CÍMKE: 'sofőr'

Hihetetlen, mit művelt az ittas békéscsabai sofőr

Hihetetlen, mit művelt az ittas békéscsabai sofőr

A rend­őrök jel­zé­sére nem állt meg a férfi, to­vább haj­tott, pró­bálta el­ke­rülni az iga­zol­ta­tást.

Most kaptuk: Tragédia Szabolcsban, szörnyethalt egy ember

Most kaptuk: Tragédia Szabolcsban, szörnyethalt egy ember

Ha­lá­los bal­eset tör­tént szerda reg­gel Bak­ta­ló­ránt­há­zá­nál.

Újabb részlet szivárgott ki az M3-ason történt gázolásról

Újabb részlet szivárgott ki az M3-ason történt gázolásról

A fi­a­tal sofőr sor­sá­ról de­rült ki egy új in­for­má­ció.

A fi­a­tal sofőr sor­sá­ról de­rült ki egy új in­for­má­ció, el­já­rás in­dult a 20 éves férfi ellen.

Olyan részegen vezetett, hogy az sem tűnt fel neki, nincs kerék az autón

Olyan részegen vezetett, hogy az sem tűnt fel neki, nincs kerék az autón

Egy nő szo­rí­totta le az útról, hogy ne­hogy na­gyobb bajt okoz­zon.

Egy nő szo­rí­totta le az útról, hogy ne­hogy na­gyobb bajt okoz­zon.

Döbbenet, mit kiabált a baleset előtt a mátrai horrorbusz sofőrje

Döbbenet, mit kiabált a baleset előtt a mátrai horrorbusz sofőrje

A Kék­es­tető szer­pen­tin­jén le­fele gu­rulva vette észre, hogy nem fog a fék.

Ke­ve­sen ke­rül­nek olyan dön­té­sei hely­zetbe, mint a busz­ve­zető, aki ész­re­vette, hogy nem fog a fék.

Így magyarázkodik egy levélben a veronai busztragédia sofőrje

Így magyarázkodik egy levélben a veronai busztragédia sofőrje

V. János egy szűk­szavú le­ve­let írt...

V. János egy szűk­szavú le­ve­let jut­ta­tott el a Szi­nyei Merse Pál Gim­ná­zium igaz­ga­tó­já­hoz, amely­ben rész­vé­tet nyil­vá­nít...

Ez már pofátlanság: fura dolgokat mond a veronai busztragédia sofőrje

Ez már pofátlanság: fura dolgokat mond a veronai busztragédia sofőrje

A tra­gé­dia tár­gya­lása meg­kez­dő­dött, ám a sofőr el sem ment rá...

A tra­gé­dia tár­gya­lása meg­kez­dő­dött, ám a sofőr el sem ment rá...

Durva, amiket a veronai busztragédia sofőrje állít

Durva, amiket a veronai busztragédia sofőrje állít

Húzza az időt és fél­re­be­szél.

A ve­ro­nai busz­tra­gé­dia ál­do­za­ta­i­nak szü­lei nem fe­lej­te­nek, sze­ret­né­nek a sofőr sze­mébe nézni, aki azon­ban fura dol­go­kat állít....

Aljas dolgot művelt a gyerekekkel az iskolabusz sofőrje, videóra is vette

Aljas dolgot művelt a gyerekekkel az iskolabusz sofőrje, videóra is vette

A férfi­nak bör­tönbe kell vo­nul­nia, és utána sem mehet olyan he­lyekre, ahol gye­re­kek van­nak.

Megvan az év legbénább parkolása: Kegyetlen, amit ez a nő művel!

Megvan az év legbénább parkolása: Kegyetlen, amit ez a nő művel!

Egy ideig még pró­bál­ko­zott a he­lyé­ről kul­tu­rál­tan ki­állni.

Egy ideig még pró­bál­ko­zott a he­lyé­ről kul­tu­rál­tan ki­állni. Aztán el­sza­kadt nála a cérna és mit sem tö­rődve a kö­rötte lévő lu­xus­au­tók­kal, rá­ta­po­sott a gáz­pe­dálra.

Részeg apja miatt kellett meghalnia a 14 éves magyar lánynak

Részeg apja miatt kellett meghalnia a 14 éves magyar lánynak

"Éle­te­met adtam volna a ti­e­dért!" - bú­csú­zott K. Ama­ri­lisz sze­re­tett hú­gá­tól, a 14 éves Gi­ná­tól.

