CÍMKE: 'sofőr'
FRISS HÍREK

Dráma a fővárosban: a dugóban állt le egy sofőr szíve, ez jött utána

Dráma a fővárosban: a dugóban állt le egy sofőr szíve, ez jött utána

A hat­van kö­rüli férfi egy­szer csak a kor­mányra bo­rult.

A hat­van kö­rüli férfi egy­szer csak a kor­mányra bo­rult.

Magyar buszsofőrre lőttek Amszterdamban

Magyar buszsofőrre lőttek Amszterdamban

A sofőr 33 em­bert szál­lí­tott. Pén­tek este ép­ség­ben meg­ér­kez­tek a meg­adott szál­loda cí­mére, ami­kor a sofőr meg­lá­tott egy autót. Fur­csa alak szállt ki be­lőle...

A sofőr 33 em­bert szál­lí­tott. Pén­tek este ép­ség­ben meg­ér­kez­tek a meg­adott szál­loda cí­mére, de aztán....

Ennél bénábban nem lehetett volna kiállni a parkolóból

Ennél bénábban nem lehetett volna kiállni a parkolóból

Épp csak túl­élte.

Elég lett volna egy­sze­rűen hát­ra­gu­rul­nia... Épp csak túl­élte.

Rosszul lett a buszsofőr, árokba hajtott a menetrend szerinti járat

Rosszul lett a sofőr, árokba hajtott a busz

Már nem tud­ták meg­men­teni a sofőr éle­tét.

Már nem tud­ták meg­men­teni annak a so­főr­nek az éle­tét, aki me­net­rend sze­rinti já­ra­ton, út­köz­ben lett rosszul.

Veronai busztragédia: ezért menekül a nyilvánosság elől a sofőr

Veronai busztragédia: ezért menekül a nyilvánosság elől a sofőr

Napra pon­to­san egy éve tör­tént a tra­gé­dia. V. János nem haj­landó ki­nyitni la­ká­sá­nak aj­ta­ját...

Hatalmas bajba kerülhetsz, ha nem telefonon hívsz taxit

Hatalmas bajba kerülhetsz, ha nem telefonon hívsz taxit

Egy bu­da­pesti ve­re­ke­dés taxis és utasa kö­zött rá­vi­lá­gí­tott a ha­tal­mas prob­lé­mára.

Egy bu­da­pesti ve­re­ke­dés taxis és utasa kö­zött rá­vi­lá­gí­tott a prob­lé­mára: ha át­ver­nek, na­gyon nehéz fel­lépni a füg­get­len, ta­xi­tár­sa­ság­hoz tar­tozó "hi­é­nák" ellen. A ta­nul­ság: fon­tos meg­nézni, hogy mi­lyen ta­xiba ülünk be, és ha lehet, te­le­fo­non, céges taxit hív­junk!

Kipakolt egy sofőr: rettegnek a buszsofőrök a bécsi éjszakai járatokon

Kipakolt egy sofőr: rettegnek a buszsofőrök a bécsi éjszakai járatokon

Bű­nö­zők, fi­a­tal ban­dák és erő­sza­kos haj­lék­ta­la­nok. Ezek­ből az uta­sok­ból...

Bű­nö­zők, ban­dák, haj­lék­ta­la­nok. Ezek­ből az uta­sok­ból van ál­lí­tó­lag a leg­több az éj­sza­kai já­ra­to­kon.

Brutális: autók közé szorult a sofőr

Brutális: autók közé szorult a sofőr

Gyál kö­ze­lé­ben tör­tént a bal­eset. A sofőr éppen a ke­re­ket cse­rélt.

Gyál kö­ze­lé­ben tör­tént a bal­eset. A sofőr éppen ke­re­ket cse­rélt, ami­kor há­tul­ról be­le­haj­tot­tak. Sú­lyos sé­rü­lé­se­ket szen­ve­dett. A fő­vá­rosi hi­va­tá­sos tűz­ol­tók meg­kezd­ték a mű­szaki men­tést.

Letartóztatták a hóembert Amerikában

Letartóztatták a hóembert Amerikában

Kü­lö­nös so­főrt bi­lin­csel­tek meg.

