ren­csét­len ál­do­zat. Fel­fog­ha­tat­lan, ami tör­tént.

Felrobbantotta az internetet a megvert anyuka sokkoló vallomása - VIDEÓ

Felrobbantotta az internetet a megvert anyuka sokkoló vallomása - VIDEÓ

Bru­tá­li­san meg­verte párja az anyu­kát a sza­kí­tás után. A nő vi­de­ója pedig né­hány óra alatt mil­li­ók­hoz ju­tott el.

10 módszer, amitől biztosan felébredsz

10 módszer, amitől biztosan felébredsz

Ha eze­ket a fel­vé­te­le­ket meg­né­zed, máris kel­le­me­sebb a vek­ke­red hangja

Ha eze­ket a fel­vé­te­le­ket meg­né­zed, biz­tos máris kel­le­me­sebb­nek érzed a vek­ke­red hang­ját...