"Éle­te­met adtam volna a ti­e­dért!" - bú­csú­zott K. Ama­ri­lisz sze­re­tett hú­gá­tól, a 14 éves Gi­ná­tól.

Fiatal utasát erőszakolta meg a sofőr, még durvább, ami ezután történt

Fiatal utasát erőszakolta meg a sofőr, még durvább, ami ezután történt

A ko­csi­ban ve­tette rá magát a véd­te­len lányra. Ko­ráb­ban is volt már pa­nasz a ke­gyet­len férfira.

Dráma a fővárosban: a dugóban állt le egy sofőr szíve, ez jött utána

Dráma a fővárosban: a dugóban állt le egy sofőr szíve, ez jött utána

A hat­van kö­rüli férfi egy­szer csak a kor­mányra bo­rult, de a többi autós hamar a se­gít­sé­gére si­e­tett.

Már rendőrök is követelik: Tiltsa be a Facebook a sofőrök élőzését

Már rendőrök is követelik: Tiltsa be a Facebook a sofőrök élőzését

Egy szelfi­bo­lond román sofőr 9 ember ha­lá­lát okozta ked­den.

Pár óra alatt tíz­ez­ren írták alá a Román Rendőr-fő­ka­pi­tány­ság pe­tí­ci­ó­ját, amely­ben kö­ve­te­lik a Fa­ce­book­tól, hogy tilt­sák be a so­fő­rök élet­ve­szé­lyes élő köz­ve­tí­té­seit!

Magyar buszsofőrre lőttek Amszterdamban

Magyar buszsofőrre lőttek Amszterdamban

A sofőr 33 em­bert szál­lí­tott. Pén­tek este ép­ség­ben meg­ér­kez­tek a meg­adott szál­loda cí­mére, ami­kor a sofőr meg­lá­tott egy autót. Fur­csa alak szállt ki be­lőle...

A sofőr 33 em­bert szál­lí­tott. Pén­tek este ép­ség­ben meg­ér­kez­tek a meg­adott szál­loda cí­mére, de aztán....

Ennél bénábban nem lehetett volna kiállni a parkolóból

Ennél bénábban nem lehetett volna kiállni a parkolóból

Épp csak túl­élte.

Elég lett volna egy­sze­rűen hát­ra­gu­rul­nia... Épp csak túl­élte.

Rosszul lett a sofőr, árokba hajtott a busz

Rosszul lett a buszsofőr, árokba hajtott a menetrend szerinti járat

Már nem tud­ták meg­men­teni a sofőr éle­tét.

Már nem tud­ták meg­men­teni annak a so­főr­nek az éle­tét, aki egy me­net­rend sze­rinti já­ra­ton, út­köz­ben lett rosszul.

Hatalmas bajba kerülhetsz, ha nem telefonon hívsz taxit

Hatalmas bajba kerülhetsz, ha nem telefonon hívsz taxit

Egy ve­re­ke­dés taxis és utasa kö­zött rá­vi­lá­gí­tott a prob­lé­mára: ha át­ver­nek, na­gyon nehéz fel­lépni a füg­get­len, ta­xi­tár­sa­ság­hoz tar­tozó "hi­é­nák" ellen.

Súlyos tömegbaleset történt: a volánnál kapott rohamot egy sofőr

Súlyos tömegbaleset történt: a volánnál kapott rohamot egy sofőr

Egy sofőr epi­lep­sziás ro­ha­mot ka­pott a volán mö­gött, ezért nem tudta le­venni a lábát a gáz­ról.

Veronai busztragédia: ezért menekül a nyilvánosság elől a sofőr

Veronai busztragédia: ezért menekül a nyilvánosság elől a sofőr

Napra pon­to­san egy éve tör­tént a tra­gé­dia.

Napra pon­to­san egy éve tör­tént a tra­gé­dia.

Kipakolt egy sofőr: rettegnek a buszsofőrök a bécsi éjszakai járatokon

Kipakolt egy sofőr: rettegnek a buszsofőrök a bécsi éjszakai járatokon

Bű­nö­zők, fi­a­tal ban­dák és erő­sza­kos haj­lék­ta­la­nok. Ezek­ből az uta­sok­ból van ál­lí­tó­lag a leg­több a bécsi éj­sza­kai busz­já­ra­to­kon.