Kü­lö­nös so­főrt bi­lin­csel­tek meg a rend­őrök: egy kerek fejű hó­em­ber it­ta­san ült a volán mögé, és ezzel si­ke­rült he­lyet bé­rel­nie ma­gá­nak a fog­dá­ban.

Súlyos tömegbaleset történt: a volánnál kapott rohamot egy sofőr

Súlyos tömegbaleset történt: a volánnál kapott rohamot egy sofőr

Egy sofőr epi­lep­sziás ro­ha­mot ka­pott a volán mö­gött.

Egy sofőr epi­lep­sziás ro­ha­mot ka­pott a volán mö­gött, ezért nem tudta le­venni a lábát a gáz­ról.

Először szólal meg Kis Grófo a balesete óta, cáfolja a híreket

Először szólal meg Kis Grófo a balesete óta, cáfolja a híreket

A fi­a­tal bu­li­báró ha­zánk egyik leg­ke­re­set­tebb elő­adója, szinte egész héten járja az or­szá­got, ro­ha­nás az élete.

A fi­a­tal bu­li­báró ha­zánk egyik leg­ke­re­set­tebb elő­adója, szinte egész héten járja az or­szá­got, ro­ha­nás az élete. Kis Grófo akkor is éppen egy fel­lé­pésre si­e­tett, ami­kor múlt hét csü­tör­tö­kön au­tó­já­val meg­csú­szott és a sza­lag­kor­lát­nak üt­kö­zött. Szinte kíér­te­ties a ha­son­ló­ság a ta­va­lyi ka­ram­bol­já­val.

Döbbenetes dolgokat mondott a bankrablót elgázoló sofőr

Döbbenetes dolgokat mondott a bankrablót elgázoló sofőr

A 33 éves rabló a bank­ból me­ne­kült, ami­kor a sofőr el­gá­zolta őt. A férfit el­fog­ták, a sofőr sok­kot ka­pott.

A 33 éves rabló a bank­ból me­ne­kült, ami­kor a sofőr el­gá­zolta őt.

Súlyos balesetet okozott a sárga villogós teherautós, keresik a zsaruk

Súlyos balesetet okozott a sárga villogós teherautós, keresik a zsaruk

Sza­bály­ta­la­nul ment az úton, de a leg­rosszabb, hogy el­haj­tott a hely­szín­ről a te­her­autó so­főrje.

Rendkívül nehezen viselte, hogy nem engedték fel égő cigivel a trolira

Rendkívül nehezen viselte, hogy nem engedték fel égő cigivel a trolira

A 21 éves férfi a ha­já­nál fogva rán­gatta meg a so­főrt és meg is ütötte bosszú­ból.

Focista halt meg a 6-oson hajnalban - megrázó fotók

Focista halt meg a 6-oson hajnalban - megrázó fotók

A busz nem adta meg az el­sőbb­sé­get.

A busz és az Opel azért üt­köz­he­tett össze, mert a busz nem adta meg az el­sőbb­sé­get. A fi­a­tal sofőr fo­cista volt, ha­lál­hí­rét csa­pata is meg­erő­sí­tette.

Hatalmas botrány: Így alázta porig utasát az 55-ös busz vezetője

Hatalmas botrány: Így alázta porig utasát az 55-ös busz vezetője

El­ké­pesztő tör­té­net kö­vet­ke­zik...

El­ké­pesztő módon vi­sel­ke­dett az egyik fő­vá­rosi busz ve­ze­tője késő éj­szaka az uta­sá­val. Arra azon­ban nem szá­mí­tott, hogy ka­ma­tos­tól vissza­kapja...

Ez történt a buszsofőrrel a veronai tragédia előtt

Ez történt a buszsofőrrel a veronai tragédia előtt

A Ri­post in­for­má­ciói sze­rint ko­moly oka volt annak, hogy a sofőr el­alud­ha­tott ve­ze­tés köz­ben.

A Ri­post in­for­má­ciói sze­rint ko­moly oka volt annak, hogy a sofőr el­alud­ha­tott ve­ze­tés köz­ben.

Migránsokra bízzák a tömegközlekedők életét

Migránsokra bízzák a tömegközlekedők életét

Sokan nem örül­nek az öt­let­nek.