Brutális: autók közé szorult a sofőr

Brutális: autók közé szorult a sofőr

Gyál kö­ze­lé­ben tör­tént a bal­eset. A sofőr éppen ke­re­ket cse­rélt, ami­kor hir­te­len há­tul­ról be­le­haj­tot­tak. Az üt­kö­zés miatt a két jármű közé szo­rult.

Gyál kö­ze­lé­ben tör­tént a bal­eset. A sofőr éppen ke­re­ket cse­rélt, ami­kor hir­te­len há­tul­ról be­le­haj­tot­tak. Az üt­kö­zés miatt a két jármű közé szo­rult.

Letartóztatták a hóembert Amerikában

Letartóztatták a hóembert Amerikában

Kü­lö­nös so­főrt bi­lin­csel­tek meg a rend­őrök: egy kerek fejű hó­em­ber it­ta­san ült a volán mögé, és ezzel si­ke­rült he­lyet bé­rel­nie ma­gá­nak a fog­dá­ban.

Kü­lö­nös so­főrt bi­lin­csel­tek meg a rend­őrök: egy kerek fejű hó­em­ber it­ta­san ült a volán mögé.

Döbbenetes dolgokat mondott a bankrablót elgázoló sofőr

Döbbenetes dolgokat mondott a bankrablót elgázoló sofőr

A 33 éves rabló a bank­ból me­ne­kült.

A 33 éves rabló a bank­ból me­ne­kült, ami­kor a sofőr el­gá­zolta őt.

Súlyos balesetet okozott a sárga villogós teherautós, keresik a zsaruk

Súlyos balesetet okozott a sárga villogós teherautós, keresik a zsaruk

Sza­bály­ta­la­nul ment az úton, de a leg­rosszabb, hogy el­haj­tott a hely­szín­ről a te­her­autó so­főrje.

Először szólal meg Kis Grófo a balesete óta, cáfolja a híreket

Először szólal meg Kis Grófo a balesete óta, cáfolja a híreket

A fi­a­tal bu­li­báró ha­zánk egyik leg­ke­re­set­tebb elő­adója, szinte egész héten járja az or­szá­got, ro­ha­nás az élete.

A fi­a­tal bu­li­báró ha­zánk egyik leg­ke­re­set­tebb elő­adója, szinte egész héten járja az or­szá­got, ro­ha­nás az élete. Kis Grófo akkor is éppen egy fel­lé­pésre si­e­tett, ami­kor múlt hét csü­tör­tö­kön au­tó­já­val meg­csú­szott és a sza­lag­kor­lát­nak üt­kö­zött. Szinte kíér­te­ties a ha­son­ló­ság a ta­va­lyi ka­ram­bol­já­val.

Rendkívül nehezen viselte, hogy nem engedték fel égő cigivel a trolira

Rendkívül nehezen viselte, hogy nem engedték fel égő cigivel a trolira

A 21 éves férfi a ha­já­nál fogva rán­gatta meg a so­főrt és meg is ütötte.

A 21 éves férfi a ha­já­nál fogva rán­gatta meg a so­főrt és meg is ütötte bosszú­ból.

Ez történt a sofőrrel a veronai tragédia előtt

Ez történt a buszsofőrrel a veronai tragédia előtt

Ko­moly oka volt annak, hogy a sofőr el­alud­ha­tott ve­ze­tés köz­ben.

A Ri­post in­for­má­ciói sze­rint ko­moly oka volt annak, hogy a sofőr el­alud­ha­tott ve­ze­tés köz­ben.

Migránsokra bízzák a tömegközlekedők életét

Migránsokra bízzák a tömegközlekedők életét

Sokan nem örül­nek az öt­let­nek.

Ber­lin meg­le­he­tő­sen nagy mun­ka­erő­hi­ánnyal küzd, az el­múlt hó­na­pok­ban már a tö­meg­köz­le­ke­dés is meg­síny­lette ezt.

Focista halt meg a 6-oson hajnalban - megrázó fotók

Focista halt meg a 6-oson hajnalban - megrázó fotók

A busz és az Opel azért üt­köz­he­tett össze, mert a busz nem adta meg az el­sőbb­sé­get. A fi­a­tal sofőr fo­cista volt, ha­lál­hí­rét csa­pata is meg­erő­sí­tette.