Ber­lin meg­le­he­tő­sen nagy mun­ka­erő­hi­ánnyal küzd, az el­múlt hó­na­pok­ban már a tö­meg­köz­le­ke­dés is meg­síny­lette ezt.

Borzasztó tragédia történt, az emberek csak nézték a férfi haláltusáját

Borzasztó tragédia történt, az emberek csak nézték a férfi haláltusáját

Senki sem se­gí­tett a bajba ju­tott férfi­nek. Mire meg­ér­ke­zett a se­gít­ség, már késő volt.

Pánikolt a sofőr, így húzták ki szorult helyzetéből

Pánikolt a sofőr, így húzták ki szorult helyzetéből

Nem min­den­napi ta­lá­lé­kony­ság­gal se­gí­tett a men­tős egy kezdő au­tó­ve­ze­tő­nek.

Nem min­den­napi ta­lá­lé­kony­ság­gal se­gí­tett a men­tős egy kezdő au­tó­ve­ze­tő­nek. Az eset ta­nul­sá­gos a köz­úti for­ga­lom min­den részt­ve­vő­jé­nek.

Kitálalt Diana hercegnő bizalmasa: Szörnyű dolog történt a kórházban

Kitálalt Diana hercegnő bizalmasa: Szörnyű dolog történt a kórházban

Húsz év hall­ga­tás után úgy dön­tött, meg­töri a csen­det.

Húsz év hall­ga­tás után úgy dön­tött, meg­töri a csen­det.

Szörnyű baleset rázta meg az orosháziakat: esélye sem volt a sofőrnek

Szörnyű baleset rázta meg az orosháziakat: esélye sem volt a sofőrnek

Ha­lá­los bal­eset tör­tént a 474-es úton va­sár­nap reg­gel, a so­főrt nem le­he­tett meg­men­teni.

Hoppá, elnézést kért a Volán a terhes nőt megalázó sofőr miatt

Hoppá, elnézést kért a Volán a terhes nőt megalázó sofőr miatt

Ha­za­felé tar­tott édes­any­já­val és két­éves gyer­me­ké­vel a fi­a­tal nő, ami­kor a sofőr le­pa­ran­csolta a busz­ról.

Ha­za­felé tar­tott édes­any­já­val és két­éves gyer­me­ké­vel a fi­a­tal nő, ami­kor a sofőr le­pa­ran­csolta a busz­ról.

Hasba rúgta a buszvezetőt a bátonyterenyei tini

Hasba rúgta a buszvezetőt a bátonyterenyei tini

A 16 éves fiú előbb sö­rös­do­boz­zal meg­dobta a buszt, majd meg­verte a busz­so­főrt is.

A 16 éves fiú előbb sö­rös­do­boz­zal meg­dobta a buszt, majd meg­verte a busz­so­főrt is.

Botrány a villamoson: megalázta a beteg gyereket és anyját a sofőr

Botrány a villamoson: megalázta a beteg gyereket és anyját a sofőr

A so­főrt az sem ér­de­kelte, hogy a gye­rek ér­tel­mi­leg sú­lyo­san sé­rült. A nő és a fia végül gya­log ment to­vább.

Megszólalt a veronai busztragédia sofőrje: minden másként történt, mint hittük

Megszólalt a veronai busztragédia sofőrje: minden másként történt, mint hittük

Ha­ma­ro­san el­hagy­hatja a re­ha­bi­li­tá­ciós osz­tályt V. János, újra ta­nult járni és be­szélni...

Semmibe veszik Urbán Flóriánt, senkitől sem kap munkát

Semmibe veszik Urbán Flóriánt, senkitől sem kap munkát

A ko­rábbi le­gen­dás fo­cis­tára már so­főr­ként sem szá­mí­ta­nak. Urbán nem érti, miért lett be­lőle köz­el­len­ség.

A ko­rábbi le­gen­dás fo­cis­tára már so­főr­ként sem szá­mí­ta­nak. Urbán nem érti, miért lett be­lőle köz­el­len­ség.