A busz és az Opel azért üt­köz­he­tett össze, mert a busz nem adta meg az el­sőbb­sé­get. A fi­a­tal sofőr fo­cista volt, ha­lál­hí­rét csa­pata is meg­erő­sí­tette.

Borzasztó tragédia történt, az emberek csak nézték a férfi haláltusáját

Borzasztó tragédia történt, az emberek csak nézték a férfi haláltusáját

Senki sem se­gí­tett a bajba ju­tott férfi­nek.

Senki sem se­gí­tett a bajba ju­tott férfi­nek. Mire meg­ér­ke­zett a se­gít­ség, már késő volt.

Hatalmas botrány: Így alázta porig utasát az 55-ös busz vezetője

Hatalmas botrány: Így alázta porig utasát az 55-ös busz vezetője

El­ké­pesztő módon vi­sel­ke­dett az egyik fő­vá­rosi busz ve­ze­tője késő éj­szaka az uta­sá­val.

El­ké­pesztő módon vi­sel­ke­dett az egyik fő­vá­rosi busz ve­ze­tője késő éj­szaka az uta­sá­val.

Pánikolt a sofőr, így húzták ki szorult helyzetéből

Pánikolt a sofőr, így húzták ki szorult helyzetéből

Az eset ta­nul­sá­gos min­den­ki­nek.

Nem min­den­napi ta­lá­lé­kony­ság­gal se­gí­tett a men­tős egy kezdő au­tó­ve­ze­tő­nek. Az eset ta­nul­sá­gos a köz­úti for­ga­lom min­den részt­ve­vő­jé­nek.

Kitálalt Diana hercegnő bizalmasa: Szörnyű dolog történt a kórházban

Kitálalt Diana hercegnő bizalmasa: Szörnyű dolog történt a kórházban

Ő volt az utolsó al­kal­ma­zott, aki tra­gi­kus ha­lála előtt még lát­hatta a kór­házi ágyon a Szí­vek her­ceg­nő­jét.

Hoppá, elnézést kért a Volán a terhes nőt megalázó sofőr miatt

Hoppá, elnézést kért a Volán a terhes nőt megalázó sofőr miatt

Ha­za­felé tar­tott édes­any­já­val.

Ha­za­felé tar­tott édes­any­já­val és két­éves gyer­me­ké­vel a fi­a­tal nő, ami­kor a sofőr le­pa­ran­csolta a busz­ról.

Semmibe veszik Urbán Flóriánt, senkitől sem kap munkát

Semmibe veszik Urbán Flóriánt, senkitől sem kap munkát

Most so­főr­ként akart dol­gozni.

A ko­rábbi le­gen­dás fo­cis­tára már so­főr­ként sem szá­mí­ta­nak. Urbán nem érti, miért lett be­lőle köz­el­len­ség.

Szörnyű baleset rázta meg az orosháziakat: esélye sem volt a sofőrnek

Szörnyű baleset rázta meg az orosháziakat: esélye sem volt a sofőrnek

Ha­lá­los bal­eset tör­tént a 474-es úton va­sár­nap reg­gel.

Ha­lá­los bal­eset tör­tént a 474-es úton va­sár­nap reg­gel, a so­főrt nem le­he­tett meg­men­teni.

Hasba rúgta a buszvezetőt a bátonyterenyei tini

Hasba rúgta a buszvezetőt a bátonyterenyei tini

A fiú előbb sör­rel meg­dobta a buszt.

A 16 éves fiú előbb sö­rös­do­boz­zal meg­dobta a buszt, majd meg­verte a busz­so­főrt is.

Botrány a villamoson: megalázta a beteg gyereket és anyját a sofőr

Botrány a villamoson: megalázta a beteg gyereket és anyját a sofőr

A so­főrt az sem ér­de­kelte, hogy a gye­rek ér­tel­mi­leg sú­lyo­san sé­rült.

A so­főrt az sem ér­de­kelte, hogy a gye­rek ér­tel­mi­leg sú­lyo­san sé­rült.

Megszólalt a veronai busztragédia sofőrje: minden másként történt, mint hittük

Megszólalt a veronai busztragédia sofőrje: minden másként történt, mint hittük

Ha­ma­ro­san el­hagy­hatja a re­ha­bi­li­tá­ciós osz­tályt V. János...

Ha­ma­ro­san el­hagy­hatja a re­ha­bi­li­tá­ciós osz­tályt V. János, újra ta­nult járni és be­szélni...

Hős Tesla-sofőr akadályozta meg a tragédiát az autópályán

Hős Tesla-sofőr akadályozta meg a tragédiát az autópályán

Fel­te­he­tően egy hős sofőr lé­lek­je­len­lé­té­nek kö­szön­hető, hogy nem tör­tént na­gyobb tra­gé­dia az au­tó­pá­lyán.

Veronai busztragédia: Ezt tették az orvosok a sofőr édesanyjával

Veronai busztragédia: Ezt tették az orvosok a sofőr édesanyjával

A sofőr édes­anyja össze­om­lott.

Je­len­leg egy ve­ro­nai kór­ház­ban ke­ze­lik azt az 52 éves férfit, aki a ve­ro­nai buszt ve­zette a tra­gi­kus ja­nu­ári napon. A sofőr édes­anyja tel­je­sen össze­om­lott.

Így mentett életet a trolisofőr

Így mentett életet a trolisofőr

Ami­kor rosszul lett az utasa, rög­tön se­gí­tett a tro­li­busz ve­ze­tője. Amíg a men­tők ki nem értek, addig vé­gezte az új­ra­élesz­tést. Ez ment­hette meg a férfi éle­tét.

Ami­kor rosszul lett az utasa, rög­tön se­gí­tett a tro­li­busz ve­ze­tője. Amíg a men­tők ki nem értek, addig vé­gezte az új­ra­élesz­tést. Ez ment­hette meg a férfi éle­tét.

Újabb információk derültek ki a veronai buszbalesetről

Újabb információk derültek ki a veronai buszbalesetről

Az ola­szok to­vábbra is elem­zik a ka­me­ra­fel­vé­te­le­ket, ám úgy tűnik, a meg­ol­dást a busz so­főrje tud­hatja.

Az ola­szok to­vábbra is elem­zik a ka­me­ra­fel­vé­te­le­ket, ám úgy tűnik, a meg­ol­dást a busz so­főrje tud­hatja. V. Já­nost je­len­leg is lé­le­gez­te­tő­gép tartja élet­ben...

Fájdalmas dolgot mondott fiáról a tragédia sofőrjének édesanyja

Fájdalmas dolgot mondott életben maradt fiáról a veronai tragédia buszsofőrjének édesanyja

A tra­gé­dia éj­sza­ká­ján az asszony fel­éb­redt és szo­ron­gás tört rá, na­gyon meg­ijedt...

Váratlan fordulat a busztragédia ügyében

Váratlan fordulat a veronai busztragédia ügyében

Élet­ben van a buszt ve­zető sofőr. Nála lehet min­den vá­lasz a kér­dé­sekre...

Meg­lepő for­du­lat a ve­ro­nai busz­tra­gé­dia ügyé­ben, hogy élet­ben van a buszt ve­zető sofőr, aki ellen egyéb­ként az olasz ha­tó­sá­gok vádat emel­tek.

Érdekes dolgot mondott a veronai busztragédia sofőrjének főnöke

Érdekes dolgot mondott a veronai busztragédia sofőrjének főnöke

Meg­szó­lalt a buszt üze­mel­tető Pi­zo­lit Kft. ve­ze­tője.

Meg­szó­lalt a buszt üze­mel­tető Pi­zo­lit Kft. ve­ze­tője, azt mondta, őt nem ér­te­sí­tet­ték mun­ka­társa meg­gya­nú­sí­tá­sá­ról.

Felkavaró dolgokat mondott a veronai busztragédia sofőrjének felesége

Felkavaró dolgokat mondott a veronai busztragédia sofőrjének felesége

K. Zol­tán­ról ki­de­rült, hogy nem is kel­lett volna a bu­szon len­nie.

K. Zol­tán­ról ki­de­rült, hogy nem is kel­lett volna a bu­szon len­nie, egy másik já­ra­tot szo­kott ve­zetni, csak ba­rátja ké­ré­sére ug­rott be vál­tó­társ­ként.

Mindkét sofőr elhunyt a veronai buszbalesetben

Mindkét sofőr elhunyt a veronai buszbalesetben

Aki a tra­gé­dia pil­la­na­ta­i­ban ült a volán mö­gött, már a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette, vál­tó­társa ké­sőbb, a kór­ház­ban.

Aki a tra­gé­dia pil­la­na­ta­i­ban ült a volán mö­gött, már a hely­szí­nen éle­tét vesz­tette, vál­tó­társa ké­sőbb, a kór­ház­ban hunyt el.