Így mentett életet a trolisofőr

Így mentett életet a trolisofőr

Ami­kor rosszul lett az utasa, rög­tön se­gí­tett a tro­li­busz ve­ze­tője. Amíg a men­tők ki nem értek, addig vé­gezte az új­ra­élesz­tést. Ez ment­hette meg a férfi éle­tét.

Ami­kor rosszul lett az utasa, rög­tön se­gí­tett a tro­li­busz ve­ze­tője. Amíg a men­tők ki nem értek, addig vé­gezte az új­ra­élesz­tést. Ez ment­hette meg a férfi éle­tét.

Veronai busztragédia: Ezt tették az orvosok a sofőr édesanyjával

Veronai busztragédia: Ezt tették az orvosok a sofőr édesanyjával

A sofőr édes­anyja össze­om­lott.

Je­len­leg egy ve­ro­nai kór­ház­ban ke­ze­lik azt az 52 éves férfit, aki a ve­ro­nai buszt ve­zette a tra­gi­kus ja­nu­ári napon. A sofőr édes­anyja tel­je­sen össze­om­lott.

Újabb információk derültek ki a veronai buszbalesetről

Újabb információk derültek ki a veronai buszbalesetről

Elem­zik a ka­me­ra­fel­vé­te­le­ket..

Az ola­szok to­vábbra is elem­zik a ka­me­ra­fel­vé­te­le­ket, ám úgy tűnik, a meg­ol­dást a busz so­főrje tud­hatja. V. Já­nost je­len­leg is lé­le­gez­te­tő­gép tartja élet­ben...

Érdekes dolgot mondott a veronai busztragédia sofőrjének főnöke

Érdekes dolgot mondott a veronai busztragédia sofőrjének főnöke

Meg­szó­lalt a buszt üze­mel­tető Pi­zo­lit Kft. ve­ze­tője, azt mondta, őt nem ér­te­sí­tet­ték mun­ka­társa meg­gya­nú­sí­tá­sá­ról.

Mindkét sofőr elhunyt a veronai buszbalesetben

Mindkét sofőr elhunyt a veronai buszbalesetben

Bé­kés­csa­bán gyá­szol­ják őket.

Aki a tra­gé­dia pil­la­na­ta­i­ban ült a volán mö­gött, már a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette, vál­tó­társa ké­sőbb, a kór­ház­ban hunyt el. Bé­kés­csa­bán gyá­szol­ják őket.

Váratlan fordulat a busztragédia ügyében

Váratlan fordulat a veronai busztragédia ügyében

Élet­ben van a buszt ve­zető sofőr. Nála lehet min­den vá­lasz a kér­dé­sekre...

Meg­lepő for­du­lat a ve­ro­nai busz­tra­gé­dia ügyé­ben, hogy élet­ben van a buszt ve­zető sofőr, aki ellen egyéb­ként az olasz ha­tó­sá­gok vádat emel­tek.

Felkavaró dolgokat mondott a veronai busztragédia sofőrjének felesége

Felkavaró dolgokat mondott a veronai busztragédia sofőrjének felesége

K. Zol­tán­ról ki­de­rült, hogy nem is kel­lett volna a bu­szon len­nie, egy másik já­ra­tot szo­kott ve­zetni.

Újra vezet az 5 halottat követelő buszbaleset sofőrje

Újra vezet az 5 halottat követelő buszbaleset sofőrje

A cég meg­bí­zik a so­főr­ben, aki azt a buszt ve­zette, ame­lyik de­cem­ber­ben fel­bo­rult az M3-as au­tó­pá­lyán.

A cég meg­bí­zik a so­főr­ben, aki azt a buszt ve­zette, ame­lyik de­cem­ber­ben fel­bo­rult az M3-as au­tó­pá­lyán, öten meg­hal­tak, har­minc­egyen pedig meg­sé­rül­tek. A férfi újra mun­kába állt...

Ezt tenné most legszívesebben az M3-on felborult busz sofőrje

Ezt tenné most legszívesebben az M3-on felborult busz sofőrje

A busz so­főrje régi, ru­ti­nos sofőr. Uta­sai közül 5-en hal­tak meg.

Uta­sai közül 5-en hal­tak meg a bal­eset­ben, fel­te­he­tően ő ár­tat­lan volt, ki­de­rült, mi tör­té­nik most vele.