Újra vezet az 5 halottat követelő buszbaleset sofőrje

Újra vezet az 5 halottat követelő buszbaleset sofőrje

A cég meg­bí­zik a so­főr­ben.

A cég meg­bí­zik a so­főr­ben, aki azt a buszt ve­zette, ame­lyik de­cem­ber­ben fel­bo­rult az M3-as au­tó­pá­lyán, öten meg­hal­tak, har­minc­egyen pedig meg­sé­rül­tek. A férfi újra mun­kába állt...

Ezt tenné most legszívesebben az M3-on felborult busz sofőrje

Ezt tenné most legszívesebben az M3-on felborult busz sofőrje

Uta­sai közül 5-en hal­tak meg a bal­eset­ben, fel­te­he­tően ő ár­tat­lan volt, ki­de­rült, mi tör­té­nik most vele.

Késsel fenyegették a buszsofőrt, keresik a tetteseket

Késsel fenyegették a buszsofőrt, keresik a tetteseket

Nem en­gedte le őket meg­ál­lón kívül...

A két hu­li­gán­nál az­után sza­kadt el a cérna, hogy a busz ve­ze­tője nem volt haj­landó le­en­gedni őket a meg­ál­lón kívül... Fel­is­me­red őket?

Nem hiszed el, kit fotózott le a szupertraffipax!

Nem hiszed el, kit fotózott le a szupertraffipax!

Úgy tűnik, sen­kit nem kímél.

El­ké­pesztő, hogy az újon­nan be­ve­ze­tett szu­per­traffi­pa­xok sen­kit nem kí­mél­nek. Leg­utóbb egy busz­so­főrt fo­tó­zott le, aki akár ko­moly bün­te­tésre is szá­mít­hat.

Durva videó: Vidáman táncolt áldozata teste felett a gázoló

Durva videó: Vidáman táncolt áldozata teste felett a gázoló

Kí­ná­ban egy nő el­ütött egy gya­lo­gost az úton. Ahe­lyett, hogy se­gí­tett volna neki, tán­colni kez­dett.

Kí­ná­ban egy nő el­ütött egy gya­lo­gost az úton. Ahe­lyett, hogy se­gí­tett volna neki, tán­colni kez­dett.

Több utas köszönheti az életét a kigyulladt BKV-busz hős sofőrjének

Több utas köszönheti az életét a kigyulladt BKV-busz hős sofőrjének

Tel­jes ter­je­del­mé­ben égett egy a BKV-busz a fő­vá­ros­ban, a II. ke­rü­leti Tö­rök­vész út és Pusz­ta­szeri út ke­resz­te­ző­dé­sé­ben...

Gumi nélkül, csupasz felnivel indult Budapestre egy férfi Bajnáról

Gumi nélkül, csupasz felnivel indult Budapestre egy férfi Bajnáról

A férfi közel 50 ki­lo­mé­tert akart így köz­le­kedni au­tó­já­val.

A férfi közel 50 ki­lo­mé­tert akart így köz­le­kedni au­tó­já­val, de a rend­őrök ezt nem en­ged­ték neki.

Álruhás sofőr a 105-ös járaton: Mikulással erősít a BKK?

Álruhás sofőr a 105-ös járaton: Mikulással erősít a BKK?

Nagy de­rült­sé­get oko­zott pén­te­ken a 105-ös járat so­főrje Bu­da­pes­ten! Az uta­sok végre mo­so­lyog­tak!

Drukkereket gázolt halálra az ittas sofőr - Videó

Drukkereket gázolt halálra az ittas sofőr - Videó

Az Ok­la­homa-Kan­sas meccs előtt egy ittas sofőr a druk­ke­rek közé haj­tott.

Kétségbeesetten keresi a szemtanúkat egy fertődi család

Kétségbeesetten keresi a szemtanúkat egy fertődi család

El­rán­totta a fi­a­tal lány a kor­mányt, hogy el­ke­rülje az üt­kö­zést, emi­att szen­ve­dett bal­ese­tet.

Ámokfutó vert szét egy fiatal sofőrt a 71-es úton

Ámokfutó vert szét egy fiatal sofőrt a 71-es úton

Egy meg­elő­zött autó so­főrje tel­je­sen be­gő­zölt, szán­dé­ko­san bal­ese­tet oko­zott.