Durva videó: Vidáman táncolt áldozata teste felett a gázoló

Durva videó: Vidáman táncolt áldozata teste felett a gázoló

Se­gít­he­tett volna rajta...

Kí­ná­ban egy nő el­ütött egy gya­lo­gost az úton. Ahe­lyett, hogy se­gí­tett volna neki, tán­colni kez­dett.

Több utas köszönheti az életét a kigyulladt BKV-busz hős sofőrjének

Több utas köszönheti az életét a kigyulladt BKV-busz hős sofőrjének

Tel­jes ter­je­del­mé­ben égett egy a BKV-busz a fő­vá­ros­ban, a II. ke­rü­leti Tö­rök­vész út és Pusz­ta­szeri út ke­resz­te­ző­dé­sé­ben...

Késsel fenyegették a buszsofőrt, keresik a tetteseket

Késsel fenyegették a buszsofőrt, keresik a tetteseket

A két hu­li­gán­nál az­után sza­kadt el a cérna, hogy a sofőr nem volt haj­landó le­en­gedni őket a meg­ál­lón kívül...

A két or­de­ná­rén vi­sel­kedő hu­li­gán­nál az­után sza­kadt el a cérna, hogy a busz ve­ze­tője nem volt haj­landó le­en­gedni őket a meg­ál­lón kívül... Fel­is­me­red őket?

Gumi nélkül, csupasz felnivel indult Budapestre egy férfi Bajnáról

Gumi nélkül, csupasz felnivel indult Budapestre egy férfi Bajnáról

A férfi közel 50 ki­lo­mé­tert akart így köz­le­kedni au­tó­já­val, de a rend­őrök ezt nem en­ged­ték neki.

Álruhás sofőr a 105-ös járaton: Mikulással erősít a BKK?

Álruhás sofőr a 105-ös járaton: Mikulással erősít a BKK?

Az uta­sok végre mo­so­lyog­tak!

Nagy de­rült­sé­get oko­zott pén­te­ken a 105-ös járat so­főrje Bu­da­pes­ten! Az uta­sok végre mo­so­lyog­tak!

Nem hiszed el, kit fotózott le a szupertraffipax!

Nem hiszed el, kit fotózott le a szupertraffipax!

El­ké­pesztő, hogy az újon­nan be­ve­ze­tett szu­per­traffi­pa­xok sen­kit nem kí­mél­nek.

El­ké­pesztő, hogy az újon­nan be­ve­ze­tett szu­per­traffi­pa­xok sen­kit nem kí­mél­nek. Leg­utóbb egy busz­so­főrt fo­tó­zott le, aki akár több tíz­ezer fo­rin­tos pénz­bün­te­tésre is szá­mít­hat.

Drukkereket gázolt halálra az ittas sofőr

Drukkereket gázolt halálra az ittas sofőr - Videó

Tra­gé­di­á­val in­dult egy ame­ri­ka­i­foci-meccs.

Tra­gé­di­á­val in­dult egy ame­ri­ka­i­foci-meccs. Ok­la­ho­má­ban egy ittas sofőr a druk­ke­rek közé haj­tott, a négy ha­lott kö­zött egy két­éves kisfiú is van.

Kétségbeesetten keresi a szemtanúkat egy fertődi család

Kétségbeesetten keresi a szemtanúkat egy fertődi család

Egy vét­kes so­főrt ke­res­nek.

El­rán­totta a fi­a­tal lány a kor­mányt, hogy el­ke­rülje az üt­kö­zést, emi­att szen­ve­dett bal­ese­tet. Ha nem ta­lál­ják meg a vét­kest, nem fizet a biz­to­sító.

Ámokfutó vert meg egy fiatal sofőrt a 71-es úton

Ámokfutó vert szét egy fiatal sofőrt a 71-es úton

Egy hu­sáng­gal verte össze a fiút.

Egy meg­elő­zött autó so­főrje tel­je­sen be­gő­zölt, szán­dé­ko­san bal­ese­tet oko­zott, majd egy 40 cen­tis hu­sáng­gal verte össze a fi­a­tal­korú fiút.